Studiegids BSc Economie En Bedrijfseconomie 2015-2016

2y ago
55 Views
2 Downloads
353.23 KB
35 Pages
Last View : 3d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Julia Hutchens
Transcription

BSc Economie en Bedrijfseconomie - Studiegids - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamHomeEnglishAlgemene VU siteSitemapContactZoek personenVUnet studenten en kAfdelingen & InstitutenOver de faculteitAlumniZoekenNieuws en AgendaHome Studiegids Studiegids BSc Economie & BedrijfseconomieStudiegidsBSc BedrijfskundeBSc Economie &BedrijfseconomieStudiegids BSc Economie en Bedrijfseconomie2015-2016Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving van het Bachelorprogramma Economie enBedrijfseconomie.Programma eerste jaarProgramma tweede jaarProgramma derde jaarKeuzevakken derde jaarIntekenen vakken ententamensDe beschrijving voor jaar 1 en 2 heeft betrekking op het programma dat met ingang van hetacademisch jaar 2014-2015 is gestart. Voor een indicatie van hoe het nieuwe derde jaar er uitgaan zien, zie het overzicht. De beschrijving voor jaar 3 is van toepassing voor studenten die inhet academisch jaar 2013-2014 of eerder aan de opleiding zijn begonnen. Voor studenten uiteerdere jaren die nog tweedejaarsvakken dienen te volgen is een overgangsregeling vantoepassing.- Naar individule vakbeschrijvingen.ScriptieStageWerkvormenToetsing, aMissie, kernaspecten eneindtermenVerder studerenVakbeschrijvingenBSc Econometrie enOperationele ResearchBSc International BusinessAdministrationMSc Accounting and ControlDe bacheloropleiding heeft tot doel om breed georiënteerde economen op te leiden die i) in staatzijn tot een verantwoorde beroepsuitoefening in een economisch georiënteerd beroepsprofiel, enii) met succes kunnen instromen in nationale en internationale masterprogramma’s Economie,Bedrijfseconomie en/of Bedrijfskunde. Centraal in de opleiding staat het combineren vanpraktische, op de beroepspraktijk gerichte, en academische kennis en vaardigheden.ProgrammaDe bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie duurt drie jaar. Elk jaar heeft een studielastvan 60 studiepunten (EC) waarbij één EC staat voor 28 uur studeren. Het eerste jaar, debasisopleiding, is voor alle studenten hetzelfde. In het tweede jaar specialiseer je je in de richtingvan Algemene Economie of Bedrijfseconomie. Als je kiest voor Bedrijfseconomie bepaal jehalverwege het tweede jaar of je je verder gaat specialiseren in Accounting, Finance of Marketing.Tijdens het tweede jaar verdiep je ongeacht je keuze voor een bepaalde richting ook jemethodologische kennis en je ethisch en filosofisch denkkader.De eerste helft van je derde jaar heb je een volledig vrij in te vullen keuzeruimte. Je kunt dezeperiode gebruiken om naar het buitenland te gaan, een stage te lopen, een verdiepende minoraan de faculteit te volgen, een minor te volgen aan een andere faculteit, of je voor te bereiden opeen Research Master als je een academische carrière ambieert. De tweede helft van het derdejaar rond je de bacheloropleiding af met een verdere verdieping in je specialisatierichting en hetschrijven een scriptie.MSc Business AdministrationJaar 1: Nieuwe programma met ingang van 2014-2015MSc Business Administration:Financial Markets andRegulationMSc Business in Society (JointResearch Master’sprogramme)MSc Econometrics andOperations ResearchJaar 2: Basisprogramma met ingang van 2015-2016 (Voor studenten begonnen in 2014-2015)Jaar 3: verplicht en keuze – voorbereiden op master of arbeidsmarkt (Voor studenten begonnenin 2013-2014 of eerder)MasteropleidingenArbeidsmarktPostgraduate opleidingenMSc EconomicsMSc Entrepreneurship (Jointdegree Master’s programme)Intekenen vakken en tentamensOm vakken te kunnen volgen en tentamens te kunnen afleggen moet je je inschrijven op Vunet.Zie VUnet voor informatie over intekenen vakken en tentamens, deze pagina zal nog geüpdatetworden voor 2015-2016.MSc FinanceMSc MarketingMSc Spatial, Transport andEnvironmental EconomicsParttime MSc Accounting &ControlParttime MSc BusinessAdministrationParttime MSc MarketingUitwisseling en internationaliseringHet is mogelijk en zelfs aan te raden om een gedeelte van je studie te verrichten in het buitenland.De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met veel universiteiten binnen en buiten Europa.Lees verder op Studeren in het buitenland.Toetsing, examenreglement, overgangsregelingenDe stof die behandeld is in de colleges, wordt schriftelijk getentamineerd. De tentamens kunnen uitzowel open vragen als meerkeuzevragen bestaan. Soms is je tentamencijfer meteen je eindcijfer,soms wordt dit eerst gemiddeld met het cijfer van één of meer opdrachten/tussentoetsen die jetijdens de colleges hebt moeten maken. De weging van deze onderdelen kan verschillen, ziehiervoor de Course Manuals. Ook kan het zijn dat er een programmaonderdeel is veranderd en ereen overgangsregeling van kracht is. Voor meer informatie zie: Toetsing, examenreglement,overgangsregelingen.Premaster Accounting 16 9:34:42]Zie ook ngen

