• Have any questions?
  • info.zbook.org@gmail.com

Plani Matematika 2 - UEGEN

6m ago
187 Views
87 Downloads
617.29 KB
20 Pages
Last View : Today
Last Download : Today
Upload by : Ryan Jay
Share:
Transcription

1reExtratoFleepun2VITI SHKOLLORS2016-20176-2017egjiaKombëtarer kohëne plaenifikimittetesh krijuetitseifikim i matdhe ematikmbëështe stjeMaTek temasti imës tikauesitFUSHA: MATEMATIKËPLANIFIKIMI I KURRIKULËSKLASA II2

PLANIFIKIM REKOMANDUES PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË LËNDËSMATEMATIKË, PËR KLASËN E PARËMateriali që po ju paraqesim është material ndihmës i cili ka për qëllim të mbështesë mësuesit nëplanifikimin e temave sipas programit dhe të përdorimit të tekstit të nxënësit.Ky material rekomandon modele të planifikimit vjetor dhe tremujor të programit. Modeletreflektojnë kërkesat e programit lëndor të lëndës Matematikë për klasën e dytë, të miratuar ngaMinistria e Arsimit dhe e Sporteve. Gjithashtu ato mbështeten në paketën “Matematikë”, klasa edytë, Ginn pjesë e Pearson, përshtatur dhe botuar nga Shtëpia Botuese “Uegen”.Këto janë vetëm modele. Mësuesi mund ta hartojë vetë planin, mund t’i ndryshojë modelet epropozuara ose mund t’i përdorë ato pa asnjë ndryshim.Planifikimi vjetor i programit është planifikim orientues që përcakton shpërndarjen e lëndës sipas3 tremujorëve të vitit shkollor, bazuar në njohuritë dhe rezultatet e të nxënit të kompetencave sipastematikave të programit.Modeli i mëposhtëm për planifikimin vjetor është hartuar sipas tekstit “Matematika 2”, Abacusevolve, të “Ginn” pjesë e Pearson dhe përmban të gjitha njohuritë e parashikuara në programin ematematikës për klasën e dytë. Njohuritë e një tematike janë të integruara edhe në tematika të tjera sipër shembull njohuritë për numrin janë të integruara pothuajse në të gjitha tematikat e tjera. Ndarja eorëve në periudha tremujore varion dhe mund të ndryshojë në varësi të planit të veprimtarive dhe tëorarit të shkollës si dhe të ditëve festive e të pushimit. Në planet tremujore janë planifikuar të gjithaorët. Mësuesit ndihen të lirë të bëjnë ndryshime në varësi të specifikave të shkollës dhe të nxënësvetë tyre.Planifikimi tremujor i programit, si edhe ai vjetor, bëhet sipas një formati të paracaktuar. Në tëpërcaktohen temat për çdo orë mësimore, situatat e të nxënit, metodat mësimore dhe veprimtaritë enxënësit, vlerësimi dhe burimet. Vlerësimi në klasën e dytë do të kryhet sipas udhëzimit përkatëstë Ministrisë së Arsimit dhe të Sporteve. Materiali i dhënë është ideuar i tillë ku temat në tekstin e nxënësit shoqërohen nga disa temanë fletoret e punës Situatat e të nxënit më të detajuara përshkruhen pothuajse të gjitha në tekstin e nxënësit, poredhe në tekstin e mësuesit. Metodat e të nxënit, veprimtaritë e nxënësit si edhe vlerësimi jepen për gjithë periudhëntremujore. Natyrisht, jo të gjitha përdoren në një kapitull apo temë mësimore. Në tekstin emësuesit për çdo orë mësimi përcaktohet edhe metodologjia sipas veprimtarisë.3

4Klasa e dytë77Numri28Matja24Gjeometria3dhe funksioniAlgjebra8dhe probabilitetiStatistikaPLANI MËSIMOR VJETORKLASA IIFUSHA: MATEMATIKËLËNDA: MATEMATIKË140gjithsejOrë

