Luận Đại Trí Độ Tập I - Vietbuddhism

1y ago
278 Views
4 Downloads
1.26 MB
155 Pages
Last View : Today
Last Download : 1y ago
Upload by : Julia Hutchens
Transcription

Luận Đại Trí ĐộTập ICuốn 1 - 5(Mahàprajnàparamitàsatra)Tác giả: Nàgàrjuna (Long Thọ)Dịch Phạn ra Hán: Cƣu Ma La ThậpViệt Dịch HT.Thiện SiêuViện Nghiên Cứu Phật Học Việt NamẤn hành 1997---o0o--Nguồnhttp://www.quangduc.com

Luận Đại Trí ĐộTập ICuốn 1 - 5(Mahàprajnàparamitàsatra)Tác giả: Nàgàrjuna (Long Thọ)Dịch Phạn ra Hán: Cƣu Ma La ThậpViệt Dịch HT.Thiện SiêuLời Nói Đầu . 4Cuốn 1 . 7Duyên Khởi Luận. 7PHẨM TỰA ĐẦU .21CHƢƠNG 1.21GIẢI THÍCH: NHƢ THỊ, NGÃ VĂN, NHẤT THỜI .21CHƢƠNG 2.32GIẢI THÍCH: TỒNG THUYẾT NHƢ THỊ NGÃ VĂN .32Cuốn 2 .45CHƢƠNG 3.45GIẢI THÍCH: BÀ-GIÀ-BÀ .45Cuốn 3 .64Chƣơng 4 .64GIẢI THÍCH: TRÚ VƢƠNG-XÁ THÀNH .64CHƢƠNG 5.76GIẢI THÍCH: CỌNG MA-HA TỲ-KHEO TĂNG .76Chƣơng 6 .93GIẢI THÍCH: "NGHĨA BA CHÚNG" .93Cuốn 4 .95

CHƢƠNG 7.95GIẢI THÍCH: BỔ-TÁT .95Cuốn 5 .127Chƣơng 8 .127GIẢI THÍCH: "MA-HA TÁT-ĐỎA" .127Chƣơng 9 .132GIẢI THÍCH: "BỔ-TÁT CÔNG ĐỨC".132

Lời Nói ĐầuKinh Bát-Nhã (Prajna) đƣợc lƣu hành rất sớm tại Ấn độ. Khoảng 700 năm saukhi Phật diệt độ (cuối thế kỷ II đầu thế kỷ III Tây lịch), lúc Bồ-tát Long Thọ(Nagarjuna) ra đời đã có hai bộ kinh Bát-Nhã hoàn thiện là Tiểu Phẩm Bát Nhã,còn gọi là Bát-Nhã 8.000 bài tụng (Astasàhasrikà - Prajnãpàramità) gồm 10 cuốn29 Phẩm và bộ Đại Phẩm Bát-Nhã 25.000 bài tụng (Pancavimsati - Sàhasrikà Prajnãpàramita) gồm 27 hay 30, 40 cuốn 9 Phẩm.Bồ-tát Long Thọ viết luận giải thích kinh Đại Phẩm Bát-Nhã đề tên là MahaPrajnãpàramità sastra, gồm có 100 cuốn 90 Phẩm.Năm 402 Tây lịch, Tam tạng Pháp sƣ Cƣu-ma-la-thập (Kumarajva) đến Trunghoa dịch kinh Đại Phẩm Bát-Nhã ra Hán văn đề là Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đakinh (tƣơng đƣơng Hội thứ hai trong kinh Đại Bát-nhã của ngài Huyền Trangdịch) và dịch Luận Maha Prajnãpàramità ra Hán văn tên là Đại Trí Độ luận hayĐại Trí Độ kinh luận, Trí luận, Đại luận, gồm 100 cuốn 90 Phẩm, từ Phẩm TựaĐầu cho đến Phẩm Chúc Lụy cuối.Có hai thể luận là Tôn Luận và Thích Luận. Lấy một ý nào trong Kinh nêu làmtôn chỉ rồi diễn dịch, hệ thống thành luận gọi là Tôn Luận, nhƣ luận Thập NhịMôn, Trung luận, Du Già Sƣ Địa luận v.v Còn viết luận giải thích Kinh nhƣ luậnĐại Trí Độ gọi là Thích Luận.Căn cứ theo luận Đại Trí Độ thì trong 90 Phẩm, 66 Phẩm đầu của Kinh là nói vềBát-nhã đạo, còn 24 Phẩm sau của Kinh là nói về Phƣơng tiện đạo. Nếu căn cứtheo sách Đại Phẩm Kinh Nghĩa Lƣợc Tự của ngài Cát Tạng thì trong 90 Phẩmcủa Kinh, 6 Phẩm đầu Phật nói cho hạng thƣợng căn nhƣ Xá-lợi-phất v.v Phẩm thứ 7 đến Phẩm thứ 14 Phật sai ngài Tu-bồ-đề nói cho hàng trung căn; từPhẩm 45 đến Phẩm 90 là Phật nói cho hàng hạ căn nhƣ chƣ thiên, loài ngƣời.Luận Đại Trí Độ là một bộ luận lớn, bộ luận căn bản của Phật pháp, giảng giải bao quátnhiều vấn đề liên quan đến học thuyết, tƣ tƣởng, truyền thuyết, lịch sử, địa lý, cácquy định thực tiễn, giới luật Tăng già; dẫn dụng nhiều Kinh sách bao hàm cả kinhA-hàm, luận A-tỳ-đàm của các Bộ phái, các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Duyma-cật, A-di-đà, luôn cả tƣ tƣởng của phái Thắng luận Cho nên ví nó nhƣ làmột bộ Phật Giáo Bách Khoa Toàn Thƣ.

