ANVÄNDARHANDBOK OCH GARANTI

2y ago
80 Views
2 Downloads
1.89 MB
16 Pages
Last View : 7d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Sutton Moon
Transcription

ANVÄNDARHANDBOK OCH GARANTI2020-05-13

C.D.E.F.G.VIKTIG KONSUMENTINFORMATION . 2Axiom Back – funktioner . 2Avsedd användning. 3Välja rätt sitsprodukt. 3Bekanta dig med den här handboken. 3Varningar. 3Ordlista med symboler . 3Kontrollera din hud dagligen . 4Allmänna varningar . 4Skydda din Axiom Back . 5Överdragets riktning . 5Inställning, justering och skötsel. 6Inpassning av din Axiom Back och rullstolen . 6Skjuta eller lyfta . 10Axiom Back – säkerhet vid överflyttning. 10Underhåll. 11Rengöring . 12Montera ihop din Axiom Back efter rengöring . 13KI MOBILITYS BEGRÄNSADE GARANTI. 141

Axiom BackVIKTIG KONSUMENTINFORMATIONOBS! Den här handboken innehåller instruktioner för användning av Ki Mobilitys Backprodukter. Denna information måste tillhandahållas konsumenten av denna produkt. Denhär handboken måste medfölja produkten när den levereras till konsumenten.Leverantör: Denna handbok måste tillhandahållas konsumenten av denna produkt.Konsument: Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten och ha den till hands förframtida bruk.OBS! Kontrollera att inga delar har transportskador. Använd INTE produkten om den ärskadad. Kontakta leverantören eller Ki Mobility för ytterligare instruktioner.Axiom Back – funktionerBild e sida/SidaDjup sida2

A. Avsedd användningKi Mobilitys rullstolsryggar är avsedda att tillhandahålla stöd, tryckfördelning och förbättradsittolerans.B. Välja rätt sitsproduktKi Mobility rekommenderar att du rådfrågar en legitimerad läkare (eller terapeut) som är utbildadnär det gäller sätesval och positionering för rullstolar innan en produkt för detta syfte väljs. På såsätt kan du vara säker på att få rätt produkt för dina specifika behov. Axioms sits- ochpositioneringsprodukter ska endast installeras av en auktoriserad Ki Mobility-leverantör.C. Bekanta dig med den här handbokenInnan du använder den här produkten bör du och varje person som kan komma att assistera digläsa hela handboken och följa alla instruktioner. Läs igenom varningarna ofta, tills de sitter iryggmärgen.D. VarningarOrdet ”VARNING!” avser en fara eller osäker användning som kan orsaka allvarligapersonskador eller dödsfall för dig eller andra personer.E. Ordlista med symbolerSYMBOLDEFINITIONAnger tillverkaren av den medicinska enheten.Tillverkningsfasen (YEAR/MM/DD).Anger att användaren måste läsa en instruktion av säkerhetsskäl t.ex. försiktighetsåtgärder ochvarningar. Om detta visas på den medicinska enheten eller förpackningen betyder det attanvändaren måste läsa instruktionerna av säkerhetsskäl t.ex. försiktighetsåtgärder och varningar.Anger att objektet är en medicinsk enhet.Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinsk enhet kanidentifieras.Anger den auktoriserade representanten i EU.Anger tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller kraven i tillämpligaEG-direktiv.Anger att användaren måste läsa bruksanvisningen.Anger att användaren måste besöka den angivna webbplatsen som innehålleren bruksanvisning i elektroniskt format.Anger en webbplats där en användare kan få ytterligare information om denmedicinska produkten.Anger en angiven maximal viktgräns (lbs/kg).Indikerar en säkringspunkt för transport.Indikerar en potentiell klämpunkt.3

