Extra En Algehele Aflossingen 23 Overig 23

2y ago
18 Views
1 Downloads
762.91 KB
29 Pages
Last View : 4m ago
Last Download : 9m ago
Upload by : Sasha Niles
Transcription

Welkom bij Syntrus Achmea HypothekenUitsluitend via uWet- en regelgevingOver deze acceptatiegids4444AanvragerPartner van de aanvragerNiet-Nederlandse nInkomenInkomenInkomenInkomenInkomenInkomenuit vast dienstverbanduit ander/flexibel dienstverbanduit onderneminguit (pre)pensioenuit lijfrenteuit uitkeringuit PGBuit alimentatieuit vermogenuit andere bronnen667788899910Financiële verplichtingenGeregistreerde kel- of kantoorfunctieKoopgarantErfpachtVerkoop onder voorwaardenAndere vorm van passeren1313141414151515Waarde van de woningWaardebepaling1616LTV, LTI, hoofdsom en inschrijvingAfwijken van maximale LTI en LTVHogere inschrijvingMinimale/maximale capaciteit en aftrekbaarheid renteLeencapaciteit bij energiebesparende voorzieningen1717171718181818Onze hypotheekproducten19AflosvormenAnnuïteiten en lineaire hypotheekAflossingsvrije otIn deze situaties is een depot meestal gingssituatieOverbruggingsleningAndere overbruggingssituaties2222222

Extra en algehele aflossingenKostenAankondigingAlgehele aflossingenOverig2323232323Wijzigingen in bestaande hypothekenHypotheekbedrag verhogenLooptijd verlengenAflosvorm wijzigenRente afkopenRisico-opslag aanpassenMeenemen bij verhuizingOntslag hoofdelijke aansprakelijkheid2424242424242525Contact met Syntrus Achmea Hypotheken26Bijlage 1: Eisen aan documentenBouwkundig verklaring2727272727Bijlage 2: Afwijkingen van NHGOverzicht afwijkingenOpschortende voorwaarden2828293

Als hypotheekadviseur heeft u de keuze uit tientallen aanbieders. De verschillen zijn vaak klein. Logisch datveel adviseurs een aanbod vragen bij aanbieders met de laagste rente. Syntrus Achmea Hypotheken biedtaltijd een concurrerende rente. En meer dan dat. U en uw klant kunnen rekenen op helderehypotheekproducten en een uitstekende dienstverlening. We zorgen dat we goed bereikbaar zijn, vragenaccuraat beantwoorden en problemen snel oplossen. Tijdens en ná het afsluiten van een hypotheek. Ook dátis in het belang van uw klant.We zijn bepaald geen nieuwkomer op de hypotheekmarkt. Al meer dan 50 jaar helpen we uw klanten bij derealisatie van hun woonwensen, met hypotheekproducten die aansluiten op hun voorkeuren enmogelijkheden. Dat doen we met geld van Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en charitatieveinstellingen. Eerlijk geld, voor een eerlijke hypotheek. En we bieden onze producten alleen aan viadeskundige hypotheekadviseurs, een bewuste keuze. Meer weten over ons en ons hypotheekaanbod? Belgerust met onze accountmanagers, de contactgegevens vindt u achterin deze gids.We bieden onze hypotheken alleen aan op basis van deskundig hypotheekadvies. ‘Execution only’ is nietmogelijk bij Syntrus Achmea Hypotheken.Syntrus Achmea Hypotheken onderschrijft de Gedragscode Hypothecaire Financieringen van hetContactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). We hanteren de LTI- en LTV-normeringen van de Tijdelijkeregeling hypothecair krediet van het Ministerie van Financiën. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens staatin ons privacy statement op syntrusachmeahypotheken.nl/privacyverklaring.U leest in dit document in welke situaties wij een hypotheek geven. Als wij het nodig vinden, mogen wij vandeze regels afwijken. De hoeveelheid tekst in deze acceptatiegids is tot een minimum beperkt. U vindt deinformatie over onze acceptatiecriteria en vereiste documenten in overzichtelijke tabellen. Via deuitgebreide inhoudsopgave bieden we u extra zoekgemak.In deze acceptatiegids gebruiken we verschillende opsommingstekens. x4geen probleemwel een probleem / niet toegestaan document vereist