Tác phẩm của Bồ-tát Long Thọ có nhiều nhƣ Trung luận, Thập Nhị Môn luận,Đại Trí Độ luận, Thập Trụ Tỳ-bà-sa luận, Bồ-đề Tƣ lƣơng luận, Hồi Tránh luậnv.v nhƣng trong đó chủ yếu nhất phải kể là Trung luận và luận Đại Trí Độ. ỞTrung luận thì nhấn mạnh về mặt giảng lý chơn không, còn ở luận Đại Trí Độ giảithích kinh Đại Phẩm Bát-nhã thì nhấn mạnh về mặt thuyết giảng lý thật tƣớngdiệu hữu. Không thấu triệt tính chơn không của hiện hữu thì hữu ấy là vọng hữu,thấu triệt đƣợc tính chơn không của hiện hữu thì hữu ấy là diệu hữu.Tƣ tƣởng "Không" của Bát-nhã là cốt gạt bỏ mọi quan niệm vọng tƣởng cố định,luôn luôn nhìn thế giới theo hai mặt (nhị biên) là sinh diệt, có không, thƣờngđoạn, một khác, hữu biên, vô biên v.v Vì vậy mà chơn tánh của thế giới bị bópméo, bị che lấp. Chỉ có thể nói chơn tánh của thế giới là không, là vô tƣớng,không sanh không diệt, không đi không lại, không có không không v.v trong đókhông có thể thêm vào một thuộc tánh nào nữa đƣợcĐễ thấu triệt "Không tánh" ấy ngƣời ta thƣờng theo hai lối quán là Tích khôngquán và Thể không quán. Quán pháp phân tích thấy các pháp không tự có màphải do nhân duyên hòa hợp mới có, có một cách giả tạo, trống rỗng, không cóthật tánh; nhƣ vậy gọi là Tích không quán. Nếu không thông qua sự quán sátphân tích nhân duyên, mà chỉ thể nhận trực tiếp "Không tính" thấy sự vật nhƣthấy trăng dƣới nƣớc, bóng trong gƣơng v.v ; nhƣ vậy gọi là Thể không quán.Bát-nhã chứng chơn không, không phải là dùng tƣ tƣởng để hƣ vô hóa sự vật,hƣ vô hóa thế giới, mà là để thấy rõ thật tánh của sự vật, của thế giới là Không.Dù cho khi ta đang do vọng tƣởng thấy sự vật có thì tánh nó vẫn là Không, mộtcái Không tuyệt đối, không vƣớng một tƣớng gì; nó nhƣ một luồng gió mạnh thổitan đi bao nhiêu đám mây mù lởn vởn che lấp tâm trí, làm cho mọi hành động bịlúng túng, vƣớng vấp, hạn hẹp. Và khi tâm trí đã ra khỏi mây mù vọng tƣởng thìmọi sinh hoạt sẽ tự tại vô ngại không vƣớng vào danh tƣớng ngã nhân. Khi đãcó lối nhìn của Bát-nhã thì các pháp môn tu hành đều đƣợc thành cứu kính Bala-mật.Cái Không theo Bát-nhã là cái không tức nơi có mà không, chứ không phải diệtcó thành không; cái Không theo Bát-nhã là cái Không tuyệt đối, chứ không phảicái Không đối đãi, không đối với có.Các pháp tánh không mà chấp cho là thật có ấy là vọng tƣởng lý luận. Nhƣngnếu lại chấp tƣớng không mà phá hủy tất cả, thì lại rơi vào tà kiến. Vì vậy màtrong luận này đã cảnh tỉnh nhƣ sau:

