Gravitacijski Separatori Plin/kapljevina. Dio II.

2y ago
143 Views
2 Downloads
928.82 KB
14 Pages
Last View : 20d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Camden Erdman
Transcription

265E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II.DOI: 10.15255/KUI.2015.003KUI-18/2016Stručni radPrispjelo 5. siječnja 2015.Prihvaćeno 7. prosinca 2015.E. Beer *Aleja Blaža Jurišića 9, 10 000 ZagrebSažetakDimenzioniranje gravitacijskih separatora plin/kapljevina temeljeno je na zakonitostima dvofaznog strujanja, ali ina iskustvenim podatcima. Ti se iskustveni podatci u najvećem dijelu razlikuju od autora do autora, i projektantće se često naći u dilemi koji od podataka treba primijeniti.U ovom dijelu teksta o separatorima dan je pregled iskustvenih podataka i preporuka kako ih primjenjivati zauspješno dimenzioniranje.Ključne riječiGravitacijski separatori, separatori para/kapljevina, separatori para/kapljevina/kapljevina,raspodjelnici pojenja, odvajači kapljicaDimenzioniranjeKarakteristično je za separatore, i VL i VLL, da se velik diodimenzioniranja temelji na iskustvenim podatcima. Ti supodatci ili standardi (API12, GPSA13) ili dio postupaka projektnih organizacija (Shell6, KLM14). Poseban dio su podatciproizvođača odvajača kapljica, K-faktori, koji se mogu naćiu brošurama proizvođača (npr. Koch-York).Temeljni podatciRadni uvjeti:–– Protoci plina, kapljevine (posebno lakše, a posebnoteže ako se radi o dvije nemješljive kapljevine u trofaznoj smjesi), radni tlak, radna temperatura;–– Svojstva plina i kapljevine/kapljevina na radnim uvjetima: gustoća, viskoznost;–– Očekuju li se poremećaji u protoku (posebno kapljevite faze) i koje su veličine. Ovdje treba napomenutiproblem kod pridobivanja nafte i plina. Najčešće seradi o trofaznoj smjesi plin/nafta/voda čija se svojstvas vremenom mijenjaju. Omjer nafte i vode se s vremenom eksploatacije mijenja, pa time i uvjeti separacije useparatoru. Kako je radni vijek separatora u pravilu dugačak, nakon nekog vremena promjene su tako velikeda separator postaje neprikladan za separaciju smjesepod novim radnim uvjetima. Prijedlog za rješenje togproblema dali su Boukadi i sur.;15–– Djelotvornost odvajanja pojedinih komponenti u smjesi;–– Projektni sigurnosni faktor. Taj se faktor za rafinerije ikemijsku procesnu industriju kreće između 1,15 i 1,25.*Eduard Beere-pošta: eduard.beer@inet.hrZa pridobivanje nafte i plina nešto je veći, između 1,2 i1,5;–– Stanje smjese s obzirom na nečistoće: voskovi, asfalteni, pijesak.Osnove za dimenzioniranje – kriterijiSeparator treba biti dovoljno velik da se smjesa može separirati i uz najnepovoljnije uvjete. Jedan kriterij je maksimalni faktor opterećenja plinom:(27)U slučaju da se radi o trofaznoj smjesi s dvije nemješljivekapljevine, ako je volumni protok lakše kapljevine najmanje 5 % od ukupnog protoka, treba računati s gustoćomlakše kapljevne.QvG,max je najveći mogući protok plina koji uključuje i margine za poremećaje, nesigurnost u podatcima i sl.Drugi kriterij je K-faktor, Souders-Brownov faktor ili Souders-Brownova brzina:(28)To je brzina plina u separatoru korigirana odnosom gustoćaplina i kapljevine koja odražava ovisnost o radnom tlaku.Za okomiti separator AG je površina presjeka posude. Akoje u separator ugrađen odvajač kapljica, to je površina presjeka odvajača kapljica.U vodoravnom separatoru to je površina presjeka parnogprostora iznad najvišeg nivoa kapljevine (HLL).

