BSc Bedrijfskunde - Studiegids - Faculteit Der Economische .

3y ago
70 Views
2 Downloads
370.65 KB
37 Pages
Last View : Today
Last Download : 4m ago
Upload by : Warren Adams
Transcription

BSc Bedrijfskunde - Studiegids - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamHomeEnglishAlgemene VU siteSitemapContactZoek personenVUnet studenten en kAfdelingen & InstitutenOver de faculteitAlumniZoekenNieuws en AgendaHome Studiegids Studiegids BSc BedrijfskundeStudiegidsStudiegids BSc Bedrijfskunde 2015-2016BSc BedrijfskundeHieronder vind je een uitgebreide beschrijving van het Bachelorprogramma Bedrijfskunde.Programma eerste jaarProgramma tweede jaarProgramma derde jaarKeuzevakken derde jaarDe beschrijving voor jaar 1 en 2 is van toepassing op het programma dat met ingang van hetacademisch jaar 2014-2015 is gestart. Voor studenten die gestart zijn in het vorige programma iseen overgangsregeling van toepassing. De beschrijving voor jaar 3 is van toepassing voorstudenten die in het academisch jaar 2013-2014 of eerder aan de opleiding zijn begonnen.Minor Ondernemerschap- Naar individuele vakbeschrijvingen.Intekenen vakken ententamensBedrijfskunde is dé academische opleiding bij uitstek die je alle ingrediënten biedt om succesvoleen organisatie te managen, zelf te ondernemen of organisaties van advies te voorzien. Als je jeaangetrokken voelt tot het doorgronden van de complexiteit en dynamiek van het bedrijfsleven,werklust wil combineren met grenzeloze ambitie en een sterke analytische geest, dan ga je binnende bedrijfskunde opleiding van de Vrije Universiteit de juiste mix vinden van academischediepgang en praktische relevantie om uitstekende werkgelegenheidskansen voor jezelf te creërenen jezelf te overtreffen.ScriptieStageWerkvormenToetsing, examenreglement,overgangsregelingenDe studie Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit richt zich immers op bedrijfsprocessen vanzakelijke dienstverlening. Lees verder.HonoursprogrammaMissie, kernaspecten eneindtermenVerder studerenVakbeschrijvingenBSc Economie &BedrijfseconomieHet programmaDe opleiding Bedrijfskunde BSc duurt drie jaar. In het eerste deel van het programma komen dekerndisciplines aan bod. Vervolgens kun je je specialiseren in voorbereiding op eenmasteropleiding of de arbeidsmarkt. Elk jaar telt 60 studiepunten, een studiepunt staat voor 28 uurstuderen.Jaar 1: Nieuwe programma met ingang van 2014-2015Jaar 2: Nieuwe programma met ingang van 2015-2016BSc Econometrie enOperationele ResearchJaar 3: Specialisatie en keuze – voorbereiden op Master of arbeidsmarkt (Voor studentenbegonnen in 2013-2014 of eerder )BSc International tMSc Accounting and ControlMSc Business AdministrationMSc Business Administration:Financial Markets andRegulationMSc Business in Society (JointResearch Master’sprogramme)MSc Econometrics andOperations ResearchMSc EconomicsMSc Entrepreneurship (Jointdegree Master’s programme)MSc FinanceMSc MarketingMSc Spatial, Transport andEnvironmental EconomicsParttime MSc Accounting &ControlParttime MSc BusinessAdministrationParttime MSc MarketingPostgraduate opleidingenIntekenen vakken en tentamensOm vakken te kunnen volgen en tentamens te kunnen afleggen, moet je je inschrijven op Vunet.Zie VUnet voor informatie over intekenen vakken en tentamens , deze pagina zal nog geüpdatetworden voor 2015-2016.Uitwisseling en internationaliseringHet is mogelijk – en zelfs aan te raden - om een gedeelte van je studie te verrichten in hetbuitenland. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met veel universiteiten binnen enbuiten Europa. Lees verder bij Studeren in het buitenland .Toetsing, examenreglement, overgangsregelingenDe stof die behandeld is in de colleges, wordt schriftelijk getentamineerd. De tentamens kunnen uitzowel open vragen als meerkeuzevragen bestaan. Soms is je tentamencijfer meteen je eindcijfer,soms wordt dit eerst gemiddeld met één of meer opdrachten die je tijdens de colleges hebtmoeten maken. De weging van deze onderdelen kan verschillen, dit wordt beschreven in destudiewijzers (ook wel course manuals genoemd). Ook kan het zijn dat er eenprogrammaonderdeel is veranderd en er een overgangsregeling van kracht is. Voor meerinformatie zie: Toetsing, examenreglement, overgangsregelingen .HonoursprogrammaAan excellente studenten biedt de faculteit extra mogelijkheden in de vorm van eenhonoursprogramma om zich academisch verder te ontwikkelen. Dit programma is Engelstalig enomvat minimal 30 studiepunten met speciaal ontwikkelde, kleinschalige, extra cursussen met eenintensieve docent-student interactive. Minstens twee vakken volg je samen met honoursstudentenvan andere faculteiten. Voor deelname aan het VU honoursprogramma geldt eentoelatingsprocedure mede gebaseerd op je resultaten van het eerste jaar. Het sc-bedrijfskunde/index.aspx[31-3-2016 10:04:54]Zie ook ngen

