Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës

3y ago
154 Views
2 Downloads
1.06 MB
54 Pages
Last View : 11d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Audrey Hope
Transcription

Universiteti “Aleksandër Moisiu”, DurrësFakulteti i Shkencave Politike-JuridikeMaster Profesional në Administrim PublikUniversiteti "Aleksander Moisiu"Tema: "Në kërkim të një Modeli përAdministrimin Publik në Shqipëri"Punoi:Elisa KetaUdhëhoqi:Joniada MusarajDurrës, 20131

AbstraktAdministrimi publik, dhe si pasojë edhe të gjitha organet që përfshihen në spektrin e konceptit të tij, është një fushëstudimi mbi te cilën janë ngritur shumë debate. Së pari, akoma nuk është përcaktuar nëse administrimi publik mundtë quhet një disiplinë me vete, pasi është akoma I ndezur debati mbi natyrën e tij e cila mund të jetë një nënfushë eshkencave politike ose një nënfushë e shkencave administrative. Fusha e administrimit publik përfshin organiziminekzekutiv dhe menaxhimin e institucioneve publike. Sipas Shafritz dhe Russel, në kuptimin më të gjërë,administrimi publik përfshin ghithcka që qeveritë bëjnë për mirë a për keq. Administrimi publik është shprehje qëgjërësisht mund të përshkruhet si zhvillim, implementim, dhe studim I politikave qeveritare,menaxhim I programevepublike. Administrimi publik ndërlidhet me ndjekjen e të mirave publike, duke përforcuar shoqerinë civile dhedrejtesinë shoqërore. Teoria e administrimit publik është fusha ku diskutohet kuptimi dhe qëllimi I qeverisë,burokracisë, buxhetit, menaxhimit dhe cështjeve publike.Në mënyrë të përmbledhur mund te thuhet se puna ne shërbim publik udhëhiqet nga vlerat demokratike. Në kryerjene funksionioneve të administratorit publik nuk është me rëndësi vetëm eficenca dhe efektiviteti por mbi të gjithapërgjegjshmëria ndaj të gjithë aktorëve që përcaktojnë interesin publik: drejtuesve të zgjedhur, deputetëve,grupevetë ndryshme perfaqësues dhe qytetarëve në tërësi. Edhe Bertrand dhe Lang pohojnë se administrimi publik dallonnga format e tjera të qeverisjes sipas kompetencës së vet dhe sipas faktit se qëllimi I fundit I tij është interesi Ipërgjithshëm.Universiteti "Aleksander Moisiu"Fjalët kyce : Administrim publik, Demokraci, Qeverisje, Burokraci, Korrupsion.2

AbstractPublic administration, and as a result all the other institutions that are involved in the spectrum of its concept, is afield of study that are mounted on many debates. First, it is not determined whether the public administration ca becalled a discipline in itself, because it is still a heated debate over its nature, which ca be a subfield of politicalscience or a subfield of administrative science. The field of public administration includes executive organizationand the management of public institutions. According to Shafritz and Russell, in the broadest sense, publicadministration includes everything that governments make for better or for worse. Public administration is anexpression that can broadly be described as the development, implementation and study of government policy andthe management of public programs. Public administration relates to the pursuit of the public good, reinforcing civilsociety and social justice. Public administration theory is the area where the meaning and scope of government,bureaucracy, budget management and public affairs is discussed.In a summary, we ca say that the work in public service is guided by democratic values. In doing the function of thepublic administrator, is important not only efficiency and effectiveness but above all accountability to allstakeholders that define the public interest, elected leaders, parliamentarians, representatives of different groups andcitizens in general. Even Bertrand and Lang claim that public administration differs from other forms of governmentaccording to its competence and by the fact that its end goal is of general interest.Key words: Public Administration, Democracy, Governance, Bureaucracy, Corruption.Universiteti "Aleksander Moisiu"3

