KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM

1y ago
553 Views
171 Downloads
2.07 MB
60 Pages
Last View : Today
Last Download : Today
Upload by : Kaleb Stephen
Transcription

KURIKULUM STANDARD SEKOLAHMENENGAHKSSMBahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pendidikan MalaysiaPeneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM KEBANGSAANPERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN( KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)“ suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatankokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma,nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantuperkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani,rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkannilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”7/29/2016Peneraju Pendidikan2 Negara

LATAR BELAKANG

KURIKULUM KEBANGSAANGagasan Y.A.B. Perdana Menteri (2006) mengesyorkansupaya sistem pendidikan negara memberi penekanankepada:Pembangunanmodal insanPembentukanwarga yangmenguasai ilmu,kemahiran danmaklumatPenghasilan pelajarcelik mindaProgrammembangunkanakal manusiadalam melahirkaninsan Ulul al-BabPeneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM KEBANGSAANTERAS KE-2 PIPP2006-2010DasarMatlamatMembangunkan modal insan yang mempunyaipengetahuan dan kemahiran sertamenghayati nilai-nilai murniMemastikan anak bangsa Malaysia dipupuksemangat menguasai ilmu pengetahuan,kemahiran dan kompetensi serta menerapkannilaiPeneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM KEBANGSAANKEPUTUSAN DASAR KPMKurikulum Kebangsaan perlu dikajisemula bagi memastikan kurikulumyang holistik dan sentiasa relevanuntuk melahirkan modal insanseimbang yang dapat menanganicabaran semasa dan masa hadapan.Peneraju Pendidikan Negara

ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM6 ASPIRASIMURIDSelaras syor:KEMAHIRANABAD IPeneraju Pendidikan Negara

6 ASPIRASIMURIDPPPMPeneraju Pendidikan8 Negara

CIRI-CIRIKEMAHIRAN BERFIKIRKOMUNIKASIKERJA SEPASUKANKEPIMPINANFLEKSIBELBERINISIATIF DAN TERARAH KENDIRITEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIKEUSAHAWANANBELAJAR SEPANJANG HAYATKEBOLEHAN MENYESUAIKAN DIRIBPK (2014). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah, KPM7/29/2016Peneraju Pendidikan9 Negara

KONSTRUK UTAMABAGI PERPADUAN237/29/20161Menerima Kepelbagaian :Murid yang berbeza kaum boleh bersikap terbuka,bertoleransi, percaya dan sanggup bekerjasamawalaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.MenghormatiKepelbagaian ::Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlakuyang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin terhadapkaum lain walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.Mengurus Kepelbagaian :Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlakuyang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza kaum, budaya,agama dan bahasa.Peneraju Pendidikan10 Negara

KEMAHIRANKOMUNIKASIMurid menguasaisekurang-kurangnya3 bahasa untukberkomunikasi secaraberkesan dan mampubersaing di peringkatglobal7/29/2016Peneraju Pendidikan11 Negara

PROFIL MURID6 ASPIRASIMURIDKEMAHIRANABAD KE-21PERPADUANDAN KEHARMONIANKAUMKEMAHIRANKOMUNIKASI7/29/2016 Berdaya TahanPemikirMahir BerkomunikasiKerja SepasukanBersifat Ingin TahuBerprinsipBermaklumatPrihatinPatriotikPeneraju Pendidikan12 Negara

PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KurikulumBersepaduSekolahMenengah (KBSM) KBSM(Semakan) 7/29/2016Peneraju Pendidikan13 Negara

