GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2y ago
120 Views
4 Downloads
213.15 KB
14 Pages
Last View : 11d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Esmeralda Toy
Transcription

LAMPIRAN 1GARIS PANDUANSKIM PASCA DOKTORALUNIVERSITI PUTRA MALAYSIAPEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA43400 UPM SERDANG,SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIATEL: 603 – 8946 1242/1633FAKS: 603 – 8945 1673

1.PENGENALAN1.1Program Pasca Doktoral adalah program yang telah dijalankan di universitiuniversiti tempatan. Program ini pada awalnya adalah untuk meningkatkanbilangan pelajar ijazah lanjutan dalam bidang sains dan teknologi.1.2Program ini mula diperkenalkan pada tahun 2002 oleh Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi (MOSTI) di bawah Program Pembangunan Modal Insandalam bidang Sains dan Teknologi (S&T) yang ditawarkan oleh Kementeriantersebut.1.3Program ini memberi sokongan kepada penyelidik dalam usahamenggalakkan penerokaan ilmu, pembudayaan penyelidikan, danmenggalakkan pembangunan modal insan yang dapat menyumbang kepadapembangunan dalam bidang-bidang keutamaan negara.1.4Program yang sama juga diwujudkan di Universiti Putra Malaysia denganmenggunakan peruntukan Universiti Penyelidikan yang dinamakan SkimPasca Doktoral sejak tahun 2006.1.5Skim ini diwujudkan untuk melantik calon-calon ke dalam perkhidmatanUniversiti bagi mendapatkan kepakaran dan pengalaman mereka yang dapatmemberi faedah dan manfaat kepada Universiti serta membantu pelaksanaanprojek penyelidikan di Universiti.1.6Terma ringkas:CalonCIJJawatankuasaPegawaiPemohonPhDPTJQ1 / Q2RMCSkimTNCPIUniversiti2.-Calon Pasca Doktoral“Citation Index Journal”Jawatankuasa Pemilih (Penyelidikan)Pegawai Pasca DoktoralPemohon Pasca DoktoralIjazah Doktor Falsafah (Doctor of Philosophy)Pusat Tanggungjawab (Fakulti/Institut/Pusat)“Quartile 1” / “Quartile 2”“Research Management Centre”Skim Pasca Doktoral Universiti Putra MalaysiaTimbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)Universiti Putra MalaysiaOBJEKTIF2.1Objektif Skim ini adalah bertujuan untuk:1

2.1.1 memantapkanekosistempenyelidikanpenyelidikan yang diwujudkan;melaluikumpulan2.1.2 menggalakkan pembangunan modal insan dalam negara melaluiaktiviti penyelidikan yang dijalankan;2.1.3 meningkatkan kecemerlangan penyelidikanmatlamat penubuhan Universiti Penyelidikan.3.memenuhiBIDANG PENYELIDIKAN3.1Bidang penyelidikan adalah mengikut kluster penyelidikan Universiti 3.1.83.1.93.1.103.1.114.bagiPertanian dan MakananSains Gunaan dan KejuruteraanBiosistem dan BioteknologiPerniagaan, Ekonomi dan GovernansAlam Sekitar dan TenagaPerhutanan dan BiodiversitiKemanusiaan dan Pembangunan Nusa BangsaSains dan Pengurusan HalalKesihatan dan Kesejahteraan HidupSains Matematik, Teknologi Maklumat dan KomunikasiSains dan Teknologi BahanSYARAT KELAYAKAN PEMOHON4.1Permohonan adalah terbuka kepada warganegara Malaysia dan bukanwarganegara.4.2Pemohon hendaklah mempunyai Ijazah PhD dari universiti atau institusipenyelidikan dari dalam atau luar negara dalam mana-mana bidang yangberkaitan dalam Para 3.1 (3.1.1 hingga 3.1.11), dan Ijazah PhD calonhendaklah tidak melebihi lima (5) tahun dari tarikh penganugerahan.4.3Pemohon telah menerbitkan kertas penerbitan dalam CIJ iaitu sekurangkurangnya mempunyai:4.3.1 Bidang Sains dan TeknologiLima (5) kertas penerbitan; iaitu dua daripadanya adalah dalam Q1atau Q2.2

