TADBIR URUS PENGURUSAN KEWANGAN

3y ago
180 Views
10 Downloads
6.46 MB
120 Pages
Last View : 12d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Jewel Payne
Transcription

9Tadbir Urus Kewangan UniversitiTADBIR URUSPENGURUSAN KEWANGANUNIVERSITI TEKNOLOGI MARAU n i v e r s i t i Te k n o l o g i M A R AE D AR A N T E R H A DS H AH A L A MU niversiti T eknologi MARA1

9Tadbir Urus Kewangan UniversitiTADBIR URUSPENGURUSAN KEWANGANUNIVERSITI TEKNOLOGI MARAU n i v e r s i t i Te k n o l o g i M A R AE D AR A N T E R H A DS H AH A L A MU niversiti T eknologi MARA1

Tadbir UrusTadbir1UiTM:MultisistemUrus 1UiTM:MultisistemKANDUNGANPerkara2Muka SuratTadbir Urus Pengurusan Kewangan UiTM1.0Pendahuluan2.0Latar Belakang3.0Asas Penyediaan Tadbir Urus4.0Institusi Tadbir Urus5.0Struktur Tadbir Urus6.0Senarai Jawatankuasa7.0Had Kuasa Tadbir Urus8.0Risiko dan an H1 : Struktur Tadbir Urus Pengurusan Kewangan UiTMLampiran H2 : Struktur Tadbir Urus Pelaburan UniversitiLampiran H3 : Struktur Organisasi Pejabat BendahariLampiran H4 : Carta Fungsi Pejabat Bendahari22232426Panduan Tadbir Urus Tadbir Urus Pengurusan Kewangan UiTM1.Jawatankuasa Tetap Kewangan (JTK)2.Jawatankuasa Pelaburan Universiti (JPU)3.Jawatankuasa Induk Pemeriksaan Bajet Universiti (JKPBU)4.Jawatankuasa Induk Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)5.Lembaga Perolehan UiTM6.Jawatankuasa Induk Pengurusan Aset Kerajaan UiTM (JPAKU)7.Jawatankuasa Sebut Harga UiTM (JKSH)8.Jawatankuasa Sebut Harga UiTM Negeri (JKSHN)9.Jawatankuasa Sebut Harga UiTM Negeri/Kampus Satelit/ILD10.Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Negeri (JPKAN)11.Jawatankuasa Pembukaan Peti Tender/Sebut Harga Rasmi UiTM Induk/Kampus Negeri/Kampus Satelit/ILD3135394246495256606366U niversitiU niversitiT eknologiT eknologiMARA MARA2

Tadbir UrusTadbirKewanganUrus 17.18.19.20.21.22.23.Muka SuratJawatankuasa Penilaian Teknikal UiTM Induk/Kampus Negeri/Kampus Satelit/ILDJawatankuasa Penilaian Harga Tender/Sebut Harga Rasmi UiTM Induk/KampusNegeri/Kampus Satelit/ILDJawatankuasa Rundingan Harga UiTM Induk/Kampus Negeri/Kampus Satelit/ILDJawatankuasa Pelupusan Aset Alih UiTMJawatankuasa Pelupusan Aset Tak Alih UiTMJawatankuasa Bantuan Memiliki Kenderaan dan KomputerJawatankuasa Akaun Amanah/Tabung AmanahJawatankuasa Tabung Amanah Tahfiz UiTMJawatankuasa Tabung Amanah Zakat UiTMJawatankuasa Akaun Amanah Dana Kecemerlangan Pendidikan UiTMUiTM Holding (Tidak disediakan)Anak-anak Syarikat UiTM Holding (Tidak disediakan)Lampiran H5 : Kertas Kerja Perolehan Tender Bekalan/Perkhidatan AmLampiran H6 : Kertas Kerja Perolehan Tender Kerja/Perkhidmatan FasilitiLampiran H7 : Kertas Kerja Perolehan Sebut Harga Bekalan/Perkhidatan AmLampiran H8 : Kertas Kerja Perolehan Sebut Harga Kerja/Perkhidmatan Fasiliti697376798387909599103106109111114U niversitiU niversitiT eknologiT eknologiMARA MARA 33

