MODUL PUNCAK SEJARAH STPM - Weblog Cikgu Jumali

2y ago
197 Views
20 Downloads
7.43 MB
68 Pages
Last View : 3m ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Roy Essex
Transcription

JABATAN PENDIDIKANNEGERI MELAKAMODUL PUNCAKSEJARAH STPMSEJARAH MALAYSIA DANASIA TENGGARA( 1800 - 2000 )PENGGAL 3Panel Modul SejarahNegeri Melaka 2015

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015AHLI PANELModul Puncak Sejarah STPM Penggal 3Negeri Melaka 20151.Encik Mohd Harun bin MuslimPenolong Pengarah, Unit MenengahJPN Melaka2.Encik Mohd. Yusri b. SemanSMK Munshi Abdullah3.Encik Jumali b. RasikunSMK Seri Tanjong4.Encik Jaafar b. SahatSMK Tun Tuah5.Encik Nordin b.AmbonAmbonSMK Lubok Cina6.Encik KhairulAnuar b.Yahyab.SMK Iskandar Shah7.Puan Khatijah bt. ArwanSMK Munshi Abdullah8.Puan Rohaya bt. IsmailSMKA Sultan Muhammad9.Puan Marsyitah bt. Abdul RahimSMK Sultan Alauddin10.Puan Nor Azah bt. Md. IsaSMK Sultan Alauddin11.Puan Dayang Khursiah bt. M. HasanSMK Datuk Abdul Rahman Yaakub12.Puan Zabedah bt. AmanSMK Datuk Bendahara13.Puan Siti Salwa bt. Abd. MajidSMK Bukit Baru14.Puan Aida bt. Md. SaidSMK Seri Mahkota

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015RUBRIK PENSKORAN SEJARAH STPMPPENGETAHUANDANKEFAHAMANFakta, Idea, Konsep,Tema86-74-52-30-1Penguasaan subjeksoalan luas danmendalam.Penguasaan subjek soalanagak luas tetapi kurangmendalam.Menguasai subjek soalan,tetapi keluasan dankedalamannya terbatasHanya mengetahuai subjeksoalan secara kaburTiada pengetahuan subjeksoalanMaklumat utama, buktisokongan dan pendetailanterbatas, hanyasebahagiannya tepat,relevan, menyumbangkepada kedalamanjawapan.Maklumat utama, buktisokongan sangat terhad dantidak mendasar, ada yangkurang tepat, kurang relevan,dan tidak membantu calonmenjawab soalan secaramemuaskan.Gagal menyediakanmaklumat utama dan buktisokongan. Hanyamembuat kenyataanumum, banyak tidak tepat,tidak relevan, dan gagalmenyediakan maklumatyang diperiukan bagimenjawab soalan.Kesilapan fakta kurangketara, tetapi agakmencacatkan ketepatanjawapanKesilapan agak ketara.sehingga banyak kecacatandari segi ketepatan jawapanKesalahan amat ketara,dan mencacatkanketepatan keseluruhanjawapanMenyediakanmaklumat utama, buktisokongan danpendetailan amatmemadai, tepat,relevan, dan amatmembantu calonmenjawab soalansecara terperinci danmendalam.Kesilapan fakta amatminimum, sama sekalitidak mencacatkanketepatan jawapanMenyediakan maklumatutama, bukti sokongandan pendetailan agakmemadai, majoritinyatepat, relevan, danmembantu menjawabsoalan secara mendalam.Kesilapan faktaminimum, tidakmencacatkan ketepatankeseluruhan jawapani

