(Pum Hwyaden) - BookTrust

1y ago
10 Views
1 Downloads
1.65 MB
10 Pages
Last View : 30d ago
Last Download : 9m ago
Upload by : Raelyn Goode
Transcription

Week 1 Wythnos 1Number rhymesFive Little DucksRhigymau rhif(Pum Hwyaden)Five little ducks went swimming one day,Over the hill and far away.Mother duck said ‘quack quack quack quack’And only four little ducks came back!Four little ducks went swimming one day,Over the hill and far away.Mother duck said ‘quack quack quack quack’And only three little ducks came back!Three little ducks went swimming one day,Over the hill and far away.Mother duck said ‘quack quack quack quack’And only two little ducks came back!Two little ducks went swimming one day,Over the hill and far away.Mother duck said ‘quack quack quack quack’And only one little duck came back!Number rhymes aregreat for learning tocount.Mae rhigymau rhif ynffordd wych o ddysgurhifo.The repetition is fun andhelps children to learn thewords.Mae’r ailadrodd yn hwylac mae’n helpu plant iddysgu’r geiriau. Illustrations by Matt Joyce.One little duck went swimming one day,Over the hill and far away.Mother duck said ‘quack quack quack quack’And all her five little ducks came back!Try changing thenumbers to count inWelsh – un, dau, tri,pedwar, pump!Cut along the line and return to nursery. Torrwch ar hyd y llinell a dychwelwch i’r meithrin.Name: Enw:Did you like this rhyme?Wnest ti fwynhau’r rhigwm hwn?Let us know by colouring in one of the faces.Gadewch i ni wybod wrth liwio un o’r wynebau.Colour a star every time you say the rhyme.Lliwia seren bob tro y byddi di’n dweud y rhigwm.Week 1 Wythnos 1 Number rhymes Rhigymau rhif

Things To DoPethau i’w gwneudWhere doducks live?Ble maehwyaid ynbyw?What do they eat?Beth maen nhw’nei fwyta?Do you knowthe story of ‘The UglyDuckling’? Find it online andlisten to it together.Ydych chi’n gwybod stori’r‘Hwyaden Fach Hyll’?Chwiliwch ar lein amdania gwrandewch arnigyda’ch gilydd.Other number rhymes to enjoy!Rhigymau rhif hwyliog eraill i’w mwynhau!‘Five Red Apples’ & ‘One, Two, Buckle my Shoe’.Enjoy this rhyme atGallwch fwynhau’rrhigwm hwn arWho did you say the rhyme with?Gyda phwy ddywedaist ti’r rhigwm?Where did you say the rhyme?Ble wnest ti ddweud y rhigwm?booktrust.org.uk/poridrwystorinursery

Week 2 Wythnos 2Action rhymesRhigymau gweithreduTeddy Bear,Teddy Bear(Arth Fach, Arth Fach)Teddy bear, teddy bear,Turn around!Teddy bear, teddy bear,Touch the ground!Teddy bear, teddy bear,Jump up high!Teddy bear, teddy bear,Touch the sky!Makingmovements can help childrento remember the words andto join in with rhymes.Gall gwneud symudiadauhelpu plant i gofio’r geiriauac ymuno yn y rhigymau. Illustrations by Matt Joyce.Teddy bear, teddy bear,Bend down low!Teddy bear, teddy bear,Touch your toes!Teddy bear, teddy bear,Turn out the light!Teddy bear, teddy bear,Say good night!Action rhymes helpchildren developmotor skills.Mae rhigymau gweithreduyn helpu plant i ddatblygusgiliau echddygol.Cut along the line and return to nursery. Torrwch ar hyd y llinell a dychwelwch i’r meithrin.Name: Enw:Did you like this rhyme?Wnest ti fwynhau’r rhigwm hwn?Let us know by colouring in one of the faces.Gadewch i ni wybod wrth liwio un o’r wynebau.Colour a star every time you say the rhyme.Lliwia seren bob tro y byddi di’n dweud y rhigwm.Week 2 Wythnos 2 Action rhymes Rhigymau gweithredu

Things To DoPethau i’w gwneudHow low canyou bow?Pa mor isel alli diblygu?Can youtouch your toes?Wyt ti’n gallucyffwrdd bysedddy draed?How high canyou jump?Pa mor uchelalli di neidio?How quicklycan you turnaround?Pa mor gyflymalli di droi mewn Do you knowcylch?any stories aboutbears?Wyt ti’n gwybodunrhyw storïauam eirth?Other action rhymes to enjoy!Rhigymau gweithredu eraill i’w mwynhau!‘Open Them, Shut Them’ & ‘One Finger, One Thumb, Keep Moving’.Enjoy this rhyme atGallwch fwynhau’rrhigwm hwn arWho did you say the rhyme with?Gyda phwy ddywedaist ti’r rhigwm?Where did you say the rhyme?Ble wnest ti ddweud y rhigwm?booktrust.org.uk/poridrwystorinursery