Tadbir Urus 1UiTM:Multisistem4U niversiti T eknologi MARA

Tadbir Urus Kewangan UniversitiTADBIR URUS PENGURUSAN KEWANGANUNIVERSITI TEKNOLOGI MARA1.0PENDAHULUANSelaras dengan dasar transformasi negara ke arah status negara maju berpendapatantinggi menjelang tahun 2020, UiTM telah mengambil inisiatif untuk menghasilkanmodel tadbir urus sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 2025 (Pendidikan Tinggi) dan Program Transformasi UiTM 2015.Model transformasi pengurusan kewangan yang berasaskan kepada 1UiTMMultisistem merupakan satu sistem pengurusan kewangan yang diseragamkanpenggunaannya mengikut tadbir urus dan kuasa yang telah diluluskan oleh LembagaPengarah Universiti serta digunapakai oleh seluruh sistem kewangan universiti.Skop tadbir urus pengurusan kewangan yang berasaskan kepada model1UiTM:Multisistem adalah seperti beikut :1.1Skop Operasi Universiti IndukTumpuan perkhidmatan menjurus kepada perkhidmatan teras pengurusankewangan Pejabat Bendahari di Pejabat Naib Canselor, UiTM Shah Alam iaitu :i.ii.iii.iv.v.vi.vii.Perancangan dan BelanjawanPerolehan mengikut had nilai yang telah ditetapkanKewangan KorporatGaji dan Kemudahan StafPenjanaan PendapatanPengurusan Kewangan Pembangunan dan Pengurusan FasilitiPengurusan Harta BendaU niversiti T eknologi MARA5

Tadbir Urus 1UiTM:Multisistemviii.ix.x.xi.1.2Kewangan PelajarPengurusan Kewangan Akaun Amanah, Penyelidikan dan PerundinganDasar, Pentadbiran dan KualitiPengurusan Perakaunan dan SistemSkop Operasi Universiti NegeriTumpuan perkhidmatan menjurus kepada perkhidmatan teras pengurusankewangan Pejabat Bendahari di Kampus Negeri dan n dan BelanjawanPerolehan mengikut had nilai yang telah ditetapkanPengurusan BayaranPenjanaan PendapatanPengurusan Kewangan FasilitiPengurusan Harta BendaPengurusan Kewangan Akaun Amanah, Penyelidikan dan PerundinganPentadbiran dan KualitiPengurusan PerakaunanLATAR BELAKANG PEJABAT BENDAHARIPejabat Bendahari merupakan nadi utama dalam pengurusan kewangan bagikeseluruhan sistem Universiti sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta 173Universiti Teknologi Mara 1976 dan ia diuruskan secara berpusat. PerkembanganPejabat Bendahari adalah selari dengan perkembangan Universiti bermula sejakpenubuhan Dewan Latehan RIDA pada tahun 1956 sehinggalah diiktiraf menjadisebuah universiti pada 26 Ogos 1999 iaitu Universiti Teknologi MARA.Perkhidmatan Pejabat Bendahari terdapat di semua jabatan dan fakulti serta dikampus-kampus negeri dan kampus satelit di seluruh Malaysia. Dengan demikiania dapat memastikan sumber kewangan diurus dengan cekap dan berkesan melaluistruktur governan kewangan yang telah ditetapkan bagi menyokong hasrat UiTMuntuk menjadi sebuah universiti yang unggul.6U niversiti T eknologi MARA

Tadbir Urus Kewangan Universiti2.1Pengurusan Pejabat Bendahari dibahagikan seperti berikut :i.ii.iii.iv.v.vi.vii.viii.ix.x.2.23.0Jabatan Belanjawan UniversitiJabatan Kewangan KorporatJabatan Pengurusan Perolehan dan AsetJabatan Pengurusan Akaun dan Sistem KewanganJabatan Pengurusan Kewangan PelajarJabatan Gaji dan Kewangan StafJabatan Dasar dan Kewangan Ibu PejabatJabatan Pengurusan Akaun AmanahJabatan Pengurusan Kewangan Pembangunan dan FasilitiPejabat Bendahari UiTM CawanganPengurusan kewangan universiti terbahagi kepada 3 fungsi utama iaitu :i.Penentuan skop dan dasar pengurusan kewangan perancangandan belanjawan, perakaunan, pengurusan rekod dan menyediakanperkhidmatan kewangan utama.ii.Penyediaan garis panduan dan prosedur akta, arahan dan piawaian yangsedang berkuatkuasa.iii.Penyediaan struktur organisasi dan kawalan-kawalan kewangan yangberkesan dan berakauntabiliti.ASAS PENYEDIAAN TADBIR URUSPengurusan kewangan universiti adalah suatu aktiviti bagi menguruskan sumberkewangan berdasarkan kepada keutamaan dan pematuhan kepada dasar danperuntukan peraturan kewangan yang telah ditetapkan oleh Akta dan pengurusantadbir urus universiti.Mengikut Seksyen 20(6) Akta Universiti Teknologi MARA 1976 (Akta 173). Kuasa NaibCanselor tertakluk kepada peruntukan, peraturan dan perundangan yang dibuat dibawah Akta 173, menjalankan penyeliaan am dalam pendidikan, pengajaran, latihan,U niversiti T eknologi MARA7

