GPHDN 4/2020 GARIS PANDUAN OPERASI POTONGAN CUKAI BULANAN .

1y ago
83 Views
1 Downloads
703.62 KB
37 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Elise Ammons
Transcription

GPHDN 4/2020GARIS PANDUAN OPERASIPOTONGAN CUKAI BULANAN DI BAWAH KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN(POTONGAN DARIPADA SARAAN) 1994 [P.U.(A) 507/1994]LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA1

GPHDN 4/2020KANDUNGANMUKA SURAT1. PENGENALAN . 3-42. OBJEKTIF . 43. TANGGUNGJAWAB MAJIKAN . 4-64. PENENTUAN AMAUN PCB . 6-105. POTONGAN DAN REBAT YANG DIBENARKAN DI BAWAH ACP . 11-136. FORMULA PENGIRAAN PCB. . 13-247. PENENTUAN AMAUN PCB BAGI SARAAN TAMBAHAN. . 24-368. PENAFIAN . 372

GPHDN 4/2020GARIS PANDUAN OPERASILEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIAPOTONGAN CUKAI BULANAN DI BAWAH KAEDAH-KAEDAH CUKAIPENDAPATAN (POTONGAN DARIPADA SARAAN) 1994 [P.U.(A) 507/1994]1.PENGENALAN1.1. Garis panduan ini bertujuan untuk membantu majikan menentukan amaunPotongan Cukai Bulanan (PCB) dengan betul dan tepat selari dengan KaedahKaedah Cukai Pendapatan (Potongan daripada Saraan) 1994 [P.U.(A)507/1994] (selepas ini dirujuk sebagai “KKCP PDS”) dan undang-undang yangberkuat kuasa pada tarikh garis panduan ini diterbitkan.1.2. PCB ialah suatu mekanisme potongan cukai pendapatan daripada saraanbulanan semasa pekerja yang diperuntukkan di bawah subseksyen 107(2)Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP). Potongan ini bertujuan untukmengurangkan beban pekerja membayar cukai sekali gus apabila cukaisebenar ditentukan.1.3. Amaun PCB ditentukan mengikut formula untuk Jadual PCB atau formulauntuk Pengiraan Berkomputer sepertimana yang ditetapkan oleh KetuaPengarah Hasil Dalam Negeri (KPHDN) dalam Jadual yang diperuntukkan dibawah kaedah 3 KKCP PDS.3

GPHDN 4/20201.4. Majikan yang tidak menggunakan perisian pembayaran gaji tauaplikasiyangdibangunkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)berhubung dengan PCB yang boleh diperoleh dari portal rasmi LHDNM diwww.hasil.gov.my.2.OBJEKTIFGaris panduan ini bertujuan untuk menerangkan—(a)tanggungjawab majikan berhubung dengan pelaksanaan PCB ke atas saraanbulanan pekerja; dan(b)3.kaedah penentuan amaun PCB.TANGGUNGJAWAB MAJIKAN3.1. Tanggungjawab majikan di bawah KKCP PDS adalah seperti berikut:(a)melaksanakan PCB daripada saraan setiap pekerja pada setiap bulanatau bulan yang berkaitan mengikut Jadual PCB atau PengiraanBerkomputer dan membayar kepada KPHDN;(b)melaksanakan potongan tambahan daripada saraan pekerja mengikutarahan yang dikeluarkan oleh KPHDN (CP38);(c)membuat bayaran PCB kepada KPHDN tidak lewat daripada 15 haribulan, bulan berikutnya;(d)mengemukakan maklumat pekerja yang lengkap dan tepat semasamembuat bayaran PCB atau CP38 seperti berikut:4

GPHDN 4/2020(i)Nombor rujukan cukai pendapatan;(ii)Nama seperti yang dinyatakan dalam kad pengenalan atau pasport;(iii)Nombor kad pengenalan atau nombor pasport; dan(iv)Amaun PCB atau CP38.Nota: Kegagalan majikan mengemukakan maklumat yang lengkap dantepat seperti di atas akan menyebabkan bayaran PCB dan CP38 tidakakan diproses.(e)mengemukakan maklumat mengenai pemberhentian pekerja;(f)menyimpan dengan selamat dokumen yang relevan berkaitan denganpekerjanya bagi tempoh tujuh tahun dari akhir tahun taksiran yangsaraan itu dipotong;(g)memaklumkan kepada setiap pekerja tentang tanggungjawab berikut:(i)mengemukakan Borang Maklumat Berkaitan Penggajian DenganMajikan-Majikan Terdahulu Dalam Tahun Semasa Bagi TujuanPotongan Cukai Bulanan (PCB) iaitu Borang PCB/TP3 bagi pekerjabaharu;(ii)mengemukakan Borang Tuntutan Potongan Dan Rebat IndividuBagi Tujuan Potongan Cukai Bulanan (PCB) iaitu Borang PCB/TP1kepada majikan jika pekerja ingin menuntut potongan dan rebatdalam bulan berkenaan. Pekerja perlu menyimpan dengan selamatsetiap resit yang berhubungan dengan tuntutan potongan dan rebatbagi tempoh tujuh tahun dari akhir tahun taksiran yang saraan itudipotong;5

GPHDN 4/2020(iii)mengemukakan maklumat peribadi dengan lengkap dan tepat sertamemaklumkan apa-apa perubahan butiran peribadi kepadamajikan; dan(iv) mengemukakan maklumat yang betul dalam apa-apa borang yangditetapkan oleh KPHDN berhubung dengan cukai yang bolehdikenakan ke atasnya dan kegagalan pekerja berbuat demikianmerupakan suatu kesalahan di bawah perenggan 113(1)(b) ACP.3.2. Menurut perenggan 75A(1)(b) ACP, pengarah syarikat yang memegang 20%modal syer biasa atau lebih dalam syarikat adalah bertanggungan secarabersesama dan berasingan atas PCB yang tidak dibayar oleh syarikat dibawah KKCP PDS. Walau bagaimanapun, tindakan hanya boleh diambilterhadap seseorang yang memegang jawatan sebagai pengarah syarikatdalam tempoh di mana jumlah PCB menjadi genap masa dan kena dibayaroleh syarikat itu.4.PENENTUAN AMAUN PCB4.1. Penentuan amaun PCB adalah berdasarkan—(a)Jadual PCB*; atau(b)Pengiraan Berkomputer.*Nota: Mulai 1 Mac 2019, Jadual PCB yang dikeluarkan oleh LHDNM adalahdalam bentuk elektronik iaitu e-Jadual PCB melalui e-CP39. Modul ini bolehdicapai dari portal rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my.4.2. Pengiraan Berkomputer adalah terpakai bagi—6

GPHDN 4/2020(a)majikan yang menggunakan sistem pembayaran gaji berkomputer yangdisediakan oleh pembekal perisian atau dibangunkan atau dikemas kinioleh majikan mengikut spesifikasi yang ditentukan dan disemak olehLHDNM; atau(b)majikan yang menggunakan sistem atau aplikasi yang dibangunkan olehLHDNM seperti berikut:(i)Kalkulator PCB; dan(ii)e-PCB.4.3. Dalam menentukan amaun PCB berdasarkan Pengiraan Berkomputer—(a)pekerja boleh membuat tuntutan potongan dan rebat yang dibenarkan dibawah ACP pada mana-mana bulan dalam tahun semasa denganmenggunakan Borang PCB/TP1; dan(b)majikan dikehendaki untuk memproses Borang PCB/TP1 pekerja tidakkurang daripada dua kali (2) dalam tahun semasa.4.4. Amaun PCB ditentukan berdasarkan kriteria berikut:4.4.1 Taraf Mastautin PekerjaTaraf mastautin seseorang individu adalah ditentukan di bawah seksyen7 ACP.(a) Pekerja Bermastautin7