266E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278Često se primjenjuje kao kriterij i parametar protoka:Tablica 10 – K-vrijednosti GPSA za vodoravne odvajače kapljica13Table 10 – GPSA K-factors for horizontal mist eliminators13(29)Parametar protoka primjenjuje se za karakterizaciju dvofazne smjese pojenja.Souders-Brownov K-faktorU dijelu teksta o teorijskoj podlozi dane su korelacije zaK-faktor. Međutim tako izračunate vrijednosti vrijede zaproračun separatora bez odvajača kapljica. K-faktori zaseparatore s odvajačem kapljica su iskustveni podatci dobiveni eksperimentalno i u pravilu podatci proizvođača.Ipak, u literaturi se mogu naći K-vrijednosti koje su autoričlanka sakupili praksom. Takvi podatci se čak mogu naći iu standardima koji se odnose na separatore, posebno separatore plina/nafte/vode na naftnim poljima. U nastavkuje dan izbor takvih podataka za K-vrijednosti.Za okomite posude s vodoravno postavljenim odvajačemkapljica od žičane mrežice GPSA Engineering Data Book13preporučuje K-faktore navedene u tablici 10.NORSOK16 preporučuje vrijednosti za K-faktor za separatore s demisterom navedene u tablici 11.Tablica 9 – Podatci GPSA za K-faktor za separatore s odvajačemkapljica13Table 9 – GPSA data for K-factors for separators equipped withdemisters13Tip separatoraSeparator typep barK m s 1072142631050,1070,1070,1020,0920,0830,065K 0,107 m s 1 pri 7 bara. Oduzeti 0,003 m s 1 za svakih 7 bara iznad7 bara.Za otopine amina i glikola pomnožiti gornje vrijednosti s 0,6 – 0,8.Pri dimenzioniranje separatora bez odvajača kapljica uzeti polovinugore navedenih vrijednosti. Za skrubere na usisu kompresora i separatore na ulazu u ekspandere pomnožiti gornje vrijednosti K s 0,7 – 0,8.K 0.107 m s 1 at 7 bar. Decrease by 0.003 m s 1 per every 7 bar abovepressure of 7 bar.For glycol and amine solutions multiply K by 0.6 – 0.8.For sizing vertical separators without demisters use a half of above K.For compressor suction scrubbers and expander inlet separators multiply K by 0.7 – 0.8.Tablica 11 – K-faktor za separatore s demisterom16Table 11 – K-factor for separators with demister16 kg m 1 s 2K m s 1okomito strujanje plinavertical gas flow20 – 300,12 – 0,15vodoravno strujanje plinahorizontal gas flow30 – 450,20 – 0,25Za vodoravne separatore dulje od 3 m vrijedi:K ms 1vodoravnihorizontal0,12 – 0,15okomitivertical0,055 – 0,11sfernispherical0,061 – 0,11zasićena vodena parasaturated steam0,076pare pod vakuumomvapours under vacuum0,061isparivačievaporators0,45korekcija na tlak, odstupanje od projektne vrijednosti %pressure correction, deviation of design value %atmosferskiatmospheric10010 bar9020 bar8540 bar8080 bar75K 0,137 m s 1(30)U tablici 12 prenijeti su K-faktori API-ja12 za VL-separatore.Tablica 12 – K-faktori API-ja za VL-separatore12Table 12 – API K-factors for VL separators12Tip separatoraSeparator typeokomitverticalvodoravanhorizontalVisinaili duljina mHeightor length mK m s 11,50,04 – 0,0730,05 – 0,1130,12 – 0,15 3(od 0,12 do 0,15) (L 3,05)0,56(from 0,12 to 0,15) (L 3,05)0,56K-faktor se mijenja (opada) s porastom tlaka. Fabian i sur.17daju relativnu promjenu K-faktora s porastom tlaka (tablica 13).

267E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278Tablica 13 – Ovisnost K-faktora o tlaku17Table 13 – K-factor as function of pressure17(38)Apsolutni tlak kPaK-faktor (od projektne vrijednosti) %Absolute pressure kPaK-factor (of design value) 75(39)Kkor Ks C1 C2 .Vrijednosti za Ks, C1 i C2 dane su u sljedećim tablicama.Tablica 14 – Vrijednosti Ks u jedn. 39Table 14 – Values for Ks in Eq. 39kod niskih tlakova (5 – 20 kPa) pad tlaka je primarni parametar iznadkapaciteta*at low pressures, pressure drop is primary design parameter*Svrcek i Monnery18,19 daju sljedeće korelacije za ovisnostK-faktora o radnom tlaku.Za odvajače iz mrežice (Koch-Otto York):0,07 bar p 1,03 bar:(31)K m s 1 0,0930 0,0128 p bar 0,0140 ln(p bar)1,03 bar p 2,75 bar:K 0,11 m s 1(32)2,75 bar p 2,75 bar:K m s 1 0,1123 0,007 ln(p bar)(33)Za podatke GPSA daju sljedeću korelaciju za ovisnost otlaku:0 bar p 100 bar:K m s 1 0,097 0,000442 p bargdje je:(34)Za pare pod vakuumom K 0,06 m s 1Za proračun K-faktora iz jedn. 15:(15)CD se izračuna bez očitanja iz slike 1.(35)(36)(37)Rahimi20 daje sljedeće vrijednosti za K-faktor i način računanja maksimalne dopuštene brzine plina na ulazu u odvajač kapljica od žičane mrežice:Odvajač kapljica, tipDemister typeTokFlowokomiti tokvertical flowžičana mrežicawire meshvodoravni tokhorizontal flowokomiti tokpločasti, jednostruki džepovi vertical flowvane pack, single pocketed vodoravan tokhorizontal flowKs m s 10,1070,1280,1520,198pločasti, dvostruki džepoviokomit/vodoravni tokvane pack, double pocketed vertical/horizontal flow0,305Tablica 15 – Korekcija za tlak, C1 (jedn. 39)Table 15 – Pressure correction, C1 (Eq. 39)p barC1atmosferski, atmospheric102040801,00,90,850,80,75Preporučuje se kontaktirati proizvođača ako su tlakovi viši od 55 bar ilije napetost površine kapljevine σ 0,005 N m 1.Za primjenu pod visokim vakuumom korekcijski faktor treba dobiti odproizvođača. U takvim slučajevima promjer odvajača se specificira natemelju pada tlaka.Valjano sve dok je protok unutar granica 30 % – 110 % od projektnogprotoka.For pressure above 55 bar or surface tension σ 0.005 N m 1 consultmanufacturer.For high vacuum ask supplier for pressure correction. The primary design parameter is the pressure drop.Good for gas flow within 30 % – 110 % of design value.Tablica 16 – Korekcijski faktor C2 u jedn. 39Table 16 – Correction factor C2 (Eq. 39)Tip odvajačaDemister typeC2žičana mrežawire meshC2 1 0,030 (LL 0,1)pločastivane packC2 1 0,015 (LL 0,1)

