NO KA UOOULU ANA I KE KALO - University Of Hawaiʻi

2y ago
29 Views
2 Downloads
423.02 KB
16 Pages
Last View : 7d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Brenna Zink
Transcription

KAHUA HOOUlU 0 KA OIHAHA MAHIAI 0 AMELIKAl-IONOLULUE. V. WILCOX, Agcna Nui.NO KA UOOULU ANA I KE KALOHAKUIA EEov.\YILCOX,Agena NuiMELunahoohana0F. A. CLOWES,na Kahua Liilii IANAO0Hawaii NeiHOAKAKA MUA.Oiai 0 ke kalo kekahi 0 na mea ulu ai nui ia c na 01wi 0 keiaaina a he ai hoi i lawe pu ia mai i keia aina e ko lakou man kn puna mai ko lakou wahi i hoea mai ai, a he mea minamina nuino hoi ka lilo ana ae nei 0 keia hana hooulu kalo i ka lima 0 naPake. 0 keia kekahi hana ano nui loa 1 kupono e paa man iama ka lima 0 ka poe ua lakon e ai nel ia ai. E manaolanaia hoi,mamuli 0 na hoohoihoi e ikeia nei ma ka hookuonoono a na Ha waii e komo nui nei, e hoea mai ana no ka wa, mahope akn 0 kaloaa io ana 0 na aina hookuonoono kupono ia lakou, e 1ilo hon anakeia oihana hoowai!\'ai rna ko lakou lima. 0 ka nui 0 na wahiaina kupono i koia wa no ka mahi kalo, he uuku loa, a he nuinae na hana e ae 0 makemake nUl ia nei 0 ua man wahi koenaaina la e lilo aku no ia mau hana. N olaila, ua nlll ae a na liloi keia wa he wahi ninau ana nui ka hoouluana mai loko mai 0na ,vahi aina i koe i ke kalo ma ke ano e loaa nui ai 0 ke 00 aimalalo 0 na hookele kupono ana.

2La hoomaka iho Hei keia KaIlUa Haoulu 0 ka Oihana 1Ia hiai 0 Amelika ma Honolulu a ma Hila HO hoi, e hooulu i kekalo malalo 0 na ana hou 0 keia au naauao i ikeia ai ke ano ku pono loa a ka lehulchu e hoohana ai i maopopo ke ana 0 ka mahiana, ke kanu ana, ke kanu kahuli ana i ke kalo i kahi 00 ai, a imea okoa aIm i kekahi kau, a me ke ana 0 na mea hoomomonalepo kupono no ia mau hana, i loaa nui ai hoi ka hua 0 ia mauluhi ana. Ua hoomaopopoia ma keia mau hoao ana, ua loaa kekupono io 0 na mea hoomomona lepo e loaa ai 0 ka nui io 0 kekalo) aole ma kona ulu, aka, ma kona hua me kana ono maikai;a 0 na hoao ana hoi ma ke kanu ana, ua loaa pu ka holomua maia mahele. N oiaiIa, ke haawiia nei ia mau ike waiwai i loaamai mamuli 0 keia mau imi ana iho nei, i ka lehulehu, malokoa na hoakaka mahope iho nei.NO KA HOOULU ANA I ICE KALO \VAI.11a ka mea maa mau, 0 ke ana i maa i kanaka mai ke aukahiko mai i ke kanu i ke kalo iloko 0 ka loi, oia ke ano i ikenUl ia ka uln nni me ka io. 0 ka hoomaopopo pu no hoi ke kahi mea nui i ke ano 0 ka lepo 0 ka aina loi i makemakeia ekanu kalo, i hiki ai ke ike mua ia ka waiwai e loaa mai anamanluli 0 ia mau. luhi. I mea hoi e paa man ai 0 ka io 0 kekalo i ka wai, he kanuia ka huli maluna 0 nn pue i hoopuupuulike ia i loaa ai ka holo iliwai like 0 ka wai, a aole hoi e malookahi wahi, a ma'u mau hoi kahi wahi. Aka, he mea pono nonae e hoololiia ke ano 0 ka mahi ana i kekahi wa. 0 ka lepo 0kahi aina, mamuli 0 ke kanu mau ia, e pahulu ana, pau ka mo mona, nolaila, i ka wa e hoomalooia ai 0 ka. wai" e kohu paloloana ka lepo 0 ka loi, no ka pipiIi ulikalika. No keia ulika 0 kalepo ke kumu e komo ole ai 0 ka ea hoomom na iloko 0 ia apuu puu lepo, a lilo no hoi i mea waiwai ole. N olaiIa, he mea ponoi kela me keia manawa ka hoomaloo ana a waiho i ka aina e pala ia i loaa ka holo makani ana maluna iho 0 laila, a pan kau]ikalika 0 ka lepo. I mea nae e hiki ai ke hikiwawe keia hoo maikai ana 0 ka aina, he hana rnaikai loa, a e pono no hoi epalauia ka aina a hohol1u J me ka hoohuli i ka lepo mahope iho 0

