SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN GRED 29 DAN KE ATAS

3y ago
210 Views
5 Downloads
308.37 KB
26 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Konnor Frawley
Transcription

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATANGRED 29 DAN KE ATASDisediakan Oleh:Jabatan Perkhidmatan Awam MalaysiaBahagian PerkhidmatanSektor Penilaian KompetensiAras 4, Blok C3, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62510 W. P. PUTRAJAYA1

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATANGRED 29 DAN KE ATAS1.Tarikh Sukatan PeperiksaanDikuatkuasakan OlehJabatan Perkhidmatan AwamMalaysia:1 Januari 2017(Kemaskini pada 18 November 2020)2.Matlamat amisertamenggunakan undang-undang danperaturan umum yang berkuat kuasaberkaitan dengan pentadbiran, kerjaharian dan tanggungjawab pegawai.3.Tujuan Peperiksaan:Untukpengesahandalamperkhidmatan bagi pegawai-pegawaidalam Kumpulan Pengurusan danProfesional Gred 41 dan ke atas danKumpulan Pelaksana Gred 29 hinggaGred 40 yang dilantik:i.ii.4.Pegawai Yang LayakMenduduki Peperiksaan:Secara terus; atauMelalui Peningkatan SecaraLantikan (PSL).Pengesahan dalam perkhidmatanbagi pegawai dalam KumpulanPengurusan dan Profesional Gred 41dan ke atas dan KumpulanPelaksana Gred 29 hingga Gred 40yang masih BELUM DISAHKANDALAM PERKHIDMATAN sepertimana yang disyaratkan dalam skimperkhidmatan bagi pegawai yangdilantik:i.ii.Secara terus; atauMelalui Peningkatan SecaraLantikan (PSL).Senarai pegawai yang layak adalahseperti di Lampiran B.2

5.Sukatan Peperiksaan:BAHAGIAN A – SUBJEK UMUMA.1Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkatdan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U. (A) 1/2012]A.2Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan PangkatAwam 2010 [P.U. (A) 75/2010]A.3Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993[P.U. (A) 395/1993]A.4Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993[P.U. (A) 396/1993]A.5Perintah-Perintah Am Bab B – Elaun-Elaun Dalam PerkhidmatanA.6Perintah-Perintah Am Bab C – CutiA.7Perintah-Perintah Am Bab E – Rumah dan Bangunan Pejabat KerajaanA.8Perintah-Perintah Am Bab F – PerubatanA.9Perintah-Perintah Am Bab G – Waktu Bekerja dan Lebih MasaA.10Panduan Pengurusan Pejabat (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5Tahun 2007)Bahagian IBahagian IIBahagian IIIBahagian IVBahagian VBahagian VIBahagian VIIBahagian VIIIBahagian IXBahagian XPerkhidmatanPengurusan Am PejabatPentadbiran Sumber ManusiaKeperibadian dan KeterampilanPengurusan Perhubungan PelangganSistem Penyampaian PerkhidmatanUrusan Surat KerajaanPengurusan FailPenyelenggaraan, Pemeliharaan dan PelupusanRekod AwamPengurusan Komunikasi Dan TeknologiMaklumatInventori Dan Bekalan Pejabat3