F. Kontrollera din hud dagligenAxioms sits- och positioneringsprodukter är utformade för att förbättra tryckfördelningen ochöka sittoleransen. Huruvida den tillhandahållna Axiom Back-produkten kommer att uppfylla dinaindividuella behov kan du inte vara säker på i förväg. Din hud påverkas av många aspekter avditt dagliga liv och medicinska tillstånd, inklusive användning av denna produkt. Var noga medatt följa alla hudvårdsprogram som fastställts av din läkare.1. Konsumenter av den här produkten bör se till att genomgå regelbundna hudundersökningar.Om du upptäcker hudförändringar ska du omedelbart sluta använda produkten och kontaktadin läkare. En viktig klinisk indikator på vävnadsnedbrytning är hudrodnad. Om huden blirröd ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta din läkare.VARNING! Om du väljer en Axiom Back som inte passar rullstolen kan det påverka dinhud, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.VARNING! Underlåtenhet att kontrollera huden på rätt sätt eller att fortsätta använda enAxiom Back efter uppkomna hudförändringar kan påverka din hud, vilket kan leda tillallvarliga skador eller dödsfall.G. Allmänna varningarVARNING! Använd eller installera inte denna Axiom Back utan att först ha läst och förståttden här handboken. Kontakta din auktoriserade Ki Mobility-leverantör eller din läkare omdu inte förstår varningarna eller anvisningarna. I annat fall kan det leda till allvarligapersonskador eller dödsfall.VARNING! Installation av en Axiom Back på en rullstol kan påverka rullstolenstyngdpunkt. Förändringar i tyngdpunkten kan påverka rullstolens stabilitet, vilket kan ledatill att rullstolen välter eller faller, vilket i sin tur kan leda till allvarliga personskador. Läsalltid bruksanvisningen för rullstolen för att se om rullstolen behöver ändras för att getillräcklig stabilitet när du har monterat på en Axiom Back.VARNING! Din hud kan påverkas av många aspekter av ditt dagliga liv och medicinskatillstånd, inklusive användning av denna produkt. Var noga med att följa allahudvårdsprogram som fastställts av din läkare. Konsumenter av den här produkten bör setill att genomgå regelbundna hudundersökningar enligt läkarens anvisningar. I annat fallkan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.4

H. Skydda din Axiom BackUndvik långvarig exponering för ogynnsamma miljöförhållanden. Detta kan inbegripa överdrivenexponering för solljus och hög värme eller sträng kyla. Detta kan leda till försämrad prestandahos din Axiom Back.VARNING! Om du inte skyddar din Axiom Back kan det leda till förändringar som kanpåverka din hudintegritet, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.Även om din Axiom Back har tillverkats i enlighet med de brandsäkerhetsstandarder som angespå märkskyltarna ska du undvika att utsätta kudden för öppna lågor eller extrema värmekällor,t.ex. brinnande cigaretter. Det kan leda till att kudden antänds eller avger skadliga gaser.VARNING! Om du inte skyddar din Axiom Back från extrem värme kan den antändas elleravge skadliga gaser, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.I. Överdragets riktningDin Axiom Back är utformad för att sitta i en viss riktning och den måste placeras korrekt irullstolen med överdraget rätt vänt mot skumbasen. Den är märkt med rätt orientering. Se bild 2.Bild 2Handtagetsrem sitterovanpåöverdraget.Den övre överdragsremmenöverlappar den nedreöverdragsremmen.Blixtlåsetsitter påöverdragetsundersida.Etiketternasitter påöverdragetsundersida.VARNING! Om du inte riktar in din Axiom Backs kudde och överdrag på rätt sätt kan detpåverka din hudintegritet, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.5