3kela me keia 00 ai ana. Palau a pau alaila ,Yaiho akn no kekahiman manawa i p:l makani ia me ka hoomaloo mau a pan iamanawa--hookahi paha mahina a oi. Jahope aku 0 ill. manawa,hoowali i ka lepo a wali kUpODO no ka wai e hoopulu mai ai,alaila hana aIm e like me ka maa mau, ka hoopuepue a kanuakll. 0 ka oi loa aIm 0 ka maikai, aole e oi aku mamua 0 elua00 ai e kanuia i kn aina, me ke kann ole i kahi mea okoa aku.Oia hoi keia: Elua kanu ana i ke kalo a pau ia man 00 ai, ala ila kanu akn i ka aina i mea okoa, maia a i ole kahi mea kannokoa ao paha, a mann ai paha a ka holoholona. Ja ia harra ana,e hoonni hon ia ao ana 1m momona 0 ka lepo 0 ka aina a knponono ke kanu hou aku i ke kalo mahope aku. X 0 ka mea, uaikeia, emi mau ana ka momona 0 ka aina ina e hoomania ihookahi wale no aDO mea kanu e hoouluia ma ia aina, a mamu1io ia kann mau ia 0 ia mea hookahi, e ulu nui mai ana no kekahimau TIlea ino pepehi mea kanu. 0 ke kumu 0 ka poino 0 kamea kanu, no ka nawaliwali 0 ka nIn ana, aohe ikaika, na pauka momona 0 ka lepo. U a ikeia e ka poe looa ma keia oihallamahiai, 0 1m hoowali maikai ana i ka lepo i ka wa maloo me kahoohu1ihuli mau i ka la me ka makalli manma 0 ke kann ana, hemea ia e hooi loa aIm ai i ka momona 0 ka aina me ka hoohuanni i ka mea kann, a e like me ka ikaika 0 ka ulu ana peJa noka na\yaliwali 0 n:l mea hoopoino mea kanu. 0 kekahi no hoi,i ke kanu ana i ka aina me kekahi mea kann okoa akn mahope 0eina 00 kalo, he mea no ia e ponalo a e popo ole ai ka ai 0 ia aina.Oiai, mamuli 0 ka nele 0 ka aiDa i ka momona, ua hoonawali wali ia ka huli,--he popo ka hopena; aka, ina, he ikaika, ka111u ana, aole e pOpl) ka ai, ua maikai mua ka puc. He kakaikahiloa ka poino 0 ke kalo ke hanaia pela. He man loina maikailoa kei8 a ka mahiai e hoomanao a e hoohana ai.o kekahi mea ano nui loa e pili ana i ke kalo loi, oia 110 kailiwai like 0 ka loi me ka hoomaopopo pono ia 0 ka makawai(kahi e komo mai ai 0 ka wai) me kahi e pnka akll ai 0 ka wai,i hiki ai ke loaa ka holo like 0 ka wai 0 ka loi ho100koa. No kamea, ;) ka holo 0 ka vvai rna kahi aoao 0 ka loi, a mo-ku ma ke kahi aoao, he mea ino ia no ka ai. Oia kekahi kmnn e nin like

4ole ai) a 0 ka hopena, he io ka ai rna kahi aoao, a he io ole makekahi aoao 0 ia Ioi hookahi i kanulikeia. 0 ka wai opilopilo,aole ia he wai maikai no ka al. He wai hooulu ia na meahoopoino ai.) Ia ka hapanni 0 lla aina loi, ua hoomaopopoia, 0 ka hoo kOl1l0 ana i ka puna, ina he 1000 paolla paha a oi aku 0 ka eka,he mea ia e hoowaiwai a hoomomolla ai i ka aina, a e io nui aio ka ai; a 0 kekahi mea maikai 0 ka puna, oia no kona pale i nailo popo 0 ko kalo. He mea maikai loa ka puna no ke kalo. \ole e popo. 0 kekahi mea maikai, oia no ka hoololi i ka huE ikola me koia kunll ana. Aohe maikai 0 ka huli kahiko 0 ka ainae kanu hOll aku ia aina hookahi no. U a ikeia, 0 ka h11li 11l11U 0ka loi. he huli omarnali ia 0 ka ulu ana ko bum hOll ia, a he ioole. lOTa nanaia no na mea hoopulu (hoomolllona) aina i maalllau i kanaka, aole nae i hoomaopopo loa ia ko lakou oi akll i namea hou. 0 ka (nitrate of soda) paakai hoomomona, aohe onamaikai loa, a 0 k:1 amonia i paipaiia ("ammonium sulphate")ka mea oi loa akn 0 ka maikai, ke hoohuihuiia me ka (s11pe1' phosphate" me ka "sulphate of potash"). E hoomanao i keiamau inoa haole, i pololei ke kii ana i na hale kuai 0 keia manmea. 0 ka nui 0 keia mau mea i hoomaopopoia e hoohana ai ika aina, oia hoi, i na loi kalo, 300 paona amonia "sulphate,"4;')0 paona "superphosphate" me 400 paona "sulphate of Potash"no ka eka hookahi. 0 keia mau mea hoomomona, e hallaia ma mua ae 0 ke kanu ana i ka loi i ka huli. 0 ka lu ana aku i keiaman mea hoomomona mahope 0 ke kanuia ana 0 ka huli, hehoopoho wale no in mau hana, oiai) 0 ka "a 0 ka huE e kauuiaai, oia kona "a e omo ai i na mea momona 0 loko 0 ka lepo,mai ke poo mai 0 ka huE, ma1alo mai, aole hoi rna kona ha ekomo ai ka momona 0 ka mea hoomomona. He mea keia aolee POllO e hoopoinaia.KA HOOUI.IU ANA 0 KE KALO fALOO. r he mea 1a ua hoouluia ke kalo i ke au kahiko me ka waiole, oia hoi-he kanu maloo ia, mamua aku 0 ka ,va i hoomakalIlai ai 0 ke kanu loi ana. U a hoomaopopoia e ka poe ike. aole

