Texts Of Wow Rosh Hashana II 5780 - Congregation Shearith .

2y ago
443 Views
3 Downloads
272.20 KB
5 Pages
Last View : 7d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Gia Hauser
Transcription

Texts of Wow Rosh Hashana II 5780 - Congregation Shearith Israel, Atlanta GeorgiaWow ג׳ - א׳ : בראשית א׳ ( ֱֹלקים אֵ ֵ֥ת ַהש ַ ִָּׁ֖מי ִם וְּאֵ ֵ֥ת הָּאָּ ֶָֽרץ׃ )א ִ֑ ִ אשית ב ָּ ָָּ֣רא א ִׁ֖ ִ תְּהֹום ו ְָּ֣רו ַח )ב(ב ְֵּר ִ֑ ְּו ָּה ָָּ֗א ֶרץ ָּהי ְָּּתֵ֥ה תֹ֙ה ֹ֙ו ו ָֹּ֔בהו ו ְִּׁ֖חשְֶך עַל־פ ְֵּנָ֣י ֱֹלקים י ִ ְָּ֣הי ִ֑אֹור וַ ָֽיְּהִי־ ָֽאֹור׃ )ג(אֱֹל ִֹ֔קים מ ְַּר ֶ ִׁ֖חפֶת עַל־פְּנֵ ֵ֥י הַמָּ ָֽי ִם׃ ִׁ֖ ִ וַיֵ֥אמֶר א Genesis 1:1-3(1) When God began to create heaven and earth— (2) the earth being unformed andvoid, with darkness over the surface of the deep and a wind from God sweeping overthe water— (3) God said, “Let there be light”; and there was light. כ״ח - כ״ו : בראשית א׳ ( ש ַָ֗מי ִם ו ַב ְּב ֵהמָּהֹ֙ ו ְּבכָּל־ ָּה ָֹּ֔א ֶרץ )כו ָּ ִדְּמותנו ְּוי ְִּרּד ּ֩ו בִדְּ ַַ֨גת ַה ָָּּ֜ים ובְּעָ֣ ֹוף ַה ָּ ֲשה ִ֑ ֵ ָאדָ֛ם ְּב ַצל ֵ ְִּׁ֖מנו כ ֵ֥ ֶ וַיָ֣אמֶר אֱֹל ִֹ֔קים נַ ָֽע ֱֹלקים ב ָּ ָָּ֣רא א ִ֑תֹו זָּכָּ ֵ֥ר ונְּק ָּ ִֵׁ֖בה )כז(ו ְּבכָּל־ה ֶ ִָּׁ֖רמֶש הָֽ ָּרמֵ ֵ֥ש עַל־הָּאָּ ֶָֽרץ׃ ִׁ֖ ִ ֱֹלקים ׀ ֶאת־הָֽ ָָּאדָּ םֹ֙ ְּב ַצל ְֹּ֔מֹו בְּצֶ ֵ֥ לֶם א ִ֤ ִ ַויִב ְַָּּ֨רא א ור ֞דו בִדְּ ַגִ֤ת ַהי ָּםֹ֙ )כח(ב ָּ ֵָּ֥רא א ָּתָֽם׃ ְּ ורבָ֛ ו ו ִמל ְֵּ֥או אֶת־ה ָּ ִָּׁ֖א ֶרץ ְּו ִכב ְִּ֑ש ָּה ְּ ִים ו ַַ֨יאמֶר ָּל ֶָּ֜הם אֱֹל ִָ֗קים פ ְֵּ֥רו ֒ ַוי ָּ ְָּ֣ב ֶרְך אתָּם֮ אֱֹלק ש ַֹ֔מי ִם ו ְּבכָּל־ ַח ָּיִׁ֖ה הָֽ ָּרמֶ ֵ֥ שֶת עַל־הָּאָּ ֶָֽרץ׃ ָּ ובְּעָ֣ ֹוף ַה Genesis 1:26-28(26) And God said, “Let us make man in our image, after our likeness. They shall rulethe fish of the sea, the birds of the sky, the cattle, the whole earth, and all the creepingthings that creep on earth.” (27) And God created man in His image, in the image ofGod He created him; male and female He created them. (28) God blessed them andGod said to them, “Be fertile and increase, fill the earth and master it; and rule the fishof the sea, the birds of the sky, and all the living things that creep on earth.” כ״ב - כ״א : שמות י״ד ( ַו ֵַ֨יט מ ֶ ָ֣שה ֶאת־י ָּד ֹ֮ו עַל־ ַהי ָּ֒ם ַויָֹ֣ולְֶך יי ׀ ֶאת־ ַ֠ ַהי ָּם ב ְַּ֨רו ַח ק ִ ִָּ֤דים ַעזָּהֹ֙ כָּל־ ַה ַֹ֔ליְּלָּה ַו ָּיֵ֥שֶם ֶאת־ ַה ָּיִׁ֖ם ֶלח ָָּּר ָּ ִ֑בה )כא ִינִׁ֖ם ו ִמשְּמאלָּ ָֽם׃ )כב( ַוי ִ ָּבק ְִּׁ֖עו הַמָּ ָֽי ִם׃ ָּ ַוי ָֹּ֧באו בְּנֵ ָֽי־יִש ְָּּראֵ ָ֛ל ב ְֵּ֥תֹוְך ַה ָּיִׁ֖ם ַביַב ָּ ִָּ֑שה ְּוה ַ ִַ֤מי ִם ָּלהֶםֹ֙ ח ָֹּ֔מה מִ ָֽימ Exodus 14:21-22(21) Then Moses held out his arm over the sea and the LORD drove back the sea witha strong east wind all that night, and turned the sea into dry ground. The waters weresplit, (22) and the Israelites went into the sea on dry ground, the waters forming a wallfor them on their right and on their left.