Tadbir Urus 1UiTM:Multisistemkewangan, pentadbiran, kebajikan dan tatatertib di Universiti dan menunaikan kuasaseperti yang diperuntukkan di bawah Akta 173 dan mana-mana peraturan serta lainlain perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya.Seksyen 22 Akta Universiti Teknologi MARA 1976 (Akta 173) pula memperuntukkanBendahari sebagai pegawai utama yang dilantik oleh Lembaga Pengarah dalammenguruskan hal ehwal kewangan universiti dan melaksanakan tugas di bawaharahan dan kawalan Naib Canselor.Seterusnya, Seksyen 24 (4) Akta Universiti Teknologi MARA 1976 (Akta 173) pulamemperuntukkan Lembaga Pengarah dan Naib Canselor untuk mengawal alirankewangan dengan melaksanakan, menjalankan dan menunaikan kuasa, fungsi dankewajipan di bawah Akta 173 untuk menjana hasil Universiti, tertakluk kepada apaapa arahan yang diberikan oleh Menteri di bawah Seksyen 29, bagi menguruskanpembayaran dan penerimaan dana universiti pada setiap tahun.Pengurusan Pejabat Bendahari Universiti Teknologi MARA mengguna pakaiperaturan, garis panduan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan dan universitidari semasa ke semasa.4.0INSTITUSI TADBIR URUSTadbir urus kewangan Universiti berasaskan kepada elemen-elemen berikut :i.Keperluan Perundanganii.Perkhidmatan Kewanganiii.Pembangunan dan Pengurusan Sumber Kewanganiv.Kawalan Penilaian Prestasi KewanganTadbir urus kewangan universiti mempunyai tiga (3) Peringkat iaitu peringkat strategik,eksekutif dan pengoperasian.4.1Peringkat Strategik : Kuasa Lembaga Pengarah UniversitiTadbir urus strategik pengurusan kewangan Universiti diterjemahkan melaluipewujudan struktur pengurusan di bawah kuasa Lembaga Pengarah Universitiiaitu :8U niversiti T eknologi MARA

Tadbir Urus Kewangan Universiti4.2i.Jawatankuasa Tetap Kewangan (JTK)Menentukan dasar perakaunan dan kewangan Universiti seperti yangdinyatakan di Bahagian III, Seksyen 16 (3) Akta 173 dan bertanggungjawabuntuk menilai dan meluluskan cadangan dasar perakaunan dan kewanganyang sesuai diamal atau diguna pakai oleh pengurusan universiti.ii.Jawatankuasa Pelaburan (JP)Mencadangkan kepada Lembaga Pengarah Universiti dasar-dasarpelaburan, memperakukan permohonan penubuhan anak syarikat danseterusnya memantau prestasi pelaburan yang dibuat serta membuatlaporan kepada Lembaga Pengarah Universiti.Peringkat EksekutifPengurusan kewangan peringkat eksekutif dilaksanakan melalui jawatankuasajawatankuasa seperti berikut :i.Jawatankuasa Pemeriksaan Bajet Universiti (JKPBU)Menyemak, memeriksa dan memuktamadkan permohonanmengurus.ii.Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)Mengawasi, memantau dan menyelia semua urusan kewangan supaya iaberjalan lancar dan menepati peraturan yang telah ditetapkan.iii.Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan UiTM (JPAKU)Merancang, memantau, mengawasi dan menyelia semua aspekpengurusan aset kerajaan UiTM.iv.Lembaga Perolehan (LP) UiTMMempertimbangkan dan menyetujuterima tender bagi perolehan kerja,bekalan dan perkhidmatan mengikut had yang telah ditetapkan olehPerbendaharaan Malaysia.U niversiti T eknologi MARAbajet9