A.11Pekeliling Kemajuan Pentadbiran AwamTransformasi Pentadbiran Awam (PTPA)PKPA Bil. 4/1991PKPA Bil. 6/1991PKPA Bil. 1/1992PKPA Bil. 1/2003PKPA Bil. 2/2005PKPA Bil. 1/2006PKPA Bil.1/2008PKPA Bil. 1/2009PTPA Bil. 2/2018PKPA Bil. trategiPeningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan AwamPanduan Mengenai Peningkatan Produktiviti DalamPerkhidmatan AwamPanduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) BagiPerkhidmatan AwamGaris Panduan Mengenai Tatacara PenggunaanInternet dan Mel Elektronik Di Agensi-agensiKerajaanGaris Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk- PetunjukPrestasi Utama Atau Key Performance Indicators(KPI) dan Melaksanakan Pengukuran Prestasi diAgensi KerajaanGaris Panduan Bagi Melaksanakan AnugerahInovasi Perkhidmatan AwamPanduan Pengurusan Perhubungan PelangganPenambahbaikan Proses Pengurusan Aduan AwamMyMesyuarat – Ekosistem Pengurusan MesyuaratEra DigitalMyPortfolio – Panduan Kerja Sektor AwamArahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017)i.ii.iii.iv.v.vi.vii.A.13(PKPA)/TafsiranDasar Keselamatan PerlindunganKeselamatan FizikalKeselamatan RasmiKeselamatan Rahsia Rasmi Dalam Persekitaran TeknologiMaklumat dan Komunikasi (ICT)Keselamatan PeribadiPengurusan Kesinambungan PerkhidmatanArahan Perbendaharaan/ Akta Tatacara Kewangan 1957 (FinancialProcedure Act, 1957)i.ii.Akta Tatacara Kewangan 1957 (Financial Procedure Act,1957)Arahan PerbendaharaanBab A – Tatacara KewanganBab B – Tatacara PerakaunanBab C – Audit, Kehilangan dan Tatacara Hapus Kira4

A.14Pekeliling Perbendaharaan Malaysiai.ii.iii.A.15Tatacara Pengurusan Stor KerajaanTatacara Pengurusan Aset Alih KerajaanPerolehan KerajaanPekeliling Transformasi Pentadbiran Awam (PTPA)/ Garis Panduan/Surat Pekeliling Am/ Pekeliling PerkhidmatanPTPA Bil. 1/2016PTPA Bil. 1/2018Surat PekelilingAm Bil. 11/1981A.16Perhubungan Awam/ Keterampilan Dirii.ii.iii.A.17Protokol dan Etiket Dalam Pengurusan dan Menghadiri MajlisKomunikasi Berkesan Hubungan InterpersonalPenyeliaan BerkesanPengurusan Maklumat Melalui HRMISi.ii.A.18Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan InovasiDalam Sektor Awam Melalui Horizon BaharuKumpulan Inovatif dan KreatifPanduan Pelaksanaan SPK Berasaskan MS ISO9001 : 2015 Bagi Agensi Sektor AwamSistem Penggunaan Kad perakam Waktu (PunchCard) Di Pejabat-Pejabat KerajaanPekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2005 –Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan SumberManusiaLaman sesawang www.eghrmis.gov.myPekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Edaranberkaitan yang dikeluarkan dari semasa ke semasaJumlah soalan:Lapan (8) soalan sahajaJumlah soalan perlu dijawab:Lima (5) soalan sahajaMasa menjawab:Tiga (3) jam sahajaBentuk soalan dan jawapan:EseiBahan-bahan rujukan:Seperti di Lampiran A5

BAHAGIAN B – PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG AMB.1Perlembagaan Persekutuan:Bahagian IIBahagian IIIBahagian IVBahagian VBahagian VIBahagian VIIIBahagian IXBahagian XKebebasan ungan Antara PersekutuanNegeri-NegeriPilihan RayaBadan KehakimanPerkhidmatan-Perkhidmatan AwamDenganB.2Akta Perwakilan Kuasa 1956 (Semakan 1988) [Akta 358]B.3Akta Tafsiran 1948 & 1967 [Akta 388] (Bahagian I)B.4Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) [Akta 120]B.5Akta Kontrak 1950 (Semakan 1974) [Akta 136]B.6Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694]B.7Akta Perlindungan Saksi 2009 [Akta 696]B.8Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta 711]B.9Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88]B.10Akta Pencen 1980 [Akta 227]B.11Peraturan-Peraturan Pencen 1980 [P.U. (A) 176/1980]B.12Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1991 [452]B.13Peraturan-Peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)B.14Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)6