268E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278U tablici 17 nalaze se preporučene vrijednosti K-faktora zakombinaciju mrežica – pločasti odvajač.Tablica 17 – K-faktori za kombinaciju mrežica – pločasti odvajačkapljica20Table 17 – K-factor for combination wire mesh-vane pack20K m s 1mrežica pločasti odvajač (vodoravni tok)wire mesh vane pack (horizontal flow)0,198pločasti odvajač mrežica (vodoravni tok)vane pack wire mesh (horizontal flow)0,128Granična brzina odvajanja kapljevinaZa računanje brzine odvajanja dvije nemješljve kapljevine u pravilu se primjenjuje Stokesova korelacija. Svrcek iMonnery19 načinili su modifikaciju Stokesove korelacijekoja ima oblik sličan Souders-Brownovoj korelaciji:(40)gdje je μ je viskoznost kontinuirane faze, a Ks funkcija promjera kapljice dispergirane faze:(41)Ks 2,06151 10 5 Dp2Tipične vrijednosti za Ks dane su u tablici 18.Visina parnog prostoraOvisno o konfiguraciji i tipu separatora parni prostor dijelise na više sekcija (slika 14 uz tablicu 19).Kod okomitih separatora, bez odvajača kapljica, visina parnog prostora sastoji se iz dvaju dijelova: visina iznad razinekapljevine do simetrale ulaznog priključka za pojenje i visina od simetrale ulaznog priključka do gornje tangentnelinije posude.Kod okomitog separatora s ugrađenim odvajačem tri su visine parnog prostora: prva od razine kapljevine do simetrale ulaznog priključka, druga od simetrale ulaznog priključka do donjeg ruba odvajača kapljica i treća od gornjeg rubaodvajača kapljica do izlaznog priključka za plin.Visina od razine kapljevine pa do simetrale ulaznog priključka treba osigurati primarno odvajanje mase kapljevineiz dvofazne smjese i miran tok plina kroz drugi parni prostor u kojem se odvajaju kapljice iz plina gravitacijom. Kodseparatora s ugrađenim odvajačem kapljica služi za smanjenje odnošenja kapljica nakon odvajača na minimum.Kakakteristično je da nema postupka za proračun visinaparnog prostora, već se primjenjuju iskustveni podatci.Pregled preporučenih visina parnog prostora različitih autora dan je u tablici 19. Iako postoje, razlike nisu velike imogu se svesti na visine u tablici 20.Tablica 18 – Vrijednosti za Ks (jedn. 40) za odvajanje dviju nemješljivih kapljevina19Table 18 – Ks data (Eq. 40) for separation of two immiscible liquids19Lakša fazaLight liquidMinimalni promjer kapljice mmDroplet minimal diameter il-ketonmethyl ethyl nevodawater890,163nonil-akloholnonyl 25,5 C 0,85γ25,5 C 0,85vodawaterTeža fazaHeavy liquidvoda ili kaustična otopinawater or caustic solution

