GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 1.0 .

1y ago
160 Views
4 Downloads
309.65 KB
7 Pages
Last View : 12d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Ryan Jay
Transcription

Hal-Ehwal Pelajar (HEP) FTSMGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR1.0TUJUANGaris panduan menerangkan tatacara pengurusan kewangan kegiatan pelajar.2.0GLOSARIHEP-UKMiSTARUKPELPTJ3.0Pusat Hal Ehwal PelajarSistem Integrasi Bakat, Aktiviti & Resume PelajarUnit Kewangan Pelajar, Jabatan BendahariPusat Tanggungjawab – HEPUKM/Kolej/Fakulti/Institut/Pusat/ Persatuan/KelabPANDUAN3.1PROSES KELULUSAN MENGADAKAN PROGRAM3.1.1Pelajar perlu mendapatkanmengadakan program:kelulusanberikutsebelum(a) Program dalam negara – Kelulusan Pengarah/TimbalanPengarah HEP-UKM bagi pihak TNC HEPA(b) Program luar negara – Kelulusan NC & Maklumankelulusan oleh Pengarah HEP-UKM3.1.2Kelulusan tersebut perlu dimohon melalui iSTAR dalamtempoh yang ditetapkan seperti berikut:(a) Permohonan program dalam negara tidak kurang 30 haridari tarikh mula program(b) Permohonan program Luar Negara tidak kurang 90 haridari tarikh mula program3.1.3HEP-UKM akan mengeluarkan surat kelulusan setelahpermohonan lengkap diproses dan diluluskan. Surat kelulusanboleh dicetak melalui iSTAR.1

Hal-Ehwal Pelajar (HEP) FTSM3.2PROSES PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR3.2.1 PendapatanPendapatan boleh diperoleh melalui 3 sumber berikut:(a)Peruntukan UniversitiPeruntukan universiti boleh dimohon melalui PTJ yang terlibat.(b)(c)Sumbangan Luari.Sebarang kutipan derma/sumbangan perlu mendapatkelulusan Naib Canselor sebelum program berlangsung.ii.Sumbangan boleh dikecualikan cukai pendapatanmenurut Seksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967.Pelajar boleh mohon Surat Pemakluman MendapatkanTolakan Cukai melalui HEP-UKM.iii.Pihak UKPEL akan mengeluarkan Surat PemaklumanMendapatkan Tolakan Cukai dalam tempoh 5 haribekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima dari epositkan ke dalam akaun bank UKM terlebih dahulusebelum mengemukakan bukti bayaran, surat iringan danmaklumat penyumbang ke UKPEL untuk diresitkan.v.Bagi program yang berskala besar dan berulang untuktahun berikutnya, tabung program perlu diwujudkan.Permohonan mewujudkan tabung boleh dimohon diUKPEL.vi.Sumbangan akan diresitkan ke dalam tabung programyang didaftarkan. Resit yang telah dicop maklumat‘Pengecualian Cukai’ hendaklah diserahkan kepadapenyumbang.Yuran PenyertaanSebarang yuran penyertaan pertandingan yang dikenakan olehAhli Jawatankuasa program perlu dimasukkan ke dalam akaunbank UKM sebelum diresitkan ke tabung program.2

