GARIS PANDUAN PERMOHONAN TABUNG DANA MOBILITI PELAJAR .

1y ago
153 Views
2 Downloads
210.85 KB
8 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Samir Mcswain
Transcription

GARIS PANDUAN PERMOHONAN TABUNG DANA MOBILITI PELAJARUNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)1.0 TUJUANGaris panduan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dasar dan pelaksanaanpermohonan Tabung Dana Mobiliti Pelajar Universiti Teknologi MARA.2.0 LATAR BELAKANG2.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan ke-215 bertarikh 7 Mei 2019telah meluluskan cadangan Penetapan Arahan Amanah Tabung Dana Mobiliti PelajarUniversiti Teknologi MARA (UiTM).2.2 Mesyuarat Kewangan dan Pembangunan secara Edaran Pekeliling Bil. 26/2020bertarikh 25 Ogos 2020 telah meluluskan Cadangan Pindaan Ketetapan Tabung DanaMobiliti Pelajar Universiti Teknologi MARA (UiTM).3.0 OBJEKTIF DANA MOBILITI PELAJAR npelajar,terutamanya dalam kalangan pelajar di bawah kategori B40 (Kumpulan isirumah pendapatan terendah iaitu di bawah RM3,900.00).b)Menyediakan sumber dana baru bagi membantu dana sedia ada bagiprogram pertukaran pelajar.c)Untuk meningkatkan QS WUR Ranking UiTM.4.0 KATEGORI PROGRAM4.1 Semua program yang memohon peruntukan Dana Mobiliti Pelajar UiTM mestilah dibawah inisiatif OIA atau program usahasama di antara OIA dengan semua PTJlain sama ada dari Fakulti /Cawangan/ HEP/ Pusat Akademik/ COE.1

4.2 Terdapat tiga (3) kategori program yang boleh memohon peruntukan danpembiayaan dari tabung dana endowmen pelajar UiTM iaitu:4.2.14.2.24.2.3Program Jangka Panjang (3 bulan dan ke atas) Pertukaran Pelajar (Kelas dan Peperiksaan) Pertukaran Pelajar (Latihan praktikal/Internship) Pertukaran Pelajar (Research attachment) Pertukaran Pelajar (Pembantu Pengajaran)Program Jangka Pendek (5 hari sehingga 3 bulan) Summer Programme Lawatan Akademik Pertandingan Projek Khas Projek CSRVirtual Mobility Program Kursus-kursus jangka pendek / jangka panjang Virtual Exchange5.0 JAWATANKUASA PENILAI5.1 Jawatankuasa Penilai Tabung Dana Mobiliti Pelajar UiTM terdiri daripada:Pengerusi: Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)Ahli:Pengarah Office of International Affairs (OIA)Pengarah Pembangunan Akademik / WakilKetua International Student Development OIA/ WakilKetua Pejabat Bendahari Zon / WakilSetiausaha:Penolong Pendaftar Kanan / Penolong PendaftarSekretariat:Pejabat OIA2

6.0 SYARAT & KELAYAKAN PEMBIAYAAN DANA TABUNG MOBILITI PELAJAR UiTM6.1 SYARAT UMUM KELAYAKAN PELAJARPihak PTJ mestilah terlebih dahulu membuat saringan permohonan pelajar denganmengambil kira perkara-perkara berikut:a.Pelajar boleh berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dengan baikb.Pelajar mempunyai keterampilan dan imej diri yang baik.c.Pelajar dapat nyatakan dengan jelas sumbangan yang boleh diberikan kepadafakulti/kampus selepas mengikuti program ini.d.Pelajar perlu mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan negara danuniversity yang akan dituju.6.2 SYARAT KHUSUS KRITERIA KELAYAKAN PELAJARSyarat khusus kriteria kelayakan pelajar adalah seperti berikut:a.Dana ini khusus untuk pelajar peringkat Diploma dan Sarjana Muda.b.Permohonan adalah untuk sekali sahaja di sepanjang tempoh pengajian.c.Pemohon yang mendapat tajaan lain tidak layak memohon Dana MobilitiPelajar.d.Bagi program yang melibatkan Pemindahan Kredit/Pengecualian Kredit, CGPApelajar yang memohon mestilah 3.00.e.Sekiranya pelajar TELAH MENGHADIRI PROGRAM SEBELUM MENDAPATKELULUSAN, permohonan TIDAK LAYAK DIPERTIMBANGKAN.7.0 KADAR PEMBIAYAAN7.1 Penetapan kadar adalah berdasarkan kepada garis panduan yang digunapakaiseperti berikut:i.ProgramAIMS(dikeluarkanolehKementerian Pendidikan Malaysia)3BahagianEducationMalaysia,