5loa e hiki ke ulu kc kalo maloo ina e elni ana ka haule ua ana 0ka makahiki malalo 0 kanalima iniha. (0 ke ano 0 keia, ina ehouilluluia na paka ua a pau iloko 0 kekahi ipu, abila, helu nainiha kiekie 0 ka wai na i loaa iloko 0 ka ipu. Oia ke ano 0 keanaia ana 0 ka U3.) Ma na wahi maloo mau, he kakaikahiloa ka haule ana 0 ka ua, he pomaikai loa ke kanuia 0 ke kaIo,oiai, he hooluhi hoopoho wale iho no ia i ka huli me ka hou 0 kalae. Oia ke kumu kanu ole ia oke kalo maloo rna na wahihuli Kona 0 na moku 0 Hawaii nei rna na aina haahaa, koe nawahi loaa 0 ka wai. Ma na aina huli Koolau, he nln ke kalomaloo a hiki i kahakai. ::\cIa na wahi kiekie pili kuahiwi, i oiaku na kapuai kiekie maluna 0 1,500 aohe ulu pono, no ke anuloa, a maluna aku 0 4000 kapuai, aohe ulu malaila.He mea maihi "ka loaa nui 0 ka ai i ka lao He poino oleno hoi ke kalo i ka ehukai, rna ka hoomaopopo aIm i ke kalo 0 kauloi pili kahakai. He ulu ke kalo malaila, a 0 ke ko hoi, makewale i ka ehukai.lL\ IJI PO. 0 ke kalo ma100, he nlu kupono ia rna na wahii pilla ka lepo me na mea hoomomona materia, a pela no hoi rnana wahi ano maikai 0 ka lepo. He man wahi no nae kekahi ikupono ole no ke kalo ma kela me keia wahi,--he mau wahihiki ole ke nlu ke kalo, ina no e hanaia me na mea hoomomona.X 0 ka lepo mai ke kumu. Ke olelo nei kekahi poe naauao, ma muli no ia 0 ka make 0 ka lepo. Eia nae, he ulu ke kalo ma na"wahi 3 ao a pau, ke maikai ka lepo.XA MEA HOOMOl\IONA. 0 ka mea maikai loa no kahoomomona lepo TIC ke kanu ana i ke kala maloo, oia no ka lepo1010holona 0 na hale lio. 0 ka «potash" (he mea kohn piaakika) ka mea OIllO nui loa ia e na aa 0 ke kalo maloo, aka 0 ka"muriate of potash" (he "potash" keia i paipaiia) ka mea ina,oia ka mea e loliloli ai 0 ka ai. 0 ka "sulphate of potash" mai kai me ka lehu wahie na mea maikai loa no ka hoopulu ana i na,vahi kanu kalo maloo. He maikai TIO na lepo holoholona i pihai ka ea kahn kukaepele, a pela no ka amonia i hoohnihuiia meke kukaepele. 0 ka puna, kekahi mea maikai. .Ma ke KulaHanai 0 Hilo, eia na mea i boaoia, a ua ikeia ka maikai : Puna

6500 paona no ka aka e hoowali mua ia me ka lepo mamua ae 0ke kallU ana. 0 ka lepo holoholona a pau e loaa ana, hoowalimua ia me ka lepo mamua ae 0 ke kanu ana, maika 20 a ke 40tona no ka eka. Ia wa hookahi no, eia kekahi man mea e hanaiaai, he 200 a 300 !'aona 0 keia mau mea i hoohnihuiia e pakuiiaai a In hon iho maluna 0 ka Iepo holoholona. Aole nae e hoonuiloa, e kaulike no ka hana ana me ka nui 0 ka lepo lio e In ia ana,a e hoomaopopo no hoi i ke ano 0 ka lepo 0 ka aina e kanuiaaku ai.100 paonaBona iwi i wili aeae ia"Potash" hoohuihuiia me ke kukaepele100 paonaAxnonia i hoohuihniia me ke kukaepele. . . . . . . . . . . 50 paonaI kekahi wa he lulu hou ia iho ka "sulphate of ammonia"mahope 0 ke kanuia ana 0 ka huli, ke lolohi ka ulu ana.K A :MEA KANU P ANI IA KAHl 0 KE KALO. E likeno me na mea kanu e ae, pela no ke kalo,-o ke kanu ana i ke kahi mea okoa ae mahope 0 ke 00 ai ana, he mea maikai ia no kahuli ke kanu hou aku mahope. I ke au kahiko, he haalele kanakai ka aina e waiho wale no kekahi manawa loihi, ke maikai oleka ulu ana 0 ka ai. Pela e waiho \vale ai a hiki i ka lakou wae hoomaopopo ai ua maikai alaHa kanu hon aku. PeIa no na loi.He waele kahiko i mau kipohopoho ai na lakou iloko 0 ka na helehele i laila e kanu ai. Pela e waiho wale ai i ko lakou \yaenamua a piha i ka nahelehele, alaila waele hou aku, ua momona kalepo, kanu ka huE. He nui no na aina maa i ke kanu maloo ia,ua lilo ae nei no na hana e ae, a ke pau ka momona 0 ka lepo 0na loi e mahiia nei i keia wa, mahea aIm ana la kanaka e kannaku ai i ka lakon man huli, ke manao ao e vyaiho i ka loi e hoopu In e like me ka hana ana a kahiko. N olaila, hookahi vvale no ala hele kupono e ae, oia no ka hoohana ana i na mea hoomomonalepo 0 keia au naauao i loaa ai ka hoohua nni ia 0 ka ai, a ekanu pu hoi i 11a mea e ae e hiki ai ke hoomania ka momona 0ka lepo.o ke Kula Hanai (; Hila kekahi kanu nni loa i kG kala ma-

