Kajian Penglibatan Aktiviti Fizikal Dan Pencapaian .

2m ago
7 Views
0 Downloads
423.73 KB
16 Pages
Last View : Today
Last Download : n/a
Upload by : Annika Witter
Share:
Transcription

Kajian Penglibatan Aktiviti Fizikal dan Pencapaian AkademikBagi Pelajar Sekolah Menengah.Azlan Ahmad KamalUniversiti Teknologi MARA, MalaysiaAbstrakAdalah dipercayai bahawa pembabitan pelajar dalam aktiviti fizikal telahmenyumbangkan kepada peningkatan dalam pencapaian akademik mereka.Seperti yang tercatat dalam Falsafah Pendidikan Negara, Aktiviti fizikal adalahsatu aspek yang penting bagi pelajar. Walaubagaimanapun, pelbagai persepsiyang berbeza oleh para pelajar sekarang tentang isu penglibatan secara aktifdalam aktiviti fizikal. Kajian ini, hanya melibatkan pelajar sekolah menengahterhadap penglibatan mereka dalam aktiviti fizikal dan pencapaian merekadalam bidang akademik. Objektif kajian ini akan mendedahkan persepsi pelajarsekolah menengah ini tentang penglibatan dalam aktiviti fizikal dan pencapaianakademik mereka melalui beberapa pandangan dari soalan-soalan kajian. Kajiantelah dijalankan kepada 80 pelajar sekolah menengah dan keputusanmemnunjukkan pelajar yang terbabit secara aktif dalam aktiviti fizikal telahmencapai keputusan yang terbaik dalam akademik berbanding dengan pelajaryang tidak aktif dalam aktiviti fizikal. Diharapkan, penemuan yang terkandungdalam kajian ini dapat membantu dan boleh digunapakai untuk kajian pada masahadapan selain dapat meningkatkan lagi mutu kualiti dalam topik ini.Kata Kunci: Aktiviti Fizikal, Pelajar sekolah menengah, Pendidikan Jasmani,Pencapaian Akademik.

PengenalanPendidikan semakin penting dan sangat diperlukan di dalam kehidupan kita pada hari ini.Falsafah Pendidikan Negara telah menjelaskan supaya semua pelajar mempunyai lima komponenpenting iaitu intelek, fizikal, emosi, rohani dan sosial.Sejauh mana penglibatan remaja di dalam aktiviti fizikal adalah suatu kepentingan besaruntuk profesional kesihatan dan pendidikan. Aktiviti fizikal merupakan sebahagian daripada gayahidup sihat dan boleh juga memberi banyak manfaat termasuk mengurangkan risiko berat badanberlebihan dan obesiti yang telah dinyatakan oleh Fletcher et al. (1996). Manfaat kesihatan tidaksahaja dilihat daripada aktiviti fizikal yang hanya memberi kesihatan kepada fizikal tetapi jugamemberi kesejahteraan kepada emosi. Anak-anak yang secara fizikalnya lebih aktif mempunyaitahap harga diri yang lebih tinggi dan kesihatan tubuh badan yang lebih menarik yang telahdinyatakan oleh Tremblay, Inman & Willms (2000).Tambahan pula, aktiviti fizikal akan memberi manfaat terhadap pencapaian akademikremaja. Aktiviti fizikal telah terbukti meningkatkan tahap konsentrasi pelajar yang dinyatakan olehCaterino & Polak (1999) dan untuk memiliki kesan positif terhadap pencapaian akademik anakanak, kesediaan akademik, dan kemahiran persepsi (Sibley & Etnier, 2003). Ini perlu diberiperhatian bahawa ramai orang muda tidak melakukan aktiviti fizikal secukupnya dan kehilanganmanfaat yang sepatutnya (Feldman et al., 2003). Tahap aktiviti fizikal mula menurun sebelumsekolah menengah dan terus menurun melalui peringkat kelas sekolah menengah (Sallis, Prochaska& Taylor, 1993). Penentuan terhadap aktiviti fizikal dan penglibatan yang tidak aktif dikalanganorang-orang muda telah dikaji bagi mendapatkan maklumat mengenai faktor-faktor yangmenjelaskan penglibatan di dalam aktiviti fizikal. Kajian menunjukkan bahawa