AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

3y ago
121 Views
2 Downloads
912.70 KB
70 Pages
Last View : 12d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Rosemary Rios
Transcription

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËDRAFT - RAPORTI VLERËSIMIT TË JASHTËMProgrami i Studimit të Ciklit të Dytë Master Profesional në:"Audit", me profile, "Auditim dhe Menaxhim Risku", "Auditim i InstitucioneveFinanciare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Menaxhim dhe VlerësimProjektesh", "Administrim Publik"iInstitucionit të Arsimit të Lartë “Universiteti Europian i Tiranës”Grupi i Vlerësimit të Jashtëm:Prof. Asoc. Dr. Gentiana SHARKUProf. Asoc. Dr. Rezarta SHKURTIShtator / 2019Adresa: “Rruga e Durrësit”Pranë gjim. «Q. Stafa», TiranëTel: 355 (04) 222-43423E-mail: info@ascal.alËeb site: www.ascal.al1

PËRMBLEDHJE E VLERËSIMIT TË JASHTËMProgrami i ciklit të dytë të studimit Master Profesional në “Audit” me profile, është hapur meUrdhër të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Nr. 684, datë 12.10.2018. Ky programmbulohet nga Departamenti i Ekonomiksit dhe Financës, në Fakultetin e Ekonomisë, Biznesitdhe Zhvillimit, i licencuar me VKM Nr. 255, datë 27.02.2008 dhe i riorganizuar me Urdhër tëMinistrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Nr. 527, datë 04.09.2018.Programi Master Profesional në Audit me profile, është emërtuar dhe organizuar në përputhjeme fushat dhe drejtimet akademike të institucionit, si pjesë e sferës së financës. Përsa i përketstrukturës dhe organizimit ky master është i organizuar në përputhje me parashikimet ligjorenë fuqi, VKM Nr. 41, datë 24.01.2018 “Për elementet e programeve të studimit të ofruaranga IAL”, sipas të cilit lëndët ndahen në lëndë bazë, karakterizuese, ndërdisiplinore /integruese, lëndë plotësuese dhe detyrime përmbyllëse.Programi i studimit realizohet me 60 kredite (ECTS), në gjuhën shqipe, me formë studimi mekohë të plotë, me kohëzgjatje normale 1 vit akademik (2 semestra), në përfundim të të cilitlëshohet diplomë “Master Profesional” në “Audit” dhe ofrohet me pesë profile: a) Auditimidhe Menaxhim Risku; b) Auditim i Institucioneve Financiare; c) Kontabilitet dhe RaportimFinanciar; d) Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh; e) Administrim Publik.Objektivi kryesor i këtij programi është formimi i ekspertëve dhe specialistëve në aspektetteorike, praktike dhe aplikative në fushën e auditimit të brendshëm, kontrollit të brendshëm,auditimit të jashtëm, raportimit financiar, vlerësimit të projekteve dhe administrimit publik.Programi i studimit është i organizuar në mënyrë të tillë që studenti të marrë formimin eduhur, kryesisht praktik, për arritjen e objektivave profesionale sipas profilit të zgjedhur, meqëllim punësimin, ose kualifikimin në një drejtim të ngushtë. Programi i studimit, synon tapajisë studentin me: koncepte të aplikuara, të specializuara; përgatitje të lidhur ngushtë meprofesionin e rregulluar ose licencën/at; formim nëpërmjet kurseve praktike, aplikative; aftësipraktike aplikative në profesionin përkatës; njohuri teorike bazë të fushës së studimit;mundësi për stazh, internship të zgjeruar në operatorët kryesorë të tregut të punës; përfshirjenë shoqatat profesionale, korporatat profesionale; aftësim për zhvillim karriere dhe integrimnë tregun e punës;diplomë të karakterit praktik, aplikativ, në formën e një studimi rasti, punëpraktike ose produkt profesional. Programi Master Profesional në Audit me profile ështëhapur në vitin 2018 dhe për vitin akademik 2018 – 2019, në këtë program janë regjistruar 42studentë.Adresa: “Rruga e Durrësit”Pranë gjim. «Q. Stafa», TiranëTel: 355 (04) 222-43423E-mail: info@ascal.alËeb site: www.ascal.al2

