Manual Pelaksanaan EKSA (5S) V2.0-2014

7m ago
51 Views
0 Downloads
1.02 MB
31 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : n/a
Upload by : Aydin Oneil
Share:
Transcription

MANUALPELAKSANAAN EKSA (5S)EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAMJABATAN PENDIDIKAN JOHORVERSI 1.0-2015DISEDIAKAN OLEHDILULUSKAN OLEHTARIKH KUATKUASAJAWATANKUASA INDUKEKSA (5S) JPN JOHOR .PENGARAH PENDIDIKAN JOHORJABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR1 OKTOBER 20141

KANDUNGANBilPerkaraMukasuratBAHAGIAN 11.1TUJUAN41.2LATARBELAKANG41.3KONSEP 5S41.4PENJENAMAAN SEMULA EKSA5BAHAGIAN 2:PELAKSANAAN EKSA(5S) DI JPN JOHOR2.1DASAR EKSA (5S)72.2OBJEKTIF EKSA (5S)72.3LOGO DAN SLOGAN EKSA (5S)82.4PENUBUHAN JAWATANKUASA EKSA (5S)a.Jawatankuasa Pemandu EKSA (5S)9b.Peranan Jawatankuasa Induk EKSA (5S)9c.Peranan Jawatankuasa Latihan EKSA (5S)9d.Peranan Jawatankuasa Audit EKSA (5S)9e.Peranan Jawatankuasa Promosi EKSA (5S)10f.Peranan Penyelaras dan Setiausaha EKSA (5S)10g.Peranan Fasilitator EKSA (5S)102.5PENUBUHAN ZON EKSA (5S) JPN JOHOR112.6KEPERLUAN ZON EKSA (5S)12BAHAGIAN 3:TINDAKAN PELAKSANAAN EKSA(5S)3.1KOMPONEN KEPERLUAN PELAKSANAAN13KOMPONEN A:KEPERLUAN UTAMA132

BilPerkaraMukasuratKOMPONEN B:RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT15KOMPONEN C:TEMPAT UMUM21KOMPONEN D:KESELAMATAN PERSEKITARAN25KOMPONEN E:KAWASAN PERSEKITARAN27PENUTUP29Lampiran 1 : Carta Jawatankuasa Pemandu EKSA30Lampiran 2 : Pelan Lokasi Zon313

BAHAGIAN 11.1TUJUANTujuan Manual ini disediakan bagi memberi panduan kepada warga Jabatan Pendidikan NegeriJohor dalam melaksanakan EKSA 5S(Ekosistem Kondusif Sektor Awam bagi menghasilkanpersekitaran kerja yang bersih, kemas dan kondusif. Manual ini adalah sebagai piawaiantindakan kebersihan, kekemasan dan keselamatan secara minima sahaja namunpemakaiannya adalah tertakluk kepada kesesuaian di peringkat zon.1.2LATARBELAKANGEKSA 5S telah diamalkan di sektor kerajaan untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yangselesa, kemas dan selamat. Amalan ini dapat mewujudkan persekitaran kerja yang berkualitisecara sistematik dan praktikal, dan dengan itu mengurangkan pembaziran dari segi masa,ruang dan sebagainya, justeru menjimatkan kos operasi.1.3KONSEP 5S5S merupakan istilah asal dalam Bahasa Jepun, yang jika diterjemahkan ke Bahasa Melayudan Bahasa Inggeris akan membawa maksud seperti yang dinyatakan di dalam jadual SUDCONTOHSeiriSisihSortMenyisih barang-barang yang Membuangtidak perlu.Mengasingkansampahdan melupuskan barangbarang yang tidak diperlukandi tempat kerja secarasistematikSeitonSusunSet in OrderKekemasan: Menyusunbarang - barang yangdiperlukan secara kemas dansistematik supaya mudahdiambil dan dikembalikan ditempat asal selepasdigunakan.Mencapaidokumen dalamtempoh 30 saat.SeisoSapuShinePembersihan: Membersihkandan memeriksa tempat kerjasecara terperinci supayatiada debu atau kotoran diatas lantai, peralatan danTanggungjawabharian untukpembersihanruang danperalatan kerja4