Hal-Ehwal Pelajar (HEP) FTSM3.2.2 PerbelanjaanPendapatan yang diperoleh perlu dibelanjakan mengikutprosedur kewangan yang telah ditetapkan seperti berikut:(a)Pendahuluani.Pelajar perlu mengisi Borang Permohonan PendahuluanKegiatan Pelajar (UKM-SPKP-BEN-PK13-BO03) yangboleh diperolehi di Laman Web Jabatan Bendahari ataukaunter UKPEL.ii.Dokumen lengkap seperti berikut perlu dihantar keUKPEL selewat-lewatnya 2 minggu dari tarikh mulaprogram:1.2.3.4.Borang Permohonan Pendahuluan KegiatanPelajar yang telah diluluskanSurat Kelulusan Peruntukan ProgramSurat Kelulusan Program Dalam/Luar NegaraKertas Kerja (termasuk Anggaran Belanjawan)iii.Kelulusan adalah terhad kepada pelajar yang telahmenyelesaikan semua pendahuluan yang terdahulu.iv.Permohonan pendahuluan dan tuntutan bayaran baliktidak dibenarkan bagi tujuan perbelanjaan berikut:PerbelanjaanJamuanKeteranganProgram yang dijalankan di dalamKampus UKM dan sekitar UKM perlumenggunakan pembekal makanan yangberdaftar dengan UKM melalui BorangPesanan Jamuan dan tidak dibenarkanmengambilpendahuluan.Sekiranyaprogram dijalankan di luar UKM,pendahuluan boleh diluluskan. Maklumatbilangan pelajar, menu, kadar diperlukansebelum kelulusan pendahuluan dibuat.Perbelanjaan jamuan perlu mengikutkadar yang telah ditetapkan olehUniversiti (Rujuk Pekeliling Bendahari3

Hal-Ehwal Pelajar (HEP) FTSMBil.4/2016).Bekalan &Perkhidmatan yangmelebihi RM 500Permohonanpendahuluantidakdibenarkan bagi pembelian melebihiRM500 kerana pembelian tersebut perludibuat melalui pesanan gambil penceramahkakitangan UKM.digalakkandi kalanganSurat permohonan bayaran dan senarai2-4 diatas perlu dikemukakan kepadaUKPEL bagi urusan bayaran teruskepada panel/penceramah /pemenang.YuranKursusPenyertaan/Pelajar perlu mendapatkan invois dariInstitusi yang terlibat dan kemukakaninvois tersebut beserta surat jemputandan senarai 2-3 diatas kepada UKPELuntuk urusan pembayaran terus kepadainstitusi.Inventori/AsetPembelian inventori/aset tidak dibenarkanmemohonpendahuluancontohnyapembelian pencetak, khemah, meja.Pembelian perlu dibuat melalui PesananRasmi.Sewaan Bas/VanPermohonan pendahuluan atau bayaranbalik bagi sewaan bas/van luar hanyadiluluskan sekiranya permohonan bas/vanUKM tidak diluluskan.Pelajar perlu sertakan bukti penolakanpermohonan bas/van semasa memohonpendahuluan atau tuntutan bayaran agipenggunaanbekalan/perkhidmatan UKM perlu dibuatmelalui Borang Caj Antara JabatanHiburanTidak dibenarkan4

Hal-Ehwal Pelajar (HEP) FTSMv.Pendahuluan yang diberi perlu dibelanjakan sesuaidengan tujuan permohonan yang dibuat. Sekiranyaperbelanjaan dibuat diluar kelulusan pendahuluan, resitakan ditolak sama sekali.vi.Pelajar diwajibkan mengemaskini maklumat no akaunbank di SMPWEB untuk memastikan proses pembayaranpendahuluan secara EFT dapat dilakukan.vii.Pembayaran pendahuluan akan diproses dalam tempoh14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.viii.Jika wujud lebihan pendahuluan, wang tersebut tidakboleh digunakan untuk tujuan lain dan perlu dipulangkankembali ke UKPEL untuk diresitkan dan dimasukkan kedalam tabung program/kelulusan peruntukan.ix.Jika program tersebut ditangguhkan atau dipindamelebihi 1 bulan daripada tarikh asal atau dibatalkan,wang pendahuluan perlu dikembalikan dengan sertamerta.x.Pendahuluan yang dipohon merupakan hutang pelajarkepada universiti. Sehubungan itu, Laporan Kewanganyang disahkan oleh PTJ perlu dikemukakan kepadaUKPEL beserta surat iringan dalam tempoh 30 hari daritarikh tamat program.xi.Sekiranya pelajar gagal kemukakan Laporan Kewangandalam tempoh yang ditetapkan, tindakan sekatanpendaftaran atau potongan wang biasiswa/pinjaman akandilaksanakan.xii.Laporan Kewangan hendaklah disediakan berasinganmengikut pendahuluan yang diterima (satu pendahuluan,satu Laporan Kewangan).xiii.Resit yang dikemukakan hendaklah resit asal, jelas dantidak diubahsuai. Resit perlu mempunyai maklumatsyarikat yang lengkap dan cop.xiv.Sekiranya resit hilang atau tidak lengkap, perbelanjaanakan ditanggung oleh pelajar yang memohonpendahuluan.xv.Pelajar dinasihatkan membuat salinan resit asal supayaketerangan resit jelas untuk semakan pihak UKPEL.xvi.Jika resit yang diterima adalah pecah kecil (bernilai lebihRM500 apabila dijumlahkan) dan tidak menggunakan5

