Df 18 A§H 4

2y ago
70 Views
3 Downloads
3.26 MB
36 Pages
Last View : 6d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Camden Erdman
Transcription

SHREE SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDIManagement CommitteeDr. Suresh Kashinath Haware (Chairman)Sri Chandrashekhar Laxmanrao KadamSmt. Rubal Prakher Agarwal, I.A.S. (C.E.O.) (Vice Chairman)Dr. Manisha Shamsunder Kayande (Member) Sri Pratap Sakhahari Bhosle (Member)Adv. Mohan Motiram Jaykar (Member)Sri Bhausaheb Rajaram Wakchaure (Member)Dr. Rajendra Rajabali Singh (Member)Sri Ravindra Gajanan Mirlekar (Member)Sri Bipindada Shankarrao Kolhe (Member) Sri Amol Gajanan Kirtikar (Member)Sou. Yogitatai Shelke (Member)Sri Dhananjay Nikam (Deputy Collector)Sri Manoj Ghode Patil (Deputy Collector)Sri Babasaheb Ghorpade (Deputy Executive Officer - in charge)Internet Edition - URL:http://www.shrisaibabasansthan.orgdf 18   A§H 4gånmXH w» H m H mar A{YH marlr gmB m m g§ñWmZ {dídñVì dñWm, {eS uH m H mar gånmXH {dXçmYa VmR oYear 18   Issue 4Editor : Chief Executive OfficerShree Saibaba Sansthan Trust, ShirdiA§Va§JExecutive Editor : Vidyadhar Tathe gånmXH s Jwé d§XZm gmBª Ho Xa ma . {dZ Kmgdmbm gX²Jwé lr gmBª g§Xoe. EM². EM². r. dr. Zaqgh ñdm r * arVm {bH ho gmBª! Am‘ Ho Am‘, JwR {b¶m Ho Xm‘. S m . gw moY AJ«dmb lX²Ym-gw Z Xmg Hw å oe lr gmBª gV² M[aV H m qhXr nÚmZwdmX Amo‘ àH me e‘m "d{gîR '4567111819 Supremacy of ‘OM’ : Dr. Sanjay Vaidya22 Shirdi News25 Cover & inside pages designed by Samir Gore (Siddhivinayak Graphics, Pune) and Prakash Samant (Mumbai) respectively Computerised Typesetting : Computer Section, Mumbai Office, Shree Saibaba SansthanTrust, Shirdi Office : ‘Sai Niketan’,804-B, Dr. Ambedkar Road, Dadar, Mumbai - 400 014. Tel. : (022) 2416 6556 Fax : (022) 2415 0798 E-mail : saidadar@sai.org.in Shirdi Office : At Post Shirdi - 423 109, Tal. Rahata, Dist. Ahmednagar. Tel. : (02423) 258500 Fax : (02423)258770 E-mail : 1. saibaba@shrisaibabasansthan.org 2. saibaba@sai.org.in Annual Subscription : 50/ Subscription for Life : 1000/- Annual Subscription for Foreign Subscribers : 1000/- (All the Subscriptions areInclusive of Postage) General Issue : 8/- Shri Sai Punyatithi Annual Special Issue : 15/- Published and printedby the Chief Executive Officer, on behalf of Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi at Sai Niketan, 804-B, Dr. AmbedkarRoad, Dadar, Mumbai - 400 014 and at Taco Visions Pvt. Ltd., 105 A, B, C, Government Industrial Estate, Charkop, Kandivali(West), Mumbai - 400 067 respectively. The Editor does not accept responsibility for the views expressed in the articlespublished. All objections, disputes, differences, claims and proceedings are subject to Mumbai jurisdiction.3

OwbmB -AJñV 2018gånmXH s¶lrjoÌ {eS u lr gmBª m m Ho AdVma H mb , gZ² 1910 Jwény{U m CËgd H m "lr JUoem' hþAm&gmBª ŠV bú U H îUmOr ZybH a d XmXm gmho Ho bH a Zo lr gmBª m m H s AZw {V go 1910 Jwény{U m Ho {XZ CZH s gX²Jwé Ho ê n nyOm H s& BgH m {µOH« bú Uamd ZybH a Zo ZmZm gmho Mm§XmoaH a H mo{bIo nÌ h¡& BgHo mX ha gmb h {gb{gbm Omar ahm& Bg {gb{gbo H mo Bg df 108 gmb nyao hmo J o h &AmÜ mpË H gmYZm , pŠV naånam 108 A§H H m hËËd AgmYmaU h¡& On mbm 108 {U hmoVo h &gmBª ŠV Zaqgh ñdm r Ûmam a{MV "AîQ moÎmaeVZm md{b:' gmBª ŠVm à{gÕ h¡&lr gmBª m m H s h AZmoIr {deofVm h¡ {H CÝhm Zo wX H m R , m Aml , m JÔr H s ñWmnZm Zht H s,Zm hr {H gr H mo AnZm CÎmam{YH mar Kmo{fV {H m& Bg{bE gmBª m m H m H moB r CÎmam{YH mar m {eî Zht h¡&Omo r CZH s eaU AmVo aho h do g r CZHo ŠV h &. BZ g r gmBª ŠVm Ho m m Jwé h§¡, gX²Jwé h ; Š m {H do m¡{VH , nma m{W H mJ na C{MV mJ Xe Z H aVo h &dñVwV: Jwé hr ŠVm Ho {bE B ída h , « m, {dîUw, hoe h & BVZm hr Zht, ŠVm Ho {bE do mVm, {nVm, «mVm, gIm r h &Jwény{U m ZmZo H s naånam hþV àmMrZ h¡& Xoe a Jwény{U m "ì mgny{U m' Ho ê n nhMmZr OmVr h¡&h{f ì mg H s hÎmm AgmYmaU, AdU Zr h¡& Bgr{bE CZH mo àW d§XZ H m mZ {X m OmVm h¡&g§Vm Ho {eamo {U kmZXod go boH a g r g§Vm Zo Jwé H m AnZo OrdZ hÎd Iy r go à{Vnm{XV {H m h¡&lr gmBª m m Ho g H mbrZ ŠV mYdamd D \ em m Xoenm§S o, m Om mB , XmXm gmho ImnS }, VmË m gmho ZybH a, H mH m gmho Xr{jV, AÊUm gmho Xm mobH a, XmgJUy hmamO, CnmgZr hmamO, mbm gmho Xod, ZmZmgmho S Jbo, mny gmho wÅ r, amd hmXÿa gmR o, amd hmXÿa àYmZ, oKm, amYmH îUm mB Am{X g r gmBª m m H moB e H m AdVma hr mZVo Wo& Bg{bE BZ g r H mo CZgo AbJ go AZwJ«h àmßV H aZo H s Amdí H Vm Zht Wr& gmBª m m H s JwéH nmÑpîQ hr H Nw E Ho g mZ CZH m mb aIVr Wr& naånamJV JwéAm H s Vah m m Zo {H gr H mo rH mZ- §Ì {X m Zht& gmBª H m Xa ma g r Ho {bE Iwbm Wm& dhm {H gr r àH ma H m oX md Zht Wm& m AnZog r ÀMm na {Og àH ma g mZ ào H aVr h¡ Cgr àH ma H s Vm go ŠV gmBª go Ow‹S o Wo& gmBª m m AmO Ñí ê n {XImB Zht XoVo, bo{H Z CZHo ApñVËd H m Ehgmg ŠVm H mo CZH s AZw y{V go hmoVm h¡& Bgr{bE Vmo gmarXþ{Z m OJh OJh CZHo §{Xam H m {Z m U hmo ahm h¡&. CZH s H s{V {XJ§V hmo ahr h¡& {eS u àdoe H aVo hrdhm H s { Å r H m ha EH H U gmBª Ho ApñVËd H m Ehgmg {XbmVm h¡& Bgr{bE Vmo lr gmBª gV² M[aV H hm h¡- g m{Y §{Xa g m{Y ê n , MmdS r JwßV ê n , ÛmaH m mB « ê n gmBª AmO r {dÚ mZ h & BgH mAZw d h pŠV ao md go H aZm Mm{hE& V r h gmBª m m H s dmñV{dH Vm H s ghr m Zo nhMmZ hmoJr&{dXçmYa VmR o H m H mar gånmXH g§Mma Üd{Z : (0)9881909765 E-mail : vidyadhartathe@gmail.com4