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 20156TTAAKULANKefahaman, aplikasi,analisis, sintesis,evaluasiMembina hujahanteras secara logicalmerujuk sepenuhnyakepada kehendaksoalan - idea yangdikembangkansebagaj responterhadap soalan,kupasan isudisandarkan padabanyak contoh, fakta,pendetailan yangrelevan menyebabkanpenaakulan sangatmantapEviden dalamhujahan amat relevan5430-2Membina hujahanteras merujuk kepadakehendak soalankupasanmenggunakanbeberapa contoh, faktadan pendetailan yangmenyumbang kepadataakulan yangagakmantapPembinaan hujahanteras merujuk secaralonggar kepadakehendak soalankupasan idea yangdikembangkanberdasarkan buktiterbatas, tetapi hujahanagak koherenHujahan teras tidak jelasdan hanya merujuk secaralonggar kepada soalankupasan idea hanyaberdasarkan sedikit buktimenyebabkan hujahankurang koherenTiada hujahan teras,kenyataan kabur dantidak jelas dan tidakmerujuk kepadakehendak soalan kupasanidea yangdikembangkan tidakdidasarkan bukti.Eviden dalam hujahankebanyakannyarelevanSebahagian kecil evidenkurang relevanAda eviden yang relevan,tetapi kebanyakannyalemahTiada eviden yangrelevan dalam hujahanii

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015KKOMUNIKASISusunan wacana,binaan tesis,penyampaian isi,fokus perbincangan,penegasan wacana,rumusan dankesimpulan65430-2Susunan idea amatlogikal, analitikal,teratur dan sesuaikehendak soalanSusunan idea logikal,agak analitikal dantersusun sesuaikehendak soalanSusunan idea secaradeskriptif, kuranglogical , tetapi tersusundan tidak lari darikehendak soalanSusunan idea kuranglogical, sangat deskriptifdan tidak tersusun tetapitidak lari dari kehendaksoalanSusunan idea tidaklogikal, dan tidaktersusun lari darikehendak soalanPenyampaian ideaamat jelas dan licinmenerusi ayat dantatabahasa yangkemas.Penyampaian ideajelas dan licin, tetapiada kesilapan ayat dantatabahasa yangminimum.Penyampian idea kurangjelas dan melompat,kesilapan ayat dantatabahasa agak ketara.Penyampaian idea kabur,ada pengulangan dankesilapan ayat dantatabahasa ketaraIdea yang disampaikanmenyimpang, dipenuhikesilapan ayat dantatabahasaIdea utama dalamperenggan terangkaisecara bertalianmembentuk ideakeseluruhan yangkemasIdea utama dalamperenggan bertalian,tetapi sebahagianyakurang berkaitanmembentuk ideakeseluruhan yang agakteraturIdea utama dalamperenggan banyak yangtidak bertalian dan kurangmembantu pembentukanidea keseluruhan secaralancarPerenggan tiada ideautama, hanya kenyataanumum yang tidakterangkai dan binaanidea keseluruhan tidakteraturWacana terfokus padatesis : menunjukkankefahaman tertiadappengetahuan dankehendak soalanWacana kurang terfokuspada tesis :menunjukkankefahaman tidaksepenuhnya terhadappengetahuan dankehendak soalanWacana tidak banyakterfokus pada tesis :menunjukkan kefahamanrendah terhadappengetahuan dan kehendaksoalanSintesis ideakeseluruhan agak jitusehingga rumusan dankesimpulan agak padu.Sintesis ideakeseluruhan kurang jitumenyebabkan rumusandan kesimpulan longgar.Idea-idea utamadalam perengganterangkai secarabertalian membentukidea keseluruhanyang paduWacana terfokuspada tesis :menunjukkankefahaman mendalamterhadap pengetahuandan kehendak soalanMensintesis ideakeseluruhan secarajitu sehingga rumusandan kesimpulan amatpadu.Sintesis idea keseluruhanlonggar sehingga rumusandan kesimpulan tidak jelas.Wacana tidak terfokuspada tesis :menunjukkan ketiadaankefahaman terhadappengetahuan dankehendak soalanSintesis ideakeseluruhan sangatlonggar sehinggarumusan dankesimpulan tidakrelevan.iii

