19223 HKTS11 Danish

2y ago
18 Views
3 Downloads
535.02 KB
15 Pages
Last View : 25d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Aarya Seiber
Transcription

HKTS 11 Surround HøjttalersystemBRUGSANVISNINGPower for the Digital Revolution

Indhold3 Introduktion4 SUB-TS11 Indstillinger og Tilslutninger6 Højttalerplacering7 Monteringsmuligheder8 Højttalertilslutning8Tilslutning på Højttalerniveau9Tilslutning af Dolby Digital, DTS elleranden Digital Surrounddekoder10Dolby Pro Logic (ikke-digital) Linieniveau11Dolby Pro Logic (ikke-digital) Højttalerniveau12 Betjening12 Niveauregulering12OverensstemmelseserklæringVi, Harman Consumer International2, Route de Tours72500 Château-du-Loir,FRANKRIGAndre Basjusteringer13 Fejlsøgning14 Tekniske Specifikationererklærer hermed på eget ansvar at produktet som beskrivesi nærværende brugsvejledning overholder følgende tekniskestandarder:EN 61000-6-3:2001EN 61000-6-1:2001EN 55013:2001EN 55020:2002EN 61000-3-2:2000EN 61000-3-3:1995 A1:2001EN 60065:2002Carsten OlesenHarman Kardon Europe01/04Skrifttyper og SymbolerFor at lette forståelsen af denne vejledning, bruges følgende skrifttyper og symboler:Eksempel - (fed skrift) angiver en funktion eller bagsidetilslutning på SUB-TS11 subwooferen.EKSEMPEL - (OCR skrift) angiver en funktion eller knapstilling på SUB-TS11 subwooferen. - (tal i cirkel) angiver en funktion eller tilslutning bagpå SUB-TS11 subwooferen.2 INDHOLD

IntroduktionIntroduktionTak fordi du valgte Harman Kardon HKTS 11.Du kan glæde dig til mange års gode lytteoplevelser. HKTS 11 er specielt konstrueret til atformidle både spændingen og slagkraften fra debedste biografer i din egen stue.Selv om HKTS 11 er baseret på meget avanceretteknik, er ibrugtagning og betjening megetligetil. Farvekodede kabler og tilslutninger gørHKTS 11 let at gå i gang med.For at sikre optimal ydelse, anbefaler vi kraftigtat du læser denne brugsvejledning grundigt, såalle tilslutninger til receiver, preamp/processoreller andre apparater sker korrekt. Hvis dubruger et par minutter på at lære funktionerneat kende, vil du hurtigt kunne udnytte alt hvadHKTS 11 kan præstere.Spørgsmål vedr. ibrugtagning og betjening afproduktet henvises til din Harman Kardon forhandler som er din bedste informationskilde.Beskrivelse og FunktionerHKTS 11 er et surround højttalersystem med6 dele; en 10", 200 Watt basrefleks aktiv subwoofer, 4 identiske 2-vejs dobbelt-mellemtonesatellithøjttalere til venstre/højre kanalerne frontog bag og en klangtilpasset, specialiseret centerhøjttaler med to mellemtoneenheder. Fod ogvægbeslag til de 4 satellitter samt alle de kablersom skal bruges ved tilslutning til receiver, preamp/processor og forstærker medfølger. Kablerne og højttalerne er alle farvekodede i henholdtil CEA standarden. Farvekodning gør korrekt tilslutning let, især når HKTS 11 bruges sammenmed en Harman Kardon receiver.HKTS 11 subwooferen er let at tilslutte til ditanlæg, takket være en særlig subwoofer indgang til brug med udstyr med en specialiseretsubwooferforbindelse som bærer det lavfrekvente signal. For tilslutning til en ældre receiver/processor uden subwooferudgang på linieniveau, findes stereo højttalerind- og udgange.Hertil kommer volumenkontrol, lavpas filter ogfaseomskifter til finjustering af basgengivelsenså den passer til dit rum og til din smag.Subwooferen kan også indstilles til at tændeautomatisk straks når den mærker et lydsignalog slukke selv når du er færdig med at lytte.Systemet omfatter:1 centerhøjttaler1 aktiv subwooferDer medfølger fod og vægbeslag til satellithøjttalerne. HTFS 2 gulvstandere til satellitternekan købes separat hos din Harman Kardonforhandler.Harman Kardon opfandt hi-fi receiveren for50 år siden. Med avanceret kredsløbsdesignbaseret på gennemprøvet teknik er HKTS 11 denperfekt partner til en Harman Kardon receivereller andet surroundanlæg. Komplet surround højttalersystem Højttalerne har magnetisk afskærmningfor placering tæt ved TV-skærmen4 satellitter tilvenstre/højre front ogbag med farvekodedetilslutninger (vises medden medfølgende fodmonteret) Fuldt farvekodede kabler og tilslutninger for let installation Indgange på både linie- og højttalerniveau for kompatibilitet med de flesteanlægFire vægbeslag Subwooferindgang tilbyder overlegenbasgengivelse sammen med alle digitale lydsystemer med basstyring ellerprogrammerbare delefiltre.1 phonokabel for tilslutning til subwoofer (lilla)ADVARSELRISIKO FOR ELEKTRISK STØDÅBEN IKKE APPARATET3 styk 6-meter højttalerkabler for tilslutning tilfront satellitter (rød and hvid) samt til centerhøjttaler (grøn)BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGENBETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET,SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTEDSymbolet i en trekant er beregnet til atadvare brugeren om uisolerede strømførende kredsløb inde i apparatet.Symbolet med et udråbstegn i en trekantskal advare brugeren om, at der er vigtige forholdsregler med at åbne apparateti den medfølgende literatur.2 styk 12-meter højttalerkabler for tilslutning frareceiver til baghøjttalerne (grå and blå)ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATETIKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.INTRODUKTION 3