NTOHpersekitaran tempat kerja.individu.Keseragaman: Mewujudkanpiawaian amalan terbaik ditempat kerja dan memastikanpiawaian tersebut dipatuhi disamping memastikan tempatkerja itu bersih dan teratursepanjang masa.Tempatpenyimpananperalatan dandokumen yangjelas.Disiplin: Melatih pekerjauntuk mengamal sistemAmalan 5Ssecara berterusan supayamenjaditabiat dan budaya kerjaorganisasi.Lakukan Amalan5S secaraharian.1.4 PENJENAMAAN SEMULA EKSA (EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM)EKSA (5S) merupakan penjenamaan semula konsep Amalan 5S oleh Pihak MAMPU untukdigunapakai dan diamalkan di Sektor Awam. Penjenamaan semula ini mula digerakkan padatahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan prestasi antara agensi kerajaan, mewujudkanIdentiti sendiri mengikut acuan tempatan, memperagakan imej baru agensi sektor awam, kekalrelevent dan memenuhi keperluan semasa (penjimatan tenaga dan kitar semula).Diantara objektif penjenamaan semula EKSA adalah seperti berikut:a.b.c.d.e.Mewujudkan imej korporat di Sektor AwamMenghasilkan persekitaran kerja yang kondusifMerangsang kepelbagaian agensiMemupuk kreativiti dan inovasi dikalangan wargakerja sektor awamMempertingkatkan penjimatan tenaga serta kitar semula (Go Green)Faedah pelaksanaan EKSAa.b.d.e.f.Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (Bersih, Kemas dan Rapi)Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan organisasiMengenalpasti, mengurang dan menghapuskan pembaziranMeningkatkan imej agensi sektor awamMenjana idea kreatif di kalangan warga Agensi5

g.h.i.j.Meningkatkan semangat kerja berpasukanMeningkatkan disiplin warga AgensiMeningkatkan mutu penyampaian perkhidmatanMewujudkan piawaian kerja yang jelas6

BAHAGIAN 2 : PELAKSANAAN EKSA (5S) DI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR2.1DASAR EKSA (5S)EKSA (5S) sebagai perangsang transformasi persekitaran kerja yang sejahtera, sihat danselamat demi menambahbaik kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan yang disampaikan.2.2OBJEKTIF EKSA (5S)a.Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bersih, kemas, kondusif dan selesapadasetiap masa.b.Membantu meningkatkan semangat kerja berpasukan, disiplin dan profesionalismadi kalangan wargakerja.c.Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yangdisampaikan.d.Mewujudkan budaya kerja yang ceria, sejahtera dan efektif.e.Mempertingkatkan motivasi anggota demi mempertingkatkan kecemerlanganorganisasi dan penyampaian perkhidmatan.7

2.3LOGO DAN SLOGAN EKSA (5S)a. LOGO EKSAb. DEFINISI LOGOLogo ini dihasilkan daripada akronim Ekosistem Kondusif Sektor Awam atau EKSA. Ialebih ringkas dan dapat memperlihatkan dengan lebih jelas EKSA itu sendiri.Huruf E yang berada dalam kotak hijau merupakan satu aspirasi kakitangan awam yangmahu suasana yang kondusif tetapi tidak mengabaikan konsep 'Go Green'.Huruf KSA pula di tebalkan menunjukkan semangat dan iltizam kakitangan awam dalammereliasasikan keadaan persekitaran yang kondusif. Warna-warna yang dipilihmembawa kepada pengertian berikut:Hijau- konsep Go GreenMerah - konsep kesepakatan antara semua warga JPNJBiru- warna korporat Jabatan Pendidikan Johor dan kesepaduan antara warga JPNJ.c. SLOGAN“PERSEKITARAN KONDUSIF, PEMACU TEKNOLOGI HIJAU”8