Algemene voorwaardenDeze documenten levert u aanAanvrager is een natuurlijk persoon en ook:Per aanvrager, door u zorgvuldig met het origineel te vergelijkenen af te tekenen: geldig paspoort, of geldige Europese ID-kaart, of acceptabel vreemdelingendocument meerderjarighandelingsbekwaam(toekomstige) bewoner van hetonderpandWij verstrekken geen hypotheken aan eenaanvrager die:xxonder curatele of onder bewind staatin een land buiten de eurozone woontVoorwaardenIs de aanvrager gehuwd of is er eengeregistreerd partnerschap? De partnermoet dan ook hoofdelijk aansprakelijkworden en tekenen voor de hypotheek.Deze verplichting geldt niet als:-Deze documenten levert u aan huwelijkse voorwaarden, ofpartnerschapsvoorwaardener huwelijkse voorwaarden ofpartnerschapsvoorwaarden zijnhet inkomen van 1 aanvragervoldoende is, énde woning uitsluitend op naam van deaanvrager komtVoorwaardenDeze documenten levert u aanAanvragers met een niet-Nederlandsenationaliteit (waaronder expats) voldoenaan:Per aanvrager waarvan het inkomen nodig is: jaaropgaven van het inkomen in de laatste 2 jaar. uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijktdat aanvrager langer dan 2 jaar in Nederland woont eningeschreven is 2 jaar ingeschreven en woonachtig inNederland2 jaar inkomen in NederlandTelt het inkomen van de 2e aanvrager niet mee? Dan mag u voordeze aanvrager volstaan met: IND-vreemdelingendocument, ofsticker in het paspoort waaruit blijkt dat de 2e aanvragereen Nederlandse verblijfsvergunning voor bepaalde tijdheeftofficieel document met vermelding burgerservicenummer (BSN)Als andere nationaliteit dan die van een EU-lidstaat, IJsland,Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland:Elke aanvrager waarvan het inkomen nodig is: verblijfsvergunning voor Nederland voor onbepaalde tijd,of verblijfsvergunning voor een EU-lidstaat voor langdurigingezetenen, of verblijfsvergunning voor Nederland voor een niet-tijdelijkverblijfsdoel (artikel 3.5 Vreemdelingenbesluit) document duurzaam verblijf burgers van de unie5

Algemene voorwaarden inkomsten in euro’sDeze documenten levert u aanVan iedere aanvrager die binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt: bewijs van de te verwachten inkomsten na pensioneringWij rekenen niet met:xxinkomsten in andere valutasalaris in contantenVoorwaardenWij tellen mee: dienstverband onbepaalde tijddienstverband bepaalde tijd metintentieverklaringDeze documenten levert u aan werkgeversverklaring volgens model NHG, opoffertedatum niet ouder dan 3 maandenmeest recente salarisstrook, op offertedatum niet ouderdan 3 maandenbewijs van bijschrijving van het salarisUitgezonderd:xnog in proeftijdxvoornemen om dienstverband opkorte termijn te beëindigenzie bij andere / flexibele dienstverbandenWij rekenen met:--bruto loon of salarisvakantietoeslagvakantiebonnen bouwbedrijf (100%)structurele provisie:het bedrag over de laatste 12maanden, maximaal 25% van 12 keerhet maandinkomenstructurele onregelmatigheidstoeslag/ ploegentoeslag:het bedrag over laatste 12 maandenregelmatig overwerk:maximaal 25% van 12 keer hetmaandinkomenvaste 13e maand of jke stijging van hetinkomen binnen 6 maandenBij meer dan 1 vast dienstverband, totaalmeer dan 40 uur:maximaal 125% van 12 keer hetmaandinkomen op basis van 40 uur6Let op:als een deel van het inkomen uit keuzebudget komt: uitsplitsing van het keuzebudget, inwerkgeversverklaring of in bijlage van werkgeverals er een onvoorwaardelijke stijging van het inkomen binnen 6maanden is: verklaring van de werkgever dat de inkomensstijgingonvoorwaardelijk is

