NLP Master Practitioner - Amazon Web Services - Free Download PDF

24d ago
183 Views
0 Downloads
1.52 MB
13 Pages
Transcription

NLP Master PractitionerVoorjaarNajaar20202020 copyright het Ontwikkelingsinstituut www.hetontwikkelingsinstituut.be

2Beste NLP Practitioner,Heel waarschijnlijk ken je ons al. Is dat niet het geval en heb je je Practitioner succesvolafgewerkt in een ander instituut, dan stellen we voor dat je ons de kans geeft je te leren kennenen te zien of je kunt aansluiten bij onze visie op NLP en onze stijl van training.Diegenen die ons kennen, weten het al. Voor ons is NLP meer dan modellen en technieken. NLPis een voertuig om op een geïnspireerde manier bezig te zijn met communicatie enzelfontwikkeling. Ook onze methode is gekend: we stellen ons gemoedelijk op, we hebben eenluisterend oor, en we maken er graag een feest van.Waaraan we in deze brochure vooral aandacht schenken, is het verschil tussen de Master en dePractitioner. Het tweede jaar is niet méér van hetzelfde, maar vooral van een anderleerniveau.Het eerste en tweede jaar leiden samen naar het internationaal erkende certificaat MasterPractitioner in het NeuroLinguïstisch Programmeren.Lees maar en tot in de Master!Het NLP-team2

31. Gelijkenissen en verschillen tussen Practitioner en MasterLaten we gemakshalve starten met de gelijkenis. Om te beginnen, blijven we oefeningen gevenom basiscompetenties te verwerven. Je kunt nooit genoeg oefenen in je observatievermogen enje afstemmingsvaardigheid. Je kunt ook nooit genoeg blijven oefenen in de basismodellen entechnieken van de Practitioner.In dezelfde lijn als de Practitioner, zullen we ook een aantal nieuwe technieken inoefenen. Hetzijn meer complexe technieken.Maar de Master wil vooral ook iets anders zijn.Een andere manier van lerenNa het eerste jaar zien velen NLP als een ‘toolkit’ van modellen en technieken. Ik hoor al eensiemand zeggen: “NLP stelt het nogal eenvoudig. Alsof een klant of patiënt zomaar te herleidenis tot iemand waarmee je een techniekje doet.” En dan vraag je je af of NLP haar eigen ambitiewel kan waarmaken.Deze opmerkingen zijn terecht. Indien je je beperkt tot modellen en technieken, is de kans grootdat je spoedig aan armoede leidt, inspiratieloos bent of verweten wordt manipulatief te zijn.In de NLP Practitioner stellen we het met reden nogal eenvoudig. Er is namelijk een focus nodigom de basis goed te kunnen leren: de focus op het inoefenen van basisvaardigheden voor hetstructureren van informatie en het leiden van iemand doorheen een stappenplan.Als je een volledig beeld wilt krijgen van de werkwijze en de visie van NLP, dan is het tweedejaar onontbeerlijk.Het tweede jaar, de Master, gaat om een ander leerniveau. Het is geen onderwijs waarin jevolgepropt wordt met leerinhouden. Er komt nu meer aandacht voor je relatie met deleerinhouden. Hoe sta je er tegenover? Wat voel je erbij? Wat doe je ermee? Hoe verwerk jeze? Hoe ontwikkel je jezelf doorheen dit leerproces?Je leert NLP kennen als een attitude. Je krijgt de kans om te proeven van wat het betekent eenNLP’er te zijn in je houding naar anderen en naar het leven toe. NLP is een fijne manier om tewerken met jezelf en anderen. Vandaar dat we in de Master meer aandacht hebben voor deinspiratiebronnen en achterliggende mensbeelden waarop NLP zich baseert.Van modelletjes naar principesWe leren in de Master de principes kennen van het systeemdenken, de zelforganisatie, dehypnotherapie, epistemologie en de cognitive science. Dit lijken moeilijke woorden, maar zehelpen je op weg om NLP te ontdekken als zienswijze en methode. ‘Principes’ zijn overtuigingenBrochure Opleiding NLP Master Practitioner