Inställning, justering och skötselA. Inpassning av din Axiom Back och rullstolenVARNING! Användaren av denna utrustning ansvarar för att den har ställts in och justeratsav en auktoriserad Ki Mobility-leverantör enligt de råd som getts av sjukvården. AxiomBack och dess beslag kan kräva regelbundna säkerhets- och funktionskontroller.Justeringar ska utföras av din auktoriserade Ki Mobility-leverantör. Använd alltid delaroch/eller tillbehör som har rekommenderats eller godkänts av Ki Mobility.AABAxiomBack,bredd(allakonturer)12 tum14 tum16 tum18 tum20 tum22 tumTABELL 1Bredden på de bakre käpparna fråndet ena rörets utsida till den andra (A)Minsta breddStörsta 5,750,855,9OBS! Ryggstödskäpparnasklämbultar finns i två olikastorlekar.Cm35,640,645,750,855,961,0TABELL 2AxiomBack,bredd(allakonturer)12–26 tumKäppdiameter (B)MinstaStörstabreddbreddTum3/4Cm Tum Cm1,9 1 1/8 2,8530 mm (används för 3/4-tums och 7/8-tums ryggstödskäppar)35 mm (används för 1-tums och 1-1/8-tums ryggstödskäppar)6

A. Inpassning av din Axiom Back och rullstolen (forts.)Generell inställningOBS! Om du beställt produkteninstallerad på stolen går du vidare till steg 4.1. Ta bort ryggstödets skal från överdraget. Montera ryggstödsfästet på skalet med fästplattan(bild 3:A), två brickor (bild 3:B) och två kupolmuttrar (bild 3:C). Montera fästet så attfästplattans pinnbultar är ca 2,5 cm från toppen av varje fästskåra. Dra åt beslagen löst.Upprepa proceduren på den motsatta sidan.Bild 3ACB1”2. Montera höljet (bild 4:C) på fästet med två bultar (bild 4:A), två låsbrickor (bild 4:B), tvåbrickor (bild 4:D), två fjäderskivor (E) och en mutterplatta (bild 4:F). Dra åt beslagen löst ochupprepa proceduren på motsatt sida.Bild 4DBAFEC3. Montera ryggstödsfästets klämma (bild 5:B) på monteringsplattan (bild 5:C) med tvålåsbrickor (bild 5:E), två sfäriska brickor (bild 5:D) och en dubbelmutter (bild 5:A). Bultarnaska dras inåt från stolens utsida. Välj bultar, från de två storlekar som finns, som är tillräckligtlånga för att gå genom dubbelmuttern, men inte så långa att de sticker ut för mycket påandra sidan. Dra åt beslagen löst. Upprepa proceduren med den andra uppsättningenklämmor för ryggstödsfästet.Bild 5CBBDA7EF

A. Inpassning av din Axiom Back och rullstolen (forts.)4. Montera ryggstödsenheten på ryggstödsfästena. Se bild 6.Bild 65. Visualisera användaren sittandes på stolen med en kudde så att du ser var klämmorna skamonteras på ryggstödskäpparna. Se till att det inte blir kontakt med ryggstödskäpparna.Ryggstödets nedre kant slutar vanligen mellan 2,5 och 5 cm ovanför dynans överkant. Lossafästklämmorna och montera dem på ryggstödskäpparna. Se bild 7.Bild 7Inga störningarvid klämmorsplaceringarInga störningarvid klämmorsplaceringar1” - 2”6. Justera ryggstödet så att det ser centrerat ut mellan de två bakre käpparna och bådaklämmorna är inställda på samma höjd på båda sidorna. Vi rekommenderar att du använderett måttband för att säkerställa att båda sidorna är inställda på samma sätt. När det slutligaläget är uppnått med endast bulten åtdragen på varje beslag ska du lossa och testa spärroch frigöringen. Tips: Lossa endast en bult åt gången och dra åt den tills önskat lägeuppnås.7. När det slutliga läget är uppnått med endast en bult åtdragen på varje yta ska du lossa ochtesta spärr- och frigöringsmekanismen.8. Den sista spärren ska aktiveras när du drar den övre bakre delen av ryggstödet bakåt. Omspärren inte klickar på plats lossar du den sida som inte griper tag och justerar spärren förhand så att den griper tag. Upprepa steg 7 om det behövs.9. Dra åt alla delar så att de sitter fast ordentligt under körning eller tills användarspecifikajusteringar ska göras senare. Om du drar åt beslagen på den bakre stolpen för hårt kan detskada ryggstödskäpparna.10. Sätt tillbaka ryggstödets överdrag. Ta bort och sätt tillbaka ryggstödet flera gånger för attsäkerställa att det är rätt inställt och att alla delar sitter på plats.8

