GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH BAGI SEMESTER 1 SESI 2020 .

1y ago
269 Views
5 Downloads
1.21 MB
17 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 6d ago
Upload by : Sutton Moon
Transcription

Edaran Staf Akademik & Pelajar FPTV SahajaGARIS PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONALTujuan garis panduan ini disediakan adalah untuk edaran dalaman kepada staf akademikdan pelajar FPTV bagi membantu dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran(P&P) untuk Semester 1 Sesi 2020/2021 susulan daripada kenyataan media dariKementerian Pengajian Tinggi bertarikh 2 Oktober 2020 berkaitan PenangguhanPendaftaran Secara Fizikal/Bersemuka Pelajar IPT Kemasukan Oktober 2020 dankenyataan media UTHM bertarikh 2 Oktober 2020. Oleh yang demikian, pelajar-pelajarFPTV amat digalakkan untuk berhubung terus dengan pihak Fakulti untuk mendapatkanmaklumat sahih dan terkini berkaitan pelaksanaan P&P.BAHAGIAN 1: PENDAFTARAN PELAJARTindakan Pelajar Baharu:1. Pendaftaran Program: Status pelajar akan diaktifkan oleh Universiti mengikutfakulti dengan merujuk tarikh pendaftaran di dalam surat tawaran. Pada 4 hingga 7Oktober 2020, pelajar akan menerima SMS selepas status diaktifkan. Emel siswaboleh digunapakai sejurus status pelajar diaktifkan. Status pendaftaran programakan diaktifkan oleh pihak Pejabat Pengurusan Akademik (PPA) UTHM.2. Pendaftaran Kursus: Pendaftaran secara dalam talian boleh dibuat melalui SistemMaklumat Akademik Pelajar (SMAP) di pautan berikut https://smap.uthm.edu.my/mulai 9 hingga 17 Oktober 2020. Mohon rujuk Lampiran 1. Dalam konteks ini,proses pendaftaran kursus akan dibantu oleh pihak Ketua Jabatan, PenasihatAkademik & Kerjaya (PAK) dan Unit Akademik Fakulti secara terbimbingberdasarkan struktur kurikulum program yang telah ditetapkan. Pelajar bolehmenghubungi ICT Online Helpdesk di talian 07-4537292/07-4537295 sekiranyamenghadapi masalah teknikal semasa login smap online. Lampiran 2 adalahpautan ke WhatsApp Group Ketua Program dan PAK yang dilantik bagi Semester 1Sesi 2020/2021.3. Seperti yang telah diputuskan di dalam Mesyuarat Senat UTHM Bil 8/2019/2020pada 5 Julai 2020, bermula Semester 1 Sesi 2020/2021, kod bagi kursus EnglishFor Higher Education adalah seperti berikut;a. UHB10102 English For Higher Education – Terbukab. UHB10202 English For Hingher Education – AERO1/32

Edaran Staf Akademik & Pelajar FPTV Sahaja4. Oleh yang demikian, Senat telah memutuskan pelajar-pelajar yang tiada MUETakibat penangguhan/pembatalan ujian MUET disebabkan penularan COVID-19,mereka akan menggunakan keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sebagaisyarat pengecualian bagi kursus UHB10102 English For Higher Education sebagaiasas keputusan Bahasa Inggeris SPM dijajar dengan European Framework ofReference (CEFR) seperti yang dinyatakan dalam jadual di bawah;CEFRMUETSPMC2C1B2B1A265432A AAB B, C ,CA11D,E,GKEPUTUSANDikecualikanPerlu mengambilsubjek UHB10102English For HigherEducation5. Susulan dari pertanyaan perkara tersebut, pengecualian kredit untuk kursusUHB10102 akan dilaksanakan melalui sistem. Pelajar tidak perlu mengisi borangpengecualian kredit. Pihak PPA akan berhubung dengan Unit Akademik Fakultimasing-masing berkaitan kaedah pelaksanaan perkara ini.6. Walau bagaimanapun, pelajar masih perlu menduduki MUET dan mendapat Band3 sebagai syarat bergraduat.7. Permohonan Pengecualian Kredit: Permohonan pengecualian kredit hanya bolehdibuat dalam semester pertama pengajian pelajar. Pelajar lepasan Diploma dariprogram Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional (ISMPV) layakuntuk membuat permohonan pengecualian berdasarkan syarat-syarat yang telahditetapkan dalam buku Panduan Akademik UTHM, dengan mengisi BorangPengecualian Kredit Kursus. Manakala, bagi pelajar dari program Ijazah SarjanaMuda Teknologi (ISMT) tidak dibenarkan untuk memohon, kerana perlu mengikutipakej penuh program seperti yang telah ditetapkan. Pelajar perlu mengisi BorangPengecualian Kredit Kursus dengan lengkap berserta lampiran yang berkaitan.Setelah itu, borang permohonan tersebut perlu dikembalikan semula kepada PAKuntuk tindakan selanjutnya. PAK boleh merujuk Ketua Jabatan dan Ketua Programsekiranya terdapat sebarang persoalan berkaitan perkara tersebut. Berikutmerupakan proses kerja bagi tujuan pengecualian kredit:2/32