סידור אשכנז , ימי חול , תפילת שחרית , הכנה לתפילה , אשר יצר בָּרוְך ַאתָּ ה יי אֱלקֵינו ֶמלְֶך הָּעולָּם ֲאשֶר יָּצַר ֶאת הָָּאדָּם ְּב ָּח ְּכמָּה וב ָָּּרא בו נְּ ָּקבִים נְּ ָּקבִים חֲלולִים חֲלו ִלים )א( שאִם יִפָּתֵ ַח ֶאחָּד ֵמהֶם או יִסָּתֵם ֶאחָּד ֵמהֶם אִי ֶא ְּפשַר ְּלהִתְּ ַקי ֵם ְּו ַלעֲמוד ְּל ָּפנֶיָך גָּלוי ְּוי ָּדו ַע ִל ְּפנֵי ִכסֵא כְּבודֶָך ֶ שעָּה ֶאחָּת : בָּרוְך ַאתָּה יי רופֵא כָּל בָּשר ו ַמ ְּפלִיא ַלעֲשות ֲ : אפִילו ָּ Siddur Ashkenaz, Weekday, Shacharit, Preparatory Prayers, Asher Yatzar (1) Praised are You, Lord our God King of the universe, who with wisdom fashioned the human body, creating openings and organs. It is known before your exalted Throne that should but one of them, by being blocked or opened, fail to function, it would be impossible to exist. Praised are you, Lord, healer of all flesh who performs wonders. מחזור לראש השנה - אשכנז , תפילת שחרית , הודו הֹודּו לַיי ק ְִּראו ִבשְּמֹו )ב( : הֹודִ ָֽיעו ָּב ַעמִים ֲעלִיֹלתָּ יו )ג( ִשָֽירו לֹו זַמְּרו־לֹו )ד( : שָֽיחו ְּבכָּל־נִ ְּפלְּאֹותָּיו )ה( ִ הִתְּ ַהלְּלו ְּבשֵם ָּקדְּשֹו )ו( שמַח לֵב )ז( י ִ ְּ ְּ : מ ַב ְּקשֵי יי )ח( ּדִ ְּרשו יי וְּעזֹו )ט( ַ : בקְּשו ָּפנָּיו תָּ מִיד )י( זִכְּרו נִ ְּפלְּאתָּ יו ֲאשֶר ָּעשָּה )יא( ש ְּפטֵי־פִ ָֽיהו )יב( : מפְּתָּיו ו ִמ ְּ ֶז ַָֽרע יִש ְָּּראֵל ַעבְּּדֹו )יג( ִיריו )יד( ְּ : בנֵי יַעֲקב ְּבח ָּ ֱֹלקינו )טו( הוא יי א ֵ ָֽ