MirënjohjeNjë punim diplome është një punim dhe shkrim akademik, që ka një strukturë dhe një qëllim tëcaktuar dhe përmes të cilit studenti i përfundon studimet në një nivel të caktuar.Eshtë enatyrshme që për të realizuar një punim diplome duhet kohë dhe mund.Për realizimin e kësajteme diplome shprehe mirnjohjen dhe falenderim te vecante per udheheqesen time tediplomes Joniada Musaraj e cila me asistencen dhe ndihmen e dhene ne cdo hap te zhvillimitte punimit duke filluar qe nga ndihma per formulimin e titullit te punimit,rekomandimin eliteratures,ndihmen per ndarjen dhe organizimin e kapitujve dhe mbeshtjetjen e saj per cdopaqartesi apo kerkese nga ana ime.Gjithashtu falenderoj stafin petagogjik dhe administrativ teUniversitetit Aleksander Moisiu Durres,per mbeshtjen e dhene dhe te palodhshme gjate ketij vitiakademik.Qëllimi i këtij punimi ka qenë që njohuritë e fituara në fakultet gjatë procesit temësimdhenies, t’i paraqes në formë të këtij punimi – punimit të diplomës.Universiteti "Aleksander Moisiu"Faleminderit!4

Tabela e përmbajtjesHyrje .9Përmbledhja ekzekutive . 9Qëllimi .11Objektivat .11Hipotezat 11Metodologjia .11Kapitulli I: Administrimi Publik1.1 Administrimi Publik: Kuptimi I tij .12Universiteti "Aleksander Moisiu"Kapitulli II: Administrimi Publik’’Një qasje Historike”2.1 Historiku I Administrimit Publik 13Kapitulli III: Modelet e Administrimit Publik3.1 Parimet klasike dhe modelet tradicionale .153.1.1 Parimet e Administrimit Publik .153.2 Modeli i administrimit publik dhe vështirësia konceptuale e përcaktimit të tij .163.3 Modelet tradicionale të administrimit publik .183.3.1 Administrimi publik Brenda shtetit aktivist .193.3.2 Administrimi publik brënda shtetit të mirëqënies .195

Kapitulli: IV Modelet e administrimit publik në Shqipëri4.1 Administrimi publik në Shqipëri dhe shteti imirëqënies sociale . . . .204.2 Menaxhimi Publik i Ri (New Public Management) . 224.2.1 Administrimi Publik I Ri në Shqipëri . .244.2.1.1 Riorganizimi dhe reduktimi I shërbimeve civile qëndrore . . .244.2.1.2 Zvogëlimi I sektorit publik . .254.2.1.3 Modernizimi I administratës në përpjekje për krijimin e vlerave dhepërmirësimin e cilësisë së menaxhimit .264.2.1.4 Autonomia lokale . .274.2.1.5 Menaxhimi I burimeve njerëzore . .274.2.1.6 Procesi I privatizimit . .28Universiteti "Aleksander Moisiu"4.2.1.7 Buxhetimi edhe efektiviteti I tij .284.2.1.8 Aksesi teknologjik . .29Kpitulli: V Faktori ndërkombëtar5.1 UNDP dhe programi I qeverisjes lokale .315.2 IDRA dhe projekti ‘Demokracia edhe qeverisja’ . 315.3 OSFA – soros . . 32Kapitulli: VI Burokracia dhe korrupsioni, bashkudhëtarët e përpjekjeve për modelim.6.1Burokracia .346.1.1 Koncepti . .346.1.2 Origjina . 346

6.1.3 Burokrati .356.1.3.1 Koncepti tradicional I burokratit sipas Niskanenian .356.1.3.2 Koncepti sipas Bendor, Taylor, Van Gaalen (Preferencat e politikave) . .356.1.3.3 Koncepti sipas Patrick Dunleavy 1991 (modeli I strukturimit burokratik) .366.1.3.4 Forcat e burokratit .366.1.3.5 Burokrati në Shqipëri ( nga këndvështrimi I modeleve) .376.1.4 Burokracia moderne . 376.1.5 Të mirat dhe të këqijat e burokracisë .386.1.5.1 Burokracia në Shqipëri .396.1.6 Cfarë është bërë për të ulur negativitetin e burokracisë 406.2 Korrupsioni .416.2.1 Përmasat e korrupsionit dhe kapjes së shtetit në Shqipëri . .41Universiteti "Aleksander Moisiu"6.2.2.2 Masat e drejtpërdrejta 44Kapitulli: VII. Cili është modeli real I administratës publike Shqiptare?.45Kapitulli: VIII E ardhmja e administrimit publik në Shqipëri !8.1 Misioni I ITAP .48Konkluzione . . . 49Rekomandime . 51Bibliografia.527