Edaran Staf Akademik & Pelajar FPTV SahajaTINDAKANPROSESPenolong PendaftarKanan/ PenolongPendaftar1.Terima Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus Pelajar dari Pejabat PengurusanAkademik (PPA)Pelajar2.Dapatkan Borang Pengecualian Kredit (telah disediakan kepada pelajar atau bolehdiperoleh melalui laman web berikut -8-%20borang%20pengecualian%20kredit%20kursus.pdf )Pelajar3.Isi borang dalam tempoh yang ditetapkan setelah mendapat penerangan daripadaPenasihat Akademik dan Kerjaya (PAK) atau Ketua Program berkaitan pengecualiankredit.Pelajar4.Scan dan hantar Borang Pengecualian Kredit yang lengkap bertandatangan besertatraskrip peperiksaan (diploma) kepada PAK secara atas talian untuk disemak danditandatangan oleh PAK (softcopy)PAK5.PAK tandatangan borang dan hantar ke Unit Akademik FPTV (hardcopy)Penolong Pendaftar/Penolong PegawaiTadbir6.Semak borang dan kumpulkan borangPenolong Pendaftar/Penolong PegawaiTadbir7.Aturkan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Artikulasi dan Pengecualian Kredit Fakulti8.Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Artikulasi dan Pengecualian Kredit Fakulti9.Dapatkan kelulusan Dekan10.Tandatangan borang bagi tujuan pengesahan dan verifikasi11.Masukkan data pengecualian kredit dalam Sistem Maklumat Pelajar (SMP)Jawatankuasa KecilArtikulasi danPengecualian KreditFakultiPenolong Pendaftar/Penolong PegawaiTadbirDekanPenolong PegawaiTadbirPembantu TadbirKanan/ PembantuTadbir12.Pemakluman kepada PAK untuk semakan dari pelajar berkaitan keputusan pengecualiankredit melalui SMAP dan failkan borang pelajarPelajar13.Semak keputusan pengecualian kredit melalui SMAP dan print slip keputusanPelajar14.Isi Borang Pembetulan Daftar Kursus bagi menggugurkan kursus yang telah diluluskanpengecualian kredit yang telah didaftarkan pada semester 1 sesi 20202021 sahaja.Borang boleh dicapai melalui link berikut.https://amo.uthm.edu.my/images/borang/form insert delete.pdfPelajar15.Scan dan hantar Borang Pembetulan Daftar Kursus yang lengkap bertandatangan kepadaPAK secara dalam talian untuk disemak dan ditandatangan oleh PAK (softcopy)PAK16.PAK tandatangan borang dan hantar ke Unit Akademik FPTV (hardcopy)Pembantu TadbirKanan/ PembantuTadbir17.Kemaskini proses pengguguran kursus di dalam SMPOnline. Pemakluman kepada PAKuntuk pelajar semak senarai pendaftaran kursus Semester 1 Sesi 2020/2021. Failkanborang pelajarPAK18.Pemakluman kepada pelajar untuk semakan senarai pendaftaran kursus Semester 1 Sesi2020/2021 setelah digugurkan kursus yang mendapat pengecualian kredit.Pelajar19.Pelajar menyemak SMAP untuk senarai pendaftaran kursus Sem1 Sesi 2020/2021 dancetak untuk simpanan3/32