2.4PENUBUHAN JAWATANKUASAa. JAWATANKUASA PEMANDU EKSA (5S)Rujuk Lampiran 1b. PERANAN JAWATANKUASA PEMANDU EKSA (5S)i.Menentukan hala tuju keseluruhan dalam pelaksanaan 5S.ii.Membentuk pelan pelaksanaan.iii.Menentukan belanjawan dan mengenalpasti sumber-sumber kewangan.iv.Menetapkan polisi, peraturan dan garis panduan.v.Mengenalpasti ahli-ahli jawatankuasa, pemudahcara dan ketua-ketua zon.vi.Menetapkan sistem penghargaan dan anugerah.vii.Mengawas dan menilai kemajuan perlaksanaan (dengan bantuan JK Audit)viii.Memberi galakan untuk penyertaan dalam aktiviti 5S (dengan bantuan JK Promosi).ix.Melatih dan membimbing pekerja ke arah pembentukan amalan-amalan 5S (denganbantuan JK Latihan).c. PERANAN JAWATANKUASA LATIHAN EKSA 5Si.Mengenalpasti dan merancang program latihan dan kesedaran kepada warga JPNJohor.ii.Menyediakan pelan latihan bagi memupuk kefahaman konsep dan Amalan 5Skepada semua warga kerja PKDMR.iii.Mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan dari masa ke semasa bagi mengukuhaktiviti Amalan 5S serta amalan peningkatan kualiti yang lain. (Keperluan latihanyang diperlukan boleh dirujuk kepada hasil keputusan audit aktiviti Amalan 5S).iv.Menyelaras dan memastikan setiap warga kerja diberi peluang untuk menghadirilatihan.d. PERANAN JAWATANKUASA AUDIT EKSA 5Si.ii.Menyediakan kriteria senarai semak proses audit dan garis panduanpelaksanaan audit.Melantik juruaudit dalaman EKSA 5S.9

iii.Merancang dan menentukan kekerapan aktiviti audit dalaman EKSA 5S.iv.Mencadangkan penambahbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yangdikenalpasti semasa proses audit.v.Melakukan pemeriksaan dan tindakan susulan jika perlu.vi.Menyediakan laporan keseluruhan audit kepada Jawatankuasa Induk EKSA 5S.vii.Menyemak kriteria audit dari masa ke semasa mengikut keperluan.viii.Memastikan aktiviti EKSA 5S dijalankan secara sistematik dan berterusan.e. PERANAN JAWATANKUASA PROMOSI EKSA 5Si.Menyediakan pelan perlaksanaan aktiviti promosi amalan 5S.ii.Memastikan pelaksanaan pelan promosi ke arah membina kesedaran Amalan5S kepada semua warga kerja dalam organisasi.iii.Merancang dan memperuntukkan perbelanjaan bagi memastikan aktiviti promosidapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.iv.Merancang dan menganjurkan pertandingan 5S (kebersihan, poster, banner danlain-lain).v.Mencadangkan ganjaran yang bersesuaian kepada yang layakvi.Menganalisis keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan.vii.Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran 5S di kalanganwarga kerja kepada Jawatankuasa Induk Amalan 5S.f.PERANAN PENYELARAS DAN SETIAUSAHA EKSA 5Si.Menjadi urusetia mesyuarat Jawatankuasa Pemandu EKSA 5S JPN Johor;ii.Menyelaraskan Program EKSA 5S JPN Johor;iii.Melaporkan kemajuan dan status pelaksanaan Amalan 5S;iv.Mencatat dan menyimpan rekod utama dan minit berkait dengan pelaksanaanEKSA 5Sv.Membantu pengurusan aktiviti promosi, latihan dan audit; danvi.Menghebahkan maklumat terkini pelaksanaan EKSA 5S dalam organisasi.g. PERANAN FASILITATOR EKSA 5Si.Membantu jawatankuasa latihan,promosi dan Audit didalam aspek teknikalimplimentasi Amalan EKSA (5S) di Jabatan Pendidikan Negeri Johor.ii.Sebagai tempat rujukan berkenaan Amalan EKSA (5S)10

2.5 PENUBUHAN ZON EKSA (5S) DI JABATAN PENDIDIKAN JOHORTujuan pewujudan zon 5S adalah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan amalan5S. Senarai 11 zon yang terlibat di dalam pelaksanaan 5S di bawah JPN Johor.Senarai Zon (Rujuk Lampiran 2)BILNAMA ZONSEKTOR1ZON 1Sektor Penilaian dan Peperiksaan2ZON 2Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidkan Khas3ZON 3Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan4ZON 4Sektor Pengurusan Akademik5ZON 5Sektor Pendidkan Islam6ZON 6Sektor Jaminan Kualiti7ZON 7Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)8ZON 8Sektor Kaunseling9ZON 9Sektor Pengurusan Sekolah10ZON 10Sektor Pembangunan Kemanusiaan11ZON 11Pejabat Pengarah & Timbalan PengarahSenarai Zon Go GreenBIL1NAMA ZONKawasan Sekeliling Luar PagarJPNSEKTORSektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan2Kawasan Tepi Blok ASektor Pengurusan Maklumat (ICT)3Kawasan Hadapan Blok BSektor Jaminan Kualiti4Kawasan Belakang Blok BSektor Pendidikan Swasta dan Pendidkan Khas5Kawasan Hadapan Blok DSektor Pengurusan Akademik6Kawasan Hadapan Blok CSektor Pendidkan Islam7Kawasan Tepi Blok CSektor Pengurusan Sekolah8Kawasan Belakang dan kelilingpagar Blok CKawasan sekeliling tempat letakkereta pelawatSektor Pembangunan KemanusiaanKawasan Hadapan Pagar UtamaSektor Kaunseling910Sektor Penilaian dan Peperiksaan11

