• Have any questions?
  • info.zbook.org@gmail.com

LM Matematika 9 Mirela Okkkk - Mediaprint.al

6m ago
10 Views
0 Downloads
3.31 MB
113 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : n/a
Upload by : Lee Brooke
Share:
Transcription

www.mediaprint.alKLIKONI KËTU042251614

Dituri Malaj, Shpresa BiciLibër mësuesiMatematika 9Teksti mësimor është hartuar ngaNik Asker, Lynn Byrd, Andrew Edmondson,Bobbie Johns, Katherine Pate

Titulli:Libër mësuesi Matematika 9Autore:Dituri Malaj, Shpresa BiciDrejtoi botimin:Anila BishaRedaktore gjuhësore:Elona ÇaliDizajni:Mirela NdritaKopertina: Arben HamzallariShtypi: Shtypshkronja MediaprintISBN 978-9928-08-355-5Botimi i parë , 2018

PërmbajtjaSi është ndërtuar libri i mësuesit1. Planifikimi vjetor i lëndës Matematika 942. Tremujori i parë (Shtator‐Dhjetor)103. Tremujori i dytë (Janar‐Mars)174. Tremujori i tretë (Prill‐Qershor)235. Planifikimi i orëve mësimore296. Teste për secilin tremujor1027. Projekt107Libër mësuesi Matematika93

4Nr.1234567811121314151617109KapitujtKapitulli 1 Numri(8 orë)Kapitulli 2 Shprehjet dheformulat (10orë)22334451112233441Janar‐Mars44 orë35 orë Njohuri të reja dhe përpunimnjohurish 3 orë Përsëritje 3 orë Projekt 2 orë vlerësim dosje 1 orë Vlerësim përmbledhësLibër mësuesi Matematika 91.1 Fuqitë dhe rrënjët1.2 Njehsime dhe vlerësime1.3 Më shumë për fuqitë1.4 STIM: Forma standarde1. Kontrollo njohuritë1. Përpuno njohuritë1. Thello njohuritë1. Test i kapitullit2.1 Zëvendësimi në shprehjeshkronjore2.2 Shkrimi i shprehjeve dhe iformulave2.3 STIM: Përdorimi i formulave2.4 Rregulla për eksponentët e fuqive2.5 Hapja e kllapave dyshe1. Kontrollo njohuritë2. Përpuno njohuritë2. Përpuno njohuritë2. Thello njohuritëShtator‐Dhjetor48 orë39 orë Njohuri të reja dhe përpunimnjohurishNr. 3orë përsëritje 3 orë Projekt 2 orë vlerësim dosje 1 orë Vlerësim përmbledhësPrill ‐Qershor48 orë29 orë Njohuri të reja dhe përpunimnjohurish 3 orë Përsëritje 3 orë Projekt 2 orë vlerësim dosje 1 orë Vlerësim përmbledhës 10 orë për provimet e lirimit35 javë mësimore me nga 4 orë 45 minutëshe, pra gjithsej 140 orëPlanifikimi vjetor i lëndës Matematika 9

19202122Kapitulli 3 Statistike(10ore)Kapitulli 4 Thyesa numra dhjetore dhe përqindja(14 orë)934455112233445566778893511221. Vlerësim dosjeLibër mësuesi Matematika 92.Test i kapitullit3.1 Planifikimi i një ankete3.2 Statistikë nga tabelat3.3 Krahasimi i të dhënave3.4 Tabelat3.5 Grafiku rrethor, grafiku ”reja epikave”3.6 FINANCË Grafikët çorientues3.7 Shkrimi i një raporti3. Kontrollo njohuritë3. Përpuno njohuritë3. Thello njohuritë4.1 Raporte të barabarta4.2 Numra dhjetore periodike4.3 Mbledhje e zbritje thyesash4.4 Shumëzimi i thyesave4.5 Pjesëtimi i thyesave4.6 Krahasimi i raporteve4.7FINANCË:Ndryshimi në përqindje4. Kontrollo njohuritë4. Përpuno njohuritë4. Thello njohuritë4. Thello njohuritë1. Përsëritje kapitulli 11. Përsëritje kapitulli 2 31. Përsëritje kapitulli 41. Projekt1. Projekt1. Projekt5