Edaran Staf Akademik & Pelajar FPTV SahajaCARTA ALIRPPKTerima Jadual KerjaDapatkan Borang Pengecualian KreditPelajarPelajarPelajarIsi borang dalam tempoh yang ditetapkan dan setelahmendapat penerangan daripada PAK dan Ketua ProgamScan dan hantar Borang Pengecualian Kredit yang lengkapbertandatangan beserta transkrip peperiksaan (diploma)kepada PAK secara dalam talian untuk disemak danditandatangan oleh PAK (softcopy)PAKPindaanPAKPAK tandatangan borang dan hantar ke Unit AkademikFPTV (hardcopy)PPDSemak dan Kumpul borangPPDAturkan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Artikulasi danPengecualian Kredit FakultiJK ArtikulasiMesyuarat Jawatankuasa Kecil Artikulasi dan PengecualianKredit FakultiPPDKelulusan DekanPPDMasukkan data pengecualian kredit dalam SistemMaklumat Pelajar (SMP)PPDPemakluman kepada PAK untuk semakan dari pelajarmelalui SMAP dan Fail borangPelajarSemak keputusan pengecualian kredit melalui SMAP danprint slip keputusanPelajarIsi Borang Pembetulan Daftar KursusPelajarScan dan hantar Borang Pembetulan Daftar KursusPAKPAK tandatangan borang dan hantar ke Unit AkademikFPTV (hardcopy)PPDKemaskini proses menggugurkan kursus di dalam SMP.PelajarPelajar menyemak SMAP untuk senarai pendaftaran kursusSem1 Sesi 2020/2021 dan cetak untuk simpanan4/32

Edaran Staf Akademik & Pelajar FPTV SahajaTindakan Pelajar Kanan:1. Pendaftaran Kursus: Status pendaftaran kursus bagi Semester 1 Sesi 2020/2021sepatutnya telah selesai dibuat melalui SMAP Online pada 16 Ogos 2020 hingga 3September 2020 selari dengan Pekeliling Timbalan Naib Canselor (Akademik &Antarabangs) Bil. 5/2020 Bertarikh 19 Julai 2020.2. Pelajar yang gagal membuat pendaftaran kursus dalam sesuatu semesterpengajian tanpa alasan yang boleh diterima oleh Universiti adalah dianggap gagaldalam pengajiannya dan akan diberhentikan.3. Pendaftaran Kes Khas: Melibatkan kategori Pelajar Tangguh Pengajian, DaftarSemula dan Tukar Program, perlu menghantar emel Borang Lapor Diri keppa@uthm.edu.my pada atau sebelum 7 Oktober 2020. Status akan ditukarkankepada Kedudukan Baik (KB) oleh Universiti. Setelah itu, pelajar perlu rujuk kepadaKetua Jabatan, Penasihat Akademik & Kerjaya (PAK) dan Unit Akademik Fakultiberkaitan proses pendaftaran kursus Semester I Sesi Akademik 2020/2021 (pada 7hingga 8 Oktober 2020). Pelajar yang tidak menghantar Borang Lapor Diri TangguhPengajian tidak akan dapat meneruskan proses pendaftaran kursus.BAHAGIAN 2: PELAKSANAAN KULIAH1. Pelaksanaan P&P bagi semester hadapan mengambilkira Garis Panduan P&PCOVID-19 di laman sesawang CAD.2. Pensyarah perlu melaksanakan sesi P&P melalui pembelajaran dan pengajaranmod hybrid seperti yang telah ditetapkan oleh pihak universiti bermula 11 Oktober2020 hingga 23 Januari 2021.3. Disebabkan pandemik COVID-19 bersifat dinamik yang sukar untuk diramal, makapelaksanaan P&P secara mod hybrid adalah terbaik sehinggalah pandemik inidapat dikawal. Dalam melaksanakan mod hybrid, dua pendekatan digunakan iaitusecara dalam PJJ (secara online/offline) dan juga secara F2F fizikal. Dalamkonteks ini, mod pelaksanaan P&P bagi program pasca (Master/PhD) dilaksanakansecara online sepenuhnya seperti yang disarankan oleh pihak PPS UTHM.4. Bagi pelaksanaan kuliah PJJ melibatkan dua mod iaitu secara online (synchronous)dan offline (asynchronous). Disamping itu, pelaksanaan kuliah secara online bolehditafsir sebagai bersemuka (face to face) mengikut peraturan MQA. Oleh yangdemikian pelaksanaan kuliah dalam talian secara segerak (synchronous) bolehdianggap sebagai pembelajaran secara F2F, seperti yang dinyatakan dalam Codeof Practice: Open and Distance Learning (CoP:ODL). Pensyarah digalakkan untukmenyimpan rekod atau rakaman kuliah bagi tujuan pembuktian P&P dan audit.5/32