BSc Bedrijfskunde - Studiegids - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamPremaster Accounting andControlPremaster BusinessAdministrationPremaster Entrepreneurshiphonoursprogramma doe je vooral vanaf het tweede jaar met uiterste aanmelddatum 1 mei van jeeerste jaar maar er is al eerder de mogelijkheid om ter kennismaking de eerstejaars Honourscursus te volgen tijdens de tweede helft van je eerste jaar.WerkvormenDe werkvormen zijn afgestemd op de eindtermen. Hierin staat centraal dat niet alleen kennisverworven moet worden, maar ook inzicht om de bruikbaarheid van de kennis te beoordelen en devaardigheid om deze toe te passen. Meer informatie Premaster FinancePremaster MarketingVakbeschrijvingen Copyright Vrije Universiteit AmsterdamVoeg toe aan iegids/bsc-bedrijfskunde/index.aspx[31-3-2016 imerPrivacy statement

Programma eerste jaar - BSc Bedrijfskunde - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamHomeEnglishAlgemene VU siteSitemapContactZoek personenVUnet studenten en kAfdelingen & InstitutenOver de faculteitAlumniZoekenNieuws en AgendaHome Studiegids Studiegids BSc Bedrijfskunde Programma eerste jaarStudiegidsBedrijfskunde (BSc)Zie ook vakbeschrijvingen:BSc BedrijfskundeProgramma eerste jaarProgramma tweede jaarProgramma derde jaarKeuzevakken derde jaarMinor OndernemerschapIntekenen vakken ententamensScriptieStageWerkvormenToetsing, aMissie, kernaspecten eneindtermenVerder studerenVakbeschrijvingenBSc Economie &BedrijfseconomieBSc Econometrie enOperationele ResearchBSc International BusinessAdministrationProgramma eerste jaarMet ingang van september 2014 is de faculteit met een nieuw programma gestart voor debacheloropleiding Bedrijfskunde. Hieronder vind je het programma voor het nieuwe eerste jaar. Jevindt hier eveneens verder in deze studiegids het nieuwe programma van het tweede jaar, hetderde jaar in deze studiegids betreft echter nog het oude curriculum. Start jij in september 2015met de opleiding Bedrijfskunde dan geldt dit eerste- en tweedejaars programma voor jou.Jouw derde jaar staat nog niet helemaal vast. Voor een indicatie van hoe jouw tweede en derdejaar er uit gaan zien, bekijk het overzicht.Het eerste jaar bestaat uit tweemaal twee perioden van acht weken en tweemaal een periode vanvier weken. In elke periode van acht weken zijn de eerste zes weken collegeweken, de zevendeweek is bestemd voor zelfstudie en eventuele hertentamens, de achtste week is detentamenweek. De studielast per periode van 8 weken is 12 EC, de twee perioden van vier wekenkennen elk een studielast van totaal 6 EC.Bij aanvang van het eerste jaar word je ingeschreven in het tutorprogramma waarin jou een tutorwordt toegewezen. Dit programma bestaat uit één belangrijk introducerend hoorcollege, individuelemeetings met je tutor evenals workshops. Deelname aan de individuele meetings en workshops isverplicht. Dit programma is opgezet om je op weg te helpen bij het studeren aan de universiteit enhet verwerven van noodzakelijke studievaardigheden.De opleiding bedrijfskunde laat je vanaf het eerste jaar met de praktische