GPHDN 4/2020PCB hendaklah dikira mengikut kadar cukai yang dinyatakan dibawah perenggan 1, Bahagian 1, Jadual 1 ACP. Pekerja layakmenuntut potongan dan rebat yang dibenarkan di bawah ACP.(b) Pekerja Bukan BermastautinPCB hendaklah dikira mengikut kadar cukai yang dinyatakan dibawah perenggan 1A, Bahagian 1, Jadual 1 ACP.4.4.2 Kategori PekerjaBagi maksud pengiraan PCB, pekerja diklasifikasikan kepada tiga (3)kategori seperti berikut:Kategori 1:BujangKategori 2:Berkahwin dan suami atau isteri tidak bekerjaKategori 3:Berkahwin dan suami atau isteri bekerja, berceraiatau kematian suami atau isteri, atau bujangdengan anak angkat4.4.3 Pendapatan Penggajian(a) SaraanSaraan bermaksud pendapatan berkenaan dengan perolehan ataukeuntungan daripada sesuatu pekerjaan sebagaimana yangdiperuntukkan dalam Kaedah 2 KKCP PDS.Jenis saraan yang tertakluk kepada PCB adalah seperti berikut:(i)Gaji;(ii)Upah;(iii)Bayaran kerja lebih masa;8

GPHDN 4/2020(iv)Komisen;(v)Tip;(vi)Elaun;(vii)Bonus atau insentif;(viii)Yuran pengarah;(ix)Perkuisit;(x)Skim Opsyen Saham Pekerja (SOSP);(xi)Cukai yang ditanggung oleh majikan;(xii)Ganjaran;(xiii)Pampasan kerana kehilangan pekerjaan; atau(xiv)Lain-lain saraan berhubung dengan penggajian.(b) Manfaat Berupa Barangan (MBB)MBB adalah suatu manfaat yang disediakan oleh majikan kepadapekerja dan tidak boleh ditukarkan kepada wang. Manfaat inidisifatkan sebagai pendapatan kasar daripada penggajian di bawahperenggan 13(1)(b) ACP. Nilai MBB hendaklah ditentukanberdasarkan rujukan kepada Ketetapan Umum berkaitan MBB yangdikeluarkan oleh KPHDN.(c) Nilai Tempat Kediaman (NTK)NTK merupakan penentuan nilai ke atas sesuatu tempat kediamanyang disediakan oleh majikan kepada pekerja. NTK ini disifatkansebagai pendapatan kasar daripada penggajian di bawahperenggan 13(1)(c) ACP. Nilai NTK hendaklah ditentukanberdasarkan rujukan kepada Ketetapan Umum berkaitan NTK yangdikeluarkan oleh KPHDN.4.5. Kategori saraanKategori saraan adalah seperti berikut:9

GPHDN 4/20204.5.1Saraan biasa iaitu saraan bulanan tetap yang dibayar kepadapekerja sama ada amaun yang dibayar adalah tetap atau berubahubah sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak perkhidmatansecara bertulis atau sebaliknya. Saraan biasa termasuk—(a)pekerja tiada gaji bulanan dan hanya menerima komisen;(b)gaji bulanan dibayar berdasarkan gaji hari atau jam; atau(c)gaji bulanan berubah disebabkan oleh perubahan nilaipertukaran mata wang asing.4.5.2Saraan tambahan iaitu apa-apa bayaran sebagai tambahan kepadasaraan biasa dalam bulan semasa yang dibayar kepada pekerjasama ada secara sekali gus, berkala, tertunggak atau bayaran yangtidak tetap. Saraan tambahan termasuk seperti berikut:(a)Bonus atau insentif;(b)Tunggakan gaji atau apa-apa tunggakan lain yang dibayarkepada pekerja;(c)Skim opsyen saham pekerja (jika pekerja memilih potonganPCB);(d)Cukai yang ditanggung oleh majikan;(e)Ganjaran;(f)Pampasan untuk kehilangan pekerjaan;(g)Ex-gratia;(h)Yuran Pengarah (tidak dibayar secara bulanan);(i)Komisen (tidak dibayar secara bulanan);(j)Elaun (tidak dibayar secara bulanan); atau(k)Lain-lain bayaran sebagai tambahan kepada saraan biasabulan semasa.10

