Anderhalve Meter? No Problem! - Bonairegov

1y ago
12 Views
2 Downloads
2.04 MB
32 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 1d ago
Upload by : Macey Ridenour
Transcription

Jaargang 3 - Nr. 2Winter 2020/2021Anderhalve meter?No problem! Sterker uit de crisis Landbouw als groeisector Ideaal voorecotoerisme Vakantiesfeer is terug Elektrisch vliegen tussenABC-eilanden Afval bestaat niet Bescherm het Papiaments

86Inhoud43 Sterker uit de crisis4 Premier Rutte: Bonaire mag6 Vakantiesfeer keert terug8 Landbouw als groeisector2612 Ideaal voor ecotoerisme13 Inhaken op Blue Destination16 Elektrisch tussen de ABC-eilanden18 Kandidaat voor Galileo-station19 'Spik en span' dankzij IenW20 Afval bestaat niet22 Brandstof verzekerd23 Bescherm het Papiaments24 Bonairianen stemmen mee26 Benoemingen28 Samen tegen sargassum29 Beschermvrouwe om hulp gevraagd30 Opinie: Red het koraal22023ColofonBon Bini Bonaire is een uitgave van het Kabinet van de Gezaghebber,verschijnt halfjaarlijks en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd isin Bonaire en zijn inwoners.Redactie: ADCaribbean BV.Foto’s: Casper Douma, Stephan Kogelman, Nico van der Ven, TCB,BZK en IenW.Vormgeving en druk: Printweb Media BV.Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgaveworden uitdrukkelijk voorbehouden.Kabinet van de GezaghebberPlasa Reina Wilhelmina 1,Kralendijk - Bonaire,Caribisch Nederland (www.bonairegov.nl).Bon Bini Bonaire

VoorwoordSterker uit de crisisBonaire maakt alweer tien jaar deel uit van Nederland. Op 10 oktober2010 hield het land Nederlandse Antillen op te bestaan en werd Bonairenet als Sint Eustatius en Saba een 'bijzondere gemeente'. Sindsdien bestaatNederland uit een Europees en een Caribisch deel, is Duitsland niet langerhet grootste buurland, maar Venezuela en is Mount Scenery op Saba hethoogste punt van het land.Onlangs merkte minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKajsa Ollongren op dat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat de'BES-eilanden' er helemaal bij horen. Als het gaat om het steun- en herstelpakket waarmee het kabinet ons land door de crisis probeert te loodsenben ik het hartgrondig met haar eens. De noodmaatregelen die voor Europees Nederland zijn getroffen zijn, toegesneden op de lokale situatie, ookvan toepassing in Caribisch Nederland.Wij Bonairianen kunnen ons gelukkig prijzen deel uit te maken van een rijken goed georganiseerd land. In de afgelopen tien jaar is de kwaliteit vanhet onderwijs en de gezondheidszorg met sprongen vooruit gegaan en iser veel geïnvesteerd in veiligheid. Volkshuisvesting en infrastructuur ontwikkelen zich eveneens positief. En na een aarzelend begin zijn eerste stappengezet om de armoede terug te dringen.Intussen wordt er op het eiland hard gewerkt om Bonaire sterker uit decoronacrisis te laten komen. Onze economie is extra hard geraakt omdat wein belangrijke mate afhankelijk zijn van toerisme. Er is en wordt daaromflink geïnvesteerd in voorzorgsmaatregelen om vakantiegangers een zoveilig mogelijk verblijf te bieden. In deze editie vertellen enkele ondernemershoe zij dit bizarre jaar hebben ervaren en hoe zij naar de toekomst kijken.U heeft het minister-president Mark Rutte zelf horen zeggen in zijn persconferentie van 3 november: op vakantie gaan naar de Caribische delenvan het Koninkrijk die code geel hebben (zoals Bonaire) mag deze winter.En het kan: we hebben - ook op de stranden en in de restaurants - meerdan voldoende ruimte voor social distancing en ons klimaat nodigt uit omaltijd buiten te zijn. We doen er alles aan om u een letterlijk en figuurlijkzonnige vakantie te kunnen bieden.U kunt in deze uitgave ook lezen dat Bonaire inzet op diversificatie,bijvoorbeeld door innovatieve landbouw, veeteelt en visserij te stimuleren.Dat maakt ons minder afhankelijk van import, levert nieuwe banen op,is duurzamer en komt - last but not least - de smaak van versproducten tengoede. Het past ook prima in ons Blue Destination-concept, net alselektrisch vliegen tussen de ABC-eilanden waarnaar minister Cora vanNieuwenhuizen-Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat een verkenninglaat doen.Ik wens u veel leesplezier.Edison RijnaGezaghebber van BonaireWinter 2020/2021 - nr.23