relevantie vanacademisch onderzoek kennis maken. Dit beperkt zich niet tot (gast)colleges en cases binnen dereguliere vakken maar biedt studenten ook de kans om actief deel te nemen aan onderzoek. In heteerste jaar nemen de studenten deel aan bestaande onderzoeksprojecten en worden de resultatenverder geanalyseerd in vakken zoals Business Statistics. In het vervolg van het programmaworden de studenten actiever betrokken bij de bredere opzet en de analyse van resultaten. In jaar1 (periode 1, 2 en 3) dien je daarom deel te nemen aan onderzoek (“research participation”). Jemoet volledig voldaan hebben aan de voorwaarden van de "research participation" omstudiepunten voor het vak Academic Skills in periode 3 te kunnen ontvangen.Als nieuwe eerstejaarsstudent in een bacheloropleiding ben je veplicht de Taaltoets Nederlands afte leggen. De Taaltoets wordt gehouden in periode 1 en maakt bij Bedrijfskunde deel uit van hetvak Academic Skills in periode 3. De Taaltoets moet met een voldoende zijn afgerond om destudiepunten voor het vak Academic Skills te krijgen. (Taaltoets Nederlands )MSc Accounting and ControlMSc Business AdministrationMSc Business Administration:Financial Markets andRegulationMSc Business in Society (JointResearch Master’sprogramme)MSc Econometrics andOperations ResearchMSc EconomicsMSc Entrepreneurship (Jointdegree Master’s programme)Omwille van didactische redenen is de deelname aan de werk- en instructiecolleges in jaar 1verplicht (zie studiewijzers van specifieke vakken voor de toepassing ervan).Op de introductiedag en tijdens het hoorcollege van het tutorprogramma in de eerste periodewordt de structuur van het programma toegelicht. Aan het begin van elke periode is er opBlackboard een studiewijzer beschikbaar van de vakken in desbetreffende periode. Hierin vind jeuitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van het vak.Voor alle bachelor opleidingen van de Vrije Universiteit geldt een Bindend Studie Advies (BSA).Het BSA betekent dat alle bachelorstudenten in het eerste jaar van hun opleiding vier maal eenadvies krijgen hoe ze ervoor staan. Het vierde advies aan het eind van het eerste jaar heeft eenbindend karakter. Je moet in het eerste jaar een bepaald aantal studiepunten halen. Binnen tweejaar moet je al je vakken uit het eerste jaar hebben gehaald. Lukt het je niet om het minimumaantal punten in het eerste jaar te behalen, of binnen twee jaar alle eerstejaarsvakken af teronden, dan mag je deze studie aan de VU niet voortzetten. Raadpleeg voor meer informatie deFacultaire Regeling Bindend Studieadvies (BSA).Periode 1(sept-okt)Business MathematicsBusiness ProcessesTutorprogramResearch Participation6 EC6 EC-----Periode 2(nov-dec)Organization TheoryEconomicsTutorprogramResearch Participation6 EC6 EC-----Parttime MSc BusinessAdministrationPeriode 3(januari)Academic SkillsResearch Participation6 EC---Parttime MSc MarketingPeriode 4Business Statistics6 ECMSc FinanceMSc MarketingMSc Spatial, Transport andEnvironmental EconomicsParttime MSc Accounting .aspx[31-3-2016 10:05:18]VakbeschrijvingenBacheloropleidingen