TRANSFORMASI KURIKULUMSEKOLAH MENENGAH

HASRAT PENDIDIKANKURIKULUM KEBANGSAANMurid yang seimbang dari segiintelek, rohani, jasmani dan emosi Berilmu PengetahuanBerketrampilanPercaya kepada TuhanBerakhlak MuliaBerkeyakinanMurid yang BerdikariGlobal Player Kemahiran Berfikir ArasTinggi Daya Saing Daya Tahan Kemahiran Berkomunikasi Jati DiriWarga Negara BertanggungjawabTERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Falsafah Pendidikan KebangsaanDasar Pendidikan KebangsaanWawasan 2020Rangka Rancangan JangkaPanjangCabaran Abad Ke-21Model Baru Ekonomi (MBE)PPPM 2013-2025Teori Pembelajaran4 Pillars of Education (UNESCO)Sumber ilmu yang muktabar Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang BerbaktiPekerja BerilmuInovatifKreatifDahagakan IlmuMenguasai KemahiranTeknologi Maklumat &Komunikasi Pencipta Teknologi Belajar Sepanjang Hayat Peneraju Pendidikan Negara

TRANSFORMASI KURIKULUMKURIKULUM neraju Pendidikan Negara

KERANGKA KSSMKomunikasiSains & Teknologi Penguasaan ilmu sains, matematik danteknologi Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiransains, matematik dan teknologi secarabertanggungjawab dalam kehidupan harianberlandaskan sikap dan nilai dalam sains,matematik dan teknologi Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisandan bukan lisan semasa berinteraksi dalamkehidupan seharian serta melengkapkan diri kearah alam kerjayaPemikiran Kritis & KreatifInovatifKerohanian, Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama, sikap dan nilaimurni dalam kehidupan Peningkatan kepatuhan kepada Tuhan secaraberterusan dalam kehidupan seharian Pembentukan insan berakhlak mulia,berintegriti dan akauntabilitiINSANSEIMBANGPerkembangan Fizikal &Estetika Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran sertaamalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagimencapai kesejahteraan diri Pengaplikasian daya imaginasi, bakat, apresiasi,kreativiti dan inovasi dalam hasil karyaKemanusiaanKeterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melaluiaktiviti kurikulum dan kokurikulum Penghayatan nilai positif (harga diri dan keyakinandiri) Penonjolan potensi, kemahiran yang ada pada diridan daya kreatif Membina perhubungan yang bermakna denganindividu dan masyarakat Pembinaan warganegara untuk abad ke-21 Penguasaan ilmu dan pengetahuanmengkonsepsi Perkembangan kemahiran intelektual Penghayatan nilai asas demokrasi Pembinaan kemahiran menyelesaikan masalahPeneraju Pendidikan Negara

PEMBAHARUAN KSSMKANDUNGANASPEKKURIKULUMPenambahbaikan kandungan mengikut trendglobal dan tanda aras antarabangsaPEDAGOGIPENTAKSIRANPendekatan pembelajaran secramendalam, kontekstual dan berkesanPerkembangan pembelajaranmurid ditaksir secara berterusanPeneraju Pendidikan Negara

siKewanganTREND GlobalPeningkatanKreativitiDesignThinkingPeneraju Pendidikan Negara

Kajian oleh Pearson berkaitan kurikulum matapelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains –Malaysia, UK dan SingapuraANTARA TANDAARASANTARABANGSAICHPER-SD menjadi rujukan dalammembangunkan kurikulum PendidikanJasmaniCEFR – menjadi rujukan dalammembangunkan kurikulum Bahasa InggerisKerangka kerja TIMSS dan PISA7/29/2016Peneraju Pendidikan20 Negara

PEMBELAJARAN SECARA MENDALAMPembelajaran secara mendalam: membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan memperolehkefahaman yang tinggi; menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti pembelajaranberasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pendekatanSTEM, ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan.KBAT diaplikasikan dalam p&p semasa melaksanakan pembelajaran secaramendalam.(rujuk grafik pada slaid berikutnya)7/29/2016Peneraju Pendidikan21 Negara

PEMBELAJARAN SECARA MENDALAMAplikasi KBATmelaluiPendekatanInkuiri7/29/2016 Pembelajaran berasaskanmasalah Pembelajaran berasaskanprojek Pendekatan STEM, dll.PenyelesaianMasalahdanMembuatKeputusanPeneraju Pendidikan22 Negara