Week 3 Wythnos 3Animal rhymesRhigymau anifeiliaidOld MacDonald Had A Farm(Fferm Tad-cu)Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O,And on that farm he had some cows, E-I-E-I-O,With a ‘moo moo’ here and a ‘moo moo’ there,Here a ‘moo’, there a ‘moo’, everywhere a ‘moo moo’,Animal rhymesoften include fun animal soundswhich children love to make.Mae rhigymau anifeiliaid yn amlyn cynnwys synau anifeiliaidhwyliog y bydd plant wrth euboddau’n eu gwneud.Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O,And on that farm he had some sheep, E-I-E-I-O,With a ‘baa baa’ here and a ‘baa baa’ there,Here a ‘baa’, there a ‘baa’, everywhere a ‘baa baa’,Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O,Sounds are thebuilding blocks for talking,reading and writing, so don’tworry about feeling silly!Synau yw’r blociau adeiladu argyfer siarad, darllen ac ysgrifennu,felly peidiwch â gofidio amdeimlo’n hurt!And on that farm he had some dogs, E-I-E-I-O,With a ‘woof woof’ here and a ‘woof woof’ there,Here a ‘woof’, there a ‘woof’, everywhere a ‘woof’ woof’, Illustrations by Matt Joyce.Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.Cut along the line and return to nursery. Torrwch ar hyd y llinell a dychwelwch i’r meithrin.Name: Enw:Did you like this rhyme?Wnest ti fwynhau’r rhigwm hwn?Let us know by colouring in one of the faces.Gadewch i ni wybod wrth liwio un o’r wynebau.Colour a star every time you say the rhyme.Lliwia seren bob tro y byddi di’n dweud y rhigwm.Week 3 Wythnos 3 Animal rhymes Rhigymau anifeiliaid

Things To DoPethau i’w gwneudWhat otheranimals can you find on afarm? Change the wordsof the song to add thoseanimals!Pa anifeiliaid eraill fyddi di’neu cael ar fferm? Newidiwcheiriau’r gân i ychwanegu’ranifeiliaid hynny!Match theanimals in the cardgame. What strangecreatures can you make?Rhowch yr anifeiliaid yny gêm gardiau gyda’igilydd. Pa greaduriaidrhyfeddol allwch chieu creu?Other animal rhymes to enjoy!Rhigymau anifeiliaid eraill i’w mwynhau!‘Horsey, Horsey’ & ‘I Went to the Farm One Day’.Enjoy this rhyme atGallwch fwynhau’rrhigwm hwn arWho did you say the rhyme with?Gyda phwy ddywedaist ti’r rhigwm?Where did you say the rhyme?Ble wnest ti ddweud y rhigwm?booktrust.org.uk/poridrwystorinursery

Week 4 Wythnos 4Nursery rhymesHwiangerddiLittle Miss Muffet(Miss Fach Muffet)Little Miss Muffet sat on a tuffet,Eating her curds and whey,Along came a spider,Who sat down beside her, Illustrations by Matt Joyce.And frightened Miss Muffet away.These rhymeshave been with us for generations.They often include words that areless common in everyday languageand are a connection to the past.Mae’r rhigymau hyn wedi bodgyda ni ers cenedlaethau. Maen nhw’naml yn defnyddio geiriau sy’n llaicyfarwydd yn ein hiaith bob dydd,ac maen nhw’n gyswlltâ’r gorffennol.Cut along the line and return to nursery. Torrwch ar hyd y llinell a dychwelwch i’r meithrin.Name: Enw:Did you like this rhyme?Wnest ti fwynhau’r rhigwm hwn?Let us know by colouring in one of the faces.Gadewch i ni wybod wrth liwio un o’r wynebau.Colour a star every time you say the rhyme.Lliwia seren bob tro y byddi di’n dweud y rhigwm.Week 4 Wythnos 4 Nursery rhymes Hwiangerddi

Things To DoPethau i’w gwneudWhat arecurds and whey?Can you find out?Beth yw ‘curds and whey’?Alli di ddarganfodyr ystyr?There aresome unusual wordsin the rhyme.What is a tuffet?Do you knowany other nursery rhymes?You can find nursery rhymebooks in your local library.Wyt ti’n gwybod unrhywhwiangerddi eraill? Gallidi ddod o hyd i lyfrauhwiangerddi yn yllyfrgell leol.Mae ambell airanarferol yn y rhigwm.Beth yw ‘tuffet’?Other nursery rhymes to enjoy!Hwiangerddi eraill i’w mwynhau!‘Humpty Dumpty’ & ‘Jack and Jill’.Enjoy this rhyme atGallwch fwynhau’rrhigwm hwn arWho did you say the rhyme with?Gyda phwy ddywedaist ti’r rhigwm?Where did you say the rhyme?Ble wnest ti ddweud y rhigwm?booktrust.org.uk/poridrwystorinursery