960616247Kapitulli 5 Gjeometria në 2D e3D (11 orë)Kapitulli 6 Ekuacionet, inekuacionetdhe përpjesëtueshmëria (11 orë)33445566112221122334455611210105.1 Kënde5.2 Hartat e shkallet e zvogëlimit5.3 Ndërtime5.4 Trupa në hapësirën 3D5.5 Modelo: Teorema e Pitagorës5. Kontrollo njohuritë5. Përpuno njohuritë5. Përpuno njohuritë5. Thello njohuritë5. Thello njohuritë5. Test i kapitullit6.1 Zgjidhja e ekuacioneve6.2 Përdorimi i ekuacioneve6.3 Prova dhe vlerësime6.4 Përdorimi dhe zgjidhja einekuacioneve6.5 STIM: Përpjesëtimi6.6 Sistemet e inekuacioneve6. Kontrollo njohuritë6. Kontrollo njohuritë6. Përpuno njohuritë6. Përpuno njohuritë6. Thello njohuritë6. Test i kapitullit7.1 Perimetri i rrethit7.2 Syprina e rrethit7.3 Teorema e Pitagorës7.4 Prizmi e cilindriLibër mësuesi Matematika 91. Vlerësim përmbledhës me test nr. 11. Vlerësim dosje

2838485868788Kapitulli 7 Rrathë, Pitagora dhe prizma(16 orë)Kapitulli 8 Vargjet dhe r mësuesi Matematika 91. Vlerësim dosje2. Vlerësim dosje1. Vlerësim përmbledhës me test nr.27.5 Harqe dhe sektorë rrathësh7.6 STIM: Vlera me e dhe me e 7. Kontrollo njohuritë7. Përpuno njohuritë7. Përpuno njohuritë7. Thello njohuritë7. Thello njohuritë7. Test i kapitullit1. Përsëritje kapitulli 51. Përsëritje kapitulli 62. Përsëritje kapitulli 72. Projekt1. Projekt2.Projekt8. Kontrollo njohuritë8. Përpuno njohuritë8. Thello njohuritë8. Test i kapitullit78.1 Kufiza e n‐të e vargut numerik8.2 Vargjet jolineare8.3 Ndryshimi i shpejtësisë në grafik8.4 Drejtëza me ekuacion y mx c8.5 Më shumë për grafikët e drejtëzat8.6 Më shumë për sistemet eekuacioneve8.7 Grafikët e funksioneve kuadrate8.8 Grafikët jolineare

15114113108109110111112107106105(8 orë)Kapitulli 9 ProbabilitetiKapitulli 10 Shumëkëndësha dhe transformime(9 orë)9.4 Ngjarjet e pavarura899101019910103445577882321Libër mësuesi Matematika 99.3 Diagramet probabilitare819.2 Probabiliteti eksperimental7kapitulli 13. Vlerësim dosje3. Vlerësim dosje3. Vlerësim përmbledhës me test nr.2Përsëritje për provimet e lirimet10. Kontrollo njohuritë10. Përpuno njohuritë10. Thello njohuritë10. Test i kapitullit3.Përsëritje kapitulli 83. Përsëritje kapitulli 93. Përsëritje kapitulli 103. Projekt2. Projekt3. Projekt10.5 Figura kongruente10.4 Zmadhimi10.3 Transformime10.2 Trekëndësha9. Kontrollo njohuritë9. Përpuno njohuritë9.Thello njohuritë9.Test i kapitullit10.1 Katërkëndësha9.1 Njehsimi i probabilitetit7

122334455132133134135136137138139140Libër mësuesi Matematika 9kapitulli 10Përsëritje për provimet e lirimetkapitulli 9Përsëritje për provimet e lirimetkapitulli 8Përsëritje për provimet e lirimetkapitulli 7Përsëritje për provimet e lirimetkapitulli 6Përsëritje për provimet e lirimetkapitulli 5Përsëritje për provimet e lirimetkapitulli 4Përsëritje për provimet e lirimetkapitulli 3Përsëritje për provimet e lirimetkapitulli 2Përsëritje për provimet e lirimet9

