The Copyright Of This Thesis Belongs To Its Rightful .

3y ago
73 Views
15 Downloads
963.13 KB
73 Pages
Last View : Today
Last Download : 5m ago
Upload by : Philip Renner
Transcription

The copyright of this thesis belongs to its rightful author and/or other copyrightowner. Copies can be accessed and downloaded for non-commercial or learningpurposes without any charge and permission. The thesis cannot be reproduced orquoted as a whole without the permission from its rightful owner. No alteration orchanges in format is allowed without permission from its rightful owner.

GELAGAT PEMBERIAN HIBAH: KESAN PENGARUHMODERASI SITUASI KEWANGAN DAN PENGETAHUANNADZIRAH BT MOHD SAIDDOKTOR FALSAFAHUNIVERSITI UTARA MALAYSIADisember 2016

GELAGAT PEMBERIAN HIBAH: KESAN PENGARUH MODERASI SITUASIKEWANGAN DAN PENGETAHUANByNADZIRAH BT MOHD SAIDThesis is Submitted toTunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy,University Utara Malaysia,in Fulfillment of The Requirement for The Degree of Doctor of Philosophy

KEBENARAN MENGGUNADalam menyerahkan tesis ini bagi memenuhi syarat sepenuhnya untuk ijazah lanjutanUniversiti Utara Malaysia, saya bersetuju bahawa perpustakaan universiti boleh secarabebas membenarkan sesiapa sahaja untuk memeriksa. Saya juga bersetuju bahawapenyelia saya atau jika ketiadaannya, Dekan Pusat Pengajian Perakaunan Tunku PuteriIntan Safinaz diberi kebenaran untuk membuat sesalinan tesis ini dalam sebarangbentuk, sama ada keseluruhannya atau sebahagiannya bagi tujuan kesarjanaan. Adalahdimaklumkan bahawa sebarang penyalinan atau penerbitan atau kegunaan tesis inisama ada sepenuhnya atau sebahagian daripadanya bagi tujuan kewangan, tidakdibenarkan kecuali setelah mendapat kebenaran bertulis. Juga dimaklumkan bahawapengiktirafan harus diberi kepada saya dan Universiti Utara Malaysia dalam sebarangkegunaan kesarjanaan terhadap sebarang petikan daripada tesis saya.Sebarang permohonan untuk menyalin atau mengguna mana-mana bahan dalam tesisini, sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya, hendaklah dialamatkan kepada:Dekan Pusat Pengajian Perakaunan Tunku Puteri Intan SafinazUniversiti Utara Malaysia06010 UUM SintokKedah Darul Amaniv

ABSTRAKAmalan pemberian hibah di Malaysia didapati masih berada pada tahap yang kurangmemuaskan, walaupun masyarakat Islam secara umumnya sudah mengetahui manfaatdan kepentingan perancangan harta melalui hibah semasa hidup lagi. Meskipundemikian, dapatan kajian terdahulu masih belum menfokuskan kajian hibah dalamskop gelagat pemberian hibah. Justeru, kajian ini dilakukan bagi mengenalpasti faktorfaktor yang mempengaruhi gelagat pemberian hibah. Kerangka kajian dibentukberdasarkan pendekatan penguraian dimensi dan pembentukan konsep dua arasdengan menjadikan teori gelagat terancang sebagai teori asas dalam kajian ini. Sesuaidengan matlamat dan objektif kajian, maka kajian ini menggunakan pendekatankuantitatif dengan kaedah soal selidik bagi memperoleh data kajian. Setelahmemperoleh data, analisis data dijalankan dengan menggunakan PLS-SEM. Secaraumumnya, dapatan yang diperoleh dalam kajian ini telah menyokong hipotesishipotesis yang dibentuk. Penemuan ini membawa kepada implikasi bahawa polisi dantadbir urus institusi hibah perlu diperkemaskan. Pihak institusi hibah perlumempertingkatkan kualiti perkhidmatannya dalam meningkatkan persepsi positifmasyarakat Islam mengenai institusi hibah. Selain itu, pihak institusi hibah perlumemperluaskan promosi dan pendedahan kepada masyarakat Islam mengenaikepentingan dan kesedaran untuk memberi hibah semasa hidup lagi. Dengan cara ini,diharap masyarakat Islam lebih berminat untuk melaksanakan hibah sebagai salah satuperancangan harta dalam Islamv

