TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

3y ago
97 Views
3 Downloads
257.77 KB
5 Pages
Last View : 15d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Asher Boatman
Transcription

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂPROGRAMUL DE STUDII „DREPT”- Sesiunile iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022 -PROBA IEvaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitateINSTITUŢII DE DREPT CIVIL ŞI DE DREPT PENALA. INSTITUŢII DE DREPT CIVILTEMA I - ACTUL JURIDIC CIVIL1. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile2. Condiţiile de validitate a actului juridic civil3. Efectele actului juridic civil4. Nulitatea actului juridic civilBIBLIOGRAFIE:1. S. Neculaescu, L. Mocanu, Gh. Gheorghiu, I. Genoiu, A. Ţuţuianu, Instituţii de drept civil. Cursselectiv pentru licenţă, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.2. I. Genoiu, Drept civil. Partea generală. Persoanele. Manual, ediţia 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,2019.3. I. Genoiu, C. Mareș, L. Mocanu, L. M. Vlădilă, M. A.Tatu, Culegere de teste grilă pentru licență șiconcursuri de primire în profesie, Ed. C. H. Beck, București, 2017.TEMA II - DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ1. Definiţia şi caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată2. Conţinutul dreptului de proprietate privată3. Dreptul de trecere (art. 617-620 C. civ.)4. Clauza de inalienabilitate (art. 627-629 C. civ.)5. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate privată.6. Acțiunea în revendicareTEMA III - POSESIA1

BIBLIOGRAFIE:1. S. Neculaescu, L. Mocanu, Gh. Gheorghiu, I. Genoiu, A. Ţuţuianu, Instituţii de drept civil. Cursselectiv pentru licenţă, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.2. G. Boroi, C.A. Anghelescu, I. Nicolae, Drepturi reale principale, în Fișe de drept civil. Parteagenerală. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligațiile. Contractele. Moștenirea, ediția a 5-arevizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2020.3. C. Bârsan, Drept civil. Drepturi reale principale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Ed. Hamangiu,Bucureşti, 2020.4. I. Genoiu, C. Mareș, L. Mocanu, L. M. Vlădilă, M. A.Tatu, Culegere de teste grilă pentru licență șiconcursuri de primire în profesie, Ed. C. H. Beck, București, 2017.TEMA IV - EFECTELE CONTRACTELOR SINALAGMATICE1. Rezoluțiunea2. Rezilierea3. Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale3.1.Excepția de neexecutare a contractului3.2. Imposibilitatea de executareTEMA V - RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ1. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie2. Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie3. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusuluiBIBLIOGRAFIE:1. S. Neculaescu, L. Mocanu, Gh. Gheorghiu, I. Genoiu, A. Ţuţuianu, Instituţii de drept civil. Cursselectiv pentru licenţă, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.2. G. Boroi, C.A. Anghelescu, I. Nicolae, Particularități ale contractului ca izvor de obligații șiRăspunderea civilă delictuală, în Fișe de drept civil. Partea generală. Persoanele. Familia. Drepturile realeprincipale. Obligațiile. Contractele. Moștenirea, ediția a 5-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2020.3. I. Genoiu, C. Mareș, L. Mocanu, L. M. Vlădilă, M. A.Tatu, Culegere de teste grilă pentru licență șiconcursuri de primire în profesie, Ed. C. H. Beck, București, 2017.TEMA VI - CONTRACTUL DE VÂNZARETEMA VII - CONTRACTUL DE DONAŢIETEMA VIII - CONTRACTUL DE MANDATBIBLIOGRAFIE:1. S. Neculaescu, L. Mocanu, Gh. Gheorghiu, I. Genoiu, A. Ţuţuianu, Instituţii de drept civil. Cursselectiv pentru licenţă, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.2. Fl. Moţiu, Contractele speciale, ediția a VII-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2017.3. I. Genoiu, C. Mareș, L. Mocanu, L. M. Vlădilă, M. A.Tatu, Culegere de teste grilă pentru licență șiconcursuri de primire în profesie, Ed. C. H. Beck, București, 2017.TEMA IX - CONDIŢIILE GENERALE ALE DREPTULUI LA MOŞTENIRE1. Capacitatea succesorală2. Nedemnitatea succesorală2