7100, he kanu i ka huli rna ka aina i hookuuia ai 0 ka holoholonano hookahi lllakahiki lllalllua ae. Ke pan ka ai i ka uhuki,palau ia ka aina a kanuia i ke ko Pake, i ka pi, ka papapa, mena mea kanu ai e ae. Ke pan keia mau lllea 1 ke 00, hoouluiamai ka mauu ai aka holoholona a kuu hou ka holoholona. Pelaiho la e hana mau ia nei i kela manawa keia manawa. He ekolumau aina nunui 0 ke kula no keia mau hana. Pau kahi, neeaku i kahi, a pau kekahi nee hou aku i kekahi. 11a keia hanaana, e mau ana ka momona 0 ka lepo me kona kupono no ke kanukalo ke hiki mai i ke kau kanu kalo. 0 keia kekahi hana naauaoloa i hanaia, a Ull loaa ka holomua. He mea oiaio, aole e hikiana keia ano hana rna na \vahi a pau, oiai, he uuku loa ke kule ana 0 kekah.i poe, aka, e hiki ana no ke hana aku rna na alahelee hoikeikeia aku nei mamuli 0 keia palapala. Eia na mea mai kai e kupono ana i ka poe kanu 1iilii i ke kalo. Ina he kalo kamua, alaila, ke pan ke kalo, kanu ke kulina, a pau ia, kann kapi a papapa paha. Aole loa e lawe i ka nahelehele a 0l)rJa pahai kahi e. Uhuki no a puhi i ke ahi maluna 0 ka aina. He meahoomomona maikai loa kona lehu. Pela no na opala maloo.Ke palahu, oia mea maikai loa no ia no ke kalo.o kekahi mea maikai loa i ikeia rna ke Kula Hanai 0 Hilo,oia no ka popo ole 0 ke kalo, mamuli mai 0 keia kalmia 0 namea okoa ae; aole hookahi wale no mea e kanu ai. U a hoikeiamai, i ka makahiki mamua ae 0 ka hoomaka ana 0 kela Kulae kanu e like ae la me ia maluna, ua nui ke poho 0 ka ai, ma muli 0 ka eleao, ka ponalo, ke koe, ka naio me ka popo. I keiawa, ua pau ia mau ino. 0 kekahi no hoi, no ke kanu ole i kahuli ino. E like no me ko ke kalo uln a hua maikai, io nui, pelano na mea e ae e kanuia ana ma ia wahi.1Ia kekahi mau wahi 0 :J\faui i keia wa, ke kanu 110i kanakai na mea kanu e ae maluna 0 ko lakou mau aina kalo, i ka wapan 0 ke 00 kalo. A pau ia, alaila kanu hou ke kalo.KA ULU ANA. He like ole ka nlu ana 0 ko kalo mo kekaloke a me lakiki ("radish") no ka mea, 0 ko lana .io he ulu ilalo, a 0 ko ke ka10 hoi, aole pela. 0 ko ke kalo ulu ana, he piii11111a kona hua me ka panee mau i ke kino 0 ka huli iluna. Ke

8vnouia ka Imli ilokc, 0 ka pue i ke kanu ana, aole e nee hou akuana ill. huli, a i ole kona hull. paha ilalo. 0 ka mole 0 kela huli ikll.nuift ai, oia ana ka maIm 0 ke kalo e hua ana. K olaila, hoo maka kela kalo e lLui, a e like me ka pii ana 0 kona nui, pela noe nee mau ai ka huli iluna. 0 na aaa hoi---O na aa mull. e oilirnai ana mai ka maka aIm 0 ka huli i kinohi, e nee mau ana iai luna a mokumoku, oili hou mai, a i ka nui ana 0 ke kaIo, aiano ka hapanui 0 ke aa maluna rna kahi 0 ka ha e pili ana i kaio 0 ke kalo. 0 11a oha e oili ae ana, mai loko mai no ia 0 kekalo makua, aole mai ka huli aku.KA HULl. He ekolu ana 0 ka huli-ka huli maoli i kapaiae kekahi poe, he omuomuo, ka oha no hoi, a me ke opuupuu. 0ka omuomuo--oia no ka huli maoli-ke kino huli i kohiia maike kala maoli maio 0 ka huE aha, he huli ia mai ka oha maioo ke opuupuu, oia no ke opuupuu liilii e pili ana i ke kalo eomamaka ae ana.Ina e 00 loa ke kalo, e omamali ana ka huli a mae, mimino,a emi a uuku, a i kahi \Va, pau kona pono kanu hou aIm. ITahoornaopopoia he llui ka huli hooaa e pua ana mahope 0 kekohiia ana. A ua hoomaopopoia, 0 ka ikaika 0 ka huli i kahoopuka ana i ka pua kalo i kona wa e hooaaia ana, he meahoonawaliwali no i ) i ka huli i kona wa e kanuia ai, no ka meaua pau wale aku In kahi ikaika hooulu. Aka, 0 na hnli anoikaika maikai ke nana iho he mau huli kupono loa ia. He meamaikai ke hookaawale i ka opuu pua kalo mai ka huli ae mamuao ke kanu ana. Pela no hoi, i ka wa e kanuia ai 0 ka huli, oPUUa pUll. paha mahope koke iho, e hookaawale ia opuu a pUll. paha.He mea ono no hoi ka pua kalo i ke kupa me kahi mea kupono.N olaHa, aole no e poho ka mahiai., 0 ka huli 0 ka oha nUllui he ikaika, a 11a ololoia, ua oi aImia huli i ka huli maoli. Aohe pUll. nui 0 ia ano huE.E rkahe1e loa no hoi i ke kohi ana 0 ka huli. Ina e pili loai ka ha, alaila, e omamali ana ka huli, a kupono ole. -ea mall.mau ka ikeia 0 ka nUl io e pili ana i ka huli, he mea maikai loaia no b huli. E like me ka uukn 0 ka huli pela no e hoonni aii ka j.) kala.