BSc Economie en Bedrijfseconomie - Studiegids - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamControlPremaster BusinessAdministrationPremaster EntrepreneurshipPremaster FinancePremaster MarketingHonoursprogrammaAan excellente studenten biedt de faculteit extra mogelijkheden in de vorm vaneen honoursprogramma om zich academisch verder te ontwikkelen. Dit programma is Engelstaligen omvat minimal 30 EC met speciaal ontwikkelde, kleinschalige, extra cursussen met eenintensieve docent-student interactive. Minstens twee vakken volg je samen met honoursstudentenvan andere faculteiten. Voor deelname aan het VU honoursprogramma geldt eentoelatingsprocedure mede gebaseerd op je resultaten van het eerste jaar. Het VUhonoursprogramma doe je vooral vanaf het tweede jaar met uiterste aanmelddatum 1 mei van jeeerste jaar maar er is al eerder de mogelijkheid om ter kennismaking de eerstejaars Honourscursus te volgen tijdens de tweede helft van je eerste jaar.Vakbeschrijvingen Copyright Vrije Universiteit AmsterdamVoeg toe aan [1-4-2016 merPrivacy statement

Programma eerste jaar - BSc Economie & Bedrijfseconomie - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamHomeEnglishAlgemene VU siteSitemapContactZoek personenVUnet studenten en kAfdelingen & InstitutenOver de faculteitAlumniZoekenNieuws en AgendaHome Studiegids Studiegids BSc Economie & Bedrijfseconomie Programma eerste jaarStudiegidsEconomie en Bedrijfseconomie (BSc)Zie ook vakbeschrijvingen:BSc rogramma eerste jaarBSc Economie &BedrijfseconomiePeriode 1(sept-okt)Economic ChallengesQuantitative Research Methods ITutorgroepen6 EC6 EC----Keuzevakken derde jaarPeriode 2(nov-dec)Microeconomics IMarketing I6 EC6 ECIntekenen vakken ententamensPeriode 3(januari)Academic Skills6 ECPeriode 4(febr-mrt)Macroeconomics IAccounting I6 EC6 ECPeriode 5(apr-mei)Finance IEconomics and Management of Organizations6 EC6 ECPeriode 6(juni)Programming for Economists6 ECProgramma eerste jaarProgramma tweede jaarProgramma derde jaarScriptieStageWerkvormenToetsing, aMissie, kernaspecten eneindtermenVerder studerenVakbeschrijvingenBSc Econometrie enOperationele ResearchBSc International BusinessAdministrationMSc Accounting and ControlMSc Business AdministrationMSc Business Administration:Financial Markets andRegulationMSc Business in Society (JointResearch Master’sprogramme)Het eerste jaar bestaat uit tweemaal twee perioden van acht weken en tweemaal een periode vanvier weken. In elke periode van acht weken zijn de eerste zes weken collegeweken, de zevendeweek is bestemd voor zelfstudie en eventuele hertentamens, de achtste week is detentamenweek. De studielast per periode van acht weken is 12 EC, de twee perioden van vierweken kennen elk een studielast van totaal 6 EC.Bij aanvang van het eerste jaar krijg je met een aantal andere studenten een tutor toegewezen.De tutor helpt je je weg te vinden bij het studeren aan de universiteit. Gedurende het eerste jaarzul je in het kader van het tutoraat deelnemen aan een aantal workshops en groeps- en individuelebijeenkomsten hebben met je tutor. Deelname aan het tutoraat is verplicht.Als nieuwe eerstejaarsstudent in een bacheloropleiding ben je verplicht de Taaltoets Nederlandsaf te leggen. De Taaltoets wordt gehouden in periode 1 en maakt bij Economie enBedrijfseconomie deel uit van het vak Academic Skills in periode 3. De Taaltoets moet met eenvoldoende zijn afgerond om de studiepunten voor het vak Academic Skills te krijgen. (Zie voorTaaltoets Nederlands etsnederlands/index.asp)Aan het begin van elke periode is er op Blackboard voor elk vak een Course Manual beschikbaar.Hierin vind je uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van het vak.MSc Econometrics andOperations ResearchMSc EconomicsMSc Entrepreneurship (Jointdegree Master’s programme) Copyright Vrije Universiteit AmsterdamMSc FinanceMSc MarketingMSc Spatial, Transport andEnvironmental EconomicsParttime MSc Accounting &ControlParttime MSc BusinessAdministrationParttime MSc MarketingPremaster Accounting jaar/index.aspx[1-4-2016 9:35:02]

Programma eerste jaar - BSc Economie & Bedrijfseconomie - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamControlPremaster BusinessAdministrationPremaster EntrepreneurshipPremaster FinancePremaster MarketingVakbeschrijvingenVoeg toe aan omie/programma-eerste-jaar/index.aspx[1-4-2016 9:35:02]FlickrTwitterYouTubeDisclaimerPrivacy statement