Tadbir Urus 1UiTM:Multisistem4.3Peringkat OperasiJawatankuasa di peringkat operasi dibentuk untuk memikul tanggungjawabmelaksana aktiviti teras pengurusan kewangan berpandukan dasar, polisi danperaturan yang telah ditetapkan oleh pengurusan universiti. Jawatankuasajawatankuasa ini mempunyai fungsi dan operasi yang berbeza mengikutpengerusi dan keahlian jawatankuasa dan dipengerusikan oleh Ketua PTJ yangdiberi kuasa menguruskan kewangan universiti. Jawatankuasa yang terlibat dibawah Peringkat Operasi ini adalah :i.Jawatankuasa Sebut Harga UiTM/Kampus Negeri/Kampus Satelit/ILDMempertimbang dan menyetuju terima sebut harga bagi perolehan kerja,bekalan dan perkhidmatan mengikut had nilai sebut harga sehingga RM500,000.00ii.Jawatankuasa Akaun Amanah (JKAA)a.b.c.iii.Membantu dan membiayai kegiatan-kegiatan yang dijalankan olehuniversiti yang tidak boleh ditampung daripada peruntukan BelanjaMengurus.Mentadbir dan membelanjakan wang pemberian yang diterima olehUniversiti (Sumbangan/Keuntungan/Agihan) mengikut maksudpemberian/hasil.Mengendalikan Jawatankuasa Akaun Amanah yang diuruskanberdasarkan Arahan Amanah.Jawatankuasa Pembukaan Peti Tender/Sebut Harga Rasmi UiTM Induk/Kampus Negeri/ILDMembuka peti tender/sebut harga rasmi kampus UiTM Induk dan KampusNegeri/Kampus Satelitiv.Jawatankuasa Penilaian Teknikal Peralatan UiTM Induk/Kampus Negeri/Kampus Satelit/ILDMembuat penilaian teknikal tender/sebut harga rasmi10U niversiti T eknologi MARA

Tadbir Urus Kewangan Universitiv.Jawatankuasa Penilaian Harga Tender/Sebut Harga Rasmi UiTM Induk/Kampus Negeri/Kampus Satelit/ILDMembuat penilaian harga dan kewangan petender/penyebutharga rasmivi.Jawatankuasa Rundingan Harga UiTM Induk/Negeri/ILDMerunding harga keatas pembelian yang dibuat secara rundingan terusbagi amaun melebihi RM50,000 untuk perolehan bekalan, perkhidmatan,kerja-kerja dan perolehan darurat.vii.Jawatankuasa Pelupusan Aset Alih UiTM (JPAA)Mengawasi, memantau dan menyelia pengurusan Pelupusan Aset AlihUiTM serta mempastikan peraturan yang telah ditetapkan dipatuhi.a.Nilai Perolehan asal bagi satu barang melebihi RM 50,000.00 ataupada agregatnya melebihi RM 500,000.00 di bawah bidang kuasaJawatankuasa Pelupusan Aset Alih UiTM (JPAA) seperti berikut :UiTM Shah AlamPengerusiAhli::::Timbalan Naib CanselorBendahariWakil Pejabat PendaftarWakil Jabatan Infrastruktur, Pejabat PembangunanInfrastruktur & Infostruktur: Wakil Jabatan Infostruktur, Pejabat PembangunanInfrastruktur & Infostruktur: Wakil Pejabat Penasihat Undang-Undang: Pensyarah Kanan (2 orang)Turut Hadir : Pegawai Pemeriksa Pelupusan (mengikut bidangkepakaran)Setiausaha : Ketua Bahagian Pengurusan Harta Benda, JabatanPengurusan Perolehan & Aset, Pejabat BendahariU niversiti T eknologi MARA11