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015SEJARAH MALAYSIA DAN ASIA TENGGARA( 1800-2000 )ANALISIS SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 3BAHAGIAN A :SEJARAH MALAYSIATEMATAJUKTEMA 1MasyarakatHASIL PEMBELAJARANTAHUN1.1 Institusi Pemerintahan1.1.1 Raja1.1.2 Pembesar(a) menjelaskan konsep dan perananraja.(b) menghuraikan konsep, hierarki, danperanan pembesar.2013(S1) Jelaskan peranan raja-raja Melayusebelum tahun 18741.2 Hukum Adat Dan UndangUndang(a) menerangkan bentuk dan pelaksanaan:(i) Adat Perpatih.(ii) Adat Temenggung.(b) menghuraikan prinsip-prinsip umum:(i) Undang-Undang 99 Perak.(ii) Undang-Undang Tubuh Johor.2014(S1) Bincangkanperananundangundang adat dalam mengekalkankeharmonian masyarakat di TanahMelayu sebelum campur tanganBritish1.3 Sistem Sosial(a) menerangkan konsep dan susun lapismasyarakat.U2014(S1) Terangkan susun lapis masyarakatMelayu di Tanah Melayu sebelumtahun 1874.1.4 Sistem Ekonomi(a) menjelaskan ciri-ciri ekonomitradisional.(b) menerangkan ciri-ciri ekonomikomersial.U2013(S1) Kegiatan ekonomi di TanahMelayu sebelum campur tanganBritish lebih bersifat sara diri.Walau bagaimanapun, terdapatjuga kegiatan ekonomi lain yangdiusahakan. Bincangkan.1.2.11.2.2Hukum adatUndang-undangISOALAN

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015TEMATEMA 2TAJUKHASIL PEMBELAJARAN2.1 Peluasan Kuasa Asing(a) membincangkan faktor dan carapeluasan kuasa asing di Negerinegeri Melayu, Sabah, danSarawak.2.2 Penentangan TerhadapKuasa Asing(a) menilai sebab-sebab penentanganmasyarakat tempatan terhadapkuasa asing di Negeri-negeriMelayu, Sabah, dan S2)2.3 Pengubahsuaian DalamPentadbiran, Ekonomi, danPendidikan(a) yu, Sabah, dan Sarawak.(b) menghuraikanperubahanperkembangan ekonomi di Negerinegeri Melayu, Sabah, danSarawak.(c) menjelaskan perubahansistempendidikandiNegeri-negeriMelayu, Sabah, dan Sarawak.2.4 Masyarakat pelbagai kaum(a)menghuraikanperkembanganmasyarakat pelbagai kaum diNegeri-negeri Melayu, Sabah, danSarawak.II2014(S2)SOALAN Bincangkan faktor-faktor yangmenyekat penguasaan British diJohor sehingga tahun 1914. Analisiskan sebab-sebab berlakunyapenentangan terhadap penjajahBritish oleh pemimpin tempatan diPerak padaabad ke-19 dan diTerengganu pada awal abad ke-20 “ Selain daripada beberapa faktoryang lain, masalah kewanganPahang dikatakan mempengaruhiBritish untuk menubuhkan NegerNegeri Melayu Bersekutu padatahun1896.”Bincangkanpernyataan tersebut

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015TEMATEMA 3TAJUK3.1 Gerakan Nasionalisme3.1.1 Faktor 1.2 Gerakan, persatuan,kelab, dan kesatuanyang berkaitan denganagama, ekonomi, sosial,dan politik.3.2 Perjuangan MencapaiKemerdekaan3.2.1 Pendudukan Jepun1941-19453.2.2 Perjuangan secaraberperlembagaan1946-19603.2.3 KemerdekaanHASIL PEMBELAJARANTAHUNSOALAN(a) membincangkan faktor-faktorkemunculan nasionalisme:(i) pengaruh agama Islam;(ii) peranan bahasa dankesusasteraan;(iii) pengaruh kewartawanan;(iv) peranan pendidikan;(v) peranan golongan intelektual;(vi) pengaruh luar.(a) membincangkan sebab penubuhandan matlamat gerakan, persatuan,kelab,dankesatuanyangmendukung gerakan nasionalisme:(i) Gerakan Islah/ Islamiah;(ii) Persatuan dan kelab Negerinegeri Melayu;(iii) Kesatuan Melayu Muda.(a) menghuraikan dasar dan kesanpendudukan Jepun ke atas gerakanmencapai kemerdekaan.(b) menilai penentangan orang Melayuterhadap Malayan Union.(c) menjelaskanGerakanAntiPenyerahan di Sarawak.(d) membincangkanpembentukanPersekutuan Tanah Melayu 1948.(e) menggalurkanperkembanganperlembagaan di Sabah dan Sarawak.(f) menghuraikanlangkah-langkahmengatasi ancaman Parti KomunisMalayaIII2013(S2) Pendudukan Jepun di TanahMelayu biarpun singkat telahmeninggalkan pelbagai kesantehadap aspek politik, sosial danekonomi di Tanah Melayu.Berikan ulasan anda tentangpernyataan tersebut.