July-August 2018Shri Guru VandanaSadguru Deva Narayana, Kripa-sindhu Sukhdhama,Sadguru Sain, Sadguru Data, Sadguru Svayam Ram,Sadguru Kali, Sadguru Chandi, Sadguru Mat Bhavani,Guru Ganesh, Sadguru Mahesh, Jai Gurudev Namami.Shri Ganesh VandanaVandau Ganapati Charan Kamal.Vandau Aadi Ganesh.Vandau Durga Jagadambe, Puran Purush Mahesh.Vandau Aadi Dev main bhakti-bhav ke sath.He Ganapati raksha karo, kijo hamein sanath.Shri Sain VandanaSain Shankar, Sain Brahma, Sain Aap NarayanSain Prabhu Dattatrey, Karo sada Tin ke Gun-gayanSain jag ke Bhagya-vidhata, Sain bhakti mukti DataSain se hai sachcha nata, Sain Mat, Pita, Guru, BhrataSain sharan mein jo bhi aata, Puran Sain Daya hai pataJanam maran chhoot jata, Na phir aata, na vaha jata5

July-August 2018Shri Dattatrey VandanaShankh-chakra-dhari Narayan, Jai Vishnu BhagwanKamal-nayan Chatur-bhuj-dhari, Jai Devon ke DevJai Jagdish jagat ke Ish kripa karo sadaivJai Jai Jai Avadhoot Pita, Sharan Teri ham aayeMaya ke prapanch se, Hamko lyo bachayeJai Jai Sain Dattatrey, Jai Tribhuvan ke NathJag-hit-karan avatare, Kinho hamein sanathShakti StotramJai Kali, Jai Chandi Maiyaa, Jai Amba, Jai ChamundaJai Mairy, Jai Mahalakshmi, Jai Gauri, Jai jagdambaJai ho Mahasaraswati Maiyya, Jai ho Kshir BhavaniJai Lalita, Jai Chint-parani, Jai ho Radhe RaniAashadevi Nainadevi Vaishno-devi MayiJai Kamakshi, Jai Meenakshi, Sain nam dharayiJai Sita, Jai Mat Narmada, Jai Ganga MaharaniJai Durga, Jai Vindhya-vasini, Jai KatyayaniJai Brahmani, Jai Indrani, Jai Gayatri Mata Parvati,Jai Mat Bhairavi. Namo namo Jag TrataJapo japo he santon Shakti Maiyya ke ye namSarva jagat ko chetan karti Shakti puran kamCourtesy : Sai Baba’s Free LibraryShri Hanuman VandanaJai Jai Jai Bajrangbali, Mahavir HanumanPavan-putra Anjani ke jaye, Bal Buddhi ke DhamRamdoot Shankar Avatar, Asuron ke SanhariRaksha karo, raksha karo, Sain Kapish BhavtariShri Ram VandanaParam Purush Aadi Narayan, Jan-hit-kari RamMuni-man ranjan, Bbhav-bhay bhanjan,Asur Sanhari Ram Jagpita Mata, Survar Data,Bhagat bhay-hari RamKaljug Sain roop dharaye, Rachna Tari RamParam Vidhata, Bhavjal Trata, Charan-vari RamJag mein aayo, Anand chhayo, Santan dukhhari RamRam Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram.Sri Prastha Complex, Bldg. 156, Flat A/101,Opp. Akash Tower, Station Road,Nallasopara (W) - 401 203.Tal. Vasai, Dist. Palghar,Maharashtra State.Mobile : (0)9869578346E-mail : omshrisainathayenamah@gmail.comShri Shiv VandanaShiv bhakton ke Rakhware, Shiv Par Utaran-hareShiv sarva jagat ke Swami, Shiv bhakti de nish-kamiShiv Karuna-sindhu Sain, Shiv baste ghat ghat mahinShiv Shakti Donon Ek, Shiv devain gyan vivek,Shiv sarva jagat ko rachte, Shiv sabka palan karte,Shiv antkal mein harte, Shiv bhandare sab bharte,Shiv Shankar bhajo nirantar,Shiv Charan-kamal mein padkar,Shiv Shambhu, Brahma swaroop,Shiv sab Devon ke Bhupa, Shiv Mahavir Hanuman,Shiv sada karon kalyan,Shiv Swayam Ram, Shiv koti koti PranamgmBª Ho Xa ma .mWm h Zo Q oH m gmBª AmHo Voao X²dma no;EH amogm gmBª m m h H mo Voao ß ma no&.Voam- oam Š m h¡? Xþ{Z m gnZm EH gbm¡Zm;Xþ{Z m a H s gmar MrµO { Q² Q r H m h¡ {Ibm¡Zm;Vb Ho h gmao [aíV Am{ a Bg g§gma Ho &.amoVm Omo r Am o m m h gVm h gVm Om o;Voar ah V ha nb m m H¡ go H [aí o {XIm o; mbr Pmobr a OmVr h¡ gmBª Ho Xa ma &.{eS u H m H U H U m m Voao amJ gwZm o;VraW Ym Zr h¡ {eS u O Vw {eS u Am o;gmBª Zm H s {IbVr H {b m agm ag hma &.gmBª Ho §Xm ha X AnZmnZ XoIm h¡;gmBª Zm H m ag agmVm {ZV gmdZ XoIm h¡;lX²Ym g yar H m AmVr h¡ OJ H s ha VH ama &.gmBª Zm H m Mmobm nhZmo mµH s Mmobo CVmamo;gm gm H s gaJ na µH m gmBª Zm nwH mamo;Xm Z Zm CbPmAmo AnZm N b-H nQ Ho Ima &.Shri Krishna VandanaJai Keshav, Jai Mukund Madhav Murli Manohar ShyamJai Girdhar Gopal Damodar, Vasudev GhanshyamJai Jai Vrindavan-bihari, Jai Gopiyan Chit-chorJai Govind Devaki-nandan, Jai Jai Nanda-kishorJai ho, Jai ho Krishna Kanhaiyya, Jai Govardhan-dhariJai Narayan Hari Avinashi, Jai Shri Krishna-murariSain Nam dharyo Hari Govind, Shirdi dham banayoRam Krishna Govind Narayan, Sain bankar aayo.Shri Vishnu-sahastra-nam SarHrishikesh Narayan Keshav, Kamal-nabh GhanshyamJai Hari Vitthal, Jai Hari Vitthal, Jai Sita ke RamJai Shri Narsinha-dev Narayan, Jai Vaman BhagwanJai Jai Sain Pita Parmeshwar Chetan-dev SujanJai ho Machchha Kachchha Varaha, Jai ho ParshuramJai ho Naikalank Bhagwan Dattatrey SukhdhamJai Jai Vasudev Madhusudan Ramapati BhagwanJai Jai Umapati Shiv Shankar Hari-har eko janJai Girdhar, Jai Mukund Madhav, Jai Radha ke Shyam- {dZ Kmgdmbmg§Mma Üd{Z : (0) 99989905646