Programma tweede jaar - BSc Economie & Bedrijfseconomie - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamHomeEnglishAlgemene VU siteSitemapContactZoek personenVUnet studenten en kAfdelingen & InstitutenOver de faculteitAlumniZoekenNieuws en AgendaHome Studiegids Studiegids BSc Economie & Bedrijfseconomie Programma tweede jaarStudiegidsEconomie en Bedrijfseconomie (BSc)Zie ook vakbeschrijvingen:BSc rogramma tweede jaarBSc Economie &BedrijfseconomieProgramma eerste jaarPeriodeEconomicsBusiness EconomicsProgramma tweede jaar1QuantitativeResearch MethodsIIQuantitative Research Methods IIMacro-EconomicsIIAccounting IIInternational Tradeand DevelopmentEconomicsFinance IIRegional andUrban EconomicsMarketing II3EthicsEthics4Micro-Economics IIProgramma derde jaarKeuzevakken derde jaarIntekenen vakken ententamensScriptie2StageWerkvormenToetsing, aMissie, kernaspecten eneindtermenVerder studerenVakbeschrijvingenBSc Econometrie enOperationele ResearchBSc International BusinessAdministrationFinance TrackAccountingTrackMarketing ngEngineeringLawLawLawPublic Economics5MSc Accounting and ControlEnvironmental andTransportEconomicsMonetaryEconomicsFinance TrackAccountingTrackMarketing TrackCorporate FinanceManagementAccountingValue basedMarketingManagementAccounting ofValue basedMarketingCorporateFinance of Valuebased MarketingCorporateFinance ofManagementAccountingMSc Business AdministrationMSc Business Administration:Financial Markets andRegulationMSc Business in Society (JointResearch Master’sprogramme)MSc Econometrics andOperations ResearchMSc EconomicsMSc Entrepreneurship (Jointdegree Master’s programme)MSc FinanceMSc MarketingMSc Spatial, Transport andEnvironmental EconomicsParttime MSc Accounting &ControlParttime MSc BusinessAdministration6Research PaperResearch PaperHet tweede jaar is het jaar waarin je belangrijke keuzes maakt. Je start het jaar in de zogenaamde‘track’ Economie óf Bedrijfseconomie. En als je kiest voor bedrijfseconomie bepaal je halverwegehet tweede jaar of je je verder gaat specialiseren in Accounting, Finance of Marketing. Tijdens hettweede jaar verdiep je ongeacht je keuze voor een bepaalde richting ook je methodologischekennis en je ethisch en filosofisch denkkader.Het tweede jaar bestaat net als het eerste jaar uit tweemaal twee perioden van acht weken entweemaal een periode van vier weken. In elke periode van acht weken zijn de eerste zes wekencollegeweken en is de zevende week bestemd voor zelfstudie en eventuele hertentamens, deachtste week is de tentamenweek. Per periode van acht weken krijg je twee vakken van elk 6 EC.De studielast per periode van acht weken is 12 EC. Per vak krijg je zes tot acht uur college perweek. Dit kan bestaan uit alleen hoorcolleges met instructiecolleges of hoorcolleges metinstructiecolleges en werkcolleges. De twee perioden van vier weken kennen elk een studielastvan totaal 6 EC.Na twee blokken van acht weken volgt telkens een korte periode van vier weken met één vak van12 EC. Je krijgt in de korte periodes van 4 weken ongeveer 12 uur college per week.De totale studielast van het tweede jaar is net als die van het eerste en derde jaar 60 EC.Parttime MSc MarketingPremaster Accounting jaar/index.aspx[1-4-2016 9:35:18]

Programma tweede jaar - BSc Economie & Bedrijfseconomie - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamControlPremaster BusinessAdministration Copyright Vrije Universiteit AmsterdamPremaster EntrepreneurshipPremaster FinancePremaster MarketingVakbeschrijvingenVoeg toe aan omie/programma-tweede-jaar/index.aspx[1-4-2016 9:35:18]FlickrTwitterYouTubeDisclaimerPrivacy statement

