Wat Is MDA En Wat Heb Je Er Als Gemeente Aan? - Movisie

2y ago
29 Views
1 Downloads
580.22 KB
6 Pages
Last View : 3m ago
Last Download : 10m ago
Upload by : Joanna Keil
Transcription

MOVISIE * Postbus 19129 * 3501 DC UtrechtT 030 789 20 00 * www.movisie.nl * info@movisie.nlWat is MDA en wat heb jeer als gemeente aan?FactsheetElke gemeente kent multiprobleemgezinnen. Hulpverleners noch politiekrijgen echt contact. Wat kun je doen als gemeente om acuut, ernstighuiselijk en seksueel geweld aan te pakken? De intersectoralespecialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA ) is een veelbelovendewerkwijze om deze complexe problematiek effectief aan te pakken. Dehuidige bevindingen in de ontwikkeling hiervan op een rijtje.Gemeenten hebben veel vragen over MDA blijkt uitHuiselijk geweld en kindermishandeling is een complexe encontacten en inventarisaties van kennisinstituten Movisie envaak hardnekkige problematiek, die van generatie ophet Nederlands Jeugdinstituut. Dit Factsheet geeftgeneratie kan doorgaan.antwoord op de volgende vragen:De ambitie van MDA is het (achtereenvolgens) realiseren Wat is MDA ? Waarom MDA ? Voor wie is MDA ? Hoe werkt MDA ? Wat is de rol van gemeenten? Wat maakt MDA de moeite waard?van:(1) directe veiligheid;(2) stabiele of structurele veiligheid in de relaties;(3) herstel (van trauma’s) en van ontwikkelkansen;(4) participatie (toekomst) en kwaliteit van leven voorkinderen en volwassenen.De kern van de uitvoering van de zorg gebeurt door hetWAT IS MDA ?lokale team, waaraan MDA -specialisten wordenDe Multidisciplinaire Aanpak (MDA ) voorziet in eentoegevoegd. Welke dat zijn, is afhankelijk van wat er moetbundeling van psychosociale, medische, forensische engebeuren. Een (vast) MDA - team volgt de resultaten,justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling,want als men te vroeg loslaat, bereikt men uiteindelijk niets.huiselijk en seksueel geweld. Een team van deskundigencoördineert onderzoek en biedt opvang na acuut, ernstig[1]De voorlopers van MDA : MDCK Kennemerland, MDCK(seksueel) geweld en/of maakt een gezamenlijke analyse enFriesland, FJC Midden Brabant, Multi Focus Venlo, Veiliggefaseerd plan van aanpak met als doel structureel geweldVerder Teams Haaglanden, Interventieteam West-Brabant,te stoppen. De cliënt en de gezinsleden beslissen waarCode Rood Twente; Centra Seksueel Geweld, Intersectoralemogelijk mee. Een casusregisseur is hun vasteaanpak Kindermishandeling Gelderland, i.s.m. de partnerscontactpersoon, die alle interventies op elkaar afstemt. Deuit de justitieketen.zogenoemde ‘voorlopers’[1] ontwikkelden deze werkwijze,in samenwerking met de landelijke justitiële partners.