"Ngƣời tà kiến nói các pháp không, lại chấp thủ tƣớng không của các pháp.Ngƣời tà kiến tuy miệng nói hết thảy không, mà ở nơi tham ái thì sanh tham ái,nơi sân giận thì sanh sân giận, nơi kiêu mạn thì sanh kiêu mạn, nơi ngu si thìsanh ngu si, chỉ tự dối mình nhƣ vậy. Còn ngƣời chơn thật biết không, thì tâmkhông lay động, nơi tất cả các chỗ kiết sử sanh không còn sanh lại đƣợc. Ví nhƣhƣ không, khói lửa không làm nhơ, mƣa lớn không làm ƣớt. Quán không đƣợcnhƣ vậy, các phiền não không còn dính tâm".Và một đoạn khác nói: "Ngƣời quán Chơn không, trƣớc hết thực hành bố thí, trìgiới, thiền định, tâm đƣợc mềm dịu, các kiết sử mỏng, vậy sau mới đắc Chơnkhông. Còn ngƣời tà kiến thì không có các việc nhƣ vậy, họ chỉ muốn dùng ứctƣởng phân biệt, tà kiến thủ không. Ví nhƣ ngƣời chƣa hề biết muối, khi thấyngƣời khác nêm muối vào thức ăn, ngƣời ấy hỏi lý do thì đƣợc ngƣời kia trả lờilà muối sẽ làm cho đồ ăn ngon lành. Ngƣời ấy suy nghĩ, nhƣ vậy thì muối càngnhiều càng ngon, liền lấy toàn muối bỏ vào đầy miệng mà ăn, bị muối làm lởmiệng, trở lại trách hỏi ngƣời kia, ngƣời kia nói sao anh ngu vậy, phải biết trùlƣợng nhiều ít hòa hợp mới ngon, chứ sao lại ăn cả toàn muối! Cũng nhƣ vậy,ngƣời vô trí nghe nói "Không giải thoát môn", liền bỏ hết không chịu thực hànhcác công việc công đức mà chỉ muốn chứng đƣợc Không. Thế là ngƣời tà kiến,dứt bỏ các thiện căn".Tôi ƣớc nguyện dịch bộ luận Đại Trí Độ này từ lâu nhƣng nay mới đủ duyênthực hiện đƣợc bƣớc đầu. Luận dẫn dụng nhiều Kinh luận, trong đó có các luậnA-tỳ-đàm, đƣợc dẫn ra để chỉ chỗ sai lầm hoặc để giải thích tinh thần Bát-nhã.Nếu muốn hiểu cho hết thì phải có thì giờ đọc các luận A-tỳ-đàm mới đƣợc.Luận này đã đƣợc ông Étienne Lamotte dịch ra tiếng Pháp nhan đề là Le Traitéde la Grande vertu de Sagesse và Trƣờng Đại học Louvain xuất bản tập đầunăm 1944, tập 3 năm 1970, tập 5 năm 1980. Các tập khác không rõ xuất bảnnăm nào vì hiện trƣớc mắt tôi chƣa có đƣợc.Tôi nghĩ rằng bản chữ Hán, chữ Pháp và bản chữ Việt đối chiếu với nhau thì cóthể giúp ngƣời đọc hiểu dễ dàng hơn.Phật lịch 2541Từ Đàm, tháng 9 năm 1997Thích Thiện Siêu--o0o--

