Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan .

3y ago
80 Views
2 Downloads
336.00 KB
14 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Axel Lin
Transcription

PS 5.1/2013KERAJAAN MALAYSIAGaris Panduan Pelaksanaan JawatankuasaPengurusan Kewangan Dan AkaunPERBENDAHARAAN MALAYSIA

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013KANDUNGANPELAKSANAAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN . 2KP 5.1/2013 Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa PengurusanKewangan Dan Akaun . 21.Tujuan . 22. Tafsiran . 23.Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) . 2LAMPIRAN . 4M.S. 1/4

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013PELAKSANAAN JAWATANKUASA PENGURUSANKEWANGAN DAN AKAUNKP 5.1/2013 Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan KewanganDan Akaun1.2.Tujuan1.1Pekeliling ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penubuhan, perananserta tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun(JPKA) di semua agensi Kerajaan, menetapkan format penyediaan laporanJPKA untuk memantapkan keberkesanan pemantauan tadbir urus bagimengenalpasti, menangani serta mengurangkan isu pengurusan kewangandan akaun.1.2Laporan JPKA yang disediakan oleh Kementerian, Jabatan Persekutuan diperingkat Ibu Pejabat dan Negeri, dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) akandianalisa oleh Perbendaharaan dan dibentangkan dalam MesyuaratJawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan(JKKMKPK) yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri.Tafsiran2.13.“Pusat Tanggungjawab (PTJ)” bermaksud mana-mana pejabat yangmerupakan pemegang waran Kerajaan Persekutuan yang mempunyaikuasa berbelanja.Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA)3.1JPKA hendaklah ditubuhkan di setiap Kementerian, Jabatan Persekutuan diperingkat Ibu Pejabat dan Negeri, dan Pusat Tanggungjawab (PTJ).3.2Keanggotaan JPKA di peringkat Kementerian dan Ibu Pejabat Jabatan bagiadalah seperti berikut:PengerusiPengerusi Ganti::SetiausahaAhli::Ketua Setiausaha atau Ketua PengarahTimbalan Ketua Setiausaha Kanan atauTimbalan Ketua Setiausaha atau Timbalan KetuaPengarahSetiausaha atau Ketua Bahagian Kewangani.Semua Ketua Bahagianii.Ketua atau Pegawai Audit Dalamiii.Akauntan/Pegawai PerakaunanM.S. 2/4

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013iv.3.3Pegawai-pegawai lain yang dilantik olehPengerusiKeanggotaan JPKA di peringkat Jabatan Persekutuan di Negeri atau PTJ bagiadalah seperti berikut:PengerusiPengerusi Ganti::SetiausahaAhli::Pengarah Negeri atau Ketua P T JTimbalan Pengarah Negeri atau TimbalanKetua PTJKetua Bahagian atau Ketua Unit Kewangani.Semua Ketua Bahagian atau Ketua Unitii.Akauntan atau Pegawai Perakaunaniii.Pegawai-pegawai lain yang dilantik olehPengerusi3.4Bagi tujuan perenggan 5, Pengerusi Ganti hendaklah mempengerusikanmesyuarat sekiranya mendapat arahan bertulis daripada Pengerusi.3.5Keanggotaan JPKA yang dinyatakan di perenggan 5 dan 6 hendaklahdiubahsuai mengikut kesesuaian struktur organisasi.3.6JPKA hendaklah bertanggungjawab bagi perkara-perkara yang disenaraikan dibawah dan seperti di Lampiran A:i.ii.iii.iv.Pengurusan Bajet;Pengurusan Perakaunan;Pengurusan Perolehan; danHal-hal lain yang berkaitan dengan pengurusan kewangan danakaun.3.7JPKA hendaklah mengadakan mesyuarat setiap dua (2) bulan sekali.Mesyuarat di peringkat Jabatan atau PTJ hendaklah diadakan terlebih dahulusebelum mesyuarat di peringkat Kementerian.3.8Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan laporan JPKA kepadaBahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Perbendaharaan -tiap1 Mac dan 15 Julai. Laporan JPKA pada 15 Julai hendaklah merangkumilaporan kewangan bagi tempoh Januari hingga Jun dan JPKA pada 1 Machendaklah merangkumi laporan kewangan bagi tempoh Julai hingga Disember.M.S. 3/4