Programma eerste jaar - BSc Bedrijfskunde - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamPremaster Accounting andControlPremaster BusinessAdministrationPremaster EntrepreneurshipPremaster Finance(feb-mrt)MarketingTutorprogram6 EC---Periode 5(apr-mei)HRM&OBSupply Chain ManagementTutorprogram6 EC6 EC---Periode 6(juni)Integration Project6 ECPremaster MarketingVakbeschrijvingen Copyright Vrije Universiteit AmsterdamVoeg toe aan aar/index.aspx[31-3-2016 vacy statement

Programma tweede jaar - BSc Bedrijfskunde - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamHomeEnglishAlgemene VU siteSitemapContactZoek personenVUnet studenten en kAfdelingen & InstitutenOver de faculteitAlumniZoekenNieuws en AgendaHome Studiegids Studiegids BSc Bedrijfskunde Programma tweede jaarStudiegidsBedrijfskunde (BSc)Zie ook vakbeschrijvingen:BSc BedrijfskundeProgramma eerste jaarVakbeschrijvingenBacheloropleidingenProgramma tweede jaarProgramma tweede jaarPeriode 1(sept-okt)Business Information TechnologyAccounting6 EC6 ECMinor OndernemerschapPeriode 2(nov-dec)FinanceStrategy6 EC6 ECIntekenen vakken ententamensPeriode 3(januari)Business Law6 ECScriptiePeriode 4(feb-mrt)BRM IResearch ParticipationOne of the following electives:Accounting IISupply Chain Management IITechnology Innovation Management6 EC--6 ECPeriode 5(apr-mei)BRM IIResearch ParticipationOne of the following electives:Fincance IIMarketing IICorporate Entrepreneurship6 EC--6 ECPeriode 6(juni)Research Project6 ECProgramma derde jaarKeuzevakken derde jaarStageWerkvormenToetsing, aMissie, kernaspecten eneindtermenVerder studerenVakbeschrijvingenBSc Economie &BedrijfseconomieBSc Econometrie enOperationele ResearchBSc International BusinessAdministrationMSc Accounting and ControlMSc Business AdministrationMSc Business Administration:Financial Markets andRegulationMSc Business in Society (JointResearch Master’sprogramme)MSc Econometrics andOperations ResearchMSc EconomicsMSc Entrepreneurship (Jointdegree Master’s programme)MSc FinanceMSc MarketingMSc Spatial, Transport andEnvironmental EconomicsParttime MSc Accounting &ControlParttime MSc BusinessAdministrationMet ingang van september 2014 is de faculteit met een nieuw programma gestart voor debacheloropleiding Bedrijfskunde. Dat betekent dat met ingang van september 2015 het nieuweprogramma van het tweede jaar ook van start gaat. Het derde jaar in deze studiegids betreftechter nog het oude curriculum. Ben jij in september 2014 of september 2015 met de opleidingBedrijfskunde gestart dan geldt dit programma in het tweede jaar voor jou. Jouw derde jaar staatnog niet helemaal vast. Voor een indicatie van hoe jouw derde jaar er uit gaan zien, bekijk hetoverzicht.Voor studenten die in september 2013 zijn gestart met de opleiding Bedrijfskunde en die nogvakken van het tweede jaar moeten afronden geldt een overgangsregeling.Het nieuwe programma van het tweede jaar bestaat net als het eerste jaar uit tweemaal tweeperioden van acht weken en tweemaal een periode van vier weken. In elke periode van achtweken zijn de eerste zes weken collegeweken, de zevende week is bestemd voor zelfstudie eneventuele hertentamens, de achtste week is de tentamenweek. In de vier weken periode staattelkens één 6 ECTS vak gepland.Ook in jaar 2 wil de opleiding bedrijfskunde je met de praktische relevantie van academischonderzoek laten kennis maken, je dient daarom deel te nemen aan onderzoek, het vak researchparticipation, in periode 4 en 5. Je moet volledig voldaan hebben aan de voorwaarden van de"research participation" om studiepunten voor het vak Research Project in periode 6 te kunnenontvangen.Aangezien jouw keuzes in jaar 2 gevolgen (kunnen) hebben voor jaar 3 en de instroom naar deMSc opleidingen willen we hier even kort de aandacht vestigen op volgende ingangseisen verderin het curriculum:Om een BSc scriptie traject in jaar 3 te mogen starten en een begeleider toegekend te krijgendien je alle vakken van jaar 1 en 2 behaald te hebben vòòr 31 januari in jaar 3. Zonder eenafgeronde BSc scriptie kan je de MSc opleiding niet starten.Verschillende MSc opleidingen hebben als ingangseis dat bepaalde keuzevakken wordengevolgd in het tweede of derde jaar. Meer informatie vind je terug bij desbetreffendeopleidingen.Aan het begin van elke periode is er op Blackboard een studiewijzer beschikbaar. Hierin vind jeuitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van de desbetreffende periodeen ieder programmaonderdeel.Parttime MSc x.aspx[31-3-2016 10:05:31]