Cuốn 1Duyên Khởi Luận"Đƣờng lớn Trí Độ, Phật khéo đến,Biển lớn Trí Độ, Phật thấu suốt,Nghĩa, tƣớng Trí Độ, Phật vô ngạiKính lễ Phật, Trí Độ vô đẳng.Hạt kiến có không, dứt không còn,Thật tƣớng các pháp, Phật đã nói,Thƣờng trụ bất hoại, sạch phiền não.Kính lễ Pháp, mà Phật tôn trọng.Biển cả Thánh chúng làm ruộng phƣớc,Bậc học, vô học để trang nghiêm,Đã sạch giống ái của đời sau,Ngã sở đã dứt, căn đã trừ.Đã xả các sự nghiệp thế gian,Là trú xứ của các công đức.Tối thƣợng giữa tất cả chúng hội,Kính lễ chân tịnh Đại đức Tăng.Đã nhất tâm cung kính Tam Bảo,Các bậc cứu thế: Ngài Di-lặc (Maitreya)Trí tuệ đệ nhất: Xá-lợi-phất (Sàriputta),Vô tránh không hạnh: Tu-bồ-đề (Subhùti)Tôi nay theo sức muốn diễn nói,Nghĩa thật tƣớng đại trí bờ kia.Nguyện các Đại đức, bậc Thánh trí,Nhất tâm khéo thuận nghe tôi nói".Hỏi: * Vì nhân duyên gì mà Phật thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật? Phép tắc của chƣPhật không vì vô sự và nhân duyên nhỏ mà tự giảng pháp; cũng nhƣ núi Tu-di(Sumeru) cũng không vì vô sự và nhân duyên nhỏ mà rung động. Vậy, nay có nhânduyên to lớn gì mà Phật thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật?Đáp: * Ở trong Tam Tạng, Phật dùng đủ loại thí dụ để thuyết pháp cho hàng Thanh-vănmà không thuyết đến Bồ-tát đạo. Duy trong kinh Bản-mạt (Pùrvaparàntàka sutra) của

Trung-A-hàm (Madhyamà), Phật tuy có thọ ký cho Bồ-tát Di-lặc rằng: "Đời sau ông sẽđƣợc thành Phật hiệu là Di-lặc", mà cũng không nói đến Bồ-tát hạnh. Nay Phật muốngiảng đủ các Bồ-tát hạnh cho Di-lặc v.v cho nên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật.* Lại nữa, có vị Bồ-tát tu Niệm Phật tam muội, Phật muốn khiến họ đối với Tam muộinày đƣợc tăng ích, nên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. Nhƣ Phẩm đầu trong kinhĐại Bát-nhã Ba-la-mật nói: "Phật hiện thần túc, phóng ra ánh sáng sắc vàng chiếu khắpmƣời phƣơng thế giới nhiều nhƣ cát sông Hằng. Thị hiện thân lớn, sáng suốt trongsạch, đủ các thứ sắc đẹp đầy khắp hƣ không, Phật ở giữa chúng, đoan chánh thù diệukhông ai sánh kịp; thí nhƣ núi chúa Tu-di nổi giữa biển cả, các Bồ-tát nhờ thấy sự thầnbiến của Phật, nên tăng thêm lợi ích đối với Niệm Phật tam muội. Vì lẽ đó, Phật thuyếtKinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật.* Lại nữa, Bồ-tát (Tất-đạt-đa) lúc mới sanh, phóng ra ánh sáng đầy khắp cả mƣờiphƣơng, đi bảy bƣớc, nhìn khắp bốn phƣơng, với âm thanh nhƣ Sƣ tử rống, Ngàithuyết bài kệ:"Phần thai sanh đã hết,Đây là thân cuối cùngTa đã được giải thoát,Sẽ lại độ chúng sanh".Sau khi phát thệ nhƣ vậy, thân Ngài lớn dần, Ngài muốn từ bỏ thân thuộc, xuất gia tuđạo. Nửa đêm thức dậy, nhìn thấy các ca nhi, hậu phi, thể nữ, hình trạng nhƣ thây thối,Ngài liền sai Xa-nặc (Chandaka) thắng con Ngựa trắng, nửa đêm vƣợt thành, đi đƣợcmƣời hai do tuần, đến trong cánh rừng có vị tiên nhân tên Bạt-già-bà (Bhàrgavà) đangở, lấy dao cắt tóc, cởi y phục quí giá đổi lấy áo Tăng-già-lê thô xấu, rồi ở bên sông Niliên-thuyền (Nairànjana), sáu năm tu khổ hạnh, ngày ăn một hạt mè hoặc một hạt gạo,nhƣng tự nghĩ: "Đây không phải là Chánh đạo". Bấy giờ Bồ-tát bỏ chỗ tu khổ hạnh, đếndƣới gốc Bồ-đề, ngồi tòa Kim-cang. Ma vƣơng đem mƣời tám ức vạn đồ chúng đếnphá hoại Bồ-tát, Bồ-tát dùng sức công đức và trí tuệ hàng phục bọn Ma mà chứng quảVô thƣợng Bồ-đề. Bấy giờ vị vua trời cõi Phạm-thiên, chúa tể của ba ngàn đại thiên thếgiới, tên là Thi-khí (Sikkin) cùng với chƣ thiên ở cõi Sắc, Thích-đề-hoàn-nhơn cùng vớichƣ thiên ở cõi Dục và Tứ-thiên-vƣơng cùng đến trƣớc Phật, khuyến thỉnh Thế tôn khởiđầu quay bánh xe Chánh pháp. Lại vì Bồ-tát nhớ đến sở nguyện đại từ đại bi của mìnhnên nhận lời thỉnh cầu mà thuyết pháp. Pháp sâu xa trong các pháp là Bát-nhã Ba-lamật vậy. Vì thế Phật thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật.* Lại nữa, có kẻ hoài nghi rằng Phật không chứng đƣợc Nhất thiết trí, vì cớ sao? Vì cácpháp vô lƣợng vô số, làm sao một ngƣời mà có thể biết tất cả các pháp? Phật trú trong