Subwoofer IndstillingerSUBWOOFERLEVELSUB-TS11For use withHKTS 11 System¡FILTERON MAXMINOFFCAUTION RISK OF ELECTR IC SHOCKDO NOT OPE NONAUTOPHASE REVERSENORMALSUB§HIGH¶ ª‚LRLINELEVELINLEVEL"WARNING: FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE,REPLACE ONLY WITH SAME TYPE T 2.5A L/250 VOLT FUSE"L"AVERTISSEMENT: UTILISEZ UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEMETYPE T 2.5A L/250V"POWERAC 230V 50HzROUTINIMPORTANT: CONNECT STRIPED WIRETO RED ( ) SPEAKER TERMINAL. Subwoofer Level Niveauregulering Lavpas Filter Music-Sense On/Auto Tænd/SlukFasevender Subwoofer (SUB) Linieindgang Fuldtone LinieindgangeUdgange på Højttalerniveau Indgange på højttalerniveau PowerAC Lysnetledning Subwoofer Level Niveauregulering:Skru op eller ned for subwooferen. Drej med uretfor at skrue op. Drej mod uret for at skrue ned. Music-Sense On/Auto Tænd/Sluk:I stillingen AUTO med Power tændt, kanSUB-TS11 tænde automatisk når et signalmærkes. I stillingen ON, forbliver SUB-TS11tændt, også når der ikke er signal.Når der slukkes ved Power , slukkes LED'en,uanset Music-Sense kontaktens stilling. Lavpas Filter: I stillingen ON aktiveresdelefilter som afskærer lyden over 120 Hz, såSUB-TS11 kan koncentrere kræfterne om gengivelsen af dybbassen uden forvrængning oguden tab af effektivitet. Bør være aktiveret vedtilslutning via Højttalerindgangene ellerved brug af Fuldtone Linieindgangene ,hvis ikke receiveren/processorens linieudgangehar eget lavpasfilter. Filtret har ingen virkningnår Subindgangen benyttes.4 SUBWOOFER INDSTILLINGEREn LED på oversiden indikerer om sub'en ertændt eller i Standby når stillingen ON er valgt.LED'en lyser blåt når der modtages signal.LED'en lyser gult når der ikke modtages signalog SUB-TS11 er i Standby.I stillingen ON, lyser LED'en altid blåt, uansetom der er signal eller ej.Fasevender: Vælg den stilling som fårsubwooferens membran til at bevæge sig ud ogind i fase med hovedhøjttalerne. Ved brug ude affase, kan sub'ens basfrekvenser ophævehinanden og svække dybbassen. Den korrekteindstilling afhænger delvis af højttalernesplacering i rummet. I de fleste tilfælde erstillingen NORMAL korrekt. Men det gør ingenskade at prøve sig frem og bruge den stillingsom giver kraftigste dybbas.