Shkurtesat e përdoruraITAPInstituti I Trajnimit Të Administratës PublikeUNTUnioni Ndërkombëtar I TelekomunikacioneveUSAIDAgjencia Amerikane për Zhvillimin NdërkombëtarSIDAAgjencia Suedeze për zhvillimin NdëkombëtarUNDPProgrami për zhvillim I Kombeve të BashkuaraUniversiteti "Aleksander Moisiu"8

HYRJEAktualisht, në kohën kur Shqipëria po aspiron për tu bërë anëtare me të drejta të plota eKomunitetit Evropian, një nga detyrat e shtruara me forcë të pasqyruara edhe në dymbedhjetëkushtet, është përsosja e administrateës publike, e përbërjes dhe e shërbimit të saj. Kjo kërkon,në radhë të parë përcaktimin e një koncepti të drejtë mbi administratën publike., administriminpublik dhe administratorin publik. Duhet të përcaktihen qartë, gjithashtu, edhe karakteristikatpërkatese të këtyre elementëve si dhe baza ligjore dhe administrative e tyre. Pra, problemet ekrijimit, organizimit, funksionimit, dhe përsosjes së administratës publike jane sa teorik dhefilozofik, aq edhe konkret, ligjor, organizativ dhe menaxherial. Në këtë kendveshtrim jemimunduar ta trajtojmë këtë cështje në këtë teme diploma.Përmbledhje ekzekutiveKy punim është struktuar në tetë kapituj dhe secili nga kapitujt ka nëntemat përkatese si mëposhtë:Pjesa e parë trajton cështje ne lidhje me kuptimin e administrimit publik; Administrimi publik,dhe si pasojë edhe të gjitha organet që përfshihen në spektrin e konceptit të tij, është një fushëstudimi mbi te cilën janë ngritur shumë debate. Së pari, akoma nuk është përcaktuar nëseadministrimi publik mund të quhet një disiplinë me vete, pasi është akoma I ndezur debati mbinatyrën e tij e cila mund të jetë një nënfushë e shkencave politike ose një nënfushë e shkencaveadministrative. Fusha e administrimit publik përfshin organizimin ekzekutiv dhe menaxhimin einstitucioneve publike.Universiteti "Aleksander Moisiu"Pjesa e dytë trajton historikun e Administrimit Publik, i cili e ka origjinen që në antikitetin e lashtë kuadministratorët publik kanë qënë veshët dhe sytë e zotëruesve për një kohë shumë të gjate.Pjesa e tretë trajton - Modelet e Administrimit Publik; 3.1 Parimet klasike dhe modelettradicionale;3.1.1 Parimet e administrimit publiK kanë qënë ekonomia dhe eficenca, pra kryerja eshërbimeve publike me kostot minimale.3.2 Modeli i administrimit publik dhe vështirësia konceptuale epërcaktimit të tij. Modeli dhe konceptimi I administrimit publik janë të lidhura ngushtë me rolin e shtetitdhe qeverisjen. Gjetja e këtij modeli të shkëputur nga dy faktorët ose konceptet e tjera është e pa mundurpasi vetë administrate publike do të gjendet gjithmonë nën korrnizën e shtetit, ;3.3 Modelet tradicionale tëadministrimit publik. Një ndër modelet tradicionale të administrimit publik e gjejmë brënda konceptit tështetit activist,burokratik, me gjithë paralelet qe mund të kenë ekzistuar më parë, është kryesisht njëfenomen I shekullit të XX. Karakteristikat e administrimit publik brënda konceptit të këtij shtetiburokratik u përcaktuan qartë nga Max Webber;3.3.1 Administrimi publik Brenda shtetitactivist;3.3.2 Administrimi public brënda shtetit të mirëqënies.Pjesa e katërt trajton modelet e dministrimit publik në Shqipëri SHBA një ndër vëndet më tëzhvilluara ekonomikisht dhe një ndër vendet më demokratike të botës është shteti që ka prodhuarshumicën e këtyre modeleve dhe qe I ka adoptuar I pari sejcilin prej tyre. Kjo është arsyeja përsevëndet e ish bllokut komunist duke përfshirë edhe vëndin tonë janë dekada mbrapa botësperëndimore4.1 Administrimi publik në Shqipëri dhe shteti imirëqënies sociale ; Elementet e9