VoorwaardenDeze documenten levert u aanWij tellen mee:Per dienstverband: seizoenswerkuitzendwerk bij een uitzendbureau datis aangesloten bij ABU of NBBUoproep- en invalwerkdienstverband bepaalde tijd, zonderverklaring vast dienstverbandnog in proeftijdcombinaties van bovenstaandedienstverbandenWij rekenen met:-gemiddeld jaarinkomen van de laatste3 kalenderjarenmaximaal: inkomen laatstekalenderjaarhet berekend toetsinkomen en hethuidige inkomen moeten met elkaar inlijn liggenWij tellen mee eigenaar eenmanszaaklid van een maatschapvennoot in vennootschap onder firmaeigenaar BV met belang van meer dan25%In deze gevallen verstrekken wij geenSyntrus Achmea hypotheekxxxxxxxbedrijf niet gevestigd of actief inNederlandonvoldoende liquiditeit en solvabiliteitnegatief eigen vermogen in laatstekalenderjaarholding met meerderewerkmaatschappijenmeer dan 1 BV metwerkmaatschappijenonderneming in branche gerelateerdaan seks- of drugsindustrieonderneming waarvan inkomenonvoldoende solide en bestendig is.Dit geldt meestal voor horeca,autohandel, handel in onroerend goeden kantoren voor money transferWij rekenen metinkomen uit 1 bedrijf met dezelfdebedrijfsactiviteiten: de gemiddeldenettowinst (saldo fiscalewinstberekening IB-aangifte) van delaatste 3 kalenderjaren7 werkgeversverklaring volgens model NHG, opoffertedatum niet ouder dan 3 maandenmeest recente salarisstrook, op offertedatum niet ouderdan 3 maandenbewijs van de bijschrijving van het salarisjaaropgaven van de laatste 3 kalenderjarenLet op:Als deel van het inkomen uit een keuzebudget komt: uitsplitsing keuzebudget, in werkgeversverklaring of inbijlage van werkgeverDeze documenten levert u aan recent uittreksel van de Kamer van KoophandelVan de laatste 3 kalenderjaren of, als de stukken er nog niet zijnen de aanvraag gebeurt in de periode januari tot en met juni, vande laatste 3 jaar ervoor: balans en verlies- en winstrekeningIB-aangifte en -aanslagOp ons verzoek: verklaring van de accountant over het resultaat van hetlopend jaar of het aankomende jaarIn het geval van een BV: meest recente salarisstrook, op offertedatum niet ouderdan 3 maandenLet op: maximaal: netto winst van het laatste kalenderjaar we corrigeren voor de fiscale bijtelling in verband met hetprivégebruik van een auto.

Wij tellen mee AOW(pre)pensioenuitkeringenWij tellen mee lopende lijfrente-uitkeringLet op: loopt de lijfrente-uitkering nogminstens 10 jaar? Dan rekenen wedaarmee voor de hele duur van dehypotheeknog niet uitkerende lijfrente(verzekerings- of bankspaarproductmet lijfrenteclausule)prognoserendement van 4% of hethistorisch rendement als dat lager is,maximaal de Ultimate Forward Rate(UFR) zoals gepubliceerd door DeNederlandsche BankDeze documenten levert u aan jaaroverzicht(en) van inkomenpensioentoekenningsbesluit of pensioenbeschikkingbewijs van bijschrijving van het pensioenmaandspecificatieDeze documenten levert u aan lijfrentepolisBij lopende lijfrente-uitkering: bankafschrift met meest recente lijfrente-uitkeringBij nog niet uitkerende lijfrente: opgave waaruit de hoogte van de toekomstige uitkeringblijktLet op: We houden rekening met hetrendement op toekomstige inleg, voorzover die inleg een jaar voorafgaandaan de datum van dehypotheekofferte ook al betaald is De einddatum van de berekendeuitkering mag niet eerder zijn dan deeinddatum van het leningdeel Het deel van de lening boven deleencapaciteit zonder lijfrenteuitkering, moet uiterlijk afgelost zijnvóór op het moment dat de uitkeringstoptWij tellen mee 8WAO-uitkering en WAZ-uitkering- aanvrager geboren voor 2 juli 1954,of- toekenningsbesluit waaruit blijkt dater op of na 1 oktober 2004 een(her)beoordeling was, of- toekenningsbesluit waaruit blijkt datde uitkering voor onbeperkte tijd isIVA-uitkering voor onbeperkte tijdWajong-uitkering exclusiefstudietoeslagDeze documenten levert u aan toekenningsbesluit van sociale verzekeringmeest recente betalingsspecificatie van uitkering