Subwoofer Tilslutninger Subwoofer (SUB) linieindgang: Receivermed digital surround (f.eks. Dolby Digital, DTS)tilsluttes her. Med denne indgang er subwooferens delefilter ikke aktivt, derfor bør indgangenkun anvendes med et lavpasfiltreret signal.Med en receiver uden digitale surroundformater,bør Fuldtone Linieindgangene bruges istedet. Power: Tryk for at tænde subwooferen.Subwooferen vil enten tænde helt eller gå iStandby, afhængig af indstillingen af MusicSense tænd/sluk .AC Lysnetledning: Tilsluttes aktiv stikkontakt uden afbryder for korrekt funktion.Subwooferen bør aldrig tilsluttes de strømudtagsom findes på visse apparater. Fuldtone Linieindgange: Liniesignal frasubwooferudgange eller forforstærkerudgangetilsluttes her. Hvis receiveren ikke har separatsubwooferudgang, bruges en Y-adaptor (købesseparat), så signalet fra receiveren kan føresbåde til effektforstærkerindgangene og tilsubwooferens fuldtone linieindgange. Hvisreceiveren kun har een subwooferudgang, kanden tilsluttes valgfrit til enten venstre eller højrelinieindgang på SUB-TS11 uden brug afY-adaptor.Højttalerudgange: Hvis Højttalerindgangene på SUB-TS11 anvendes, børudgangsterminalerne tilsluttes venstre/højrefronthøjttalerne med korrekt polaritet: ( ) påSUB-TS11 til ( ) på højttaleren og (-) påSUB-TS11 til (-) på højttaleren. Hvis Højttalerindgangene ikke bruges, tilsluttes venstre/højrefronthøjttalerne direkte til receiver eller forstærker. Se side 9-12 for detaljeret gennemgangaf højttalertilslutninger. HøjttalerIndgange: Hvis receiverer/forstærkeren ikke har subwoofer linieudgang,tilsluttes disse terminaler til venstre/højre fronthøjttalerudgangene på receiver/forstærker.Husk at bevare korrekt polaritet: ( ) påSUB-TS11 til ( ) på receiver/forstærker og (-) påSUB-TS11 til (-) på receiver/forstærker.SUBWOOFER TILSLUTNINGER 5

HøjttalerplaceringFarvekoderCenterhøjttalerHKTS 11 benytter farvekoder for kanalerne somforeskrevet af Consumer Electronics Associationfor at gøre opsætning mere overskuelig. Demedfølgende farvemærkater kan påsættes vedhøjttalerterminalerne i henhold til nedenståendeskema. De fire satellitter kan bruges til alleplaceringer efter eget valg. Centerhøjttaler ogsubwoofer er allerede mærket med farvekoder.HøjttalerPlaceringVenstre FrontHøjre FrontCenterVenstre SurroundHøjre SurroundSubwoofer (LFE)SurroundhøjttalereGrønHvid0-0,55 mHvidGrønRødFarve på mærkat(eller Terminal) og øjttaleren bør placeres lidt længere tilbage end venstre/højre fronthøjttalerne og aldrigmere end 60 cm højere eller lavere end fronthøjttalernes diskantenheder. Det kan værepraktisk at placere centerhøjttaleren ovenpåTV'et som vist i tegningen.1,5-1,85 mSubwooferFronthøjttalereHvidHvidRød LillaBassen fra subwoofer er svær at retningsbestemme, så subwooferen kan placeres det mestpraktiske sted. Men for bedst bas anbefalesplacering i et hjørne ved samme væg som fronthøjttalerne. Prøv forskellige placeringer ved atstille subwooferen på lyttepladsen og gå rundt ilokalet indtil du hører den bedste bas.Subwooferen placeres på det sted.RødSatellit- og SurroundhøjttalereFronthøjttalerne bør placeres lige så langt frahinanden som de står fra lyttepladsen. De børplaceres i samme højde som lytternes ører, ellervinkles mod lytternes ører.De to surroundhøjttalere bør placeres ud tilsiderne lidt bag lyttepladsen. De skal helst sigtedirekte mod hinanden og være i højde medlytternes ører. Hvis dette ikke er muligt, kan deplaceres på væg bag lyttepladsen og pegefremad. Surroundhøjttalerne må ikke høres somselvstændige lydkilder. Prøv forskelligeplaceringer indtil du oplever en diffus, rumliglyd som understøtter hovedsignalet fra fronthøjttalerne.Satellithøjttalerne kan placeres på hylde.De kan vægmonteres med medfølgende beslag.6 HØJTTALERPLACERING