ABSTRACTThe level of hibah contribution in Malaysia is still weak eventhough the Muslim societyis generally aware of the benefits and importance of estate planning through hibahcontributions in their lifetime. Although there are few past researches on hibah, mostof these researches are not focused on the hibah giving behavior. Therefore, this studywas conducted to identify the factors that influence hibah giving behaviors. Researchframework established by decomposition approach and higher-orderconceptualisation within the theory of planned behavior was the basic theory in thestudy. In accordance to the goals and objectives of the study, the study used aquantitative approach with questionnaire for the survey data. After acquiring the data,data analysis was conducted using PLS-SEM. Generally, the results were found tosupport the hypotheses. The findings lead to the implication that the policies andgovernance of hibah institutions should be streamlined. Hibah institutions need toimprove their service quality to enhance the positive perception of the Muslimcommunity on them. Moreover, these institutions must expand their promotion andincrease hibah exposure to the Muslim community to build awareness on theimportance and awareness of giving hibah during their lifetime. It is also hoped thatthe Muslim community will garner more interest in the implementation of hibah as oneform of estate planning in Islam.vi

PENGHARGAANDengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Selawat dansalam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W dan keluarga serata parasahabat Baginda. Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t. kerana denganlimpah dan rahmatnya tesis ini telah dapat disempurnakan. Kejayaan dalam penulisanini disebabkan oleh kerjasama, bantuan, dan bimbingan pelbagai pihak.Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapanterima kasih kepada penyelia saya, Prof. Madya Dr. Ram Al Jaffri Saad yang tidakjemu-jemu membimbing, memberi nasihat, mengajar, menegur, membantu,meluangkan masa, dan memberi galakan dalam usaha menyiapkan tesis ini.Penghargaan ini juga ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dantidak langsung sepanjang pengajian saya. Pihak-pihak ini termasuklah UniversitiUtara Malaysia, Kolej Perniagaan UUM, serta staf-staf akademik yang terlibat dalampenyelidikan ini.Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ayah serta ibu tercinta, iaitu Mohd SaidSulaiman serta Azimah Daros atas dorongan, galakan dan nasihat yang diberikan. Buatsuami tersayang Zabidi Abu Hasan serta anak-anak, Muhammad Al-Fateh dan UmarAl Fayyad, kesabaran yang diberikan bagi menyudahkan tesis juga amat dihargai.Penghargaan dan terima kasih juga kepada rakan-rakan akademik yang membantu,menolong, dan memberi galakan dan sokongan sama ada secara langsung atau tidaklangsung kepada saya untuk menyiapkan tesis ini. Sokongan kalian amat dihargai sertadidahului dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Hanya Allah S.W.T. yangdapat membalasnya. Terima kasih semua.vii

ISI KANDUNGANKEBENARAN MENGGUNA . ivABSTRAK . vABSTRACT . viiiPENGHARGAAN .viiISI KANDUNGAN . viiiSENARAI JADUAL .xiiSENARAI RAJAH . xiiiSENARAI SINGKATAN . xivBAB 1 PENDAHULUAN1.0 Latar Belakang . 11.1 Penyataan Masalah . 71.2 Persoalan Kajian. 101.3 Objektif Kajian . 101.4 Sumbangan Kajian . 111.5 Skop Kajian . 131.6 Andaian Kajian. 14BAB 2 HIBAH DAN PELAKSANAAN HIBAH2.0 Pendahuluan . 162.1 Konsep Harta dan Perancangan Pengurusan Harta Menurut Islam . 162.2 Konsep Hibah . 202.2.1 Definisi hibah . 202.2.2 Hukum dan Pensyariatan Hibah . 212.2.3 Rukun Hibah dan Syarat-Syaratnya . 222.2.3.1 Pemberi Hibah . 222.2.3.2 Penerima Hibah . 232.2.3.3 Barang yang Diberi . 242.2.3.4 Sighah . 262.3 Pelaksanaan Hibah di Malaysia . 272.3.1 Sejarah . 282.3.2 Struktur Organisasi dan Pentadbiran Hibah . 302.3.2.1 Pejabat Tanah dan Galian . 302.3.2.2 Majlis Agama Islam Selangor . 312.3.2.3 Amanah Raya Berhad . 312.3.2.4 As-Solihin Trusties Berhad . 322.3.2.5 Wasiyyah Shoppe Sdn Bhd . 332.3.3 Undang-Undang Hibah di Malaysia . 332.4 Sorotan Literatur Mengenai Hibah . 352.4.1 Kajian Teori Mengenai Hibah . 352.4.2 Kajian Antarabangsa Mengenai Hibah . 372.4.3 Kajian Empirikal Mengenai Hibah . 39BAB 3 SOROTAN LITERATUR3.0 Pengenalan . 413.1 Gelagat Pemberian Hibah . 41viii