faktor penentutahap aktiviti fizikal remaja dan penglibatan dalam sukan adalah kompleks dan merangkumipelbagai faktor (Strauss et al., 2001). Di antara faktor penentu yang telah dikenalpasti adalah faktorpersekitaran fizikal seperti peluang dan akses untuk kegiatan fizikal; faktor demografi seperti umur,jenis kelamin, dan etnik; ciri-ciri fizikal seperti tahap kecergasan, komposisi tubuh, danperkembangan kemahiran motor; kepercayaan dan harapan anak-anak; ciri-ciri keperibadian sepertiprestasi, motivasi, keyakinan, berdikari, dan seseorang dianggap mempunyai keberkesanan diriuntuk menjadi aktif; menikmati aktiviti fizikal, pengaruh orang tua dan rakan (Strauss et al., 2001).Oleh itu, sekolah adalah landasan untuk perkembangan kanak-kanak iaitu yang merangkumibeberapa elemen seperti perkembangan mental dan fizikal. Kepentingan kajian ini adalah mengenaipenglibatan pelajar atau penyertaan dalam aktiviti-aktiviti fizikal yang memperolehi suatu manfaatpositif atau lebih buruk oleh semua pihak (Strauss et al., 2001).Pada hari ini, pencapaian akademik pelajar adalah sangat penting untuk masa depan mereka.Tetapi ia tidak hanya bergantung semata-mata pada keperluan akademik sehingga mengabaikankesihatan badan. Penglibatan aktif di dalam kegiatan fizikal dapat membantu pelajar untuk terusbelajar sehingga ke tahap yang lebih tinggi atau pendidikan tinggi. Merujuk kepada FalsafahPendidikan Negara, negara kita memerlukan dan melahirkan insan yang seimbang dari segi limaelemen besar yang penting iaitu fizikal, emosi, rohani, intelek dab sosial. Elemen penting ini yangmerangkumi di dalam penglibatan aktif di dalam aktiviti fizikal dikalangan pelajar. Tinjauan kajianini mengeluarkan kenyataan bahawa adakah pelajar yang secara aktif terlibat dalam kegiatan fizikalatau kegiatan sukan cenderung lebih fokus pada pelajaran akademik mereka dan dapatmeningkatkan prestasi akademik mereka atau kurangnya kemampuan untuk fokus di dalam kelasatau sesi pembelajaran.

Kebaikan Aktiviti FizikalAda banyak penyelidik terdahulu menyatakan bahawa penglibatan dalam aktiviti fizikaldikalangan pelajar mungkin berpotensi untuk mengoptimumkan pembelajaran anak-anak.Penyelidik juga menyokong teori bahawa fizikal anak-anak yang aktif mungkin lebih baik untukmencapai keputusan yang lebih baik dalam akademik. Beberapa tinjauan terdahulu menyatakanbahawa aktiviti fizikal dan kecergasan umumnya diakui menyumbangkan terhadap meningkatkanfizikal yang dinyatakan oleh United States Department of Health and Human Services, (1996).Salah satu kajian yang telah didokumentasikan menyatakan bahawa manfaat kehidupan fizikalyang aktif dalam banyak aspek kehidupan manusia. Kedua-dua manfaat fisiologi dan psikologiboleh diperolehi daripada menyertai dalam kegiatan fizikal secara teratur yang dinyatakan olehDeane, Birch, & Davison, (2007); Nieman, (2003); Paluska & Schwenk, (2000). Sebagai contoh,penyertaan di dalam aktiviti fizikal dapat mengelakkan penyakit kronik seperti penyeakit jantung,kanser, kencing manis, penyakit berkaitan dengan obesity.Menurut penyelidik lain, mereka mendapati bahawa melalui ujian pengukuran daripadapengumpulan data pelajar dari Hong Kong, baik aktiviti fizikal dan keputusan pencapaian akademikmenunjukkan korelasi yang rendah yang penting (lebih bagi anak perempuan daripada anak lakilaki) menunjukkan bahawa pelajar yang menganggap diri mereka untuk memiliki prestasi akademikyang tinggi umumnya mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal yang lebih oleh Linder (1999).Hal ini jelas bahawa tidak ada korelasi langsung atau hal menyebabkan boleh diandaikan dari kajianini, namun hubungan positif antara aktiviti fizikal dan prestasi akademik telah dijumpai.Kajian lain melaporkan bahawa ada bukti yang menyokong hubungan antara aktiviti fizikaldan peningkatan prestasi akademik ini diperkuatkan lagi oleh kajian berkaitan yang mendapatikecergasan fizikal yang lebih tinggi untuk berkaitan dengan peningkatan prestasi akademik antarakanak-kanak dan remaja. Sebagai contoh dua kajian kebangsaan besar di Australia dan Korea,bersama-sama dengan dua kajian kecil yang dilakukan di AS, mendapati skor kecergasan fizikalpenting dan positif berkaitan dengan prestasi akademik. Kajian ini termasuk pelajar peringkatsekolah rendah sehingga sekolah peringkat tinggi yang telah dinyatakan oleh Dwyer et al. (2001).Selain itu, beberapa kajian campur tangan menunjukkan bahawa peningkatan masa untukpendidikan jasmani berstruktur tidak mengurangkan prestasi akademik pelajar dan mungkin bahkanmenyumbang untuk itu. Baru-baru ini dilihat kajian di kawasan tersebut dan menyimpulkanbahawa, atas dasar pengetahuan yang sedia ada, tampak bahawa peningkatan masa dalampendidikan fizikal tidak menghalang prestasi kelas akademik pelajar, meningkatkan masa dalampendidikan jasmani boleh menyumbang sedikit terhadap prestasi akademik, dan penurunan masauntuk pendidikan jasmani dalam menyokong pekerjaan dalam akademik tidak selalu menghasilkanprestasi akademik baik oleh Van der Mars, (1999).Menurut Raviv, Reeches & Heacht (1994), hippocampus adalah hubungan di antaraPendidikan Jasmani dan prestasi akademik atau proses pemikiran. Fungsi otak adalahuntuk syafaat memori dalam proses pembelajaran melalui perubahan sirkulasi otak. Selain itu,untuk konsolidasi memori, hippocampus juga menyediakan potensiasi jangka panjang (LTP) yangdapat meningkatkan melalui kemasukan saraf oleh siri stimulus seperti berikut:a) "neurogenesis semakin tingginya". Ie. "peningkatan sebuah formasi neuron barusetelah aktiviti fizikal kronik.b) "Meningkatkan penghantaran neuron di hipokampus"c) "latihan kronik mencipta persekitaran yang menguntungkan bagi LTP dengan

meningkatkan kepekatan hippocampal faktor seperti faktor neurotropik saraf otakterbitan".Kajian lain melaporkan bahawa remaja menerima aktiviti fizikal tambahan cenderungmenunjukkan peningkatan sifat seperti fungsi otak meningkat dan makanan, tenaga yang lebihtinggi / tingkat konsentrasi, perubahan dalam tumbesaran tubuh badan mempengaruhi harga diri,peningkatan harga diri dan perilaku yang lebih baik yang semuanya dapat menyokong pembelajarankognitif (Cocke, 2002; Tremblay, Inman, & Willms, 2000; Dwyer, Coonan, Leitch, Hetzel, &Baghurst, 1983, and Shephard, 1997).Menurut kajian tahun 2007 yang lalu terhadap pelajar yang dilakukan di British Columbiamembuktikan bahawa pengenalan harian aktiviti fizikal di dalam kelas selama 10 minit di sampinguntuk 80-minit kelas Pendidikan Jasmani (PE) yang secara keseluruhan ditambah ke tambahanaktiviti fizikal tambahan selama 50 minit seminggu mengakibatkan peningkatan pencapaianakademik pelajar. Secara fizikal, pelajar yang aktif dan cergas cenderung mempunyai pencapaianakademik yang lebih kuat (Trost, 2007). Menurut kajian yang dilakukan oleh Trois-Rivieres antaratahun 1970 dan 1977 dengan melibatkan 546 pelajar sekolah rendah dan mempunyai 5 jam