4.3.2 Bidang Sosial SainsTiga (3) kertas penerbitan; iaitu satu daripadanya adalah dalam Q1atau Q2.5.4.4Pemohon hendaklah mengenalpasti penyelia dalam bidang penyelidikan diPTJ terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan.4.5Pemohon mestilah mempunyai tahap kesihatan yang baik dan bebas daripadasebarang penyakit berjangkit dan penyakit kronik.SYARAT KELAYAKAN PENYELIA5.1Penyelia yang layak menyelia pasca doktoral hendaklah mempunyai kriteriaberikut:5.1.1 Mempunyai geran penyelidikan yang aktif yang diluluskan berjumlahRM 100,000 dan ke atas bagi bidang Sains dan Teknologi, atau RM50,000 dan ke atas bagi bidang Sains Sosial.5.1.2 Mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) orang pelajar PhD yang telahbergraduat (sebagai penyelia utama).5.1.3 Menerbitkan kertas penerbitan dalam CIJ bagi tempoh lima tahunkebelakang iaitu sekurang-kurangnya telah menerbitkan 10 hingga 15kertas penerbitan (sekurang-kurangnya 20% daripadanya adalahsebagai Penulis Penghubung, Corresponding Author).5.2Bagi Para 5.1.3 di atas, penyelia hendaklah sekurang-kurangnya menerbitkan25% kertas penerbitan dalam Q1 atau Q2.5.3Kesetaraan penerbitan buku dan bab dalam buku dengan penerbitan dalamCIJ adalah seperti berikut:5.3.15.3.26.Satu penerbitan buku bersamaan dengan tiga penerbitan dalam CIJ.Satu penerbitan bab dalam buku bersamaan dengan satu penerbitandalam CIJ.PERMOHONAN6.1Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Pasca Doktoralyang boleh dimuat turun dari laman sesawang Sistem Pengurusan ISO (eISO) di alamat http://reg.upm.edu.my/eISO dengan disertakan bersamadokumen berikut:3

6.26.1.1Permohonan Baharui. Surat rasmi permohonan daripada pihak PTJii. Satu salinan Kad Pengenalan/Pasport Antarabangsaiii. Satu keping gambar berukuran pasportiv. Ringkasan Biodata Diri (Curriculum Vitae)v. Cadangan Penyelidikanvi. Salinan sijil-sijil kelayakan akademik/profesional (Ijazah SarjanaMuda, Ijazah Sarjana, Ijazah PhD, surat kelulusan Senat)6.1.2Permohonan Pelantikan Semulai. Surat rasmi permohonan daripada pihak PTJii. Satu salinan Kad Pengenalan/Pasport Antarabangsaiii. Cadangan Penyelidikaniv. Borang Penilaian Prestasi PenyelidikPermohonan yang telah dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada pihakPTJ yang berkenaan sebelum dihantar kepada:Ketua PentadbiranPejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)Universiti Putra Malaysia43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia7.6.3Permohonan adalah dibuka sepanjang masa tertakluk kepada peruntukanUniversiti Penyelidikan.6.4Permohonan hendaklah dihantar dalam tempoh satu (1) bulan sebelumJawatankuasa bersidang. Tarikh mesyuarat Jawatankuasa boleh dirujukkepada pihak urusetia Jawatankuasa atau melalui laman sesawang diwww.tncpi.upm.edu.my.6.5Borang permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan semula kepadapihak PTJ untuk dilengkapkan.PEMILIHAN7.1Pemilihan calon akan diperakukan oleh Jawatankuasa yang bersidangsekurang-kurangnya sebulan sekali.7.2Semua permohonan yang telah diperakukan oleh Jawatankuasa akandikemukakan kepada Naib Canselor untuk kelulusan sebelum surat tawarandikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar.4