Programma tweede jaar - BSc Bedrijfskunde - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamPremaster Accounting andControlPremaster BusinessAdministration Copyright Vrije Universiteit AmsterdamPremaster EntrepreneurshipPremaster FinancePremaster MarketingVakbeschrijvingenVoeg toe aan aar/index.aspx[31-3-2016 vacy statement

Programma derde jaar - BSc Bedrijfskunde - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamHomeEnglishAlgemene VU siteSitemapContactZoek personenVUnet studenten en kAfdelingen & InstitutenOver de faculteitAlumniZoekenNieuws en AgendaHome Studiegids Studiegids BSc Bedrijfskunde Programma derde jaarStudiegidsBedrijfskunde (BSc)Zie ook vakbeschrijvingen:BSc BedrijfskundeProgramma eerste jaarVakbeschrijvingenBacheloropleidingenProgramma derde jaarProgramma tweede jaarProgramma derde jaarPeriode 1(sept-okt)Technology and InnovationKeuzeruimte6 EC6 ECPeriode 2(nov-dec)Knowledge ManagementKeuzeruimte6 EC6 ECPeriode 3(januari)KeuzeruimteBusiness Law II3 EC3 ECPeriode 4(feb-mrt)Advanced Business Research MethodsKeuzeruimte6 EC6 ECPeriode 5(apr-mei)Philosophy IIKeuzeruimteStart bachelorscriptie3 EC6 EC(zie per. 6)Periode 6(juni)Bachelorscriptie9 ECKeuzevakken derde jaarMinor OndernemerschapIntekenen vakken ententamensScriptieStageWerkvormenToetsing, aMissie, kernaspecten eneindtermenVerder studerenVakbeschrijvingenBSc Economie &BedrijfseconomieBSc Econometrie enOperationele ResearchBSc International BusinessAdministrationMSc Accounting and ControlDe studielast in jaar drie is als volgt verdeeld:Verplichte onderdelen (33 EC)Advanced Business Research Methods (6 EC)Technology and Innovation (6 EC)Knowledge Management (6 EC)Business Law II (3 EC)Philosophy II (3 EC)Bachelorscriptie (9 EC)Keuzeruimte (27 EC)MSc Business AdministrationEr kunnen 27 studiepunten besteed worden aan vrije keuzeruimte.Bekijk het overzicht van de keuzevakken.MSc Business Administration:Financial Markets andRegulationIn de keuzeruimte kun je:MSc Business in Society (JointResearch Master’sprogramme)MSc Econometrics andOperations ResearchMSc EconomicsMSc Entrepreneurship (Jointdegree Master’s programme)MSc FinanceMSc MarketingMSc Spatial, Transport andEnvironmental EconomicsParttime MSc Accounting &ControlParttime MSc BusinessAdministrationParttime MSc MarketingVoorsorteren op de gewenste specialisatie in de MSc in Business Administration (12 EC).Overzicht eisenVoldoen aan de ingangseisen van andere masters, zoals MSc in Finance, MSc in Marketing ofMSc in Accounting (12-24 EC)Een (inter)nationale stage doen (maximaal 12 EC)Kiezen voor keuzevakken van een andere faculteit, een andere universiteit en/of in hetbuitenland (let op: dit kan alleen na goedkeuring door de Examencommissie)Een aantal derdejaarsvakken wordt in het Engels aangeboden. Dit is deels als voorbereiding op deEngelstalige masteropleidingen, deels om ruimte te bieden aan internationale studenten.ToelichtingHet derde jaar van de opleiding Bedrijfskunde is enerzijds gericht op afronding van je opleiding enverdere integratie en verdieping van de kennis die je in de eerste twee jaar hebt verworven.Anderzijds is het een voorbereiding op het volgen van een masteropleiding, hetzij aan dezefaculteit, hetzij elders.Het derde jaar is sterk afwijkend van de eerste twee jaar. Het verschil