aktivitifizikal seminggu memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi dalam perbandingan dengan subjekpelajar yang hanya dikendalikan hanya 40 minit aktiviti fizikal seminggu. Peningkatan inidilanjutkan selama 5 tahun ke depan dengan keputusan yang sama bagi pelajar yang mempunyailebih banyak kegiatan fizikal di sekolah.Salah seorang penyelidik menyatakan bahawa kesan positif daripada aktiviti fizikal padakesihatan mental adalah keyakinan lama dipegang dan diterima secara meluas di kalangan sarjanadan pengamal yang sama. Manfaat kesihatan mental daripada aktiviti fizikal mungkin hasil daripeningkatan sokongan sosial dan rasa penguasaan serta perubahan dalam noradrenalin danneurotransmiter seperti dopamin dan serotonin oleh Paluska & Schwenk (2000). Menurut kajianlain menunjukkan bahawa pentingnya anak-anak yang lain meningkatkan aktiviti fizikal mereka diluar waktu sekolah menunjukkan tanda-tanda kurangnya tekanan dan peningkatan harga diri(Penedo & Dahn, 2005). Selanjutnya, salah satu kajian telah menunjukkan bahawa ketika dewasa,remaja, dan kanak-kanak program latihan harga diri diambil adalah meningkat dalam proses ini.Kajian ini membahaskan sejumlah artikel mengkaji umur populasi yang berbeza dan pengaruhlatihan tentang harga diri. Penyelidikan sebelum itu tidak menunjukkan hubungan pengaruhpersekitaran seperti aktiviti fizikal dan pengaruhnya terhadap perkembangan harga diri pada anakanak. Boyd dan Hrycaiko, (1997) mengkaji hubungan ini lebih jelas. Berdasarkan kajian mengenaiperempuan pra-remaja dan remaja mendedahkan bahawa pra-remaja mempunyai harga diri yangrendah dan konsep fizikal diri yang rendah mendapat manfaat yang besar daripada adanya aktivitifizikal.Kenyataan dari Masalah PenyelidikanSistem Pendidikan di Malaysia adalah suatu sistem yang sangat sistematik dan diaplikasikandi dalam sistem pendidikan negara kita. Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Negara, seperti yangkita tahu ianya adalah usaha yang berterusan terhadap membangunkan lebih banyak individu yangberpontensi secara holistik dan berintegrasi, sehingga menghasilkan individu yang intelektual,rohani, emosi dan fizikal yang seimbang dan harmoni, berdasarkan kepada kepercayaan danpengabdian kepada Allah (Falsafah Pendidikan Negara). Tetapi masalah pada hari ini adakah tujuanini memenuhi keadaan seperti yang tercatat di dalam Falsafah Pendidikan Negara. Seterusnya, guru

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan perlu memainkan peranan penting untuk memastikan semuapelajar mencapai dan berjaya dalam pembangunan fizikal, sistem neuromuskular, perkembangankognitif dan perkembangan sosial, emosi dan afektif.Kajian terdahulu telah menunjukkan bahawa pelajar yang terlibat aktif di dalam aktivitifizikal dan aktiviti sukan mampu meningkatkan pencapaian akademik bagi pelajar yang bergelaratlet di peringkat sekolah tinggi. Walau bagaimanapun, zero-sum model Coleman (1961)menunjukkan bahawa pelajar yang aktif di dalam sukan kurang kemungkinan untuk mencapaitujuan akademik. Dia percaya anak muda yang tidak mempunyai masa atau keupayaan untukmencapai keunggulan dan kepuasan di antara akademik dan aktiviti fizikal, Coleman, (1961).Dengan kekurangan peruntukkan sekarang juga menyekat pelajar utuk menjadi seorang atlet, kajianlebih terperinci perlu dilakukan supaya mereka yang bertanggungjawab membuat keputusan didalam pendidikan dapat menjelaskan maklumat mengenai peranan bahawa pelajar