Jumlah soalan:Lapan (8) soalan sahajaJumlah soalan perlu dijawab:Lima (5) soalan sahajaMasa menjawab:Tiga (3) jam sahajaBentuk soalan dan jawapan:EseiBahan-bahan rujukan:Seperti di Lampiran ABAHAGIAN C – SUBJEK JABATAN BAGI PEGAWAI TADBIR GRED N41C.1Kanun Tanah Negara 1965 [Akta 56]C.2Akta Pengambilan Tanah 1960 (Disemak 1992) [Akta 486]C.3Kaedah-Kaedah dan Perintah-Perintah &Ordinan Pengambilan Tanah(Pampasan) (Peruntukan Khas) 1948 (P.T.M Ord. 21/1948)C.4Akta Harta Pesaka Kecik (Pembahagian) 1955 [Akta 98] & PeraturanPeraturanC.5Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 [Akta 5]C.6Akta Suruhanjaya Pilihanraya 1957 [Akta 31]C.7Akta Pilihan Raya 1958 [Akta 19]C.8Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan raya) 1981C.9Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002C.10Peraturan-Peraturan Pilihanraya (Pengundian Pos) 2003C.11Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]C.12Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629]Jumlah soalan:Lapan (8) soalan sahajaJumlah soalan perlu dijawab:Lima (5) soalan sahajaMasa menjawab:Tiga (3) jam sahajaBentuk soalan dan jawapan:EseiBahan-bahan rujukan:Seperti di Lampiran A7

BAHAGIAN D – SETIAUSAHA PEJABAT GRED N29i.Pengambilan Nota/Nota Rintas 50 p.s.m. (Bahasa Malaysia)ii.Kemahiran Asas Komputer (Ujian ICT Skills Assessment andCertification - ISAC)i.Calon-calon dikehendaki mengambil nota dengan kederasan 50 p.s.m.daripada rencana Bahasa Malaysia yang diberikan dan menaip salinantrengkas itu dengan kederasan 20 p.s.m. dan tidak membuat kesalahanmelebihi 4%.ii.Calon-calon juga dikehendaki lulus Ujian IT Skills Assessment andCertification (ISAC). Maklumat lanjut boleh diperolehi daripada lamansesawang www.disac.intan.my/isacBAHAGIAN E (i) – SUBJEK JABATAN BAGI PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S41E.1Pengetahuan Tentang Teori dan Proses Kaunselingi.ii.iii.iv.v.vi.E.2Teori Pemusatan Insan (Person Centered Therapy) –Carl RogersRational Emotive Behavior Therapy – Albert EllisTransactional Analysis – Eric BerneTeori Psikoanalisis (Physcoanalytic Therapy) –Sigmund FreudTeori Gestalt (Gestalt Therapy) – Friedrich SalomonPerlsModel Egan – Gerald EganKemahiran Kaunselingi.ii.iii.iv.v.vi.vii.viii.ix.x.Kemahiran MendengarKemahiran MerumusKemahiran Membuat ParafrasaKemahiran Membuat RefleksiKemahiran Membuat KonfrantasiKemahiran EmpatiKemahiran MenyoalKemahiran Menentukan Arah (Focusing)Dorongan MinimaKemahiran Memerhati8

E.3Jenis/ Bentuk Kaunselingi.ii.iii.iv.E.4Pembangunan Modal Insani.ii.iii.iv.v.vi.E.5Pembangunan dan Pemantapan KeluargaPengurusan StressPengurusan KonflikPengurusan KemarahanPengurusan MasaMotivasiUndang-undang, Kod Etika dan Peraturan-Peraturan Jabatani.ii.iii.iv.v.vi.vii.E.6Kaunseling IndividuKaunseling KelompokKaunseling KomunitiKaunseling KeluargaAkta Kanak-Kanak 2001 [Akta 611]Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [Akta 521]Akta Kaunselor 1998 [Akta 580]Kod Etika Kaunselor Lembaga KaunselorPeraturan-peraturan KaunselorKelakuandanTatatertib Pendaftaran dan Perakuan Amalan 1999[P.U. (A) 545/1999]Piawaian Amalan Kaunseling – Bahagian PerkhidmatanPsikologiPekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan/Surat Edaran berkaitan yang dikeluarkan dari semasa kesemasaKonsultasii.ii.iii.iv.Perhubungan Mentor dan MenteePembentukan dan Perkembagan Pembimbing RakanSekerjaModel-model Konsultasi: Konsultasi Organisasi Konsultasi Kesihatan Mental Konsultasi Tingkah LakuProses/ Tahap Konsultasi9