Premier Rutte: Bonaire magOpgeluchtDe toeristische sector op Bonaireis buitengewoon opgelucht dathet eiland weer toeristen kanontvangen. „We zijn vol goedemoed na de zware tijd die wehebben doorgemaakt”, zegt BasNoij, voorzitter van de BonaireHotel and Tourism Association(BONHATA) en eigenaar van duikschool VIP Diving. „Officieel is ernooit een lockdown geweest,maar voor onze sector was dat defacto wel het geval. Van maart toten met juni hebben we geentoerist gezien.”BONHATA-voorzitter Bas Noij.Nederlanders wordt door de regering dringend afgeraden opvakantie te gaan naar het buitenland, maar reizen naar de Caribische delen van het Koninkrijk mag wel, luidde de boodschap vanminister-president Mark Rutte tijdens zijn persconferentie beginnovember. Vrijwel op datzelfde moment ging Bonaire - na eenkorte periode waarin de grenzen gesloten waren - van codeoranje naar de veilige code geel.„We zijn verheugd dat de Caribische delen van het Koninkrijkexpliciet genoemd zijn als bestemming waar nog wel heengereisd mag worden”, reageertArjan Kers, de general-managervan TUI Nederland. Voor TUI ishet reisadvies van het ministerievan Buitenlandse Zaken leidend.„Wij vinden veilig en verantwoordop vakantie gaan belangrijk.Daarom bieden wij alleen vakanties aan naar groene of gele gebieden. Dat was al het geval bijCuraçao en sinds 4 novemberheeft ook Bonaire weer een geel4reisadvies. Dat was positiefnieuws.”„Vanzelfsprekend hebben we allemaatregelen getroffen om reizigers een veilige reis en verblijf tebezorgen. Mensen willen graagop vakantie. Na de mededelingvan premier Rutte zagen wij eentoenemende belangstelling vooreen vakantie naar Curaçao enBonaire. Maar een run zouden wehet niet willen noemen. We vliegen met TUI fly drie keer perweek naar Bonaire in combinatiemet Curaçao”, aldus Kers.Bonaire telde bij het ter persegaan van deze editie slechts eenenkele actieve besmetting. Deskundigen zijn ervan overtuigd dathet risico van importbesmettingenminimaal is dankzij het testbeleidvoor aankomst. Ze worden hieringesteund door data uit Aruba enCuraçao waar de grenzen - zelfsvoor landen met een hoge besmettingsgraad - wel openblevenen waar toch vrijwel geen besmettingen geïmporteerd.OmzetverliesUit een enquête is gebleken datde BONHATA-leden tijdens delockdown gemiddeld negentigprocent omzetverlies hebbengeleden. „De restaurants misschien iets minder, want diehadden nog een beetje lokaleklandizie, maar hotels, autoverhuurbedrijven en bijvoorbeeld deduikshops hadden nul omzet.Gelukkig hebben we goede steungekregen van het rijk waarvoorwe zeer dankbaar zijn. Niet datalle gaten kunnen worden gedicht, maar een grote golf faillissementen is ermee voorkomen.”Bon Bini Bonaire