Përshkrimi i procesit të vlerësimit të jashtëmNë datën 01.03.2019, Universiteti Europian i Tiranes ka aplikuar për nisjen e procedurës sëakreditimit të programit Master Profesional në "Audit" me profie nëpërmjet shërbimit nëAMS. ASCAL bazuar në “Manualin për Procedurat dhe Afatet për Vlerësimin e Cilësisë nëkuadër të Akreditimit të Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe programeve të studimit 2017”Ka përzgjedhur dy vlerësues të jashtëm për të shqyrtuar dokumentacionin e përcjellë ngaUET, për të kryer vizitën në institucion dhe për të përpiluar raportin e vlerësimit të jashtëm.Grupi i vlerësimit të jashtëm ka në përbërje Prof. Asoc. Dr. Gentiana Sharku, pedagoge neFEUT, Departamenti i Financës, dhe Prof. Asoc. Dr. Rezarta Shkurti, pedagoge FEUT,Departamenti i Kontabilitetit. Gjatë të gjithë fazës së vlerësimit të jashtëm ky grup pune uasistua dhe nga menaxherja teknike e ASCAL, Znj. Majlinda Demirneli.Në datën 11.07.2019, ekspertëve të jashtëm iu vendos në dispozicion i gjithë dokumentacionii dorëzuar nga institucioni për vlerësim. Pas një kohe në dispozicion të ekspertëve për tëstudiuar dokumentat dhe për të përpiluar pyetjet apo paqartësitë e tyre, u përcaktua edheagjenda e vizitave në institucion, të cilat u zhvilluan në datat 23 dhe 24 korrik në ambjentet eUET. Gjatë vizitave ekspertëve iu vendos në dispozicion një sallë mbledhjesh për të kryer tëgjitha takimet sipas agjendës së planifikuar. Dokumentacioni shtesë i kërkuar nga ekspertët uvu në dispozicion në datën 25 korrik 2019.Pas rishikimit të dokumentacionit të institucionit dhe intervistave me pyetje të përcaktuara tëekspertëve, GVJ paraqet si më poshtë vlerësimin e tij sipas standarteve dhe për çdo kriter që ireferohet standartit për programin e studimit MP në “Audit” me profile. Në fund paraqitenrekomandimet për institucionin dhe kryhet një analizë SWOT mbi programin e studimit qëakreditohet. Ky raport është përpiluar në bashkëpunim midis dy ekspertëve të jashtëm dheparaqet mendimet e tyre të integruara.Adresa: “Rruga e Durrësit”Pranë gjim. «Q. Stafa», TiranëTel: 355 (04) 222-43423E-mail: info@ascal.alËeb site: www.ascal.al3