Tadbir Urus 1UiTM:MultisistemUrusetia: Bahagian Pengurusan Harta Benda, JabatanPengurusan Perolehan & Aset, Pejabat BendahariUiTM CawanganPengerusi: RektorAhli:::::::Salah seorang Timbalan RektorPenolong RektorKetua Pejabat BendahariKetua Pejabat PentadbiranKetua Bahagian Pengurusan FasilitiKetua Bahagian InfostrukturWakil Penasihat Undang-Undang Cawangan(Pensyarah yang mempunyai pengetahuan undangundang): Pensyarah Kanan Fakulti (2 orang)Turut Hadir : Pegawai Pemeriksa Pelupusan (mengikut bidangkepakaran)Setiausaha : Ketua Unit Pengurusan Harta Benda, PejabatBendahariUrusetiab.: Unit Pengurusan Harta Benda, Pejabat BendahariNilai perolehan asal bagi satu barang tidak melebihi RM 50,000.00atau pada agregatenya tidak melebihi RM 500,000.00 dimana kuasamelupus secara Pekeliling seperti berikut :Bendahari - UiTM Shah AlamTimbalan Rektor - UiTM CawanganPenolong Rektor - UiTM Cawangan12U niversiti T eknologi MARA

Tadbir Urus Kewangan Universitiviii.Jawatankuasa Pelupusan Aset Tak Alih UiTM (JPATA)Mengawasi, memantau dan menyelia pengurusan Pelupusan Aset TakAlih UiTM serta mempastikan peraturan yang telah ditetapkan dipatuhi.a.Kuasa melulus pelupusan aset tak alih UiTM melebihi RM500,000.00 adalah dibawah Jawatankuasa Pelupusan Aset Tak AlihUiTM diperingkat UiTM Shah Alam. Bagi UiTM Shah Alam, semuapelupusan aset tak alih tanpa mengira nilai akan dibentangkan dimesyuarat peringkat UiTM Shah Alam seperti berikut :UiTM Shah AlamPengerusi: Timbalan Naib CanselorAhli::::::::BendahariDekan Fakulti Kejuruteraan AwamDekan Fakulti Kejuruteraan ElektrikDekan Fakulti Kejuruteraan MekanikalDekan Fakulti Senibina, Perancangan & UkurKetua Bahagian Keselamatan & Kesihatan PekerjaanWakil Pejabat Penasihat Undang-UndangPembentangTurut hadir : Pengarah Pembangunan Infrastruktur: Pengarah Hartanah, Bahagian Pengurusan Hartanah& Pelaburan: Jurutera Awam & Struktur sebagai wakil PejabatPembangunan Infrastruktur & Infostruktur: Juruukur Bahan sebagai wakil Pejabat PembangunanInfrastruktur & InfostrukturSetiausaha : Ketua Bahagian Pengurusan Harta Benda, JabatanPengurusan Perolehan & Aset, Pejabat BendahariUrusetia: Bahagian Pengurusan Harta Benda, JabatanPengurusan Perolehan & Aset, Pejabat BendahariU niversiti T eknologi MARA13

Tadbir Urus 1UiTM:Multisistemb.Kuasa melulus pelupusan aset tak alih UiTM tidak melebihi RM500,000.00 adalah dibawah Jawatankuasa Pelupusan Aset Tak AlihUiTM diperingkat UiTM Cawangan seperti berikut :UiTM CawanganPengerusi: RektorAhli: Timbalan Rektor (salah seorang): Ketua Bahagian Pengurusan Fasiliti: Pensyarah yang mempunyai kepakaran dalambidang teknikal berkenaan/Pegawai Teknikal dariagensi luar: Ketua Pejabat Bendahari: Ketua Pejabat Pentadbiran: Wakil Penasihat Undang-Undang Cawangan(Pensyarah yang mempunyai pengetahuan undangundang): PembentangTurut hadir : Jurutera: Ketua Bahagian Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan: Jurutera/Penolong Jurutera sebagai wakil BahagianPengurusan Fasiliti: Juruukur Bahan/Penolong Juruukur Bahan sebagaiwakil Bahagian Pengurusan FasilitiSetiausaha : Ketua Unit Pengurusan Harta Benda, PejabatBendahariUrusetia14U niversiti T eknologi MARA: Unit Pengurusan Harta Benda, Pejabat Bendahari