4over en inzichten in de manier waarop dingen werken. Neem bijvoorbeeld het principe ’werkenmet patronen’: als je op het niveau van patronen leert, zul je vlugger en grondiger veranderen,dan als je alleen details in je leven wijzigt. Met principes kom je veel verder dan met je tespecialiseren in het gebruik van modellen.Principes zijn altijd algemener gesteld dan de concrete modellen en schema’s op papier.Modellen blijven interessante instrumenten omdat zij een voertuig zijn voor principes. In deMaster worden ze meer gezien als een veruitwendiging van principes dan een etiket of eengeheel van vakjes.Van technieken naar processenZoals modellen vervangen worden door principes, zo worden technieken vervangen doorprocessen. Een ‘proces’ is een verloop van iets in de tijd. Neem bijvoorbeeld een leerprocesover zes maanden, een proces tijdens een coachinggesprek of het proces vanpatroondoorbreking. Veel belangrijker dan een techniek te kunnen toepassen, is voeling tekrijgen met het proces dat de persoon doormaakt. In de Master wordt een techniek gezien alseen middel om een proces te leiden.Samengevat kunnen we zeggen dat de Practitioner over modellen en technieken gaat, en deMaster over principes en processen. Beide zijn uiteraard wezenlijk met elkaar verweven.Het ene ent zich op het andere. Maar het is toch pas op het niveau van principes en processendat de magie achter NLP te ontdekken valt.Achter alles wat tot de NLP-toolkit hoort, zit een diepere betekenis en in de Master proberen wedie diepere betekenis te vatten.M odelleren, expertise in kaart brengenOp het eerste zicht is het voor vele volwassenen weinig overtuigend hoe belangrijk modellerenis. We hebben deze leermethode immers ingeruild voor cognitief leren. NLP wil dit opnieuwrechttrekken. De basisstelling is dat je niet excellent wordt door theorie te leren, maar doorexcellentie te modelleren.Modelleren betekent echter iets anders dan het nabootsen van een model zoals kinderen datdoen. NLP heeft van het modelleren een ver doorgedreven methode gemaakt om kaarten(modellen) te maken van gebieden. Modelleren is een methode om op een bewuste ensystematische wijze de vaardigheden en de zijnswijze van anderen in kaart te brengen, over tenemen en eventueel door te geven. Het is een methode die aansluit bij Leerniveau II vanBateson. Volgens Grinder vormt deze methode het hart van het NLP.Met deze methode leer je om de mensen in je omgeving te bestuderen en dingen van hen overte nemen. Je zult merken dat veel mensen in je omgeving je leraar worden. De kennis ligtrondom je voor het rapen. Een goede NLP’er is een dief: hij steelt met zijn ogen (en met zijnoren ).4