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015TEMATEMA 4TAJUKHASIL PEMBELAJARAN4.1 Sistem pemerintahan(a) menghuraikan bentuk pemerintahan:(i)Persekutuan;(ii) Raja Berperlembagaan;(iii) Demokrasi Berparlimen.4.2 Pembinaan Negara Bangsa(a) menjelaskan usaha-usaha ke arahpembangunan sosial:(i) Bahasa Kebangsaan;(ii) Dasar PendidikanKebangsaan;(ii) Dasar KebudayaanKebangsaan;(iii) Rukun Negara.PengisianKemerdekaan4.2.1 Pembangunan sosial4.2.2 Pembangunan ekonomi(a) menganalisis usaha-usaha ke arahpembangunan ekonomi:(i) Dasar Pembangunan LuarBandar;(ii) Dasar Ekonomi Baru (DEB);(iii) Dasar Pembangunan Nasional(DPN): Dasar Perindustrian Negara; Dasar Pertanian Negara.(b) menilai sumbangan tokoh:(i) Tunku Abdul Rahman Putra alHaj;(ii) Tun Abdul Razak bin Dato’Hussein;(iii) Tun Hussein bin Onn;(iv) Tun Dr Mahathir bin LAN Bincangkan usaha-usaha yang telahdilakukan oleh Malaysia dalamPersidangan Negara-Negara Islam(OIC Bincangkan usaha yangdijalankan oleh kerajaanmewujudkan pembangunanmelaluipelaksanaanKebudayaan Kebangsaantahun 1970-an.telahbagisosialDasarpada Bincangkan dasar pendidikan diMalaysia dari tahun 1956 hinggatahun 1979 akanolehkerajaanMalaysia dari tahun 1957 hinggatahun 1963

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 20154.3 Wawasan 2020a)menerangkan cabaran dan hala tujunegara.BAHAGIAN B : SEJARAH ASIA TENGGARATEMATEMA 1MasyarakatTAJUK1.1 Institusi Pemerintahan1.1.1 Raja1.1.2 PembesarHASIL PEMBELAJARANTAHUN(a) menjelaskan konsep dan peranan raja.(b) menghuraikan konsep, hierarki, danperanan pembesar.U2014(S1)Vietnam dan ThailandAbad ke- 191.2 Sistem SosialVietnam dan IndonesiaAbad ke- 19 Bincangkan peranan Raja dalamsistem pemerintahan beraja yangdiamalkan di Thailand pada abadke- 19 Jelaskan sistem pembesar diThailand sebelum kedatangankuasa Barat(a) menerangkan konsep dan susun lapismasyarakat.2014(S1) Bincangkanstruktursosialmasyarakat di Vietnam sebelumcampurtangan Barat(a) menjelaskan ciri-ciri ekonomitradisional.(b) menerangkan ciri-ciri ekonomikomersial.2013(S1) Bincangkanciri-ciriekonomitradisional di Vietnam sebelumberlakunyapeluasankuasaPerancisVietnam dan IndonesiaAbad ke- 191.3 Sistem EkonomiSOALANV