OwbmB -AJñV 2018gX²Jwé lr gmBª g§Xoe.nyao X{jU maV gmBª pŠV H m àMma-àgma H aZo dmbo nyÁ lr EM². EM². r. dr. Zaqgh ñdm r Or Zo g -g na, Jwény{U m Ho Adga na {díbofU go Vm o Jwé g§Xoe lr gmBª brbm Ho gwYr nmR H OZm Ho {bE àñVwV h &(OwbmB -AJñV 2017 go)WoŸ& Jwé H s nËZr {eî H s m -ñdê n hmoVr WrŸ& {eî N moQ o hmoVo Wo, O¡go {H AmO Ho wJ bmoJ ÀMm H mo mo{S ªJ ñHy bm Vu H adm XoVo h Ÿ& Bgr àH ma N moQ rgr Am w {eî H mo Jwé Ho nmg N mo‹S {X m OmVm WmŸ&{eî Ho {dH mg Ho {bE h hþV bm àX hmoVm WmŸ& ‹S r Am w Jwé Ho gånH AmZo go AZoH àH ma H snaoem{Z m hmoVr h & wdm AdñWm nhþ MZo VH AmXV Am¡a mZ{gH Vm n[anŠd hmo OmVr h Ÿ& Z o-Z o CËVAmXem], AZwH aUr {dMmam Ed§ mÝ VmAm H m àm H moB à md Zht ah OmVmŸ& nwamZr AmXV Ñ‹T , n[anŠdEd§ epŠVembr hmo OmVr h , {OÝh Vmo‹S m Zht Om gH VmŸ&nwamZr AmXVm H mo àm "àH {V' H hm OmVm h¡Ÿ& AmXVhr ñd md Z OmVr h¡Ÿ& lr H îU JdmZ² Zo JrVm H hm h¡ gX§e MoîQ Vo ñdñ m àH Vokm ZdmZr àH qV mpÝV yVm{Z {ZJ«h qH H [aî {V-Ÿ&&AWm V², g r àmUr AnZr àH {V Ho de hmoVo h Ÿ&kmZdmZ² r AnZr àH {V Ho AZwgma hr H H aVo h Ÿ&{H gr Ho hR Ho {dnarV H¡ go Om m Om gH Vm h¡? {OZHo A§Xa CÀM {dH mg H s Vrd« BÀN m h¡, CÝh Mm{hE {H do N moQ o gmYH m H mo {H gr mo½ {ejH m mJ Xe H Ho {ZX}eZ Vwa§V S mb X Ÿ& A§J«oOr H s EH H hmdV h¡,“Bend the Twig and Bend the Tree”, AWm V², {X h no‹S H mo Nw Q nZ go hr mo‹S X Jo, Vmo BgH m {ZemZAdí ah Om oJmŸ& Bgr àH ma m g Am{X no‹S m H mo mo‹S mOmVm h¡Ÿ& Bgr {gX²Ym§V H m à moJ H aVo hþE h N moQ rAm w hr Jwé Ho nmg OmZm Mm{hEŸ& h gË g bmoJm H mo erK« hr g P Zht Am gH Vm, Am¡a Z hr bmoJAmgmZr go Jwé Ho nmg nhþ M nmVo h , VWm Z hr do Jwé H mog {n V hmo nmVo h Ÿ& H B bmoJm H mo H B ma n[apñW{V m hr Jwé Ho nmg nhþ MZo Am¡a ahZo Zht XoVtŸ& Am¡a Vmo Am¡a,Jwé r g r bmoJm H mo ñdrH ma Zht H a nmVo {H do bmoJCZHo gmW ah Ÿ& Jwé hr AnZo {eî m H m MwZmd H aVoh , {OZgo CÝh AmJo ‹T Zo H s Amem-AnojmE hmoVr h Ÿ&AmO Ho wJ {eî m H mo MwZZo Am¡a CZH mo à{ejU XoZo10 OwbmB , 1956 - Jwé ny{U ‘mqhXþAm àmMrZ àWm h¡ - "ny{U m Ho {XZ Jwé H snyOm H aZmŸ&' Bg {XZ MÝÐ m AnZr nyU Vm na hmoVm h¡Ÿ&AV Jwé X²dmam Amerdm X àmßV H aZo Ho {bE h g H mZ AË §V àgÝZ Ed§ CËgm{hV ahVm h¡Ÿ& AH ga Jwé rAnZo ŠVm H mo ny{U m Ho {XZ AnZo nmg AmZo H mo H hVoh Ÿ& gmBª m m r AnZo ŠVm H mo Jwé ny{U m Ho {XZAnZo nmg wbm boVo Wo& Jwé ny{U m Ho {XZ H m hËËdAÝ ny{U mAm go Hw N A{YH h¡Ÿ& Bg {XZ h{f ì mgZo «h² gyÌ H s Jm¡adnyU ì m» m H m Amaå {H m Wm,{OgHo H maU mZd Om{V Ho nmg AmO {deof Ym{ H AmÜ mpË H àH me h¡Ÿ&Jwé Ho nmg {deoofV AmÜ mpË H {Okmgm hoVw OmZmMm{hE; naÝVw {H gr AÝ CX²Xoí go Jwé Ho nmg OmZoH m {ZfoY Zht h¡Ÿ& gmBª m m H s naånam m Jwé-naånam Ho db Jwé hr {eî H m eaU ñWb h¡Ÿ& {eî H sha Amdí H Vm - m¡{VH Am¡a AmÜ mpË H , XmoZm rgmYr Om gH Vr h Ÿ& dmñVd AmÜ mpË H AmH f U H mhËËd m¡{VH AmH m§jmAm go D na hmoZm Mm{hE; Ho db m¡{VH AmH m§jmAm H mo AnZo pñVîH na hmdr Zht hmoZoXoZm Mm{hEŸ& {\ a r H B ma m¡{VH Amdí H VmAm H s {ddeVm, {eî H mo Jwé ny{U m Ho {XZ r Jwé Ho nmg OmZo H mo {dde H a gH Vr h¡Ÿ& A , {eî Ho JwéHo g rn OmZo Ho àíZ H mo Xmo ÑpîQ -q XþAm go XoIm OmgH Vm h¡ 1. Jwé H s ÑpîQ go, 2. {eî H s ÑpîQ goŸ&"Jwé' eãX H m AW ‹S m ì mnH h¡Ÿ& Jwé{dXçmb - hm{dXçmb n‹T mZo dmbm {ejH r hmogH Vm h¡, O {H BZ JwéAm H m AnZo g¡H ‹S m {eî m goì pŠVJV g§doXZerb gånH H hr XoIZo H mo { bVmh¡Ÿ& h mam Jwé H hZo H m A{ àm àmMrZ, Eo{Vhm{gH JwéAm go h¡, {OZHo Aml {eî OmH a ahVo Am¡a{ejm J«hU H aVo WoŸ& do Jwé Ho gmW H m H mO H aVo Am¡aH mµ\ s g rn go Jwé Ed§ CZgo gå §{YV bmoJm Ho gmW ahVo7