BSc Bedrijfskunde - Studiegids - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam . 18] Zie ook vakbeschrijvingen: Home Studiegids Studiegids BSc Bedrijfskunde Programma eerste jaar Studiegids . Bachelor Bedrijfskunde - en .

Related Documents:

Studiegids BSc Bedrijfskunde BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc International Business Administration . 18] Zie ook vakbeschrijvingen: Home Studiegids Studiegids BSc Economie & Bedrijfseconomie Programma tweede jaar Studiegids BSc Bedrijfskunde BSc Economie & Bedrijfseconomie

STUDIEGIDS BSc BEDRIJFSKUNDE. 2 Studiegids Bedrijfskunde 2017-2018 Page 2 . Doelstelling van de opleiding Bedrijfskunde 18 Beroeps-en opleidingsprofiel 19 Eindtermen van de Bacheloropleiding 20 . - Bachelor opleiding Bedrijfskunde,

BSc BEDRIJFSKUNDE BACHELOR BESTE UNIVERSITEIT 3e plaats TOPOPLEIDING. 1 BBK901 . Studierooster BSc Bedrijfskunde 2019-2020 11 Opleidingsschema bachelor Bedrijfskunde 2019-2020 13 Minoren 14 Programma Liberal Arts & Sciences – Open bachelor Bedrijfskunde 14 . Voor u ligt de nieuwe studiegids van onze bacheloropleiding Bedrijfskunde, en ons .

18 19 Open Universiteit www.ou.nl BSc BEDRIJFSKUNDE bachelor STUDIEGIDS. 1 BBK802 Inhoud Voorwoord 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde (BSc) 4 Student aan het woord: Willem Zelisse 8 Hulp nodig bij het plannen van je studie? 9 Preferent leerpad (temporooster) BSc Bedrijfskunde 2018-2019 10

Studiegids BSc Bedrijfskunde 2018-2019 Page 7 Faculteitsdirecteur. De huidige Faculteitsdirecteur is mw. Ch. Dijksteel LL.M, MPH. De opleidingen De faculteit heeft de volgende zes (6) Bachelor studierichtingen en vijf (5) Master opleidingen: 1. Bachelor studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2.

BSc INFORMATICA bachelor STUDIEGIDS. BIN802 1 . Opleidingsmogelijkheden Bachelor of Science binnen de Open Universiteit 5 Informatica heeft de toekomst 6 Bacheloropleiding Informatica (BSc) 7 Vernieuwing van de bacheloropleiding Informatica 11 . bedrijfskunde, informatiekunde en informatica. Onze faculteit herbergt al deze

Bedrijfskunde met 99 studenten. Vanaf studiejaar 2002-2003 zijn alle opleidingen geherstructureerd volgens het Europese bachelor-mastermodel (3 1). Inmiddels telt de faculteit ruim 6.000 studenten. Het aantal eerstejaars studenten voor de Bedrijfskunde opleiding bedraagt jaarlijks ca. 850.

Certification Standard Animal Nutrition – V5 for January 2020 P a g e 7 81 Daily ration: Average total quantity of feedingstuffs, calculated on a moisture content of 12 %, required daily by an animal of a given species, age category and yield, to satisfy all its needs (Regulation 1831/2003).