NINKUIRI7/29/2016PengembanganPenilaian23Peneraju Pendidikan23 Negara

Membolehkan cara pembelajaran yangpelbagai Persekitaran yang bebas dalam membuatpilihan berkaitan pembelajaran Menggalakkan penggunaan kemahiranberfikir aras tinggiCiri-CiriPembelajaranBerasaskanProjek Menggunakan kaedah pengalamn ‘handson’ Memberi pemahaman yang tinggi Guru sebagai fasilitator Mengintegrasi pengetahuan denganaktiviti Dijalankan secara individu atausecara berkumpulan Interaksi guru – murid yang berupabimbingan dan perundingan padasetiap tahap proses Boleh dirujuk oleh semua pelajar Guru perlu menjelaskan prosedurpelaksanaan yang lengkap Melibatkan pelbagai mod komunikasi Sesuai dengan murid dan kurikulum Projek menggalakkan pembelajaran yangbermakna dengan menghubungkn yangbaru dengan yang lama Berasaskan kemahiran,pengetahuan, pengalaman dankebolehan murid Pembelajaran merentasi kurikulumPeneraju Pendidikan24 Negara

SEBAGAIBIDANG Bidang yang terdiridaripada Sains,Teknologi,Kejuruteraan danMatematikSEBAGAIPAKEJSEBAGAIPENDEKATAN Laluan pembelajaranyang menawarkanpakej mata pelajaranelektif STEM Pendekatanpengajaran danpembelajaran yangmengintegrasikanpengetahuan,kemahiran dan nilaiSTEMPeneraju Pendidikan Negara

KONSEP STEM DALAMKURIKULUMPengaplikasianpengetahuan, kemahirandan nilai STEM menerusip&p STEM untukmenyelesaikan masalahdalam konteks kehidupanharian, masyarakat danalam sekitar ke arahmembudayakanAmalan N DANGLOBALPeneraju Pendidikan26 Negara

Amalan STEMMenyoal dan mengenalpasti masalahMembangunkan dan menggunakan modelMerancang dan menjalankan penyiasatanMenganalisis dan mentafsir dataMenggunakan pemikiran matematik dan pemikirankomputasiMenjelaskan dan merekabentuk penyelesaianMelibatkan diri dalam perbahasan, dan perbincangandengan berdasarkan evidenPeneraju Pendidikan27 Negara

ELEMEN NKokurikulumSokongan Komuniti& SwastaBina UpayaSumberPeneraju Pendidikan28 Negara

KBATKBAR7/29/2016Peneraju Pendidikan29 Negara

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH1234Proses p&p yang menggunakan pelbagai pendekatan/ strategiPentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbanganprofesional bagi menetapkan Tahap PenguasaanMerekod kemajuan muridPelaporan Tahap Penguasaan murid7/29/2016Peneraju Pendidikan30 Negara

TAHAPPENGUASAAN7/29/2016Kriteria pencapaianyang berasaskansetiap kelompokstandard kandungandan standardpembelajaranyang ditetapkanPeneraju Pendidikan31 Negara

TAHAPPENGUASAANTAFSIRANTAHAP PENGUASAANSECARA UMUM7/29/2016TAFSIRAN1Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas ataumemberi respons terhadap perkara yang asas.2Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi ataumenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.3Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatukemahiran pada suatu situasi.4Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikutprosedur atau secara sistematik.5Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu denganmengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.6Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia adauntuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif,kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.Peneraju Pendidikan32 Negara

Tidak secaradalam talianMenggunakanaplikasiMs ihakberkepentingan17/29/2016Rekod disimpandi sekolahuntuktindak susul23Guru perlumembuatpentaksiranapabilalengkapmengajar aju Pendidikan33 Negara

KBSMELEMEN MERENTAS KURIKULUMBahasaSains dan TeknologiPendidikan Alam /2016KSSMNilai MurniKeusahawananKreativiti dan InovasiTeknologi Maklumat dan KomunikasiPendidikan Keselamatan Jalan Raya(Modul)Pendidikan Kewangan(Modul)Kelestarian Global Penggunaan dan Pengeluaran Lestari Kewarganegaraan Global Perpaduan(Modul)Peneraju PendidikanNegara34