MDA is: Multi-sectoraal en multidisciplinair: samenwerking tussen Integraal: de aanpak richt zich op alle voorkomendede hulpverleningsketen, de veiligheidsketen en hetvormen van geweld en onveiligheid in relaties; zowel opmedische zorgcircuit: én samenwerking tussenkindermishandeling en verwaarlozing als opprofessionals uit verschillende sectoren: de 1e partnergeweld, eergerelateerd geweld en seksueel Specialistisch: alle professionals hebben kennis overveiligheid en risico’s, over het effect van trauma’s, vangeweld. De hulp wordt onderling afgestemd en in eengezamenlijk opgesteld plan aangeboden.ernstige vormen van geweld op individuen en relaties: de2e .Is MDA een aparte organisatie? Gefaseerd: eerst samenwerken voor directe veiligheid enMDA is uitdrukkelijk geen aparte organisatie, maar eendaarna voor stabiele veiligheid. Ook de analyse verlooptwerkwijze. Een MDA team bestaat uit professionals metgefaseerd. Eerst veiligheidstaxatie voor despecialistische kennis over veiligheid en risico’s op enveiligheidsplanning, dan risicotaxatie voor de risico-gevolgen van geweld. Zij worden vanuit en metgestuurde zorg en diagnostiek voor herstelgerichte zorg.toestemming van hun eigen instellingen, op vaste tijden en/ Systeemgericht: de hulp is zowel aan de kinderen als deof daarnaast, op afroep ingezet bij een casus. Men werktvolwassenen, aan zowel de slachtoffers als de plegers enmet het betreffende gezin in de onderzoeksfase, bij hetandere betrokkenen. De hulp is gericht op de dynamiekopstellen en het monitoren van het plan in een vast MDA van het geweld tussen de gezinsleden, het herstel vanbasisteam. In de uitvoeringsfase varieert hun samenstellingveilige gezinsrelaties en om het cliëntsysteem (kan ook omin omvang en in disciplines, op basis van wat wanneer nodigfamilie of intieme relaties gaan) te helpen de regie teis per casus.herpakken. Geregisseerd: een casusregisseur die als een 'primus interEr zijn verschillende manieren om MDA vorm te geven.parus' zorgt dat er een goede samenwerkingsrelatieDe ‘voorlopers’ van MDA maakten hier verschillendeontstaat met het gezin, dat de actuele veiligheid steedsvormkeuzes in. Hun ervaring is dat het hebben van een vastvoorop staat, dat de ingezette zorg vervolgens risico-MDA team leidt tot betere hulpverlening dan met steedsgestuurd en maximaal afgestemd is op het cliëntsysteemvariërende medewerkers. Ook is hun ervaring dat het open dat er een actueel veiligheidsplan is bij overdracht. Eenafroep van mensen inschakelen die niet per definitiebelangrijke voorwaarde is dat alle partners‘MDA dienst’ hebben, organisatorisch tot problemenverantwoordelijkheid nemen. Eén team en het duidelijkleidt.beleggen van taken en verantwoordelijkheden onder deteamleden geeft de grootste kans op een goed resultaat.De keuze voor de vorm van MDA maken gemeenten metorganisaties op basis van de lokale situatie en de financiëlemogelijkheden. Soms kiezen regio’s voor een aparte locatie,net als de Centra Seksueel Geweld (CSG ’s), waar deprofessionals naar toe komen om hulp te verlenen ofonderzoek te doen. Soms is een MDA team op één locatiegehuisvest, zoals het MDCK Kennemerland, wat desamenwerking ten goede komt vanwege de korte lijnen enhet intensieve contact. Elders (MDCK Friesland) werkenprofessionals vanuit de eigen instelling in een vast team, datop vaste momenten van de week bij elkaar komt, een sterkeverbondenheid met en vertrouwen in elkaar heeft.Daarvoor is wel belangrijk dat een team voldoendecasuïstiek heeft.