E.7Ujian Psikologii.ii.iii.iv.v.E.8Pengenalan Kepada Ujian PsikologiPentadbiran dan Penggunaan Ujian PsikologiPenggubalan Ujian PsikologiPemarkahan dan Penganalisaan Ujian PsikologiAplikasi dan Pelaksanaan Hasil UjianBengkel Interaktif Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 611]Prinsip dan amalan Bengkel Interaktif sebagai perkhidmatankaunseling selaras dengan kehendak Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta611] yang mengandungi:i.ii.iii.iv.Matlamat, objektif dan strategi pelaksanaan programProsedur pelaksanaan programAktiviti penilaian dan intervensiPeranan dan tanggungjawab pegawai-pegawai yangterlibatJumlah soalan:Lapan (8) soalan sahajaJumlah soalan perlu dijawab:Lima (5) soalan sahajaMasa menjawab:Tiga (3) jam sahajaBentuk soalan dan jawapan:EseiBahan-bahan rujukan:Seperti di Lampiran A10

BAHAGIAN E (ii) – SUBJEK JABATAN BAGI PENOLONG PEGAWAI PSIKOLOGIGRED S29E.1Pengetahuan Tentang Teori dan Proses Kaunselingi.ii.iii.iv.v.vi.E.2Kemahiran ran MendengarKemahiran MerumusKemahiran Membuat ParafrasaKemahiran Membuat RefleksiKemahiran Membuat KonfrantasiKemahiran EmpatiKemahiran MenyoalKemahiran Menentukan Arah (Focusing)Dorongan MinimaKemahiran MemerhatiJenis/ Bentuk Kaunselingi.ii.iii.iv.E.4Teori Pemusatan Insan (Person Centered Therapy) –Carl RogersRational Emotive Behavior Therapy – Albert EllisTransactional Analysis – Eric BerneTeori Psikoanalisis (Physcoanalytic Therapy) –Sigmund FreudTeori Gestalt (Gestalt Therapy) – Friedrich SalomonPerlsModel Egan – Gerald EganKaunseling IndividuKaunseling KelompokKaunseling KomunitiKaunseling KeluargaPembangunan Modal Insani.ii.iii.iv.v.vi.Pembangunan dan Pemantapan KeluargaPengurusan StressPengurusan KonflikPengurusan KemarahanPengurusan MasaMotivasi11

E.5Undang-undang, Kod Etika dan Peraturan-Peraturan Jabatani.ii.iii.iv.v.vi.vii.Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 611]Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [Akta 521]Akta Kaunselor 1998 [Akta 580]Kod Etika Kaunselor Lembaga KaunselorPeraturan-peraturan KaunselorKelakuandanTatatertib Pendaftaran dan Perakuan Amalan 1999[P.U. (A) 545/1999]Piawaian Amalan Kaunseling – Bahagian PerkhidmatanPsikologiPekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan/Surat Edaran berkaitan yang dikeluarkan dari semasa kesemasaJumlah soalan:Lapan (8) soalan sahajaJumlah soalan perlu dijawab:Lima (5) soalan sahajaMasa menjawab:Tiga (3) jam sahajaBentuk soalan dan jawapan:EseiBahan-bahan rujukan:Seperti di Lampiran A12