DOKUMEN KURIKULUM

MENGAPA STANDARD?Ekuiti dan KualitiSemua murid perlu diberi pendidikanyang sama dan berkualitiAkauntabilitiKSSMPentadbir dan guru memastikanmurid melepasi piawaian standardyang ditetapkanSkema dan piawai pengukuranPengetahuan dan kemahiran perludiukur dengan jelas7/29/2016Peneraju Pendidikan36 Negara

9/2016 Satu dokumen yangmengintegrasikankurikulum danpentaksiran. StandardKandungan (SK),StandardPembelajaran (SP)dan StandardPrestasi (SPi).MENGAPA Membantu untukmemudahkan gurumelaksanakanpentaksiran dalamproses p&p.BAGAIMANA Gurumelaksanakan p&pdan menjalankanpentaksirandengan merujuksatu dokumensahaja. Guru mentaksirperkembangandan pencapaianmurid melaluiStandard Prestasi.Peneraju Pendidikan37 Negara

Standard dalam Penyataan spesifiktentang perkara yangmurid patut ketahuidan boleh lakukandalam suatu tempohpersekolahanmerangkumi aspekpengetahuan,kemahiran dan nilai.Satu penetapankriteria atauindikator kualitipembelajaran danpencapaian yangboleh diukur bagisetiap standardkandungan.StandardPrestasiSatu set kriteriayang menunjukkantahap-tahappenguasaan muridsebagai petunjukbahawa sesuatuperkara itu telahdikuasai.Peneraju Pendidikan38 Negara

Contoh DSKP Sains Tahun 1Contoh DSKPGeografiTingkatan 17/29/2016Peneraju Pendidikan39 Negara

MATA PELAJARAN KSSM7/29/201640

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT MENENGAH RENDAHKURIKULUM KEBANGSAANBIL12345678910MATA PELAJARANTERASWAKTUJAM SEMINGGU4.03.53.53.52.04.0Bahasa MelayuBahasa InggerisMatematikSainsSejarahPendidikan Islam / Pendidikan MoralWAJIBPendidikan Jasmani dan Pendidikan KesihatanGeografiReka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer *Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik *2.01.52.01.0JUMLAH11TAMBAHANB. Cina/B. Tamil/B. Iban/B. Kadazandusun/ B. SemaiB. Perancis/ B. Jerman/B. Jepun/B. KoreaBahasa Arab di SMKA/KAA/SBPI/SMAPPerhimpunan* Dilaksanakan mengikut pilihan murid dan kesediaan sekolah27.02.03.00.5Peneraju Pendidikan Negara

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT MENENGAH ATASKURIKULUM KEBANGSAANBILMATA PELAJARANWAKTUTERAS1Bahasa MelayuJAM SEMINGGU4.02Bahasa dikan Islam / Pendidikan Moral3.0WAJIB7Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan2.0JUMLAH*ELEKTIFPerhimpunan* Rujuk slaid berikutnya.21.52.0 - 12.00.5Peneraju Pendidikan Negara

STEM3 jam seminggu Fizik Kimia BiologiBAHASA2 jam semingguKEMANUSIAAN &SASTERA IKHTISAS2-3 jam seminggu Prinsip Perakaunan (3.0) Matematik Tambahan Bahasa Cina Ekonomi (3.0) Sains Tambahan Bahasa Tamil Perniagaan (3.0) Asas Kelestarian Bahasa Kadazandusun Pendidikan Seni Visual (2.0) Pertanian Bahasa Iban Pendidikan Muzik (2.0) Sains Rumah Tangga Bahasa Semai Geografi (2.0) Reka Cipta Bahasa Perancis Kesusasteraan Melayu (2.0) Sains Komputer Bahasa Jepun Kesusasteraan Inggeris (2.0) Sains Sukan Bahasa Jerman Kesusasteraan Cina (2.0) Grafik Komunikasi Teknikal Bahasa Korea Kesusasteraan Tamil (2.0)123PENGAJIANISLAM3 jam seminggu Pendidikan Al Qurandan Al Sunnah Pendidikan SyariahIslamiah Tasawwur Islam Bahasa Arab4