1054321NrTematikaKapitulli 1 Numri(8 orë)1 Kontrollonjohuritë1.4 STIM:Formastandarde1. 3Më shumëpër fuqitë1.2 Njehsime evlerësime1.1 FuqitëTemat mësimore 3 orë përsëritjePunë e pavarurVlerësimi i punës nëgrup.Vlerësim mes nxënësish.Vlerësohen nxënësit përpërfshirjen në diskutim.Vetëvlerësim me listëkontrolli.Vlerësimi i arritjevebazuar në përgjigjet megojë të nxënësve dhepunët e pavarura.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale.Gjithëpërfshirëse,diskutim,punë e pavarur,punë në grupe të voglaPunë individualePunë në grupe të voglaPunë e pavarurPunë në grupe të voglaVlerësimi i arritjevebazuar në përgjigjet megojë të nxënësve dhepunët e pavarura.Vlerësimi 1 orë vlerësim përgjithësuesGjithëpërfshirëse,diskutim,punë e pavarurLibër mësuesi Matematika 9A mund ta shohësh një virusme anë të një mikroskopioptik? Po një bakter?Sa kohë i duhet një grimcekriptoni radioaktiv që tëzbërthehet në masën 99%?Sa më e madhe është kujtesae brendshme (RAM) e njëkompjuteri modern nëkrahasim me kompjuterët eparë personalë?Cila është shpejtësia e lejuarme të cilën një anije kozmiketë zbresë e sigurt në planetinMars?Metodologjia dheveprimtaritë enxënësve 2 orë vlerësim projektiSituata të parashikuar të tënxënit 3 orë projekt39 orë njohuri të reja dhe përpunim njohurishTremujori i parë Shtator‐Dhjetor (48 orë)Planifikimi tremujor i lëndës Matematika 9Teksti i nxënësit:faqe 7‐9Mjete: MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:faqe 10‐12Teksti i nxënësit:Teksti i nxënësit:faqe 7‐9Teksti i nxënësit:faqe 4‐6Teksti i nxënësit:faqe 1‐3Burimet

4321876Kapitulli 2 Shprehje dhe formula(10 orë)2.4 Rregullat përeksponentët efuqive dhe tëkllapave2.3 STIM:Përdorimi iformulave2.2 Shkrimi ishprehjeve dhe iformulave2.1 Zëvendësiminë shprehje1 Test i kapitullit1 Thellonjohuritë1 PërpunonjohuritëNxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale.Diskutim,Punë e pavarurindividualePunë individualePunë në grupe të voglaArsyetim. DiskutimPunë individuale,Punë në grupe të voglaArsyetim. DiskutimNxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhepunët me grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët në grupe.Punë dyshePunë individuale,Punë në grupe të voglaNxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale.Diskutim,Punë e pavarurLibër mësuesi Matematika 9Cilat shprehje mbasthjeshtimit japin x 2?Si vepron formulatrekëndëshe?Sa kohë duhet për të ngjiturnjë mal me këmbë?Për cilën madhësi të pakospostare, klienti duhet të bëjënjë pagesë shtesë?Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësimi i punëve tëpavarura.Diskutim,Analizë,Punë në grupe të vogla11Teksti i nxënësit:Faqe 34‐36Teksti i nxënësit:faqe 31‐33Teksti i nxënësit:faqe 28‐30Mjete: MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:faqe 25‐27Mjete: MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:23‐24Mjete: MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:19‐22Mjete: MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:faqe 15‐18Mjete: Makinallogaritëse

121817161514132 Test kapitulli2 Thellonjohuritë2 Përpunonjohuritë2 Përpunonjohuritë2 Kontrollonjohuritë2.5 Hapja ekllapave dyshePunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,ArsyetimPunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,ArsyetimPunë e pavarur,DiskutimArsyetim,Punë në grupe të vogla,DiskutimArsyetim,Punë në grupe të vogla,DiskutimLibër mësuesi Matematika 9Si e ngre në katror shprehjenx 1?Punë individuale,Punë në grupe të vogla,Arsyetim,DiskutimNxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhe nëgrupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhe nëgrupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhe nëgrupe.Teksti i nxënësit:faqe 41‐44Mjete: MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:faqe 41‐44Teksti i nxënësit:faqe 43‐45Teksti i nxënësit:faqe 41‐42Teksti i nxënësit:Faqe39‐40Teksti i nxënësit:Faqe 37‐38

242322212019Kapitulli 3 Statistikë(10 orë)Cilat mesatare përdoren nëgarat e makinave?3.2 Statistikë ngatabelat3.3 Krahasimi i tëdhënave3.6 FINANCË:Grafikëtçorientues3.5 Grafikëtrrethorë dhegrafiku”reja epikave”3.4 TabelatZgjidh një vend për pushimedhe një periudhë të vitit.Ç’duhet të marrësh me vete?3.1 Planifikimi injë anketePunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,DiskutimPunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,DiskutimPunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,DiskutimPunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,DiskutimPunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,ArsyetimPunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,ArsyetimLibër mësuesi Matematika 9Si i përdorin partitë politikegrafikëtnë një fushatë elektorale?Si mund t’i tregojmëshpenzimet që bën qeveria nëzona të ndryshme të vendit?Sa kohë u duhet nxënësve tëshkollës tënde për të ardhurnë shkollë?Si mund të jesh i sigurt se tëdhënat e tua nga një anketëjanë të besueshme?Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhepunët në grupeNxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhepunët në grupe.13Teksti i nxënësit:Faqe 65‐66Mjete: MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:Faqe 62‐64Mjete: Letër emilimetruarTeksti i nxënësit:Faqe 59‐61Teksti i nxënësit:Faqe 57‐58Teksti i nxënësit:Faqe 55‐56Teksti i nxënësit:faqe 53‐54