Edaran Staf Akademik & Pelajar FPTV Sahaja5. Manakala secara F2F fizikal pula, perlu dilaksanakan bagi kursus atau topik yangtidak boleh dikendalikan secara PJJ yang melibatkan kerja amali dan praktikalbergantung kepada kelulusan pihak Universiti atau tahap keadaan semasa.6. Oleh itu, pelaksanaan kuliah secara F2F fizikal hanya bagi kursus yang telahdikenalpasti oleh pihak Fakuti dan mendapat kelulusan serta kebenaran daripadapihak Universiti sahaja berdasarkan kepada justifikasi dan keperluan tertentusahaja. Pelajar yang dibenarkan hadir akan mendapat surat pemberitahuandaripada pihak fakulti. Pelajar juga perlu merujuk kepada Penasihat Akademik &Kerjaya (PAK) fakulti masing-masing untuk mengetahui senarai kursus/subjeksecara mod fizikal.7. Walau bagaimanapun, bagi kursus yang telah dikenalpasti perlu dilaksanakansecara fizikal, hanya pelajar dari zon hijau sahaja yang dibenarkan mendaftarkursus berkenaan dan hadir ke kampus. Manakala, pelajar dari zon kuning dan zonmerah tidak dibenarkan hadir secara fizikal dan perlu menggugurkan kursusberkenaan yang telah didaftarkan sebelum ini.8. Sebelum kuliah bermula, pelajar digalakkan untuk mengenalpasti danmenghubungi pensyarah kursus. Oleh yang demikian, Lampiran 3 merupakanpautan ke WhatsApp Group Kursus yang melibatkan Penyelaras/PensyarahKursus & pelajar yang berkaitan. Dimana pelajar dan pesyarah boleh terusclick kepada link WhatsApp Group Kursus yang telah disediakan bagi tujuankomunikasi dan penyelarasan sesi kuliah antara pensyarah dengan pelajar.Penyediaan maklumat tersebut adalah berdasarkan nama kursus yang si/jadual-kuliah9. Pensyarah diberi kelonggaran untuk menggunakan apa-apa sahaja mekanismebagi tujuan rekod dan bukti kehadiran. Sebagai contoh, sekiranya PnPJJdilaksanakan secara tidak segerak (asynchronous), kehadiran pelajar bolehdirekodkan melalui pelbagai bentuk seperti; bukti menjawab kuiz (melibatkan markah atau tidak melibatkan markah)selepas dua hari memuatnaik bahan kuliah atau; bukti penghantaran tugasan/laporan amali/tutorial samada yang melibatkanmarkah atau tidak melibatkan markah dan; mana-mana yang dirasakan sesuai mengikut staf akademik.Surat amaran/peringatan kepada pelajar perlu dikeluarkan hanya jika pelajar tidakhadir kuliah (tanpa sebab munasabah) berdasarkan platform pertemuan yang telahdipersetujui oleh pensyarah dan pelajar. Pensyarah sangat digalakkan untukmerekod kehadiran pelajar menggunakan sistem kehadiran dalam TCIS.10. Pensyarah digalakkan untuk menggunakan platform AUTHOR-UTHM sebagaimedium penyampaian, aktiviti dan penilaian berterusan semasa proses P&P.Namun begitu pensyarah boleh menggunakan pelbagai medium dalam talian serta6/32