Penjenamaan Semula Mata PelajaranBIL1.MATA PELAJARAN ELEKTIFTEKNIKAL KBSM(sekarang)Teknologi KejuruteraanMATA PELAJARAN ELEKTIF IKHTISAS– MPEI(perlaksanaan 2017)Asas Kelestarian2. Sains PertanianPertanian3. Ekonomi Rumah TanggaSains Rumah Tangga4. Sains SukanSains Sukan5. RekaciptaRekacipta6. TMKSains Komputer7. Prinsip PerakaunanPrinsip Perakaunan8. Ekonomi Asas9. PerdaganganEkonomiPerniagaan10. Lukisan KejuruteraanGrafik Komunikasi Teknikal44

KURIKULUMMATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTUKEBANGSAANKSSM Pendidikan Khas bagi MBK yang Berkefungsian RendahMATA PELAJARANBIL.Ting. 1Ting. 2Ting. 3Ting. 4Ting. 5Jam semingguTERAS7.07.07.07.07.02Pengurusan Kehidupan (Kemahiran Manipulatif danPengurusan Diri)Komunikasi (B. Melayu, B. Inggeris dan Matematik)3.03.03.03.03.03Pendidikan Sahsiah (Pend. Islam / Pend. Moral)2.52.52.52.52.54Pendidikan Seni dan Kesejahteraan (Pendidikan Jasmani danKesihatan, Pend. Seni Visual dan Pend. as Masakan6Asas Jahitan7Kraf (Seni Kraf Anyaman/ Seni Kraf Batik/ Seni Kraf Manik)8Asas Pertanian (Perkebunan/ Pemeliharaan haiwan)9Perkhidmatan dan Penyelenggaraan (Pembungkusan/Mendobi/ Mencuci kenderaan/ Percetakan/ Pengemasan)* Sekolah boleh menawarkan sekurang-kurangnya dua mata pelajaran.Peneraju Pendidikan45 Negara

KURIKULUMBIL.KSSM Pendidikan Khas Bagi MBK Berkefungsian SederhanaKEBANGSAAN(Berupaya Mengikuti Mata Pelajaran Kemahiran Vokasional)Ting. 1Ting. 2Ting. 3Jam seminggu1.51.51.01.01.01.01.01.02.52.5Ting. 4Ting. 51.51.01.01.02.51.51.01.01.02.512345MATA PELAJARANTERASBahasa Melayu KomunikasiEnglish for CommunicationMatematikPendidikan Sains, Sosial dan Alam SekitarPendidikan Islam / Pendidikan Moral6Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan1.51.51.51.51.578Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik *Pengurusan DiriKEMAHIRAN1.02.01.01.01.01.09Kemahiran Asas Vokasional #12.010Kemahiran Vokasional Spesifik #14.014.014.014.00.50.50.50.5Perhimpunan*Sekolah boleh memilih untuk melaksanakan salah satu atau kedua-dua mata pelajaran.# Rujuk slaid berikutnya.1.51.01.01.02.50.5Peneraju Pendidikan Negara

KEMAHIRAN ASASVOKASIONALKEMAHIRAN VOKASIONALSPESIFIK1. Asas Masakan1a. Penyediaan dan Pembuatan Makanan2. Asas Jahitan1b. Pembuatan Roti3. Asas Tanaman1c. Pembuatan Pastri4. Asas Akuakultur1d. Servis Makanan dan Minuman5. Asas Multimedia2. Pembuatan Pakaian Wanita6. Asas Refleksologi3. Tanaman7. Asas Pembuatan Perabot4. AkuakulturMurid memilih mana-mana SATUdaripada 7 mata pelajaran5. Multimedia Visual126. Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga7. Pembuatan PerabotMurid memilih mana-mana SATU daripada 10 mata pelajaranmengikut kemahiran asas yang berkaitan

KURIKULUMMATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTUKEBANGSAANKurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Rendah (Dini Agama)Ting. 1MATA PELAJARANBil.Ting. 2Ting. 3Jam SemingguTERAS1Bahasa Melayu2.52.52.52Bahasa 55Sejarah1.01.01.06Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan1.51.51.57Geografi1.01.01.08Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer1.01.01.09Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik1.01.01.0DINI10Usul al-Din2.03.04.011Al-Syariah2.52.53.512Al-Lughah al- Arabiah al-Mu eraju Pendidikan Negara

KURIKULUMMATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTUKEBANGSAANKurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Agama)Ting. 4Ting. 5Jam Seminggu2.52.5MATA PELAJARANTERASBil.1Bahasa Melayu2Bahasa 1.51.57Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan1.01.0DINI8Usul al-Din4.04.09Al-Syariah4.04.010Al-Lughah al- Arabiah al-Mu asirah4.04.011Manahij al- Ulum alIslamiyah1.51.512Al-Adab wa neraju Pendidikan Negara

KURIKULUMMATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTUKEBANGSAANKurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Sastera)MATA PELAJARANTing. 4TERASBilTing. 5Jam Seminggu1Bahasa Melayu2.52.52Bahasa 1.51.56Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan1.01.0Perhimpunan0.50.5ELEKTIF7Matematik Tambahan2.52.58Prinsip Akaun2.52.59Ekonomi/Perdagangan2.02.0DINI10Usul al-Din4.04.011Al-Syariah4.04.012Al-Lughah al- Arabiah al-Mu asirah3.03.031.031.0JUMLAHPeneraju Pendidikan Negara

KURIKULUMMATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTUKEBANGSAANKurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Sains)MATA PELAJARANBil.Ting. 4TERASTing. 51Bahasa MelayuJam Seminggu2.52.52Bahasa dikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan1.01.0Perhimpunan0.50.5ELEKTIF6Matematik Tambahan2.52.57Biologi /Fizik2.52.58Kimia2.52.5DINI9Usul al-Din4.04.010Al-Syariah4.04.011Al-Lughah al- Arabiah al-Mu asirah3.03.0JUMLAH29.0 Peneraju Pendidikan29.0Negara

KURIKULUMMATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTUKEBANGSAANKurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2 dan 3)MATA PELAJARANBILTing. 1TERASTing. 2Jam Seminggu2.52.52.52.51.02.5Ting. 3123456Bahasa MelayuBahasa InggerisMatematikSainsSejarahPendidikan Islam / Moral2.52.52.52.51.02.56Pendidikan Jasmani dan Pendidikan 910Reka Bentuk d

KSSM Ekuiti dan Kualiti Semua murid perlu diberi pendidikan yang sama dan berkualiti Akauntabiliti Pentadbir dan guru memastikan . 9 Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer * 2.0 10 Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik * 1.0 JUMLAH 27.0 TAMBAHAN 11

Related Documents:

KSSM MPV PRODUKSI MULTIMEDIA TINGKATAN 4 DAN 5 1 PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Mata Pelajaran Vokasioanal (MPV) merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan khusus di sekolah m

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2 3 KSSM PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TINGKATAN 4 DAN 5 Kurikulum Standard Sekolah M 3 KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH enengah (KSSM) dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 2 1 PENDAHULUAN Kurikulum Bahasa Arab di peringkat sekolah menengah mula diperkenalkan secara rasmi oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1977. Apabila Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan, kurikulum Bahasa Arab turut

KSSM BAHASA INGGERIS TINGKATAN 1 ix menanam d menyampaikan pengetahuan. DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN 3. Kurikulum Kebangsaan (1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua p

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2 7 PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) ialah satu mata pelajaran baharu yang diperkenalkan kepada murid bermula dari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 3. RBT menggantikan mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu yang telah dilaksanakan sejak tahun 1988.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 3 51 PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) ialah satu mata pelajaran baharu yang diperkenalkan kepada murid bermula dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. RBT menggantikan mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu yang telah dilaksanakan sejak tahun 1988.