Wat is de plaats van Veilig Thuis binnen MDA ?De organisatie van MDA vergt maatwerk: hoe is iedersexpertise effectief en efficiënt in te zetten? Wat is de meeststerke alliantie? Gemeenten moeten dit keuzeprocesfaciliteren en organiseren. Veilig Thuis is een kernpartnerbinnen MDA . Indien nodig schakelt Veilig Thuis MDA specialisten in om samen intersectoraal handelingsgerichtonderzoek uit te voeren, waarbij meteen wordtgeïntervenieerd en veiligheidsmaatregelen wordengetroffen.Veilig Thuis is de belangrijkste toeleiding naar MDA bijkindermishandeling en huiselijk geweld. Het triageinstrument kan de cliëntsystemen met acute en structureelVeiligheidshuis is gericht op ‘gedragsverandering,onveilige problematiek indiceren voor deze integralerecidivevermindering en verbetering van de kwaliteit vanaanpak. Vanuit het Kwaliteitskader Veilig Thuis en bij deleven van de delinquent. Men gaat dadergericht,aanscherping van de meldcode wordt de regierol van Veiliggebiedsgericht en probleemgericht te werk'[2]. MDA Thuis belangrijker. Veilig Thuis kan de regie op MDA werkt met het héle gezinssysteem en/of intieme relatiesvoeren, mits de gemeente die rol daar belegt (zoalsbuiten het gezin, en pakt alle factoren, die de onveiligheidbijvoorbeeld in Haarlem of in West Brabant). Zij kanin de hand werken, aan.hiervoor ook een andere partij aanwijzen, zoals eenDe relatie van MDA met het Veiligheidshuis is van belanggecertificeerde instelling, een zorgaanbieder of eengezien de overlap in doelgroep en de relatie met hetonafhankelijke partij (Friesland). Gemeenten moeten inafstemmingsoverleg Veilig Thuis - Politie – OM. Dat deoverleg met de regionale samenwerkingspartnerssamenwerking heel intensief kan zijn, blijkt in Tilburg. Daarspecificeren welke taken en diensten Veilig Thuis gaatloopt binnen het Zorg- en Veiligheidshuis, in samenwerkingleveren aan MDA .met Veilig Thuis, het project Family Justice Center, eenvoorloper van MDA .Wat is het verschil met het Veiligheidshuis?De samenwerkingspartners in het Veiligheidshuis komen[1] Uit: Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizendeels overeen met die in een MDA team, echter in veel2017-2020; mei 2017.gevallen ontbreekt belangrijke expertise, zoals deforensische en medische expertise, en de verslavingszorg. De[2] gheidshuizen zijn echter niet in alle regio’s op dezelfdeWDxkW 4zWUkmanier georganiseerd, en verkeren landelijk in eenveranderingsproces naar een meer integrale aanpak. Eenbelangrijk verschil is dat MDA uitdrukkelijk geenWAAROM MDA ?casusoverleg is, maar een aanpak door een ‘hands-onteam’. Ook liggen de doelen anders: bij MDA wordtHuiselijk geweld en kindermishandeling zijn complexe eningezet op (duurzame) veiligheid voor de slachtoffers en devaak hardnekkige problematieken, die van generatie opkinderen en is het aanbod gericht op alle betrokkenen,generatie kunnen doorgaan en op meerdere leefdomeineninclusief de pleger. In het Veiligheidshuis is de doelstellingingrijpen. De drempel om hulp te vragen of te accepteren isruimer, nl. “ bijdragen aan de algemene veiligheid, hetheel hoog, uit loyaliteit, uit schuld- en schaamtegevoelensverbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen enof angst voor de gevolgen. De mensen zijn echter zelf nietverminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit(meer) bij machte om zonder hulp uit de negatieve spiraalen/of maatschappelijke uitval”[1]. Al kijkt hette komen.Veiligheidshuis nu meer systeemgericht, de inzet van het