3. Vocaţia la moştenireTEMA X - DEVOLUŢIUNEA SUCCESORALĂ LEGALĂ1. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii2. Reprezentarea succesorală3. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului4. Drepturile succesorale ale rudelor defunctuluiTEMA XI - FORMELE TESTAMENTULUITEMA XII - DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂBIBLIOGRAFIE:1. S. Neculaescu, L. Mocanu, Gh. Gheorghiu, I. Genoiu, A. Ţuţuianu, Instituţii de drept civil. Cursselectiv pentru licenţă, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.2. I. Genoiu, Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar, ediţia 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2019.3. I. Genoiu, C. Mareș, L. Mocanu, L. M. Vlădilă, M. A.Tatu, Culegere de teste grilă pentru licență șiconcursuri de primire în profesie, Ed. C. H. Beck, București, 2017.B. INSTITUŢII DE DREPT PENALTEMA I - INSTITUŢIA INFRACŢIUNII.1. Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii2. Conţinutul constitutiv al infracţiuniiTEMA II - FORMELE INFRACŢIUNII INTENŢIONATE DUPĂ FAZELE DE DESFĂŞURARE1. TentativaTEMA III - PARTICIPAŢIA PENALĂ1. Autoratul - coautoratul2. Instigarea (inclusiv modul de sancționare)3. Complicitatea (inclusiv modul de sancționare)TEMA IV - UNITATEA DE INFRACŢIUNE ŞI PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI1. Unitatea legală2.1. Infracţiunea continuată2.2. Infracțiunea complexă2. Concursul de infracţiuni3. RecidivaTEMA V - CAUZELE JUSTIFICATIVE ŞI CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE1. Legitima apărare2. Starea de necesitate3. Minoritatea4. Cazul fortuit3

TEMA VI - PEDEPSELE APLICABILE PERSOANEI FIZICE1. Pedepsele principale1.1. Detenţiunea pe viaţă1.2 Închisoarea1.3. Amenda2. Pedeapsa complementară și pedeapsa accesorie2.1. Interzicerea unor drepturiTEMA VII - CRITERIILE GENERALE DE INDIVIDUALIZARE JUDICIARĂ A PEDEPSEI1. Circumstanţele atenuante şi efectele acestora2. Circumstanţele agravante şi efectele acestoraTEMA VIII - INDIVIDUALIZAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI1. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghereTEMA IX - MINORITATEA FĂPTUITORULUI ÎN LEGEA PENALĂ1. Regimul general al sancţiunilor aplicabile minorilor2. Măsurile educative neprivative de libertate2.1.Stagiul de formare civică2.2. Supravegherea2.3. Consemnarea la sfârșit de săptămână2.4. Asistarea zilnică3. Măsurile educative privative de libertate3.1. Internarea într-un centru educativ3.2. Internarea într-un centru de detenţieTEMA X – CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ ŞI CONSECINŢELE CONDAMNĂRII1. Lipsa plângerii prealabile2. Retragerea plângerii prealabile3. Împăcarea4. Reabilitarea de drept5. Reabilitarea judecătoreascăTEMA XI - INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI1. Infracţiuni contra vieţii1.1. Omorul1.2. Omorul calificat2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau a sănătăţii2.1. Lovirea sau alte violenţe2.2. Vătămarea corporală2.3. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte2.4. Vătămarea corporală din culpă3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie3.1. Violenţa în familie3.2. Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă4. Agresiuni asupra fătului4.1. Vătămarea fătului5. Infracţiuni contra libertăţii persoanei4

5.1. Lipsirea de libertate în mod ilegal5.2. Ameninţarea5.3. Şantajul6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale6.1. Violul7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private7.1. Violarea de domiciliuTEMA XII - INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI1. Furtul2. Tâlhăria3. Înşelăciunea4. Tulburarea de posesieTEMA XIII - INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII1. UltrajulTEMA XIV – INFRACŢIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI1. Favorizarea făptuitorului2. TăinuireaTEMA XV – INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ŞI DE SERVICIU1. Infracţiuni de corupţie1.1. Luarea de mită1.2. Darea de mită1.3. Traficul de influenţă1.4. Cumpărarea de influenţăTEMA XVI - INFRACŢIUNI DE FALS1. Falsul material în înscrisuri oficiale2. Falsul intelectual3. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată4. Uzul de falsBIBLIOGRAFIE:1. C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal roman. Partea generala. și ediția a 3-a, revăzuta adăugită, Ed.Universul Juridic, București, 2019.2. M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, ediția a 6-a, Ed. C.H. Beck, București, 2019.3. Al. Boroi, Drept penal. Partea specială, ediția a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2019.4. V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei şi infracțiuni contrapatrimoniului, ediția a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2019.5. I. Genoiu, C. Mareș, L. Mocanu, L. M. Vlădilă, M. A.Tatu, Culegere de teste grilă pentru licență șiconcursuri de primire în profesie, Ed. C. H. Beck, București, 2017.N.B. Pentru studiu a se avea în vedere şi deciziile CCR prin care s-au constatat neconstituţionaleanumite dispoziții ale Codului penal, precum și deciziile ICCJ pronunțate în recurs în interesul legiiși recurs în interpretare, față de anumite dispoziții din Codul penal.DECAN,DIRECTOR DEPARTAMENT,Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCULect. univ. dr. Mihai GRIGORE5