Kerja projek Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 dalam Standard Kandungan Penghasilan Produk merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid tingkatan 3 tahun semasa. Kerja projek ini memerlukan

Model Kurikulum Sekolah Alam: Telaah Terhadap Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar ABS (Alam Bengawan Solo) Klaten. Skripsi. Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing : (1) Drs. Sutikno, M.Pd.I, (2) Moh. Faizin, M.Pd.I Kata Kunci : Model Kurikulum, Pengembangan Kurikulum, Sekolah Alam

KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMA/MA 2015-2016 KISI-KISI UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/ SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN/ SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016 1. Bahasa Indonesia IPA/IPS/Keagamaan Level Kognitif Membaca Nonsastra Membaca satra Menulis terbatas Menyunting Kata, Kalimat, dan Paragraf Menyunting Ejaan dan Tanda Baca Pemahaman dan Pengetahuan .

peraturan menteri pendidikan nasional nomor 78 tahun 2008 tentang ujian nasional sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa (smp/mts/smplb), sekolah menengah atas luar biasa (smalb

B Pengembangan Kurikulum 2013 C Uji Publik 2 E Rencana Impelementasi Kurikulum 2013 D Alternatif Struktur Kurikulum A Rasional Pengembangan Kurikulum 2013. Rasional Pengembangan Kurikulum A 3. Tantangan Internal 1a 4-Rehab Gedung Sekolah-Penyediaan Lab dan Perpustakaan-Penyediaan Buku Kurikulum 2013

sekolah menengah kejuruan bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi program keahlian teknik komputer dan jaringan menginstalasi pc penyusun . universitas negeri yogyakarta bagian proyek pengembangan kurikulum direktorat pendidikan menengah kejuruan direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah departemen pendidikan nasional 2004 .

28 majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi. 200. 29 Mencuri di sekolah dan di 200luar sekolah. Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau 30 tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.

dan KSSM Aspek KBSM KSSM Reka Bentuk kurikulum Kerangka Kurikulum berasaskan 3 bidang: Komunikasi Manusia dan Alam Sekeliling Perkembangan Diri Individu Kerangka Kurikulum b erasaskan 6 t unjang: Komunikasi PerkembanganFizikal&Estetika Kemanusiaan KeterampilanDiri Sains dan Teknologi Standard prestasi (STEM) Kerohanian, Sikap&Nilai B erasaskan .

satu yang didesentralisasi adalah kurikulum. Sekolah harus menyusun kurikulum 1 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 1. 2 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2013), 4. 3 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum (Bandung: PT. Rodakarya 2013), 113.

A. Pengertian Desain Kurikulum Desain adalah rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas dan peran seseorang desainer kurikulum menentukan bahan dan cara mengembangkan kurikulum

Adanya rancangan atau kurikulum formal dan tertulis merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, kurikulum merupakan syarat mutlak bagi pendidikan di sekolah. Kalau kurikulum merupakan syarat mutlak, hal itu berarti bahwa kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran.

Siklus Akuntansi Jasa BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2003 Kode Modul: AK.26.D.2,3. BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2003 Kode Modul: AK.26.D.2,3 .

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 1 2 OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Bahasa Arab peringkat menengah rendah berkeupayaan untuk: 1. Mendengar perkataan, rangkai kata, ayat dan perenggan berkisar perkara lazim bag

Austin, TX 78723 Pensamientos Paid Political Announcement by the Candidate Editor & Publisher Alfredo Santos c/s Managing Editors Yleana Santos Kaitlyn Theiss Graphics Juan Gallo Distribution El Team Contributing Writers Wayne Hector Tijerina Marisa Cano La Voz de Austin is a monthly publication. The editorial and business address is P.O. Box 19457 Austin, Texas 78760. The telephone number is .