A. Inpassning av din Axiom Back och rullstolen (forts.)Anpassade justeringar1. Justera ryggstödets höjd vid behov genom att lossa de två muttrarna (bild 8:A) påryggstödets fäste. Skjut skalet uppåt eller nedåt för att uppnå önskad höjd och dra åtbeslagen. Se till att båda sidorna är inställda på samma sätt.Bild 8AA2. Ryggstödets vinkel och djup kan justeras samtidigt vid behov. Lossa de två bultarna (bild9:A) på fästet och justera ryggstödets vinkel och djup i en rörelse. Dra åt beslagen igen närönskad inställning har uppnåtts.Bild 9A3. Dra åt alla beslag med ett åtdragningsmoment på 12,5 Nm utom huvmuttrarna som ska drasåt med ett åtdragningsmoment på 9 Nm. Om du drar åt beslagen på den bakre stolpen förhårt kan det skada ryggstödskäpparna.4. Ta bort och sätt tillbaka ryggstödet flera gånger utan att användaren sitter i stolen för attsäkerställa att ryggstödet är rätt läge och att alla delar sitter på plats.VARNING! Om du inte riktar in din Axiom Back och överdraget ordentligt kan det påverkadin hud, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.VARNING! Om du inte väljer en Axiom Back och ett överdrag som hålls på plats i rullstolenpå rätt sätt kan du ramla av rullstolen, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.9

B. Skjuta eller lyftaVARNING! Använd inte Axiom Back för att lyfta eller skjuta rullstolen.1. Använd inte Axiom Back för att lyfta rullstolens vikt. Den är endast avsedd för borttagning avAxiom Back.2. Att skjuta eller dra räknas som felaktig användning av Axiom Back vilket kan leda till attAxiom Back oväntat lossnar från rullstolen. Om du inte följer dessa varningar kan det leda tillskador på din stol, eller att du faller, välter eller förlorar kontrollen över den, vilket i sin tur kanleda till att användare eller andra personer skadas allvarligt.C. Axiom Back – säkerhet vid överflyttningAxiom Back har testats i enlighet med de dynamiska testkraven i ANSI/RESNA WC-4, avsnitt 20:Wheelchair seating systems for use in motor vehicles (Rullstolssitssystem för användning imotorfordon) eller ISO 16840-4 Wheelchair seating (Rullstolssitsar) – del 4: Seating systems foruse in motor vehicles (Sitssystem för användning i motorfordon). Ett komplett system avrullstolsramar, sitsar, WTORS-system och ett korrekt utrustat motorfordon, som alla har uppfylltde standarder som nämns i detta avsnitt, bör finnas på plats innan en rullstol medtransporttillvalet används som sittplats i ett motorfordon.VARNING! Om du inte följer alla instruktioner för installation, användning och underhåll iden här handboken samt de transportinstruktioner som anges nedan, kan det leda tillallvarliga skador eller dödsfall om du använder Axiom Back i en rullstol som används somsittplats i ett motorfordon.1. Om det är möjligt ska föraren flytta till OEM-fordonssätet och använda fordonetssäkerhetsutrustning.2. Avståndet mellan den övre delen av användarens axel och den övre delen av Axiom Back fårinte överstiga 14 cm.3. Rullstolen måste vara märkt på lämpligt sätt för användning som säte i ett motorfordon, varadynamiskt testad enligt prestandakraven i ISO-standard 7176-19 och vara installerad,användas och underhållas enligt tillverkarens instruktioner.4. Om den ursprungliga rullstolsstolssitsen byts ut måste den nya sitsen vara godkänd förrullstolstransport samt installeras och användas enligt tillverkarens instruktioner.5. När du använder rullstolen som sittplats i ett motorfordon måste användaren varaframåtvänd.6. Användaren måste använda ett WTORS-system som uppfyller kraven i ANSI-RESNA WC-4,avsnitt 18: Wheelchair tie-down and occupant restraint systems for use in motor vehicles orISO 10542-1 Technical systems and aids for disabled or handicapped persons Wheelchairtie-down and occupant-restraint systems Part 1 (Tekniska system och hjälpmedel förpersoner med funktionsnedsättning – System för förankring av rullstol ochfasthållningsanordningar för person sittande i rullstol – Del 1): Requirements and testmethods for all systems (Krav och testmetoder för alla system), och som är installerat,används och underhålls enligt tillverkarens instruktioner).7. Användning av midjebälten, bröstbälten, axelselar eller andra bältessystem eller tillbehör ärinte tillåtet och får inte användas för att hålla användaren på plats, såvida det inte är godkäntför detta ändamål av tillverkaren enligt ANSI-RESNA WC-4, avsnitt 18 eller ISO 10542-1, del1.10