parë të shtetit të mirëqënies sociale në Shqipëri I vëmë re drejt për së drejti pas shpalljes sëpavarësisë më 1912 dhe në qeverinë pasardhëse deri në kongresin e Lushnjes. Me kalimin kohësdiktatura komuniste miratoi ligje te tjera për mirëqënien sociale 4.2 Menaxhimi Publik i Ri (NewPublic Management) Qëllimi I këtij modeli është transformimi I administratës publiketradicionale në një lloj të ri,atë të menaxhimit public të ri të karakterizuar nga:1.2.3.4.Një ndarje më e mirë e politikave strategjike nga menaxhimi operacoinalNjë theksim më I madh I rezultateve sesa proceseve edhe proceduraveNjë orientim ndaj nevojave qytetare dhe jo ndaj interesave të organizates dhe burokratëveNjë largim nga ndërhyrja e drejtpërdrejtë në krijimin edhe shpërndarjen e të mirave dheshërbimeve në favor të një roli më drejtues dhe më mundësues për qeverinë5. Nje kulturë menaxhimi të ndryshuar, me karakter sipërmarrës.:4.2.1 Administrimi Publik I Ri në Shqipëri.Këtu mund të themi që për një administratë publiketë mirëfilltë dhe për një strukturë të posacme të saj në Shqipëri mund të flasim vetëm pas vitit1998 pasi gjatë periudhës së diktaturës komuniste e deri në vitin 1998 qeverisjet locale (ndarjetterritorial të qeverisjes qëndrore të kontrolluara nga ministria e brëndëshme) karakterizoheshinnga minimum I mundëshëm I autonomisë dhe nivele të tejskajshme të përgjegjësisë ekonomikedhe sociale.Pjesa e pestë ,këtu I kushtohet vëmëndje faktorit ndërkombëtar ;5.1 UNDP dhe program Iqeverisjes locale;5.2 IDRA dhe projekti ‘Demokracia edhe; 5.3 OSFA – soros dhe ndihma qeketo organizata kane dhene ne vendin tonë.Universiteti "Aleksander Moisiu"Pjesa e gjashtë, këtu trajtohet koncepti I burokracise,origjina e tij,korrupsioni. Burokracia dhekorrupsioni, bashkudhëtarët e përpjekjeve për modelim;6.1 Burokracia;6.1.1 Koncepti;6.1.2Origjina;6.1.3 Burokrati6.1.3.1 Koncepti tradicional I burokratit sipas Niskanenian;6.1.3.2Koncepti sipas Bendor, Taylor, Van Gaalen (Preferencat e politikave);6.1.3.3 Koncepti sipasPatrick Dunleavy 1991 (modeli I strukturimit burokratik;6.1.3.4 Forcat e burokratit;6.1.3.5Burokrati në Shqipëri ( nga këndvështrimi I modeleve);6.1.4 Burokracia modern;6.1.5 Të miratdhe të këqijat e burokracisë ;6.1.5.1 Burokracia në Shqipëri;6.1.6 Cfarë është bërë për të ulurnegativitetin e burokracisë;6.2 Korrupsioni;6.2.1 Përmasat e korrupsionit dhe kapjes së shtetit nëShqipëri ;6.2.2.1 Masat e drejtpërdrejta;Pjesa e shtatë ,jep një përmbledhe të të gjithë ecurise dhe zhvillimit të administratës sonepublike ndër vite. Cili është modeli real I administratës publike Shqiptare?Pjesa e tete ka të bëje me të ardhmen e administrimit publik në Shqipëri dhe me misionin eITAP.Misioni i ITAP-it rrjedh nga vendimi I 18 Nëntorit 2005 për funksionimin e ITAP dheështë’ Të trajnojë nënpunësit civil, të rrisë aftësitë profesionale dhe të përmirësojë njohuritë bazënë mënyrë që cdo nënpunës civil të kontribuojë optimalisht në arritjet dhe qëllimet e institucionitku ai bën pjesë’10