Hal-Ehwal Pelajar (HEP) FTSMpesanan rasmi, resit tersebut akan ditolak sama sekali.(b)Prosedur Perolehani.Semua perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerjahendaklah dikeluarkan Pesanan Rasmi Universitidan pengecualian hanya dibenarkan bagi keadaanberikut:1. Bekalan dan perkhidmatan yang bernilai kurangRM5002. Yuran Penyertaan/ Kursus3. Bayaran Saguhati4. Barang mentah: contohnya ikan, ayam, sayur dll5. Homestay6. Rencam: contohnya Barang Runcitii.Prosedur perolehan Universiti adalah tertakluk kepadanilai perolehan (Ruj:Pekeliling Bendahari Bil 12/2019Lampiran 2: Jadual Kaedah Perolehan, Had Nilai, SyaratPelaksanaan dan Pihak Berkuasa Melulus).iii.Bagi bekalan yang mengandungi logo rasmi UKM, perlumendapatkan sebut harga dari vendor-vendor yangdilantik sahaja (Ruj:Senarai Pembekal Berlesan CapDagangan UKM, UKM Technology Sdn. Bhd.).iv.Mohon kepada HEP-UKM/PTJ yang terlibat n Rasmi setelah berpuas hati denganharga yang ditawarkan. Perlu nyatakan peruntukanprogram yang akan membiayai perbelanjaan tersebut.v.Pesanan Rasmi akan dihantar kepada pembekal olehHEP-UKM/PTJ/Unit Perolehan.vi.Bil/invois perlu dihantar kepada HEP-UKM /PTJ untukpenyediaan Daftar Bil dan urusan bayaran akan dibuatoleh Unit Bayaran, Jabatan Bendahari.(c)Tuntutan Bayaran Baliki.Tuntutan bayaran balik hanya dibenarkan bagi pembelianyang tidak melibatkan Pesanan Rasmi dan Pendahuluan.6

Hal-Ehwal Pelajar (HEP) FTSM(d)PerbelanjaanTiketpenerbanganii.Jika sumbangan diterima selepas program, suratpermohonan tuntutan bayaran balik beserta item (2-4) diatas dan resit yang disahkan perlu dikemukakan keUKPEL.iii.Resit yang dikemukakan hendaklah resit asal, jelas dantidak diubahsuai. Resit perlu mempunyai maklumatsyarikat yang lengkap dan cop.iv.Pelajar dinasihatkan membuat salinan resit asal supayaketerangan resit jelas untuk semakan pihak UKPEL.v.Jika resit yang diterima adalah pecah kecil (bernilai lebihRM500 apabila dijumlahkan) dan tidak menggunakanpesanan rasmi, resit tersebut akan ditolak sama sekali.vi.Tuntutan yang tidak mematuhi peraturan seperti yangdinyatakan di 3.2.2 (a)(iv) akan ditolak sama sekali.Lain-lain PerbelanjaanKeteranganProses pembelian tiket sahaja:-Belian secara atas talian-Pendahuluan/ BayaranBalik-Agen (perlu berdaftar dengan -Pesanan RasmiUniversiti)Pakej (Merangkumi semuaurusan tiket,hotel danpengangkutan) :-Agen dalam negara (perluberdaftar dengan Universiti)-Agen luar negaraTuntutanPerjalananKaedah PermohonanPerbelanjaanMinyakPerlu nyatakan perincianperjalanan supaya pengiraan‘mileage’ dapat dibuatTouch&GoPerincian caj dan perjalanan perludikemukakan7-Pesanan Balik-Pendahuluan/BayaranBalik

