BENGKEL PENGURUSAN STRES

3y ago
64 Views
5 Downloads
3.25 MB
75 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Mollie Blount
Transcription

BENGKEL PENGURUSAN STRES04 - 05 FEBRUARI 2016BILIK MESYUARATJANM CAWANGAN MIRI

Objektif Bengkel Memahami apa itu tekanan / stres ditempat kerja. Mengetahui punca stres di tempat kerja/ di rumah. Mengenali simptom-simptom stres. Membezakan stres yang positif danyang negatif. Dapat mempraktikkan teknik NLP(neuro linguistic programme) & SEFT(spiritual emotional freedom technic).

Pengenalan Kepada Stres / Tekanan (punca, simptom, kesan) Dari mana datangnya stres? Simptom Stres ; Personaliti Dan Stres Ujian Stres / tekanan Terapi Lukisan & Negative to Positive Talk S.E.F.T (Spiritual Emotional Freedom Technique)RANGKA PERBINCANGAN

How are u today?

AKTIVITI:Bagaimanakah perasaan andahari ini?

Hari ini saya datang ke bengkelini untuk . . .

78% MENGATAKAN PEKERJAAN MEREKAMENYEBABKAN TEKANAN MAJLIS KESELAMATAN A.S – 1 JUTA PEKERJA TIDAKHADIR KERANA MASALAH TEKANAN Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) - 5penyakit utama menyebabkan hilang-upaya diseluruh dunia 2020 - penyebab kedua tertinggi hilang-upaya diseluruh duniaSTRES

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) - SECARAPURATA 800,000 ORANG MEMBUNUH DIRI KERANATEKANAN PADA SETIAP TAHUN DI SELURUH DUNIA(NEGARA – EROPAH DAN JEPUN) BERUMUR 15- 45 TAHUN DAN AMATMEMBIMBANGKANSTRES

16% atau 3 juta daripada 26 juta disahkanmengalami sakit mental Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaantahun 2006 – gangguan mental meningkatsebanyak 6% berbanding yang telahdijalankan pada 10 tahun lepas (1996)STRES

Sumber : Kementerian Kesihatan Malaysia, Pertubuhan Kesihatan Sedunia,Utusan Malaysia dan Berita Harian SATU KES BUNUH DIRI BERLAKU DALAM 40 SAATDI SELURUH DUNIA DI MALAYSIA, LEBIH KURANG 7 KES BERLAKUSETIAP HARI BAGI SETIAP SATU KES, 10-20 ORANG LAIN AKANMENDAPAT KESANNYA KEBANYAKKAN KES BUNUH DIRI ADALAH AKIBATDARI KEMURUNGANSTRES

SO, WHAT DO U THINK?STRES?

Definisi stres

STRES TINDAK BALASTERHADAP SESUATUPERISTIWA / PERKARA /PERUBAHAN SECARA :-EMOSIFIZIKALMENTAL

BERLAKUAPABILATEKANANDIJADIKANTENAGAPOSITIF DANPENDORONG BERLAKUAPABILATERDAPATTEKANAN YANGMELAMPAU DANMENGAKIBATKANKESAN NEGATIF

UJI MINDA KAWAN MAKAN KAWANDAPAT KERJA BARUNAIK PANGKATLNPT MENURUNDIMARAHI DEPAN ORANG LAINSAMBUNG BELAJARMENDAPAT PUJIAN ATAS HASIL KERJADAPAT APCKERJA TIDAK SIAPHASIL KERJA DIAMBIL ORANG LAINMENYIAPKAN TUGASAN MENGIKUT DATELINELAGI?

AKTIVITI:Senaraikan Eustress danDistress

THE HUMAN PERSON FIZIKALMENTALEMOSISPIRITUALSOSIAL

AKTIVITI:FIZIKALMENTALEMOSISPIRITUALSOSIAL

ANTARA PUNCA KONFLIK DIPEJABAT: Konflikdiri(INTRAPERSONAL) Konflik antara manusia(INTERPERSONAL) Konflik Pasukan(TEAMWORK)

LATIHAN DALAM KUMPULAN DIADAKAN DALAM KUMPULAN(7 ORANG) SILA DENGAR ARAHAN DARIPADAFASILITATOR PILIH KETUA UNTUK MENGETUAIKUMPULAN ANDA

KAJIAN KES:SENARIO DI PEJABAT

SOALAN SIAPA YANG TERLIBAT?APAKAH PERASAAN ANDA?PERUBAHAN TINGKAHLAKU?APAKAH TINDAKAN ANDA?APAKAH YANG AKAN ANDA KATAKANKEPADA INDIVIDU TERSEBUT? SELEPAS BERTINDAK, ADAKAHSITUASI BERUBAH?