9Xi) ka huli nunui maikai, 0 kahi kupono loa e oki ai, oia noun moali lau elua mai ka ha aku. Ke oki, e oki pololei, aole eoki a hapalua like alaila uhaki. Ke hana pela, e haki ino ana apoino ka huli, ina e kapakahi ka moku ana a moku ka ha. Eako no hoi i ka l!tu 0 ka huli, i ole e palahu koke.D a oleloia 0 ka huH opuu (oia hoi ke opuupuu kalo), kekahiImli maikai loa. He lohi ma ka hooulu lau ana, aka,ma ka io,ua like no ka ulu, a he oi aku kona maikai 0 ka io. Aole nae ehiki h hoike maopopo loa i keia wa i ka nui io () keia man anoImli, oiai, eia no ke makaala loa ia nei ka uln ana 0 keia manano huli, i hiki ke hoike maopopo akn i ka lehulehu ma keiamua aIm.KA l\fAHI ANA.KA MAHI LIMA ANA. lYla na wahi e hoohana mnoli iaai 0 ka lepo, ke kanu ana me ka malama ana aku mahope 0 kekanu ana, me ka lima ponoi 0 ke kanaka, kekahi 0 na hana oiloa aku 0 ka maikai i ikeia mamua 0 na ano e ae a pau maikahiko mai, i 301a hoi i ka Hawaii.o 11a 10i11a hoohana i hoikeia maluna ae nei, oia no ka ko Ha waii poe i hana ai i ko lakou au kahiko, ia lakou e noho ana melea ike ole i na mea e hanaia ana ma ke1a aoao () ka hanna. r ahana lakou me ko lakou mau Ema ponoi, aohe mea hana okoaaku, 0 kahi 00 wale no a lakou i hana maoli iho ai, mai lokomai 0 na pauku laau me ka pohaku i kalaiia, a he iwi ka kekahipoe e paeE ai i kekahi wa. Me keia mau mea, ua hoomanawanuilako11, aole hiki ke eli a palau hohonu a hoowali hohonu hoi i kolakou man waena. He mea paakiki loa ka loaa 0 kekahi kalo nuiiloko 0 1m pue lepo paakiki. Eia nae, 0 ka mahiai Hawaii 0 kean kahiko, iloko 0 kona hemahema a lako ole i na paahana ku pono, ua Joaa iaia ka ike e hiki ai ke hooh11a nui i kana ai ekann ai. Ke paakiki loa ka aina a hiki ole iaia ke hoowali i kalepo, e paeli ana oia i makalua eono iniha ka hoholln a ella aelima iniha ke akea; OBoe i ka lepo 0 lalo a palupalu, alailaonOll ka huH i waena konn, a npoi ihome ka opala. N a ke aano 0 ka hu11 e komo iloko 0 ka lepo paakiki, a pela ibo Ia e loaa

10ai ke cJa i ka huh mai loko mai no 0 ua lepo paakiki la i hoo puluia hoi e keia opala 0 ka Iua me ka huli. Aole hoopihaiakela Ina a hala he mau mahina 0 ka ulu ana a ka huli. la wa aka huli e nlu ana, ina he huli maikai, e pii ana ke kala a kaamaluna 0 kela lua, a pela no me ke aa, e oili ana no maluna.:\fa keia wa a ka huli, he maa mau ka poe a ia au kahiko i kahoopuepue hou mu hahai a ka huli eono a eiwa mahina mahopeo ke kanu ana 0 ka huli. A ua oleloia, 0 ke kalo ke 00 ka ai, ualike no ka i1ui me ka nui 0 ka makalua i kanuia ai 0 ka huE.o ke kalo 0 kekahi mau aina 0 ke Kula Hanai 0 Hilo, ua kanuiailoko 0 na makalua i eliia me ka mea eli pon. He nllnui maolino ke kala 0 ia aina i kanuia pela. Ie he mea la, he wahi meahana maikai io kela no kekahi poe mahiai e hoohana ai, mamuao ka 00 me ke"kolopa. 0 kekahi wahi mea ano nui e pili ana i kekanu ana 0 ka huE, e hoohio i ka eli ana i ka lua i ka Akau i·ole ai e mae koke ka huli i ka wa e kanuia ai.I ke au kahiko, 0 ka waole ana i ka waena mahope aIm 0 kekannia ana 0 ka huli, me ka liIlla ka kekahi poe, 0 ka kekahi poehoi, me na iwi pa 0 kahakai, opihi a pela wale akn, a he pohakuka kahi poe. A.ole no hoi he nui 0 na ana nahelehele ino 0 ia au,nolaila, aole nui 0 ht luhi i ka mal.ama maemae mau i ka waena.I keia wa, he nui n2 ana nahelehele ino, a ua nni maoli ka hanake waele aku, nolaila, me ka ho wale no e pono ai ka mahiaiana i keia wa i kaupapaloi.lIamuli 0 ka hoomaopopo ana a ka poe i lawelawe i keia manhana na ikeia, he mea pono e hoololi ae i ke ano 0 na mea hanae lawelaweia ai. E like no me ka hemahema 0 ke au kahiko,pela no i nele ai i na paahana 0 keia au holomua. N olaila, hemea pono e haalelo i nft paahana kahiko. Ua hiki ke loaa namea hana kupono 0 keia au hou i nn mea a pan. 0 kekahi meanui e hoomanao mau ia, 0 ka loaa 0 1m mea hoomomona lepokupono, me ka lu ana. I ka wa e luiu ai 0 keia mea hoomomona,he mea pono e hoomanao mau ia, 0 na ail 0 ka mea kann ke omoana i ka mOlllona e ala ai ka mea kanu, ao16 0 kahi mea okoa ae.E kolo kokoke ana na aa i ka iIi lepo malnna. I mea e hiki ai ke10aa pono ka mOIYlOna i na au kolo pela, he mea pono e hoowali