Edaran Staf Akademik & Pelajar FPTV Sahajamedia sosial yang sesuai untuk melaksanakan sesi P&P secara berkesan dalammerancang, menyampaikan kuliah dan memberi arahan/tugasan/kuiz kepadapelajar. Berikut merupakan senarai pautan cadangan berkaitan pelaksanaanPnPJJ:PerkaraTeaching with PowerPoint 365 during Covid-19Make a 2-minute stylusHow to make your own stylus penCara Mudah Buat Video Kuliah Guna TelefonPintar (Android)WEBEX - Setting Up Online SessionWEBEX - How to Conduct Online ClassOnline Class - How Not to Bore Your zgJ9HVHL1g**Akses pautan bergantung kepada syarat dan perubahan masa ke semasa oleh pihak pembekal11. Berdasarkan keadaan semasa pelajar hanya perlu berada di rumah masing-masingatau tempat yang mereka berada sekarang dan pastikan mempunyai akses internetyang baik semasa sesi PnPJJ. Hanya bagi kursus tertentu sahaja yang bolehmelaksanakan P&P secara F2F dan memerlukan kehadiran pelajar ke kampusdengan memenuhi keperluan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Universiti danMajlis Keselamatan Negara (MKN).12. Pensyarah perlu memastikan bahan pengajaran dan pembelajaran termasuk bahanpentaksiran/aktiviti (ujian/kuiz dan lain-lain) telah dibangunkan mengikutkesesuaian pelaksanaan PJJ. Pensyarah perlu memuatkan sekurang-kurangnyasatu bahan pengajaran dan mendapatkan maklumbalas berkaitan capaian olehpelajar. Pensyarah digalakkan melaporkan segala permasalahan PnPJJ yangwujud hasil dari pelaksanaan sesi P&P dari semasa ke semasa kepada pihakKetua Jabatan. Bagi pelajar yang tiada akses internet, pensyarah yang terlibatperlu membantu pelajar dengan kaedah pengajaran yang sesuai dengan keperluanpelajar.13. Pelajar boleh menghantar fail dalam bentuk .jpeg, .pdf, .docx atau lain-lain formatyang diterima oleh pensyarah melalui platform email/learning management sistemdan lain-lain platform.14. Sekiranya pelajar memerlukan sebarang bantuan mendapatkan akses internet dariIPTA berdekatan, maka bolehlah memaklumkan keperluan tersebut kepada PAKmasing-masing untuk tindakan di peringkat fakulti selanjutnya.15. Pensyarah perlu mengikut jadual kuliah sedia ada bagi pelaksanaan PnPJJ bagimengelak pertindihan waktu kuliah dengan pensyarah lain. Namun begitu, pihakPengurusan Fakulti memberi kelonggaran kepada pensyarah untuk berbincangdengan pelajar bagi menentukan hari/masa yang sesuai bagi pelaksanaan PnPJJselagi mana ianya memenuhi SLT (Student Learning Time).7/32