5Een goede NLP’er is iemand die nooit meer stopt met leren. Na de Master zal NLP je geholpenhebben om te blijven leren. Het is een methode om je eigen kennis en kunde steeds opnieuw opte frissen en verder uit te breiden. Je zult een onderzoeksmethode hebben die je zowel opanderen als op jezelf kunt toepassen. Het aanleren en toepassen van de methode wekt veelfascinatie op omdat je in het hart van het weten doordringt: kennis opbouwen en vaardighedenleren.De modelleringsmethode wordt in de eerste plaats toegepast op de competentie die je hetmeeste nodig hebt in het kader van je eigen ontwikkelingsgebied. Daarnaast zijn er detoepassingsvelden. Modelleren is de basis van professionalisme en kwaliteit in tal vandomeinen.§Onderwijs- en leersituaties: leraren en trainers kunnen nauwkeurige modellen maken vanwat ze aan hun leerlingen willen aanleren. Ze zullen kunnen observeren welkemicrocompetenties er nodig zijn om een meer complexe vaardigheid aan te leren. DeNLP Practitioner is een voorbeeld van een competentie gebaseerd leertraject.§Therapie en coaching: volgens ons ligt de wezenlijke bijdrage van de neurolinguïstischecoach in het modelleren van de klant. We brengen meer in kaart dan wat de persoon zelfaanbrengt. We maken een model van zijn huidige toestand en zoeken daarin het patroondat het ontwikkelingsproces doet stagneren. Vervolgens wordt er samen met de klant eennieuw model gemaakt van een gewenste toestand. Het model van het nieuwe moetconcreet en vooral emotioneel worden. Vandaar dat modelleren in therapie ook alles temaken heeft met het leiden van de persoon naar een nieuwe zijnswijze. We latenbijvoorbeeld de persoon associëren in zijn gewenste toestand, we laden hem op metopbrengsten, we zoeken vermogende stemmingen, enzovoort.§Rekrutering: Je zult beter in staat zijn om een kandidaat in kaart te brengen en dit doorgebruik te maken van eenvoudige interviewtechnieken. We geloven dat je een veel beterbegrip kunt krijgen van de kandidaat als je je openstelt om, los van je beoordelingstaak,de persoon te leren kennen.§Commerciële contacten: de modelleringsmethode helpt je om meer adviserend met jeklanten om te gaan. Je leert beter detecteren wat de nood achter de vraag is. Door dat tedoen, lever je een toegevoegde waarde, want de klant leert zichzelf beter begrijpen.§Interculturele communicatie: niets is fascinerender dan proberen een model te maken vande eigen aard van andere culturen. Je kunt dat proberen bij de Zoeloes in Afrika, maarjekunt ook proberen om de eigen aard van de Nederlanders versus de Belgen, WestVlamingen versus Antwerpenaars en Fransen versus Amerikanen in kaart te brengen. Hetis een topic die je als hobby kunt beoefenen. Maar in bedrijven is het des te belangrijker:hoe moet bijvoorbeeld een Vlaamse manager Amerikanen aanpakken? Hoe moet je alsacademisch geschoold manager omgaan met arbeiders?§Leiderschap, opvoeding en relaties: als je anderen goed wilt leren begeleiden, dan is hetinteressant om je af te stemmen op hun eigen aard. Modelleren biedt er de methodeBrochure Opleiding NLP Master Practitioner

6voor. Het resultaat van het modelleren is informatie waarop je je acties kunt afstemmen.Het maakt mooi contact mogelijk. Het is de actieve luisterhouding bij uitstek.En terwijl je bezig bent om kaarten te maken van andere mensen, zul je ook bekwamer wordenom een veel betere kaart te maken van jezelf en van je leven. Door de modelleringsmethodekun je je eigen persoon en je leven herdefiniëren. Je maakt een nieuwe biografie. Je bouwt eenlevendig model van de persoon die jij wilt worden. Je reconstrueert je persoonlijkheid in functievan je toekomst: wie je voor de rest van je leven wilt zijn, met efficiëntie, met warmte, metkracht, met wijsheid.2. Doelstellingen1. Competentie§ Het bereiken van elegantie in het gebruik van NLP-modellen en -technieken zodat NLPeen natuurlijk en conversationeel instrument wordt.§ Leren technisch leiden van communicatieprocessen.§ Leren energetisch leiden van communicatieprocessen door middel van hypnotischecommunicatievormen.Gedurende de hele Master worden enkele basisvaardigheden systematisch geoefend:§ De klant leiden naar een voorbeeld en extern ankeren§ Het opbouwen van een tweede positie en het vinden van een natuurlijk anker§ De Milton-state voor suggestief taalgebruik2. Kennis§ Leren kennen van principes en denkkaders achter NLP.§ Voeling krijgen met leer- en veranderingsprocessen.3. Attitude§ Inzicht hebben in, en kunnen werken met je eigen patronen, overtuigingen, identiteit enmissie.§ Een model maken van wie je als persoon wilt worden.§ Een niveau van autogeneratief leren en bijsturen bereiken.4. Toepassing§ Toepassen van de NLP-modellen en -technieken in modelleren.§ De NLP-attitude en -methode exploreren in diverse toepassingsvelden.3. Didactische werkvormWe gebruiken didactische werkvormen die zo kort mogelijk aansluiten bij alledaagse enprofessionele gesprekssituaties: veel technische oefeningen, demo’s, simulatiegesprekken metandere deelnemers. Er zal ook tijd gemaakt worden voor het verwerken van de leerinhouden inreflectiegroepen en in open plenum, waarin vragen belangrijker worden dan antwoorden.6