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013LAMPIRANM.S. 4/4

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013 Lampiran ALAMPIRAN ATanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan AkaunSenarai ini mengandungi perkara-perkara di bawah tanggungjawab JPKA1.2.Pengurusan Bajeti.Meneliti perancangan agihan peruntukan Kementerian atau Jabatan;ii.Mengkaji prestasi perbelanjaan keseluruhan Kementerian atauJabatan dan mengesan kekurangan/kelebihan peruntukan;iii.Memastikan supaya Laporan Perbelanjaan Setengah Tahun yangdikehendaki oleh Perbendaharaan Malaysia dikemukakan dalamtempoh yang ditetapkan;iv.Meneliti perancangan untuk menggunakan lebihan bagi menampungkekurangan secara agihan semula dan pindah peruntukan;v.Memastikan semua perbelanjaan yang dilakukan adalah selarasdengan kelulusan yang telah diperolehi;vi.Memastikan semua perbelanjaan mematuhi tatacara perolehan yangditetapkan;vii.Memastikan peruntukanperbelanjaan;viii.Memastikan semua bil dibayar dalam tempoh 14 hari;ix.Memastikan semua pembayaran bil disokong dengan butir-butir dandokumen yang lengkap;x.Memastikan pembayaran bil di bawah Arahan Perbendaharaan58(a) dan Arahan Perbendaharaan 59 diselesaikan; danxi.Memastikan Laporan Kelewatan Bayaran Bil dikemukakan kepadaPerbendaharaan secara bulanan.adalahmencukupiuntukmenampungPengurusan Perakaunani.Memastikan buku vot diselenggarakanPenyelenggaraan Buku Vot;ii.Memastikan penyesuaian buku vot dengan penyata perbelanjaanterperinci Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dibuat tiap-tiapbulan;M.S. 1/3mengikutTatacara

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013 Lampiran Aiii.Memastikan penyata perbelanjaan bulanan dan tahunan disahkan;iv.Memastikan semua teguran dar naziran eSPKB diambil tindakan dankesalahan yang sama tidak berulang;iv.Memastikan Akaun Panjar Wang Tunai diuruskan mengikut ArahanPerbendaharaan dan peraturan-peraturanyang ditetapkantermasuk:(a) Menyediakan Penyata Pengesahan Baki Akaun Panjar;(b) Menyediakan Penyata Penyesuaian bagi baki mengikut rekodpemegang panjar dan baki mengikut penyata JANM dan Bank tiaptiap bulan; dan(c) Mengemukakan Sijil Perakuan Panjar dan dokumen sokongankepada Akauntan Negara dengan satu salinan kepada Ketua AuditNegara setiap tahun.v.Memastikan Kumpulan Wang Amanah, Akaun Amanah, AkaunDeposit diuruskan mengikut Arahan Perbendaharaan danperaturan-peraturan yang ditetapkan termasuk:(a) Menyediakan Penyata Kewangan bagi Kumpulan Wang Amanah,Penyata Terimaan dan Bayaran bagi Akaun Amanah;(b) Menyediakan Sijil Pengesanan Baki bagi Kumpulan WangAmanah, dan Akaun Amanah berdasarkan rekod PegawaiPengawal d e n g a n baki JANM setiap bulan;(c) Mengemaskini senarai baki individu bagi Akaun Deposit;(d) Mengambil tindakan yang sesuai ke atas akaun-akaun yang tidakaktif; dan(e) Memastikan Kumpulan Wang Amanah, Akaun Amanah danAkaun Deposit tidak berbaki debit pada bila-bila masa.vi.Memastikan Pendahuluan Diri dan Pendahuluan Pelbagai diuruskanmengikut Arahan Perbendaharaan, pekeliling dan peraturanperaturan yang berkuatkuasa termasuk:(a) Mengemaskini Daftar Pendahuluan Diri dan Daftar PendahuluanPelbagai;(b) Menyenaraikan nama pegawai yang masih belum membayarbalik pendahuluan; dan(c) Melaksanakan tindakan mengutip balik atau potongan gaji.M.S. 2/3