Wij tellen mee Deze documenten levert u aaninkomen uit beroepsmatige PGBzorgverlening In deze situaties nietxxeigen PGBPGB-inkomen uit zorgverlening aanpartner of familie zorgovereenkomstwerkgeversverklaring volgens model NHG, opoffertedatum niet ouder dan 3 maandenmeest recente salarisstrook, op offertedatum niet ouderdan 3 maandenbewijs van bijschrijving van het salarisjaaropgaven van de laatste 3 kalenderjaren zorgovereenkomstIB-aangiftes van de laatste 3 kalenderjaren Wij rekenen met:-gemiddeld jaarinkomen uit PGB-zorgvan de laatste 3 kalenderjarenmaximaal: PGB-inkomen laatstekalenderjaarWij tellen mee partneralimentatie tot maximaal 50%van het toetsinkomenLet op: krijgt de aanvrager nog minstens10 jaar alimentatie? Dan rekenen wedaarmee voor de hele duur van dehypotheekbewijs dat er naast het PGB-inkomen een vast inkomen isin de zorg, ofbewijs dat er gelijktijdig of opeenvolgend meerderezorgontvangers zijnofDeze documenten levert u aan echtscheidingsconvenantbeschikking echtscheidingnotariële akte van verdelingbewijs van inschrijving van de echtscheiding bij deBurgerlijke Standbewijs van bijschrijving alimentatieWij tellen niet mee:xkinderalimentatieVoorwaarden minimaal 20.000 vrij beschikbaarvermogen, zoals spaargeld enbeleggingen als:- het eenvoudig liquide te maken is- het redelijkerwijs te verwachtenvermogensinkomsten heeftIn deze situaties niet:xxvermogen dat verpand isvermogen in vreemde valutaWij rekenen met rendement op basis van:-9door het CHF vastgestelde rente (3%)of de hypotheekrente (de laagste vanbeide rentes)Deze documenten levert u aan bewijs van de huidige omvang en de vrijebeschikbaarheid van het vermogen

Wij tellen mee 10inkomsten uit de verhuur vanvastgoed, afhankelijk van onzebeoordeling- niet meer dan 50% van hettoetsinkomen- minimaal 20% afslag op de brutohuurinkomsten- hypotheeklasten worden inmindering gebracht- individuele beoordelingoverige bestendige, langlopendeinkomstenDeze documenten levert u aan bewijs van de omvang en de bestendigheid van hetinkomen

Deze BKR-coderingen accepteren wijniet Deze documenten levert u aanBKR-codering ABKR-codering 1 tot en met 5BKR-melding SR, RO of HYBKR-melding RN of RH als restschuldniet is kwijtgescholden en er geenafspraken over betalingsverplichtingzijn gemaaktLet op: BKR-bijzonderheidscode 9 (lopendbezwaar) maakt geen verschil voor onzebeoordelingDeze BKR-coderingen accepteren we wel maximaal 1 herstelcodering op een Aof 1-coderingRN-codering die is ontstaan vanwegekwijtschelding van een restschuld doorNHG, aan te tonen met de NHG-briefover de finale kwijtingRN- of RH-codering waarbij afsprakenover betalingsverplichting zijngemaaktWij rekenen met minimaal 2% per maand, over hetoorspronkelijk kredietbedrag of dekredietlimiet, of de werkelijke last, als:-het krediet tijdens de looptijdvan het krediet wordt afgelost,enhet kredietbedrag niet verhoogdkan worden, ener niets opgenomen kan wordenuit het krediethet een betalingsafspraak bij eenlopende RN/RH betreftHierboven staat hoe we omgaan metbepaalde financiële verplichtingen van deaanvragers. De regels gelden niet: als de financiële verplichting isafgelost op de datum van dehypotheekvertrekking, en als de overeenkomst over definanciële verplichting wordtbeëindigd11Bij lopende BKR-melding RN of RH met betalingsafspraken: bewijs van de betalingsafsprakenBij lopende BKR-melding RN en kwijtgescholden restschuld: NHG-brief finale kwijtingDeze documenten levert u aan kredietovereenkomstbij lopende RN/RH: betalingsafspraken aflosbewijsbewijs dat aflossing uit eigen middelen wordt voldaan