C. Axiom Back – säkerhet vid förflyttning (forts.)8. Användning av nackstöd, sidostöd eller positioneringstillbehör får inte användas för att hållaanvändaren på plats, såvida det inte är godkänt för detta ändamål av tillverkaren enligtRESNA WC-4, avsnitt 18 eller ISO 10542-1, del 1 eller ANSI/ RESNA WC-4, avsnitt 20:Wheelchair seating systems for use in motor vehicles (Rullstolssitssystem för användning imotorfordon) eller ISO 16840-4 Wheelchair seating (Rullstolssitsar) – del 4: Seating systemsfor use in motor vehicles (Sitssystem för användning i motorfordon).9. Eftermarknadstillbehör såsom brickor, hållare för syrgastank, syrgastank, droppställning,ryggsäckar, påsar och andra föremål ska tas bort och säkras separat i motorfordonet. Ihändelse av en olycka kan dessa föremål bli farliga projektiler som kan leda till att du ellerandra passagerare blir skadade eller omkommer.10. Den här produkten är avsedd att användas av vuxna som väger mellan 36 och 136 kg.11. Om din Axiom Back har varit inblandad i en olycka ska du inte fortsätta använda den,eftersom den kan ha belastats för hårt eller fått skador som inte syns.D. UnderhållRegelbunden rengöring och underhåll kan bidra till att förlänga livslängden på din Axiom Back.Du bör inspektera din Axiom Back en gång i månaden. När du rengör produkten bör du ävenkontrollera komponenterna.1. Kontrollera om överdraget är trasigt eller onormalt sliteta. Ta bort överdraget och kontrollera att inga avvikelser förekommeer (både på in- och utsidan).b. Kontrollera att skuminläggen inte är trasiga eller slitna.2. Kontrollera att beslagen inte är lösa, visar tecken på slitage, är skadade eller deformade.VARNING! Om du upptäcker avvikelser, t.ex. att skumplasten har gått sönder eller attbeslagen eller fästelementen är skadade, ska du omedelbart sluta använda produkten ochkontakta en auktoriserad Ki Mobility-leverantör. I annat fall kan det påverka din hud ellerleda till allvarliga personskador eller dödsfall.VARNING! Ägaren till utrustningen ansvarar för att den har ställts in och justerats av enauktoriserad Ki Mobility-leverantör i enlighet med anvisningar från hälso- ochsjukvårdspersonal. Det kan kräva regelbundna säkerhets- och funktionskontroller ellervissa justeringar som kan utföras av användaren, vårdgivaren eller en auktoriserad KiMobility-leverantör.1. Fästelement: Ki Mobility rekommenderar att alla fästelement inspekteras med avseende påkorrekt funktion, till exempel att inga bultar är lösa eller andra komponenter är trasiga varsjätte månad. Lösa fästelement ska dras åt enligt installationsanvisningarna.2. Byte av delar: Kontakta omedelbart din auktoriserade Ki Mobility-leverantör om någrakomponenter behöver bytas ut. Använd inte systemet om du upptäcker att någrakomponenter är lösa eller trasiga.11