3.1.1 Teori Gelagat Terancang (Teory of Planned Behavior) . 423.1.2 Niat Gelagat . 453.1.3 Faktor-faktor Penentu Niat Gelagat . 453.1.3.1 Sikap Terhadap Gelagat. 463.1.3.2 Norma Subjektif . 473.1.3.3 Kawalan Gelagat Ditanggap . 493.2 Penguraian Pemboleh Ubah Sikap, Norma Subjektif dan Kawalan . 503.2.1 Penguraian Teori Gelagat Terancang . 503.2.2 Sikap Terhadap Pemberian Hibah . 523.2.3 Norma Subjektif Dalam Gelagat Pemberian Hibah . 553.2.4 Kawalan Gelagat Ditanggap Dalam Gelagat Pemberian Hibah . 573.2.4.1 Nilai Agama. 583.2.4.2 Keberkesanan Kendiri . 593.2.4.3 Kualiti Perkhidmatan . 613.3 Pemboleh Ubah Moderasi . 623.3.1 Pengetahuan Mengenai Hibah . 623.3.2 Situasi Kewangan . 643.4 Niat Gelagat Pemberian Hibah . 65BAB 4 METODOLOGI KAJIAN4.0 Pengenalan . 674.1 Perumusan Model Konseptual dan Hipotesis . 674.1.1 Penguraian Sikap Terhadap Pemberian Hibah . 714.1.2 Konstruk Aras Kedua Sikap . 724.1.3 Pengaruh Sikap Terhadap Niat Gelagat . 734.1.4 Penguraian Norma Subjektif . 744.1.5 Konstruk Aras Kedua Norma Subjektif . 764.1.6 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Gelagat . 764.1.7 Penguraian Kawalan Gelagat Ditanggap . 784.1.8 Konstruk Aras Kedua Kawalan Gelagat Ditanggap . 784.1.9 Pengaruh Kawalan Gelagat Ditanggap Terhadap Niat dan Gelagat . 804.1.10Pemboleh Ubah Moderasi Pengetahuan Tentang Hibah . 814.1.11Pemboleh ubah Moderasi Situasi Kewangan . 834.1.12Niat Memberi Hibah . 854.2 Pengukuran Pemboleh Ubah . 864.2.1 Pengukuran Pemboleh Ubah Bersandar . 864.2.2 Pemboleh Ubah Niat . 874.2.3 Pengukuran Pemboleh Ubah Bebas. 884.2.4 Sikap Terhadap Pemberian Hibah . 884.2.5 Norma Subjektif . 894.2.6 Kawalan Gelagat Ditanggap . 914.2.6.1 Nilai Agama . 914.2.6.2 Keberkesanan Kendiri . 924.2.6.3 Kualiti Perkhidmatan . 934.2.7 Pemboleh Ubah Moderasi Pengetahuan Tentang Hibah . 954.2.8 Pemboleh Ubah Moderasi Situasi Kewangan . 954.3 Kutipan Data . 964.3.1 Pengumpulan Data. 974.3.2 Penyusunan Soal Selidik . 974.3.3 Populasi Kajian . 97ix