aktif atau atletmahasiswa mempunyai pengalaman pendidikan untuk menjadi pelajar di peringkat sekolah tinggi.Selain itu, pada hari ini pelajar yangbenar-benara tidak aktif kerana implikasi sekolahtersebut. Guru dan ibu bape menginginkan mereka untuk menjadi bijak dan menumpukan padasubjek pendidikan. Oleh kerana kekangan masa dalam menghabiskan sukatan mata pelajaran sepertiMatematik, Sains dan mata pelajaran teras yang lain, guru akan menggantikan mata pelajaran laindalam jadual waktu Pendidikan Jasmani untuk keperluan mereka. Namun, ada masalah lain sepertikurangnya kemudahan dan peralatan di sekolah. Anggaran belanja tidak teratur. Oleh itu, wangyang diperuntukkan lebih banyak untuk mempercantik sekolah daripada memperuntukkan untukmembeli peralatan sukan yang mencukupi.Tambahan pula guru-guru sekolah tidak menggunakan kemahiran yang mereka ada di dalambidang tersebut seperti guru Pendidikan Jasmani yang tidak mengambil peluang untuk menurunkanpengetahuan dan kemahiran mereka kepada pelajar. Kadang-kadang guru yang mengajar subjeklain yang telah mengajar Pendidikan Jasmani walaupun mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuanyang mendalam mengenai subjek Pendidikan Jasmani. Oleh itu, guru tersebut tidak tahu bagaimanauntuk menggunakan kemahiran dan pengetahuan yang bersesuaian untuk mengajar para pelajar.Walau bagaimanapun, ibu bapa haruslah mempunyai kesedaran dan mengambil beratterhadap gaya hidup sihat anak-anak mereka. Hari ini, ibu bapa akan menyalahkan guru sekiranyakeputusan atau prestasi akademik anak-anak mereka menurun. Oleh itu, ibu bapa tidakmembenarkan anak-anak mereka untuk bergiat aktif di dalam aktiviti fizikal dan aktiviti sukan. Ibubapa lebih mengambil berat terhadap akademik anak-anak mereka berbanding dengan gaya hidupsihat mereka. Pada hari ini Malaysia, tidak hanya ibu bapa tetapi pelajar dan guru juga tidakmempunyai kesedaran sepenuhnya terhadap gaya hidup sihat fizikal mereka. Dalam gaya hidup,adakah mereka benar-benar mempraktikkan secara teratur atau jarang dalam aktiviti fizikal yangsihat? Ada sesetengah individu yang sangat mementingkan mengenai gaya hidup mereka tetapi adapula individu yang tidak berfikir dan mengambil berat tentang kesan jika mereka tidak bersukanatau aktif untuk kehidupan dan gaya hidup sihat mereka juga. Mungkin ada banyak kesan yangtidak diduga yang membuatkan hidup mereka menjadi lebih buruk dan mengalami perubahan.Tambahan pula, masih ada masalah yang timbul seperti cara pelaksanaan ko-kurikular disekolah tidak diambil serius, jika tidak masa tersebut akan diganti untuk acara lain di sekolah. Lebihteruk lagi masih ada sesetengah ibu bapa tidak membenarkan anak-anak mereka untuk hadir kesekolah hanya untuk kegiatan ko-kurikulum. Pandangan ibu bapa terhadap kegiatan ko-kurikulumdi sekolah hanya akan membuang waktu mereka dan tidak mendapat manfaat atau kebaikkan.Mereka percaya bahawa kegiatan akademik adalah yang paling penting dalam proses pembelajaran