MonteringsmulighederVægmonteringKabler til højttalerneSkruen som fæstner den sorte fod til bunden afhøjttaleren fjernes. Fod og skrue opbevares etsikkert sted til eventuel senere brug.TerminaldækselSetovenfraDet er meningen at den vægmonterede højttalerskal kunne drejes fra side til side, men den kanIKKE vippes frem eller tilbage. Forsøg på at vippehøjttaleren i det lodrette plan kan beskadigebeslaget og/eller væggen. Sådanne skaderdækkes ikke af højttalerens garanti.KabelfravægpladeVægFjernFod15mmBeslaget har to åbninger på oversiden: et rundthul til skruen og en bueformet åbning foranhullet. Højttalerkabel føres gennem den bueformede åbning, ikke gennem skruehullet.Sådan fæstnes beslaget til vægpladen: Denaflange åbning på oversiden af beslaget sættesned over vægpladens overkant. Beslagetskubbes helt på plads.23mm(M6–1.25P)Højttalerkabel føres gennem den runde åbning iterminaldækslet og kablet tilsluttes terminalernei bunden af højttaleren. Husk at overholdekorrekt polaritet (se side 8).VægpladeVægpladen monteres på væggen et passendested.Hvis det er muligt, placeres højttalerne såmonteringsskruerne (købes separat, vælg enpassende størrelse og type) fæstner i træ. Hvisdet ikke er muligt, benyt rawplugs og skruer somkan bære mindst 12 kg. Det er brugerensansvar at vælge og anvende kun velegnede monteringsdele for korrekt ogsikker vægmontering af højttalerne.I henhold til vejledningen om kabeltilslutning påside 8-11, føres højttalerkabel gennem åbningeni bunden af vægpladen og dernæst gennembagsiden af selve beslaget som vist i tegningen.Terminaldækslet placeres over åbningen i højttalerens bund, så dækslet ligger plant medhøjttaleren og dækker terminalerne. Gevindhullet skal være tilgængeligt gennem den rundeåbning. Beslaget passer i den runde åbning iterminaldækslet.VægbeslagDen medfølgende skrue føres op gennem bunden af beslaget og terminaldækslet og skruesind i gevindhullet i bunden af højttaleren. Skruenstrammes godt, men ikke så meget at beslagetikke kan drejes fra side til side.MONTERINGSMULIGHEDER 7

HøjttalertilslutningTilslutning på HøjttalerniveauVIGTIG NOTE: Før kabel tilsluttes, skal receiver/forstærkeren være slukket, helst med stikkettrukket ud. SUB-TS11 subwooferen bør ikkeforbindes til lysnet før alle kabelforbindelser erkorrekte og gennemkontrolleret.Højttalere og receiver/forstærkere har tilsvarendeplus ( ) og minus (-) terminaler. Harman Kardonprodukter og de fleste mærker benytter rødeplus-terminaler og sorte minus-terminaler.Med flerkanals surroundsystemer er det vigtigtat alle højttalere tilsluttes ens og korrekt, hvisman vil opnå den fulde præcision og surroundvirkning.Sådan tilsluttes de medfølgende højttalerkablertil terminalerne i bunden af satellit og centerhøjttalerne: Terminalens røde eller sorte kantholdes nede, ledningen føres ind i hullet. Giv slippå terminalen og på ledningen. Træk forsigtigt iledningerne for at kontrollere at de er helt påplads.For det bedste resultat anbefales tilslutning afsubwoofer med enten Subwoofer Linieindgang eller Fuldtone Linieindgangene . Hvis ingen af disse tilslutninger kan lade siggøre, bruges subwooferens højttalerterminaler.Terminalskruen løsnes indtil hullet i midterpinden ses. Den afisolerede kabelende føresgennem hullet og der strammes til.Nyere Harman Kardon surroundprodukter overholder CEA standarden og bruger derfor særligefarvekoder til at angive højttalerens position i etsurroundanlæg: f.eks. blå for venstre bagkanal.Selv om HKTS 11 systemet har røde og sorteterminaler til at angive henholdsvis plus ogminus, så er højttalerkablet for hver kanal farvekodet på plus-ledningen i begge ender og dermedfølger tilsvarende farvemærkater til at sættepå de fire satellithøjttalere, svarende til den placering højttaleren skal have (se skema på side7.) Centerhøjttaleren har en grøn plus-terminalog subwooferen har en lilla SUB indgangsbøsning. Farvekoderne skal gøre det lettere atholde rede på at højttalerne er tilsluttet dekorrekte kanaler på din receiver/forstærker.Højttalerkablets plus-ledning angives med enstribe og har farvet bånd svarende til en højttalerplacering. Det er vigtigt at alle højttalere tilsluttes identiske og med korrekt fase: plus påhøjttaleren til plus på forstærkeren og minus påhøjttaleren til minus på forstærkeren. Tilslutning"ude af fase" giver tynd lyd, svækket bas ogforringet stereoperspektiv.8 HØJTTALERTILSLUTNING