74. Syllabus en literatuurBij de opleiding hoort een syllabus. Daarnaast kunnen we de volgende literatuur aanbevelen:Bandler, R., Grinder, J. (1981) De betovering van de taal (een vertaling van “Frogs intoPrinces”)Bandler, R. & Grinder, J. (1986) In TRANCE-formatie, Neuro Linguïstisch Programmeren enhypnose. Katwijk aan Zee: Servire. Een vertaling van : Trance-formations: NeuroLinguistic Programming and the Structure of Hypnosis.1981)Dilts, R. (1999) Sleight of Mouth. The Magic of Conversational Belief Change. California:Metapublications.Erickson, M. (1994) Mijn stem gaat met je mee Amsterdam: Karnak.Voor wie nog meer wil (in volgorde):Gilligan, S. (1997) The Courage to Love. Principes and Practices of Self-relationsPsychotherapy. New York: W.W. Norton.Dilts, R. (1998) Modeling with NLP. Capitola: Metapublications.Grinder. J., DeLozier J. (1987) Turtles all the way down. California: Grinder, DeLozier andAssociates.Bandler, R. & Grinder, J. (1975) Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson.Volume I. Capitola (CA) Meta Publications (vertaling: Hypnotherapie. Het gebruik vantaal volgens de methoden van Milton H. Erickson. Haarlem: De Toorts 1998).Dilts, R. (1990) Changing Belief Systems with NLP. Capitola: Metapublications.5. TrainersDe opleiding wordt gegeven door Sven Kerremans in het voorjaar en door Chrisse Mahieu inhet najaar.Brochure Opleiding NLP Master Practitioner

86. Data NLP Master PractitionerTotaal: 152 trainingsurenWeekformule start voorjaar 2020:Locatie: “Domein Koningsteen” in Kapelle-op-den-Bos (Brabant)Start : 24 maart 2020Trainer: Sven KerremansData:Maart:April :Mei 24 en 25 maart21 en 22 april26 en 27 mei23 en 24 juni8 en 9 september6 en 7 oktober17 en 18 november14 15 16 december19 en 20 formule start najaar 2020 :Locatie: “Domein Koningsteen” in Kapelle-op-den-Bos (Vlaams-Brabant)Start : 10 oktober 2020Trainer: Chrisse ari:Maart:April:Mei:Juni:Juni:10 en 11 oktober7 en 8 november5 en 6 december9 en 10 januari6 en 7 februari6 en 7 maart10 en 11 april8 en 9 mei5 juni19 en 20 juni20202020202020212021202120212021202120218

97.ProgrammaBlok 1: werken met wereldmodel en perspectief Theoretische omkadering: Leerniveaus van Bateson.Wereldmodel als filter van betekenis; multipele lok 2: opbouwen van een kwaliteitsvolle zelfrelatie De zelfrelatie als attitude: tussen ‘te gespannen’ en ‘te los’.Het gebruik van ‘felt sense’ in communicatie met anderen.Zesstapsherkadering voor het opsporen van de positieve intentie en het vinden vanopties.WaardenhiërarchieBlok 3: suggestief communiceren Theoretische omkadering: Hypnotherapie van Milton Erikson.Gebruik van trance state in het sponsoren van jezelf.TDS integreren in je luisterhouding.Trance state leren opwekken bij anderen.Suggestieve taalpatronen herkennen en leren gebruiken.Gebruik van suggestieve oneliners in advies.Blok 4: evoceren en werken met betekenissen Integratie op Leerniveau II.Consolideren van de trance state.Gebruik van Milton-taalpatronen tijdens het gidsen van technieken.Test op tweede positie.Principes van technieken.Blok 5: modelleren van ontwikkelingsgebieden Theoretische omkadering: modelleren in de ontwikkelingspsychologie (Bandura); de rolvan modellen en expertsystemen.Inzicht in principes en stappen van de leerstijl “modelleren”.Analytisch modelleren, leren systematisch screenen van modellen met NLP-filters (SCOREmodel).Milton-zinnen voor het brengen van kritiek en feedback op humoristische wijze.Stap 1 van het project: afbakenen van te modelleren competenties en analyse vanvooronderstellingen in eigen representatie van te vinden resultaat.Brochure Opleiding NLP Master Practitioner