269E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278Kod vodoravnih separatora minimalnu visinu parnog prostora određuje projektna brzina plina u vodoravnom smjeru. Ta se visina može povećati ako je potreban prostor zaugradnju odvajača kapljica.Vrijeme zadržavanja kapljevine u separatoruKod dvofaznih separatora vrijeme zadržavanja kapljevine useparatoru ima funkciju osigurati normalan rad separatorai dijela procesa iza separatora u kojem se obrađuje odvojena kapljevina te, ako postoji zahtjev, vrijeme potrebno zaotplinjavanje, tj. izdvajanja plina iz kapljevine.Kod trofaznih separatora vrijeme zadržavanja ima, poredgore navedenog, i namjenu osigurati željeno odvajanjedvije nemješljive kapljevine.Slika 14 – Podjela parnog prostora kod okomitih separatoraFig. 14 – Vertical separators: vapour space arrangementTablica 19 – Preporučena visina parnog prostora za okomite separatoreTable 19 – Recommended vapour space heights for vertical separatorsAutoriAuthorsH1300 mm ½ d1450 mm (min.)½ Di600 mm (min.)Watkins22Gerunda23Talaver25300 mm (min.)Sarma24Svrcek-Monnery19GPSA13Rahimibez distributorano distributordeflektordeflectorpolucijevhalf open pipes krilcimavane packShell6polucijevhalfpipe300 mm300 mm ½ d1300 mm d12 d120schoepentoeterH2H3Di915 mm (min.)½ Di600 mm (min.)610 mm – 750 mm½ Di610 mm ½ d1Di610 mm (min.)H4910 mm ½ d11220 mm (min.)375 mm (min.)½ Di300 mm (min.)150 mm (min.)300 mm (min.)½ Di915 mm ½ d1(Di d2) 20,5 Di300 mm (min.)0,3 Di300 mm (min.)0,3 Di300 mm (min.)0,05 Di150 mm (min.)0,7 Di900 mm (min.)0,5 Di600 mm (min.)0,45 Di600 mm (min.)d1300 mm (min.)0,5 Di 0,5 d2300 mm (min.)0,5 Di 0,5 d2300 mm (min.)0,5 Di 0,5 d2300 mm (min.)0,5 Di 0,5 d2300 mm (min.)1,0 Di1200 mm (min.)1,0 Di900 mm (min.)0,9 Di900 mm (min.)0,6 Di600 mm (min.)0,3 Di300 mm (min.)0,05 Di150 mm (min.)0,45 Di900 mm (min.)d1300 mm (min.)0,15 Di150 mm (min.)0,15 Di150 mm (min.)0,9 Di900 mm (min.)0,6 Di600 mm (min.)Tablica 20 – Preporučene visine parnog prostora u okomitim separatorimaTable 20 – Recommended vapour space heights for vertical separatorsTip raspodjelnikaDistributor typebez raspodjelnikano distributordeflektordeflectorpoluotvorena cijevhalf open piperaspodjelnik s krilcimavane packH1H20,5 Di300 mm (min.)0,5 Di300 mm (min.)0,3 Di300 mm (min.)0,15 Di150 mm (min.)0,7 Di900 mm (min.)0,5 Di600 mm (min.)0,45 Di600 mm (min.)d1300 mm (min.)H3300 mm300 mm0,15 Di150 mm (min.)d1300 mm (min.)H4Di1200 mm (min.)Di600 mm (min.)0.9 Di900 mm (min.)0,6 Di600 mm (min.)Visina raspodjelnikaDistributor heightd12 d1d1d1 20 mm

270E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278U literaturi na engleskom ta tri vremena zadržavanja jasnose različito nazivaju. Kod nas to na žalost nije tako pa dane bude nesporazuma, u nastavku je dana sažeta definicijai naziv vremena.Vrijeme zadržavanja (holdup time). Definirano je kao vrijeme tijekom kojeg se iz separatora može odvoditi normalniprotok kapljevine u procesnu jedinicu iza separatora iakoje prekinut dotok pojenja u separator. Primjer je prihvatnaposuda za kisele vode u jedinici za obradu kiselih voda.U nju ulaze različiti tokovi s kiselom vodom koji se nakontoga obrađuju u jedinici za obradu kisele vode. Ti tokovine moraju biti konstantni po količini i varijacije u dotokutrebaju se smiriti u posudi uz konstantan odvod kisele vodena daljnju obradu. Prema toj definiciji vrijeme zadržavanjadefinira visinsku razliku ili volumen između niskog nivoa(LLL) i normalnog nivoa kapljevine u separatoru (NLL).Vrijeme poremećaja (surge time). Definirano je kao vrijeme tijekom kojeg se u posudi akumulira kapljevina kadaje prekinut odvod kapljevine iz separatora ili poremećajau dotoku smjese, smjesa većom količinom kapljevite faze.U skladu s tom definicijom to je vrijeme koje određujerazliku u visini ili volumen između normalnog nivoa (NLL)i visokog nivoa (HLL) kapljevine u separatoru.Vrijeme odvajanja faza (separation time). To je vrijeme zadržavanja svake od dviju nemješljivih kapljevina u komoriodvajanja trofaznog separatora, potrebno da se kapljevineodvoje, da se kapljice lakše kapljevine izdvoje iz kontinuirane faze teže kapljevine i kapljice teže kapljevine izdvojeiz kontinuirane faze lakše kapljevine. Prema tome postojedva vremena odvajanja: vrijeme odvajanja lakše kapljevineiz teže i vrijeme odvajanja teže kapljevine iz lakše.Vrijeme odvajanja/volumen odvajanja za težu fazu:(42)Slika 15 – Vrijeme/volumen zadržavanja i poremećaja u okomitom dvofaznom separatoruFig. 15 – Holdup and surge time/volume in vertical VL separatorVrijeme odvajanja/volumen odvajanja za lakšu fazu:(43)U vodoravnom trofaznom separatoru ta vremena određujurazliku između dna i normalnog međufaznog nivoa (IL) zavrijeme odvajanja za težu fazu i normalnog međufaznognivoa (IL) i normalnog nivoa kapljevine (NLL) za vrijemeodvajanja za lakšu fazu.Na slici 16 prikazani su vrijeme/volumen zadržavanja ivrijeme/volumen poremećaja u okomitom dvofaznom separatoru. Na slici 17 prikazana su vremena/volumeni zadržavanja, poremećaja i odvajanja faza u dvama tipovimatrofaznih separatora.Svrcek i Monnery19 daju orijentacijska vremena zadržavanja u dvofaznom separatoru (tablica 21). Slično daje i Rahimi21 (tablica 19).Slika 16 – Vremena/volumeni odvajanja, zadržavanja i odvajanja u trofaznom separatoru: (a) separator s pregradom,(b) separator s komorom za težu fazuFig. 16 – Holdup and surge time/volumes in horizontal VLL separators: (a) separator with weir, (b) separator withbooth