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia3KP 5.1/2013 Lampiran APengurusan Perolehani.Meneliti perancangan tahunan dan perancangan awal perolehan sertamenyemak prestasi perolehan yang telah dilaksanakan berdasarkanperancangan tersebut;ii.Memastikan semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan adalahberdasarkan amalan tadbir urus yang baik (good governancepractices);iii.Memastikan peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat kuasadipatuhi sepenuhnya;v.Memastikan penilaian teknikal dan kewangan yang dibuat ke atastender adalah paling menguntungkan (best value for money) kepadaKerajaan serta dilaksanakan secara telus;i.Memastikan Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa Sebut Hargabersidang dengan kerap untuk melancarkan perancangan perolehandan mempercepatkan sistem penyampaian Kerajaan;ii.Memastikan perolehan yang dilaksanakan tidak dipecah kecil untukmengelak daripada membuat pelawaan secara sebut harga atautender;iii.Memastikan kontrak ditandatangani oleh Pegawai Awam yangditurunkan kuasa oleh Menteri; daniv.Memastikan semua kontrak Kerajaan ditadbir dengan cekap dan telusserta memantau kemajuan pelaksanaan projek agar tidak mengalamikelewatan atau menjadi projek sakit.M.S. 3/3

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013 Lampiran BLAMPIRAN BLAPORAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUNKEMENTERIAN/JABATAN/PTJ: .TEMPOH: -I)PENGURUSAN BAJETA) Laporan Pengesanan Perbelanjaan Mengurus:Program / naraRMbRMc a bRMdRMJumlahBaki selepasTanggungan perbelanjaan sebenar& tanggunganeRMf c(d e)RM* g f/cx%Jumlah Besar* Peratusan berbanding dengan peruntukan dipinda.Nyatakan penjelasan dan tindakan untuk menyelesaikan masalah :(i) Perbelanjaan melebihi peruntukan : RM Penjelasan : Tindakan penyelesaian : .(ii) Perbelanjaan kurang 95% atau melebihi 100% daripada peruntukan di akhir tahun :RM Penjelasan : B) Ringkasan Laporan Pengesanan Perbelanjaan Pembangunan:Program / naraRMbRMc a bRMdRMBaki selepasJumlahTanggungan perbelanjaan sebenar& tanggunganeRMJumlah Besar* Peratusan berbanding dengan peruntukan dipinda.Nyatakan penjelasan dan tindakan untuk menyelesaikan masalah :(i) Perbelanjaan melebihi peruntukan : RM .Penjelasan : Tindakan penyelesaian : (ii) Perbelanjaan kurang 60 % daripada peruntukan di akhir tahun : RM .Penjelasan : M.S. 1/6f c* g f/c(d e) RMx%

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013 Lampiran BC) Kedudukan bil-bil tertunggak (tidak termasuk bayaran pukal)Sila gunakan Format Laporan BV346 dan BV349 dalam Sistem EspkbBV346 KEDUDUKAN BIL TERTUNGGAKPERBELANJAAN 2MINGGU 1BULAN(15-30 HARI)BILRM 1 2BULAN(31-60 HARI)BILRM 2 3BULAN(61-90 HARI)BILRM 3 BULAN( 90 a:(ii) Laporan ini hanya melaporkan bil tertunggak bagi penerima bayaran pembekal sahaja.BV 349 LAPORAN BAYARAN BIL DIBAWAH AP 58(a)Bilangan DidaftarkanBilanganNilai (RM)Jan hingga JunJulai hingga Disember* potong yang mana tidak berkenaanTerkumpulBelum SelesaiKEDUDUKAN BIL AP58(a) YANG BELUM SELESAI 2 minggu( 15 hari)BilRM 2 Minggu 1bulan(15-30 Hari)BilRM 1 2 Bulan(31-60 Hari)BilRM 2 3 Bulan(61-90 Hari)BilRMJumlah 3 Bulan( 90 Hari)BilRMBilRMNota: Jumlah Bilangan AP58(a) yang belum selesai melebihi tempoh 14 hari adalah sebahagian daripadajumlah bil tertunggak seperti di Laporan BV346D) Kedudukan Pembayaran Bil AP59:Bilangan DidaftarkanBilanganNilai (RM)Jan hingga JunJulai hingga Disember* potong yang mana tidak berkenaan *TerkumpulBelum SelesaiKEDUDUKAN BIL AP59 YANG BELUM SELESAI 2 minggu( 15 hari)BilRM 2 Minggu 1bulan(15-30 Hari)BilRM 1 2 Bulan(31-60 Hari)BilRMM.S. 2/6 2 3 Bulan(61-90 Hari)BilRMJumlah 3 Bulan( 90 Hari)BilRMBilRM