E. Rengöring1. Axiom Backs överdraga. Ta bort Axiom Backs överdrag genom att lossa Velcro . Dra upp blixtlåset på överdragetsundersida.b. Rulla försiktigt ihop och ta bort skuminlägget och vänd överdraget ut och in.c. Stäng överdraget för att undvika att det fastnar.d. Tvätta i tvättmaskin (40 C).e. Dropptorka eller torktumla utan värme.OBS! Kemtvätta inte överdrag, använd inte industriella rengöringsmedel eller industriellatorktumlare när du rengör överdraget. Använd inte ångautoklaver. Blek inte överdraget.Definitioner av symboler för tvättvård visas i bild 11.2. Axiom Back – monteringa. Ta bort hela bakdelen för att underlätta rengöringen. Se bild 10.Bild 10b. Skalet till Axiom Back bör rengöras regelbundet med tvål och vatten för att förhindra ansamling av smuts.3. Positioneringskomponentera. Positioneringskomponenter kan torkas av med tvål och vatten.b. Sänk INTE ned positioneringskomponenter under vatten.Skötsel och användningsinstruk oner40Maskintvä , varmBlek inteTorktumling, normal, ingen värmeStryk inteIngen kemtvä Bild 1112

F. Montera ihop din Axiom Back efter rengöring1. Efter rengöringa. Sätt tillbaka skuminsatsen och överdraget. Rulla ihop skuminsatsen något när du sättertillbaka överdraget.2. Montera tillbaka Axiom Backa. För att montera tillbaka Axiom Back i urtagen ska du passa in stiften i urtagen.b. Tryck tillbaka Axiom Back på plats i urtagen.b. Om stiften sätts i ordentligt klickar de fast i ett låst läge.Bild 12VARNING! Om du är osäker på om du har hört något ”klick”, ska du dra upp Axiom Back ihandtaget för att testa och säkerställa att det är låst på plats ordentligt. Om du inte följerdenna varning kan det leda till skador på utrustningen, att användaren faller eller förlorarkontrollen över rullstolen, vilket i sin tur kan leda till att användaren eller andra råkar ut förallvarliga skador.13

KI MOBILITYS BEGRÄNSADE GARANTIProdukten har en förväntad livslängd på fem år.A. 24 månaders garantiKi Mobility garanterar att Axiom Back är fri från material- och tillverkningsfel i 24 månader. Dennabegränsade garanti gäller för:1. Axiom Backs skal och skuminsatserUnder en period på 24 månader (2 år) från inköpsdatum, under förutsättning att normal användninghar skett, kommer Ki Mobility efter eget gottfinnande att reparera eller byta ut produkten utankostnad. Denna garanti gäller inte punkteringar, revor eller brännskador.B. 6 månaders garantiKi Mobility garanterar att kudden är fri från material- och tillverkningsfel i 6 månader. Dennabegränsade garanti gäller för:1. Avtagbara överdragUnder en period av 6 månader från inköpsdatumet, förutsatt att normal användning har skett, ommaterial- eller tillverkningsfel skulle uppstå, kommer Ki Mobility efter eget gottfinnande att repareraeller byta ut det utan kostnad. Denna garanti gäller inte punkteringar, revor eller brännskador.C. Begränsningar1. Vi garanterar inte:a. Skador till följd av försummelse, felaktig användning eller felaktig installation eller reparation.b. Produkter som modifierats utan Ki Mobilitys uttryckliga skriftliga medgivande.c. Skador som orsakas av att viktgränsen överskrids.2. Denna garanti GÄLLER INTE om den ursprungliga serienummerskylten på Axiom Back har tagitsbort eller ändrats.3. Denna garanti gäller endast i USA. Kontrollera med din leverantör om internationella garantiergäller.4. Denna garanti kan inte överlåtas och gäller endast för det första köpet av en konsument genomen auktoriserad Ki Mobility-leverantör.D. Vad vi kommer att göraVårt enda ansvar är att reparera eller byta ut delar som omfattas av garantin. Detta är den endagottgörelsen för följdskador.E. Vad du måste göra1. Du måste begära från oss, medan denna garanti gäller, förhandsgodkännande för retur ellerreparation av delar som omfattas.2. Anspråk och reparationer ska behandlas av närmaste auktoriserade leverantör. Med undantagför uttryckliga garantier som lämnas häri, utesluts alla andra garantier, inklusive underförståddagarantier om säljbarhet och garantier för lämplighet för ett visst ändamål.F. Meddelande till kunden1. Om det är tillåtet enligt lag, gäller denna garanti istället för någon annan garanti (skriftlig ellermuntlig, uttrycklig eller underförstådd, inklusive en garanti för säljbarhet eller lämplighet för ettvisst ändamål).2. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter som skiljer sigåt i olika jurisdiktioner.14