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015TEMATEMA 2TransformasiMasyarakatTAJUK2.1 Peluasan Kuasa AsingHASIL PEMBELAJARAN(a) membincangkan faktor-faktorcara peluasan kuasa asingTAHUNSOALANdanIndonesia dan MyanmarAbad ke- 192.2 Penentangan TerhadapKuasa Asing(a) menganalisissebab-sebabpenentangan masyarakat tempatanterhadap kuasa asing.Indonesia dan MyanmarAbad ke- 192.3 Pengubahsuaian DalamPentadbiran, Ekonomi, danPendidikanIndonesia dan MyanmarAbad ke- 19(d) menghuraikan kesan penjajahanasingterhadappentadbirantempatan(e) membincangkan perubahanperkembangan ekonomi(f) membincangkan perkembanganpendidikanVIU2013(S5) Bincangkan perkembangan dasarpendidikan Belanda di Indonesiapada abad ke-19.2014(S5) “ Penjajahan Belanda di iekonomi berlaku di negara itu.”Bincangkan pernyataan tersebut

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015TEMATEMA 3TAJUK3.1 Gerakan Nasionalisme3.1.1 Faktor 1.2 Parti politik danpersatuanMyanmar dan IndonesiaAbad ke- 203.2 Perjuangan MencapaiKemerdekaan3.2.1 Pendudukan Jepun1941-19453.2.2 Perjuangan secaraberperlembagaan danbersenjata3.2.3 KemerdekaanHASIL PEMBELAJARAN(a) membincangkan faktor-faktorkemunculan nasionalisme:(i) pengaruh agama Islam;(ii) peranan bahasa dankesusasteraan;(iii) pengaruh kewartawanan;(iv) peranan pendidikan;(v) peranan golongan intelektual;(vi) pengaruh luar.TAHUNSOALAN2013(S5) Analisiskan faktor-faktor ndonesia pada abad ke-19.U2014(S2) “ Pendudukan Jepun dari tahun1941-1945 di Indonesia telahmempengaruhi perkembangangerakannasionalismediIndonesia”. Jelaskan(b) membincangkan sebab penubuhandan matlamat gerakan, persatuan,kelab, dan kesatuan yang mendukunggerakan nasionalisme:(i) Sarekat Islam(ii) Partai Nasional Indonesia(iii) YoungMenBuddhistAssociation (YMBA)(iv) Poor Man’s Party(a) menghuraikan dasar dan kesanpendudukan Jepun ke atas gerakanmencapai kemerdekaan.(b) menilai penentangan rakyat terhadappenjajah secara berperlembagaan(c) menggalurkan penentangan rakyatsecara bersenjata(d) menghuraikan langkah-langkahkemerdekaanMyanmar dan IndonesiaAbad ke- 20VII

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015TEMATEMA 4PengisianKemerdekaanTAJUK4.1 Sistem pemerintahanHASIL PEMBELAJARAN(a)menghuraikan bentuk pemerintahan:(i) Republik(ii) Raja Berperlembagaan;(iii) Demokrasi Berparlimen.(a)menjelaskan dasar-dasar ekonominegara4.3.1 Bentuk Pemerintahan(a)menerangkan sistem pemerintahanyang menuju ke arah pembinaannegara bangsa4.3.2 Menilai sumbangantokoh(b)menilai sumbangan tokoh :(i) Macapagal(ii) Phibun SongkramFilipina dan ThailandAbad ke- 204.2 PembangunanTAHUNSOALANU2013(S6) Huraikan bentuk pemerintahansistem republik di Filipina padaabad ke-20.2013(S6) Nilaikan dasar luar Filipinadari tahun 1945 hingga tahun1963. Nilaikan sumbangan PhibunSongkramterhadapperkembangan nasionalisme diThailand dari tahun 1938hingga tahun 1944.4.2.1 Pembangunan ekonomiFilipina dan ThailandAbad ke- 204.3 Pembinaan Negara BangsaFilipina dan ThailandAbad ke- 20VIII2014(S6)

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 20154.4 Perhubungan Luar4.4.1 Penglibatan dalamoganisasi antarabangsaFilipina dan ThailandAbad ke- 20(a)Membincangkan penglibatan negaradalam organisasi antarabangsa :(i) Pertubuhan Bangsa-bangsaBersatu ( United Nations)(ii) South East Asia TreatyOrganisation (SEATO)(iii) Association Of South East AsianNations (ASEAN)IXU2014(S6) bangsa selepas PerangDunia Kedua