271E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278Tablica 21 – Vremena zadržavanja i poremećaja za VL-separatore19Table 21 – Holdup and surge times for VL separators19ProcesServicesSeparatori / Separators1. pojenje kolonefeed to column2. pojenje u druge posude ili rezervoarefeed to other drum or tankage s pumpom ili kroz izmjenjivač with pump or through exchanger bez pumpe without pumpVrijeme zadržavanjaHoldup times(LLL – NLL)Vrijeme poremećajaSurge times(NLL – HLL)5 min3 min5 min2 min2 min1 min10 min3 min3. pojenje pećifeed to fired heaterKO-posuda bakljeflare KO drum3 min između HLLA i HLLS10 min između T/L dna i HLLA3 min between HLLA and HLLS10 min between bottom T/L and HLLA20 – 30 min od NLL do HLL20 – 30 min from NLL to HLLKO-posuda loživog plinafuel gas KO drumvolumen 6 m duljine ulazne cijevi u KO-posudu između NLL i HLLA6 m slug in the incoming gas line between NLL and HLLAusisna i međustupanjska KO-posude kompresoracompressor suction / interstage scrubbersTablica 22 – Vrijeme zadržavanja i poremećaja za različite procese21Table 22 – Holdup and surge time for different services21ProcesServiceVrijeme zadržavanja poremećajHoldup surge timesprihvatna posudafeed surge drum10 – 20 minposuda pretoka kolonereflux drum5 min za pretok 2 min za tok u skladište ili10 min za pojenje druge kolone5 min for reflux flow 2 min for product flow to storage or10 min on product flow to another columnostali separatoriother separators10 min za kapljeviti tok u peć za grijanje5 min za transport kapljevine pumpom u drugu posudu3 min ako je transport u drugu posudu gravitacijom10 min if liquid is sent to a heater5 min if liquid is sent to another vessel with pump3 min if liquid is sent to another vessel by gravityZa zadržavanje nafte u VL-separatorima API12 daje vremena navedena u tablici 23.Tablica 23 – Vremena zadržavanja nafte u VL-separatoru premaAPI12Table 23 – Holdup times for crude oil in separator, API12Gustoća nafteOil density 35 API20 – 30 API10 – 20 APIVrijeme zadržavanja minHoldup time min11–22–4Za separatore VLL vrijedi isto što i za separatore VL kada seradi o izdvajanju plina iz kapljevine.Za odvajanje dviju kapljevina (voda – nafta) API12 daje vremena ovisno o gustoći nafte i radnoj temperaturi navedenau tablici 24. GPSA13 daje vremena odvajanja različitih kapljevina navedena u tablici 25.Predložena vremena zadržavanja treba uzeti kao orijentacijska ako nema nikakvih drugih podataka na temelju kojihbi se vremena mogla pouzdano procijeniti. To posebno vrijedi za vremena odvajanja kapljevitih faza. Ako su poznategustoće i viskoznosti kapljevitih faza, uistinu nije problemizračunati potrebna vremena odvajanja i time dobiti pouzdane dimenzije separatora.