pháp Bát-nhã Ba-la-mật thật tƣớng thanh tịnh nhƣ hƣ không, vô lƣợng vô số, mà tự nóilên lời chân thật rằng: "Ta là bậc Nhất thiết trí, muốn dứt hết thảy nghi ngờ của chúngsanh"; vì thế Phật thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật.* Lại nữa, có những chúng sanh đáng đƣợc độ, nhƣng vì đại công đức và trí tuệ củaPhật vô lƣợng, khó biết khó hiểu, do đó họ bị ác sƣ mê hoặc, tâm đắm chìm trong tàpháp, không vào đƣợc Chánh đạo. Vì hạng ngƣời đó, Phật khởi tâm đại từ, duỗi tay đạibi cứu vớt, đƣa vào Phật đạo. Do đó mà Phật tự thị hiện ra công đúc tối diệu, phát rađại thần lực, nhƣ trong Sơ phẩm của Kinh Bát-nhã Ba-la-mật nói: "Phật nhập vàoChánh định tên là Tam muội vƣơng. Khi ra khỏi Chánh định, Phật dùng Thiên nhãnquán khắp mƣời phƣơng thế giới, khắp các lỗ chân lông của Ngài đều mỉm cƣời, và từdƣới bàn chân có tƣớng nghìn bánh xe của Ngài phát ra sáu trăm ngàn vạn ức ánhsáng đủ màu, chiếu khắp mƣời phƣơng vô lƣợng vô số thế giới của chƣ Phật nhiềunhƣ cát sông Hằng, làm cho tất cả đều chói sáng". Phật muốn tuyên thị thật tƣớng củahết thảy các pháp, đoạn trừ nghi kết của hết thảy chúng sanh, nên thuyết Kinh Đại Bátnhã Ba-la-mật.* Lại nữa, có ngƣời ác tà, ôm lòng tật đố, phỉ báng rằng: "Trí tuệ của Phật không ra khỏi(trí tuệ của) loài ngƣời, mà chỉ dùng huyễn thuật làm mê hoặc đòi". Vì để dứt lòng cốngcao tà mạn của những ngƣời đó, nên Phật hiện ra vô lƣợng thần lực, vô lƣợng trí tuệlực, từ trong Bát-nhã Ba-la-mật, tự nói lên rằng" "Ta là đấng có đầy đủ vô lƣợng thầnthông phƣớc đức, tôn quí nhất trong ba cõi, che chở cho tất cả. Nếu ai phát một niệmác thì mắc phải vô lƣợng tội, nếu phát một niệm tịnh tín thì đƣợc hƣởng phƣuớc lạc cõingƣời, cõi trời, và chắc sẽ đƣợc quả Niết-bàn". Lại vì muốn khiến mọi ngƣời tín thọChánh pháp, nên nói: "Ta là Đại sƣ, có đủ Mƣời lực, Bốn vô sở úy, đứng ở hàng Thánhchúa, tâm đƣợc tự tại, với âm thanh nhƣ Sƣ tử hống mà quay bánh xe Chánh pháp, làtối tôn thƣợng trong tất cả thế giới". Lại nữa, Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanhhoan hỉ mà nói Kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, rằng: "Các ngƣời nên sanh tâm hoan hỉlớn. Vì cớ sao? Vì hết thảy chúng sanh đều bị mắc trong lƣới tà kiến, bị bọn ác sƣ dịhọc làm mê hoặc; còn Ta thì từ trong lƣới tà kiến ác sƣ mà ra khỏi, là bậc Đại sƣ đủMƣời lực, khó có thể gặp, nay các ngƣơi đã gặp đƣợc, Ta sẽ theo thời khai mở cácPháp tạng thâm áo nhƣ Bảy mƣơi bảy phẩm trợ đạo v.v nhƣ vậy các ngƣơi mặc tìnhthu lƣợm. Lại nữa, hết thảy chúng sanh vì bệnh kiết sử gây ra phiền não. Từ khi cósanh tử đến bây giờ, không ai trị đƣợc bệnh ấy, lại thƣờng bị ngoại đạo ác sƣ mê hoặc.Ta nay ra đời làm Đại y vƣơng, tập hợp các thứ pháp dƣợc, các ngƣơi hãy uống đi". Vìthế Phật thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật.* Lại nữa, có ngƣời nghĩ: "Phật cũng nhƣ ngƣời, cũng có sanh tử, chịu sự đói khát,lạnh nóng, già bệnh". Phật muốn trừ ý nghĩ đó nên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mậtnày, khai thị rằng: "Thân Ta là không thể nghĩ nghì, các Phạm thiên vƣơng và Tổ phụchƣ thiên, dù trải qua kiếp số nhiều nhƣ cát sông Hằng, muốn suy lƣờng thân Ta, tìm