GPHDN 4/20204.6. Jika amaun PCB (sebelum tolakan zakat) adalah kurang daripada RM1.00,majikan tidak perlu memotong PCB pekerja itu .5.POTONGAN DAN REBAT YANG DIBENARKAN DI BAWAH ACP5.1. Potongan Wajib5.1.1Majikan dikehendaki mengambil kira potongan wajib berikut dalammenentukan amaun PCB pekerja:(a) Potongan individu;(b) Potongan suami atau isteri;(c) Potongan anak; dan(d) Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau skimdiluluskan yang lain.5.1.2Bagi Pengiraan Berkomputer, terdapat potongan tambahan seperti dibawah yang perlu diambil kira oleh majikan dalam menentukanamaun PCB pekerja:(a) Orang kurang upaya; dan(b) Suami atau isteri kurang upaya.5.2. Potongan PilihanBagi penentuan amaun PCB secara Pengiraan Berkomputer, selain potonganwajib, pekerja juga boleh menuntut potongan pilihan yang dibenarkan dibawah ACP dengan mengemukakan Borang PCB/TP1.5.3. Rebat5.3.1 Rebat Zakat Melalui Potongan Gaji11

GPHDN 4/2020Jika seseorang pekerja telah membuat bayaran zakat kepada pihakberkuasa zakat melalui potongan gaji, majikan boleh membuat tolakanbayaran zakat itu terhadap amaun cukai yang harus dipotong bagibulan berkenaan.Contoh 1:PCB bagi Januari 2019RMZakat dibayar55.00Amaun PCB105.00PCB yang perlu dipotong selepas rebat zakat50.00(RM105.00-55.00)Contoh 2:PCB bagi Mei 2019RMZakat dibayar140.00Amaun PCB110.00PCB yang perlu dipotong selepas rebatTIADAzakat(Lebihan zakat: RM30.00)Lebihan zakat RM30.00 dalam Contoh 2 boleh dibawa ke bulanhadapan untuk ditolak daripada PCB bagi bulan berikutnya dengansyarat ia adalah dalam tahun yang sama.5.3.2 Rebat Zakat Selain Melalui Potongan GajiJika pekerja membuat apa-apa bayaran zakat selain potongan zakatbulanan daripada saraan di bawah perenggan 5.3.1, pekerja itu bolehmembuat tuntutan bayaran zakat tersebut dengan mengemukakan12

GPHDN 4/2020Borang PCB/TP1 kepada majikan dalam tahun semasa untukmenentukan amaun PCB.5.3.3 Rebat Levi Pelepasan kepada Penumpang Udara bagi PerjalananUmrah atau Perjalanan Tujuan Keagamaan Agama LainRebat yang dibenarkan adalah bersamaan dengan amaun levipelepasan yang dibayar oleh pekerja untuk dirinya sahaja. Tuntutan iniadalah terhad kepada dua (2) kali perjalanan seumur hidup.6.FORMULA PENGIRAAN PCB6.1. Amaun PCB berdasarkan Jadual PCB ditentukan mengikut formula yangberikut:PCB [(P – M) R B]12iaitu P [(Y – K*) x 12] ( Yt1 – Kt1*)** (Yt – Kt*)** – (D S QC)PJumlah pendapatan yang boleh dikenakan cukai untuk setahun;YSaraan biasa kasar bulan semasa;KCaruman KWSP atau skim diluluskan yang lain yang dibayarberkenaan dengan Y, tertakluk kepada jumlah amaun yang layaksetahun; (Yt1–Kt1) Jumlah saraan tambahan bersih terkumpul yang dibayar kepadapekerja dalam tahun semasa, tidak termasuk saraan tambahan bulansemasa;Yt1Jumlah saraan tambahan kasar terkumpul yang dibayar kepadapekerja dalam tahun semasa, tidak termasuk saraan tambahan bulansemasa;13