Vlerësimi i Programit të Studimit të Ciklit të Dytë Master Profesional në: "Audit", meprofile, "Auditim dhe Menaxhim Risku", "Auditim i Institucioneve Financiare","Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh","Administrim Publik"I.OFRIMII PROGRAMEVE TË STUDIMITStandardi I.1Institucioni i arsimit të lartë ofron programe studimi të ciklit të dytë “Masterprofesional” në përputhje me misionin dhe qëllimin e tij e që synojnë ruajtjen einteresave dhe vlerave kombëtare.KriteretVlerësimi i ekspertëveKriteri 1. Institucioni ofronprograme studimi që nuk bienndesh me interesatkombëtare.Mbështetur në shqyrtimin e dokumetave pjesë e DVV si Statutittë UET, (Ref. Nr. 2) dhe Planit Strategjik të UET 2015-2020,fq. 3 (Ref. Nr. 3), GVJ konstaton se Institucioni ka përcaktuar sivizion të tij (më poshtë citim) ofrimin e shërbimeve të edukimittë cilat nxisin rritjen e profesionalizmit, etikës qytetare dhendërtimin e një modeli të respektimit të kodeve të sjelljes ckakontribuon në ndërtimin e qytetarëve model dhe nëkonsolidimin e vlerave dhe interesave kombëtare të fushënarsimore. Pra, vizioni i UET është ofrimi i programeve tëstudimit që promovojnë vlerat kombëtare.Kriteri 2. Programet estudimit synojnë ruajtjen dhekonsolidimin e vleraveakademike e kulturorekombëtare.Sipas dokumentit Statuti i UET, Neni 6, pika 6.2 (Ref. Nr. 2)GVJ informohet se misioni i UET është që nëpërmjetprogrameve të studimit që ofron, t’u japë studentëve njëedukim cilësor akademik. Gjithashtu në dokumentin PlaniStrategjik i UET, (Ref. Nr. 3) GVJ konstaton se institucionipohon qëllimin për të punuar vazhdimisht për thellimin etraditave më të mira universitare shqiptare. Programi i studimitMP në Audit me profile mbështetur në Statutin dhe PlaninStrategjik të UET, synon ruajtjen dhe konsolidimin e vleraveakademike dhe kulturore kombëtare.Kriteri 3. Programet estudimit hartohen dheofrohen në përputhje meqëllimet dhe misionin einstitucionit, si dhe fushën eveprimtarisë.Referuar Statutit të UET, Neni 6, (Ref. Nr. 2) GVJ konstaton sepërmbajtja e programit të studimit MP në Audit përputhet mefushën e veprimtarisë së Institucionit si edhe me qëllimet dhemisionin e tij.Kriteri 4. Programet estudimit hartohen dheReferuar Strategjisë së Kërkimit Shkencor UET 2017-2020,Vizioni, pika 1.1 (Ref. Nr. 3.1), GVJ informohet se vizioni iAdresa: “Rruga e Durrësit”Pranë gjim. «Q. Stafa», TiranëTel: 355 (04) 222-43423E-mail: info@ascal.alËeb site: www.ascal.al4

ofrohen në përputhje dhe përtë nxitur zhvillimin ekonomiklokal dhe/ose kombëtar.Institucionit është të jetë një qendër e rëndësishme eshërbimeve të edukimit në vend dhe në rajon duke nxiturkështu edhe rritjen ekonomike. Nga vizita e GVJ në Institucionu konstatua se hapja e programit të studimit ka marrë shkas nganjë projekt bashkëpunimi me disa institucione vendase dhe tëhuaja të rajonit, si produkt i të cilës u mendua ofrimi i njëprogrami studimi në fushën e auditimit.Shkalla e përmbushjes sëstandarditNukPërmbushetpërmbushet shtXStandardi I.2Programet e studimit janë në përputhje me strategjinë e zhvillimit, statutin dhe aktet etjera rregullatore të institucionit të arsimit të lartë dhe fushat akademike të tij.KriteretVlerësimi i ekspertëveKriteri 1. Institucionipërcakton qartë se programete studimit hartohen dheofrohen në përshtatje dhe nëzbatim të strategjisë përzhvillim të vetë institucionit.Nga shqyrtimi i dokumentacionit në nivel institucional si PlaniStrategjik 2015 – 2020, (Ref. 3), dhe Statuti UET, Neni 6, pika6.3 (Ref. Nr. 2), konstatohet nga ana e GVJ se programi istudimit MP në Audit me profile është konceptuar në harmonime strategjitë e institucionit. Ai është konform objektivavestrategjike për zhvillimin, gjithashtu, organizimi i këtijprogrami është bërë në përputhje me Statutin e Institucionit.Kriteri 2. Statuti dherregullorja e institucionitpërcaktojnë qartë drejtimetprioritare akademike të tij dhedemonstrojnë se programet estudimit hartohen dhe ofrohennë përputhje dhe në zbatim tëkëtyre të fundit.GVJ pasi shqyrtoi drejtimet prioritare akademike tëInstitucionit (shkencat ekonomike, financiare, menaxheriale,jurisprudencës, shkencave politike e sociale, edukimit,teknologjisë së informacionit, komunikimit), të cilat janë tëpërcaktuara qartë në dokumentet e institucionit (PlaniStrategjik 2015-2020 - Ref. Nr. 3), vlerëson se programi istudimit MP në Audit është konceptuar në linjë tëzbatueshmërisë së këtyre drejtimeve prioritare.Kriteri 3. Emërtimi,organizimi, struktura dhepërmbajtja e programeve tëstudimit ofrohen në përputhjeme fushat e drejtimetakademike të institucionit.Dokumentet MP në Audit - kurrikula e programit (Ref Nr. 14)dhe Plani Mësimor i MP në Audit (Ref. Nr. 14.1) japin të dhënanë lidhje me strukturën dhe përmbajtjen e këtij programistudimi si edhe ndarjen e programit në profile. Nga shqyrtimi ikëtyre dokumentave GVJ konstaton se ky master është iorganizuar në përputhje me fushat dhe drejtimet akademike tëinstitucionit.Kriteri 4. Programet estudimit të ciklit të dytë“Master profesional” hartohenReferuar dokumenteve: Planit Strategjik 2015-2020, Prioritetetnë procesin mësimor, pika 4 (Ref Nr. 3) dhe Studimi për tregunAdresa: “Rruga e Durrësit”Pranë gjim. «Q. Stafa», TiranëTel: 355 (04) 222-43423E-mail: info@ascal.alËeb site: www.ascal.al5