Toen Europa Covid-19 ondercontrole leek te hebben heropende Bonaire op 1 juli zijn grenzenvoor Nederland en enkele andere'veilige' Europese landen. Desector veerde op. „In juli en augustus groeiden we al snel naargemiddeld zo'n vijftig procent vande omzet in een normale zomer.Je maakt geen winst, maar kanhet wel een tijdje volhouden; eenkwestie van creatief overleven.Restaurants gingen draaien mettwee zittingen zodat ze toch nogeen behoorlijke bezetting kenden.”DomperBegin september zag het Eilandelijk Beleidsteam zich genoodzaaktde grenzen opnieuw te sluiten.Een terugkerende inwoner bleekde bron van enkele tientallenbesmettingen. „Dat was eenenorme domper. Het besluit overviel ons volledig. Tegen onzegewoonte in hebben we onzefrustraties niet voor ons gehouden. Inmiddels is de communicatie met de overheid sterk verbeterd. We hebben meerdere kerenper week overleg. Onze invloed isuiteraard beperkt, want de medicizijn leidend, maar we hebben nuwel het gevoel dat we ons zegjekunnen doen.”Bonaire had het virus al snel weeronder controle dus verzocht gezaghebber Rijna het ministerievan Buitenlandse Zaken mediooktober om code oranje in tetrekken. „Maar toen kwam hetOMT-advies naar buiten om allebuitenlandse reizen te ontraden.Wij vreesden het ergste. Datminister-president Rutte bekendmaakte dat er wel mag wordengereisd naar de Caribische delenvan het Koninkrijk die code geelhebben was een enorme opluchting. De hotels zagen onmiddellijkde boekingen weer op gangWinter 2020/2021 - nr.2Premier Rutte kondigde op 3 november aan dat reizen naar Bonaire mag.komen, want mensen zitten tespringen om deze winter de zonte zien.”we in december misschien opvijftig procent van de gebruikelijke omzet zitten.”AmerikanenProtocollenHet aantal bezoekers wordt welgelimiteerd. „We moeten er voorlopig vanuit gaan dat zich af entoe weer een besmetting voordoet. Wij hebben voorgesteld omin dat geval niet meteen de deurweer op slot te doen, maar hetaantal vluchten tijdelijk terug teschroeven. Overigens is op Arubawaar al geruime tijd ook weerAmerikanen komen gebleken datdaar geen enkele besmetting teherleiden is naar toeristen.”Op de vraag hoe veilig het is, zegtNoij: „Ik ben geen viroloog, maartijdens de eerste lockdown heeftde sector niet stilgezeten. Er zijnprotocollen opgesteld en er isheel veel geïnvesteerd in voorzorgsmaatregelen op het gebiedvan onder meer schoonmaak enafstandhouden. Er zijn ook steedsmeer bedrijven die het Virus Aware Seal hebben van Green Destinations, een keurmerk waarmeeje aantoont op alle vlakken dejuiste voorzorgsmaatregelen tehebben genomen om een veiligevakantie te waarborgen. Hetvoordeel is dat zich alles hier in debuitenlucht afspeelt. Alleen slapen doe je in je hotelkamer. Overal op het eiland is er alle ruimteom social distancing in acht tenemen, ook op de terrassen enop de stranden.” BONHATA pleit er daarom voordat Bonaire ook de grenzen voorNoord-Amerika heropent. „Uiteraard met alle voorzorgen zoalseen verplichte test. Onze marktbestaat grofweg voor de helft uitEuropeanen - en dan vooral Nederlanders - en voor de anderehelft uit Amerikanen. Als ook dielaatste weer welkom zijn kunnen 5

Vakantiesfeerkeert terugEen goede graadmeter voor de impact die de coronacrisis opde economie van Bonaire heeft is het aantal aankomsten opFlamingo Airport. Die zijn na medio maart toen het internationaal toerisme tot stilstand kwam in een vrije val geraakt. Overde eerste negen maanden werden 66.968 inreizende bezoekersgeteld waar dat er in dezelfde periode vorig jaar 158.496 waren.Dieptepunt was de maand april met 105 passagiers tegen 16.185in 2019. Hotels, autoverhuurders, duikscholen, restaurants, aanbieders van excursies en souvenirwinkels zagen na een flitsendestart van 2020 hun omzet instorten.Aan het begin van het jaar leekBonaire af te stevenen op eenrecordaantal toeristen, getuigede forse groei van het aantalaankomende passagiers injanuari en februari. Onderstaande - door Bonaire International Airport verstrekte - cijfersmaken duidelijk hoe het toerisme in de loop van maartstilviel, maar ze laten tegelijkertijd zien hoe krachtig het herstel kan zijn als toeristen weerwelkom 66.968* voorlopige cijfersHet aantal internationalevluchtbewegingen daalde in deeerste negen maanden van2.320 in 2019 naar 1.046 ditjaar. Het aantal lokale vluchtendaalde van 11.362 naar 7.154.General manager David Rietveld van Delfins Beach Resort.„De eerste keer dat het eiland opslot ging voor toeristen wasschokkend, maar de tweede keerkwam nog veel harder aan. Hetbegon net weer een beetje opgang te komen toen de grenzenopnieuw werden gesloten”,aldus general manager DavidRietveld van Delfins Beach Resort, met 338 bedden - waar erbegin 2021 nog eens 64 bij komen - een van de grotere hotelsvan Bonaire.6Overlevingsstand„Tijdens de eerste lockdownzakte de omzet zeker met negentig procent. Gelukkig kwam ersteun van de overheid. Hoe blijwij er ook mee zijn, die was uiteraard niet genoeg om alle kostente dekken. Je komt in een overlevingsstand. We zijn ons op delokale markt gaan richten enverhuur voor langere termijnen.Normaal gesproken rekenen wevoor een studio tweehonderddollar per nacht, nu was dat vijftienhonderd tot tweeduizenddollar voor een hele maand. Jedoet het omdat je elke dollarnodig hebt.”In juli ging de grens weer open.„Het trok meteen aan. We hebben leuke zomermaanden gedraaid, natuurlijk veel minder dannormaal, maar we zagen het degoede kant opgaan. En toenkwam de tweede lockdown. DieBon Bini Bonaire