Er zijn ook gezinnen waar wel hulpverleners over de vloerkomen, vaak zelfs meerdere uit verschillende sectoren, maarwaar het niet lukt om een blijvend einde aan het geweld temaken. Iedere professional pakt een stukje van hetprobleem aan vanuit de eigen (organisatiegebonden)behandeldoelen. De een regelt een schuldsanering, deander werkt aan de verslaving en een derde regelt extrabuitenschoolse opvang voor de kinderen. Men werkt na ofnaast elkaar, maar niet afgestemd en samen.Professionals hebben vaak te weinig oog voor de veiligheidvan de slachtoffers en voor (de risico’s op) trauma’s.Daardoor is er vaak herhaling van perioden van crisis en vankortdurend herstel, zonder dat structurele veiligheid endaarmee ontwikkelingsmogelijkheden verbeteren. Eenspecialistische aanpak is nodig om de spiraal van geweldblijvend te doorbreken. kinderen die in hun ontwikkeling stagneren /scheefgroeien a.g.v. kindermishandeling; kinderen die ernstig zijn verwaarloosd; slachtoffers van aanranding en verkrachting [5], al danniet in een bestaande relatie en al dan niet volwassen, alVoor de opvang van slachtoffers van acuut seksueel gewelden van huiselijk geweld en kindermishandeling met ernstigefysieke of psychische gevolgen, is de inzet van psychosociale,dan niet in het prostitutie/loverboycircuit; slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld meternstig lichamelijk letsel.medische, forensische en justitiële specialisten nodig. Ervindt (standaard) onderzoek, psychologische (eerste) opvang(in geval van crisis) en begeleiding plaats . Voor slachtoffersis het heel belastend als deze activiteiten bij verschillendeinstanties en organisaties plaatsvinden die los van elkaarwerken. Een (vast) MDA team kan dit integraal realiseren,met een casusregisseur die alle activiteiten op elkaar en methet slachtoffer afstemt. Samen bekijken ze hoe de directeveiligheid te realiseren is.VOOR WIE IS MDA ?We spreken van structurele onveiligheid bij: gezinnen waar kinderen onder een permanente dreigingvan onveiligheid moeten opgroeien; gezinnen en huishoudens waar structureel ernstige encomplexe vormen van geweld aan de orde zijn,waaronder chronisch seksueel misbruik, en geweldveroorzaakt door intimate terrorists; ernstige en escalerende vormen van stalking; vormen van eergerelateerd geweld, met de dreiging vanescalatie; ernstige vormen van ouderenmishandeling.MDA bij acute onveiligheid is bedoeld voor de groepslachtoffers van seksueel geweld [4], van ernstige fysieke enpsychische kindermishandeling en huiselijk geweld.MDA bij structurele onveiligheid richt zich op kinderen,jongeren en volwassenen bij wie sprake is van problemen opmeerdere leefdomeinen en ernstige structurele onveiligheid[4]Elk jaar worden 0.4% van de mannen en 2.3% van devrouwen boven de 15 jaar geconfronteerd met één of meernegatieve seksuele ervaringen (Merens, Hartgers, & Van denBrakel, 2012). Voor vrouwen betreft 19% van dezeervaringen (een poging tot) een verkrachting.in hun gezinssysteem.[5]Er worden in het centrum seksueel geweld (bijna 16We spreken van ernstige acute onveiligheid bij: kinderen en volwassenen die seksueel zijn misbruikt; kinderen en volwassenen met lichamelijk letsel als gevolgvan (kinder)mishandeling;locaties) 1000 acute slachtoffers van seksueel geweld perjaar gezien. Acuut is gedefinieerd als minder dan 8 dagengeleden gebeurd (info: I. Bicanic; CSG).

HOE WERKT MDA ?Herstelgerichte zorgAls er in voldoende mate stabiele veiligheid is gerealiseerdMDA is een gefaseerde aanpak gericht op zowelricht de aandacht zich op de gevolgen van het geweld.slachtoffers, plegers als omstanders en hun sociale netwerk.Welke (trauma)zorg is nodig voor herstel van schade, welkeDe verschillende fasen hoeven niet volledig volgtijdelijk tezorg is nodig voor verbetering van de ontwikkelkansen enzijn.kwaliteit van leven van alle gezinsleden?Soms blijkt na de herstelfase nogstructurele ondersteuningDirecte veiligheidvoor veiligheid nodig vanwege risico op terugval, en voorEen MDA aanpak kan door Veilig Thuis worden ingezetpassende maatschappelijke participatie. Ook dezeals na triage blijkt dat sprake is van acuut of structureelondersteuning hoort dan op maat te worden ingezet.ernstig geweld en er een combinatie van psychosociale,medische en justitiële interventies (civiel- en strafrechtelijk)[6]Dit sluit aan op Het model voor denodig is om de directe veiligheid te bewerkstelligen[6]. Hetsamenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, Politie en OM.team stelt een onderzoeksplan op naar sporen, letsel, feitenen risico’s. Justitiepartners zijn (of worden) hier nauw bijWAT IS DE ROL VAN DE GEMEENTEN?betrokken. Dat geldt ook bij het veiligheidsplan, met hetoog op eventuele dwangmaatregelen vanuit het strafrecht,De gemeenten hebben de regie op en deciviel- of bestuursrecht. Zonder veiligheid geen zorg.verantwoordelijkheid voor het faciliteren van desamenwerking tussen organisaties. Zij hebben dus deBij acute zaken betreffende seksueel geweld is er directebelangrijke taak het voortouw te nemen bij de ontwikkelingtoegang via het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Aangezienvan MDA . Het is een ontwikkelproces waarbij deer bij acuut onveilige situaties onderliggend meestal ookprofessionals (met de gemeenten) in co-creatie de best bijsprake is van structurele onveiligheid, voert het MDA de regio passende, kwalitatief goede MDA inrichten. Deteam, waarin Veilig Thuis één van de kernpartners is, eenprofessionals ontwikkelen samen de meest geëigendehandelingsgericht onderzoek uit en neemtwerkwijze volgens de principes van chte en toekomstgerichte zorg. Gemeentenmaken met de samenwerkingspartners niet alleen opRisicogestuurde zorguitvoerend niveau afspraken, maar organiseren ook opVeilig Thuis en het MDA team stellen met het gezin, deoperationeel niveau (casusregie), op tactisch en strategischfamilie of het slachtoffer een veiligheidsplan en daarna eenniveau de samenwerking. Bijvoorbeeld door eenhulpverleningsplan op, gericht op de aanpak van demanagersoverleg MDA in te stellen en een Stuurgroep.oorzaken van het geweld (risico-gestuurde zorg). Doel is omte komen tot stabiele veiligheid en voorkomen van recidiveEr bestaat geen blauwdruk voor MDA . Wel is door deen revictimisatie. Per casus kan verschillen welkegezamenlijke voorlopers en justitie partners een aantalspecialistische inzet daarbij eventueel nodig is. De lokalebasisprincipes voor MDA ontwikkeld, evenals een aantalteams vervullen in de MDA aanpak een belangrijke rol,kwaliteitskaders (https://www.huiselijkgeweld.nl/beleid/als verwijzers, maar ook als uitvoerders van de zorg. Samengemeentelijk/kwaliteitskader-mda-). Daaraan kunnen demet de specialisten vanuit MDA voeren zij het plan vangemeenten (en de inspecties) de organisatie en deaanpak uit. Zij kunnen de casusregie voeren, indiceren vooruitvoering van MDA toetsen.andere hulp, vrijwilligers inschakelen en nazorg bieden. Hetis mogelijk dat het lokale team alleen de hulpverleningoppakt, als men maar werkt vanuit het hulpverlenings- enveiligheidsplan en onder coördinatie van de casusregisseur.