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013 Lampiran BII)PENGURUSAN PERAKAUNANA)Kedudukan Kumpulan Wang Amanah/ Akaun Amanah di bawah Seksyen 9 & Seksyen 10 AktaAcara Kewangan yen 9/Seksyen nTerkumpulRMaRMbRMcRMd a b cRMeRMfRMgAktif/TidakAktifBaki dibawa kehadapanRMh (d e)-fJumlah* Sila tanda ( ) bagi Seksyen 9 atau Seksyen 10 Akta Acara Kewangan 1957Nota : Sila sediakan senarai status Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah (aktif/tidak aktif) b ersama baki. Jelaskan tindakansusulan jika akaun tersebut tidak aktif bersama baki.Bagi Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah yang ditutup, sertakansalinan surat kelulusan dan tarikh akaun tersebut ditutup.B)Kedudukan Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman di bawah Akaun Kumpulan Wang Amanah (selaindaripada pinjaman kenderaan, perumahan dan komputer) pada : Contoh pinjaman: PinjamanPelajaran Pra Perkhidmatan dan Tabung Pinjaman Ekonomi Peneroka.JenisPinjaman 1 tahunBilangan Amaun(RM)RMRMBil 3 tahu (Dari tahun .hingga tahun semasa)1 - 3 tahunTambahanSedia Kutipan /Kurangan Baki( /-)ada*akhirBilSediaTambahanada* Kutipan /Kurangan Baki( /-)akhirRMBilTambahanSedia Kutipan /Kurangan Bakiada*akhir( /-)JumlahBesarTindakan untuk mengutip tunggakan bayaran balik pinjaman :(i)(ii)(iii)(iv)C)Kedudukan Baki Pendahuluan yang belum selesai sehingga:JenisPinjamanBilangan Amaun(RM) 1 tahun1 - 3 tahunRMRMBil 3 tahun (Dari tahun .hingga tahun semasa)TambahanSedia Kutipan /Kurangan Baki( /-)ada*akhirBilSediaTambahanada* Kutipan /Kurangan Baki( /-)akhirJumlahBesarTindakan untuk mengutip tunggakan baki pendahuluan yang belum selesai(i)(ii)(iii)(iv)M.S. 3/6RMBilTambahanSedia Kutipan /Kurangan Bakiada*akhir( /-)

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013 Lampiran BIII) PENGURUSAN PEROLEHAN(A)Perolehan Secara TenderStatus Pelaksanaan Perancangan TenderJenisPerolehanPerancangan at SetujuTerimaBil.Bil.Bil.Telah DitenderTelah Dikeluarkan Surat Setuju TerimaJumlah BesarSyarikat BumiputeraSyarikatBukan BumiputeraJum. NilaiJum. NilaiJum. dmatanKerjaJumlah(B)Perolehan Secara Sebut HargaStatus Pelaksanaan Perancangan SebuthargaJenisPerolehanPerancangan BelumTahunan DipelawaKeseluruhanBelumDikeluarkanSurat h DitenderTelah Dikeluarkan Surat Setuju Terima/Terima/Pesanan/IndenSyarikatJumlah BesarSyarikatBumiputeraBukan BumiputeraJum. NilaiJum. NilaiJum. dmatanKerjaJumlah(C)Perolehan Secara e-BiddingStatus Pelaksanaan Perancangan seluruhan e-BiddingBil.Bil.BelumDikeluarkanSurat SetujuTerimaBil.Telah Die-BiddingTelah Dikeluarkan Surat Setuju TerimaSyarikatJumlah BesarSyarikatBumiputeraBukan BumiputeraJum. NilaiJum. NilaiJum. BekalanPerkhidmatanKerjaJumlahM.S. 4/6Lain-lain(Nyatakan:cthdibatalkan)Bil.