HøjttalertilslutningTilslutning af Dolby Digital, DTS eller anden digital surrounddekoderSubwooferens indgang mærket SUB tilsluttesLFE eller subwooferudgang på receiver/forstærker.Brug denne tilslutning med Dolby Digital, DTS eller anden digital surrounddekoder:De andre højttalere tilsluttes de tilsvarendeterminaler på receiver/forstærker.Surrounddekoderen skal være indstillet på"Subwoofer On".Front venstre/center/højre og begge surroundhøjttalere bør alle indstilles som "Small."Center– VenstreFront– HøjreFront– SUB-TS11 SubwooferLINE LEVEL roundVenstreSurround– CenterReceiverHøjreSurroundHøjreSurround– HØJTTALERTILSLUTNING 9

HøjttalertilslutningDolby Pro Logic (ikke-Digital) LinieniveauBrug denne tilslutning med Dolby Pro Logicsurround (anlæg uden Dolby Digital, DTS elleranden digital surroundfunktion), hvisreceiver/dekoderen har subwooferudgang ellerpreamp out på linieniveau med volumenregulering: Signalkabel med phonostik tilsluttesfra subwooferudgang på receiver eller forstærkertil enten venstre eller højre linieindgang påsubwooferen.Venstre/højre linieindgangene på subwooferenbruges hvis din receiver/processor har venstre/højre linieudgange. I dette tilfælde skal duanskaffe et ekstra phonokabel.Hvis receiver/processoren har indbygget lavpasfilter til subwooferudgangen, kan du brugeSubindgang , så subwooferens internedelefilter ikke benyttes.Hvis receiveren har linieudgange (Pre Out), menikke separat subwooferudgang, skal du brugeY-adaptor (købes separat), så receiverens linieudgange kan tilsluttes både receiverens effektforstærkerindgange og subwooferens linieindgange.De øvrige højttalere tilsluttes de tilsvarendehøjttalerudgange på receiver/forstærkeren.VIGTIGT: Brug ikke Subindgang påsubwooferen med en Dolby Pro Logic processor."Subwoofer On" skal være valgt i forbindelsemed opsætning. Front venstre/center/højre ogbegge surroundhøjttalere bør alle indstilles som"Small."Når alle tilslutninger er på plads, tilsluttessubwooferen til lysnet.Center– VenstreFront– Højrefront– ntSUB/LFEOutVenstreSurroundVenstreSurround– 10 øjreSurround–

HøjttalertilslutningDolby Pro Logic (ikke-Digital) HøjttalerniveauBrug denne tilslutning for Dolby Pro Logicsurround (ved anlæg uden Dolby Digital, DTS eller anden digital surroundfunktion), hvisreceiver/dekoderen ikke har subwooferudgangeller preamp out på linieniveau med volumenregulering:Venstre/højre frontterminalerne fra receiver/forstærker tilsluttes venstre/højre terminalernepå subwooferen mærket "High Level In".Terminalerne mærket venstre/højre "High LevelOut" på subwooferen tilsluttes tilsvarendeterminaler bag på venstre/højre fronthøjttalerne.CenterVenstreFront–Center og venstre/højre surroundterminalernefra receiver/forstærker tilsluttes tilsvarendeterminaler bag på center og venstre/højresurroundhøjttalerne.–HøjreFront – SUB-TS11SubwooferHIGHLEVELLRReceiverVenstre FrontVenstre SurroundVenstreSurround– CenterHøjre FrontHøjre SurroundHøjreSurround– HØJTTALERTILSLUTNING 11