Kes 1 : BACKBITTING

Kes 2 : FAVOURITISM

Kes 3 : SEXUAL HARASSMENT

Kes 4 : BULLY

TOPI AJAIB BUAT SATU TOPI YANG BOLEHDIGUNAKAN. SILA HIAS TOPI ANDA DENGANGAMBAR YANG ANDA RASA PENTINGDALAM HIDUP ANDA, CONTOHNYA:BABY, RUMAH, KERETA, FAMILY MASA : 30 MINIT

“ . gaji yang rendah, hanya 17%daripada 1,145 respondenmemetik sebab itu sebagai faktorutama mempengaruhi merekatidak gembira.“Sebanyak 50% daripadamereka mendakwa gembiradengan pengalaman bekerjadan cabaran bekerja, 21% sukadengan ketua masing-masingyang menghargai dan menilaiproduktiviti masing-masing, 19%gembira kerana persahabatandengan rakan-rakan sekerja”.

“Kita perlu menerapkansikap percayakan diri sendirikepada anak-anak supayasebarang kegagalan ataukekecewaan dapat dilihatsebagai satu peluang untukmencuba lagi. Ini akanmenyebabkan merekasupaya tidak tersalahlangkah.”

JENISPENYOKONGCATATAN GOLONGAN INI MENERIMA SETIAP PERUBAHAN DAN BERTINDAK PANTAS UNTUKMELAKSANAKANNYA BERSIKAP POSITIF TERHADAP PERUBAHAN DAN OPTIMIS TERHADAP HASIL PERUBAHANTERSEBUTPERISAU GOLONGAN INI TIDAK BERAPA SENANG DAN TIDAK PASTI DENGAN PERUBAHAN YANG INGINDILAKUKAN OLEH SYARIKAT MAHUPUN KETUA MEREKA RISAU AKAN KESAN NEGATIF, TAKUT PADA PERUBAHAN GOLONGAN INI BERADA DI ATAS PAGAR, TIDAK MENYOKONG DAN TIDAK MEMBANTAH TETAPI AMAT MUDAH TERPENGARUH DENGAN PANDANGAN DARIPADA ORANG YANGTERAKHIR MEREKA BERCAKAPPENOLAK WALAUPUN TIDAK DITUNJUKKAN, TETAPI MEREKA MEMANG TIDAK MAHUKAN PERUBAHAN MEREKA SEDAYA UPAYA CUBA MENGEKALKAN DENGAN CARA LAMA MEREKA AKAN MENCARI 1001 ALASAN UNTUK MENGEKALKAN CARA LAMA DAN CUBAMELAMBATKAN PROSES PERUBAHANMILITAN BERTINDAK SECARA AKTIF MENENTANG PERUBAHAN SECARA LANTANG MENYUARAKAN RASA TIDAK PUAS HATI DAN CUBA MEMPENGARUHIGOLONGAN PERISAU DAN PENOLAK MEREKA BERUSAHA AGAR PROSES PERUBAHAN GAGAL AKHIRNYA MENUDING JARI KE ARAH PENGURUSAN BAHAWA PERUBAHAN ITI HANYA SIA-SIADAN TIDAK MENDATANGKAN FAEDAH BAIK PADA PEKERJA DAN JUGA ORGANISASI

Hot-button Di Tempat Kerja Pilih kasihTiada pengiktirafanBebanan kerja / kurang kerjaKurang atau tiada komunikasiSalah guna kuasaTiada kursusDeskripsi tugas tidak jelasDibuliLagi?

Sambungan Hot-button ditempat Kerja Perkembangan kerjaya, status dangaji yang tidak memuaskan Peranan berkonflik Tugas yang membosankan dantidak bermakna Konflik interpersonal Konflik di antara tuntutan kerjadan rumahtangga Lagi?