yang mampu membuatkan anak-anak mereka menjadi seseorang yang berjaya dalam hidup mereka.Menurut Kementerian Pendidikan, mereka telah menekankan mengenai pelajar secara aktif terlibatdalam kegiatan ko-kurikulum adalah penting bagi mereka untuk melanjutkan pelajaran dipendidikan tinggi. Selain itu, sekolah telah melakukan penilaian dari segi ko-kurikulum untukmenandakan dan menempatkan mereka di tahap sepatutnya berdasarkan seberapa aktif mereka disekolah. Penilaian ini akan menyokong para pelajar supaya boleh melanjutkan pelajarannya keperingkat pendidikan yang lebih tinggi. Namun, penglibatan para pelajar sepenuhnya masih belumlengkap. Jelas, kita tahu bahawa generasi muda dan masa depan bangsa kita akan berisikomengidapi penyakit dan menjadi orang yang tidak aktif jika masalah ini terus menerus tanpamempunyai kesedaran awal.Selanjutnya, kajian ini adalah untuk mengetahui implikasi penglibatan dalam kegiatanfizikal dengan pencapaian akademik dikalangan pelajar sekolah menengah. Kajian ini juga untukmenerokai pencapaian akademik pelajar melalui aktiviti fizikal dan juga penglibatan pelajar dalamkegiatan fizikal yang akan meningkatkan kemampuan pembelajaran pelajar-pelajar yang menjuruske arah prestasi yang lebih baik di dalam kelas. Selain itu, kajian ini akan mengenalpasti faktor dansikap disebalik kes serta analisa tersebut.Metodologi KajianTujuan kajian ini adalah untuk menyiasat implikasi daripada penglibatan pelajar dalam AktivitiFizikal berdasarkan prestasi akademik dikalangan pelajar sekolah menengah di Subang Jaya,Selangor, Malaysia. Populasi dan Pemilihan sampel telah dilakukan dikalangan pelajar TingkatanSatu dan Tingkatan Dua, iaitu 80 pelajar telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Pelajar yangterlibat adalah dari Tingkatan 1 Amiga ( n 42, 52.5%) dan Tingkatan 2 Amiga (n 38, 47.5%).Dari 80 pelajar, 45 pelajar atau 56% adalah pelajar perempuan dan 35 pelajar atau 44% adalahlelaki. Umur mereka adalah diantara 13 dan 14 tahun. 80 pelajar ini mewakili 10 peratus daripadaseluruh populasi Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua. Metodologi yang telah digunakan dalamkajian ini adalah kaedah deskriptif atau tinjauan dalam bentuk kuantitatif melalui penggunaansoalan kaji selidik. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat bagaimana implikasi daripadapenglibatan pelajar dalam kegiatan fizikal berdasarkan prestasi akademik dikalangan pelajarsekolah menengah di Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Alasan penyelidik menggunakan kajianjenis ini adalah kerana sesuai buat penyelidik untuk mendapatkan maklumat kerana kajian ini sesuaibagi pelajar di mana ianya melibatkan persepsi pelajar terhadap aktiviti fizikal dengan prestasiakademik. Seterusnya, data dikumpulkan dengan menggunakan SPSS (Statistik Paket ScienceSosial) dan Microsoft Excel. Statistik deskriptif telah digunakan untuk menganalisis data.Instrumen – Soalan Kaji Selidik.Soalan kaji selidik mengandungi empat bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C danBahagian D.Dalam bahagian A, ada dua soalan yang perlu dijawab oleh responden. Soalannyaadalah faktor demografi yang terdiri dari usia dan jantina. Tujuan soalan ini adalah untukmendapatkan maklumat megenai latar belakang responden. Dalam bahagian B, responden akanditanya mengenai penglibatan aktiviti fizikal dan soalan ini juga dalam bentuk soalan terbuka.Bahagian ini terdiri daripada sembilan soalan. Tujuan utama daripada soalan ini adalah untukmendapatkan dan mencari bagaimanakah mereka yang aktif secara fizikalnya? Di dalam bahagianC pula ad

Caterino & Polak (1999) dan untuk memiliki kesan positif terhadap pencapaian akademik anak-anak, kesediaan akademik, dan kemahiran persepsi (Sibley & Etnier, 2003). Ini perlu diberi perhatian bahawa ramai orang muda tidak melakukan aktiviti fizikal secukupnya dan kehilangan manfaat yang sepatutnya (Feldman et al., 2003).