BetjeningTænd for Power for at benytte subwooferen. Hvis Music Sense tænd/sluk er istillingen "AUTO," tænder subwooferenautomatisk hvis der er signal eller går i standby,hvis der ikke er signal. Når der ikke spilles, ersubwooferen i standby og LED'en på oversidenlyser gult. Når subwooferen mærker et signal,tænder den automatisk og LED'en lyser blåt.Subwooferen går automatisk i Standby efterca. 20 minutter uden signal.Når Music Sense er i stillingen "On", forbliver subwooferen tændt uanset om der er signaleller ej og LED'en lyser blåt.Hvis subwooferen ikke skal bruges i længere tid,bør man slukke ved Power .NiveaureguleringAndre basjusteringerNiveauet justeres med Subwoofer Level som vist her.Drej med uret for at skrue op for subwooferen.Drej mod uret for at skrue ned.Udover niveaureguleringen som lige er beskrevet, er SUB-TS11 udstyret med Fasevenderog Filter som kan tilpasse bassen til dit rumog din smag.SubwooferLevelMINMAXSubwooferLevelMINMAXI de fleste tilfælde bør Fasevenderstillingen NORMAL.stå iHvis du oplever at subwooferen spiller ude affase med de øvrige højttalere (bassen er svækket), prøv stillingen REVERSE. Det kan aldrigskade og du kan altid vende tilbage til stillingenNORMAL, hvis det foretrækkes. Når duommøblerer i rummet eller flytte højttalerne, erdet hver gang en god ide at checke om fasenstadig er optimal ved at eksperimentere meddenne kontakt.Filter afskærer de høje frekvenser, så subwooferen kun gengiver de dybe frekvenser somden er skabt til.Det øger subwooferens effektivitet og sikrerbedre baslyd uden forvrængning som kunneopstå, hvis den forsøgte at gengive højerefrekvenser. Denne omskifter bør normalt være istillingen ON, dog IKKE i følgende tilfælde:1. Hvis Subindgang bruges, (så har omskifteren ingen virkning).2. Hvis Højttalerindgange eller FuldtoneLinieindgange bruges og der er delefilter i din receiver/processor.I disse to tilfælde, bruges stillingen OFF.12 BETJENING

FejlsøgningHvis der ikke er lyd overhovedet,bør følgende kontrolleres: Er din forstærker/receiver tændt og indstillet på en lydkilde der spiller? Er subwooferen tilsluttet lysnet med Power-knappen i stillingen "ON"? Er alle kabelforbindelser korrekte og hele uden kortslutninger, knæk eller afbrydelser? Betjener du din receiver/forstærker korrekt?Hvis der er een højttaler der ikke spiller,bør følgende kontrolleres: Står Balance-knappen på receiveren/forstærkeren i midterstilling? Er alle kabelforbindelser korrekte og hele uden kortslutninger, knæk eller afbrydelser? Ved Dolby Digital eller DTS , er den pågældende højttaler valgt i receiver/forstærkerenssystemopsætning?Hvis der ikke er lyd fra centerhøjttaleren,bør følgende kontrolleres: Er alle kabelforbindelser korrekte og hele uden kortslutninger, knæk eller afbrydelser? Ved Dolby Pro Logic, er center valgt som ”Phantom”? Ved Dolby Digital eller DTS , er centerhøjttaler valgt i receiver/forstærkerens systemopsætning?Hvis systemet spiller ved lavt niveau,men slukker når du skruer op,bør følgende kontrolleres: Er alle kabelforbindelser korrekte og hele uden kortslutninger, knæk eller afbrydelser? Hvis der bruges mere end eet par hovedhøjttalere, er receiveren/forstærkeren beregnet til at klareden lave impedans?Hvis der er for lidt bas, børfølgende kontrolleres: Er og - på alle højttalere korrekt tilsluttet? Er subwooferen tilsluttet lysnet og tændt? Ved Dolby Digital eller DTS , er subwoofer/LFE valgt i receiver/forstærkerens systemopsætning?Hvis surroundhøjttalerne ikke spiller,bør følgende kontrolleres: Er alle kabelforbindelser korrekte og hele uden kortslutninger, knæk eller afbrydelser? Betjener du din receiver/forstærker og især dens surroundfunktioner korrekt? Er filmen/TV-udsendelsen kodet i Dolby Surround?Hvis det ikke er tilfældet, prøv andre surroundfunktioner. Ved Dolby Digital eller DTS , er surroundhøjttalere valgt i receiver/forstærkerens systemopsætning? Er det ønskede Dolby Digital eller DTS surroundformat til stede på DVD’en?Er det ønskede Dolby Digital eller DTS surroundformat korrekt indstillet i DVD-spillerensopsætningsmenu og i DVD-pladens menu?FEJLSØGNING 13