GPHDN 4/2020Kt1Jumlah caruman KWSP atau skim diluluskan yang lain yang dibayarberkenaan dengan Yt1, tertakluk kepada jumlah amaun yang layaksetahun;(Yt – Kt)Saraan tambahan bersih bulan semasa;YtSaraan tambahan kasar bulan semasa;KtCaruman KWSP atau skim diluluskan yang lain yang dibayarberkenaan dengan Yt tertakluk kepada jumlah amaun yang layaksetahun;*K Kt Kt1 tidak melebihi jumlah amaun yang layak setahun;**( Yt1 – Kt1) (Yt – Kt) hanya terpakai bagi pengiraan PCB bagi saraantambahan;DPotongan individu;SPotongan suami atau isteri;QPotongan bagi anak yang layak;CBilangan anak yang layak;Nilai D, S dan C ditentukan seperti yang berikut:(i)Jika kategori 1 Bujang:Nilai D Potongan individu, S 0 dan C 0;(ii)Jika kategori 2 Berkahwin dan suami atau isteri tidak bekerja:Nilai D Potongan individu, S Potongan suami atau isteri danC bilangan anak yang layak;(iii)Jika kategori 3 Berkahwin dan suami atau isteri bekerja, berceraiatau kematian suami atau isteri, atau bujang yang mempunyai anakangkat:Nilai D Potongan individu, S 0 dan C bilangan anak yang layak;MAmaun pendapatan yang boleh dikenakan cukai yang pertama bagitiap-tiap banjaran pendapatan yang boleh dikenakan cukai setahun;RKadar peratusan cukai;14

GPHDN 4/2020BAmaun cukai atas M selepas ditolak rebat cukai individu dan suamiatau isteri, jika layak.Setelah nilai P diperoleh, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1 yangnilai B bergantung kepada kategori pekerja.Jadual 1: Nilai P, M, R dan BP(RM)M(RM)R(%)5,001 - 20,00020,001 - 35,00035,001 - 50,00050,001 - 70,00070,001 - 100,000100,001 - 250,000250,001 - 400,000400,001 - 600,000600,001 - 1,000,0001,000,001 – 2,000,000Melebihi 628306.1.1BKategori 1 & 3(RM)– ,650517,650BKategori 2(RM)– ,650517,650PCB yang dinyatakan dalam Jadual PCB hendaklah tertakluk kepadaamaun PCB dibundarkan ke atas atau ke bawah kepada gandaan limasen terhampir.6.1.2Amaun minimum bagi PCB adalah RM1.6.1.3Majikan yang masih menggunakan Jadual PCB dalam raanBerkomputer atau Kalkulator PCB yang terdapat dalam portal rasmiLHDNM di www.hasil.gov.my, sekiranya pekerja—(a) memilih untuk menuntut potongan selain potongan bagi dirisendiri, suami atau isteri, anak dan caruman KWSP;15

GPHDN 4/2020(b) menerima pelarasan gaji (kenaikan atau penurunan gaji);(c) baru mula bekerja selain bulan Januari; atau(d) baru mula bekerja dengan majikan baharu dan pernah menerimasaraan daripada majikan terdahulu.6.2. Amaun PCB berdasarkan Pengiraan Berkomputer ditentukan mengikutformula yang berikut:PCB bulan semasa [(P – M) R B] – (Z X)n 1PCB bersih PCB bulan semasa – zakat bulan semasaiaitu:P [ (Y-K*) (Y1-K1*) [(Y2-K2*)n] (Yt-Kt*)**]-[D S DU SU QC ( LP LP1)]PJumlah pendapatan yang boleh dikenakan cukai untuksetahun; (Y–K)Jumlah saraan biasa bersih dan saraan tambahan bersihterkumpul tahun semasa, yang dibayar kepada pekerjasehingga sebelum bulan semasa, termasuk saraan biasabersih dan saraan tambahan bersih yang dibayar olehmajikan terdahulu, jika ada;YJumlah saraan biasa kasar dan saraan tambahan kasarterkumpul tahun semasa, yang dibayar kepada pekerjasehingga sebelum bulan semasa, termasuk saraan biasakasar dan saraan tambahan kasar yang dibayar oleh majikanterdahulu, jika ada;KJumlah caruman KWSP atau skim diluluskan yang lain yangdibayar berkenaan dengan Y dalam tahun semasa, termasuk16