Edaran Staf Akademik & Pelajar FPTV SahajaBAHAGIAN 3: KAEDAH PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR1.2.3.4.5.6.7.Pensyarah perlu membuat pentaksiran semasa tempoh pelaksanaan PnPJJ danpentaksiran meliputi semua kandungan kursus yang diajar. Ketua Jabatanperlu memastikan setiap topik yang diajar dibuat pentaksiran yang bersesuaiandengan kaedah secara dalam talian khususnya.Markah penuh bagi pentaksiran kekal 100%. Penyelaras kursus dinasihatkanuntuk tidak lagi menggunakan pendekatan 'normalisasi' sebaliknya menyusunpentaksiran yang bersesuaian bagi mendapatkan jumlah markah keseluruhan iaitu100%.Ketua Jabatan perlu memantau kaedah pentaksiran secara dalam talian bagimarkah kerja kursus untuk mengelakkan isu yang berlaku pada semester lepasberulang semula. Ujian boleh dibuat secara take home/online/open book, danpensyarah/penyelaras kursus perlu pastikan aras soalan adalah sesuai dengankaedah yang dilaksanakan dengan memastikan CLO yang berkaitan dapatdicapai.Pensyarah/penyelaras kursus wajib menyatakan sebarang pentaksiran ujian dalamRPP04. Staf akademik perlu memaklumkan tarikh ujian kepada pelajar selewatlewatnya satu (1) minggu sebelum tarikh ujian dilaksanakan.Pensyarah boleh memberi tugasan/kuiz kepada pelajar seperti yang telahdirancang. Soalan boleh diberi melalui dalam talian dan boleh mengikut kreativitidan pertimbangan pensyarah. Agihan markah berdasarkan kepada kesesuaianseperti yang telah dirancang.Pensyarah boleh meneruskan pelaksanaan projek/aktiviti mengikut kreativitimasing-masing. Penyelaras kursus perlu berbincang dengan setiap pensyarahyang terlibat mengenai kaedah pelaksanaan yang sesuai.Pelaksanaan peperiksaan akhir adalah kekal dan mengikut kepada peraturansedia ada dan perkara tersebut akan dikemaskini dari semasa ke semasa. TarikhPeperiksaan Akhir adalah pada 31 Januari 2021 hingga 20 Februari 2021.BAHAGIAN 4: MAKMAL/BENGKEL1.2.3.Penggunaan makmal/bengkel dibenarkan hanya bagi kursus-kursus yang telahmendapat kelulusan dan kebenaran dari pihak Universiti untuk menjalankan P&Psecara F2F sahaja.Penggunaan makmal/bengkel perlu dimaklumkan kepada Pengurus Makmal,Penolong Jurutera (JA), Penolong Pegawai Penyediaan Makanan dan PembantuPenyediaan Makanan yang berkenaan.Sekiranya tempoh masa tidak mencukupi dalam tempoh berkenaan, pelaksanaanamali di makmal/bengkel boleh dibuat semasa/selepas minggu peperiksaan dan8/32

Edaran Staf Akademik & Pelajar FPTV Sahaja4.5.perlu berbincang dengan Ketua Jabatan, Pengurus Makmal dan Ketua Programuntuk tujuan epertisediaada.Walaubagaimanapun, sekiranya terdapat cadangan penambahan masapelaksanaan amali semasa atau selepas minggu peperiksaan adalah tertaklukkepada perbincangan berkaitan penyusunan semula jadual waktu bersama TDAA,Ketua Jabatan, Pengurus Makmal, Ketua Program dan Penyelaras Jadual Waktu,Penyelaras/pensyarah kursus.Pergerakan staf dari kampus UTHM ke cawangan Pagoh bagi urusan rasmiterutamanya melibatkan perbincangan penggunaan makmal/bengkel untuk sesiPnP adalah dibenarkan. Namun begitu, pensyarah perlu memaklumkan kepadapihak Pengurusan Fakulti tujuan pergerakan tersebut untuk urusan pengeluaransurat rasmi pergerakan staf.BAHAGIAN 5: PROJEK SARJANA MUDA (PSM)1.2.3.4.5.Kaedah pelaksanaan PSM 1 adalah kekal dan tiada sebarang perubahan.Bagi pelaksanaan PSM 2, sekiranya pelajar mempunyai masalah kesan daritempoh Penangguhan Pendaftaran Secara Fizikal/Bersemuka Pelajar IPT.Pensyarah/penyelia adalah diberi kelonggaran untuk menukar skop kajian pelajar(jika perlu) dan sesuaikan dengan tempoh masa yang ada.Tarikh pembentangan dan kaedah pebentangan akan dimaklumkan kemudianserta dikemaskini dari semasa ke semasa oleh Penyelaras PSM Fakulti.Jumlah pertemuan minimum adalah 10 kali termasuk secara bersemuka dan PJJ.Setiap pertemuan perlu direkod dalam sistem e-PSM. Penyeliaan juga bolehmenggunakan mana-mana platform secara dalam talian untuk sesi perbincangandan log aktiviti perbincangan tersebut direkodkan sebagai bukti pertemuan.Pelajar tidak dibenarkan berada secara fizikal di kampus. Pemakluman berkaitanstatus keberadaan