10Blok 6: leren interviewen Theoretische omkadering: co-constructieve epistemologie.Interviews leren afnemen van modellen voor het in kaart brengen van interne processen(cognitieve en emotionele vaardigheden).Stap 2 van het project: leren interviewen, gebruik van tweede positie en TDS.Blok 7: patronen leren detecteren Theoretische omkadering: patronen, systeemtheorie en chaostheorie.Oefeningen op het waarnemen van patronen.Stap 3 van het project: het onderkennen van patronen en kritische factoren in deinterviewgegevens.Blok 8: integratie en presentatie Een model voor het maken van een expertmodel.Didactische methodieken om leerinhouden aan te brengen.Een methode om sterke presentaties te geven.Integratie, evaluatie, presentatie van modelleringsthema’s.Stap 4 van het project: presenteren van onderzoeksresultaten en getuigenis van eigenproces.10

118. CertificaatHet is niet verplicht om de Master Practitioner te beëindigen met een certificatieproces. Je kuntde Master volgen vanuit een persoonlijke interesse en je daarin vrij voelen om aan een aantalcriteria te beantwoorden die wel vereist zijn om het certificaat te behalen.Wil je het certificaat van Master Practitioner behalen, dan volgen wij de richtlijnen van hetNVNLP en van de INLPTA. Deze kun je op de respectievelijke websites vinden (links opwww.hetontwikkelingsinstituut.be).1. Slagen in de test op het einde van het jaar rond technieken en theorie vragen over NLP.2. Het modelleringsproject succesvol afwerken met een verslag van min. 5 pagina’s en eenpresentatie voor publiek.3. Minimaal 90% aanwezig geweest zijn in de training.4. Minimaal vijf intervisiegroepen gevolgd hebben.5. Voldoen aan de attitude (o.a. je eigen patroon kennen) en basisvaardigheden(associëren, chunken, trance, gidsen) van de Master Practitioner in de NLP.Op het einde van een geslaagdjaar ontvang je een certificaatdat goedgekeurd wordt door deINLPTA.Brochure Opleiding NLP Master Practitioner

129. Inschrijvingsvoorwaarden en prijsHet totale bedrag dient vereffend te zijn binnen de termijn aangegeven op de factuur. Jeinschrijving wordt geannuleerd indien de betaling niet tijdig gebeurd is.Cheques voor ondernemers vraag je aan via www.kmo-portefeuille.be.O nze referentie en registratie nummer bij KM O -Portefeuille zijn:“het O ntwikkelingsinstituut” DV.O 106178Je kunt je plaats reserveren door: ON-LINE in te schrijven: www.hetontwikkelingsinstituut.be Gegevens per e-mail door te geven: [email protected] Het inschrijvingsformulier achteraan deze brochure op te sturen (zie adres op hetformulier)Na inschrijving ontvang je een bevestiging via e-mail.De factuur, een brief met praktische informatie en de wegbeschrijving worden per postopgestuurdIn de kostprijs is inbegrepen: cursusgeld, certificatie, syllabus, maaltijden en alle dranken tijdensde pauzes. 2795,00 Exclusief 12% en 21% BTW 3353,72 IN clusief 12% en 21% BTWDe opleiding is niet-residentieel. Overnachtingen zijn mogelijk, maar facultatief en voor eigenrekening.Reserveer tijdig je kamer in Koningsteen op 015/71.00.52 (elke werkdag tussen 9u.00 en13u.00).12

1310. Inschrijvingsformulier:Opleiding: NLP Master Practitioner .Startdatum: .Familienaam: .Voornaam: . M/VPrivé-adres: .Postcode gemeente: .E-mail: .Telefoon: .Gsm: .Geboortedatum: .Geboorteplaats: .Ik schrijf in als organisatie en wil een factuur op volgend adres:Firma- of organisatienaam : .T.a.v.: .Factuuradres: .Postcode Gemeente: .BTW-nummer: .

Brochure Opleiding NLP Master Practitioner Een goede NLP’er is iemand die nooit meer stopt met leren. Na de Master zal NLP je geholpen hebben om te blijven leren. Het is een methode om je eigen kennis en kunde steeds opnieuw op te frissen en verder uit te breiden. Je zult een onderzoeksmethode hebben die je zowel op