8.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB8.1Pegawai adalah bertanggungjawab kepada penyelia dan Ketua PTJ bagimenjalankan tugas dan tanggungjawab n penyelidikan dalam projek yang telah dikenalpasti.Menyediakan cadangan penyelidikan.Menerbitkan kertas penerbitan dalam CIJ.Membantu dalam pengkomersilan penyelidikan atau perlindunganharta intelek.Membantu mendapatkan jaringan kerjasama penyelidikan denganpihak luar.Membantu menyelia pelajar siswazah.8.2Tugas dan tanggungjawab pegawai adalah mengikut petunjuk prestasisemasa yang ditetapkan.8.3Tugas pegawai adalah sepenuh masa dan tidak dibenarkan membuat kerjalain serta memegang apa-apa tugas luar tanpa kelulusan Ketua PTJ supayapegawai menumpukan sepenuh masa di dalam tugas penyelidikan yangdijalankan.8.4Pegawai yang ditugaskan menjalankan kerja penyelidikan tertentudikehendaki menyerahkan penemuan dan hasil penyelidikannya di dalamtempoh masa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Universiti kepada PTJsebagaimana dinyatakan di dalam perjanjian kerahsiaan.8.5Semua hasil penerbitan pegawai hendaklah dimasukkan nama Universitisebagai penggabungan (affiliation) dan diterbitkan bersama penyelia. Hasilpenyelidikan adalah menjadi hak mutlak Universiti (RMC, Pejabat TNCPI).KADAR GAJI DAN ELAUN9.1Pegawai akan dibayar gaji dan elaun tetap bulanan (fixed all-in) sepertiberikut:Gred UPD10Gred UPD9Gred UPD89.2RM 5,500RM 6,000RM 6,500Pegawai dari kalangan warganegara Malaysia layak dipertimbangkan imbuhankhas Elaun Latihan Pasca Graduan Tempatan yang ditetapkan tertaklukkepada kelulusan pihak Universiti.5

9.3Pembiayaan adalah melalui peruntukan Universiti Penyelidikan kecuali calontajaan luar (Pembiayaan adalah tertakluk kepada peraturan dari penaja).9.4Penetapan gaji dan elaun permulaan boleh dipertimbangkan berdasarkankepada bilangan penerbitan keseluruhan dalam CIJ yang telah diterbitkansekurang-kurangnya seperti berikut:Gred UPD10Gred UPD9Gred UPD89.510.5 CIJ (bidang Sains dan Teknologi);3 CIJ (bidang Sains Sosial)10 CIJ (bidang Sains dan Teknologi);6 CIJ (bidang Sains Sosial)15 CIJ (bidang Sains dan Teknologi);9 CIJ (bidang Sains Sosial)Bagi Perkara 9.4 di atas, calon hendaklah sekurang-kurangnya menerbitkan40% kertas penerbitan dalam Q1 atau Q2.KEMUDAHAN LAIN10.1Pegawai adalah layak mendapat kemudahan perubatan untuk diri sendirisahaja sama ada di Pusat Kesihatan Universiti, Klinik Panel Universiti atauHospital Kerajaan dengan menggunakan peruntukan PTJ.10.2Pegawai adalah layak mendapat cuti tahunan sebanyak 25 hari setahun,tetapi tidak berkelayakan untuk menikmati cuti-cuti lain yang diberikankepada kakitangan biasa Universiti.10.3Calon yang berada di luar negara layak diberikan tambang kapal terbanguntuk diri sendiri pergi dan balik (Kelas Ekonomi) sekali sahaja sepanjangtempoh perkhidmatan tanpa sebarang pelantikan semula. Kemudahan inidiberikan bagi tujuan calon melapor diri dan calon yang telahmenyempurnakan kontrak perkhidmatan. Sekiranya calon telah berada diMalaysia semasa menerima surat tawaran, calon adalah tidak layakdipertimbangkan tuntutan tiket kapal terbang datang ke Malaysia.10.4Pegawai boleh dipertimbangkan menghadiri seminar/konferensi/kursus yangdiadakan di dalam atau luar negara tertakluk kepada peraturan Universiti dankelulusan menggunakan peruntukan geran penyelidikan oleh penaja gerandan penyelia.10.5Pegawai yang menjalankan kerja lapangan atau mana-mana kerja luar yangberkaitan dengan penyelidikannya boleh dipertimbangkan bayaran tuntutanperjalanan tertakluk kepada peraturan Universiti dan kelulusan menggunakanperuntukan geran penyelidikan oleh penaja geran dan penyelia.6