Tadbir Urus Kewangan Universitiix.Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Negeri (JPKAN)Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Rektor serta berfungsi untukmengawasi, memantau dan menyelia semua urusan kewangan supaya iaberjalan lancar dan menepati peraturan yang telah ditetapkan berdasarkanpekeliling-pekeliling Perbendaharaan dan Kementerian Pendidikan TinggiMalaysia. Minit mesyuarat JPKA (N) dikemukakan dan dibentangkan keJPKA Induk.5.06.0STRUKTUR TADBIR URUS PENGURUSAN KEWANGAN UNIVERSITI5.1Struktur Tadbir Urus Kewangan Universiti seperti di Lampiran I15.2Struktur Tadbir Urus Pelaburan Universiti seperti di Lampiran I25.3Struktur Organisasi Pejabat Bendahari seperti di Lampiran I35.4Carta Fungsi Pejabat Bendahari seperti di Lampiran I4SENARAI JAWATANKUASAStrategikJawatankuasaTetap Kewangan(JTK)EksekutifJawatankuasa PengurusanKewangan dan Akaun(JPKA)OperasiJawatankuasa PengurusanKewangan Dan Akaun Negeri(JPKAN)Lembaga Perolehan UiTMJawatankuasa Sebut HargaUiTM (JKSH)Jawatankuasa Sebut HargaUiTM Negeri (JKSHN)U niversiti T eknologi MARA15

Tadbir Urus uasa Pembukaan PetiTender/Sebut Harga Rasmi UiTMInduk (JKPPT)Jawatankuasa Pembukaan PetiTender/Sebut Harga Rasmi UiTMNegeri (JKPPTN)Jawatankuasa Penilaian TeknikalPeralatan UiTM Induk/KampusNegeri/Kampus Satelit (JKPTP)Jawatankuasa Rundingan HargaUiTM/Negeri (JKRH)Jawatankuasa Penilaian HargaTender/Sebut Harga Rasmi UiTMInduk/Kampus Negeri/Kampus Satelit(JKPH)Jawatankuasa Akaun Amanah (JKAA)Jawatankuasa PengurusanAset Kerajaan UiTM(JPAKU)*Peringkat UiTM CawanganLaporan dibentang di bawahagenda khas pengurusan asetalih UiTM semasa MesyuaratEksekutif/Pentadbiran UiTMCawangan.Jawatankuasa Pelupusan Aset AlihUiTM/Negeri (JPAA)Jawatankuasa Pelupusan Aset TakAlih UiTM/Negeri (JPATA)JawatankuasaPemeriksaan BajetUniversiti (JKPBU)JawatankuasaPelaburan (JP)16UiTM HoldingsU niversiti T eknologi MARAAnak-Anak Syarikat UiTM Holdings

Tadbir Urus Kewangan Universiti7.0HAD KUASA TADBIR URUS7.1Had Kuasa Tadbir Urus Jawatankuasa Tetap ikJTKLPU1.Dasar PerakaunanMeliputi polisi perakaunan/menghapus kiraberkaitan hasil/terimaan/sumbangan/tajaan/pinjaman/dana, n/pemindahan pengurusan Akaun Amanah/pemindahan Arahan AmanahLM2.Dasar Kewangani. Meliputi pengiktirafan/pengagihan hasil/terimaan/keuntungan/kadar kenaan/sewaan/bayaran/caj (termasuk sewaan ruang, peralatan,makmal, perkhidmatan dan lain-lain kemudahanuniversiti)ii. Semakan dan pindaan kadarLM3.Kehilangan harta/Hapus kira harta/PenggantianL/PM4.Surcaj kehilangan hartaPLC CadangSY SyorkanS SahkanM MaklumP PerakuL LulusU niversiti T eknologi MARA17