4.3.4 Saiz Sampel . 994.3.5 Prosedur . 1004.3.6 Pentadbiran dan Kerja-Kerja Lapangan . 1024.4 Teknik Analisis Data . 1034.4.1 Pendekatan Model Persamaan berstruktur . 1054.4.2 Persamaan Model Berstruktur (SEM) Menggunakan Perisian PartialLeast Square (PLS-SEM). . 1064.5 Tinjauan Rintis . 109BAB 5 PENEMUAN KAJIAN5.0 Pengenalan . 1125.1 Profil Sampel . 1135.2 Profil Responden . 1135.3 Analisis Pemboleh Ubah-Pemboleh Ubah Kajian . 1155.4 Penyaringan Data. 1165.4.1 Ujian Bias Maklum Balas . 1165.4.2 Pengurusan Data Tidak Lengkap . 1195.4.3 Ujian Pensisih . 1205.4.4 Kenormalan . 1215.5 Pendekatan PLS-SEM . 1225.6 Penilaian Model Pengukuran (Measurement Model) . 1235.6.1 Kesahihan Kandungan . 1235.6.2 Kesahihan Konvergen (Convergent Validity) . 1285.6.3 Kesahihan Diskriminan (Discriminant Validity) . 1315.7 Konstruk Aras Pertama dan Konstruk Aras Kedua . 1335.7.1 Konstruk Aras Pertama Sikap, Norma Subjektif dan Kawalan GelagatDitanggap . 1355.7.2 Konstruk Aras Kedua Sikap, Norma Subjektif dan Kawalan GelagatDitanggap. 1405.8 Pembinaan Model Struktural . 1465.8.1 Kesan Saiz (Effect Size) . 1465.8.2 Peramalan Kerelevanan Model (Predictive Relevance of The Model) . 1485.9 Analisis Model Berstruktur Pekali Laluan Koefisien (Structural Model PathCoefficients) bagi Pengujian Hipotesis.1505.9.1 Pengujian Hipotesis dan Laluan Koefisien bagi Hipotesis Langsung . 1505.10 Keputusan Analisis Pemboleh Ubah Moderator . 154BAB 6 RINGKASAN, PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN6.0 Pengenalan . 1566.1 Ringkasan Kajian . 1566.2 Perbincangan dan Rumusan. 1616.2.1 Objektif Pertama . 1616.2.2 Objektif Kedua . 1636.2.3 Objektif Ketiga .

Amalan pemberian hibah di Malaysia didapati masih berada pada tahap yang kurang memuaskan, walaupun masyarakat Islam secara umumnya sudah mengetahui manfaat dan kepentingan perancangan harta melalui hibah semasa hidup lagi. Meskipun demikian, dapatan kajian terdahulu masih belum menfokuskan kajian hibah dalam skop gelagat pemberian hibah.

Related Documents:

May 02, 2018 · D. Program Evaluation ͟The organization has provided a description of the framework for how each program will be evaluated. The framework should include all the elements below: ͟The evaluation methods are cost-effective for the organization ͟Quantitative and qualitative data is being collected (at Basics tier, data collection must have begun)

Silat is a combative art of self-defense and survival rooted from Matay archipelago. It was traced at thé early of Langkasuka Kingdom (2nd century CE) till thé reign of Melaka (Malaysia) Sultanate era (13th century). Silat has now evolved to become part of social culture and tradition with thé appearance of a fine physical and spiritual .

On an exceptional basis, Member States may request UNESCO to provide thé candidates with access to thé platform so they can complète thé form by themselves. Thèse requests must be addressed to esd rize unesco. or by 15 A ril 2021 UNESCO will provide thé nomineewith accessto thé platform via their émail address.

̶The leading indicator of employee engagement is based on the quality of the relationship between employee and supervisor Empower your managers! ̶Help them understand the impact on the organization ̶Share important changes, plan options, tasks, and deadlines ̶Provide key messages and talking points ̶Prepare them to answer employee questions

Dr. Sunita Bharatwal** Dr. Pawan Garga*** Abstract Customer satisfaction is derived from thè functionalities and values, a product or Service can provide. The current study aims to segregate thè dimensions of ordine Service quality and gather insights on its impact on web shopping. The trends of purchases have

Chính Văn.- Còn đức Thế tôn thì tuệ giác cực kỳ trong sạch 8: hiện hành bất nhị 9, đạt đến vô tướng 10, đứng vào chỗ đứng của các đức Thế tôn 11, thể hiện tính bình đẳng của các Ngài, đến chỗ không còn chướng ngại 12, giáo pháp không thể khuynh đảo, tâm thức không bị cản trở, cái được

Le genou de Lucy. Odile Jacob. 1999. Coppens Y. Pré-textes. L’homme préhistorique en morceaux. Eds Odile Jacob. 2011. Costentin J., Delaveau P. Café, thé, chocolat, les bons effets sur le cerveau et pour le corps. Editions Odile Jacob. 2010. Crawford M., Marsh D. The driving force : food in human evolution and the future.

Le genou de Lucy. Odile Jacob. 1999. Coppens Y. Pré-textes. L’homme préhistorique en morceaux. Eds Odile Jacob. 2011. Costentin J., Delaveau P. Café, thé, chocolat, les bons effets sur le cerveau et pour le corps. Editions Odile Jacob. 2010. 3 Crawford M., Marsh D. The driving force : food in human evolution and the future.