143029282726254.2 Numradhjetoreperiodike4.1 Raporte tëbarabarta3 Thellonjohuritë3. Përpunonjohuritë3. Kontrollonjohuritë3.7 Shkrimi i njëraportiPunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,DiskutimPunë në grupe të vogla,Punë e pavarurDiskutimPunë në grupe të vogla,Punë e pavarurDiskutimPunë në grupe të vogla,Punë e pavarurPunë në grupe të vogla,Punë e pavarurPunë e pavarurLibër mësuesi Matematika 9Si mund të shprehesh nësenjë thyesë është një numërdhjetor i fundmë ose jo ifundmë?A mund ta shkruash numrinπ si një thyesë?Cila paraqitje grafi ke do tëishte më e mira për tëkrahasuar rezultatetnumerike të shitjeve?Qendrat sportivegrumbullojnë të dhëna për tëvendosur se cilat aktivitetedo të zhvillojnë gjatëpushimeve të verës.Ç’duhet të marrim me vetepër pushime?Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët e pavarura dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët e pavarura dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët e pavarura dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët e pavarura dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët e pavarura.Vlerësim diagnostikuesVlerësohen nxënësit përpunët e pavarura.Teksti i nxënësit:Faqe 83‐84MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:Faqe 81‐82Teksti i nxënësit:Faqe 75‐78Teksti i nxënësit:Faqe 71‐74Teksti i nxënësit:Faqe 69‐70Teksti i nxënësit:Faqe 67‐68

363534333231Kapitull 4 Thyesa, numra dhjetore dhe përqindje(11 orë)4 Kontrollonjohuritë4.7 FINANCË:Ndryshimi nëpërqindje4.6 Krahasimi iraporteveAnalizë,DiskutimArsyetim,Diskutim,Punë në grupe të vogla,Punë e pavarurPunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,DiskutimPunë në grupe të voglaPunë e pavarurDiskutimPunë në grupe tëvogla,Punë e pavarur,DiskutimLibër mësuesi Matematika 9Cili është kuptimi i “i ështëhequr sheqeri 100%”?Si e tregon makinallogaritëse 150%?Një madhësi a bëhet gjithnjëe më e vogël nga pjesëtimi?Sa herë mund të presësh njëcopë letër në gjysmë?4.4 Shumëzimi ithyesave4.5 Pjesëtimi ithyesaveSa kohë më parë filluannjerëzit të shkruajnë thyesa?4.3 Mbledhja dhezbritja e thyesavePunë në grupe të vogla,Punë e pavarur,DiskutimNxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përdetyrën krijuese.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët e pavarura dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët e pavarura dhepunët në grupe.15Teksti i nxënësit:Faqe 95‐96Teksti i nxënësit:Faqe 93‐94Teksti i nxënësit:Faqe 91‐92Teksti i nxënësit:Faqe 89‐90Teksti i nxënësit:Faqe 87‐88Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët e pavarura dhepunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët e pavarura dhepunët në grupe.Teksti i nxënësit:faqe 85‐86Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët e pavarura dhepunët në grupe.

164847464544434241403938371. Vlerësimdosje1. Vlerësimdosje1. Vlerësimpërmbledhës metest1. Projekt1. Projekt1. Projekt1. Përsëritje1. Përsëritje1. Përsëritje4 Test i kapitullit4 Thellonjohuritë4 PërpunonjohuritëLibër mësuesi Matematika 9Punë në grupePunë në grupePunë në grupeGjithëpërfshirësePunë individuale,Punë në grupPunë individuale,Punë në grupPunë individuale,Punë në grupGjithëpërfshirësePunë e pavarurKontrollohen me shkrimnjohuritë bazë përkapitujt 1, 2 , 3 dhe 4.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përdetyrën krijuese.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin për punët në grup.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin për punët në grup.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin për punët në grup.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin për punët në grup.Inkurajohen për idetë eparaqitura në lidhje metemën e projektit.Vlerësohen me notë përprojektin e prezantuar.Kontrollohen me shkrimTeksti i nxënësit:faqe 101‐104Teksti i nxënësit:faqe 105‐106Teksti i nxënësit:Kapitulli 1Teksti i nxënësit:Kapitulli 2 3Teksti i nxënësit:Kapitulli 4Teksti i nxënësit:Faqe 97‐100