OwbmB -AJñV 2018AmkmnmbZ H aZo H s j Vm H m ì pŠVJV m AZw{MVbm Z CR m gHo Ÿ& {eî àm A§Ym hmoVm h¡ Am¡a Jwé H sha Amkm H m nmbZ H aZo bJVm h¡; Š m {H dh Jwé H moAmXoe XoZo gj g PVm h¡Ÿ& m½ de Aj Jwé hr{eî m Ho {dZme m A{ emn H m H maU {gX²Y hþE h Ÿ&AmÜ mpË H g wXm m Bg H Qw gË H s emoMZr MMm E àm hmoVr ahVr h Ÿ&AH ga {H gr à{gX²Y ì pŠV H mo Cn wŠV Jwé mZ{b m OmVm h¡Ÿ& Hw N à{gX²{Y nmZo Ho mX h nm m OmVmh¡ {H gmoZo H s y{V Ho n¡a Vmo { Q² Q r Ho h , AVEd dh{eî m H mo C{MV mJ Xe Z Zht Xo gH VmŸ& m½ de m mHo gmW Eogm Zht h¡Ÿ& w» VÏ h h¡ {H m m AnZoAmnH mo Jwé Kmo{fV Zht H aVoŸ& do AnZr nhMmZ H admZo, m wX H mo Jwé Kmo{fV H admZo Ho BÀNw H Zht h Ÿ& doAnZo gX²JwUm H mo JwßV hr aIZo H s àWm H m nmbZ H aVoh , O¡gm {H CÀM AmË mE H aVr h Ÿ& wYmo mbH dËH« sS : Hw ebmo OS dÀMaoV²Ÿ&dXXÝ Îmdm{ÛÛmZ² JmoM m Z¡J lMaoV²Ÿ&BgH m AW h¡ - kmZr ì pŠV H mo EH N moQ o mbH H s m {V ì dhma H aZm Mm{hEŸ& AË §V Xj ì pŠVAnZr XjVm JwßV aIVm h¡; {dX²dmZ nwéf O mV H aVoh , V do gZH s, CÝ ËV m nmJb àVrV hmoVo h ; Am¡ana kmZr Omo g emñÌm nma§JV hm , do Mm¡Vaµ\ m nmJbH s Vah ì dhma H aVo h Ÿ& {ÌdZ ëbB Ho lr eofmÐrñdm r Zo b ëbB ñdm r H mo h gbmh Xr - ""AnZr md- §{J m gZH s Am¡a nmJb garIr aImo; {\ a H moB AmnH mo naoemZ Zht H aoJm Am¡a g AmnH mo AHo bo N mo‹S X JoŸ&'' gmBª m m H B XeH m VH Bgr àH ma wX H mogZH s H hbmVo aho, BgHo H maU CZHo ZµOXrH ahZo dmbo r CÝh nmJb g PZo bJoŸ& m m Ho AmMaU H mo g rngo XoIVo hþE Or. Or. ZmaHo Zo r EH Adga na gmoMm{H m m Vmo Adí hr nmJb h Ÿ& ZmaHo O m m Ho nmgnhþ Mo, Vmo m m Zo ñd § ñnîQ {H m, ""ZmaHo ! nmJbZht hÿ Ÿ&'' O m m Zo ñd § hr ZmaHo Ho öX H s mVì ŠV H a Xr, Vmo ZmaHo ñVãY ah J o Am¡a CZHo wI goEH eãX r Zht {ZH bmŸ& Bg d ËVm§V Zo ZmaHo H mo ñnîQ H a {X m {H m m { Zm {H gr Ho Vm o ñd § AÝV ZH s mV OmZ gH Vo h Am¡a do gZH snZ H m mÌ {XImdmH aVo h ; CÝh AÝVkm Z h¡Ÿ& ZmaHo H mo µH sZ hmo J m {H m m ñd § EH {gX²Y nwéf, gX²Jwé Ed§ AmË kmZr h Ho AZoH VarµHo XoIo Om gH Vo h , {OÝh h {gX²Ym§VHo ê n mÝ Vm Zht Xo gH VoŸ& Bg MwZmd H m n[aUmnjnmVnyU , AZwn wŠV VWm Ag§JV Am¡a AZw{MV r hmogH Vm h¡, O¡go {H AmO Ho wJ hµOmam bmoJ o{S H bVWm B§Or{Z [a J H s {ejm Ho {bE µ\ m aVo h , bo{H Z hþV go bmoJ dhm {ejm J«hU H aZo Ho {bE MwZo ZhtOmVoŸ& hm MwZmd H m AmYma yV H maU Om{V, A rar mAÝ ì pŠVJV H Xm{n Zht h¡; hm Vmo {JZVr {ZpíMVh¡Ÿ& g CVZo hr Cå rXdma {bE Om JoŸ& nwamZo µO mZo {eî hr Jwé Ho Ka na l{ H H m H aVo Wo, Am{W H Amdí H VmE r gr{ V Wt, g¡H ‹S m {eî Aml me¡j{UH g§ñWmAm àdoe nm boVo WoŸ& V¡Ìr Cn{ZfX Ho AZwgma ""Am m ÝVw « Mm[aU: ñdmhm Ÿ&''AWm V², oao Aml ZXr H s m‹T H s m {V {eî Am Am¡a {ejm J«hU H a Ÿ& {OVZm àM{bV Am¡a ñWm rg§ñWmZ hmoJm, CVZm hr A{YH dh AmÜ mpË H CnH maH a gH Vm h¡Ÿ& ì pŠVJV gånH X²dmam Ohm mJ Xe ZH amZm hmoVm h¡, dhm {eî m H s A{YH g§» m Cn wŠVZht mZr Om gH Vr; naÝVw h r Amdí H Zht h¡Ÿ&Eogo H B JwéAm Ho mX Jwé hmoVo h , Omo AZoH {eî m H mo br àH ma gå mb gH Vo h , CÝht Ho A{YZñV à{e{jVgmYH m Ho gh moJ X²dmam; O Pw§S Ho Pw§S ŠV CZHo nmg AmÜ mpË H CX²Xoí boH a AmVo h , Eogr n[apñW{V m r g bmoJm H mo C{MV AmÜ mpË H mJ Xe Z { bZoH s gå mdZm Zr ahVr h¡Ÿ& naÝVw, AmYma yV gË hh¡ {H AmÜ mpË H CX²Xoí go hþV H {eî hr Jwé Ho nmg nhþ MVo h Ÿ& AÜ mË Ho mJ na {Og mar d¡am½ Am¡a µHw m Zr H s Amdí H Vm hmoVr h¡, CgH s hm AH gaH r nmB OmVr h¡Ÿ& gmBª m m O¡go CÀM Am¡a loîR JwéAm Ho gm Zo Bg àH ma H s H moB H {R ZmB Zht AmVr;Š m {H Bg àH ma Ho gX²Jwé ñd § V H aVo h {H CZHo nmg {eî H Am¡a H¡ go nhþ MoJm Am¡a do CgHo gmW han[apñW{V H¡ go {Z m JoŸ&AmO àMwa mÌm Ym{ H Jwé h ; naÝVw CZH mAmH bZ h gmBª m m H mo boH a Zht H a gH VoŸ& Hw N Ym{ H JwéAm Ho nmg OmZo na ŠVm H mo H Qw AZw d r hmoVo Am o h Ÿ& do dm Xo Vmo hþV H aVo h¡; naÝVw CZHo nmg ŠVm H mo g§ajU Ed§ AmÜ mpË H mJ na AmJo ‹T mZo Ho {bE Hw N Zht hmoVmŸ& Jwé hmoZo Ho {bE H {R Zd¡am½ H s Amdí H Vm hmoVr h¡, Vm{H dh {eî H s8