e zhvillohen në përputhje mestrategjitë kombëtare tëzhvillimit, interesit kombëtardhe trendet globale tëzhvillimit.e punës përpara hapjes së programit – (Ref. Nr. 16-16.3) siedhe diskutimeve gjatë vizitës në Institucion me pedagogët eprogramit të studimit, GVJ vuri re se programi ishte konceptuarbazuar në një projekt të përbashkët kërkimi në fokus të të cilitishin nevojat e administratës publike në vend.Shkalla e përmbushjes i I.3Programet e studimit “Master profesional” synojnë të plotësojnë nevojat e tregut tëpunës dhe ofrohen në përputhje me nevojat dhe kërkesat e tij.KriteretVlerësimi i ekspertëveKriteri 1. Programet estudimit “Master profesional”kanë objektiva të përcaktuarqartë për formimin estudentëve në këto programe,të cilët përfshijnë dijet,aftësitë dhe kompetencatprofesionale, që duhet tëfitojnë studentët në përfundimtë programit të studimit dheqë karakterizojnë profilin eprogramit në përputhje menivelin e studimeve në të cilinofrohen ato dhe me kërkesat etregut të punës.Referuar Rregullores së programit të studimit MP në Audit,pika 3.1 (Ref. Nr. 7) GVJ konstaton se për këtë programstudimi specifikohen qartë objektivat për formimin estudentëve. Dhënia e dijeve dhe aftësive profesionale si edhepërcimi i formimit praktik të studentëve deri në përfundim tëprogramit të studimit, janë në përputhje me studimet e nivelitmaster profesional, dhe mundësojnë që studentët të formohenkonform kërkesave të tregut të punës.Kriteri 2. Institucioni kryenstudime mbi tregun lokal endërkombëtar të punës përprogramet e studimit qëofron, përpara hapjes së tij,pas daljes së studentëve dhenë mënyrë periodike. Këtostudime duhet të përfshijnë: tëdhëna nga komunikimi zyrtarme punëdhënësit e fushës,kërkesat dhe nevojat e tyre,mundësitë e punësimit tëstudentëve, të dhëna mbipunësimin real të studentëvetë diplomuar dhe zhvillimet eNga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar GVJ u informuase përpara hapjes së programit MP në Audit, Institucioni kaqenë pjesë e projektit FINAC (Financial management,accounting and controlling in public administration) program iBashkimit Europian ERASMUS , në kuadër të të cilit ështëkryer edhe një studim i tregut të punës për nevojat eAdministratës Publike. Studimi për tregun e punës përparahapjes së programit (Ref. Nr. 16-16.3).Adresa: “Rruga e Durrësit”Pranë gjim. «Q. Stafa», TiranëTel: 355 (04) 222-43423Bazuar edhe në diskutimet e kryera me koordinatorin eprogramit të studimit gjatë vizitës në Institucion, GVJkonstaton megjithatë se ky studim tregu nuk mbulon plotësishtprogramin e studimit me të gjitha profilet e tij, por vetëm njënga profilet (Administrim Publik.E-mail: info@ascal.alËeb site: www.ascal.al6