TINGKAH LAKU AGRESIFTIDAK GEMBIRAPENYALAHGUNAAN ALKOHOLBERASA MARAH ATAU GERAMSAKIT KEPALA / SAKIT BADANMEROKOK BERLEBIHANGELISAH DAN RISAU BERLEBIHANBERASA TIADA HARAPANSELALU PONTENG / MENGAMBIL CUTISAKIT

KURANG TUMPUANKECEWAKELESUANCEPAT MARAHTIDAK DAPAT MEMBUATKEPUTUSAN KURANG MINAT MASALAH TIDUR KURANG MOTIVASI

Prestasi kerja menurun Menjejaskan produktiviti Tidak dapat memberikan tumpuansepenuhnya Komitmen kurang Selalu mengambil cuti Menjejaskan prestasi rakan sekerjayang lain

Kaji sikap andaDisiplin diriAdakan perbincanganGalakkan penglibatan / penyertaanSentiasa bersemangat / bermotivasiTangani kemarahan dengan berkesanPengiktirafan pada diriKomunikasi dua halaTangani kritikan dengan baik

TIPS ATASISTRES DITEMPAT KERJA FAHAMI JOB SCOPE PERTAHANKAN SEMANGAT PASUKAN AMALKAN ARAHAN DARI SEMASA KE SEMASA DALAMPERKHIDMATAN AWAM RANCANG MASA DAN TUGAS KURANGKAN “LEPAKING” UTAMAKAN “KERJA DAHULU” BINA HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN RAKAN SEPEJABATDAN BOS @ BUKAN MENGAMPU / BODEK TAKE 5 SAMA-SAMA MEMBANGUNKAN SUASANA KERJA YANGKONDUSIF DAN SESUAI SENSE OF HUMOR LAGI?

KOMUNIKASI KRITIK 80% PUJIAN /PENGHARGAAN 20%

HIDDEN MESSAGES OF WATER

Ujian Personaliti & STRES*THE MAGIC OF NUMBER

UJIAN PERSONALITIContoh:Lahir pada19.06.1983190619 831617312

1 Alone and lonelyIndependentLeadershipAttraction of backstabberCreate something new(innovator)

2 IndecisiveTalkativeSoft-heartedAlways as an escort(peneman)

3 FastRare ing must be donequickly Beautiful / handsome –until 50 / 60 years of age

4 PlannerKnowledgeableLove readingIntelligencePossesses wisdom

5 Obstacles in life Planning but the outcomemaybe not as planned Always in between (1234, 5,6789) Stubborn Busy Emotional Self-destruction – too muchstress

6 Attracting wealth andfortune Family-oriented Spiritual / religious Involve in business – highchances of success Success in doing bythemselves / not success ifin group

7 Lucky Attraction of support /supporters Example of people withnumber 7 : Tun Mahathir &Mawi

8 StressAttract responsibilityPressureAlways in the samecondition like no. 8 (backand forth, the same issue /problem)

9 Perfect numberSuccessBusiness-orientedIf too much success – becareful, might becomegreedy Spiritual

UJIAN STRES SILA ISI BORANG YANGBERKENAAN MASA : 10 MINIT

PENGIRAAN SKOR KIRA JUMLAH YANG ANDATELAH TANDAKAN DALAMRUANGAN BERKENAAN DANDARABKAN DENGANNOMBOR YANG DI ATASPETAK TERSEBUT.

SKORTAHAP TEKANANKEMUNGKINAN KESANNEGATIF (CONTOH)44-54SANGAT SEDIKIT10%SERAM SEJUK55-67SEDIKIT30%KURANG DAYA TAHAN PENYAKIT SEPERTISELSEMA RINGAN,BATUK DSBNYA68-80PERTENGAHAN50%RASA TIDAK SELESA DISEBABKANGANGGUAN FIZIKAL MANUSIA YANGTIMBUL AKIBAT MASALAH PSIKOLOGISEPERTI RASA BIMBANG,TAKUT DANLAIN-LAIN81-103SERIUS70%KEMURUNGAN104 PARAH90%KEMURUNGAN SERIUSKlien dicadang untukmendapatkan perkhidmatan sesikaunseling

HARI KEDUA :BENGKEL PENGURUSANSTRES

AKTIVITI : Negative Talk to PositiveTalk Art Theraphy

NEGATIVETALK TOPOSITIVE TALK

Art helps u understand beyondwords Nilai terapeutik Separa sedar

Mengapa berfikiran negatif? KerisauanPerasaan seperti teraniayaMengejar kesempurnaanKerap mengkritik diri sendiriPemikiran dan emosi negatif mempunyai getarantenaga yang rendah, seterusnya akan menurunkankeupayaan dan getaran kehidupan anda.