OwbmB -AJñV 2018 m m Zo CËVa {X m ""AmÜ mpË H CËWmZ H m mJ XþJ h¡; Cg na MbZm H {R Z h¡; Bg amñVo mZH Vao h Ÿ&'' Xr{jV Or Zo àíZ {H m, "" {X mJ Xe H gmW hmo Vmo?'' m m Zo CËVa {X m, "" {X mJ Xe H gmWhmo, Vmo amñVo Ho Vao Xÿa hmo OmVo h Ÿ&'' m m Zo Xm mobH a Or H mo Jwé Am¡a JdmZ² H sAmdí H Vm go AdJV H amVo hþE AmË -g n U H am{b m; Am¡a Xm mobH a Or m m Ho loîR ŠVm {JZoOmZo bJoŸ&EH amÁ Ho XrdmZ lr EZ². E. ghò wX²Yo Zo Xr{jVOr H mo {bIm {H CÝhm Zo AZoH bmoJm H mo Jwé mZZo H sH mo{ee H s; naÝVw Cg do H m m Zht hþEŸ& {\ aCÝhm Zo Jwé H mo Ty ‹T Zo H s BÀN m N mo‹S XrŸ& V r AMmZH gX²Jwé gmBª ZmW Zo CÝh AnZo MaUm ItM {b mŸ&gm mÝ OZ H m Xm mobH a Or Am¡a ghñÌ wX²Yo Or H sVah gm¡ m½ embr hmoZm Amdí H Zht h¡, {Oggo {H Jwé CÝh AnZo MaUm ñWmZ XoŸ& h AH ga {eH m VgwZZo H mo { bVr h¡ {H AmOH b Jwé Zht { bVoŸ& gMVmo h h¡ {H gX²Jwé Vmo h ; naÝVw Omo {eî ZZm MmhVoh , CZ {eî ZZo H s mo½ Vm Zht h¡Ÿ& O VH {eî H s AmË m {dZ «Vm, AmdoJhrZVm Ed§ Jå raVm H mCX Zht hmoVm, V VH dh Jwé Ho nmg nhþ MZo bm H hr Zht hmoVmŸ& Jwé H mo EH amOm mZ, {eî H mo { ImarH s h¡{g V go Jwé Ho nmg OmZm Mm{hEŸ& "g r Zwî EH g mZ h ' H m Xme {ZH {dMma, h AZw y{V {H " AnZo AmnH mo Bg pñW{V Š m S mby ,' AWdm " ' H m{dMma EH ì pŠV H mo {eî ZZo Ho {bE AZwn wŠV H aXoVm h¡Ÿ& Bgr H maU MnZ hr Jwé H m gmpÝZÜ nm boZmMm{hE, V VH ì W ñd § na A{ mZ, X m Ah§H maH m A{YH {dH mg Zht hmo nmVmŸ&AmO, Bg Jwé ny{U m Ho {XZ {X {H gr nmR H H moJwé nmZo H s A{ bmfm hmo Am¡a dh gmBª m m H mo Jwé Ho ê n nmZm MmhVm hmo, Vmo Cgo h h gbmh m g§XoeXoVo h {H nhbo AnZo AmnH mo {eî Ho ê n V¡ ma H ao,EH hmZ gX²Jwé Ho {eî Ho ê n V¡ ma H aoŸ& Jwé H moAmngo Hw N nmZo H s BÀN m Zht hmoVrŸ& Amn Jwé Ho nmgOmVo h , Vmo Amn hþV-Hw N nm OmVo h Ÿ& Bg hmgË H mo AmË gmV H aZo Ho níMmV² hr Amn {dZ «Vm Am oJrAm¡a Amn Jwé Ho nmg lX²Ym, ñZoh Ed§ pŠV- mdX²dmam Om nm JoŸ& BgHo {bE AmnH mo mZ{gH V¡ marVWm nmJb hmoZo H m T m J H aVo h Ÿ& Bg àH ma nmJb hmoZoH m ZmQ H H aZo H s gbmh A{YH Va Y JwéAm H mo ZhtXr Om gH Vr; Š m {H CZHo mZgå mZ H mo R og nhþ MoJr,{OgHo nrN o do mJVo ZµOa AmVo h Ÿ& Ho db m m O¡grhmZ AmË mE , {OÝh AnZm mZ-gå mZ Am¡a An mZEH g mZ bJVm h¡, {OÝh AnZr dmhdmhr m àe§gmgwZZo H s CËgwH Vm Zht hmoVr, do hr gZH snZ H m ZmQ H H aVo h Ÿ& A h AnZo yb {df na AmVo h Ÿ& gmBª m m garIo gX²Jwé AH ga AnZr dmñV{dH Vm A{YH VabmoJm Ho gm Zo àH Q Zht hmoZo XoVoŸ& Bgr H maU Hw N bmoJBZHo nmg {ZåZ CX²Xoí m Ho {bE OmVo h ; {\ a r {XH moB mo½ ì pŠV gmBª m m garIo gX²Jwé Ho nmg AmVmh¡, Vmo dh BZH s dmñV{dH Vm nhMmZ boVo h Ÿ& gX²Jwé Eogohr ì pŠV mo§ H mo AnZr Vaµ\ AmH {f V H aVo h , Omo CZHo à md AmH a AnZm AmÜ mpË H CËWmZ H a gH Ÿ&A AÊUm gmho Xm mobH a H m CXmhaU h XoIVoh , O CZHo { Ì lr EM². Eg². Xr{jV Zo CÝh m m go{ bZo H mo H hmŸ& Xm mobH a Or h V Zht H a nm aho Wo{H CÝh Jwé H s Amdí H Vm h¡ AWdm ZhtŸ& Xm mobH aOr gmoMVo Wo {H {X Jwé EH mbH H mo Ë w Ho wh go Zht Mm gH Vm, Vmo Jwé H m Š m Cn moJ h¡? dhJwé H hbmZo bm H h¡ m Zht? Bg àH ma Ho oVHw o{dMma Am¡a YmaUmE AH ga bmoJm Ho {X mJ ahVoh , O do Jwé Ho nmg nhþM Vo h Ÿ& m m Zo Xm mobH aOr H mo Bg àH ma Ho {dMmam Ho {bE g Pm m, CÝh AnZr Amoa AmH {f V {H m Am¡a CZH s Jµ bV YmaUmXÿa H sŸ& ZmZm gmho Mm§XmoaH a Ho mÜ go m m ZoXm mobH a Or H mo AnZr Vaµ\ AmH {f V {H mŸ& EH wgb mZ Zo Xm mobH a Or H mo {eS u nhþM Zo H m C{MV mJ Vm mŸ& m m Zo ñd § Xm mobH a Or Ho {X mJ {dMmam H s CWb-nwWb H mo àH Q H a {X m, Vm{H Xm mobH a OrH mo µH sZ hmo Om o {H m m gd Ì m¡OXy h Ÿ& m m Zo Xm mobH a Or H m mZ{gH CnMma H aXm mobH a Or H mo hV²à H a {X m {H do {ÌH mbk Ed§gd Ì m¡OyX h ; Xÿa-Xÿa VH Š m hmo ahm h¡, m m g OmZVo h Ÿ& Xm mobH a Or Zo m m H mo Jwé ñdrH ma H a{b mŸ& m m Zo Xr{jV Ed§ CZHo { Ìm H mo CËVa XoVohþE Xm mobH a Or H mo Jwé H s Amdí H Vm H m kmZ H am{X mŸ& Xr{jV Ed§ CZHo { Ìm Zo m m go AmÜ pË H CËWmZ H m amñVm nyN mŸ&9