Programma derde jaar - BSc Economie & Bedrijfseconomie - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamHomeEnglishAlgemene VU siteSitemapContactZoek personenVUnet studenten en kAfdelingen & InstitutenOver de faculteitAlumniZoekenNieuws en AgendaHome Studiegids Studiegids BSc Economie & Bedrijfseconomie Programma derde jaarStudiegidsEconomie en Bedrijfseconomie (BSc)Zie ook vakbeschrijvingen:BSc rogramma derde jaarBSc Economie &BedrijfseconomieProgramma eerste jaarMethoden en technieken van onderzoek voor AE/FE*(Algemene Economie/Financiële Economie, nodigvoor doorstroom naar MSc in Economics, MSc Financeen MSc STREEM)of Keuzevak (1)Een kernvak, te kiezen uit:- Financial Accounting- Macro-Economie- Marketing6 ECMethoden en technieken van BE (bedrijfseconomisch)onderzoek* (nodig voor doorstroom naar MSc in Marketing,MSc Accounting and Control en MSc Business Administration)of Keuzevak (1)Een kernvak, te kiezen uit:- Corporate Finance- Management and Organization: Consulting Debates- Micro-economics6 ECPeriode 3(januari)EthiekWerkcollege** behorende bij kernvak, te kiezen uit:- Accounting (FA/MA)- Corporate Finance- Macro-Economie- Management en organisatie- Marketing- Micro-economie3 ECZie p.4Periode 4(feb-mrt)Werkcollege (vervolg)Keuzevak (2)Keuzevak (3)6 EC6 EC6 ECPeriode 5(apr-mei)BachelorscriptieKeuzevak (4)zie p.66 ECPeriode 6(juni)Bachelorscriptie9 ECPeriode 1(sept-okt)Programma tweede jaarProgramma derde jaarKeuzevakken derde jaarIntekenen vakken ententamensScriptiePeriode 2(nov-dec)StageWerkvormenToetsing, aMissie, kernaspecten eneindtermenVerder studerenVakbeschrijvingenBSc Econometrie enOperationele ResearchBSc International BusinessAdministrationMSc Accounting and ControlMSc Business AdministrationMSc Business Administration:Financial Markets andRegulationMSc Business in Society (JointResearch Master’sprogramme)MSc Econometrics andOperations ResearchMSc EconomicsMSc Entrepreneurship (Jointdegree Master’s programme)MSc FinanceParttime MSc BusinessAdministrationParttime MSc MarketingPremaster Accounting and6 EC6 EC** Een werkcollege is alleen toegankelijk als je het bijbehorende kernvak hebt gedaan.Vanwege de aard van het werkcollege (materiaal verzamelen, paper schrijven, presenterenen verdedigen) is dit vak verspreid over periode 3 en 4.De beschrijving voor jaar 3 is van toepassing voor studenten die in het academisch jaar 20132014 of eerder aan de opleiding zijn begonnen. Voor een indicatie van hoe het derde jaar er uitgaat zien voor studenten die in het academische jaar 2014-2015 of later aan de opleiding zijnbegonnen, zie het overzicht.Schematisch ziet het derde jaar er als volgt uit:Parttime MSc Accounting &Control* Let op: de Master van je keuze