hebben we echt ervaren als eenkiller. Onmiddellijk zakte de bezetting terug naar tien tot vijftienprocent. Gelukkig is het virus snelonder controle gekregen en zijnwe sinds 4 november weer open.Geweldig dat Rutte ons apartgenoemd heeft als bestemmingwaar men naar toe kan dezewinter.”Reserveringen„De reserveringen zijn meteen nade persconferentie van de premier op gang gekomen. Voordecember zitten we op een bezetting van iets boven de veertigprocent. Er wordt veel last minute geboekt dus we gaan devijftig procent wel halen.” Delfinshad begin maart zo'n 65 mensenin dienst. Proefdienstverbandenzijn opgezegd en een aantalaflopende contracten niet verlengd. „Op dit moment hebbenwe tegen de veertig mensen aanhet werk. Nu het toerisme weerop gang komt zullen we eenaantal medewerkers proberenterug te halen.”Rietveld is optimistisch. „We bekijken het van dag tot dag. Vorigeweek was het zwembad nog leeg.Nu gaat het er bij de bar - metinachtneming van de anderhalvemeter afstand - weer levendig aantoe. De gezellige vakantiesfeer isterug. Niet dat het druk is. Dat ishet nooit op Bonaire, want we zijngeen massabestemming. We doener alles aan om onze gasten nietalleen een heel leuke, maar ookveilige vakantie te bezorgen. Wezijn een pilot begonnen met eenCovid-19 sneltest. Gasten enpersoneel kunnen die vrijwilliglaten afnemen.”Snelder van duikschool Wannadive. „De eerste maanden warenbooming. Totdat ik letterlijk vanuit mijn winkeltje het laatstevliegtuig zag vertrekken. Het waseen schokkende ervaring. Geenklant meer op het eiland, mijnkinderen thuis, want ook descholen gingen dicht en mijnvrouw in Nederland. De vraag dieje jezelf dan stelt: wat nu, hoeverder? We hadden net eenderde locatie geopend. Vooral deonzekerheid is fnuikend.”Zonder inkomsten was het eengeluk bij een ongeluk dat eenaantal van zijn medewerkersbesloot met de laatste repatriëringsvlucht terug te keren naarNederland. „Met de anderen zijnwe allerlei activiteiten gaan bedenken. We hebben onder meervoedselpakketten samengestelden rondgebracht.”Alles buitenIn juli ging de grens weer open.„Je zag toen hoe groot de potentie van Bonaire is, want hetging meteen de goede kant op.Met een beetje omzet en eenbeetje steun van de overheiddachten we het wel te redden.Totdat de tweede lockdownkwam. Die dreun kwam harderaan dan de eerste. Het voelde alseen nekslag. Veel winkels zijndichtgegaan en ik vrees dat eenaantal ook niet meer opengaat.”Snelder is blij dat de grenzenweer open zijn. „Na de persconferentie van premier Rutte begonnen de boekingen binnen tekomen. Duiken in coronatijd kanprima. Mijn winkels zijn buiten,het klaslokaal is buiten, het vullen van de flessen gebeurt buiten, de douches zijn buiten en opde boten hebben we de capaciteit gehalveerd. Als het nodig isvaren we gewoon een keer extra,want de duikplekken zijn opBonaire nooit ver weg.”Veerkracht„Het eiland heeft bewezen eenenorme veerkracht te hebben.Bouwactiviteiten zijn gewoondoorgegaan dus bedrijven zijnblijven investeren. Als de economie echt aantrekt dient zich eenander probleem aan: dan komenwe personeel tekort, want veelmensen hebben het eiland verlaten. Zolang er geen vaccin isblijft de onzekerheid, maar tochzie ik de toekomst zonnig in.” BoomingBonaire leek een topjaar tegemoet te gaan, zegt eigenaar BartWinter 2020/2021 - nr.2Eigenaar Bart Snelder van Wannadive.7