272E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278Tablica 24 – Vrijeme zadržavanja nafte i vode u VLL separatoruprema API12Table 24 – Holdup time for oil and water in VLL separators API12Gustoća nafteOil densityVrijeme zadržavanja minHoldup time min 35 API 35 API15,5 – 26,5 C26.5 – 38 C 38 C3–520 – 3010 – 205 – 10Tablica 25 – Vremena zadržavanja u VLL separatoru premaGPSA13Table 25 – Holdup times in VLL separators, GPSA13SmjesaMixtureetilen-glikol / ugljikovodiciethylene glycol / hydrocarbonsamini / ugljokovodiciamines / hydrocarbonskaustična otopina / propancaustic solution / propanekaustična otopina / teški benzincaustic solution / heavy gasolineVrijeme zadržavanja minHoldup time minutjecaj na rad separatora i treba ih dimenzionirati premazahtjevima procesa nakon separatora. Ulazni cjevovodmora što je moguće manje utjecati na rad separatora. Upravilu na ulaznoj cijevi u duljini od 10 promjera trebaizbjegavati ventile, proširenja ili suženja jer mogu dovestido stvaranja relativno malih kapljica kapljevine na ulazu useparator. Također na toj duljini ulazne cijevi treba izbjegavati koljena jer će generirati lošu raspodjelu plina u separatoru.KLM14 preporučuje izbor tipa separatora na temelju oblikaulaznog strujanja, kako je dano u tablici 26.Tablica 26 – Djelotvornost separatora i oblik dvofaznog strujanjau ulaznom cjevovodu14Table 26 – Efficiency vs. type of inlet flow in separators14Oblik strujanjaType of flow20 – 6020 – 3030 – 4030 – 90Informacija o obliku strujanja dvofazne smjese kroz cjevovod na ulazu u separator može se dobiti iz slika 17 i 18.FrLFrLFrLPriključci, dovod višefazne smjese i odvod plina imaju utjecaj na radna svojstva separatora kao dijelovi odgovorni zapad tlaka. Ostali odvodi, lakše i teže kapljevine nemajuFrLUlazna cijev i priključcimjehurasto / slojevito – mirnobubbly / stratified – smoothslojevito – valovitostratified – a djelotvornostExpected efficiency 90 % do 90 %98 %KO-posudaKO-posudaKO drumKO drumKO-posuda odvajač kapljicaKO drumdemisterKO-posuda odvajač kapljicaKO drumdemisterodvajač kapljicademisterFrGFrGSlika 17 – Oblici dvofaznog strujanja kroz vodoravnu cijev22Fig. 17 – Two-phase flow map for horizontal feed pipe22FrGFrGSlika 18 – Oblici dvofaznog strujanja kroz okomitu cijev22Fig. 18 – Two-phase flow map for vertical up flow feed pipe22

273E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278Froudeove značajke za plin i kapljevinu su:(54)(44)(45)(46)(47)Shell GSI6 navodi da promjer ulaznog priključka d1 možebiti isti kao promjer dovodne cijevi, ali treba zadovoljavatikriterij momenta.Ako nema ulaznog distributora:ρM uM2 1400 Pa,(55)gdje je ρM je srednja gustoća smjese na ulazu u priključak:(56)Iako su mape oblika strujanja dane na slikama za strujanjeu dugačkim cijevima, ako je duljina cijevi veća od 10 promjera, slike daju dobar uvid koji oblik strujanja prevladava.Kod slojevito-valovitog i prstenastog oblika strujanja moguće je nastajanje kapljica u ulaznoj cijevi, pri čemu pri ulazuu separator nastaje magla.Aproksimativno najveći promjer kapljica koje nastaju uulaznoj cijevi unutarnjeg promjera di može se izračunatiiz:6a uM je brzina smjese u ulaznom priključku:(57)Ako je ulazni distributor poluotvorena cijev:ρM uM2 2100 Pa.(58)Ako je ulazni distributor raspodjelnik s krilcima:(48)Najmanje kapljice općenito imaju promjer 5 do 10 putamanji od najvećeg. Međutim znatno manje kapljice nastaju ako tok prođe naglu i znatnu redukciju tlaka, npr.10 bara.U literaturi je relativno malo podataka o postupku dimenzioniranja. Watkins22 preporučuje kriterij za dimenzije ulaznog priključka:(49)ρM uM2 8000 Pa.(59)Kod rada pod visokim vakuumom brzine smjese na ulazumogu biti vrlo velike (mala gustoća plina) i treba zadovoljitisljedeće kriterije za brzinu:a) da se spriječi erozija:uG 70 m s 1,(60)b) da se spriječi prigušenje toka (postizanje brzine zvuka)ili vibracije:uG 0,8 uG,sonic ,(61)(50)gdje je uG,sonic brzina zvuka u plinu (prisutnost kapljevine jezanemarena):Monnery i Svrcek18,19 dimenzioniraju priključak prema kriteriju za minimalnu brzinu Watkinsa:(62)(51)ρM ρL x ρG (1 x),(52)(53)Priključak za izlaz plinaNormalno je jednak dimenzijama izlazne cijevi, ali trebazadovoljavati sljedeći kriterij:6ρG uG2 4500 .(63)