BAHAGIAN F – SUBJEK JABATAN BAGI PEGAWAI LATIHAN VOKASIONALGRED DV41F.1Pembangunan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan(SKPK)/National Occupational Skills Standard (NOSS)Analisis laporan-laporan dan statistik tenaga kerja, industri danekonomi bagi mengenal pasti keperluan latihan, penentuankumpulan sasaran serta bidang kemahiran dan tahap teknologi yangdigunakanF.2Pembangunan Kurikulum LatihanProses-proses yang terlibat dalam pembangunan ,penyediaanpelan pelaksanaan latihan mengambil kira teknologisemasa dan penilaian keberkesanan kurikulumF.3Pengajaran dan penilaianPengurusan Program Latihan Vokasionali.ii.iii.F.5Penyediaan bahan pengajaran bertulis (WIM),pengajaran, bahan guna habis serta alatmengajar (AVA)Pelaksanaan penilaian latihan SistemKemahiran MalaysiaMenganalisa data dan penyediaan laporanlatihanPerancangan, penyediaan dan penyampaian programlatihan kemahiran: Sepenuh masa Separuh masaPengendalian latihan industriPenilaian keberkesanan latihan kemahiran dancadangan penambahbaikanPengurusan Peralatan dan Kemudahan Latihani.ii.iii.Pengendalian harta modal, inventori dan bahan gunahabisPenyenggaraan peralatan latihanPenyenggaraan fizikal, bangunan dan kemudahan latihan13

F.6Pengurusan Pengambilan Pelajari.ii.F.7Pengurusan Hal Ehwal Pelajari.ii.iii.F.8ii.Penyediaan rancangan dan pelaksanaan aktiviti -aktivitipromosi latihanKolaborasi industri dan agensi awam dan swasta yangberkaitan.Kreativiti, Inovasi dan Penyelidikani.ii.iii.F.10Program pembangunan diri pelajar dan ko-kurikulumPeraturan, disiplin dan tatatertib pelajarKemajuan kerjaya, kebolehkerjaan, kaunseling dankebajikanPromosi Latihan Vokasionali.F.9Perancangan pengambilan pelajar mengikut keupayaaninstitut dan keperluan negaraProses pengambilan pelajar iaitu meliputi pengiklananhinggalah pendaftaran pelajarKajian yang berkaitan dengan program latihan vokasionalPenerapanelemen kreativiti dan inovasi dalamlatihan vokasionalPenerapan elemen keusahawananKeselamatan dan Kesihatan Pekerjaani.ii.iii.iv.Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan: Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Akta Kilang dan Jentera 1967Amalan dan peraturan – peraturan berkaitan dengankeselamatan bengkel dan peralatan latihanProgram pencegahan dan latihan kebakaranProsedur dan peraturan pertolongan cemas.14

Jumlah soalan:Lapan (8) soalan sahajaJumlah soalan perlu dijawab:Lima (5) soalan sahajaMasa menjawab:Tiga (3) jam sahajaBentuk soalan dan jawapan:EseiBahan-bahan rujukan:Seperti di Lampiran A6.Keputusan:Lulus / Gagal.7.Markah Lulus:60%.8.Pengecualian:Pegawai-pegawai yang telah lulus manamana bahagian adalah dikecualikan daripadamengambil semula bahagian tersebut.9.Pemeriksa AkanDilantik Oleh:Panel Peperiksaan,Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.10. Bahasa(Soalan dan Jawapan):Bahasa Melayu.11. Kaedah Permohonan:Secara dalam talian di laman sesawangwww.kompetensi.jpa.gov.myUjian ISAC – Secara dalam talian di lamansesawang www.disac.intan.my/isac12. Pusat PeperiksaanDitentukan Oleh:Urus Setia Peperiksaan,Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.Ujian ISAC – Institut Tadbiran AwamNegara (INTAN).13. KekerapanPeperiksaan:Dua (2) kali setahun kecuali Bahagian D (ii)(Bahagian D (ii) rujuk laman sesawang)14.Tarikh AkhirMengemukakanPermohonan:Seperti yang ditetapkan dalam Jadual PeperiksaanPerkhidmatan Awam pada tahun permohonan.15