5NumrinatyrorTematikatShpërndarja e përmbajtjes lëndore për realizimin e kompetencaveShtator – DhjetorJanar – MarsPrill – Qershor54 orë49 orë37 orë- Numërimi me dy, pesë dhe dhjetë i një- Vendvlera dhe rendet.- Leximi dhe shkrimi i numrave,grupi objektesh.- Rrumbullakimi i numrave dyshifrorë në(të paktën) deri në 100.Numërimime tre dhe katër për sasi tëdhjetëshen më të afërt.- Numërimi nga 0-100 dhe ngavogla.Thyesat100-0, duke filluar nga çdo- Numrat çift dhe numrat tek.- Shkrimi i thyesave 1/2;1/3;3/4.numër.- Klasifikimi i numrave, psh numër çift ose- E plota e shprehur në thyesë psh. 2/2 ose 4/4.- Numërimi me nga një itek, shumëfish i 2, 5 dhe 10.- Njohuri fillestare për thyesa të barabarta psh.disa numrave (në rendin- Paraqitja e një numri dyshifror në1/2 dhe 2/4.rritës dhe në rendintrajtë të zbërthyer.- Gjysma, çereku, treçereku i figurave ose izbritës), duke filluar nga- Gjetja e 1 ose 10 më shumë/më pak se njënjë numri objektesh (me anë të mjeteveçdo numër.numër dyshifrorë i dhënë.- Rrumbullakimi i numrave dyshifrorë nëkonkrete dhe të ilustrimeve).- Numërimi me dhjetëshe tëdhjetëshenmëtëafërt.- Mbledhja dhe zbritja e një numri dyshifrorëplota, duke filluar nga një- Paraqitja një numri dyshifrorë nëme një shumëfish të 10, psh. 75 – 30.dhjetëshe e plotë.boshtin numerik, në të cilën shënjohen- Përdorimi i simbolit “ ” për të paraqitur njëKrahasimi i numraveshumëfishat e dhjetës.barazim, psh. 16 4 17 3.- Krahasimi i numrave- Njohja dhe përdorimi i numrave rendorëSimbole?, për të paraqitur një numër tëdyshifrorë, duke përdorur(të paktën shumëfishat e dhjetës).panjohur,simbolikën përkatëse.- Mbledhja e një numri dyshifrorë me njëpsh ? 10.- Renditja e disa numravenumër njëshifror.- Numri i panjohur në mbledhje si 27 ? 30.dyshifrorë deri në 100.- Zbritja e një numri dyshifror me një numër- Mbledhja e një numri dyshifrorë me një- Vlerësimi sasior (me sy) i njënjëshifror- Mbledhja e dy numra dyshifrorë.numër njëshifror.grupi sendesh.Mbledhjaekatërosepesënumrave- Zbritja e një numri dyshifror me një numër- Numrat ndërmjet shumëfishavenjëshifrorë.njëshifrortë njëpasnjëshëm të dhjetës,- Ndryshesa të vogla të dy numrave- Mbledhja e dy numra dyshifrorë.psh 40 dhe 50.dyshifrorë.- Mbledhja e katër ose pesë numraveMbledhja dhe zbritja- Veti të mbledhjes dhe zbritjes.njëshifrorë.- Llogaritja e 10 më shumë/më- Vendvlera dhe rendet.- Ndryshesa të vogla të dy numrave dyshifrorë.pak se një numër dyshifror i- Veti të mbledhjes dhe zbritjes.dhënë.- Mbledhja e një numridyshifrorë me një numërnjëshifror.- Zbritja e një numri dyshifror menjë numër njëshifror