bepaalt welke variant Methoden en Technieken je volgt:·         Voor doorstroom naar MSc Economics, MSc Finance en MSc Streem kies je Methoden enTechnieken AE/FE in periode 1 en een keuzevak in periode 2;·         Voor doorstroom naar MSc Marketing, Accounting & Control en Business Administrationkies je Methoden en Technieken BE in periode 2 en een keuzevak in periode 1.MSc MarketingMSc Spatial, Transport andEnvironmental Economics6 EC6 ECVerplichte onderdelen (36 EC)Bachelorscriptie (9 EC)Methoden en technieken van onderzoek (6 EC)Ethiek (3 EC)Twee kernvakken uit:Corporate Finance (6 EC)Financial Accounting (6 EC)Macro-economie (6 EC)Management en organisatie: Adviesvraagstukken (6 aar/index.aspx[1-4-2016 9:35:27]

Programma derde jaar - BSc Economie & Bedrijfseconomie - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit AmsterdamControlPremaster BusinessAdministrationPremaster EntrepreneurshipPremaster FinanceMarketing (6 EC)Micro-economie (6 EC)Een werkcollege behorend bij een kernvak (6 EC)Keuzeruimte (24 EC)Je moet in totaal 24 EC aan keuzevakken besteden. Je kunt de keuzeruimte invullen metbijvoorbeeld vier vakken van 6 EC, maar andere combinaties zijn ook mogelijk.Premaster MarketingIn de keuzeruimte kun je:VakbeschrijvingenVoldoen aan de ingangseisen van een master (12-24 EC). Zie ook toelatingseisen MScBusiness Administration en toelatingseisen MSc Accounting & Control, Econometrics & OR,Economics, Finance, Marketing, Entrepreneurship, STREEM en MPhil.Een (inter)nationale stage doen (maximaal 12 EC)Kiezen voor keuzevakken van een andere faculteit, een andere universiteit en/of in hetbuitenland (let op: dit kan alleen na goedkeuring door de Examencommissie)Een aantal derdejaarsvakken wordt in het Engels aangeboden. Dit is deels als voorbereiding op deEngelstalige masteropleidingen, deels om ruimte te bieden aan internationale studenten.ToelichtingHet derde jaar bestaat uit verplichte vakken, kernvakken en keuzevakken. Daarnaast moet je eenwerkcollege volgen en een bachelorscriptie schrijven. De verplichte vakken worden door elkederdejaars student gevolgd. De kernvakken en sommige keuzevakken in het derde jaar vormenhet voorsorteertraject naar de masteropleiding. Van de kernvakken moet je er twee kiezen.Keuzevakken zijn voor een belangrijk deel bedoeld om je opleiding te verbreden en zijn vrij tekiezen uit een lijst beschikbare vakken. Sommige keuzevakken zijn verplicht als je naar eenbepaalde master wilt doorstromen. Het is dus zaak om je goed te oriënteren op je kernvakken enkeuzevakken om een goede aansluiting met de masteropleiding van je keuze te waarborgen. Zievoor meer informatie de Masteropleidingen en toelatingseisen.Het derde jaar is dus sterk