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015SEJARAH MALAYSIA DANASIA TENGGARA( 1800-2000 )TAJUK-TAJUK FOKUS SEJARAH MALAYSIA( BAHAGIAN A )TEMA 1 :1.2.3.Bincangkan prinsip-prinsip umum dan keberkesanan Undang-Undang Tubuh Johor terhadapkedaulatan negeri tersebut.Undang-Undang 99 Perak telah berjaya mewujudkan suasana kehidupan yang harmoni dalammasyarajat Melayu abad ke-19. Bincangkan.Jelaskan konsep dan peranan pembesar dalam masyarakat Melayu tradisional sebelum campurtangan kuasa British.TEMA 2 :1.2.3.2.3.2.NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSASejauh manakah peranan golongan berpendidikan agama membantu menyemarakkan gerakannasionalisme di Tanah Melayu sebelum perang dunia kedua.Huraikan faktor-faktor yang menyatukan orang Melayu untuk menentang Malayan Union padatahun 1946.Galurkan usaha-usaha ke arah mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu sehinggatahun 1957TEMA 4 :1.TRANSFORMASI MASYARAKATHuraikan reaksi masyarakat tempatan terhadap kuasa asing di Sabah dan Sarawak sehinggaawal abad ke 20.Bincangkan sistem pendidikan kolonial yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayusebelum Perang Dunia Kedua.Sejauhmanakah pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu adalah kesan daripadaperkembangan ekonomi dagang.TEMA 3 :1.MASYARAKATPENGISIAN KEMERDEKAANJelaskan struktur dan organisasi sistem pentadbiran yang diamalkan di Malaysia selepaskemerdekaanHuraikan sumbangan Tun Abdul Razak dalam pembangunan negara.1

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015BAHAGIAN A : SEJARAH MALAYSIATEMA 1 : MASYARAKATSoalan 1 :Bincangkan prinsip-prinsip umum dan keberkesanan Undang-Undang Tubuh Johor terhadapkedaulatan negeri tersebut. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu himpunan undangundang yang menjadi perlembagaan asas.Perlembagaan ini digubal pada 14 April 1895 dinamakan sebagai Undangundang Tubuh Kerajaan Johor tahun 1895.Perlembagaan ini telah dimasyhurkan selepas kemangkatan Sultan AbuBakar oleh anakanda baginda iaitu, Sultan Ibrahim.Kewujudan perlembagaan ini menjadikan negeri Johor sebagai negeripertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.PendahuluanLatar belakangUndang-UndangTubuh KerajaanJohorUndang-undang Tubuh Negeri Johor ini mempunyai beberapa prinsip-prinsip Penegasansoalanumum dan perlaksanaannya berjaya mengekalkan kedaulatan negeri Johor.Isi 1Pelantikan Rajadan PenggantiRajaPelantikan Raja dan Bakal Pengganti Raja Dalam menentukan soal perlantikan raja, beberapa fasaltelah digubal untuk menjamin kedaulatan negeri Johor.Terdapat 3 fasal yang menerangkan soal perlantikan rajadan pengganti raja dalam Undang-undang Tubuh NegeriJohor iaitu Fasal 2, Fasal 3 dan fasal 5.Penggubalan fasal-fasal ini penting untuk mengelakkanperebutan takhta atau sebarang perselisihan tentangpewarisan takhta kerajaan. Hal ini dapat mengukuhkaninstitusi Kesultanan Johor.Contohnya, fasal 2 menetapkan bahawa raja dan pewaristakhta kerajaan Johor mestilah berbangsa Melayu, zuriatSultan Abu Bakar, lelaki dan beragama Islam.Fasal 3 pula menyebut sekiranya tiada zuriat keturunanSultan Abu Bakar, maka takhta Johor akan diwarisi olehketurunan Temenggong Ibrahim. Jika keadaan yang samajuga berlaku maka, zuriat keturunan TemenggongAbdullah Rahman akan dilantik.Fasal 5 pula menegaskan jika tiada waris daripada ketigatiga keturunan tersebut boleh ditabalkan, maka perlantikandiserahkan kepada Mesyuarat Kerajaan dan jemaahpemangkuan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan:a) Lelaki yang cukup umur dan sempurna akalb) Bangsa Melayu Johor dan rakyat kerajaan Johorc) Islam dan merdekad) Boleh membaca dan menulis dalam Bahasa Melayue) Mempunyai tingkah laku yang baik dan terpuji2FaktaHuraianContoh