ii.Pembentangan kertas kerja di luar negara (Jawatankuasa Latihan danPembangunan Staf Induk, Oktober 2005 dan dirujuk oleh Institut Latihandan Kepimpinan UiTM, ILD)iii.Mengambil kira kadar siling tertinggi di antara kedua-dua dokumen rujukan(i) dan (ii).iv.Pembiayaan bagi B40 adalah 100% sebagaimana dimohon dan bagipelajar bukan B40 adalah 50% dari kadar pembiayaan B40.7.2 Kadar pembiayaan adalah secara geran.7.3 Kadar siling pembiayaan program adalah seperti berikut:Peruntukan Bagi Setiap Pelajar (RM)Negara/ BenuaKategori B40Bukan 50002500Australia/ New Zealand50002500Asia50002500Asia Tenggara320016007.4 Pelajar dari kategori golongan B40 akan dibiayai sepenuhnya termasuk pembeliantiket kapal terbang (pergi dan balik), permohonan visa, insurans dan kos sara hidup.7.5 Kadar pembiayaan bagi Virtual Mobility Program adalah berdasarkan permohonanyang memenuhi syarat dan diberi pembiayaan sebagaimana yang dimohon selagi iatidak melebihi had syiling yang ditetapkan.4

8.0 PROSEDUR PERMOHONAN8.1 Penilaian akan dilakukan bagi calon layak mengikut syarat-syarat yang telahditetapkan.8.2 Dokumen lengkap permohonan untuk menghadiri atau menjalankan aktiviti/programmestilah dimajukan kepada Sekretariat Jawatankuasa Penilai Tabung Dana MobilitiPelajar UITM SEKURANG-KURANGYA ENAM PULUH (60) HARI SEBELUMTARIKH MULA PROGRAM.8.3 Permohonan tidak akan diproses jika dokumen sokongan yang disertakan adalahtidak lengkap.9.0 PEMATUHAN PERATURAN DAN TATATERTIBPelajar atau program yang telah diluluskan sentiasa tertakluk kepada undang-undang, peraturanuniversiti, pekeliling dan surat arahan yang dikeluarkan oleh pihak universiti dan agensi/rakanstrategik dari masa ke semasa.5

Lampiran 1CARTA ALIR PERMOHONAN TABUNG DANA MOBILITI PELAJARUNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)TINDAKANALIRAN KERJAPROSES KERJAMULA SekretariatJawatankuasaPenilaian TabungDana MobilitiPelajar UiTM SekretariatJawatankuasaPenilai TabungDana MobilitiPelajar UiTM Fakulti Pemohon (Pelajar)FAKULTISekretariat terima dokumen permohonan.Semakan dokumen oleh Sekretariat.LENGKAP:Permohonan dengan dokumen lengkapakan diproses.TIDAKTIDAK LENGKAP:Sekretariat maklumkan kepada fakultiuntuk tindakan. Proses akan diteruskansetelah permohonan dilengkapkan.LENGKAP JawatankuasaPenilaian TabungDana MobilitiPelajar UiTM.Mesyuarat Jawatankuasa PenilaianTabung Dana Mobiliti Pelajar UiTM.TIDAK LULUSSurat keputusan mesyuarat dimajukankepada fakulti. Maklumat permohonanyang diluluskan dimajukan kepada UnitKewangan Zon 23.*Tuntutan bayaran secara geran perludilakukan oleh fakulti dalam masa dua (2)minggu selepas menerima suratkelulusan.LULUSAT JawatankuasaPenilai TabungDana MobilitiPelajar UiTM Unit KewanganZon 23 (UKZ 23) FakultiPertimbangan permohonan.6TAMAT