274E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278Trebaju se dimenzionirati da brzina kapljevine ne prelazi1 m s 1. Minimalni promjer je 50 mm (2”). Priključak trebabiti opremljen s razbijačem vrtloga.T- raspodjelnikRaspodjelniciDeflektorSlika 19 pokazuje tipične dimenzije deflektora.Slika 22 – T-raspodjelnik, tipične dimenzijeFig. 22 – T-feed distributor, typical dimensionsDimenzionira se na temelju brzine dvofazne smjese krozproreze:7Slika 19 – Tipične dimenzije deflektoraFig. 19 – Deflector – typical dimensionsKoljeno 90 Promjer koljena treba biti isti kao promjer ulazne cijevi.U pravilu se uzimaju koljena s dugim radijusom. Koljenos kratkim radijusom se može ugraditi ako nema dovoljnevisine parnog prostora. Osim toga, koljeno treba biti ugrađeno što je moguće bliže T/L vodeći računa o ojačanju. Naslici 20 prikazan je način ugradnje koljena.(64)Broj utora:(65)Autor je slobodna površina utora i izračunava se iz:Autor Lutor Wutor .(66)(67)QvM je volumni protok smjese, a duljina cijevi s prorezimaizračunava se iz:L ddistr Nutor Wutor (Nutor 2) korak .(68)C1 i C2 su konstante i iznose:Slika 20 – Dimenzije za distributor koljenoFig. 20 – Knee feed distributor, dimensionsPoluotvorena cijevPromjer je također jednak promjeru dovodne cijevi. Tipične dimenzije su dane na slici 21.C1 7 10 5C2 2 u slučaju T-distributora iliC2 1 ako je distributor ravna cijev s utorima.Raspodjelnik s krilcimaZa taj tip raspodjelnika nema u literaturi podataka o dimenzioniranju jer se dimenzioniranje temelji najvećim dijelom na iskustvenim podatcima. Preporuka je kontaktiratimogućeg isporučitelja za potrebne podatke.Pad tlakaSlika 21 – Poluotvorena cijevFig. 21 – Half-open pipe feed distributorPad tlaka kroz separator je u pravilu vrlo nizak i jedinopri radu pod visokim vakuumom može postati kritičan parametar procesa. Sastoji se od pada tlaka kroz ulazni priključak, pada tlaka kroz odvajač kapljica i pada tlaka kroz

E. BEER: Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio II., Kem. Ind. 65 (5-6) (2016) 265 278izlazni priključak za plin.H1– visina parnog prostora između HLL i simetraleulaznog priključka (okomiti separator), mm– vapour space height from HLL to inlet nozzlecenter line (vertical separator), mmH2– visina parnog prostora od simetrale ulaznogpriključka do donjeg ruba odvajača kapljica(okomiti separator), mm– vapour space height from inlet nozzle center lineto the edge of mist separator (vertical separator),mmH3– visina parnog prostora od gornjeg ruba odvajačakapljica do gornje T/L (okomiti separator), mm– vapour space height from top edge of mistseparator to top T/L (vertical separator), mmH4– visina parnog prostora od HLL do gornje T/L(okomiti separator), mm– vapour space height from HLL to top T/L (verticalseparator), mmHIL– visoki međufazni nivo– high interface levelHILA– alarm visokog međufaznog nivoa– high interface level alarmHLL– visoki nivo– high levelHLLS– obustava zbog previsokog nivoa– shut down due to high levelPad tlaka kroz ulazni priključak: pd1 0,5 ρM uM2 .(69)Pad tlaka kroz schoepentoeter distributor može se aproksimativno izračunati iz: p 0,08 ρM uM2 .(70)Korelacije za pad tlaka kroz odvajače kapljica dane su kodopisa rada odvajača kapljica (jedn. 23, 24 i 26).Pad tlaka kroz priključak za izlaz plina: p 0,22 ρG u .2G(71)Popis kratica i simbolaList of abbreviations and symbols275A– površina, m2– area, m2AG– površina presjeka posude ili odvajača kapljica, m2– area of demister or vessel cross-section, m2C1– korekcijski faktor za tlak (jedn. 39), konstanta(jedn. 64)– pressure correction factor (eq. 39), constant (eq.64)IL– međufazni nivo– interface levelK– korekcijski faktor za opterećenje odvajačakapljevinom (jedn. 39), konstanta (jedn. 65)– correction factor for separator liquid load (eq. 39),constant (eq. 65)– Souders-Brownov faktor, K-faktor, m3 s 2– Souders-Brown factor, K-factor, m3 s 2Kkor– korigirani Souders-Brownov faktor, m s 1– adjusted Souders-Brown factor, m s 1Ks– Souders-Brownov faktor, K-faktor, m s 1 (jedn. 40)– Souders-Brown factor, K-factor, m s 1 (eq. 40)C2CD– koeficijent trenja– drag coefficientLD– promjer, m– diameter, m– duljina, m– length, mLLDi– unutarnji promjer separatora, m– separator inner diameter, m– duljina toka tekućine u vodoravnom separatoru, m– length of liquid flow in horizontal separator, mLAHDp– promjer čestice ili kapi, m– particle/drop diameter, m– alarm visokog nivoa– level alarm highLILd1– nazivni promjer ulaznog priključka za pojenje,mm– nominal inner diameter of feed connector, mm– niski međufazni nivo– low interface levelLLL– niski nivo kapljevine– low leveld2– nazivni promjer priključka za izlaz plina, mm– nominal inner diameter of gas outlet, mmMG– molarna masa plina, kg kmol 1– gas molar mass, kg kmol 1ddistr– promjer distributora, m– distributor diameter, mNutor– broj utora– number of slotsdi– unutarnji promjer cijevi, m– pipe inner diameter, mNIL– normalni međufazni nivo– normal interface levelFrG– Froudeova značajka za plin– gas Froude numberNLL– normalni nivo kapljevine– normal liquid levelFrL– Froudeova značajka za kapljevinu– liquid Froude numberp– tlak, bar– pressure, barg– gravitacijsko ubrzanje, g 9,806 m s 2– gravitational acceleration p– pad tlaka, Pa– pressure d