GPHDN 4/2020yang dituntut di bawah penggajian terdahulu, jika ada,tertakluk kepada jumlah amaun yang layak setahun;Y1Saraan biasa kasar bulan semasa;K1Caruman KWSP atau skim diluluskan yang lain yang dibayarberkenaan dengan Y1 dalam bulan semasa, tertakluk kepadajumlah amaun yang layak setahun;Y2Anggaran saraan seperti Y1 bagi bulan seterusnya;K2Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau skim diluluskanyang lain yang dibayar bagi baki bulan yang layak [[Jumlahamaun yang layak setahun – (K K1 Kt)] / n] atau K1,mengikut mana-mana yang lebih rendah;Yt – KtSaraan tambahan bersih bulan semasa;YtSaraan tambahan kasar bulan semasa;KtCaruman KWSP atau skim diluluskan yang lain yang dibayarberkenaan dengan Yt, tertakluk kepada jumlah amaun yanglayak setahun;*K K1 K2 Kt tidak melebihi jumlah amaun yang layak setahun;** (Yt – Kt) hanya terpakai bagi pengiraan PCB bagi saraan tambahan;nn 1Baki bulan dalam setahun;Baki bulan dalam setahun, termasuk bulan semasa;DPotongan individu;SPotongan suami atau isteri;DUPotongan orang kurang upaya;SUPotongan suami atau isteri kurang upaya;QPotongan bagi anak yang layak;CBilangan anak yang layak;Nilai D, S dan C ditentukan seperti yang berikut:(i)Jika kategori 1 Bujang:Nilai D Potongan individu, S 0 dan C 0;17

GPHDN 4/2020(ii)Jika kategori 2 Berkahwin dan suami atau isteri tidakbekerja:Nilai D Potongan individu, S Potongan suami atau isteridan C Bilangan anak yang layak;(iii)Jika kategori 3 Berkahwin dan suami atau isteri bekerja,bercerai atau kematian suami atau isteri, atau bujang yangmempunyai anak angkat:Nilai D Potongan individu, S 0 dan C Bilangan anakyang layak; LPPotongan yang dibenarkan terkumpul dalam tahun semasa,termasuk daripada penggajian terdahulu, jika ada;LP1MPotongan yang dibenarkan bagi bulan semasa;Amaun pendapatan yang boleh dikenakan cukai yangpertama bagi setiap banjaran pendapatan yang bolehdikenakan cukai setahun;RKadar peratusan cukai;BAmaun cukai ke atas M selepas ditolak rebat cukai individudan suami atau isteri, jika layak;ZZakat terkumpul yang dibayar dalam tahun semasa selainzakat bulan semasa;XPCB terkumpul yang dibayar bagi bulan terdahulu dalamtahun semasa, termasuk bayaran daripada penggajianterdahulu, tetapi tidak termasuk PCB tambahan yang dimintaoleh pekerja dan bayaran ansuran cukai.6.2.16.3.Amaun minimum bagi PCB adalah RM10.Penentuan amaun PCB bagi Program Kepulangan Pakar (PKP)Pekerja yang diluluskan di bawah PKP hendaklah dikenakan cukaipendapatan pada kadar 15% atas pendapatan yang boleh dikenakan cukai18

GPHDN 4/2020bagi tempoh lima (5) tahun taksiran berturut-turut bermula dari tahun taksiranpertama yang dipilih oleh pekerja tersebut. Sekiranya jumlah pendapatan yangboleh dikenakan cukai tidak melebihi RM35,000.00, pekerja layak mendapatrebat cukai individu dan suami atau isteri sebanyak RM400.00 masing-masing.Bagi PKP, amaun PCB berdasarkan Pengiraan Berkomputer ditentukanmengikut formula yang berikut:PCB bulan semasa [(PR – T) – (Z X)]n 1PCB bersih PCB bulan semasa – zakat bulan semasaiaitu;P [ (Y- K*) (Y1-K1*) [(Y2-K2*)n] (Yt-Kt*)**] - [D S DU SU QC ( LP LP1)]PJumlah pendapatan yang boleh dikenakan cukai untuksetahun; (Y–K)Jumlah saraan biasa bersih dan saraan tambahan bersihterkumpul tahun semasa, yang dibayar kepada pekerjasehingga sebelum bulan semasa, termasuk saraan biasabersih dan saraan tambahan bersih yang dibayar olehmajikan terdahulu, jika ada;YJumlah saraan biasa kasar dan saraan tambahan kasarterkumpul tahun semasa, yang dibayar kepada pekerjasehingga sebelum bulan semasa, termasuk saraan biasakasar dan saraan tambahan kasar yang dibayar olehmajikan terdahulu, jika ada;KJumlah caruman KWSP atau skim diluluskan yang lain yangdibayar berkenaan dengan Y dalam tahun semasa,termasuk yang dituntut di bawah penggajian terdahulu, jikaada, tertakluk kepada jumlah amaun yang layak setahun;19