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Tujuan garis panduan ini disediakan adalah untuk edaran dalaman kepada staf akademik . ditetapkan dalam buku Panduan Akademik UTHM, dengan mengisi Borang Pengecualian Kredit Kursus. Manakala, bagi pelajar dari program Ijazah Sarjana

Related Documents:

bangun ruang prisma segi empat lengkap beserta diagonal bidangnya, sebutkan kedudukan garis apa saja yang terdapat pada bangun ruang tersebut! Sebuah garis memotong salah satu garis sejajar. Maka garis tersebut memotong garis sejajar yang lain. Tunjukkan dengan gambar sifat garis tersebut! Dua buah kardus di tumpuk.

SILABUS MATA KULIAH 1. IDENTITAS MATA KULIAH Nama Mata kuliah : STATISTIK Kode Mata Kuliah : TW504 Beban / Jumlah SKS : 2 SKS Semester : II (Dua) Prasyarat : - Jumlah minggu / jam pertemuan : (14 x 3 Jam) Pertemuan Nama Dosen : Dodiet Aditya Setyawan, SKM. 2. DESKRIPSI MATA KULIAH : Mata kuliah ini mengenalkan dan menyiapkan mahasiswa untuk

SILABUS, DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN MATA KULIAH: INOVASI PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS CIBIRU September 2015 . CM.PRD-PGSD-01-04 Identitas Mata Kuliah Nama Mata Kuliah : Inovasi Pendidikan Kode Mata Kuliah : IP 303 Bobot SKS : 2 SKS Semester : 5 Mata Kuliah Prasyarat : Semua Mata Kuliah Semester 1 Dosen : Dr. Hj. Lely Halimah .

1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan cara dan kaedah pengurusan dan keselamatan makmal/bengkel pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Pengarah PPKKP (PGH) dan Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan garis panduan ini dipatuhi.

1 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis panduan menerangkan tatacara pengurusan kewangan kegiatan pelajar. 2.0 GLOSARI HEP-UKM Pusat Hal Ehwal Pelajar iSTAR Sistem Integrasi Bakat, Aktiviti & Resume Pelajar UKPEL Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari PTJ Pusat Tanggungjawab – HEP-

Garis panduan ini bertujuan untuk membantu majikan menentukan amaun Potongan Cukai Bulanan (PCB) dengan betul dan tepat selari dengan Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan daripada Saraan) 1994 [P.U.(A) 507/1994] (selepas ini dirujuk sebagai “KKCP PDS”) dan undang-undang yang berkuat kuasa pada tarikh garis panduan ini diterbitkan.

II.2 Pengukuran Titik-titik Kerangka Dasar dengan Metode Offset 13 II.3 Penarikan Garis Tegak Lurus di Lapangan 14 II.4 Penarikan Garis Lurus Sejajar Garis Ukur di Lapangan 16 II.5 Memasang Titik Sepanjang Garis Ukur di Lapangan 17 II.6 Alat Pembuat Sudut Sikur-Siku 18 BAB III Peralatan Ukur Tanah 20 III.1 Theodolit 20

Introduction to Groups, Rings and Fields HT and TT 2011 H. A. Priestley 0. Familiar algebraic systems: review and a look ahead. GRF is an ALGEBRA course, and specifically a course about algebraic structures. This introduc-tory section revisits ideas met in the early part of Analysis I and in Linear Algebra I, to set the scene and provide motivation. 0.1 Familiar number systems Consider the .