OwbmB -AJñV 2018H aZr hmoJrŸ& m m Ho {df n‹‹T H a, ŠVm go { bH a, CZHo AZw d gwZ Am¡a m m Ho {df ghrYmaUm Zm Ÿ& AmO g¡H ‹S m bmoJ wX H mo m m H m ŠVH hbmVo h ; naÝVw CZ go em X nm M à{VeV bmoJ hrZht g PVo {H m m g W gX²Jwé h ; do CÀM H mo{Q Ho Jwé h VWm CZHo nmg Agr epŠV m h Am¡a do CZH mà moJ Ho db CÝht bmoJm Ho {bE H aVo h , Omo CZHo nmgOmVo h Ÿ&emÝVm hmÝVmo {ZdgpÝV gÝVmodgÝVdëbmoH {hV§ MaÝV:Ÿ&VrUm : ñd § r mdU d§ OVmÝhoVwZmÝ mZ{n Vma ÝV:Ÿ&hmZ² gX²Jwé H m Omo n[aM "{ddoH My‹S m {U' {X m J m h¡, dh Bg àH ma h¡ - do hmZ AmË mE {ZË na mZ§X brZ ahVr h Ÿ& do dg§V F Vw H s Vah AnZmAmerdm X OZ mZg na { Ioa H a CÝh AmZ§{XV H aVrh Ÿ& do ñd § Vmo Bg mZH Ë wbmoH ê nr dgmJa H monma H a MwH s h ; CÝh AnZr X mbwVm H m H moB bm { bZo dmbm Zht h¡, Eogr CÀM AmË mE AZoH bmoJm H moBg dgmJa go nma CVma gH Vr h Am¡a CVma r XoVrh Ÿ& {X H moB nmR H Eogo gX²Jwé H mo Ty ‹T Zo H m BÀNw H h¡,Vmo h g§Xoe Cgr Ho {bE h¡Ÿ& h KmofUm H aVo h {H m m AmO hmg m{Y Ho mX r Or{dV h Am¡a OmobmoJ AmO hm‹S m§g Ho eara r wX H mo Jwé H hVoh Am¡a H hbmZo Ho BÀNw H h , CZgo m m Á mXm Ord§VAm¡a AË §V epŠVembr r h Ÿ& do CZ bmoJm Ho Z Am¡apñVîH Am§V[aH n[adV Z bm gH Vo h , Omo CZHo nmgOmZm MmhVo hm Ÿ& m m dh g H a gH Vo h , {Oggo {eî H m bm hmoŸ& m m H mo O h Jwé ê n mZVo h , VmoCZH s pñW{V AmO Ho wJ Ho AmMm m] Ed§ Y JwéAm go{ ÝZ bJVr h¡Ÿ& AmO Omo bmoJ wX H mo Jwé Ho XO} nanhþ Mm hþAm mZVo h , do H Xm{MV hr AnZo {eî m H mHw N bm H a nm ; naÝVw O m m {H gr {eî H m nyU {Oå m boVo h , Vmo dh {eî m m H m JmoX {b m mbH Z OmVm h¡Ÿ& m m CgH mo nyU g§ajU XoVo h ; mVm-{nVmH s Vah Cg na H nm ÑpîQ aIVo h Ÿ& m m H s mV gwb H nm ÑpîQ gmYmaU m - mn Ho g§ajU go hµOma JwUmA{YH epŠVembr h¡Ÿ& Omo H m gmYmaU bmoJm Ho {bEwpíH b m Agå d h¡, Cgo do AnZo JmoX {bE mbH m go H admVo h Ÿ& Bg hmgË H m AZw d hµOmam bmoJm H mogZ² 1918 m m H s hmg m{Y Ho CnamÝV hþAm h¡Ÿ&"lr gmBª brbm' Ed§ "gmBª gwYm' n{ÌH m Ho nÝZo m m H s e-JmWmAm go ao h Ed§ Bg hmgË H s ì pŠVJVnwpîQ H aVo h Ÿ& Omo bmoJ m m Ho gmW AnZm ZmVm Omo‹S ZmMmhVo h , CZHo {bE h g§Xoe h¡ {H do AnZo Amn {dZ «Vm, lX²Ym Ed§ ñZoh H m {dH mg H a , VWm m m Ho ZµOXrH nhþ MZo H m à mg ñd § àmaå H a Ÿ& AmO Amng Bgr jU AnZo AmnH mo m m go Omo‹S Zo H m àU H a Ÿ& m m H s AZwH ånm go Amn g\ b hm Jo VWm m mH s AZwH ånm nmZo Ho {bE Amn gj hmo Om Jo, Omo {H AÝ g r AZwH ånmAm go loîR h¡ Am¡a Cg AZwH ånm g -Hw N g m{hV h¡, {OgH s Amn H m Zm H a gH Vo h Ÿ&{eS u Ho gmBª m m Ho A V dMZ* AmZ§X ½Z ahZo H m ahñ - na mË m H sgodm g n U h¡Ÿ&* g§Vmof hr gwI-em§{V H s Hw§ Or h¡Ÿ&* g ñV àm{U m B ída Ho Xe Z H a VWmg go ào nyU ì dhma H a Ÿ&* à w H m md-VËd AmZ§X h¡Ÿ& CZHo MaUH bm na g {n V hmoH a Amn r na mZ§X H m AZw dH a gH Vo h Ÿ&* gÀMr pŠV H m AW h¡, B ída Ho à{V AnZrhñVr H mo { Q m XoZo dmbm Jham ào Am¡a {dídmg!* à w AWdm Jwé H mo AnZo g H m] H s Amhÿ{VXo XoZm hr nyU pŠV H m VËd- §Ì h¡Ÿ&* pŠV a{hV kmZ WmoWm Am¡a AnyU h¡Ÿ&* Z, dMZ Am¡a H X²dmam {H gr H mo r Xþ Inhþ MmZm nmn h¡ Am¡a BgHo {dnarV AmMaU nwÊ h¡Ÿ&* AmJ§VwH m H m ñdmJV H aZo, ß mgo H mo nmZr{nbmZo, dñÌhrZ H mo dñÌ VWm Ag W H mo AnZo Kana eaU XoZo go lr h[a {ZíM hr Amngo àgÝZ hm JoŸ&A§J«oOr go qhXr AZwdmX- arVm ‘{bH 10, ram mB nm {bQ oH² {ZH ,Amdmgr n[aga, hmamZr mJ,ZB {Xëbr - 110 065.B - ob : malik.rita2@gmail.comg§Mma Üd{Z : (0)9868855820, 9560800224mmm10