Bagaimana menanganipemikiran negatif? Tukar perilaku – NEGATIVE TALK TOPOSITIVE TALK Berhati-hati terhadap pemikiran negatif Ingat apa yang lebih penting dalam hidupanda(ingat Topi Ajaib?)

Komunikasi! Komunikasi!Komunikasi!

Why Some problems neversettle .

SEFT (Spiritual Emotional FreedomTechnique)Tapping TechnicReleasing Emotional Pain - Tapping with Brad Yates

Anxiety - Tapping with Brad Yates

BENGKEL PENGURUSAN STRES 04 - 05 FEBRUARI 2016 BILIK MESYUARAT JANM CAWANGAN MIRI . Objektif Bengkel Memahami apa itu tekanan / stres di tempat kerja. Mengetahui punca stres di tempat kerja / di rumah. Mengenali simptom-simptom stres. . 8 Stress Attract .

Related Documents:

2.5 Pengurusan Stres 38 2.5.1 Model Pengurusan Stres: Diagnosis dan Intervensi 40 2.5.2 Mekanisme Menghadapi Stres 41 2.5.3 Dimensi Untuk Pengurusan Stres 44 2.6 Pengurusan Stres dan Peranannya Dalam Prestasi 46 2.7 Kesan Pengurusan Stres dalam Hubungan antara Persaingan Kerja Kompetitif dan Prestasi 48

EDU 3105 12 Fungsi Pengurusan Pengajaran Fungsi ini bertujuan untuk mengarah, menyelaras & mengawal untuk memastikan teknologi dalam pengajaran berjalan lancar dan berkesan. Fungsi pengurusan didukung oleh pengurusan organisasi dan pengurusan kakitangan. Pengurusan o

1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan cara dan kaedah pengurusan dan keselamatan makmal/bengkel pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Pengarah PPKKP (PGH) dan Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan garis panduan ini dipatuhi.

pengurusan masa (min 4.02) dan diikuti oleh faktor kewangan (min 3.69), faktor persekitaran pembelajaran (min 3.03) dan akhir sekali faktor persekitaran pekerjaan (2.56). Ujian-T menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor-faktor stres yang mempengaruhi stres berdasarkan jantina dan status perkahwinan.

Pengurusan Stress iii. Pengurusan Konflik iv. Pengurusan Kemarahan v. Pengurusan Masa vi. Motivasi . 12 E.5 Undang-undang, Kod Etika dan Peraturan-Peraturan Jabatan i. Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 611] ii. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [Akta 521] iii. Akta Kaunselor 1998 [Akta 580] iv. .

Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan Dan Manfaat Dari Pelbagai Aspek . Untuk Kemajuan Ummah. sektor kehidupan bagi penggunaan yang luas dan menyeluruh. Konsep pengurusan harta sedemikian memberikan hak pemilikan kepada seseorang atau segolongan . yang lain. Selain itu, pengurusan harta yang baik boleh memberi galakan kepada

TEKNIK TRANSMISI TELEKOMUNIKASI (057) 2. TEKNIK SUITSING (058) 3. TEKNIK JARINGAN AKSES (060) Kelas X Semester : Ganjil / Genap Materi Ajar : Teknik Kerja Bengkel Teknik Telekomunikasi CPE e m baga) t em n ex er Kelas XI dan Kelas XII C3:Teknik Elektronika Komunikasi Teknik Kerja Bengkel Teknik Listrik Teknik Elektronika Simulasi Digital Dasar .

Alfredo López Austin TWELVE PEA-FashB-1st_pps.indd 384 5/4/2009 2:45:22 PM. THE MEXICA IN TULA AND TULA IN MEXICO-TENOCHTITLAN 385 destroy ancestral political configurations, which were structured around ethnicity and lineage; on the contrary, it grouped them into larger territorial units, delegating to them specific governmental functions that pertained to a more complex state formation. It .