54321NrTematikaKapitulli 5 Gjeometria në 2D dhe në 3D(8 orë)5.5 MODELO:Teorema ePitagorës5.4 Trupat 3 D5.3 NdërtimegjeometrikePunë individuale,Punë në grupe të vogla,Arsyetim,DiskutimPunë e pavarurPunë në grupe të voglaVlerësimi i arritjevebazuar në përgjigjet megojë të nxënësve dhepunët e pavarura.Vlerësimi i arritjevebazuar në përgjigjet megojë të nxënësve dhepunët e pavarura.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale.Vlerësohen nxënësit përpërfshirjen në diskutim.Vetëvlerësim me listëkontrolli.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhe nëgrupe.Vlerësimi 1 orë vlerësim përgjithësuesGjithëpërfshirëse,diskutim,punë e pavarur,punë në grupe të voglaPunë individualePunë në grupe të voglaGjithëpërfshirëse,diskutim,punë e pavarurLibër mësuesi Matematika 9Sistemet e navigimit satelitorpërdorin teoremën ePitagorës për të gjeturvendndodhjen e një automjetipasi bëhet në fillimtrekëndëzimi.Modeluesit përdorinparaqitje 2D për tëmundësuar një printim 3D.Shkallët e matjes në harta tëndihmojnë të gjesh distancareale ndërmjet vendeve tëndryshme.Arkitektët përgjysmojnësegmente drejtvizore dhekënde kur skicojnëplanimetritë e ndërtesave.5.1 Kënde5.2 Hartat dheshkallët ezvogëlimitNë sporte të ndryshme,shumë teknika bazohen nëvetitë e këndeve.Metodologjia dheveprimtaritë enxënësve 2 orë vlerësim projektiTemat mësimore 3 orë projektSituata të parashikuar të tënxënit 3 orë përsëritje35 orë njohuri të reja dhe përpunim njohurishTremujori i dytë Janar‐Mars (44 orë)Planifikimi tremujor i lëndës Matematika 917Teksti i nxënësit:Faqe 117‐119Teksti i nxënësit:Faqe 114‐116Teksti i nxënësit:faqe 112‐113Teksti i nxënësit:faqe 110‐111Teksti i nxënësit:faqe 107‐109Burimet

18141312119‐107‐86Kapitulli 6 Ekuacione, inekuacione dhepërpjesëtueshmëria(10 orë)6.3 Prova dhevlerësime6.2 Përdorimi iekuacioneve6.1 Zgjidhja eekuacioneve1 Test i kapitullit1 Thellonjohuritë1 Përpunonjohuritë1 KontrollonjohuritëPunë individuale,Punë në grupe të voglaArsyetim. DiskutimPunë individuale,Punë në grupe të voglaDiskutim,Punë e pavarurindividualePunë dysheLibër mësuesi Matematika 9Metodat e provës dhe tëvlerësimit janë metoda me tëcilat i afrohemi gjithnjë e mëshumë zgjidhjes së njëprobleme.Për të kthyer një numërdhjetor periodik në njëthyesë, shkruajmë dhezgjidhim ekuacione.Inxhinierët kur ndërtojnë uraduhet të zgjidhin ekuacioneqë të jenë të sigurt që urat embajnë peshën për të cilënjanë projektuar.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale dhepunët me grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësimi i punëve tëpavarura.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët në grupe.Nxënësit vlerësojnë njëri‐tjetrin gjatë aktiviteteve.Vlerësohen nxënësit përpunët individuale.Diskutim,Analizë,Punë në grupe të voglaDiskutim,Punë e pavarurVlerësimi i punës nëgrup.Vlerësim mes nxënësish.Punë e pavarurTeksti i nxënësit:faqe 136‐137Teksti i nxënësit:faqe 134‐135Mjete: MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:faqe 120‐121Mjete: MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:faqe 122‐125Mjete: MakinallogaritëseTeksti i nxënësit:126‐128Mjete: MakinallogaritëseTeksti

Matematika 9 6 47 10 1. Vlerësim dosje 48 10 1. Vlerësim përmbledhës me test nr. 1 49 Kapitulli 5 Gjeometria në 2D e 3D (11 orë) 1 5.1 Kënde 50 1 5.2 Hartat e shkallet e zvogëlimit 51 2 5.3 Ndërtime 52 2 5.4 Trupa në hapësirën 3D 53 3 5.5 Modelo: Teorema e Pitagorës 54 3 5. Kontrollo njohuritë 55 4 5. Përpuno njohuritë 56 4 5 .