Week 5 Wythnos 5Rhymes all dayRhigymau drwy’rdyddThis Is The Way WeBrush Our Teeth(Dyma Sut Mae BrwsioDannedd)This is the way we brush our teeth,Brush our teeth, brush our teeth.This is the way we brush our teethOn a warm and sunny morning.Say theselittle rhymes at different timesof the day. Make them partof your routine.Dywedwch y rhigymau bachhyn ar adegau gwahanol o’rdydd. Gwnewch nhw’n rhano’ch trefn arferol.This is the way we wash our face,Wash our face, wash our face,This is the way we wash our faceOn a warm and sunny morning.Ten Little Fingers,Ten Little Toes(Deg Bys Bychan,Deg Bys Bach Troed)This is the way we comb our hair,Comb our hair, comb our hair,This is the way we comb our hairOn a warm and sunny morning.Ten little fingers, ten little toes,Two little ears and one little nose,Two little eyes that shine so bright,And one little mouth,To kiss you, good night! Illustrations by Matt Joyce.Gentle rhymes can helpyour child relax.Gall rhigymau mwynhelpu eich plentyn iymlacio.Cut along the line and return to nursery. Torrwch ar hyd y llinell a dychwelwch i’r meithrin.Name: Enw:Did you like this rhyme?Wnest ti fwynhau’r rhigwm hwn?Let us know by colouring in one of the faces.Gadewch i ni wybod wrth liwio un o’r wynebau.Colour a star every time you say the rhyme.Lliwia seren bob tro y byddi di’n dweud y rhigwm.Week 5 Wythnos 5 Rhymes all day Rhigymau drwy’r dydd

Things To DoPethau i’w gwneudColour me in!Lliwia fi!What else do youdo in the morning? Canyou change the words ofthe song?Beth arall fyddi di’n eiwneud yn y bore? Alli dinewid geiriau’r gân?What do you do atnight time beforeyou go to sleep?Beth fyddi di’nei wneud gyda’rnos cyn i ti fynd igysgu?Other rhymes to enjoy all day long!Rhigymau eraill i’w mwynhau drwy’r dydd.‘Star Light, Star Bright’ & ‘We’re Marching in Our Wellingtons’.Enjoy this rhyme atGallwch fwynhau’rrhigwm hwn arWho did you say the rhyme with?Gyda phwy ddywedaist ti’r rhigwm?Where did you say the rhyme?Ble wnest ti ddweud y rhigwm?booktrust.org.uk/poridrwystorinursery

Touch your toes! Teddy bear, teddy bear, Turn out the light! Teddy bear, teddy bear, Say good night! Teddy Bear, Teddy Bear (Arth Fach, Arth Fach) Week 2 Wythnos 2 . some unusual words in the rhyme. What is a tuffet? Mae ambell air anarferol yn y rhigwm. Beth yw ‘tuffet’? Things

Related Documents:

El Nino Dios. 3. Mary nodded Pa-rum-pum-pum- pum The ox and lamb kept time Pa-rum-pum-pum- pum I played my drum for him Pa-rum-pum-pum- pum I played my best for him, Pa-rum-pum-pum- pum, Rum-pum-pum-pum, Rum-pum-pum-pum Then He smiled at me, Pa-rum-pum-pum- pum Me and my drum. 17. Tutaina Tutaina tuturuma Tutaina tuturumaina Tutaina tuturuma .

is a remarkable novel, uniting Said's incredible storytelling with wonderful illustrations that bring to life an entire universe of creativity and imagination' Booktrust 'A thing of beauty, a masterclass of how text and image can work together' Tygertale 'This book kept catching my eye in bookstores The writing, as well as

While diversity in children’s books has been explored from a number of different perspectives (see e.g. BookTrust, 2019; CLPE, 2019) to our knowledge this will be the first large-scale exploration of the issue focusing on UK children and yo

Wolf, Edda and the Stolen Relic Kristín Ragna Gunnarsdóttir Translated from the Icelandic by Larissa Kyzer Approximate word count of full manuscript in English: 45,000. Prologue 1954 The late summer sun hung high in the sky over Skálholt. Several men were shovelling dirt away

To understand how mood and setting are established in a graphic novel. To create their own short graphic novel. Resources: Student booklets (extract from Outlaw: The Legend of Robin Hood plus other extracts already studied), Plan Your Graphic Novel worksheet, paper, coloured pens and pencils, Post-it notes. Starter:

LC-suodatin taajuusmuuttajan ja moottorin väliin. Taajuusmuuttajan toimittaja tai Grundfos antaa tarvit-taessa lisätietoja. Varoitus Sähköliitäntä on tehtävä paikallisten sää-dösten mukaisesti. Sähkövirta on katkaistava ennen pum-pulle suoritettavia töitä. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle.

V DIFFERENCE BETWEEN COPERNICUS-GLOBCOLOUR AND OC-CCI AT V5 IN GLO REP . PUM Product User Manual ftp File Transfer Protocol to download files OPeNDAP Open-Source Project for a Network Data Access Protocol. Protocol to download subset of data from a n-dimensional gridded dataset (i.e.: 4 dimensions: lon-lat, .

REKONSILIASI EKSTERNAL DATA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI SATUAN KERJA Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Masa reformasi menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan pemerintah yang harus dilaksanakan dengan prinsip pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntanbel sesuai dengan lingkungan .