2.6 KEPERLUAN ZON EKSA (5S)a. Membentuk Jawatankuasa Pelaksana Zon 5S seperti struktur di bawah:b. Peranan Jawatankuasa Pelaksana Zoni. Membentuk hala tuju dan pelan perancangan di peringkat Sektor/Unit;ii. Membentuk jawatankuasa di peringkat Sektor/Unit;iii. Mengenalpasti sub-zon (aras-aras) pelaksanaan EKSA 5S;iv. Melaksana aktiviti-aktiviti EKSA 5S di peringkat Sektor/Unit;v. Memantau pelaksanaan EKSA 5S Sektor/Unit; danvi. Memastikan keseragaman pelaksanaan EKSA 5S sepertimana yang digariskan diperingkat Jabatan Pendidikan Negeri Johor.c. Memastikan semua anggota dalam zon adalah ahli zond. Menyediakan Sudut Zon EKSA 5S (Maya atau Fizikal) di tempat yang stratergike. Menyedia dan mengemaskini Fail Zon12

BAHAGIAN 3:TINDAKAN PELAKSANAAN EKSA (5S)Penekanan terhadap pelaksanaan EKSA 5S ini terbahagi kepada 6 komponen utama yangmerangkumi keseluruhan persekitaran tempat kerja di JPN Johor iaitu:a.Keperluan Utama Perlaksanaanb.Ruang Tempat Kerja/Pejabatc.Tempat Umumd.Keselamatan Persekitarane.Kawasan Persekitaran fasilitif.Tempat Khusus (jika ada)3.1 KEPERLUAN UTAMA PERLAKSANAANKOMPONEN AKOMPONENAKTIVITITANGGUNGJAWABA1Menyediakan Manual atau Garispanduan selarasdengan dasar EKSA (5S) AgensiJK Induk EKSA 5SA2Menyebarkan Manual/Garispanduan serta DasarEKSA 5S dan memastikan semua wargakerjamemahaminyaJK Induk EKSA 5S(melalui penyelaras)A3Memastikan Amalan EKSA 5S dipatuhi dandiimplimentasi oleh semua wargakerja AgensiJK Induk EKSA 5S(melalui JK Audit)A4Memastikan Dokumentasi berkaitan EKSA 5Sdisusun dengan teratur dan sentiasa dikemaskinii.Minit Mesyuarat EKSA 5Sii Surat Lantikan Jawatankuasaiii Laporan Aktiviti JawatankuasaPenyelaras (JK Induk)Setiausaha (JKLatihan,Promosi danAudit)Setiausaha (JK Zon)A5Mewujudkan keseragaman pelaksanaan EKSA 5Sseperti manual/garispanduan yang dibangunkanoleh AgensiJK Induk EKSAA6Menyedia dan memaparkan SUDUT EKSA 5Sditempat yang stratergik (secara Fizikal atauMaya) dan mengandungi perkara-perkara berikuti.Dasar EKSA 5S Jabatanii Carta Organisasiiii Gambar Aktiviti SEBELUM dan SELEPASiv Pelan Lantaiv Gantt Chart semasavi Infomasi/Hebahan EKSA 5SKetua Zon13