11pono ia ka lepo. He hana bawawa loa ka lu ana i ka momonailoko ,vale no 0 ka makalua a hoopuni paba i ke kalo. Oia ka meae loaa ole ai 0 kona waiwai io, i ka pupupu loa i kahi hookahi,ikaika loa kona hana ana i kana oihana, wela ka lepo. 0 kahana kupono loa i na wa a pau, oia no ka lu ana a pau, alailapalau a hoowali maikai i ka lepo mamua 0 ke kanu ana; a ma hope 0 ke kanu ana, ina e Iu hou aku i m01l10na, e hoowalilahilahi me ka ho. 0 keia palupalu man 0 ka lepo ka lllea ehiki ai i na aa ke kolo oluolu a omo koke i na momona a pau eloaa ana i ke aa, a he ola hoi ia no ka huli me ke kala. Mamulio keia mau mea i ikeia, ua hoohana mau ke Kula Hanai 0 Hilai ka lakou mahiai ana e like me ia mahope iho nei-pela no kehana lima maoli i ko lakou waena. Pela i 10aa nui ai ka huao 1m lakou kanu ana mamua 0 ke kanu makalua.o ke kowa maa man a ka huH e kanuia ai, mai ka 24 a i ke30 iniha ma na aoao a pau.o ka mamao 0 kahi e kolo ai a ke aa 0 ke kalo malao, ina heikaika ka ulu ana, aneane no e eha kapuai ke ana waena 0kahi e paa pu. Ina e akea loa ke kowa 0 ka huli 40 1niha paha,he oi loa aku ka ikaika 0 ka ulu ana, a he nunui loa aku no hoike kalo. Aole i hoomaopopoia i keia wa ke ano maikai loa ekanu ai i loaa nui ai ka puka 0 ke kalo no ka maauauwa ana.Aka, e hoomaopopoia aku no ma keia mua iho. Ke hoomauianei no ka lawelawe ana 0 koia mau ano mahi ana ma ke KulaHanai 0 Hilo i hiki ai ke maopopa ka mea oi aku 0 ka maikaino ka mahiai. He wahi rula maikai nae na ka mahiai e hoo manao mau, oia keia: e like me ke ano maikai ole 0 ka lepo,pela no e hooakea ae ai i ke kowa mawaena 0 na puepue huE.1\c) ka hohonu hoi 0 ka onou ana i ka huli, a01e rula i hoo maopopoia i keia wa. He mea oiaio, 0 ka hohonu kupono 0 kahuE kekahi mea e io ai 0 ka ai. I ka hoomaopopo ana, mai ka3 a 6 iniha ka hohonu kupono no na wahi lepo ano maikai lm pono.

12KA .:HAlll ANA :ME KA HOLOHOLOXA.1fa na \Vahi hohonu maikaika lepo, palupalu a aa (poha ku) ole, a 0 ka aina hoi i manaoia e mahi he nui akea kupono,a ua hiki hoi ke hoohanaia ka holoholona me ke kupono, hemea pono no e hoohana aku i ka holoholona no na hana oolea,oia ke alahele e nui ai 0 ka mala e kanuia a e loaa nui no hoi keola 0 ia lnhi ana. Ina i manaoia na opio 0 keia au e hoi e mahii ka aina, a he kalo ka ai e hooulu ai, e pono no e aoia lakouma na mea a pau e hiki ai ia lakou ke hoohana i ko lakou ike maka hoohana ana i na holoholona no na hana oolea, aole hoi e hoo maunauna wale i ka ikaika 0 ke kino ma na hana hiki i kaholoholona, lio a hoki paha. Fa ikeia ka holomua 0 ka poemahi kalo maloo ma na aina i hoohanaia 0 ka holoholona ma kapalau a hoowali ana i ka lepo. 0 ka hana lima maoli ana i naaina i hiki ke hoohanaia na holoholona me ka maikai,he mauhana hoopau manawa wale no ia, hoomaunauna ikaika, hoopohodala a he hoomaunauna wale no hoi i ke ola 0 ka aina. 0 kaaina i uln mua ia e ka manu Hilo kekahi aina maikai loa noke kalo e kannia ai, ina no ua kanuia mamua iho kekahi meaolma ae, a aole nae i pan loa ka momona 0 ia aina. ITa manaokekahi poe, no ka ulu 0 ka mauu Hilo, he ino ia aina. Ao1epela. U a maikai n« ia aina no ke kalo. J\fahope 0 ka palau ana.e hapnku a hoowali i ka aina me na paahana kupono. 0 k::lpalau hoohuJi me ka hapuku hoO\vali lepo ke hoohanaia Dci rnake Kula Hanai 0 Hilo. 0 ka ,"va e hoowaIiia ana 0 ka lepoka wa maikai loa e lu ai i ka puna, ina he puna kekahi. Hemaika no ka puna pohaku kahakai i wawahi waliia. a i olepuna llamo hale. He maikai wale no ia mau puna. :Mahopcaku 0 hookahi mahina, ke pa1ahe kupono ka nahelehe1e OklllllU kumu mauu,-o ka wa kupono ia no ke kanu ana aIm. Lulu lii Iii i wahi lepa ho10holona kekahi a ina e loaa ka momona ha1e kuai, aia ke lu. J\fabope 0 1m hapuku a hoowaliia ana 0 Ira lepo,e palau i eono mau auwaha e like me na auwaha ko, mai ke 40a 48 iniha ke kaawa1e 0 ka anwaha. Alaila e ho ia loko 0 kaauwaha a ano palaha iki i ole ai c hclelei mai ka lepo 0 un kua0