Wij rekenen met minimaal 0,75% per maand over hetoorspronkelijke leningbedrag, ofals het een lening is conform de WetStudievoorschot: 0,45% per maandover het oorspronkelijk leningbedragDeze documenten levert u aan als er extra is afgelost en er is een nieuwe annuïteit vastgesteld: Let op: Is er extra afgelost en heeft DUOdaarom een nieuwe annuïteit vastgesteld?Dan berekenen we de last over hetoorspronkelijke leningbedrag min de extraaflossingWij rekenen met alimentatieverplichtingen aan expartnerLet op: bij de bepaling van hettoetsinkomen brengen we eerst departneralimentatie in mindering, conformde NHG-normenWij rekenen met erfpachtcanonLet op: Wordt de erfpachtcanonaangepast binnen 3 jaar? Dan rekenen wemet de hogere canon12overzicht van de oorspronkelijke hoofdsom van destudiefinanciering bij DUObewijs extra aflossing inclusief herberekening van nieuweannuïteit door DUODeze documenten levert u aan echtscheidingsconvenantnotariële akte van verdelingbeschikking echtscheidingbewijs van inschrijving van de echtscheiding bij deBurgerlijke StandDeze documenten levert u aan erfpachtovereenkomstals de erfpachtcanon wordt aangepast binnen 3 jaar: bewijs van nieuwe canon

Algemene voorwaarden onderpand in Nederlandgoede onderhoudstoestand (eventueel na verbouwing)permanente woonbestemmingjuridisch en economisch eigendomopstalverzekering tegen alle gebruikelijke gebeurtenissen, op basis van herbouwwaardeIn deze situatie niet:xxxxxxxxxbodemverontreinigingmarktwaarde minder dan 90.000recreatiewoningen, woonwagens, woonwagenstandplaatsen en woonbotenonderpanden met agrarische bestemming en onderpanden op een industrie- of bedrijventerrein(deels) verhuurde woningenwoningen bestemd voor doorverkoop (beleggingspanden)woningen waarbij het woonrecht afhankelijk is van een dienstbetrekkingwoning met koopconstructie anders dan Koopgarantmaatschappelijk gebonden eigendom (MGE), maatschappelijk verantwoord eigendom (MVE),koopsubsidie, starterslening en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)Voorwaarden onderpand projectmatige nieuwbouw doorerkend bouw- of aannemingsbedrijfnieuwbouw in eigen beheerIn deze situatie niet:xzelfbouwDeze documenten levert u aan koop- aanneemovereenkomstmeerwerkspecificatieals projectmatige nieuwbouw: waarborgcertificaat of afbouwgarantie in de koopaanneemovereenkomstals nieuwbouw in eigen beheer: gevalideerd taxatierapport omgevingsvergunning termijnschema13

Voorwaarden Deze documenten levert u aanactieve VvE met inschrijving bij Kamervan Koophandelmeerjarenonderhoudsplan(MJOP), óftotale jaarlijkse inleg inreservefonds van minstens 0,5%van herbouwwaardeals het buitenonderhoud of de bouwkundige constructie matigof slecht is:appartement zonder stortingen inreservefonds80% eigenaren akkoordbuitenonderhoud en bouwkundigeconstructie minimaal ‘voldoende’als er geen stortingen in het reservefonds worden gedaan: meerjarenonderhoudsplanbouwkundig rapportopgave van de financiële situatie van het reservefondswaaruit blijkt dat het reservefonds voldoende is voorherstel tot ‘voldoende’ of ‘goed’VvE stukken waaruit blijkt dat meer dan 80% van deeigenaren akkoord is met afzien van stortingenVvE in oprichtingappartement ontstaat doorsplitsingIn deze situatie niet:xappartement zonder VvEVoorwaarden Deze documenten levert u aanwoon/winkelpand ofwoon/kantoorpandwinkel of kantoor in eigen gebruikwoning in eigen gebruikwoongedeelte minstens 75% vanmarktwaardeVoorwaarden x14gevalideerd taxatierapport waaruit blijkt dat hetwoongedeelte minstens 75% van de marktwaardebedraagtDeze documenten levert u aanwoning met Koopgarant en NHGIn deze situatie niet woning met Koopgarant zonder NHG voorwaarden koopgarant