Tekniske SpecifikationerHKTS g35 Hz – 20 kHz (–6 dB)Anbefalet forstærkereffekt10 – 120 WattIndbygget forstærker200 Watt RMSImpedans8 Ohm nominelBasenhed10", bas-refleks kabinetFølsomhed86 dB v. 1 Watt/1 meterMål (H x B x D)479 x 340 x 340 mmDiskantenhed1 styk 3/4" dome, magnetisk afskærmetVægt15 kgSAT-TS14SatellitAnbefalet forstærkereffekt10 – 120 WattImpedans8 Ohm nominelFølsomhed86 dB v. 1 Watt/1 meterDiskantenhed1 styk 1/2" dome, magnetisk afskærmetMellemtoneenhed2 styk 3", magnetisk afskærmetMellemtoneenhed2 styk 3", magnetisk afskærmetMål (H x B x D)102 x 241 x 92 mmVægt1 kgMål (H x B x D)243 x 100 x 92 mmVægt1 kgRet til ændringer forbeholdes.Harman Kardon og Power for the Digital Revolution er registrerede varemærker som tilhører Harman International Industries, Incorporated.* Varemærker tilhører Dolby LaboratoriesDTS er et registreret varemærk som tilhører Digital Theater Systems, Inc.14 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797www.harmankardon.comHarman Consumer International:2, Route de Tours, 72500 Château-du-Loir, France 2004 Harman Kardon, IncorporatedPart 406-000-01010

HKTS 11 kan præstere. Spørgsmål vedr. ibrugtagning og betjening af produktet henvises til din Harman Kardon for-handler som er din bedste informationskilde. Beskrivelse og Funktioner HKTS 11 er et surround højttalersystem med 6 dele; en 10", 200 Watt basreflek

Related Documents:

revendeur Harman Kardon. Harman Kardon a inventé les systèmes haute fidélité il y a cinquante ans. Intégrant des fonc-tionnalités haut de gamme et une électronique éprouvée, le HKTS 11 est le complète idéalement un ampli-tuner Harman Kardon ou toute autre installation de

Copenhagen Institute of Futures Studies Danish Commerce and Companies Agency (DCCA), Ministry of Economic and Business Affairs Danish Consumer Council Danish Evaluation Institute for Local Governments (KREVI) Danish Regions Danish Veterinary and Food Administrat

This is a translation of the Danish Medicines Act (Danish title: Lov om lægemidler). Only the Danish version has legal validity. Danish Medicines Act. 1. Ministry of the Interior and Health . PART I . Purpose and scope . 1. The purpose of the Act is to ensure that the citizens (i) have access to safe and effective medicinal products of a high .

Danish Fashion Institute is a network organisation created by and for the Danish fashion industry to promote Danish fashion. Our purpose is to develop an extensive global network to support, market and drive Danish fashion forward. Since 2007 sustainability has been a strategic focus area to position Danish fashion globally. Launched in

Introduction 8 2. Introduction The purpose of this project is to implement a new industry classification based on NACE, rev. 2 in the Danish accounts for environmental taxes and subsidies. It is important to be aware that the methods outlined very much reflect the Danish situation and the Danish data sources.

”The Danish Infantry Uniforms and Equipment through-out The Past 200 Years” by A.N. Hvidt Per Finsted 22 March 2003 Page 1 of 6 The Danish Infantry Uniforms and Equipment through-out The Past 200 Years Until 1842 each Danish Infantry regiment had its own uniform

The Danish Environmental Protection Agency / Airborne Monitoring of Sulphur Emissions from ships -2018 Campaign Results 5 Summary This report presents the results of the airborne activities to monitor ship sulphur emissions in Danish waters conducted during 2018 by Explicit ApS on behalf by the Danish Environmental Protection Agency (DEPA).

Asset management is the management of physical assets to meet service and financial objectives. Through applying good asset management practices and principles the council will ensure that its housing stock meets current and future needs, including planning for investment in repair and improvements, and reviewing and changing the portfolio to match local circumstances and housing need. 1.3 .