QëllimiPunimi ka për qëllim studimin dhe analizimin e Administratës Publike të vëndit tone nga fillesate saj e deri ne ditët e sotme dhe hapat qe duhen ndjekur ne lidhje organizimin, funksionimin dhepërsosjen e administratës,parë në këndvështrimin si filozofik po ashtu edhe në atë konkret, ligjor,organizativ dhe nenaxherial.ObjektivatQëllimi I punimit është të gjendet një rrugëzgjidhje në lidhje me perfeksionimin dhembarëvajtjen e modeleve administrative në Shqipëri. Punimi po ashtu synon edhendërgjegjësimin e organeve kompetente të vëndit tonë dhe bashkëpunimin e tyre me ato tëhuaja,për arritjen e një modeli ne administrimin publik.HipotezatA ka adoptur ndonjë model të administratës publike përëndimore vëndi ynë? A mund tekonsiderohen burokracia dhe korrupsioni, si dy bashkudhëtare të përpjekjeve për modelim? Andodhet një organ, i cili nën veprimtarinë e tij do të përcaktonte të ardhmen e afërt apo tëlargët të administrimit publik në vëndin tonë?Universiteti "Aleksander Moisiu"MetodologjiaMetodologjia e përdorur ka kaluar ne këto faza:Së pari është indentifikuar problemi kërkimor mbi administratën publike dhe përcaktimi i njëkoncepti të drejtë mbi administratën publike, administrimin publik dhe administratorin publicduke përcaktuar qartë karakteristikat përkatëse të këtyre elementeve si dhe bazën ligjore dheadministrative e tyre.Së dyti janë ngritur hipoteza;Së treti është zgjedhur titulli i temës së mikrotezës;Së katërti është përpunuar plani orientues i punës kërkimore ,pra është grumbulluar literatura dheeshte percaktuar bibliografia qe do te perdoret;Se pesti eshte percaktuar struktura e punimit me pjeset e saj përbërëse;Me pas është zhvilluar punimi i temes sipas strukturës së percaktuar bazuar në njohuritë e fituaranë profilin administrim publik dhe në ate juridik ,gjithashtu në të dhëna cilesore të marrakryesisht në artikuj të ndryshëm,gazeta,revista,libra,burime nga interneti.11

Kapitulli I“Administrimi Publik”1.1 Administrimi Publik:Kuptimi i tij.1Në aspektin skolastik thuhet se administrimi publik si term nuk ështe i mirëpërcaktuar, sepsehorizonti I subjektit në fjalë është shumë I gjërë,madje është aq I gjërë saqë është më e thjeshtë tëshpjegohet sesa të përcaktohet në një përkufizim. Administrimi publik, dhe si pasojë të gjithaorganet qe përfshihen në spektrin e konceptit të tij, është një fushë studimi mbi të cilën janengritur shumë debate. Se pari, akoma nuk është përcaktuar nëse administrimi publik mund tëquhet një disiplinë më vete, pasi është akoma I ndezur debati mbi natyrën e tij e cila mund të jetënjë nënfushë e shkencave politike ose një nënfushë e shkencave administrative. Sipaspërkufizimit NAICS mbi administrimin publik rrjedh de administrata publike përfshihet dheangazhohet kryesisht në aktivitete me natyre\ë qeverisëse si; zbërthimi edhe interpretimi I secilitligj ose rregullimi dhe administrimi I programeve që dalin nga këto të fundit. Kjo perfshinaktivitete legjislative,taksimin, mbrojtjen kombëtare, rendin edhe sigurinë,cështjet e lidhura meemigracionin, punët e jashtme, ndihmën nderkombëtare edhe administrimin e programeveqeveritare ; këto, pra, janë aktivitete tërësisht të një natyre qeveritare. Ndërsa sipas NCESadministrata publike është krahu ekzekutiv I qeverisjes lokale ose qëndrore. Fusha eadministrimit publik përfshin organizimin ekzekutiv dhe menaxhimin e institucioneve publike.Pra sic shihet është shumë e vështirë të përcaktohet administrimi publik pasi vet natyra e këtijprocesi interpretohet në mënyra të ndryshme. Sipas Shafritz dhe Russell, në kuptimin më tëgjërë, administrimi publik përfshinUniversiteti "Aleksander Moisiu"gjithcka që qeveritë bëjnë për mirë a për keq. Administrimi publik është shprehje që gjëresishtmund të përshkruhet si zhvillim, implementim dhe studim I politikave qeveritare, menaxhim Iprogrameve publike. Administrimi publik ndërlidhet me ndjekjen e të mirave publike,dukepërforcuar shoqerine civile dhe drejtësine shoqërore. Ndonese historikisht me të I është referuarmenaxhimit qeveritar, gjithnjë e më teper po perfshihen edhe organizatat joqeveritare që nukveprojnë vetëm në kontekstin e interesave të veta. Teoria e administrimit publik eshte fusha kudiskutohet kuptimi dhe qëllimi I qeverise, burokracisë, buxhetit, menaxhimit dhe cështjevepublike. Vitet e fundit, teoria e administrimit publik nderlidhet me një orientim të fortë drejtteorisë kritike dhe nocioneve filozofike postmoderne të qeverise, të qeverisjes dhe pushtetit, porshumë dijetarë të administrimit publik mbështesin një përkufizim klasik të termit, duke I dhënë1“Marketingu pilotik”12