Ki Mobility5201 Woodward DriveStevens Point, Wisconsin 54481715-254-0991www.kimobility.comDCN0753.1

Tum Cm 12 tum 12 30,5 14 35,6 12–26 tum 3/4 1,9 1 1/8 2,85 14 tum 14 35,6 16 40,6 16 tum 16 40,6 18 45,7 18 tum 18 45,7 20 50,8 20 tum 20 50,8 22 55,9 22 tum 22 55,9 24 61,0 B A A 35 mm (används för 1-tums och 1-1/8-tums ryggstödskäppar) 30 mm (används för 3/4-tums och 7/8-tums ryggstödskäppar) OBS! Ryggstödskäpparnas klämbultar .

Related Documents:

Dina pengar. Dina pengar är mer än mynt och sedlar som du har i . plånboken. Dina pengar är också alla dina inkomster . och utgifter. Inkomster är pengar du får och utgifter är pengar du betalar. Några inkomster och utgifter är samma varje månad. De kallas fasta inkomster och utgifter. Inkomster och utgifter som inte återkommer varje

dette du gouvernement du Canada Taux communiqué auquel les banques peuvent emprunter entre elles sans garantie pendant une durée précisée Coût d'emprunt de fonds pour un jour sur les marchés des opérations de pension du Trésor américain Type de taux Non garanti Garanti Non garanti Garanti Type de calcul Moyenne arithmétique

tests would help to establish the breadth of ANV infection. ANV has been known to be associated with both subclinical and clinical infections, suggesting the possible presence of virulent and non-virulent strains of the virus. Also, specific clinical situations such as heat stress or co-infectious pathogens

Tekniska hjälpmedel såsom SolidWorks, ANSYS och MATLAB användes för att modellera och analysera de konceptuella lösningarna. Slutlösningen valdes från ett flertal olika koncept, varpå detta vidareutvecklades och optimerades. Betydande material och gastätningslösningar identifierades och utvärderades för att hitta den bästa .

Myndigheter och statliga bolag har genom sin omfattande och breda verksamhet stor möjlighet att påverka och driva på utveckling som bidrar till att nå miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Programmet Staten går före nyttjar potentialen i att staten är drivande och går före med att använda nya eller förbätt-

et här är en handbok om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Handboken har elva kapitel med information . om bland annat att spara och låna pengar, att betala räkningar och vilka skydd som finns i samhället. Skydd som till exempel föräldrapenning, sjukpenning och pension. Nytt är texter om autogiro, mobilt bank-id och Swish.

- ge underlag för nationell och internationell rapportering - följa förändringar och känna nivån av radioaktiva ämnen och strålningskällor i miljön . vatten och jord/mark". Kontrollen av mark har ersatts med kontroll av externstrålning och livsmedelskontamination. Kommissionen rekommenderar övervakning av externa miljö-

Xerox Phaser 3610 Xerox WorkCentre 3615 Warranty Garantie Italiano Garanzia Deutsch Garantie Español Garantía Português Garantia Nederlands Garantie Svenska Garanti Dansk Garanti Norsk Garanti Suomi Takuu Ελληνικά Εγγύηση Português Garantia (Brasil) Русский Гарантия Български Гаранция Lietuvis Garantija .