Projectleider Reorganisatie LVV Maurice Adriaens.Landbouw alsgroeisectorOoit slaagde de bevolking van Bonaire erin zichzelf met kleinschalige landbouw, veeteelt en visserij van voldoende voedselte voorzien, maar anno 2020 is het eiland vrijwel volledig afhankelijk van import. Zoals vroeger zal het niet meer worden, maarhet Bestuurscollege heeft de lat wel hoog gelegd met de ambitie om binnen enkele jaren de invoer voor tenminste dertig procent te vervangen door lokaal geproduceerd voedsel.„In het Bestuursakkoord datBonaire in november 2018 methet ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelatiesheeft gesloten is de ontwikkelingvan landbouw als een prioriteitopgenomen. Daarbij is afgesproken de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij te reorganiseren.Begin vorig jaar kreeg ik van het8eilandbestuur en het ministeriede vraag om dat verder uit tewerken en een plan van aanpakop te stellen. Nadat ik mijn rapport had gepresenteerd ben ik inmaart voor de duur van een jaaraangesteld als projectleider Reorganisatie LVV om het plan vanaanpak te implementeren”, aldusMaurice Adriaens.MinisterAdriaens was eerder onder andere minister in meerdere Antilliaanse kabinetten, gevolmachtigde minister in Den Haag,Statenlid, lid van de eilandsraadvan Curaçao en chief executiveofficer van Curaçao Airport Holding. In 2016 verhuisde hij naarBonaire waar hij tot vorig jaardirecteur was van de BonaireTourism Corporation. Toch is deland- en tuinbouwsector allesbehalve vreemd terrein voor hem.Hij studeerde tropische landbouwaan de Wageningen Universiteiten runde met succes kwekerijCuraflor. Adriaens is tevens eenvan de drijvende krachten achterhet Blue Destination-concept datvan Bonaire een circulaire economie moet maken.„In 2010 was besloten LVV, totdat moment een puur uitvoerende dienst, via een sterfhuisconBon Bini Bonaire

structie te sluiten. Medewerkersdie met pensioen gingen werdenniet meer vervangen. Vorig jaar isdeze beslissing teruggedraaid methet besluit LVV om te bouwen toteen kenniscentrum en het terreinvan LVV te ontwikkelen tot eenbedrijvencentrum voor agro-ondernemers. Het idee is percelenuit te geven aan private partijenen deze te assisteren met deskundigheid, informatie en onderzoek.”Adriaens was amper begonnen ofde coronapandemie brak uit.„Daardoor ontstond er ook onzekerheid over de aanvoer vanversproducten uit de VerenigdeStaten en Europa. Dat was redenom onze focus te verleggen vande echte reorganisatie naar hetzoeken van mogelijkheden om oprelatief korte termijn de lokaleproductie een impuls te geven.”Grenssluiting„We zijn begonnen met het werven van private partijen die opdoor ons uit te geven percelen ophet LVV-terrein groente en fruitkunnen verbouwen. Dat trajectkost tijd dus hebben we vooruitlopend daarop toch ook maarweer het zelf produceren opgestart. We zijn begonnen metokra's, aubergines, papaja's,kleine komkommers, pompoenen,watermeloenen, warmoes, knuku- en watoeloie bonen en kousenband.”„De gedachte te stoppen met zelfproduceren is ter discussie komente staan omdat Venezuela eenzijdig de grenzen met de ABC-eilanden sloot waardoor er vanuit datland geen groente en fruit meerwerden aangevoerd. Er moetsindsdien uit andere, verder weggelegen landen worden geïmporteerd waardoor het voor de bevolking flink duurder isgeworden.”WaterschaarsteBestuursakkoordEen van de negen prioriteitsgebieden in het Bestuursakkoord dat het openbaar lichaam Bonaire eind 2018 metde regering heeft geslotenbetreft de sector landbouw,veeteelt en visserij: „De landbouwsector is een prioriteitvoor Bonaire om minder afhankelijk te zijn van import,gezonde voeding te genererenvoor de eigen bevolking entegelijkertijd werkgelegenheidte creëren. Om vooruitgang teboeken is versterking van degehele keten nodig, waarbijde reorganisatie van DienstLandbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) essentieel is.”Klinken op de uitgifte van de eerste kavel. Vlnr. Bob en Lauri Janssen van Bonaire Daily Fresh, projectleider MauriceAdriaens, gedeputeerde James Kroon en directeur R&O Marlon Martina.Winter 2020/2021 - nr.29

