STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

3y ago
27 Views
2 Downloads
1.47 MB
129 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Randy Pettway
Transcription

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDINGBEDRIJFSKUNDECOLLEGEJAAR 2018-2019ColofonEditieBedrijfskunde,Rotterdam School of Management, Erasmus Universityaugustus 2018RedactieE. SmedingI. de JongT. van der VeerE. de SmetC.A. RijnsburgerJ. van der WoudeDrukwerkCopyshop Canon, RotterdamDe gegevens in deze studiegids zijn onderhevig aan veranderingen, als gevolg van bijvoorbeeldroosterwijzigingen en docentwisselingen.

InhoudsopgaveVOORWOORD. 41ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITY . 61.1Geschiedenis . 61.2Organisatie . 71.2.1Erasmus Universiteit Rotterdam . 71.2.2Management RSM . 71.2.3Vakgroepen . 111.2.4Adresgegevens . 121.3Programma Portfolio .131.3.1Double degree Filosofie . 141.3.2Double degree Recht & Bedrijfskunde . 151.3.3Honours Programme ‘Learning from Silicon Valley’ . 161.4Organogram .171.4.1Management . 181.4.2De Examencommissie RSM-EUR . 181.4.3Programma Managers . 191.4.4Studieadviseurs . 211.4.5International Office . 221.4.6Career Centre . 231.5Overige relevante informatie .241.5.1CROHO . 241.5.2Studiefinanciering . 241.5.3Gedragscode voor studenten . 242PROGRAMMA OVERZICHT .252.1Eindtermen .252.2Kenmerken van de opleiding .292.2.1Internationale oriëntatie. 292.2.2Sandwich year . 302.2.3Bedrijfskundige vaardigheden . 302.2.4Informatie- en communicatietechnologie . 302.2.5Wetenschappelijke identiteit . 312.2.6Kwaliteitsborging . 312.2.7Wisselwerking met bedrijfsleven . 312.2.8Rotterdam . 322.2.9Collegegelden en andere kosten . 322.3Toelatingseisen .323VAKKENOVERZICHT .343.1Jaarindeling .343.2Bachelor 1.353.2.1 Inleiding . 353.2.2Vakken. 383.3Bachelor 2.623.3.1Inleiding . 623.3.2Vakken. 633.4.1Inleiding . 893.4.2Vakken. 9442EUR STUDIE INFORMATIE & STUDIEBEGELEIDING .112

4.14.24.34.44.54.64.74.8Erasmus Studenten Service Centrum .112StudieVoortgang & Diplomering (SV&D) .112Studentendecanen .113Universiteitspsychologen (sectie Studentbegeleiding) .113Loopbaanadviseur (sectie Studentbegeleiding) .114Medische faciliteiten .115Faciliteiten voor studenten met een functiebeperking .116Taal- & Trainingscentrum EUR.1175MASTER PROGRAMMA’S .1185.1 Contactgegevens MScBA .1196STUDENTEN FACILITEITEN .1216.1 Communicatiekanalen .1216.1.1Current Students webpagina . 1216.1.2ERNA account . 1216.1.3. myEUR . 1216.1.4E-mail . 1216.1.5SIN-Online . 1216.1.6Osiris-Student . 1216.1.7Canvas . 1216.2PC-zalen .1226.2.1Studiewerkplekken . 1226.2.4USC Front Office. 1226.3Bibliotheken .1226.3.1Studiezaal BIC . 1226.3.2EUR Bibliotheek . 1236.4Studystore.1246.5Copy/Print Shop .1257STUDIEVERENIGINGEN RSM .1267.1STAR (Study Association Rotterdam School of Management) .1267.2Student Representation .1287.3In Duplo .1293

VoorwoordRotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) beoogt haar studenten te lereneffectief om te gaan met de complexiteit en dynamiek van het moderne management en henvoor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Met de studie Bedrijfskunde (BusinessAdministration) krijgen studenten inzicht in het functioneren en besturen van organisaties. Zijontwikkelen kennis en vaardigheden, die hen later in staat stellen een functie vanleidinggevende, adviseur of zelfstandig ondernemer te vervullen. De studie kenmerkt zich door:een solide wetenschappelijke identiteit, een internationale oriëntatie, relevante wisselwerkingmet het bedrijfsleven en een innovatieve implementatie van aangeleerde kennis. RSM’sstudenten kenmerken zich door hun kritisch denken, vernieuwingsdrang, ambitie endoorzettingsvermogen. Dit wordt ondermeer samengevat in de missie van de school ‘to be aforce for positive change’ en in de beweging “I WILL” waarbij iedere student zijn persoonlijke “IWILL” statement definieert als uiting van de wilskracht om iets te bereiken. Het wordt ookduidelijk in de ambitie van Nominaal Normaal, waarin onze studenten worden uitgedaagd deopleiding binnen de normale duur van drie jaar af te ronden.De bachelorfase biedt studenten een brede, grondige introductie in de diverse onderdelen vande bedrijfskunde. In het eerste bachelorjaar worden de studenten vertrouwd gemaakt met hetbedrijf, de bedrijfsprocessen en de samenhang daartussen. In het tweede en derde jaar van debacheloropleiding wordt in de verschillende trimesters dieper ingegaan op het management vande verschillende bedrijfsprocessen en is er ruimte voor eigen invulling van de studie via hetkiezen van een ‘minor’, een internationale uitwisseling of een stage. Ter afsluiting van debachelorfase wordt een groepsonderzoeksproject uitgevoerd dat wordt afgesloten met eenBachelor scriptie. Het programma wordt overigens continue aangepast aan de eisen van de tijd,en wordt zo nu en dan grondig herzien. Aan een nieuwe herziening wordt momenteel hardgewerkt, en zal waarschijnlijk leiden tot substantiële veranderingen vanaf cursusjaar 2019-20Na afronding van de Bachelor kunnen studenten zich aanmelden voor een van RSM’s Masterprogramma’s die in het teken staan van verdieping in één van de bedrijfskundige specialismen.Ingaande studiejaar 2017-18 geldt er overigens geen automatische, maar moetenstudenten zichextra kwalificeren. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 5.Internationale ervaringen zijn uiterst belangrijk voor toekomstige managers. RSM heeft vanoudsher een uitgebreid uitwisselingsprogramma zowel in de bachelor en in de masterfase.Vanaf afgelopen cursusjaar is het tevens mogelijk een extra zgn Sandwich jaar in te bouwenwaardoor het mogelijk wordt om zowel uitwisseling, stage als minor te doen. Deopleidingsstructuur is zodanig gekozen, dat deze past binnen de internationaalgeharmoniseerde bachelor-master structuur. De opleiding wordt alom erkend als een opleidingvan uitstekend niveau. Dat betekent dat onze studenten met hun RSM bachelordiploma eenwaardevolle sleutel in handen hebben om zich op RSM en daarbuiten optimaal verder teontwikkelen. Men maakt met het BScBA-diploma van RSM een prima kans om eenmasteropleiding te mogen volgen aan goede scholen over de hele wereld. Andersom volgensteeds meer buitenlandse studenten een bachelor- of masteropleiding aan RSM.4

Een continue ontwikkeling in het onderwijs en leerproces betreft het gebruik van InformatieTechnologie. Onze opleiding maakt momenteel grootschalig gebruik van Blackboard, dat vanafcursusjaar 2018-19 vervangen zal worden door Canvas. Daarnaast zijn er binnen de velevakken telkens nieuwe vormen van e-learning aan te treffen. Zo zijn ‘webcast’ modulesbeschikbaar, zodat de student altijd en overal toegang heeft tot studie- en oefenmateriaal. HetStudie Informatie Netwerk (SIN-Online) is het kanaal waarmee RSM-studenten op de hoogteblijven van allerlei studiezaken en via het studieregistratiesysteem Osiris-Student kan mencontinu op de hoogte blijven van de behaalde studieresultaten. De portal, ‘’MyEUR’’ is de ingangtot de belangrijkste onderwijs-informatiesystemen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dezeportal biedt studenten, waar ook ter wereld, toegang tot faciliteiten als webmail, Osiris-Student,Canvas, SIN-Online en de Universiteitsbibliotheek.RSM doet er alles aan om haar vele studenten een optimale leeromgeving te bieden. Het is aande student om daar optimaal gebruik van te maken.Ik wens onze studenten een vruchtbare, creatieve en inspirerende studietijd toe.Prof.dr. E. WaartsOnderwijsdecaanRotterdam School of Management, Erasmus University5