KOMPONENAKTIVITITANGGUNGJAWABvii Tarikh Kemaskini sudut EKSA 5SA7Membentuk dan melantik Jawatankuasapelaksana EKSA 5S yang terdiri sekurangkurangnya 3 Jawatankuasa seperti berikuti.JK Latihanii JK Promosiiii JK AuditJK Induk EKSA (untukJK peringkat Induk)Ketua Zon (untuk JKperingkat Zon)A8Merancang dan melaksana program/aktiviti EKSA5S secara berkala seperti:i.Menyedia dan kemaskini Gantt Chart aktiviti 5Sii Menyebar Maklumat Latihan,promosi dan Auditiii Melaksana Program EKSA 5SJK Induk EKSAJK LatihanJK PromosiJK AuditJK ZonA9Penglibatan Pengurusan Atasan sebagaipenaung/penasihat EKSA 5SJK Induk EKSAA10Penglibatan Pengurusan Atasan dalam aktiviti 5Sseperti program kesedaran dan lawatanJK Induk EKSAA11Membentang dan melaporkan pelaksanaan aktiviti5S dalam mesyuarat Pengurusan JabatanPengerusi JK IndukKetua JK LatihanKetua JK PromosiKetua JK AuditKetua ZonA12Melaksanakan Audit dalaman/pematuhansamaada oleh JK Audit dalaman atau agensi luarsecara berterusan sekurang-kurangnya 2 kalisetahunJK Audit EKSA 5SA13Menyebarkan hasil/laporan Audit dalaman untukmakluman dan tindakan susulan wargakerjajabatanJK Audit EKSA 5SA14Mengemukakan laporan penilaian kendiri kepadaMAMPU selepas setahun menerima persijilan(hanya untuk persijilan semula)JK Audit EKSA 5SA15Melaksanakan Program Pengiktirafan di peringkatJabatan seperti berikuti.Anugerah Zon terbaikii Anugerah Bilik terbaikiii Anugerah Bahagian terbaikiv Anugerah Workstation terbaikv Anugerah tandas terbaikvi Hasil kreativiti dan inovasi terbaikvii Anugerah Go Green terbaikJK Promosi EKSA 5Sdengan bantuan JKAudit14

KOMPONENAKTIVITITANGGUNGJAWABA16Menerima pengiktirafan dan ditandaaras samaadadiperingkat jabatan,Daerah,Negeri,Kebangsaanatau lain-lainJK Induk EKSA 5Sdibantu oleh FasilitatorA17Menyebar dan memaklumkan mengenai programpengiktirafan kepada semua warga agensii.Hebahan secara media cetak - Buletinii Hebahan secara media elektronik-infoblast,portalJK Promosi EKSAA18Melaksanakan inovasi yang boleh meningkatkanproduktiviti dan kualiti kerja anggotaJK Induk EKSAJK ZonA19Melaksanakan program kreativiti dan inovasiseperti contoh berikuti Kreativiti mengguna bahan terpakaiJK Zon dan dipantauoleh JK Promosi EKSAindukA20Melaksanakan program penjimatan tenaga secaramenyeluruh seperti contoh berikuti Notis/arahan penjimatan tenagaii Penggunaan lampu/peralatan elektrik saveenergyiii Penetapan suhu optimumiv Penjimatan kertasv Penjimatan Airvi Kempen Hijau dan kitar semulaMenyediakan analisis penjimatanJK ZonJK Induk EKSAKOMPONEN B-RUANG TEMPAT i)Memastikan lantai memenuhi kriteria berikut:i. Selamat dan tidak licinii. Tiada kekotoran/ sampah di lantaiiii.Tidak berlubang/pecah atau rosakiv. Tong sampah disediakanPEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMenyedia program pemantauan pembersihan KETUA ZONEdan memastikan jadual pembersihan dipatuhi PENYELIAB2(Dindingdan Siling)Memastikan dinding dan siling bersih darikekotoran dan dalam keadaan baik.PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMenyediakan hiasan yang bersesuaian danselaras dengan imej korporat.PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONE15

KOMPONENAKTIVITIB3(Lampu dan Memastikan semua lampu bersih, berfungsiSoket)dan dalam keadaan GGUNGJAWABPEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMemastikan soket elektrik berfungsi dandalam keadaan baik.PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMenyeragamkan susunan laci meja/ mobilepedestal.1.Laci atas - Alat tulis2.Laci tengah-Dokumen3-Laci Bawah-Peribadi*jika hanya ada 2 laci,laci untuk baranganperibadi ditiadakan.PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMemastikan peralatan kerja di ruangkerja/partition dalam keadaan teratur dankemas:i. CPU-kabel dibelakang diikat kemasii. Tray IN/ OUT-disediakan jika perluiii. Folder/ failiv. Perhiasan tidak keterlaluanv. Kedudukan laciPEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMenyusun alat tulis dengan kemas danteratur di atas meja/ tray dalam laciPEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMemastikan semua peralatan dalam keadaan PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEbaik dan boleh digunakanKETUA ZONEJika peralatan Rosak dan masih menungguproses pembaikan,,asingkan dan labelkan“ROSAK”Memastikan tanda/label bersesuaian bagibarang yang disimpan dalam ruang tertentu /laciPEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMemastikan semua peralatan bebas daripada PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEdebu, bersih dan kemasKETUA ZONEMempamerkan tatacara penggunaan untukperalatan gunasama. (yang bersesuaian)contohTatacara penggunaan mesen FaxPEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONE16