pritshme në sektorin përkatës.Pra, studimi i tregut nuk është kryer specifikisht përprofesionin e auditimit në Shqipëri dhe as nuk shtrihet përtejnevojave të administratës publike.Kriteri 3. Objektivat formuesstruktura dhe përmbajtja eprogrameve të studimit,rezultatet e pritshme të tënxënit garantojnë përftimin edijeve, aftësive, shkathtësive ekompetencave që i përgjigjennevojave të tregut dhelehtësojnë punësimin estudentëve.Nga shqyrtimi i përmbajtjes së programit të studimit GVJkonstaton se objektivat formuese dhe struktura e programit tëstudimit MP në Audit orientohen kah nevojave të konstatuaranë tregun e punës. (Studimi për tregun e punës përpara hapjessë programit - Ref. Nr. 16-16.3).Kriteri 4. Programet estudimeve përafrohen meprograme studimi të ngjashmetë ofruar nga institucionendërkombëtare me qëllimlehtësimin e transferimit tëstudimeve apo punësimin estudentëve në të ardhmen nëtregun ndërkombëtar.Referuar dokumentit Plani Strategjik 2015-2020, Prioritetet nëprocesin mësimor, pika 4, (Ref. Nr. 3), GVJ konstaton sepërafrimi i programeve të studimit me ato të ofruara nëuniversitete të tjera është prioritet i Institucionit që ofron këtëprogram studimi. Gjithashtu, fakti që ky program studimi ështëprodukt i një projekti shkëmbimi Erasmus (Studimi për tregune punës përpara hapjes së programit - Ref.Nr.16-16.3) në tëcilin janë përfshirë si universitete perëndimore ashtu edherajonale, sjell një përqasje konformiteti të kurrikulave të këtijprogrami me ato të vendeve të tjera, si edhe mundësi të larta tëtransferimit të studimeve.Kriteri 5. Programet estudimit hartohen nëpërputhje me objektivat epërcaktuar në legjislacionindhe direktivat e BE-së përarsimin e lartë dhe profesionete rregulluara mbështeten nëpërvojën disavjeçare tëinstitucionit dhe praktikat emira të vendeve evropiane.Referuar dokumentacionit të DVV që lidhet me Studimin etregut të punës përpara hapjes së programit (Ref.Nr. 16-16.3),programi MP në Audit është hartuar në përputhje melegjislacionin në fuqi, dhe direktivat e BE-së për arsimin elartë. Evidenca që ofron Institucioni për përmbushjen e këtijkriteri bazohet në projektin FINAC të Erasmus si edhe nëeksperiencën disa vjecare që ka në ofrimin e programeve tëciklit të dytë.Kriteri 6. Programet e ciklittë dytë “Master profesional”përfshijnë aftësiminprofesional në praktikaprofesionale të përputhura meqëllimin dhe objektivat eprogramit, si dhe në direktivandërkombëtare përprofesionet e rregulluara.Referuar Planit Strategjik 2015-2020 Vizioni, pika 7 (Ref. Nr.3), GVJ informohet se Institucioni në vizionin e tij e vë theksinnë formimin e gjykimit të shëndoshë tek studentët, duke krijuarmundësi për përvetësimin e njohurive specifike teknike eprofesionale që të përgatisin për të ushtruar një profesion tëcaktuar.Adresa: “Rruga e Durrësit”Pranë gjim. «Q. Stafa», TiranëTel: 355 (04) 222-43423Në përfundim të studimeve ky program u mundëson studentëvetë punësohen kryesisht si auditues apo edhe konsulentë nësektorë të ndryshëm, si institucione financiare, sektori publik,etj. (Rregullore e programit të studimit MP në Audit, Aneks, fq.8, Ref. Nr. 7).Gjithashtu, edhe rregullorja e programit të studimit thekson sinjë ndër objektivat kryesore të programit aftësimin profesionalE-mail: info@ascal.alËeb site: www.ascal.al7