Tadbir Urus 1UiTM:Multisistem7.2Had Kuasa Tadbir Urus Jawatankuasa PelaburanPeringkatProsesBilStrategikLPUCP/La. Pembentangan permohonan pelaburan jangkapendek, jangka sederhana dan jangka panjangdari institusi kewangan tempatan/pengurus dana.CP/Lb. Membuat analisa terhadap portfolio pelaburandan firma/pengurus dana serta memperakukanpelantikan pengurus dana bagi menguruskanpelaburan UiTMC/PLc. Melaburkan wang lebihan UiTM dari KumpulanWang UiTM yang tidak bersumberkan daripadaKerajaan.C/PLa. Menerima dan menganalisa laporan kewangandaripada pengurus dana tentang prestasi, strategidan kedudukan semasa pelaburan.C/PLb. Menyediakan laporan pelaburan secara berkalauntuk Jawatankuasa Pelaburan dan LembagaPengarah Univerisiti.C/PLa. Memperakukan permohonan penubuhan anaksyarikat UiTM.C/PLb. Pelaporan prestasi kewangan anak-anaksyarikat UiTM.C/PLMengemukakan cadangan untuk dasar pelaburan,agihan daripada pelaburan/cadangan pelaburanbaru dan penjualan saham kepada LembagaPengarah Universiti.2(1) Menguruskan prosedur pelaburan universiti :4EksekutifJP1318OperasiMemantau prestasi pelaburan universiti :Perkara berkaitan anak-anak syarikat :C CadangP PerakuL LulusM MaklumSY SyorkanS SahkanU niversiti T eknologi MARA

Tadbir Urus Kewanga

1. Jawatankuasa Tetap Kewangan (JTK) 2. 35Jawatankuasa Pelaburan Universiti (JPU) 3. Jawatankuasa Induk Pemeriksaan Bajet Universiti (JKPBU) 4. Jawatankuasa Induk Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) 5. Lembaga Perolehan UiTM 6. Jawatankuasa Induk Pengurusan Aset Kerajaan UiTM (JPAKU) 7. 52Jawatankuasa Sebut Harga UiTM (JKSH)

Related Documents:

c. Jawatankuasa Induk Pembangunan Sumber Manusia (JKI PBSM) d. Majlis Bersama Jabatan (MBJ) e. Jawatankuasa Induk Pelan Penggantian (JKI PP) f. Jawatankuasa Induk Klinik Panel (JKI KP) 12 Universiti Teknologi MARA Universiti Teknologi MARA 13 Tadbir Urus 1UiTM:Multisistem Tadbir Urus Sumber Manusia

1 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis panduan menerangkan tatacara pengurusan kewangan kegiatan pelajar. 2.0 GLOSARI HEP-UKM Pusat Hal Ehwal Pelajar iSTAR Sistem Integrasi Bakat, Aktiviti & Resume Pelajar UKPEL Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari PTJ Pusat Tanggungjawab – HEP-

Perancangan Kewangan dan Pengurusan Harta Ahli Sunnah dan Jamaah Deradikalisasi & “Counter-Terrorism” Hasil Penulisan (Buku) 1. (2011) The Four Introductory Theories of Fiqh Muamalat 2. (2012) Pengurusan Kewangan Masjid: Model Imarah Masjid 3. (2013) 40 Hadith Pengurusan Harta dan Perancangan Kewangan 4.

2.5 Pengurusan Stres 38 2.5.1 Model Pengurusan Stres: Diagnosis dan Intervensi 40 2.5.2 Mekanisme Menghadapi Stres 41 2.5.3 Dimensi Untuk Pengurusan Stres 44 2.6 Pengurusan Stres dan Peranannya Dalam Prestasi 46 2.7 Kesan Pengurusan Stres dalam Hubungan antara Persaingan Kerja Kompetitif dan Prestasi 48

daripada Allah Ta ala dan tidak melawan takdir dan tadbir yang ditetapkan oleh Allah. Isqat al-Tadbir al- Uyubini menjaga amalan hati untuk tiada perasaan menentang takdir dan tadbir dari Allah dan mengaku All

KEWANGAN DAN AKAUN KP 5.1/2013 Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun 1. Tujuan . Memastikan pembayaran bil di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) dan Arahan Perbendaharaan 59 diselesaikan; dan . Melaksanakan tindakan mengutip balik atau potongan gaji. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 5.1/2013 Lampiran A M.S .

EDU 3105 12 Fungsi Pengurusan Pengajaran Fungsi ini bertujuan untuk mengarah, menyelaras & mengawal untuk memastikan teknologi dalam pengajaran berjalan lancar dan berkesan. Fungsi pengurusan didukung oleh pengurusan organisasi dan pengurusan kakitangan. Pengurusan o

Positron and Positronium Chemistry, Goa 2014 Andreas Wagner I Institute of Radiation Physics I www.hzdr.de Member of the Helmholtz Association Isotopes, reactors, accelerators Production of positrons through electromagnetic interactions (photons) e-e γ e-e-Use intense source of photons for pair production