peshë kushtetutshmërise, shërbimit, formave burokratike te organizimit dhe qeverise hirearkike.Në mënyrë të përmbledhur mund të thuhet se puna në shërbimin publik udhëhiqet nga vleratdemokratike. Në kryerjen e funksioneve te administratorit publik nuk është më rëndësi vetëmeficenca dhe efe

Fjalët kyce : Administrim publik, Demokraci, Qeverisje, Burokraci, Korrupsion. 3 Abstract. Public administration, and as a result all the other institutions that are involved in the spectrum of its concept, is a field of study that are mounted on many debates. First, it is not determined whether the public administration ca be called a discipline in itself, because it is still a heated debate .

Related Documents:

polis NR 11/2011 Revistë shkeNcoRe e Fakultetit të shkeNcave sociale Bordi Editorial Prof. Dr. Romeo Gurakuqi, Universiteti Europian i Tiranës (UET) Fatos Tarifa Ph.D., Universiteti Europian i Tiranës (UET) Prof. Dr. Erleta Mato, Universiteti Europian i Tiranës (UET) Dr. Enis Sulstarova, Universiteti i Tiranës Blendi Kajsiu, Dokt., Essex University, Britani e Madhe

PirmhQjlju U1UIIs . I. Ab,tr.k!i. . . . . . . . . . . '_ "'H _ _ '_.6 . III. M.todoIQ!dI

Justeru, kitab tasawuf beliau, al-Durr al-Nafis (Mutiara Yang Indah) sentiasa diperdebatkan oleh para ulama dan cendikiawan Islam. Di Malaysia contohnya, kitab ini telah disanggah secara ilmiah oleh Prof. Abdul Fatah Haron (2005) dengan menganalisisnya menerusi al-Qur

Final 10/30/12 Broward OnLine Academy Charter School Richard Durr durr@oltraining.com Final 11/07/12 Deferred Broward Panacea Prep Charter School Christine Mentis x_tinem@yahoo.com Final 10/18/12 Broward Rayla Kade Faulkner maurice216@msn.com Final 10/23/12 Broward Remsberg Preparatory Charter School Brougher Bass bass.brougher@gmail.com

of Rosa Parks, the woman widely credited with starting it. ROSA PARKS AND THE MONTGOMERY BUS BOYCOTT Essential Area Essential Content Leaders E. D. Nixon Clifford Judkins Durr & Virginia Foster Durr Fred Gray Charles Langford Jo Ann Robinson Ralph Abernathy Martin Luther King Jr. Plaintiffs in 1956 federal case (Browder v.

14.20 boris portnovi - profesori, xaifas universiteti, israeli. geopolitikuri da garemo risk faqtorebis gavlena ipoTekis valdebulebebis Seusruleblobaze israelSi 14.40 giorgi kvinikaZe - asocirebuli profesori, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti. geoekonomikis Teoriuli sakiTxebi: azrovnebis evoluciis

2 wliuri angariSi, 2014 avtorebi: sofo alaviZe eqimi, daavadebaTa kontrolis erovnuli centri nino duCiZe fsiqologiis magistri, ilias saxelmwifo universiteti irma kirTaZe eqimi, ilias saxelmwifo universiteti, damokidebulebis kvleviTi centri „alternativa jorjia“ daviT oTiaSvili eqimi, doqtori, damokidebulebis kvleviTi centri „alternativa jorjia“ mariam razmaZe fsiqikuri janmrTelobis .

C is much more flexible than other high-level programming languages: C is a structured language. C is a relatively small language. C has very loose data typing. C easily supports low-level bit-wise data manipulation. C is sometimes referred to as a “high-level assembly language”. When compared to assembly language .