PROGRAMUL DE STUDII „DREPT” - Sesiunile iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022 - PROBA I . Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate . INSTITUŢII DE DREPT CIVIL ŞI DE DREPT PENAL . A. INSTITUŢII DE DREPT CIVIL. TEMA I - ACTUL JURIDIC CIVIL . 1. Noţiunea şi clasificarea. actelor juridice civile . 2. Condiţiile de .

Related Documents:

Comisia de specialitate pentru digitizare – pilonul tematic „Biblioteci” Biblioteca Naţională a României - Octombrie 2009 2 ”Ghid de digitizare – pilonul tematic ”Biblioteci”, versiunea 01/30.10.2009 a fost realizată în cadrul Comisiei de specialitate pentru digitizare - pilonul tematic ”Biblioteci”, prin

Limba şi literatura română în şcoala alolingvă are, în cadrul examenului de absolvire a treptei gimnaziale din anul şcolar 2007-2008, statutul de disciplină obligatorie. Examenul va include o singură probă; cea scrisă, preconizată pentru 120 min. Examenul la limba şi literatura română în şcolile alolingve reprezintă o

dr.Marius Ioana pentru „Câteva Vorbe”și pentru încurajări! Aş mai mulţumi cuiva: Tatălui meu Leontin-Terentie (zis Lentu Tonului) şi mamei mele Elisaveta (Vetuţa) pentru modul cum m-au crescut şi mi-au înţeles dorinţa de carte. Mamei, în special, îi mulţumesc pentru pânza ţesută şi pentru

MANUAL DE UTILIZARE KIT PENTRU ASAMBLARE REGULATOR DE TURAȚIE PENTRU MOTOARE CU CURENT CONTINUU Cod produs: 196460 Acest modul serveşte pentru reglarea continuă a luminozităţii becurilor incandescente sau pentru reglarea turaţiei mini-maşinilor de găurit şi a altor motoare cu curent continuu. Domeniul de reglare se întinde de la 0 la 100%.

Viorel Paşca, Curs de drept penal. Partea generală, ediţiana II-a, actualizată cu modificările noului Cod Penal, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2012; 10. Elena Giorgiana Simionescu, Drept penal. Partea generală 1urs universitar, Editura , c

Doc 9261 ICAO Manualul pentru heliporturi Doc 9476 ICAO Manual pentru ghidarea si sistemele de control a miscarii pe suprafetele de miscare (SMGCS) Studiu de fundamentare in vederea concesionarii/PPP – AIBG 6 Doc 9501 ICAO Manualul tehnic pentru mediu Doc 9640 ICAO Manualul pentru operatiunile de degivrare/antigivrare .

2. MASTERSEAL 590 (mortar cu priză rapidă pentru etanşare fisuri sau fixare repere în suporturi umede) 3. EMACO NANOCRETE (mortare pentru reparaţii / reprofilări structuri din beton) 4. MASTERSEAL 588, PCI DICHTSCHLAMME, MASTERSEAL 190 sau EPOVEN SS (mase hidroizolatoare omogene certificate pentru contactul direct cu apa potabilă) 5.

MANUAL DE UTILIZARE KIT REGULATOR DE TURAȚIE PENTRU MOTOARE CU CURENT CONTINUU, 12-24 V/DC, 10 A Cod produs: 192287 onceput pentru motoare electrice de joasă tensiune. Reglare continuă a vitezei pentru bormașini cu curent continuu. Observație Potențiometrul de reglare R8 22 kΩ (fără imprimarea valorii pe carcasă).