( ש ָּפטָּיו )טז ְּ ְּבכָּל־הָּאָּ ֶָֽרץ ִמ :( זִכְּרו לְּעֹולָּם ב ְִּריתֹו )יז ( ּדָּ בָּר ִצוָּה )יח ( לְּאֶ ָֽלֶף ּדֹור )יט :( ֲאשֶר כ ַָּרת אֶת־ַאב ְָּּרהָּם )כ ( ושְּבועָּתֹו ְּלי ִ ְּצחָּק )כא :( ִיד ָּה ְּליַעֲקב לְּחק )כב ָֽ ֶ ַוי ַ ֲעמ Machzor Rosh Hashanah Ashkenaz Linear, The Morning Prayers, Hodu(2) Give thanks to Adonoy, proclaim His Name;(3) make His deeds known among the nations.(4) Sing to Him, compose songs to Him,(5) speak of all His wonders.(6) Take pride11in [uttering] His Holy Name,(7) let the heart rejoice(8) of those who seek Adonoy.(9) Search for Adonoy and His might,(10) seek His presence continually.(11) Remember the wonders He has performed,(12) His miracles,and the laws from His mouth.(13) [You,] the seed of Yisrael His servant,(14) children of Yaakov, His chosen ones.

; (15) He is Adonoy our God (16) the entire earth is governed by His laws. — (17) Remember His covenant forever (18) the word He commanded — (19) to a thousand generations (20) which He made as a treaty with Avraham, (21) and [which was] His oath to Yitzchak. (22) He established it for Yaakov as a statute, (23) for Yisrael as an everlasting covenant. ונתנה תוקף שב ָּעלָּיו ְּב ֱאמֶת )א( נֹורא וְָּאים ובֹו תִ נָּשֵא ַמלְּכותֶ ָך ְּוי ִכֹון ְּב ֶחסֶד ִכ ְּסאֶָך ְּו ֵת ֵ שת הַיֹום כִי הוא ָּ ונְּתַ נֶה תקֶף קְּד ַ שכָּחֹות ְּו ִתפְּתַ ח ֶאת )ב( ֱאמֶת כִי ַאתָּ ה הוא ּדַ י ָּן ומֹוכִי ַח וְּיֹודֵ ַע ָּועֵד וְּכֹותֵב וְּחֹותֵם וְּסֹופֵר ומֹונֶה וְּתִ זְּכר כָּל ַהנִ ְּ ֵספֶר ַהזִכְּרֹונֹות ו ֵמ ֵאלָּיו יִק ֵָּרא וְּחֹותָּ ם י ַד כָּל ָאדָּ ם בֹו ורעָּדָּ ה יאחֵזון וְּיאמְּרו ִהנֵה יֹום הַּדִ ין )ג( שמַע ו ַמלְָּאכִים י ֵ ָּחפֵזון ְּוחִיל ְּ ובְּשֹופָּר גָּדֹול י ִ ָּתקַע וְּקֹול ּדְּ ָּמ מָּה דַ קָּה י ִ ָּ ִלפְּקד עַל ְּצבָּא מָּרֹום בַּדִ ין כִי ֹלא יִזְּכו ְּבעֵינֶיָך בַּדִ ין ְּוכָּל ָּבאֵי עֹולָּם י ַ ַעבְּרון ְּל ָּפנֶיָך ִכ ְּבנֵי ָּמרֹון ְּכ ַבק ַָּרת רֹועֶה שבְּטֹו כֵן תַ ֲעבִיר ְּו ִתסְּפר וְּתִ ְּמנֶה ְּו ִתפְּקד נֶפֶש כָּל חָּי וְּתַ חְּתְך ִק ְּצבָּה ְּלכָּל ְּב ִרי ָּה ְּו ִתכְּתב עֶדְּ רֹו ַמ ֲעבִיר צאנֹו תַ חַת ִ אֶת ְּגזַר ּדִ ינָּם שנָּה יִכָּתֵ בון , ובְּיֹום צֹום כִפור יֵחָּתֵמון ַכמָּה י ַ ַעבְּרון ְּ , ו ַכמָּה יִב ֵָּראון , מִי י ִ ְּחי ֶה , ומִי י ָּמות , מִי )ד( בְּראש ַה ָּ ומִי ָּבאֵש , מִי ַבח ֶֶרב , ומִי ַב ַחי ָּה , מִי ב ָָּּרעָּב , ומִי ַב ָּּצמָּא , מִי ב ַָּרעַש , ומִי ַב ַמ ֵגפָּה ְּ , , בקִּצֹו , ומִי ֹלא ְּבקִּצֹו , מִי ַב ַמי ִם שקֵט , ומִי י ָּנו ַע , מִי ַב ֲחנִיקָּה , ומִי ַב ְּסקִילָּה , מִי י ָּנו ַח שלֵו , מִי י ִ ָּ ומִי י ִתְּ יַסָּר , מִי י ַ ֲענִי , ומִי י ַ ֲעשִיר , , ומִי י ְּט ֵרף , מִי י ִ ָּ שפַל ִירין אֶת ר ַע ַה ְּגז ֵָּרה , מִי י ְּ . ומִי י ָּרום ותְּשובָּה ו ְּת ִפלָּה וצְּדָּ קָּה ַמ ֲעב ִ ִּדַרכֹו ְּו ָּחי ָּה ) , ה( שמְָּך כֵן תְּ ִה ָּלתֶָך ָּ , קשֶה ִלכְּעֹוס ְּונֹו ַח ל ְִּרצֹות , כִי ֹלא תַ חְּפץ בְּמֹות ַהמֵת , כִי אִם בְּשובֹו מ ְּ כִי ְּכ ִ ְּ . ועַד יֹום מֹותֹו תְּ ַחכֶה לֹו , אִם י ָּשוב ִמי ַד תְּ ַקבְּלֹו ( ֱאמֶת) כִי ַאתָּ ה הוא יֹוצ ְָּּרם וְּיֹודֵ ַע יִצ ְָּּרם , כִי ֵהם ָּבשָּר וָּדָּ ם שבָּר )ו( ְּכ ָּחצִיר יָּבֵש , ו ְּכצִיץ נֹובֵל ְּ , כצֵל ָ, אדָּ ם י ְּסֹודֹו ֵמ ָּעפָּר וְּסֹופֹו ֶל ָּעפָּר ְּבנַפְּשֹו יָּבִיא ַלחְּמֹו מָּשול ְּכח ֶֶרס ַהנִ ְּ פֹורחַ ְּ , ו ַכחֲלֹום י ָּעוף ְּו ַאתָּ ה הוא ֶמלְֶך אֵל חַי ְּו ַקי ָּם , עֹובֵר , ו ְּכ ָּענָּן ָּכלָּה שבֶת , וכְָּאבָּק ֵ . וכְּרו ַח נֹו ָּ

Unetaneh Tokef(1) We lend power to the holiness of this day. For it is tremendous and awe filled, andon it your kingship will be exalted, your throne will be established in loving-kindness,and you will sit on that throne in truth.(2) It is true that you are the one who judges, and reproves, who knows all, and bearswitness, who inscribes, and seals, who reckons and enumerates. You remember allthat is forgotten. You open the book of records, and from it, all shall be read. In it lieseach person's insignia.(3) And with a great shofar it is sounded, and a thin silent voice shall be heard. Andthe angels shall be alarmed, and dread and fear shall seize them as they proclaim:behold! the Day of Judgment on which the hosts of heaven shall be judged, for theytoo shall not be judged blameless by you, and all creatures shall parade before you asa herd of sheep. As a shepherd herds his flock, directing his sheep to pass under hisstaff, so do you shall pass, count, and record the souls of all living, and decree a limitto each persons days, and inscribe their final judgment.(4) On Rosh Hashanah it is inscribed, and on Yom Kippur it is sealed - how manyshall pass away and how many shall be born, who shall live and who shall die, who ingood time, and who by an untimely death, who by water and who by fire, who bysword and who by wild beast, who by famine and who by thirst, who by earthquakeand who by plague, who by strangulation and who by lapidation, who shall have restand who wander, who shall be at peace and who pursued, who shall be serene andwho tormented, who shall become impoverished and who wealthy, who shall bedebased, and who exalted. But repentance, prayer and righteousness avert the severityof the decree.(5) For your praise is just as your name. You are slow to anger and quick to beappeased. For you do not desire the death of the condemned, rather, that they turnfrom their path and live and you wait for them until the day of their death, and if theyrepent, you receive them immediately. (It is true -) [For] you are their Creator andYou understand their inclination, for they are but flesh and blood.(6) We come from dust, and return to dust. We labour by our lives for bread, we arelike broken shards, like dry grass, and like a withered flower; like a passing shadowand a vanishing cloud, like a breeze that passes, like dust that scatters, like a fleetingdream. But You are the king who lives eternal.