1Rotterdam School of Management,Erasmus University1.1GeschiedenisDe Rotterdamse bedrijfskundeopleiding vindt haar oorsprong in 1970 toen de eerste cursus vande Interfaculteit Bedrijfskunde van start ging. Deze Interfaculteit was een joint-venture van detoenmalige Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en de Technische HogeschoolDelft en verzorgde een postkandidaatsopleiding in de Bedrijfskunde. Deze postkandidaatsopleiding paste evenwel niet in de nieuwe structuur van het universitaire onderwijs, die beginjaren tachtig in Nederland werd ingevoerd. De interfaculteit werd onderdeel van de ErasmusUniversiteit, als faculteit Bedrijfskunde. In 1984 startte een volledige vierjarige opleidingBedrijfskunde met 99 studenten. Vanaf studiejaar 2002-2003 zijn alle opleidingengeherstructureerd volgens het Europese bachelor-mastermodel (3 1). Inmiddels telt de faculteitruim 6.000 studenten. Het aantal eerstejaars studenten voor de Bedrijfskunde opleidingbedraagt jaarlijks ca. 850. Sinds het studiejaar 2000-2001 wordt ook een volledig Engelstaligevariant van de bacheloropleiding Bedrijfskunde aangeboden: International BusinessAdministration met een jaarlijkse intake van max. 550 studenten. Ook is een parttimeprogramma in Bedrijfskunde ontwikkeld dat sinds 1995 in de avonduren aangeboden wordt.Vanaf midden jaren tachtig werd een aantal andere programma’s ontwikkeld waaronder hetpostdoctorale MBA (Master of Business Administration) programma, via een afzonderlijkeentiteit, de Rotterdam School of Management (RSM BV). In 2005 zijn RSM BV en de faculteitBedrijfskunde een fusie aangegaan met als uitkomst een nieuwe eenheid, de Rotterdam Schoolof Management, Erasmus University (RSM).RSM heeft internationalisering altijd zeer belangrijk gevonden. Al in 1989 werd de faculteit metde opleiding Bedrijfskunde als enige bedrijfskundeopleiding in Nederland toegelaten tot hetCEMS netwerk, nu uitgegroeid tot een wereldwijd consortium van 31 vooraanstaande businessschools en meer dan 70 corporate partners die gezamenlijk het CEMS MiM programmaaanbieden. Ook werd de faculteit als enige in Nederland toegelaten tot het Partnership inInternational Management netwerk (PIM), een wereldwijd netwerk op het gebied vanstudentenuitwisseling van meer dan 60 top business schools over de wereld. RSM is exclusiefNederlands lid van beide netwerken. Daarnaast is er een veelheid aan internationalesamenwerkingsverbanden zowel met betrekking tot onderwijs als op het gebied van onderzoek.Onder meer door het internationale karakter van haar programma’s heeft RSM in Nederland eenvooraanstaande plaats veroverd binnen het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en genietzij wereldwijd bekendheid en erkenning. De school is als een van de weinige business schools‘triple accredited’, vanwege de internationale accreditatieorganen voor business schools:AACSB, EQUIS en AMBA.6

1.2Organisatie1.2.1Erasmus Universiteit RotterdamDe Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationale wetenschappelijke werkplaats voorkritisch denken en academische vorming, gedreven door een nadrukkelijke oriëntatie op actuelemaatschappelijke vraagstukken. Zij concentreert haar expertise op drie domeinen waarin deuniversiteit nationaal en internationaal een naam heeft hoog te houden. Economie en ManagementGeneeskunde en GezondheidRecht, Cultuur en MaatschappijDe Erasmus Universiteit rekent tot haar kerntaken: kennis genereren uit onderzoek, kennisdelen in onderwijs en kennis overdragen aan de maatschappij. De drijfveren zijn academischenieuwsgierigheid, kritische reflectie en maatschappelijke betrokkenheid.1.2.2Management RSMMissie van RSMRotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is een drijvende kracht achterpositieve verandering in de wereld.Waarden van RSMVoortbouwend op de rijke ondernemerscultuur van Rotterdam en Nederland biedt RSMmanagementonderzoek, onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid, zodat mensen enorganisaties overal ter wereld kunnen floreren. We helpen studenten, academici enzakenmensen om kritische, creatieve, betrokken en samenwerkende denkers en doeners teworden.RSM Executive Board (RSM EB)Het RSM Executive Board team, bestaande uit de Dean, de Dean of Faculty, Director ofOperations, Dean of Education en Dean of Research bespreekt de dagelijkse zaken van deschool en neemt hier beslissingen over.De algemene leiding van RSM berust bij de decaan:Prof.dr. S.L. van de VeldeKamer: Mandeville Building, T6-53Tel. 010-4082994 en 010- 4089008 (secretariaat)In de uitvoering van zijn bestuurlijke en beheerstaken wordt de decaan ondersteund door hetRSM EB. Het EB vergadert, onder voorzitterschap van de decaan, in de volgendesamenstelling:Dean of FacultyDean of EducationDean of Research and Scientific Director ERIMProf.dr. D. van DierendonckProf.dr. E. WaartsProf.dr. P.P.M.A.R.HeugensDean of Executive EducationDirector of OperationsDirector of Operations BVProf.dr.ir. F.G.H. HartmannDrs. A.F.E. Van de GraafR. Goins7