Voorwaarden duurt nog minstens 10 jaar, ofbij erfpachtovereenkomst geslotenvoor 1 januari 1992:erfpacht duurt nog minimaal delooptijd van de lening, ofonvoorwaardelijke verlenging erfpachtna (resterende) duurLet op: bij erfpacht niet door overheid ofwoningcorporatie uitgegeven:uitsluitend ‘groene’beoordelingen in notariële opinievoldoen aan bancaire richtlijnfinancierbaarheid erfpachtrechtenals erfpachtrecht op of na 1januari 2013 is ontstaanVoorwaarden koperskortingaflopend speculatiebedingverkoopverbod tot 5 jaar naoverdrachtvoorkeursrecht van aanvragerLet op: de voorwaarden mogen gééninvloed hebben op de waarde ofcourantheid van de woningVoorwaarden 15Groninger akteDeze documenten levert u aanBij erfpacht (nieuwbouw): concept transportakte waarin de duur van heterfpachtrecht staatBij erfpacht (geen nieuwbouw): notarieel document waarin de looptijd van heterfpachtrecht staat, bijvoorbeeld de vestigingsakte vanhet erfpachtrechtBij erfpachtrecht dat niet door overheid is uitgegeven: groene notariële opinieDeze documenten levert u aan documentatie over de voorwaarden van de verkoop

De waarde van de woning is van belang voor:de maximale hypotheekde tariefklasse van de hypotheekIn het overzicht hieronder staat van welke waarde

Elke aanvrager waarvan het inkomen nodig is: verblijfsvergunning voor Nederland voor onbepaalde tijd, of verblijfsvergunning voor een EU-lidstaat voor langdurig ingezetenen, of verblijfsvergunning voor Nederland voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel (artikel 3.5 Vreemdelingenbesluit)

Related Documents:

PARTS LIST Extra Heavy and Hydraulic Grader Blades PRODUCT NO. 0039 7’ Grader Blade - Extra Heavy Model 0040 8’ Grader Blade - Extra Heavy Model 0041 Extra Heavy Hydraulic tilt option - in lieu of ratchet 0042 Extra Heavy Hydraulic tilt option - as spare part 0016 Grader Bla

Leerders MERIETEFUNKSIE GRAAD 4 EN 5 / 6 AKADEMIESE TOEKENNINGS Akademiese Sertifikaat : 85% en hoër in 'n vak 90% en hoër vir Lewensvaardigheid Merieteknopie 1 - 3 : 80% en hoër gemiddeld in al die vakke Trofee : Beste prestasie in veskillende vakke per graad Gemonteerde Trofee : Algehele beste prestasie in graad Bogenoemde toekennings word op jaarpunte

de heer H.P. Manni Heerde de heer E.J. de Jong Obdam Algehele leiding Kantine de heer J. Hoedemaker Lelystad TEAM MIDLAND . reuen Xandramani van de Bremmen 24.60 6-7-2008 Youssef el Kahal 34.11 21-6-2003 teven Kel Simoon Emechata 34.32 5-6-1999 reuen Belekket Kel Dahoussahag 34.86 5-6-1999

Extra Yard Waste: There is a charge for extra yard waste. Put extra yard waste in Kraft paper bags or 32-gallon containers with handles and lids (65 lb. limit).; label “yard.” Use Kraft bags to store extra yard debris only. Food scraps and uncoated paper must be placed in the c

calendar work days. Supplemental Duty Pay Exempt employees who are assigned supplemental duties that accrue extra pay will be compensated according to the District's schedule for extra duty pay. Extra duty pay is not a property right. All extra duty pay and supplements are reviewed and modified on an annual basis, and

TOFU BUY: 12- to 16-ounce container Brands and types shown here ONLY Not WIC Approved: With added fats, sugar, oil, or salt With added flavorings, sauces, or seasonings Azumaya Extra Firm Franklin Farms Firm, Medium Firm, Extra Firm, Soft House Foods Organic: Soft, Firm, Medium Firm, Extra Firm Premium: Soft, Firm, Medium Firm, Extra Firm

Common Sense Mathematics Extra Exercises Ethan D. Bolker Maura B. Mast Draft 2019-07-27 2019-07-27. Contents Extra Exercises 2 1 Calculating on the Back of an Envelope 3 2 Units and Unit Conversions 16 3 Percentages, Sales Tax and Discounts 26 4 Inflation 38 5 Average Values 42

API Spec 16C - Specification for Choke and Kill Sytems Last update: December 17, 2014 16C 1st Edition Jan. 1993 9 16C-02-08 Background: Sections 9, 9.1, 9.2, and 9.3 outline the performance verification procedures. It does not specifically state that these performance verification procedures shall be done for all products covered by API 16C. In further parts of Section 9, specific performance .