11.12.PELANTIKAN11.1Terma pelantikan adalah sepenuh masa dan bertaraf kontrak.11.2Tempoh pelantikan adalah satu tahun dan boleh dilantik semula tertaklukkepada Para 15 (Pelantikan Semula) dalam Garis Panduan ini.11.3Penempatan calon adalah di PTJ.11.4Surat tawaran akan dihantar kepada calon melalui Ketua PTJ dan Ketua PTJhendaklah memastikan surat tawaran dihantar kepada calon berkenaan.11.5Calon yang bersetuju dengan terma pelantikan hendaklah menghantar ”SuratPenerimaan Lantikan” dalam tempoh satu bulan dari tarikh surat tawaran.11.6Calon bukan warganegara adalah tertakluk kepada kelulusan pas penggajianyang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.11.7Calon bukan warganegara juga adalah tertakluk kepada undang-undang danperaturan semasa yang berkuatkuasa oleh Jabatan Imigresen Malaysia.Peraturan semasa yang berkuatkuasa oleh Jabatan Imigresen Malaysia adalahdi luar bidang kuasa pihak Universiti.11.8Calon hendaklah melapor diri di PTJ dan Pejabat Pendaftar dalam tempoh tigabulan dari tarikh surat tawaran. Tawaran adalah terbatal sekiranya calon tidakmelapor diri dalam tempoh yang ditetapkan.PAS PENGGAJIAN12.1Calon bukan warganegara hendaklah mempunyai pas penggajian yangdiluluskan oleh Jabatan Imigresen Malaysia sebelum melapor diri.12.2Calon boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan permohonan paspenggajian melalui:Bahagian AntarabangsaUniversiti Putra MalaysiaBangunan C11, Jalan Pongomia43400 UPM, Serdang, Selangor, MalaysiaTel: 603-8946 6048Faks : 603-8946 694312.3Segala bayaran yang dikenakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia adalah dibawah tanggungjawab calon sendiri.7

13.14.15.16.PERJANJIAN KERAHSIAAN13.1Perjanjian Kerahsiaan atau “Non-Disclosure Agreement (NDA)” dan kontrakperjanjian hendaklah ditandatangani di antara calon dan Universiti sertadimatikan setem. Segala perbelanjaan ini hendaklah ditanggung sendiri olehcalon.13.2Perjanjian Kerahsiaan dan kontrak perjanjian ini hendaklah dikemukakanbersama dokumen yang lain dalam surat tawaran semasa melapor diri.PETUNJUK PRESTASI14.1Pegawai yang dilantik hendaklah menjalankan penyelidikan sebagaimanadalam cadangan penyelidikan yang dikemukakan dan mengikut jadualtempoh pelaksanaannya.14.2Pegawai hendaklah mencapai petunjuk prestasi yang telah ditetapkan bagitempoh kontrak yang disempurnakan seperti dalam Lampiran A.14.3Laporan petunjuk prestasi hendaklah dikemukakan oleh pihak PTJ satu bulansebelum tamat kontrak perkhidmatan pegawai (sekiranya tiada permohonanpelantikan semula dikemukakan).14.4Laporan petunjuk prestasi adalah pengukuran yang digunakan untukdipertimbangkan bagi permohonan pelantikan semula (sekiranya ada).PELANTIKAN SEMULA15.1Permohonan pelantikan semula boleh dipertimbangkan ke suatu tempoh yangdipersetujui Jawatankuasa tertakluk kepada pencapaian petunjuk prestasidan tarikh penganugerahan Ijazah PhD pegawai yang tidak melebihi lima (5)tahun.15.2Proses permohonan pelantikan semula adalah sebagaimana dalam Perkara6 (Permohonan) dalam Garis Panduan ini. Permohonan hendaklahdikemukakan sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tamat kontrakperkhidmatan pegawai.CUKAI PENDAPATAN16.1Pegawai dikenakan cukai pendapatan berdasarkan kepada peruntukanundang-undang dalam Akta Cukai Pendapatan 1967, Lembaga Hasil DalamNegeri Malaysia (LHDN).8