LAMPIRAN ABAHAN-BAHAN RUJUKAN:BAHAGIAN A – SUBJEK UMUM1.Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat danPenamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U. (A) 1/2012]2.Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 2010[P.U. (A) 75/2010]3.Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A)395/1993]4.Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A)396/1993]5.Perintah-Perintah Am Bab B : Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan Bab C : Cuti Bab E : Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Bab F : Perubatan Bab G : Waktu Bekerja dan Lebih Masa6.Arahan Perbendaharaan7.Akta Tatacara Kewangan 1957 (Disemak 1972)8.Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan9.Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan10. Pekeliling Perbendaharaan Malaysiaa)Bidang PB – Pengurusan Belanjawanb)Bidang WP – Pengurusan Wang Awamc)Bidang PS – Tadbir Urus Kewangand)Bidang AM – Pengurusan Asete)Bidang PK - Perolehan Kerajaan11. Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017)12. Panduan Pengurusan Pejabat – Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 200713. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)/ Pekeliling TransformasiPerkhidmatan Awam (PTPA) dan Panduan Berkaitan16

14. Garis Panduan/ Surat Pekeliling Am MAMPU15. Laman sesawang http://www.eghrmis.gov.my16. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2005 – Pelaksanaan Sistem MaklumatPengurusan Sumber Manusia17. Protokol dan Etiket Dalam Pengurusan dan Menghadiri Majlis18. Komunikasi Berkesan Hubungan Interpersonal, Institut Tadbiran Awam Negara(INTAN), Kuala Lumpur, Maimunah Osman (2000)19. Penyeliaan Berkesan, Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur,Chek Mat (2000)20. Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Edaran berkaitanyang dikeluarkan dari semasa ke semasa17

BAHAGIAN B – PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG AM1.Buku Perlembagaan Persekutuan2.Akta Perwakilan Kuasa 1956 (Semakan 1988) [Akta 358]3.Akta Tafsiran 1948 & 1967 [Akta 388] (Bahagian I)4.Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) [Akta 120]5.Akta Kontrak 1950 (Semakan 1974) [Akta 136]6.Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694]7.Akta Perlindungan Saksi 2009 [Akta 696]8.Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta 711]9.Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88]10.Akta Pencen 1980 [Akta 227]11.Peraturan-Peraturan Pencen 1980 [P.U. (A) 176/1980]12.Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1991 [452]13.Peraturan-Peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)14.Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)18

BAHAGIAN C – SUBJEK JABATAN BAGI PEGAWAI TADBIR GRED N411.Kanun Tanah Negara 1965 [Akta 56]2.Akta Pengambilan Tanah 1960 [Akta 486]3.Kaedah-Kaedah dan Perintah-Perintah &Ordinan Pengambilan Tanah (Pampasan)(Peruntukan Khas) 1948 (P.T.M Ord. 21/1948)4.Akta Harta Pesaka Kecik (Pembahagian) 1955 [Akta 98] & Peraturan-Peraturan5.Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 [Akta 5]6.Akta Suruhanjaya Pilihanraya 1957 [Akta 31]7.Akta Pilihan Raya 1958 [Akta 19]8.Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan raya) 19819.Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 200210.Peraturan-Peraturan Pilihanraya (Pengundian Pos) 200311.Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]12.Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629]19

BAHAGIAN E – SUBJEK JABATAN BAGI PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S41 DANPENOLONG PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S291.Kaunseling Organisasi: Modul 1, 2 dan 3 (Siri Peningkatan KemahiranKaunseling). W.P. Putrajaya: Kelab Kebajikan Perkhidmatan Psikologi(KEPSI)2.Teori dan Amalan Psikoterapi. Amir Awang. (1987). Universiti SainsMalaysia, Pulau Pinang3.Kaunseling: Teori, Proses dan Kaedah. Muhd Mansur Abdullah. (2000). (SiriKemasyarakatan Fajar Bakti) (Edisi Kedua). Selangor4.Psychological Consultation and Collaboration in School and CommunitySetting. Michael Dougherty, A. (2000). Brooks/Cole Publication. USA5.Psychological Testing: Principle, Application and Issues (5th Edition).Caplan, R.M & Saccuzo, D.P. (2001). Brooks/Cole Publication. USA6.Community Counseling: Empowerment Strategies for A Society. Lewis, J.A,Lewis, M.D, Daniel, J.A & D’Andrea, M.J. (1998). Brooks/Cole Publication.USA7.Theory and Practice of Group Counseling. Corey, G. (1990). Brooks/Cole,California8.Family Therapy: History, Theory and Practice (3rd Edition). Gladding St.(2000). Prentice Hall, New Jersey9.Asas Kaunseling Keluarga. Lily Mastura Harun dan Ramlan Hamzah. (2006).Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM Shah Alam10.Groups Process and Practice (6th Edition). M.C