Za odvajače iz mrežice (Koch-Otto York): 0,07 bar . p 1,03 bar: K m s. 1 0,0930 0,0128 . p bar 0,0140 ln(p bar) (31) 1,03 bar . p 2,75 bar: K 0,11 m s. 1 (32) 2,75 bar . p 2,75 bar: 1K m s 0,1123 0,007 ln(p bar) (33) Za podatke GPSA daju sljedeću korelaciju za ovisnost o tlaku: 0 bar .

Related Documents:

The Cambridge companion to Roman law / [edited by] David Johnston, Edinburgh Law School. pages cm isbn 978--521-89564-4 (hardback) 1. Roman law. I. Johnston, David, 1961- editor. . Ov. Trist. Ovid, Tristia Pap. Papinian Paul Paul Petr. Sat. Petronius, Satyrica Plin. Ep. Pliny (Caecilius Secundus), Epistulae Plin. NH. Pliny (Secundus .

Il termine si trasformerà in alazonéia, che secondo Gc 4,16 assume il significato di uno stile di vita ostile alla volontà di Dio: sete di farsi valere. Da cui deriva il termine millantatore, essere altezzoso. La parola «superbia» è composta da, «super», dalla preposizione latina super. L’espressione “superbia deriva dal fatto che .

La Bibbia Giovane è per chi comincia (o ricomincia) a leggere la Parola di Dio, lasciandosi sorprendere e interrogare. Bruno Maggioni. 6 Nella Lettera agli Ebrei si dice che Dio aveva parlato «molte vol-te e in diversi modi nei tempi antichi» (1,1). Basta sfogliare la Bibbia per accorgersi della verità di questa affermazione. Dio ha parlato al suo popolo attraverso la riflessione dei .

Marta, simboleggiata da Maria, amando sta incarnando Dio che è il profumo, che è il nome, che è gioia, festa, salvezza. Questo gesto, per quanto possa sembrare strano, è la nascita di Dio sulla terra, perché l’amore partorisce Dio, lo rende presente. Questo passo è il punto di arrivo di tutto il Vangelo di Giovanni, ne è la cerniera.

2a domenica di Avvento – 9 dicembre 2012 . Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! Baruc 5,1-9 Dio mostre

3 Sika AnchorFix -2 3/7 Tehni čki podaci Kemijska baza Dio A: 1.62 - 1.70 kg/l Dio B: 1.44 - 1.50 kg/l 1.60 - 1.68 kg/l (dio A B izmiješani) Brzina vezanja Temperatura Otvoreno vrijeme Tgel Vrijeme otvrdnjavanja Tcur 20 C - 35 C 1 minuta 40 minuta 10 C - 20 C 4 minute 70 minuta 5 C - 10 C 8 minuta 100 minuta 0 C - 5 C -* 180 minuta .

The PCI-DIO-32HS, PXI-6533, AT-DIO-32HS, and DAQCard-6533 devices are warranted against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of shipment, as evidenced by receipts or other documentation. National Instruments will, at its option, repair or replace equipment that proves to be defective during the warranty .

PRESENTER BIOGRAPHIES. MDPH Commissioner Remarks: Cheryl Bartlett, RN Commissioner . MA Department of Public Health . Cheryl Bartlett was named Commissioner of the Massachusetts Department of Public Health in June 2013. As Commissioner Ms. Bartlett chairs the newly appointed Prevention and Wellness Advisory Board, which oversees a 60 million Prevention Trust Fund – the first of its kind in .