17.16.2Pejabat Bendahari bertanggungjawab dalam urusan membuat potongan cukaiberjadual (PCB) pada setiap bulan.16.3Kadar cukai yang dikenakan ialah tertakluk kepada peraturan semasa yangberkuatkuasa dari LHDN.16.4Pegawai bukan warganegara bertanggungjawab menyelesaikan bayarancukai pendapatan di LHDN dalam tempoh satu bulan sebelum tamat kontrakperkhidmatan. Kegagalan berbuat demikian menyebabkan kesulitan semasahendak meninggalkan Malaysia.PENAMATAN17.1Pemberian notis penamatan adalah satu bulan atau bayaran satu bulan gajidan elaun sebagai ganti notis bagi kedua-dua pihak.9

LAMPIRAN A1. Menyediakan cadangan penyelidikanPrepare research proposalPelantikanAppointmentPasca Doktoral (UPD10)Post-Doctoral (UPD10)Pasca Doktoral (UPD9)Post-Doctoral (UPD9)Pasca Doktoral (UPD8)Post-Doctoral (UPD8)Tahun PertamaFirst YearMenyediakan dua cadangan penyelidikanPrepare two research proposalsMenyediakan satu cadangan penyelidikanPrepare a research proposalTahun KeduaSecond YearTahun Ketigadan seterusnyaThird Year andonwardsa) Satu agensi kerajaanA government agenciesb) Satu badan antarabangsa / industry / syarikat swastaAn international body / industry / private company

LAMPIRAN A2. Jumlah geran penyelidikan diterima sebagai penyelidik bersamaTotal research grant obtained as co-researcherPelantikanAppointmentPasca Doktoral (UPD10)Pasca Doktoral (UPD9)Post-Doctoral (UPD9)Post-Doctoral (UPD10)Tahun PertamaTiadaNoneFirst YearSains dan Teknologi:Science and Engineering:Agensi KerajaanGovernment Tahun KeduaSecond YearBadan antarabangsa /Industri / SyarikatswastaInternational body/Industry / PrivatecompanySains Sosial:Social Sciences:Agensi KerajaanGovernment agenciesatauorTahun Ketigadan seterusnyaThird Year andonwardsBadan antarabangsa /Industri / SyarikatswastaInternational body/Industry / PrivatecompanyPasca Doktoral (UPD8)Post-Doctoral (UPD8)

LAMPIRAN A3. Bilangan penerbitan yang diterbitkan dalam jurnal indeks petikanNumber of publications published in citation index journal (CIJ)PelantikanAppointmentPasca Doktoral (UPD10)First YearSecond YearTahun Ketiga danseterusnyaThird Year and onwardsPasca Doktoral (UPD8)Post-Doctoral (UPD8)1 CIJ sebagai penulis pertama / penulis bersamaTahun PertamaTahun KeduaPasca Doktoral (UPD9)Post-Doctoral (UPD9)Post-Doctoral (UPD10)1 CIJ as a first author / co-author1 CIJ sebagai penulis pertama; dan1 CIJ sebagai penulis bersama2 CIJ sebagai penulis pertama; dan1 CIJ sebagai penulis bersama2 CIJ sebagai penulis pertama; dan2 CIJ sebagai penulis bersama1 CIJ as a first author; and1 CIJ as a co-author2 CIJ as a first author; and1 CIJ as a co-author2 CIJ as a first author; and2 CIJ as a co-author2 CIJ sebagai penulis pertama3 CIJ sebagai penulis pertama(1 CIJ mestilah dalam Q1 atau Q2)4 CIJ sebagai penulis pertama(2 CIJ mestilah dalam Q1 atau Q2)3 CIJ as a first author(1 CIJ must be in Q1 or Q2)4 CIJ as a first author(2 CIJ must be in Q1 or Q2)2 CIJ as a first author4. Membantu dalam pengkomersilan penyelidikan / hak harta intelekAssist in commercialization of research / intellectual property rights (IPR)PelantikanAppointmentPasca Doktoral (UPD10)Post-Doctoral (UPD10)Pasca Doktoral (UPD9)Post-Doctoral (UPD9)Tahun PertamaTiadaTahun Kedua1 kumpulan penyelidikan / IPRFirst YearThird Year and onwardsPost-Doctoral (UPD8)NoneSecond YearTahun Ketiga danseterusnyaPasca Doktoral (UPD8)1 research group / IPR1 kumpulan penyelidikan / IPR1 research group / IPR2 kumpulan penyelidikan / IPR2 research groups / IPR3 kumpulan penyelidikan / IPR3 research groups / IPR