Pengurusan Stress iii. Pengurusan Konflik iv. Pengurusan Kemarahan v. Pengurusan Masa vi. Motivasi . 12 E.5 Undang-undang, Kod Etika dan Peraturan-Peraturan Jabatan i. Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 611] ii. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [Akta 521] iii. Akta Kaunselor 1998 [Akta 580] iv. .

Related Documents:

9. Bahasa (Soalan dan Jawapan) : Bahasa Melayu. BAHAGIAN B– PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19, PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19, PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 DAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED N19 i. Pengambilan Nota/Nota Rintas 30 p.s.m. (Bahasa Malaysia) (Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19 sahaja) ii.

Skim Perkhidmatan Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang tertentu mengikut klasifikasi perkhidmatan yang telah ditetapkan oleh JPA. Contoh Skim Perkhidmatan Kewangan (W) Senarai Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi W: Skim Perkhidmatan Jenis Skim Perkhidmatan Gred Juruaudit Pengurusan & Profesional

Klasifikasi Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Gred Lantikan Penetapan Gaji Permulaan (RM) Jurusan/ Aliran Program Matrikulasi 24. Penolong Pengurus Asrama Gred N29, N32, N36, N40 25. Penghulu Gred NP29, NP32, NP36, NP40 1 26. Pembantu Pentadbir Tanah/Penolong Pentadbir Tanah Gred NT19, NT22, NT26, NT29/30, NT32, .

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : N41, N44, N48, N52, N54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia;

-Peperiksaan di peringkat sekolah adalah seperti ujian selaras, peperiksaan pertengahan tahun & peperiksaan akhir tahun manakala contoh peperiksaan awam yang perlu diambil ialah UPSR, PT3, SPM & STPM.-Tidak dapat dinafikan bahawa setiap pelajar pasti mempunyai keinginan untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan termasuklah saya.

8. Lama Menetap Di Selangor : Tahun Bulan 9. Alamat Tetap : 10. :-11· :-12. Tahap Kesihatan : Sihat Sakit (Nyatakan) : OKU (Nyatakan) : Tahun Gred/Pangkat Pusat Peperiksaan (Sekolah) SUBJEK GRED SUBJEK GRED Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Matematik Nota: Subjek yang tiada dinyatakan dalam borang ini hendaklah ditulis sekiranya pemohon .

8. Lama Menetap Di Selangor : Tahun Bulan 9. Alamat Tetap : 10. :-11· :-12. Tahap Kesihatan : Sihat Sakit (Nyatakan) : OKU (Nyatakan) : Tahun Gred/Pangkat Pusat Peperiksaan (Sekolah) SUBJEK GRED SUBJEK GRED Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Matematik Nota: Subjek yang tiada dinyatakan dalam borang ini hendaklah ditulis sekiranya pemohon .

Bartle - Introduction to Real Analysis - Chapter 6 Solutions Section 6.2 Problem 6.2-4. Let a 1;a 2;:::;a nbe real numbers and let fbe de ned on R by f(x) Xn i 0 (a i x)2 forx2R: Find the unique point of relative minimum for f. Solution: The rst derivative of fis: f0(x) 2 Xn i 1 (a i x): Equating f0to zero, we nd the relative extrema c2R as follows: f0(c) 2 Xn i 1 (a i c) 2 " nc Xn i .