WAT MAAKT MDA DE MOEITE WAARD? Toezicht op veiligheid in het kader vanMDA gaat verder daar waar de doorsneemultidisciplinaire samenwerking bij de aanpak vandwangmaatregelen. Hoop op een leven zonder geweld en angst.onveiligheid in gezinnen en relaties stopt en geen oplossingheeft geboden Het maakt duurzame veiligheid en herstelVoor professionals:mogelijk voor die mensen die anders door de intrinsieke Dit aanbod op maat kan nooit door één instelling wordenbeperkingen van elk stelsel tussen wal en schip dreigen tegerealiseerd, daarvoor is de problematiek te divers en zijnvallen. Het levert voor slachtoffers en hun omgeving, voorer (achtereenvolgens) veel verschillende professionalsprofessionals en voor gemeenten heel veel op.nodig. Gebruik kunnen maken van expertise en bevoegdhedenVoor cliënten:van experts uit verschillende disciplines: het resultaat is Biedt hulp en perspectief aan diegene die door de aardmeer dan de som der delen. Denk bijvoorbeeld aanvan de problematiek zich, vrijwel voortdurend, in zorg, inhet beschermingssysteem en in het strafrechtsysteembevinden, zonder concreet resultaat. Waar mogelijk zelf meepraten over waar het mis gaat inhet gezin of relatie en meebeslissen over wat er moetgebeuren om het geweld te stoppen. Zelf een actieve rol en meer verantwoordelijkheid bij deoplossingen en het bewaken van de (eigen) veiligheid. Een vaste contactpersoon, vaak een hulpverlener die ze allanger kennen. Deskundige hulp die goed op elkaar is afgestemd, zodater samenhang is en je bijvoorbeeld niet drie keerhetzelfde hoeft te vertellen.toezicht in het kader van dwangmaatregelen. Een casusregisseur die zorgt voor goede coördinatie enmet bevoegdheid om samenwerkingspartners aan tespreken. Gedeelde verantwoordelijkheid, geen vrijblijvendheid endoorschuiven van verantwoordelijkheden. Mandaat hebben van de eigen instelling om zich vrij temaken voor MDA cases. Het gezinssysteem is actief betrokken enmedeverantwoordelijk voor de aanpak. Mandaat van gemeenten om langere tijd begeleiding tebieden bij complexe gezinsproblematiek. Bevredigender én blijvender resultaat.Voor gemeenten: Slachtoffers en plegers van ernstig geweld (en hunkinderen) krijgen alle nodige en kwalitatief goede, juisteZET DEDE STAPSTAPMet dede ngrijkeeenkindermishandelingkunnenwe eenbelangrijkein hetvanverminderenstapzetten instaphet zettenverminderenhet aantalvan het aantalvan engeweld.slachtoffersvan slachtoffersgeweld. rlands Jeugdinstituut werken samen omwerken samenom gemeenteninformatiegemeenteninformatieen ondersteuningte enondersteuningte biedenvanbij eende vormgevingbiedenbij de vormgevingsamenhangendvan een samenhangend gemeentebeleid.gemeentebeleid.en op elkaar afgestemde hulp. De cirkel van voortdurend geweld en verwaarlozing in‘multiprobleem’ wordt doorbroken. ‘Familiedrama’s’, in gezinnen met veel hulpverleners,worden vaker voorkomen. Minder her-meldingen, waardoor op termijn minderkosten worden gemaakt. Geen nieuwe organisatie, maar een duidelijkeintensivering, kwaliteitsverdieping en reorganisatie van deADVIES T:Hilde Bakker,Bakker,Sen