13maluna 0 ka huE e kalmia ana. Ia wa hookahi no hoi ehoopalaha iki ia luna 0 ke kuakua 0 na auwaha. E pono no eloaa ka eono iniha ka hohonu 0 ka auwaha. Paelieli hon i kaauwaha a loaa ka a a 6 iniha hohollU hou akn me ka 00 a hopaha. Alaila lulu iho i kahi lepo holoholona iloko 0 ka auwahaa hoowali me ka 00 kope. A pan ia alaila kanu ka huli.Ina he wahi kciki Iiilii ke hele mamua iloko 0 ka auwaha elu i ka huli, i elua huli rna kela me keia kapuai, a mahope aknno hoi ka mea nana e onou i ka huli i lalo, i 2 a 3 inih:i ka ho honu. E hoohuli i ka huli i ka Akau i ole e poino ka huli i kaikaika 0 ka wela () ka Ia. Ina he wa la, he mea pono e malamaka hnli a hanIe ka ua alaiIa kann. He hiki no ke kanu me kanana ole i ka manawa 0 ka la-kakahiaka a ahiahi paha. Helike wale no na manawa a pau no ke kanu ana, i hakalia no ika waena. He mea ole ka mahina a me ka lima nana e onou ika huli. Hana no a makaukau ka lepo, iho ka huE, kali aku() ka hua maio 0 ka kekahi poe, he ai a maona alaila hele ekann. He hana hnpo ia. Maikai ka lepo, maikai na mea hoo momona, maikai ko kau, a maikai ka huli, alaila maikai no kaulu ana aO hua mai me ka maikai. E like no me na auwahamna, pela no na anwaha e ae a pan e kanuia ai. He mea mai kai nap, 1101e e palap nui loa i ka wa hookahi, no ka mea, he paa kiki loa ka lawe ana 0 ka lepo holoholona malaila ina he ainanui. Ke hiki, he Inea pono e holo ka auwaha i ka loa 0 ka aina.r ka mahina I'1ahope iho 0 ke kanu ana 0 ka huli, he meapono 0 ho i ka aina. Ke ulu a loaa elua a ekolu Iau 0 ka huli,hiki n;) ke palau hou me kahi palau ho liilii. E helelei ana noke apuupull lepo maluna 0 kahi huli, aka, he mea hiki 'wale noia ke ki]oiia ae e kekahi mea mahope aku. He mea maikai kahana ]Jinepine peIa, i paInpaIu man ka lepe. Ma ke KulaHanai 0 Hilo, he hana man ia keia hana i kela me keia pulea i kela me keia nmi Ia a aneane eiwa mahina ka ai. Ke hanaman ia me ia, aole c nui ke aa 0 ka huli. Aole no hoi ia he mea poino ai 0 ka ai. Ina e waiho wale ia no ekolu pule a hookahipaha inahina, e oili ana ke aa 0 ka hnli ilnna, a ke palau hoaku, e moknmoku ana ke aa, a poino ka ai, oi loa aIm, ina uaaneane e 00.10

Ina e palau mau ia ka aina i kela me keia manawa e likeae la me ia maluna) a ho mauia no hoi hookahi manawa i kamahina, alaila, aole e ulu nui ana ka nahelehele. I kinohi,ke ho aku, e helelei ana ka lepo 0 na kuakua iloko 0 ka auwahanolaila, e pono no e ka iluna 0 ke kuakua. Ke paa no hoi kalepo, 0 ka pall ae 1a no ia 0 ia pilikia. Ke hele a elima a eonomahina 0 ka ai, e houuku mai i ke ana 6 ka palau hoowali. Ikela me keia wa e ho ai, 0 hoopuepue ae i wahi lepo ma ka pnkalo. Ke hiki aku i ka eiwa mahina (e like me ke kulana 0 kaaina) e kau ana ke kalo iluna' ke kuaioio, no ka mea, ua ulnae a io oia ke kumu e kau ai iluna. Ma ia wa pau ka palau ana,a he waele wale aku no ma ia manawa aku.Ke hoomaka ke kalo e 00, e waiho malie aku. Aole e poinoina no e ulu ae ana ka nahelehele ia wa. N a kela nahelehele ekeakea i ke 00 loa a ka ai, aole hoi e poho. Mahope 0 ka uhukiana, he hiki no ke palauia, aka, ina i lawelawe mau ia ia hana.aoho palau han ana aku.Ua oleloia, aia ma kahi 0 ke 60 ano kalo 0 Hawaii nei. Hemau ana kalo malihini mai no kekahi 0 hoouluia nei e kekahipoe, mai na aina e maio Da hiki ole ke haawi aku i ka lehulehui ka inoa Hawaii ( na ano kalo kamaaina, mamnli 0 ka huikano na inoa 0 ke kalo hookahi-okoa ka inaa a ka poe mahiai 0kahi mokupuni, okoa hoi ka kekahi poe mahiai kahi mokn puni. Pela no ka like ole 0 na inoa a ka poe kanu kalo aka 1110 kupuni hookahi a me ka aina hookahi no. Ke manaolanaia nei,e hiki mai ana ka wa e loaa maopopo lea ai 0 na inoa pololei ana kal,) kamaaina, i ole ai e nalowale loa. E like no me ka likeole ma na inoa, pela no ka like ole 0 1'1a ana kalo ma ka nln,ke ana wai hooluu, ka ai ana, peJa no me ka manawa e 00 ai.Ua oleloia, a ka ai eleele i kapaia ka Piialii, oia ka ai ono loaa kona poi. Ma keia papa i heluia ai ka Lehna eleele, 1,ehnakeokeo, Eleele, Palaii me kekahi man ai e ae.o ke kalo ulaula me ke kalo keokeo na kalo hua llui i hoo maopopoia. I waena 0 keia mau kalo, ke Knoho, Wehiwa.Apii kea, Kumu, Elepaio, Moi, LauIoa, Uaua me kekahi mankalo lehulehn e ae. :Me he mea la 0 keia iho la no 11a kaloannnlli 10:1, i hooulu nui ia.