Studiegids BSc Bedrijfskunde BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc International Business Administration . 18] Zie ook vakbeschrijvingen: Home Studiegids Studiegids BSc Economie & Bedrijfseconomie Programma tweede jaar Studiegids BSc Bedrijfskunde BSc Economie & Bedrijfseconomie

Related Documents:

BSc Bedrijfskunde - Studiegids - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam . 18] Zie ook vakbeschrijvingen: Home Studiegids Studiegids BSc Bedrijfskunde Programma eerste jaar Studiegids . Bachelor Bedrijfskunde - en .

Bedrijfskunde. Centraal in de opleiding staat het combineren van praktische, op de beroepspraktijk gerichte, en academische kennis en vaardigheden. Programma De bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie duurt drie jaar. Elk jaar heeft een studielast van 60 studiepunten (EC) waarbij één EC staat voor 28 uur studeren.

Microbiology Laboratory – BSC 242/312 Freshwater Studies – BSC 320 Plant Biology – BSC 360 Invertebrate Zoology – BSC 376 Molecular Biology – BSC 439/539 Integrated Genomics – BSC 442/542 General Entomology – BSC 475/575 Aquatic Insects – BSC 476/576 Stream Ecology – BSC 490/590 Appendi

STUDIEGIDS BSc BEDRIJFSKUNDE. 2 Studiegids Bedrijfskunde 2017-2018 Page 2 . Doelstelling van de opleiding Bedrijfskunde 18 Beroeps-en opleidingsprofiel 19 Eindtermen van de Bacheloropleiding 20 . - Bachelor opleiding Bedrijfskunde,

18 19 Open Universiteit www.ou.nl BSc BEDRIJFSKUNDE bachelor STUDIEGIDS. 1 BBK802 Inhoud Voorwoord 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde (BSc) 4 Student aan het woord: Willem Zelisse 8 Hulp nodig bij het plannen van je studie? 9 Preferent leerpad (temporooster) BSc Bedrijfskunde 2018-2019 10

Studiegids Economie BSc programma cohort 2019-2020 5 Het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen bestaat uit: mw. drs. A. Lachmon-Alakhramsing (Decaan) mw. P. Crawford-Nesty MA (Secretaris ) Bij de uitvoering van haar werkz

BSc INFORMATICA bachelor STUDIEGIDS. BIN802 1 . Opleidingsmogelijkheden Bachelor of Science binnen de Open Universiteit 5 Informatica heeft de toekomst 6 Bacheloropleiding Informatica (BSc) 7 Vernieuwing van de bacheloropleiding Informatica 11 . bedrijfskunde, informatiekunde en informatica. Onze faculteit herbergt al deze

Scrum 1 Agile has become one of the big buzzwords in the software development industry. But what exactly is agile development? Put simply, agile development is a different way of executing software development teams and projects. To understand what is new, let us recap the traditional methods. In conventional software development, the product requirements are finalized before proceeding with .