Lampiran 2SENARAI SEMAK PERMOHONAN DANA MOBILITI PELAJAR UiTMSenarai semak ini perlu dikemukakan oleh setiap pelajar yang memohon. Permohonan hendaklah dihantar ke Jawatankuasa Penilaian Tabung Dana Mobiliti Pelajar UiTM 60 hari sebelum programbermula. Permohonan tidak akan diproses jika dokumen sokongan yang disertakan adalah tidak lengkap. Bagi surat kelulusan pelajar ke luar negara (Dokumen Bil. *4) yang masih dalam proses oleh HEP, pelajar perlu terlebihdahulu mengemukakan salinan surat permohonan pelajar ke luar negara (Dokumen Bil. 3) bagi membolehkan permohonan DanaEndowmen pelajar diproses. Dokumen Bil. *4 wajib dikemukakan sebelum pembayaran dana dilakukan KECUALI bagi program Virtual ProgramTarikhMulaJenisProgram:No. Tidak BerkreditDOKUMEN SOKONGANTARIKH DITERIMA OLEH OIA:TINDAKAN (/)BILPERKARA1.Salinan asal surat permohonan dana dansokongan dari fakulti kepada TNCA melaluiPengarah OIA.2.Salinan surat penerimaan daripada rakanuniversiti (Acceptance Letter).3.Salinan surat permohonan pelajar ke luarnegara yang dihantar kepada HEP.*4.PEMOHONCATATANOIASalinan surat kelulusan pelajar ke luarnegara yang dikeluarkan oleh HEP.– KECUALI bagi program Virtual Mobility5.6.7.Borang Outbound Mobility UiTM.Kertas Kerja(maklumat universiti/ program, implikasikewangan dan jadual pembelajaran)B40:Salinan Penyata/ Surat pengesahanpendapatan ibu dan bapa atau penjaga.-mohon kemukakan surat pengesahan bagiibu/ bapa/ penjaga yang tidak bekerja.8.Bukan B40:Transkrip terkini (CGPA 3.00 dan ke atas).7

9.Curriculum Vitae atau Biodata Diri pelajar.Dana Kecemerlangan Pendidikan UiTMDana Mobiliti10.Tabung Amanah PembangunanAkademik (TAPA)Maklumat sumber dana lain.Dana lain. Sila nyatakan:Disediakan:Disemak:Disahkan:Tandatangan PemohonSekretariatJawatankuasa Penilaian Tabung DanaMobiliti PelajarUiTMSetiausahaJawatankuasa Penilaian Tabung DanaMobiliti Pelajar UiTMTarikh:Tarikh:Tarikh:Kemaskini November 20208

1.0 TUJUAN . Garis panduan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dasar dan pelaksanaan permohonan Tabung Dana Mobiliti Pelajar Universiti Teknologi MARA. 2.0 LATAR BELAKANG . 2.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan ke -215 bertarikh 7 Mei 2019

Related Documents:

amc model 20 3 chrysler 8.25” 3 chrysler 9.25” 3 dana 30 3 dana 30 (reverse cut - front) 3 dana 30 (1997-2006: tj) 4 dana 30 (2007-2016: jk) 4 dana 35 4 dana 44 4 dana 44 (reverse cut) 5 dana 44 (2003 - 2006: tj, front & rear) 5 dana 44 (2007 - 2016: jk, rear) 5

bangun ruang prisma segi empat lengkap beserta diagonal bidangnya, sebutkan kedudukan garis apa saja yang terdapat pada bangun ruang tersebut! Sebuah garis memotong salah satu garis sejajar. Maka garis tersebut memotong garis sejajar yang lain. Tunjukkan dengan gambar sifat garis tersebut! Dua buah kardus di tumpuk.

I. TEKNIS ADMINISTRASI A. PENGADILAN AGAMA 1. Penerimaan Perkara a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama 1) Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Tujuan garis panduan ini disediakan adalah untuk edaran dalaman kepada staf akademik . ditetapkan dalam buku Panduan Akademik UTHM, dengan mengisi Borang Pengecualian Kredit Kursus. Manakala, bagi pelajar dari program Ijazah Sarjana

1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan cara dan kaedah pengurusan dan keselamatan makmal/bengkel pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Pengarah PPKKP (PGH) dan Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan garis panduan ini dipatuhi.

1 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis panduan menerangkan tatacara pengurusan kewangan kegiatan pelajar. 2.0 GLOSARI HEP-UKM Pusat Hal Ehwal Pelajar iSTAR Sistem Integrasi Bakat, Aktiviti & Resume Pelajar UKPEL Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari PTJ Pusat Tanggungjawab – HEP-

Garis panduan ini bertujuan untuk membantu majikan menentukan amaun Potongan Cukai Bulanan (PCB) dengan betul dan tepat selari dengan Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan daripada Saraan) 1994 [P.U.(A) 507/1994] (selepas ini dirujuk sebagai “KKCP PDS”) dan undang-undang yang berkuat kuasa pada tarikh garis panduan ini diterbitkan.

Japanese teachers of the foreign language as specified by the supervisor and/or principal of the board of education and/or school. The following is a general outline of duties, though they may vary from one Contracting Organisation to another. (1) Assistance in foreign language classes, etc. taught in elementary, junior high and senior high schools. (2) Assistance in foreign language .