6TematikatShpërndarja e përmbajtjes lëndore për realizimin e kompetencaveShtator – DhjetorJanar – MarsPrill – Qershor54 orë49 orë37 orëShumëzimi dhe pjesëtimiShumëzimi dhe pjesëtimi- Mbledhja e dy numra- Shumëzimi si mbledhje e përsëritur me anë - Shumëzimi si mbledhje e përsëritur me anë tëdyshifrorë.të modeleve konkrete.modeleve konkrete.- Mbledhja e katër ose pesëShumëzimimeanëtërreshtimeve.- Shumëzimi me anë të rreshtimeve.numrave njëshifrorë.- Përdorimi i simbolit të shumëzimit “x”.- Përdorimi i simbolit të shumëzimit “x”.- Ndryshesa të vogla të dy- Pjesëtimi si grupim.- Pjesëtimi si grupim.numrave dyshifrorë.- Përdorimi i simbolit të pjesëtimit “:”- Përdorimi i simbolit të pjesëtimit “:”- V eti të mbledhjes dhe zbritjes.- Dyfishi i shumëfishave të 5 duke e lidhur- Dyfishi i shumëfishave të 5 duke e lidhur meme gjysmën.gjysmën.Strategji të veprimeve me mend- Dyfishi i numrave dyshifrorë.Dyfishii numrave dyshifrorë.Nxënësi:- Veti të shumëzimit dhe pjesëtimit dukepërdorur tabelën e shumëzimit me 3 dhe - Veti të shumëzimit dhe pjesëtimit duke- Çiftet e numrave që e kanë4.përdorur tabelën e shumëzimit me 3 dhe 4.shumë 10 dhe 20.Strategji të veprimeve me mendStrategji të veprimeve me mend- Copëzimi në çifte i gjithëNxënësi:Nxënësi:numrave deri në 20 duke- Çiftet e numrave që e kanë shumë 10 dhe- Çiftet e numrave që e kanë shumë 10 dhe 20.shprehur vetitë e mbledhjes20.- Copëzimi në çifte i gjithë numrave deri nëdhe zbritjes.- Copëzimi në çifte i gjithë numrave deri në20 duke shprehur vetitë e mbledhjes dhe20 duke shprehur vetitë e mbledhjes dhezbritjes.zbritjes.Mbledhjame çiftim i shumëfishave të 10 me- Mbledhja me çiftim i shumëfishave të 10shumë100.me shumë 100.- Shumëfishat e 2, 5 dhe 10 duke shprehur- Shumëfishat e 2, 5 dhe 10 duke shprehurvetitë e shumëzimit dhe pjesëtimit.vetitë e shumëzimit dhe pjesëtimit.Dyfishi për numra më të mëdhenj se 10Dyfishi për numra më të mëdhenj se 10(përfshirë 15, 20, 25(përfshirë 15, 20, 25

7MatjaAlgjebraTematikat- Sekonda, minuta, ora, dita,java, muaji dhe viti, renditja editëve të javës dhe e muajvetë vitit.- Leximi i orës me gjysëm orë.- Lidhja ndërmjet njësive tëkohës.Gjatësia dhe masa- Njësitë standarde (centimetri,metri, grami, kilogrami)- Krahasimi i sendeve sipasgjatësisë dhe masës dukepërdorur njësitë standarde.KohaShtator – Dhjetor54 orëGjatësia dhe masa- Njësitë standarde (centimetri, metri,grami, kilogrami)- Krahasimi i sendeve sipasgjatësisë dhe masës duke përdorurnjësitë standarde.Koha- Sekonda, minuta, ora, dita, java, muajidhe viti, renditja e ditëve të javësdhe e muajve të vitit.- Leximi i orës me gjysëm orë.- Lidhja ndërmjet njësive të kohës.Monedhat Njohja me monedhat. Llogaritja e blerjeve që lidhet me njësasi të caktuar lekësh (monedha).Vëllimi- Vëllimi i lëngjeve në enëve në mënyrëkonkrete (me njësi standarde litrin).Krahasimi i vëllimit të lëngjeve në enë.Koha dhe matja e kohës;renditja e ngjarjeve; ditët e javës;muajt e vitit.Orët dhe minutat; leximi me orë të plota.Vëllimi- Vëllimi i lëngjeve në enëve në mënyrë konkrete(me njësi standarde litrin).Krahasimi i vëllimit të lëngjeve në enë.-Shpërndarja e përmbajtjes lëndore për realizimin e kompetencaveJanar – MarsPrill – Qershor49 orë37 orëEkuacione, inekuacione, sisteme tëekuacioneve- Kutiza si vendmbajtëse numrash nëbarazime me mbledhje të dy numravenjëshifrorë me shumë deri në 20.FunksioniDallimi i ligjësisë dhe vazhdimi i njëmodeli konkret ose të vizatuar, sipaskësaj ligjësie.

8Statistika dheProbabilitetiGjeometriaTematikatShtator – Dhjetor54 orëGjeometria në plan- Rrethi, katrori,drejtkëndëshi,pesëkëndëshi dhegjashtëkëndëshi irregullt dhe jo i rregullt.Shndërrimet gjeometrike- Figura simetrike.- Drejteza e simetrisë.Shpërndarja e përmbajtjes lëndore për realizimin e kompetencaveJanar – MarsPrill – Qershor49 orë37 orë- Figurat (format 2D) (rrethi, katrori,Gjeometria në plandrejtkëndëshi, trekëndëshi);- Rrethi, katrori, drejtkëndëshi,- numri i brinjëve, brinjë të lakuara ose tëpesëkëndëshi dhedrejta.gjashtëkëndëshi i rregullt dhe- Trupat (format 3D) (kubi, kuboidi,jo i rregullt.cilindri,koni dhe sfera);- Vetitë e figurave.- numri i faqeve, faqe të sheshta ose të- Kuptimi i këndit si rrotullimharkuara.Gjeometria në hapësirë- Simetria, drejtëza e simetrisë.- Kubi, kuboidi, cilindër, kon, sferë,piramidë.- Vetitë e trupave.Shndërrimet gjeometrike- Figura simetrike.- Drejteza e simetrisë.- Lëvizja, pozicioni, drejtimi orar dhekundërorar.Rrotullimi i plotë, gjysëm i plotë dheçerek i plotë.Grumbullimi, organizimi,Përdorimi i grafikëve me shtyllainterpretimi dhe përpunimi i tëdhe i piktogrameve.Mbledhja dhe organizimi i të dhënave.dhënavePërdorimi i diagrameve klasifikuese sipas një ose- Veçimi dhe klasifikimi i një grupidy cilësive.objektesh, sipas një ose dy cilësie tëpërbashkët;Grafikët në shtyllë dhe Piktogramet.