të studentit - Rregullore e programit të studimit MP në Audit,Neni 3.3 (Ref. Nr. 7).Por nuk ka evidencë që programi i studimit ka marrë nëkonsideratë kërkesat specifike që ka profesioni i audituesit, icili është një profesion i rregulluar si në Shqipëri, ashtu edhenë botë. Pavarësisht mungesës së evidencës, kurrikula eProgramit MP në Audit, plotëson kryesisht kërkesat eprofesionit të audituesit, si profesion i rregulluar (për shkak tëlarmisë së profileve të këtij programi, është e pamundurpërputhja e plotë me direktivat ndërkombëtare për profesionet erregulluara).Gjithashtu, nga vizita në Institucion u konstatua fokusi qëstrukturat drejtuese të departamentit kishin në drejtim tëpërputhshmërisë sa më të plotë në të ardhmen të këtij programime kërkesat kombëtare dhe ato ndërkombëtare.Kriteri 7. Në varësi të profilittë institucionit, në programete ciklit të dytë “Masterprofesional” mund tëpërfshihen elemente tëmësimdhënies, module, lëndëose i gjithë programi në gjuhëtë huaj me qëllim thithjen estudentëve të huaj dhendërkombëtarizimin.Aktualisht programi i studimit MP në Audit ofrohet vetëm nëgjuhën shqipe. Gjithsesi nga shqyrtimi i dosjes së syllabusevepjesë e DVV, konstatohet përdorimi i literaturës në gjuhë tëhuaj, si literaturë mbështetëse në shumë prej lëndëve të ofruaraçka lehtëson mundësitë për shkëmbime apo edhe lejonpranimin në këtë program të studentëve të huaj në kuadër tëbashkëpunimit ndërkombëtar.Kriteri 8. Programet e ciklittë dytë “Master profesional”mund të hapen përkohësishtnë funksion të plotësimit tënevojave për personel tëkualifikuar në një drejtim tëcaktuar.Mbështetur në dokumentin Studimi për tregun e punës përparahapjes së programit – (Ref.Nr.16-16.3), konstatojmë se njëndër qëllimet e këtij programi studimi është të plotësojë nevojate tregut të punës së administratës publike në drejtim tëmenaxhimit dhe kontrollit financiar dhe auditimit.Shkalla e përmbushjes sëNukAdresa: “Rruga e Durrësit”Pranë gjim. «Q. Stafa», TiranëTel: 355 (04) 222-43423Nga ana tjetër, edhe sipas Planit Strategjik 2015-2020, UETdeklaron se krijon mundësinë që për studentët Erasmus, lëndëspecifike të ofrohen në gjuhë të huaj. Plani Strategjik 20152020, Prioritetet në bashkëpunimin dhe kooperiminndërkombëtar, pika 3, (Ref. Nr. 3). Si një program i ri studimi,MP në Audit ende nuk ka pasur eksperienca shkëmbimi mestudentë të huaj, por bazuar në informacionin e marrë ngavizita në Institucion, GVJ konstaton se Institucioni ka pasurdisa eksperienca të tilla të suksesshme në të shkuarën, ckakrijon precedent për përsëritjen e praktikave të tilla të miraedhe në të ardhmen.PërmbushetPërmbushetPërmbushetE-mail: info@ascal.alËeb site: www.ascal.al8

htXStandardi I.4Programet e ciklit të dytë “Master profesional” janë në përputhje me fushën akademiketë njësisë kryesore dhe bazë përgjegjëse për programin e studimit në institucion.KriteretVlerësimi i ekspertëveKriteri 1. Institucionidemonstron se ka përvojën,kapacitetet dhe burimet eduhura në fus