15I wacna0na kalo ano lelo0ka io, ka Ianaka mea ike nuila. lIIamuli 0 ka like ole 0 ke ana 0 ka uln ana, ka mana'wa e 00ai, a me na loina like ole he lehnlehn, nolaila, he mea pono ike kanaka mahiai kalo e hoomaopopo mua i ke ano 5 kona ainaa me ka hnli knpono i laila, i loaa ai iuia ka hua 0 kona luhi.He mea makehewa wale no ka hoopapan ana i ke kann i ka aiuln pono ole a io ole paha i kana aina.NA :MAI 0 KE K.ALO.He elna wale no ana mai i hoomaopopoia he hoopoino i kekalo ma Hawaii nei, ka popo me ka ponalo. He hiki no ke alaia ka papa ina e kann i ka hnli maikai, a he hnli hoi no kahiaina okoa mai, oia hoi, mahope a ka hoalo ana no hookahi ma kahiki. Kann mna elna 00 ai, alaila hoalo hookahi makahiki,alaila kann hon aku. Me ka hana pn i ka puna hoomaloo lepo.o ka ponalo e ike nui ia nei ua ikeia aole ona hoopoino i ke kala,nolaila) aole lapa::m ana nona i keia wa i ikeia. He ana pokolele ai ponalo kekahi a na mea maikai loa nana e luku nni neii ka panala 0 na mea uln i keia wa, a oia no lea mea nana ehoopakele nei i ke kalo mai ka ponalo maioE loaa no i ke1a me keia mea e makemake ana na hoakakapiha akn i koe i na wa a pan, ke ninau mai i keia Oihana ma kapalapala, a e olioli no na alakai 0 keia oihana e hoike aIm me1m hakalia ole no ka holomna 0 ke kanaka mahiai l e ka aina.

HOXOLULUPaiia e ka Paredaiso19110ka Pakipika

2 La hoomaka iho Hei keia KaIlUa Haoulu 0 ka Oihana 1Ia hiai 0 Amelika ma Honolulu a ma Hila HO hoi, e hooulu i ke kalo malalo 0 na ana hou 0 keia au naauao i ikeia ai ke ano ku pono loa a ka lehulchu e hoohana ai i maopopo ke ana 0 ka mahi ana, ke kanu ana, ke kanu kahuli ana i ke kalo i kahi 00 ai, a i mea okoa aIm i kekahi kau, a me ke ana 0 na mea hoomomona .

Related Documents:

Texts of Wow Rosh Hashana II 5780 - Congregation Shearith Israel, Atlanta Georgia Wow ׳ג ׳א:׳א תישארב (א) ׃ץרֶָֽאָּהָּ תאֵֵ֥וְּ םִימִַׁ֖שַָּה תאֵֵ֥ םיקִִ֑לֹאֱ ארָָּ֣ Îָּ תישִִׁ֖ארֵ Îְּ(ב) חַורְָּ֣ו ם

SANTA ANA CITY COUNCIL Vicente Sarmiento Mayor vsarmiento@santa-ana.org David Penaloza Mayor Pro Tem, Ward 2 dpenaloza@santa-ana.org Thai Viet Phan Ward 1 tphan@santa-ana.org Jessie Lopez Ward 3 jessielopez@santa-ana.org Phil Bacerra Ward 4 pbacerra@santa-ana.org Johnathan Ryan Hernandez Ward 5 jryanhernandez@santa-ana.org Nelida Mendoza

Doña Ana County Community Report Figure 3: Alcohol-involved Crashes by Hour in Doña Ana County, 2019 Figure 2: Crashes by Hour in Doña Ana County, 2019 * In 2019, Doña Ana County had 0 alcohol-involved crashes for which hour data were missing. * In 2019, Doña Ana County had 4 crashes for which hour data were missing. 67 50 47 47 33 35 78 .

Doña Ana County's management discussion and analysis presents an overview of the County's financial activities for the fiscal year ended June 30, 2019. Please read it in conjunction with Doña Ana County's financial statements, as identified in the table of contents. . Dona Ana County. DOÑA ANA COUNTY .

Accreditation Programme for Nursing and Midwifery . Date of submission of report to Bangladesh Nursing and Midwifery Council_ 2) The Review Team During the site visit, the review team members validate the self-assessment for each of the criteria. . as per DGNM guideline. Yes ⃝No

2018 LEGISLATIVE SCORECARD City of Santa Ana Legislative Scorecard 2018 1 . p . SCORECARD CITY OF SANTA ANA . 2018 STATE & FEDERAL LEGISLATIVE PLATFORM . 20 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 9270

happy birthday. Say “Happy birthday, Ana!” 2. Pretend that you are Ana. Say “Thank you _.” 3. You may also make a birthday card for Ana. 4. Draw something for her and write Happy Birthday Ana! Let’s Review. I will read some naming words. You may read . with me if you can. T

orientations/briefings before any 3-day weekend. The training must include a review of local driving laws/regulations, motor vehicle safety inspections, the effects of fatigue or alcohol on a driver’s capabilities, and review of any local driving hazards. Commanders will ensure POVs of all military personnel are given a safety inspection prior to holidays as required by AR 385-10, at a .