9Numërojmë objekteNumërojmë objekteDhjetëshet dhe njëshetDhjetëshet dhe njëshetDhjetëshet dhe njëshetRenditim numraRenditim numraShtojmë një e nga njëShtojmë një e nga njëMbledhimMbledhimMbledhimNdajmë 5-n dhe 6-nNdajmë 7-n dhe 8-nNdajmë 9-nMbledhim për të formuar 10Mbledhim për të formuar 2Temat mësimore(Tremujori I, 54 ore)Një më shumë, një më pak(Fletore pune 1)Një më shumë, një më pakMë shumë dhe më 755Nr.Grafikët me shtylla (Teksti)Grafiku me shtyllaGrafiku me shtyllaPiktogramet (Teksti)PiktogrametTrupat gjeometrikë (Format 3D)TekstiEmërtimet e truoaveKonet dhe cilindratOra e plotë dhe e gjysmëKënde të drejtaDrejtimi orar dhe kundërorarDrejtimi orar dhe kundërorarKilogramëtGramët dhe kilogramëtOra e plotë dhe e gjysmëKënde të drejtaVeprime të mbledhjesMbledhim tre numra (Teksti)Mbledhim tre numraMbledhim tre numraMbledhim për të formuar 20Shtojmë për të formuar 10Temat mësimore(Tremujori 2, 48 ore)Krahasojmë numrat (Teksti)Krahasojmë numrat Krahasojmë numratKrahasojmë numratKrahasojmë numratMbledhim në çifte për të formuar 10, 9, 8 (Teksti)Shtojmë për të formuar 10124Heqim 10-sheMbledhim (Teksti)MbledhimShtojmë një e nga një122123TabelatZbresimGjej ndryshesënFigurat gjeometrike (Format 2D)Modele trupash (Teksti)Trupat gjeometrikë (Format 3D)Thyesat (Teksti)Të katërtatThyesatFormojmë 10 dhe 100 (Teksti)Formojmë 10Formojmë 100Formojmë 100Formojmë 10-shen tjetër (Teksti)Formojmë 20Formojmë 20Formojmë 10-shen tjetërSa?LitriMililitratZbresimMbledhim dhe zbresim (Teksti)Mblidhdhe zbritTemat mësimore(Tremujori 3, 38 ore)Gjej 108107106104105103Nr.

10GjatesiaGjatesiaDitëtMuajt dhe stinëtMuajt dhe stinëtEmërtimi i figuraveEmërtimet e gjysmojmëMbledhim monedha24252627282930313233343536373839404142Temat mësimore(Tremujori I, 54 .Shumëzojmë dhe pjesëtojmë tojmë (Teksti)PjesëtojmëPjesëtojmëQindëshet, dhjetëshet dhe njëshet (Teksti)Dhjetëshet dhe njëshet (Fletore pune 3)Qindëshet, dhjetëshet dhe njëshetQindëshet, dhjetëshet dhe njëshetPesëshetTek dhe çift (Teksti)Tek dhe çiftTek dhe çiftDyshet dhe pesëshet (Teksti)Dyshet10-she, 2-she dhe 5-sheMblidh ose zbritTemat mësimore(Tremujori 2, 48 ore)Trupat gjeometrikë (Format 3D) TekstiFaqet dhe kulmetNumërojmë mbrapsht me 10-she (Teksti)Numërojmë mbrapsht me 10-sheZbresim 10-sheTë zbresësh 10-sheZbresim ose mbledhim 9 (Teksti)Shtojmë 9 ose 11Zbresim 9 ose 11Test vjetor përmbledhës140140Gjysmat dhe çerekëtGjysmat dhe çerekëtAfër dyfishit138139137Dyfishojmë dhe përgjysmojmë (Teksti)Dyfishojmë dhe përgjysmojmëDyshet dhe pesëshet135136PesëshetShumëzojmë dhe pjesëtojmë134133132131E një çerek, pa një çerekPjesëtojmë (Teksti)Shumëzojmë dhe pjesëtojmëShumëzojmë dhe pjesëtojmë(Teksti)Shumëzojmë dhe pjesëtojmëE një çerek, pa një çerek129130Minutat dhe orëtMinutat dhe sekondatHeqimTemat mësimore(Tremujori 3, 38 ore)Zbresim (Teksti)Heqim127128126125Nr.