xét âm thanh Ta, còn không thể trắc lƣờng, huống là trí tuệ tam muội của Ta?", nhƣ kệnói:"Đối thật tướng các pháp,Các hàng Phạm-thiên-vương,Hết thảy chúa trời đất,Mê mờ không thể biết.Pháp ấy rất thâm diệu,Không ai đo lường được.Phật ra đời khai mở,Sáng như mặt trời chiếu".* Lại nhƣ khi Phật Chuyển xe pháp lần đầu tiên, Bồ-tát Ứng-trì từ tha phƣơng đếnmuốn trắc lƣờng thân Phật, vƣợt lên quá hƣ không vô lƣợng cõi Phật, đến thế giới củaPhật Hòa-thƣợng, mà thấy thân Phật vẫn y nhƣ vậy, bèn nói kệ:"Hư không không biên tế,Công đức Phật vẫn thế,Dẫu muốn lường thân Phật,Uổng công không lường được.Vượt quá cõi hư không,Vô lượng các cõi Phật,Thấy thân Thích Sư tử,Vẫn như cũ không khác.Thân Phật như núi vàng,Diễn xuất ánh sáng lớnTướng tốt tự trang nghiêm,Như hoa nở mùa xuân".

Nhƣ thân Phật vô lƣợng, ánh sáng và âm hƣởng cũng vô lƣợng. Các công đức và Giới,Định, Tuệ của Phật cũng đều vô lƣợng, nhƣ Tam Mật ở trong kinh Mật Tích, trongđó có nói rộng.Lại, khi Phật mới sanh, chạm đến đất liền đi bảy bƣớc, miệng tự cất tiếng nói, nói xonglặng im nhƣ các trẻ nít, không đi, không nói, ba năm đƣợc mớm sữa, các bà mẹ nuôinấng, dần dần lớn khôn; nhƣng thân Phật thì vô số trong khắp các thế gian, vì độchúng sanh mà hiện làm kẻ phàm phu. Song kẻ phàm phu khi sanh, thân phần, các cănvà ý thức chƣa thành tựu, bốn oai nghi nơi thân là ngồi, nằm, đi, đứng và nói năng,thinh nín cùng các cách thức của con ngƣời đều chƣa hiểu rõ. Trải qua ngày thángnăm dần dần học tập mới đủ các cách thức của ngƣời, chứ sao nay Phật mới sanh raliền có thể nói đƣợc, đi đƣợc, rồi sau mới không thể nói và đi? Điều này thật là lạ? Nênbiết, chỉ vì Phật dùng phƣơng tiện lực hiện thân làm theo cách thức của ngƣời, đi đứngnằm ngồi nhƣ ngƣời để khiến chúng sanh tin theo pháp thâm diệu. Nếu Bồ- tát khi mớisanh mà đã đi dƣợc, nói đƣợc, ngƣời đời tất sẽ nghĩ: "Nay mới thấy ngƣời nhƣ vậy, thếgian chƣa từng có. Đây chắc là Trời, Rồng, Qủy, Thần. Những điều ngƣời ấy họckhông phải là điều chúng ta làm đƣợc, vì cớ sao? Vì nhục thân sanh tử của chúng ta dobị nghiệp kiếp sử lôi kéo, không đƣợc tự tại nên những điều sâu nhƣ vậy của ngƣời ấyai mà theo nổi?" Vì nghĩ nhƣ thế nên họ tuyệt vọng, không đƣợc thành pháp khí củaThánh hiền. Vì hạng ngƣời đó mà Phật sanh ra trong vƣờn Lâm-tỳ-ni, tuy có thể đi đếnngay dƣới chân cội Bồ-đề mà thành Phật, song Ngài vẫn dùng sức phƣơng tiện, thịhiện làm hài đồng, ấu thơ, thiếu niên rồi thành nhân. Theo từng thời kỳ mà hƣởng thụsự vui chơi, học tập