LAMPIRAN A5. Membantu dalam aktiviti jaringan / kerjasama penyelidikanAssist in networking activity / research collaborationPelantikanAppointmentPasca Doktoral (UPD10)Post-Doctoral (UPD10)Pasca Doktoral (UPD9)Post-Doctoral (UPD9)Tahun PertamaTiadaTahun Kedua2 dalam negara / luar negaraFirst YearSecond YearTahun Ketiga danseterusnyaThird Year and onwardsPasca Doktoral (UPD8)Post-Doctoral (UPD8)None1 dalam negara / luar negara1 local / international2 local / international1 dalam negara dan 1 luar negara2 dalam negara and 1 luar negara2 local and 1 international1 local and 1 international*Pasca Doktoral mestilah memenuhi petunjuk prestasi di atas dan keputusan akhir adalah di bawah pertimbangan Jawatankuasa Pemilih (Penyelidikan)Post-Doctoral must fulfill the above performance indicators and the final decision is under consideration of the Selection Committee (Research)

3.1.4 Perniagaan, Ekonomi dan Governans 3.1.5 Alam Sekitar dan Tenaga 3.1.6 Perhutanan dan Biodiversiti 3.1.7 Kemanusiaan dan Pembangunan Nusa Bangsa 3.1.8 Sains dan Pengurusan Halal 3.1.9 Kesihatan dan Kesejahteraan Hidup 3.1.10 Sains Matematik, Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3.1.11 Sains dan Teknologi Bahan 4. SYARAT KELAYAKAN PEMOHON

Related Documents:

bangun ruang prisma segi empat lengkap beserta diagonal bidangnya, sebutkan kedudukan garis apa saja yang terdapat pada bangun ruang tersebut! Sebuah garis memotong salah satu garis sejajar. Maka garis tersebut memotong garis sejajar yang lain. Tunjukkan dengan gambar sifat garis tersebut! Dua buah kardus di tumpuk.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Tujuan garis panduan ini disediakan adalah untuk edaran dalaman kepada staf akademik . ditetapkan dalam buku Panduan Akademik UTHM, dengan mengisi Borang Pengecualian Kredit Kursus. Manakala, bagi pelajar dari program Ijazah Sarjana

Garis Panduan Skim Geran Penyelidikan Jangka Pendek (Kemaskini 10/2020) 1 Pengenalan Geran Penyelidikan Jangka Pendek berfungsi untuk mempromosikan, menggalakkan dan menyokong aktiviti penyelidikan kakitangan universiti yang mengarah kepada pembangunan pengetahuan, penemuan idea dan penciptaan produk, perkhidmatan,

1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan cara dan kaedah pengurusan dan keselamatan makmal/bengkel pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Pengarah PPKKP (PGH) dan Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan garis panduan ini dipatuhi.

1 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis panduan menerangkan tatacara pengurusan kewangan kegiatan pelajar. 2.0 GLOSARI HEP-UKM Pusat Hal Ehwal Pelajar iSTAR Sistem Integrasi Bakat, Aktiviti & Resume Pelajar UKPEL Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari PTJ Pusat Tanggungjawab – HEP-

Garis panduan ini bertujuan untuk membantu majikan menentukan amaun Potongan Cukai Bulanan (PCB) dengan betul dan tepat selari dengan Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan daripada Saraan) 1994 [P.U.(A) 507/1994] (selepas ini dirujuk sebagai “KKCP PDS”) dan undang-undang yang berkuat kuasa pada tarikh garis panduan ini diterbitkan.

Skim Perkhidmatan Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang tertentu mengikut klasifikasi perkhidmatan yang telah ditetapkan oleh JPA. Contoh Skim Perkhidmatan Kewangan (W) Senarai Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi W: Skim Perkhidmatan Jenis Skim Perkhidmatan Gred Juruaudit Pengurusan & Profesional

Introduction to Phonetics for Students of English, French, German and Spanish This Introduction to Phonetics was originally a booklet produced in the School of Modern Languages at the University of Southampton, to serve as a background and further reading text for the Articulatory Phonetics component of our first-year Linguistics unit. It focuses on the structure and linguistic function of .