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPMNegeri Melaka 2015 Isi 2Tanggungjawab Memelihara Kedaulatan Negeri TanggungjawabMemeliharaKedaulatanNegeri Isi 2 Penegasan IsiFaktaUndang-undang Tubuh Kerajaan Johor telah menetapkankewajipan raja untuk memelihara kedaulatan negeri Johorsepanjang masa.Fasal 15, melarang raja yang memerintah daripadaHuraianmenyerahkan atau membuat sebarang perjanjian untukmenyerahkan negeri atau sesuatu bahagian dari negeriJohor kepada sebarang kerajaan, kuasa Eropah danbangsa-bangsa yang lain.Co

Modul Puncak Sejarah Penggal 3 STPM Negeri Melaka 2015 SEJARAH MALAYSIA DAN ASIA TENGGARA ( 1800-2000 ) ANALISIS SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 3 BAHAGIAN A : SEJARAH MALAYSIA TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN TAHUN SOALAN TEMA 1 Masyarakat 1.1 (a)Institusi Pemerintahan 1.1.1 Raja 1.1.2 Pembesar menjelaskan konsep dan peranan raja.

Related Documents:

WebLog・WebLog ��権はなっちゃんにあります。 WebLog ます。 �で、別紙「WebLog 使用許諾契約書」

Calon Lepasan STPM (BUKAN TAHUN SEMASA) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut: Bahasa Arab Syariah atau Usuluddin; dan Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut: Usuluddin Syariah Bahasa Melayu Sejarah Geografi

*PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM Sem 2 *Tarikh Tutup Pendaftaran MUET 2019 *Perjumpaan uniform (5) 11 Khamis *Ceramah Skema Sejarah SPM * PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM Sem 2 *Mesyuarat Penyelarasan SKPM Bil.2 *Spot Check Bil.3/2019 *Perjumpaan Sukan dan 1m1s (9) * Bengkel Pemantapan Eko STPM P2 12 Jumaat *Fire Drill

E. Dasar Hukum F. Materi Pokok dan Sub Materi MATERI POKOK 1 KARAKTERISTIK MODUL A. Self Instructional B. Self Contain C. Stand Alone D. Adaptive E. User Friendly MATERI POKOK 2 PENGEMBANGAN MODUL DAN MUTUNYA A. Pengembangan Modul B. Mutu Modul MATERI POKOK 3 PROSEDUR PENYUSUNAN MODUL A. Analisa Kebutuhan Modul B. Penyusunan Modul PENUTUP A .

BAB I KONSEP SEJARAH A. Pengertian Sejarah Kata sejarah berasal dari bahasa Arab (شجرة: šajaratun) yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut tarikh (تار ñخ ). Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya waktu. Kata Sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu.

9. Modul OC IV (Organische Stoffklassen und Synthesen) 13 10. Modul PC I (Allgemeine Chemie) 14 11. Modul PC II (Physikalische Chemie II) 15 12. Modul PC III (Physikalische Chemie III) 16 13. Modul PC IV (Physikalische Chemie IV) 17 14. Modul MC (Makromolekulare Chemie) 18 15. Modul BC (Biochemie und Zellbiologie) 19 16. Modul Physik 20 17.

TUGAS PENDAHULUAN PRAKTIKUM SISTEM OPERASI MODUL XX April 19, 2014 Pada modul kali ini, mungkin akan sedikit berbeda dengan modul-modul sebelumnya. Masih dapat kita ingat bahwa modul-modul sebelumnya, kita membahas manajemen administrasi dalam sistem operasi Windows. Sekarang, kita beralih kepada sistem operasi yang berbasi GNU/Linux.

Adventure tourism is a rapidly expanding sector of the tourism industry internationally. New Zealand is internationally recognised as a country where adventure tourism and adventure sports are undertaken by a large proportion of the resident and visitor population. While the risks associated with adventure tourism and adventure sport activity are increasingly highlighted in media reports of .