nghệ thuật, trang phục, hƣởng thọ ngũ dục, đủ cách thức củangƣời thƣờng, dần dần thấy sự khổ già bệnh chết mà sanh tâm nhàm chán, nửa đêmvƣợt thành xuất gia, đi đến chỗ của tiên nhân Uất-đặc-già (Udraka) và A-la-la (Àlala) thịhiện làm đệ tử, nhƣng không thực hành theo pháp của các vị ấy. Tuy thƣờng dùng thầnthông, tự nhớ đời trƣớc, trì giới hành đạo trong thời đức Phật Ca-diếp, mà nay vẫn th

Lời Nói Đầu K inh Bát-Nhã (Prajna) đƣợc lƣu hành rất sớm tại Ấn độ. Khoảng 700 năm sau khi Phật diệt độ (cuối thế kỷ II đầu thế kỷ III Tây lịch), lúc Bồ-tát Long Thọ

Related Documents:

Texts of Wow Rosh Hashana II 5780 - Congregation Shearith Israel, Atlanta Georgia Wow ׳ג ׳א:׳א תישארב (א) ׃ץרֶָֽאָּהָּ תאֵֵ֥וְּ םִימִַׁ֖שַָּה תאֵֵ֥ םיקִִ֑לֹאֱ ארָָּ֣ Îָּ תישִִׁ֖ארֵ Îְּ(ב) חַורְָּ֣ו ם

Algae: (11L) 2. Algae: General characters, economic importance and Classification (Chapman and Chapman, 1973) up to classes. 03L . 3. Study of life cycle of algae with reference to taxonomic position, occurrence, thallus structure, and reproduction of Nostoc, Chara, Sargassum and Batrachospermum . 08 L.

Screw-Pile in sand under compression loading (ignoring shaft resistance) calculated using Equation 1.5 is shown in Figure 3. The influence of submergence on the calculated ultimate capacity is also shown. The friction angle used in these calculations is the effective stress axisymmetric (triaxial compression) friction angle which is most appropriate for Screw-Piles and Helical Anchors. 8 .

Proposed installation of underground storage tank (USTs) within groundwater protection zones (GPZs) has led to some conflict between the EA and developers in the past. Although standards for

Open Banking will bring new challenges for lenders - their technology and IT infrastructure. In a data sharing world, security is paramount. Banks that are mandated to share data are carrying the cost of bringing Open Banking to market. But, everyone involved in the Open Banking ecosystem, including Data Requestors, need to act responsibly to ensure that data is used and stored securely and .

Stuttering Foundation of America self-therapy for the stutterer TENTH EDITION THE STUTTERING FOUNDATION PUBLICATION NO. 0012 self-therapy for the stutterer Publication No. 0012 First Edition—1978 Tenth Edition—2002 Revised Tenth Edition—2007 Published by Stuttering Foundation of America 3100 Walnut Grove Road, Suite 603 P.O. Box 11749 Memphis, Tennessee 38111-0749 Library of Congress .