CollegeprogrammaBonaire kent een lange geschiedenis als het gaat omlandbouw, veeteelt en visserij.Op weg naar een duurzameeconomie gaat het Bestuurscollege gericht aand

Flamingo Airport. Die zijn na medio maart toen het internatio-naal toerisme tot stilstand kwam in een vrije val geraakt. Over de eerste negen maanden werden 66.968 inreizende bezoekers geteld waar dat er in dezelfde periode vorig jaar 158.496 waren. Dieptepunt was de maand april met 105 passagiers tegen 16.185 in 2019.

Related Documents:

4w00-mm postage meter rentals meter for connect green 1000/2000 & sendpro p1000/2000 76.00 59.28 22% 4w00-mh postage meter rentals meter for connect green 3000 & sendpro p3000 100.00 78.00 22% 1r0t postage meter rentals 1r0t postage meter 137.00 106.86 22% 1h00-mh postage meter rentals meter for sendpro c400 385.00 300.00 22%

BOX , LTCT METER, HT METER, GRID METER, PRODIGY METER & ABT METER. The bidder must qualify the technical requirements as specified in clause 2.0 stated below.The sealed envelopes shall be duly superscribed as v RATE CONTRACT FOR SUPPLY OF 3 PHASE METER WITH BOX & WITHOUT BOX , LTCT

30 Meter Straight Line Race 30 Meter Slalom 100 Meter Race the Track 300 Meter Race the Track 500 Meter Race the Track 1000 Meter Race the Track 2 x 100 Relay 2 x 200 Relay 4 x 100 Relay Roller Ball Hockey 15 Meter Dribble Individual Skill Shoot Round the Goal Individual Skill 5-a-side Team Play

centi- one one thousandth hundredth 1 lOOO 1 lOO.001.01 "meter"forlength, deci- onetenth 1 lO.1 Unit one 1 "gram"forweightor mass. deka- ten lO 10 hecto- kUo- one one hundivd thousand lOO 1 lOOO I 100 1000 "liter"forcapacity. UNITSOFLENGTH. milli-meter .001meter, centi-meter .01 deci-meter .1. METER" 1 deka-meter-10 hecto-meter 100 kilo .

BC Hydro Meter Choices Program 10 The following test procedure was utilized: 1. Smart meter was installed in meter base with AC power connection 2. Smart meter was configured using local programming port to set the test meter's RFLAN and HAN radios to active state 3. Smart meter confirmed to be communicating with the collector through the RFLAN

Internet under www.metrohm.com. Fig. 1: 781 pH/Ion Meter connected to 801Magnetic Stirrer 1.1 Instrument description Both instrument versions, the 781 pH/Ion Meter and the 780 pH Meter, are used for measuring pH, temperature and potential reliably and at high resolution. The 781 pH/Ion Meter differs from the 780 pH Meter by

Meter Range: Located on the backside of the meter. Battery Compartment: Located on the backside of the meter and holds two AAA batteries. Powers the system. Serial number: Located on the backside of the meter. S/N : 1040-4000000 BLOOD GLUCOSE METER Meter Range 8 20-600 mg/dL For assistance call 800.818.8877 Made in China For In Vitro diagnostic .

Por Alfredo López Austin * I. Necesidad conceptual Soy historiador; mi objeto de estudio es el pensamiento de las sociedades de tradición mesoamericana, con énfasis en las antiguas, anteriores al dominio colonial europeo. Como historiador no encuentro que mi trabajo se diferencie del propio del antropólogo; más bien, ignoro si existe alguna conveniencia en establecer un límite entre .