KOMPONENAKTIVITITANGGUNGJAWABTatacara penggunaan telefonTatacara penggunaan mesen fotostatB6(Pelebalandan TandaArah)B6(Pelebalandan TandaArah)B7(Perhiasan)Mempamerkan arahan/notis bagimemastikan peralatan disusun kemas.PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMenyediakan tanda namapegawai/kakitangan pada bilik ataukubikel yang seragam.KETUA ZONEPENYELIAMenyediakan tanda namapegawai/kakitangan pada bilik ataukubikel yang seragam.KETUA ZONEPENYELIAMenyediakan tanda namapegawai/kakitangan pada bilik ataukubikel yang seragam.KETUA ZONEPENYELIAMeletakkan papan tanda/tanda arah dikedudukan strategik dan mudah dilihat.KETUA ZONEPENYELIAMenyediakan tanda namapegawai/kakitangan pada bilik ataukubikel yang seragam.KETUA ZONEPENYELIAMenyediakan tanda namapegawai/kakitangan pada bilik ataukubikel yang seragam.KETUA ZONEPENYELIAMenyediakan tanda namapegawai/kakitangan pada bilik ataukubikel yang seragam.KETUA ZONEPENYELIAMeletakkan papan tanda/tanda arah dikedudukan strategik dan mudah dilihat.KETUA ZONEPENYELIAMenyediakan perhiasan yang minimumdan selaras dengan imej korporat.PEGAWAIY/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMemastikan perhiasan yang digunakantidak berdebu dan dalam keadaan baik.PEGAWAIY/M(PEMILIK)SUBZONE17

KOMPONENAKTIVITITANGGUNGJAWABKETUA ZONEB8(KeperluanUmum)Menyedia dan memaparkan pelan lantai dibilik/ruang gunasama yang mudah dilihatKETUA ZONEPENYELIAMenyedia dan memaparkan pelan lampudi bilik/ruang gunasama yang mudahdilihat (sekiranya melebihi 2 suis).PEGAWAIY/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMemaparkan senarai inventori (KEW-PA7) di semua bilik/ruang.PEGAWAI ASETPENOLONG PEGAWAIASETMelantik Pegawai Bertanggungjawab(PIC) bagi setiap ruang/bilik gunasamaberserta nombor telefon untuk dihubungi.contoh1.Dewan2.Pantry3.Surau4.Bilik Mesyuarat5.Bilik SumberKETUA ZONEPENYELIAMenyedia dan memaparkan etika/tatacara KETUA ZONEpenggunaan bilik gunasama dengan jelas. PENYELIAB9(Meja,Workstation,kubikalkerja anggota)B10(BilikPegawai)Merencanakan inisiatif/ tindakan proaktifpembaikan sekiranya berlaku kerosakandengan segera (jika ada).KETUA ZONEPENYELIAMemastikan meja kerja kemas danperalatan disusun dengan baik.PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMenyediakan perhiasan yang minimumdan selaras dengan imej korporat.PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMemastikan meja kerja kemas danperalatan disusun dengan baik.PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMemastikan susunan perabot kemas.PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONE18

KOMPONENB11(StorPeralatan)B12(Bilik Fail)AKTIVITITANGGUNGJAWABMenyediakan perhiasan yang minimumdan selaras dengan imej korporat.PEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMemastikan stor memenuhi kriteriaberikut:i. Bersih;ii. Tidak berdebu;iii. Susunan kemas dan teraturPEGAWAI Y/M(PEMILIK)SUBZONEKETUA ZONEMenyediakan sistem rekod inventori yangj

JK Induk EKSA 5S (melalui JK Audit) A4 Memastikan Dokumentasi berkaitan EKSA 5S disusun dengan teratur dan sentiasa dikemaskini i.Minit Mesyuarat EKSA 5S ii Surat Lantikan Jawatankuasa iii Laporan Aktiviti Jawatankuasa Penyelaras (JK Induk) Setiausaha (JK Latihan,Promosi dan Audit) Setiausaha (JK Zon)