Biographies . Carlos ALVAREZ OECD D EVELOPMENT C ENTRE Deputy Director Carlos Alvarez is Deputy Director of the Development Centre of the OECD since 2010. He has developed his professional career in the field of competitiveness and innovation policies, holding positions of highest responsibility for the Government of Chile, among them, Vice Minister of Economy (20042006) and Executive Vice .

progress either to a BTEC Level 3, A/S levels or to employment within the sports and leisure industry. The course offers an alternative to GCSE Physical Education, catering for a wider range of individual needs. It is intended that the BTEC Level 1 / Level 2 First Award in Sport will use each student’s skills and enthusiasm in sport, to develop an awareness and interest in leisure, health .

Child Language Acquisition and Development 2nd Edition Matthew saxton. SAGE Publications Ltd 1 Oliver’s Yard 55 City Road London EC1Y 1SP SAGE Publications Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320 SAGE Publications India Pvt Ltd B 1/I 1 Mohan Cooperative Industrial Area Mathura Road New Delhi 110 044 SAGE Publications Asia-Pacific Pte Ltd 3 Church Street #10-04 Samsung Hub .

A Comics Academy, A Working Studio The young artist or writer can choose among hundreds of paint-ing and writing programs. Aspiring film students also have myriad options for where they can study their craft, establish sound pro-fessional habits, and exchange ideas and contacts with peers and professionals.

Associate Professor of Clinical Family and Community Medicine Department of Family and Community Medicine University of California, San Francisco . Madeline.Deutsch@ucsf.edu . References 1. Conron KJ, Scott G, Stowell GS, Landers SJ. Transgender Health in Massachusetts: Results From a Household Probability Sample of Adults.

Law: A Comparative and Functional Approach, by Reinier Kraakman, John Armour, Paul Davies, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda and Edward Rock (Oxford University Press, 2009). The book as a whole provides a functional analysis of corporate (or company) law in Europe, the U.S., and Japan. Its organization

culture consensus and intensity about adaptability performed better up to three years later than did those characterized by lower consensus, lower intensity about adaptability, or both. We discuss how parsing culture into culture consensus, intensity, and content advances theoretical and empirical understanding of the culture-

and the hubness phenomenon (Section 2.2), which, as we will de-monstrate later, has a significant impact on NN-Descent. 2.1 NN-Descent The main purpose of the NN-Descent algorithm is to create a good approximation of the true K-NNG, and to create it as fast as possi-ble. The basic assumption made by NN-Descent can be summarized

Become a Track Detective! W W KKeep p a a The Ideas for Exploring Outdoors! Page . DETECTIVE BADGE (cut me out and wear me) Field Journal. A . field journal is a diary of what you see, hear and experience as you explore outdoors. All you’ll need to begin is a notebook and something to write with. For each entry, write the date, location where .

Yeomans(2014, xII.0),Tenenbaum & Pollard(1986, x3),Bender & Orszag(1999, x1.1)] A di erential equation is an equation in which the unknowns are functions of one or more variables and which contains both these functions and their derivatives.

Drilling Productivity Report (DPR), September 2020. The drilling process is increasingly managed usingmass production operations , such as pad drilling, cube drilling, and multilateral drilling, to achieve higher cost efficiency in both the physical and contractual management of heavy-duty and fully automated drilling rigs.

201319, P. R. China, 5College of Materials Science and Engineering, Changsha University of Science & Technology, Changsha, 410114, P. R. China and 6School of Materials Science and . electrochemistry, and highly efficient energy harvesting devices. This leads to a simple yet effective way for the next generation of energy devices and paper .

2 II PUC ENGLISH Model Question Paper - 1 Time: 3 Hours 15 Minutes Max. Marks: 100 Instructions: a. Follow the prescribed units while answering the questions. b. Write the correct question number as it appears on the question paper. c. One mark questions attempted more than once will be awarded zero. d.

8 MARK SCHEME –GCSE ENGLISH LANGUAGE PAPER 2 You need to refer to source A and source B for this question: The things to see and do at Glastonbury Festival and Greenwich Fair are different. Use details from both sources to write a summary of the differences. [8 marks] AO1 Identify and interpret explicit and implicit information and ideas