GPHDN 4/2020Y1Saraan biasa kasar bulan semasa;K1Caruman

Garis panduan ini bertujuan untuk membantu majikan menentukan amaun Potongan Cukai Bulanan (PCB) dengan betul dan tepat selari dengan Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan daripada Saraan) 1994 [P.U.(A) 507/1994] (selepas ini dirujuk sebagai “KKCP PDS”) dan undang-undang yang berkuat kuasa pada tarikh garis panduan ini diterbitkan.

Related Documents:

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Tujuan garis panduan ini disediakan adalah untuk edaran dalaman kepada staf akademik . ditetapkan dalam buku Panduan Akademik UTHM, dengan mengisi Borang Pengecualian Kredit Kursus. Manakala, bagi pelajar dari program Ijazah Sarjana

bangun ruang prisma segi empat lengkap beserta diagonal bidangnya, sebutkan kedudukan garis apa saja yang terdapat pada bangun ruang tersebut! Sebuah garis memotong salah satu garis sejajar. Maka garis tersebut memotong garis sejajar yang lain. Tunjukkan dengan gambar sifat garis tersebut! Dua buah kardus di tumpuk.

1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan cara dan kaedah pengurusan dan keselamatan makmal/bengkel pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Pengarah PPKKP (PGH) dan Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan garis panduan ini dipatuhi.

1 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis panduan menerangkan tatacara pengurusan kewangan kegiatan pelajar. 2.0 GLOSARI HEP-UKM Pusat Hal Ehwal Pelajar iSTAR Sistem Integrasi Bakat, Aktiviti & Resume Pelajar UKPEL Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari PTJ Pusat Tanggungjawab – HEP-

Sistem koordinat bujur-lintang (atau dalam bahasa Inggris disebut Latitude-Longitude), terdiri dari dua komponen yang menentukan, yaitu : 1. Garis dari atas ke bawah (vertikal) yang menghubung-kan kutub utara dengan kutub selatan bumi, disebut juga garis lintang (Latitude). 2. Garis mendatar (horizontal) yang sejajar dengan garis

Penyakit-penyakit pada Daun dan Pelepah Penyakit Bulai (Downy mildew) Patogen: 1. Peronosclerospora maydis (Rac.) Shaw 2. Peronosclerospora philippinensis Weston Gejala Pada permukaan daun terdapat garis-garis sejajar tulang daun berwarna putih sampai kuning diikuti dengan garis-garis khlorotik sampai coklat bila infeksi makin lanjut.

II.2 Pengukuran Titik-titik Kerangka Dasar dengan Metode Offset 13 II.3 Penarikan Garis Tegak Lurus di Lapangan 14 II.4 Penarikan Garis Lurus Sejajar Garis Ukur di Lapangan 16 II.5 Memasang Titik Sepanjang Garis Ukur di Lapangan 17 II.6 Alat Pembuat Sudut Sikur-Siku 18 BAB III Peralatan Ukur Tanah 20 III.1 Theodolit 20

AWJM, the abrasive particles are allowed to entrain in water jet to form abrasive water jet with significant velocity of 800 m/s. Such high velocity abrasive jet can machine almost any material. Fig. 1 shows the photographic view of a commercial CNC water jet machining system along with close-up view of the cutting head.