Gefaseerd : eerst samenwerken voor directe veiligheid en daarna voor stabiele veiligheid. Ook de analyse verloopt gefaseerd. Eerst veiligheidstaxatie voor de veiligheidsplanning, dan risicotaxatie voor de risico-gestuurde zorg en diagnostiek voor herstelgerichte zorg. Systeemgericht : de hulp is zowel aan de kinderen als de

Related Documents:

NOTE: Sybase 12.5.0.3 users should make sure their MDA tables are properly configured so they can see all available statistics. Please refer to the instructions for enabling MDA tables. Enabling MDA Tables In ASE 12.5.0.3, a new feature called "MDA tables" wa

Sep 09, 2021 · Dennis O. Steinacker Buddy Boy, Inc. t/a The Gardener of Bel Air PFA 0821 MDA-F 0266 Edward J. Chmelewski Buffalo Construction Company, Inc. PFA 0797 MDA-F 0543 David J. Kardos Burning Tree Club PFA 1027 MDA-F 0452 Thomas C. Warfield C & C Custom Lawn Care, Inc. PFA 1519 MDA-F 0602 Matthew

3 Struktuur komponente ‘n wat soos ‘n arm uitsteek vanaf die hoofstruktuur, e net aan die een kant ondersteun. Boë ‘n Boog is ‘n halfronde struktuur wat ‘n afstand oorspan en ‘n struktuur wat daarop rus ondersteun. In boë wat van stene gemaak is, is die sluitsteen die deel wat in die middel van die boog voorkom, en

Annual Report 2013/14 3 CHIEF OPERATING OFFICER’S LETTER OF TRANSMITTAL June 4, 2014 To Our Valued MDA Stakeholders: I have the distinct honour of presenting the Materials Distribution Agency’s (MDA) twentieth Annual Report as a Special Operating Agency. MDA is the warehousing and distribution hub for the provincial government. The Agency

Agency (IA) for Foreign Military Sales related to a new weapon system and support parts. In order for standard logistics systems to recognize transactions associated with MDA FMS, a new Service and Agency (S/A) Code to identify “MDA - Security Assistance Only” will be established under this

The human metastatic breast cancer cell line, MDA-MB-231 [24] and its metastasis-suppressed variant, MDA-MB-231BRMS1 [26] were gifts of Dr. Danny Welch, University of Kansas Cancer Center. MDA-MB-231 cells were cultured in DMEM (Corning Cellgro, Manassas, VA), 5 % fetal

Jul 09, 2018 · Golden Eagle raffle I greet you as your 2018-2019 Aerie Blue Water Aerie 3702 set a goal to raise 1600.00 for MDA when they heard that the MDA Ambassador in Michigan was a mem-ber’s son from the St. Clair Shores Aerie. It was learned also that it cost 800 to send a MDA child to

vragen we je, om voor jezelf, een logboek bij te houden tijdens de opleiding. Je noteert wat je hebt geleerd, wat jouw visie op het vak is en wat je nog zou willen weten en leren. Hierdoor weet je straks nog beter wie jij bent en wat jij het communicatievak te bieden hebt. Hierdoor sta jij als communicatieprofessional sterker