Texts of Wow Rosh Hashana II 5780 - Congregation Shearith Israel, Atlanta Georgia Wow ׳ג ׳א:׳א תישארב (א) ׃ץרֶָֽאָּהָּ תאֵֵ֥וְּ םִימִַׁ֖שַָּה תאֵֵ֥ םיקִִ֑לֹאֱ ארָָּ֣ Îָּ תישִִׁ֖ארֵ Îְּ(ב) חַורְָּ֣ו ם

Related Documents:

Dates for Pow Wow set July 1 - 3, 2022 By Pow Wow Advisory Council The Pow Wow Advisory Council is excited to announce that the 4th of July Pow Wow will be returning this year. Tonya Webster, Chair stated "We are planning on a 3 day contest pow wow while putting in Covid safety protocols." With this new normal the food and

Calendar of Torah and Haftarah Readings 5776-5778 - 2 - DATES OF FESTIVALS 5776 2015-16 5777 2016-17 5778 2017-18 Erev 1st Day Rosh Hashanah 1 Tishri 13 September 2 October 20 September 1st Day Rosh Hashanah 1 Tishri 14 September 3 October 21 September 2nd Day Rosh Hashanah 2 Tishri 15 September 4 October 22 September Kol Nidre 10 Tishri 22 September 11 October 29 September

Page 2 WOW!WOW! Foster Composted Cow Manure 379 40 pounds Adds organic matter to soil 3 F or. . . . . . . . . 9.99 Foster Dehydrated Cow Manure6 49 40 pounds Use as a fertilizer in

Small parts. Not for children under 3 years. WARNING: ITEM # 40J3 CHOKING HAZARD WOW! 5 BOOKS 15! WOW! 5 BOOKS 21 WOW! 4 BOOKS 13 WOW! 3 BOOKS 10 2 S i n gAlon with Sant a! Find More Great Gifts in the Holiday Gift Books Flyer! NEW! I Am Thankful: A Little Golden Book by Sonali Fry illus. by Alessia Girasole 24 pages 6 5/8" x 8" Hardcover .

Pow-Wow Overview . Georgia Pow-Wow is scheduled for September 23-25, 2022, at Timber Lake Retreat Center in Forsyth. Outposts have the option to either camp or stay in the dorms for the same price or to come for a Saturday only event. Three meals will be available (Saturday) but you MUST pre-register for meals 2 weeks prior to Pow Wow using the

there are a lot of non-Jews etc., then, don’t say that. The same applies to the P’sukim “Ki say what’s . Tosfos is bothered by the question: perhaps the Pasuk of Iyar (is not to the count of the Exodus) but to the building of the Mis

X1995 Book Stand with drawer cherry wood with leather 14.50 x 11 "X1996 Shtender Wood & Leather 2 Positions 14.50 x 11 "58380 Mini Metal Book Stand Black With Vehagisu Design 8.25 x7.5" 58381 Mini Metal Book Stand Black 8.25 x7.5" 58367-1 Wooden 2 Tone Book Stand 2 Position With plate Silver Clock 15 58368-1 Wooden 2 Tone Book Stand 2 Position With

3 CLEFS The clef, a symbol that sits at the leftmost side of the staff, specifies which lines and spaces belong to which notes. In a sense, the clef calibrates or orients the staff to specific notes. The three most common clefs are: The Treble clef for high range notes The Bass clef for low range notes The Alto clef for middle range notes The Treble clef (also called the G Clef because it .