"Administrim Publik" I. OFRIMII PROGRAMEVE TË STUDIMIT Standardi I.1 Institucioni i arsimit të lartë ofron programe studimi të ciklit të dytë “Master profesional” në përputhje me misionin dhe qëllimin e tij e që synojnë ruajtjen e interesave dhe vlerave kombëtare. Kriteret Vlerësimi i ekspertëve Kriteri 1. Institucioni ofron programe studimi që nuk bien ndesh me interesat .

Related Documents:

batería y el otro extremo a la terminal número 3 para obtener el alto voltaje en las torretas 1 y 4 cuando excitemos. 1. 2. 3. APLICACIONES CHRYSLER / DODGE / JEEP / HYUNDAI Town & Country 6 Cil. 90-98 3.3 L Town & Country 6 Cil. 94-98 3.8 L Caravan 6 Cil. 90-98 3.3 L Caravan 6 Cil. 96-98 3.8 L APLICACIONES Stratus 4 Cil. 95-96 2.0 L

ioms of JavaScript that are lost in the translation to CIL, we provide a performance evaluation of our JavaScript run-time which translates JavaScript to CIL and then runs on top of our CIL trace JIT. Our evaluation shows that the per-formance of the final machine code generated for standard JavaS

Id: Grade History Grd RevGrd Dscpln Panel DPCDt DeemDt ActlDt PnlPos E7 E8 MINING IST CLASS HOLDER CIL * 30-APR-2008 * 006A 0 E6 E7 MINING IST CLASS HOLDER CIL * 20-SEP-2000 * * E5 E6 MINING IST CLASS HOLDER CIL * 12-NOV-1993 * * Note: Pl verify Dscpln chg Grd ex: Min 2nd cls to 1st cls. Post 93 Panel will be CIL & Pre 93 Panel will be Cmpny in .

bdh-6385-u ford taurus 1990-1993, thunderbird 1991-1992, cougar 1991-1992 bdh-6388-n ford escort 4 cil. 1.9l 1991-1997 bdh-6388-u ford escort 4 cil. 1.9l 1991-1997 bdh-6390 ford topaz, tempo, ghia 4 cil. 1990-1995. bdh-6391 ford grand marquis, lincoln mark viii, thunderbird, cougar, lincoln town car, mustang ii 1991-1997.

22 71 alok chatterjee 141690 18/2/2020 20000 cil/gm(f)/48 1-jul-20 23 76 sumita das 34285 2-oct-20 30000 cil/gm(f)/48 1-jul-20 24 80 manilal dey 94551 25/2/2020 25000 cil/gm(f)/48 1-jul-20. sl. no medical card no (ne)/ name dd

Salvatore LaMonica is the court-appointed chapter 7 trustee of the CIL estate (the “Trustee”). He contends that CIL’s interest in the CEVA Group equity had value at the time of the CEVA Equity Transfer and that CIL received nothing in considerat

Although works on the aqueducts or baths of ancient Rome . CIL VI 1260 Trajan dedicates the Aqua Traiana Lateran Museum, as of 1876 (CIL VI) CIL VI 1261 Document showing water . seven times, father of his country, saw to it that, at his own expe

I am My Brother’s Keeper (2004) As our New Year’s celebration draws near, I once again find myself pondering the enigmatic story that our tradition places before us at this time—the story of the Binding of Isaac. Once again, I walk for those three long days with father Abraham and ponder the meaning of his journey with his son to the mountain. And once again, I find fresh meaning in the .