RSM Strategic Platform (RSM SP)Het RSM Strategic Platform Committee (RSM SP) team bestaat uit senior academici enmedewerkers en steunt de Decaan met het uitstippelen van beleid, het formuleren vanbeleidsplannen en het uitvoeren van strategische keuzes.De RSM SP vergadert, onder voorzitterschap van de decaan, in de volgende sam

Bedrijfskunde met 99 studenten. Vanaf studiejaar 2002-2003 zijn alle opleidingen geherstructureerd volgens het Europese bachelor-mastermodel (3 1). Inmiddels telt de faculteit ruim 6.000 studenten. Het aantal eerstejaars studenten voor de Bedrijfskunde opleiding bedraagt jaarlijks ca. 850.

Related Documents:

BSc Bedrijfskunde - Studiegids - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam . 18] Zie ook vakbeschrijvingen: Home Studiegids Studiegids BSc Bedrijfskunde Programma eerste jaar Studiegids . Bachelor Bedrijfskunde - en .

STUDIEGIDS BSc BEDRIJFSKUNDE. 2 Studiegids Bedrijfskunde 2017-2018 Page 2 . Doelstelling van de opleiding Bedrijfskunde 18 Beroeps-en opleidingsprofiel 19 Eindtermen van de Bacheloropleiding 20 . - Bachelor opleiding Bedrijfskunde,

BSc BEDRIJFSKUNDE BACHELOR BESTE UNIVERSITEIT 3e plaats TOPOPLEIDING. 1 BBK901 . Studierooster BSc Bedrijfskunde 2019-2020 11 Opleidingsschema bachelor Bedrijfskunde 2019-2020 13 Minoren 14 Programma Liberal Arts & Sciences – Open bachelor Bedrijfskunde 14 . Voor u ligt de nieuwe studiegids van onze bacheloropleiding Bedrijfskunde, en ons .

18 19 Open Universiteit www.ou.nl BSc BEDRIJFSKUNDE bachelor STUDIEGIDS. 1 BBK802 Inhoud Voorwoord 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde (BSc) 4 Student aan het woord: Willem Zelisse 8 Hulp nodig bij het plannen van je studie? 9 Preferent leerpad (temporooster) BSc Bedrijfskunde 2018-2019 10

Studiegids BSc Bedrijfskunde BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc International Business Administration . 18] Zie ook vakbeschrijvingen: Home Studiegids Studiegids BSc Economie & Bedrijfseconomie Programma tweede jaar Studiegids BSc Bedrijfskunde BSc Economie & Bedrijfseconomie

BSc INFORMATICA bachelor STUDIEGIDS. BIN802 1 . Opleidingsmogelijkheden Bachelor of Science binnen de Open Universiteit 5 Informatica heeft de toekomst 6 Bacheloropleiding Informatica (BSc) 7 Vernieuwing van de bacheloropleiding Informatica 11 . bedrijfskunde, informatiekunde en informatica. Onze faculteit herbergt al deze

12 Studierooster 30 EC BSc Bedrijfskunde 2020-2021 14 Opleidingsschema Bachelor Bedrijfskunde 17 Cursusbeschrijvingen 32 Multi-disciplinary Research Program Learning and Innovation in Resilient systems . studiegids van onze bacheloropleiding Bedrijfskunde. In deze gids vindt u uitleg over onze opleiding,

In Abrasive Jet Machining (AJM), abrasive particles are made to impinge on the work material at a high velocity. The jet of abrasive particles is carried by carrier gas or air. The high velocity stream of abrasive is generated by converting the pressure energy of the carrier gas or air to its kinetic energy and hence high velocity jet. The nozzle directs the abrasive jet in a controlled manner .