1 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis panduan menerangkan tatacara pengurusan kewangan kegiatan pelajar. 2.0 GLOSARI HEP-UKM Pusat Hal Ehwal Pelajar iSTAR Sistem Integrasi Bakat, Aktiviti & Resume Pelajar UKPEL Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari PTJ Pusat Tanggungjawab – HEP-

Related Documents:

KEWANGAN DAN AKAUN KP 5.1/2013 Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun 1. Tujuan . Memastikan pembayaran bil di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) dan Arahan Perbendaharaan 59 diselesaikan; dan . Melaksanakan tindakan mengutip balik atau potongan gaji. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 5.1/2013 Lampiran A M.S .

Perancangan Kewangan dan Pengurusan Harta Ahli Sunnah dan Jamaah Deradikalisasi & “Counter-Terrorism” Hasil Penulisan (Buku) 1. (2011) The Four Introductory Theories of Fiqh Muamalat 2. (2012) Pengurusan Kewangan Masjid: Model Imarah Masjid 3. (2013) 40 Hadith Pengurusan Harta dan Perancangan Kewangan 4.

1. Jawatankuasa Tetap Kewangan (JTK) 2. 35Jawatankuasa Pelaburan Universiti (JPU) 3. Jawatankuasa Induk Pemeriksaan Bajet Universiti (JKPBU) 4. Jawatankuasa Induk Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) 5. Lembaga Perolehan UiTM 6. Jawatankuasa Induk Pengurusan Aset Kerajaan UiTM (JPAKU) 7. 52Jawatankuasa Sebut Harga UiTM (JKSH)

1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan cara dan kaedah pengurusan dan keselamatan makmal/bengkel pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Pengarah PPKKP (PGH) dan Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan garis panduan ini dipatuhi.

2.5 Pengurusan Stres 38 2.5.1 Model Pengurusan Stres: Diagnosis dan Intervensi 40 2.5.2 Mekanisme Menghadapi Stres 41 2.5.3 Dimensi Untuk Pengurusan Stres 44 2.6 Pengurusan Stres dan Peranannya Dalam Prestasi 46 2.7 Kesan Pengurusan Stres dalam Hubungan antara Persaingan Kerja Kompetitif dan Prestasi 48

bangun ruang prisma segi empat lengkap beserta diagonal bidangnya, sebutkan kedudukan garis apa saja yang terdapat pada bangun ruang tersebut! Sebuah garis memotong salah satu garis sejajar. Maka garis tersebut memotong garis sejajar yang lain. Tunjukkan dengan gambar sifat garis tersebut! Dua buah kardus di tumpuk.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Tujuan garis panduan ini disediakan adalah untuk edaran dalaman kepada staf akademik . ditetapkan dalam buku Panduan Akademik UTHM, dengan mengisi Borang Pengecualian Kredit Kursus. Manakala, bagi pelajar dari program Ijazah Sarjana

This paper aims to extend this range and introduces a novel engineering application of Origami: Folded Textured Sheets. Existing applications of Origami in engineering can broadly be catego-rized into three areas. Firstly, many deployable structures take inspiration from, or are directly derived from, Origami folding. Examples are diverse and range from wrapping solar sails [Guest and .