OwbmB -AJñV 2018ho gmBª! AmnHo Am .Am Ho Am , JwR {b m Ho Xm .ho {eS uída! AmnH s Agr H nm ahVo hþE r{dJV Hw N dfm] go AnZo ñdmñÏ H mo boH a yIV mdeAZoH e§H mAm -Hw e§H mAm go {Kao ahZo Ho H maU AmnHo lr-MaUm Ü mZ H {ÐV Z H a nmZo H s Y îQ Vm H aVm ahmhÿŸ & AmO nwZ X²dmaH m mB pñOX AmnH m Aml àmßVH a AË ÝV à\w pëbV hmoVm hþAm lr gmBª gV² M[aV Ho AÜ m 32 H m nmam U H a ahm hÿŸ & Amn AnZo MnZH s EH H hmZr m gwZm aho h ""O N mQo m Wm, V Or{dH m CnmO ZmW rS Jm dAm mŸ& dhm wPo Oµ ar H m H m { b J m Am¡a nyU bJZd Cå rX go AnZm H m H aZo bJm. Omo Hw N H hVmhÿ, CgHo AW na H moB Ü mZ XoZo H m à ËZ Zht H aVm.''ho gmBª! gM Vmo h h¡ {H Omo Hw N r Amn H hVo h ,CgHo àË oH eãX H m AW g PZo H m agH à ËZVmo H aVm hÿ, Ja oao X²dmam CgH m dmñV{dH AW g PnmZm gd Wm AmnH s X m Ed§ H nm na Adb§{ V ahVm h¡Ÿ&""gw moY! O Vw AmO CnamoŠV AÜ m H m nmam UH aVo g ñd § wPgo oao MnZ H s H hmZr gwZ aho hmo,V Vwåhmar g P Š m h Zht Am m {H r Vw goVwåhmao MnZ H s H hmZr gwZZm MmhVm hÿŸ &''ho m m! wPo AmnH s Amkm {eamoYm h¡Ÿ& AmnHo lr-MaUm AnZm ñVH ZdmVo hþE Amngo àmW Zm H aVmhÿ {H Amn wPo {dê nU- wŠV ñ aU-epŠV H m AZwXmZXoVo hþE AnZo MnZ Ho J{b mam {dMaU H aZo H sAZw {V àXmZ H s{OEŸ&ho gd k gmBª! oam OÝ df 1950 Xod y{CËVamIÊS amÁ pñWV Hw å ZJar h[aX²dma {µObo n{dÌ J§Jm ZXr Ho VQ na go EH N mQo o go H ñ o §Jbm¡aQ mD Z o hþAm WmŸ&AmO më mdñWm Ho do {XZ mX Am aho h , O AnZr XmXr ({OÝh§o h g r mB - hZ "Aå m' H hm H aVoWo) Ho gmW gmo m H aVm WmŸ& dh em X OyZ H m hrZmWmŸ& rfU J u n‹S ahr WrŸ& wPo ZtX Zht Am ahr WrŸ& AË ÝV ì mHw b hþAm H adQ Xb ahm WmŸ& Aå mYn{H m XoH a gwbmZo H s H mo{ee H a ahr WrŸ& gmo Zhtnm ahm Wm Am¡a Aå m WH JB &""Aå m, Aå m! EH H hmZr gwZm Xmo! H hmZr gwZH a gmo OmD Jm!''hm gmBª! Aå m Zo m H hmZr gwZmZr ewê H s ""EH ma H s mV h¡, JdmZ² gy X do H s nwÌrgy m mB g¡a-gnmQ o Ho {bE n Ïdr na CVarŸ& CgHo gm¡ÝX na mo{hV hmoH a n Ïdr Ho amOm Zo Cggo emXr H a brŸ&Q mZo m-Q mQo H m H aZo dmbr EH OmXyJaZr H s {ZJmh gy m mB na n‹S r, Am¡a gy m mB Zo Bg OmXyJaZr H s Hw ÑpîQ Ho Xwîà md go MZo Ho {bE AnZo H mo EH gwZhao H b-nwîn n[ad{V V H a {b mŸ&n Ïdr H m amOm Cg nwîn Ho ß ma Sy J mŸ&OmXyJaZr H mo h ào bm H hm mZo dmbm Wm! CgZoBg gwZhao H b-nwîn H mo Obm H a amI H a {X mŸ& bJm{H mZmo gd ñd ZîQ hmo J mŸ& Ja Hw N g mX Cgr11