11Formojmë shumaFormojmë shumaFormojmë shumaNumërojmë me 1-she, 10-shedhe 100-she (Teksti)Një më shumë, një më pak(Fletore pune 2)10 më shumë, 10 më pakNumërojmë me 100-sheTek dhe çift (Teksti)Tek dhe çiftTek dhe çftNumrat rendorë (Teksti)I pari, i dyti.I pari, i dyti.Test kontrolli 14445464849535452515047Mbledhim monedhaTemat mësimore(Tremujori I, 54 ore)43Nr102101989910097Nr.Ndryshesa (Teksti)Gjej ndryshesënMbledhim (Teksti)MbledhimTemat mësimore(Tremujori 2, 48 ore)Rrumbullakojmë (Teksti)Rrumbullakojmë në 10-shen më të afërtRrumbullakojmë në 10-shen më të afërtRrumbullakojmë në 10-shen më të afërtShtojmë një e nga njëNr.Temat mësimore(Tremujori 3, 38 ore)

12Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit Ritregon ngjarjen e një teksti/situate të dëgjuar, përmbajtja e të cilit nuk është më shumë se një faqe teksti e shtypur. Paraqet të paktën një mendim për një detyrë të caktuar gjatë diskutimit në grup.Kompetenca e të menduarit Gjen veçoritë e një objekti të dhënë, ndan dhe krahason më pas në grup gjetjet e veta. Sqaron me anë të të folurit hapat e zgjidhjes së një problemi të thjeshtë matematikor me të cilin ballafaqohet në një situatë jetësore. Arsyeton para grupit mënyrën e zgjidhjes së një problemi nga matematika.Kompetenca e të nxënit Përzgjedh materialet/mjetet, si letrën, plastelinën, shkopinjtë, ngjyrat, numëratoren etj, për kryerjen e një detyre të caktuar dhe arsyetonzgjedhjen që ka bërë. Ndjek udhëzimet e dhëna në libër apo në material për të realizuar një veprim/aktivitet/detyrë që kërkohet.Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin Kontrollon mjetet/materialet dhe kohën që ka në dispozicion gjatë kryerjes së një detyre/aktiviteti (në klasë/shkollë apo jashtë saj).Kompetenca personale Bashkëpunon me të tjerët pavarësisht prejardhjes, aftësive dhe nevojave të veçanta për arritjen e një qëllimi të përbashkët në aktivitetet nëklasë, shkollë apo jashtë saj.Kompetenca qytetare Diskuton dhe në bashkëpunim me anëtarët e grupit vendos rregullat në grup, në klasë, për realizimin e aktivitetit, mirësjelljes, pastërtisë. etj.Kompetenca digjitale Njeh disa mjete të thjeshta të teknologjisë së informacionit dhe komunikimitRezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçePLANIFIKIMI TREMUJOR (SHTATOR – DHJETOR)FUSHA: MATEMATIKËLËNDA: MATEMATIKË

13Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit Ritregon ngjarjen e një teksti/situate të dëgjuar, përmbajtja e të cilit nuk është më shumë se një faqe teksti e shtypur. Paraqet të paktën një mendim për një detyrë të caktuar gjatë diskutimit në grup.Kompetenca e të menduarit Gjen veçoritë e një objekti të dhënë, ndan dhe krahason më pas në grup gjetjet e veta. Sqaron me anë të të folurit hapat e zgjidhjes së një problemi të thjeshtë matematikor me të cilin ballafaqohet në një situatë jetësore. Arsyeton para grupit mënyrën e zgjidhjes së një problemi nga matematika.Kompetenca e të nxënit Përzgjedh materialet/mjetet, si letrën, plastelinën, shkopinjtë, ngjyrat, numëratoren etj, për kryerjen e një detyre të caktuar dhe arsyetonzgjedhjen që ka bërë; Ndjek udhëzimet e dhëna në libër apo në material për të realizuar një veprim/aktivitet/detyrë që i kërkohet. Zgjidh në mënyrë të pavarur problemin, detyrën e dhënë dhe paraqet para të tjerëve mënyrat e mundshme të zgjidhjes.Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin Kontrollon mjetet/materialet dhe kohën që ka në dispozicion gjatë kryerjes së një detyre/aktiviteti (në klasë/shkollë apo jashtë saj).PLANIFIKIMI TREMUJOR (JANAR – MARS)FUSHA: MATEMATIKËLËNDA: MATEMATIKËRezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçeNumriZgjidhja problemore: Kryen veprimet themelore matematikore me numra njëshifrorë dhe dyshifrorë. Identifikon kërkesat e problemeve të thjeshtadhe i zgjidh.Arsyetimi dhe vërtetimi matematikor: Demonstron të kuptuarit e konceptit të numërimit përmes numrave, ngjyrave, figurave, madhësive,vizatimeve dhe objekteve.Të menduarit dhe komunikimi matematikor: Komunikon të menduarin matematikor nëpërmjet të folurit, të shkruarit, të dëgjuarit, duke përdorurgjuhën e përditshme. Përdor fjalorin fillestar të matematikës për t’u shprehur matematikisht nëpërmjet paraqitjeve të ndryshme. Krijon paraqitje tëkoncepteve të thjeshta matematikore me numra.Lidhja konceptuale: Bën lidhje të thjeshta me anë të numërimit.Modelimi matematikor: Krijon modele të thjeshta të figurave dhe të objekteve nga klasa dhe nga jeta e përditshme duke përdorur numrat. Paraqetnumrat duke i ndërlidhur ato me situata konkrete.Rezultatet e të nxënit për kompetencat matematikore:Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave matematikore

14Rezultatet e të nxënit për kompetencat matematikore:NumriZgjidhja problemore: Kryen veprimet themelore matematikore me numra njëshifrorë dhe dyshifrorë. Identifikon kërkesat e problemeve të thjeshta.Arsyetimi dhe vërtetimi matematikor: Dallon dhe klasifikon ligjësi, për të gjykuar për hamendësime nëpërmjet diskutimeve me të tjerët.Të menduarit dhe komunikimi matematikor: Komunikon të menduarin matematikor nëpërmjet të folurit, të shkruarit, të dëgjuarit duke përdorurgjuhën e përditshme. Përdor fjalorin fillestar të matematikës për t’u shprehur matematikisht nëpërmjet paraqitjeve të ndryshme. Krijon paraqitje tëkoncepteve të thjeshta matematikore me numra.Lidhja konceptuale: Bën lidhje të thjeshta me anë të numërimit.Modelimi matematikor: Krijon modele të thjeshta të figurave dhe objekteve nga klasa dhe nga jeta e përditshme duke përdorur numrat. Paraqetnumrat, konceptet e thjeshta matematikore duke i ndërlidhur ato me situata konkrete.MatjaRezultatet e të nxënit për kompetencat matematikore:Zgjidhja problemore: Identifikon kërkesat e problemeve të thjeshta. Përdor mjete dhe metoda themelore për arritje të rezultateve gjatë matjevetë objekteve në klasë dhe në jetën e përditshme. Bën vrojtime dhe hetime që ndihmojnë në të kuptuarit e njohurive dhe në zotërimin e shprehivematematikore.Arsyetimi dhe vërtetimi matematikor: Zbaton shprehi të arsyetimit për të bërë hamendësime.Të menduarit dhe komunikimi matematikor: Komunikon të menduarin matematikor nëpërmjet të folurit, të shkruarit, të dëgjuarit duke përdorurgjuhën e përditshme. Përdor fjalorin fillestar të matematikës për t’u shprehur matematikisht nëpërmjet paraqitjeve të ndryshme. Krijon paraqitje tëkoncepteve të thjeshta matematikore me mjete konkrete, lëvizje fizike, vizatime, numra, simbole dhe i zbaton në zgjidhje problemash.Lidhja konceptuale: Bën lidhje të thjeshta mes koncepteve themelor

1 PLANIFIKIMI I KURRIKULËS KLASA II FUSHA: MATEMATIKË VITI SHKOLLOR 2016-2017V I T I S 2 Fletore pune Extra 6-2 0 1 7 Matematika Teksti i mësuesit 2 i matematikës ifikim dhe mbështetje mbëtare ohën e planifikimit