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia(D)KP 5.1/2013 Lampiran BPerolehan Melalui Kontrak Pusat & Kontrak Pusat Sistem PanelItem Kontrak Pusat & KontrakPusat Sistem Panel (Silasenaraikan)Jumlah NilaiPerolehan(RM)1) Alat ganti jentera berat2) Poslaju3) Sampul Surat4) Alat proprietary elekronik5) Jem6) Beras7) .8) .9) .10) .JumlahM.S. 5/6

Pekeliling Perbendaharaan MalaysiaKP 5.1/2013 Lampiran BIV) ULASAN PENGERUSI MENGENAI KESELURUHAN PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN DANAKAUN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI (WAJIB DIISI) . . .( Tandatangan dan cop nama Pengerusi)Tarikh: M.S. 6/6

KEWANGAN DAN AKAUN KP 5.1/2013 Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun 1. Tujuan . Memastikan pembayaran bil di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) dan Arahan Perbendaharaan 59 diselesaikan; dan . Melaksanakan tindakan mengutip balik atau potongan gaji. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 5.1/2013 Lampiran A M.S .

Related Documents:

7. Jawatankuasa Search Committee dibentuk dalam dua jawatankuasa berasingan iaitu Jawatankuasa Induk (JKI) dan Jawatankuasa Kerja (JKK) Search Committee di setiap kementerian dan jabatan dan model keanggotaan dan tanggungjawab jawatankuasa berkenaan seperti di Lampiran A. Keanggotaan dan tanggungjawab kedua-dua jawatankuasa seperti berikut:

Penubuhan Jawatankuasa Induk Pelantikan Jawatankuasa Perumahan dan Pembayaran elaun khas Tanggungjawab dan tugas semua ahli Jawatankuasa Perumahan JAWATANKUASA YANG BERTANGGUNGJAWAB 1. Jawatankuasa Induk Rumah Kerajaan 2. Jawatankuasa Perumahan Bandaraya Kota Kinabalu DAERAH Jawatankuasa Kecil Perumahan

Jawatankuasa-jawatankuasa pula ditubuhkan bagi tujuan menyelaras dan melaksanakan pelbagai kegiatan dan projek di kolej. Terdapat 3 jenis jawatankuasa iaitu : a. Jawatankuasa Induk Kolej (JIK) (Lampiran Gambarajah 2) b. Jawatankuasa Tindakan Kolej (JTK) (Lampiran Gambarajah 3) c. Jawatankuasa Kerja Perkembangan (JKP) KEANGGOTAAN JAWATANKUASA 1.

1. Jawatankuasa Tetap Kewangan (JTK) 2. 35Jawatankuasa Pelaburan Universiti (JPU) 3. Jawatankuasa Induk Pemeriksaan Bajet Universiti (JKPBU) 4. Jawatankuasa Induk Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) 5. Lembaga Perolehan UiTM 6. Jawatankuasa Induk Pengurusan Aset Kerajaan UiTM (JPAKU) 7. 52Jawatankuasa Sebut Harga UiTM (JKSH)

1 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis panduan menerangkan tatacara pengurusan kewangan kegiatan pelajar. 2.0 GLOSARI HEP-UKM Pusat Hal Ehwal Pelajar iSTAR Sistem Integrasi Bakat, Aktiviti & Resume Pelajar UKPEL Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari PTJ Pusat Tanggungjawab – HEP-

1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan cara dan kaedah pengurusan dan keselamatan makmal/bengkel pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Pengarah PPKKP (PGH) dan Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan garis panduan ini dipatuhi.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Tujuan garis panduan ini disediakan adalah untuk edaran dalaman kepada staf akademik . ditetapkan dalam buku Panduan Akademik UTHM, dengan mengisi Borang Pengecualian Kredit Kursus. Manakala, bagi pelajar dari program Ijazah Sarjana

American Gear Manufacturers Association franklin@agma.org June 15, 2012. at Happened in the 2011 US Gear Market? mand for gears was up sharply in the US because of the mendous investment in “traditional” capital equipment. en though gear demand was up 28%, domestic shipments rose only %. The gap was filled by record gear imports (in terms of levels rowth), a 33% rise. ports were due to a .