OwbmB -AJñV 2018Xodr nmd Vr Am¡a AnZo XmoZm nwÌm , H m{V H o d JUoe Ho gmW AnZo J h-{Zdmg H¡ bme nd V na {dlm H a aho Wo,V r Xod{f ZmaX hmW EH gwZham Am {bE dhm nYmaoŸ& JdmZ² Zo Xod{f go CZHo AmJ Z H m §Vì nyN mŸ& AnZoAmamÜ H mo Am Q H aVo hþE «h ² m-nwÌ ZmaX mob,o "hoà w! h Hw emJ« wX{² Y, AVw{bV b d ñdU Ho g mZH m§{V wŠV H m m àXmZ H aZo dmbm AZmoIm d AgmYmaUAm h¡Ÿ&' Bg {deof \ b H mo nmH a JdmZ² AË ÝVn«gÝZ hþE; Am¡a do O¡go hr dhm CnpñWV AnZo g ñVn[adma-OZm {dV[aV H aZo Ho {bE Cg Am H mo H mQ Zohr dmbo Wo, Xod{f Zo CZHo g j PwH H a {ZdoXZ {H m{H "ho ñdm r! Bg \ b H mo H mQ H a {dV[aV H aZo go hà mdhrZ hmo Om oJmŸ& h Am mÌ EH ì pŠV X²dmam hrIm m Om oŸ&' A {ed Ho XmoZm nwÌm go àË oH H m ZbbMmZo bJm {H Cgo hr h Am { boŸ& mVm-{nVm XmoZm hr Bg Xw{dYm n‹S J o {H h Am {H go {X m Om oŸ&Xod{f Zo gwPm m {H EH à{V mo{JVm Am mo{OV H s Om o,{OgHo AZwgma XmoZm nwÌm go Omo r gånyU «h ² mÊS H snhbo VrZ ma àX{jUm nyar H aoJm, dhr Bg gwZhao AmH mo àmßV H aoJmŸ&à{V mo{JVm Ho àmaå hmoZo H s KmofUm hmoVo hrH m{V Ho AnZo dmhZ moa na gdma hmoH a AË ÝV Vrd«Vmgo «h² mÊS Ho VrZ MŠH a bJmZo Ho {bE {ZH b n‹S oŸ&Ja JUoe AnZo mVm-{nVm Ho g rn hr ¡R o ahoŸ& O H m{V Ho Zo Xmo MŠH a nyao H a {bE, V JUoe Zo ghOVmgo CR H a Am¡a AnZo dmhZ yfH na ¡R H a dhm ñWmZ na Ohm dh amI { Iar n‹S r Wr, EH AË ÝV Jhaoa§J H s npËV m dmbm {demb Ed§ ì d j I‹S m hmo J m;Am¡a Bg d j na gy m mB Ho a§J-ê n O¡go Am Ho gwZhao\ b bJ J oŸ& EH {XZ O¡go hr EH Am nH H a n Ïdrna {Jam, dh VwaÝV hr gy m mB n[ad{V V hmo J mŸ& n ÏdrHo amOm Zo AnZr { N‹S r hþB nËZr H mo nhMmZ {b mŸ& BgVah CZ XmoZm H m nwZ{ bZ hmo J mŸ&''ho m m! Aå m Zo nyN m, ""A r ZtX Vmo Zht Amahr, EH H hmZr Am¡a gwZm Xÿ? ''""hm , Aå m! Oµ ê a gwZmAmo.'' h H hVo-H hVo { ñVa na CR H a ¡R J m, Am¡a Aå m Zo m gwZmZmewê {H m ""nwamU H Wm Ho AZwgma, EH ma O JdmZ² {ed12

OwbmB -AJñV 2018{damO mZ AnZo mVm-{nVm Ho VrZ MŠH a bJm oŸ&V r «h² mÊS H m Vrgam MŠH a bJm H a H m{V Ho dhm CnpñWV hþEŸ& XmoZm mB n[aUm H s KmofUm H s àVrjmH a aho WoŸ& JUoe H mo {dO r Kmo{fV {H m J m; Š m {H mVm-{nVm H s àX{jUm hr gånyU «h² mÊS Ho MŠH abJmZo go ‹T H a h¡Ÿ& Bg Vah h gwZham Am JUoe ZoàmßV {H mŸ&''ho gmBª! JUoe Ho EH hmW Am Am¡a Xygao hmW bS² S y H s H ënZm H aVo hþE, Zo Aå m go V r AmImZo H s BÀN m OVmB WrŸ& Aå m Zo wPo h H h H aAm {Ibm m {H Am Vmo "B ída H m \ b' (Fruit ofGod

Raksha karo, raksha karo, Sain Kapish Bhavtari Shri Ram Vandana Param Purush Aadi Narayan, Jan-hit-kari Ram Muni-man ranjan, Bbhav-bhay bhanjan, Asur Sanhari Ram Jagpita Mata, Survar Data, Bhagat bhay-hari Ram Kaljug Sain roop dharaye, Rachna Tari Ram Param Vidhata, Bhavjal Trata, Charan-vari Ram Jag mein aayo, Anand chhayo, Santan dukhhari Ram

Related Documents:

yes; m DEB 180 123 57 by the Linear Pair Postulate. So, by defi nition, a pair of corresponding angles are congruent, which means that ⃖AC ⃗ ⃖DF ⃗ by the Corresponding Angles Converse. 22. yes; m BEF 180 37 143 by the Linear Pa

akuntansi musyarakah (sak no 106) Ayat tentang Musyarakah (Q.S. 39; 29) لًََّز ãَ åِاَ óِ îَخظَْ ó Þَْ ë Þٍجُزَِ ß ا äًَّ àَط لًَّجُرَ íَ åَ îظُِ Ûاَش

Collectively make tawbah to Allāh S so that you may acquire falāḥ [of this world and the Hereafter]. (24:31) The one who repents also becomes the beloved of Allāh S, Âَْ Èِﺑاﻮَّﺘﻟاَّﺐُّ ßُِ çﻪَّٰﻠﻟانَّاِ Verily, Allāh S loves those who are most repenting. (2:22

Click 500 series – Customizable devices built on our Click 500 platform This user guide covers the Click 500 series. For the Click 100–400 series, please see the Click 100–400 Series User Guide. Using this Manual This manual is divided into two parts: Part I: Introduction to the Click Series – This part contains information common to the Click line, beginning with basic module .

API An Application Programming Interface (API) is a set of routines, protocols, and tools for building applications. A Plex API in the Plex Developer Portal is a collection of related endpoints analogous to one or more Plex software modules. authorization code grant An OAuth 2.0 authentication flow where access is delegated to a client application.

researchers agree that something important is missing from modern AIs (e.g., Hofs-tadter 2006). While this subfield of Artificial Intelligence is only just coalescing, “Artificial Gen-eral Intelligence” (hereafter, AGI) is the emerging term of art used to denote “real” AI (see, e.g., the edited volume Goertzel and Pennachin [2007]). As .

Satisfies ASTM C1679, ASTM C1702, and EN 196-11 for characterization of cement hydration Proven versatility for measuring both reaction kinetics and temperature dependence of these reactions Industry-proven reliability in the most challenging laboratory environments Precise Temperature Control and Industry-Proven Performance The TAM Air is an air-based thermostat, utilizing a heat .

NEW BLUEPRINT A new model for corporate climate action is needed for a number of reasons, but they can be boiled down to one key meta-problem—a mismatch between the current solution set available and the scale of the problems they are trying to solve. 3 The Economic Case for Combating Climate Change, BCG Report, 2018