Het Beste Uit Leerlingen EXAMENREGLEMENT 2018‐2019

2y ago
20 Views
1 Downloads
946.70 KB
27 Pages
Last View : 4m ago
Last Download : 10m ago
Upload by : Baylee Stein
Transcription

EXAMENREGLEMENT2018‐2019Van HaestrechtcollegeDeze examenregeling is na instemming van de DMR en MR verzondenaan de inspectie en gepubliceerd op de website van hetVan Haestrechtcollege voor de kandidaten en hun ouders/verzorgersin september 2018.Vastgesteld namens het bevoegd gezag door mr. J. van Pelt, rector OMOSG De Langstraat.Het beste uit leerlingenhalen

InhoudVan Haestrechtcollege .1Toelichting vooraf .3Voorwoord ter inleiding .5I Begrippenlijst.6II Algemene bepalingen .8Artikel 1 Werkingskracht .8Artikel 2 Toelating tot het eindexamen.8Artikel 3 Afnemen eindexamen .8Artikel 4 Indeling eindexamen; profielwerkstuk .8Artikel 6 Maatregelen bij onregelmatigheden. .9Artikel 7 Procedure en beroep bij onregelmatigheid .9Artikel 8 Vrijstellingen . 10III Inhoud van het eindexamen. 11Artikel 9 Eindexamen vmbo theoretische leerweg . 11Artikel 10 Eindexamen vmbo gemengde leerweg . 11Artikel 11 Eindexamen vmbo kaderberoepsgerichte leerweg . 12Artikel 12 Eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg . 12IV Reglement schoolexamen . 13Artikel 13 Algemene bepalingen schoolexamen . 13Artikel 15 Te laat komen en verhindering . 14Artikel 16 Schriftelijke toetsen . 15Artikel 17 Mondelinge schoolexamens en praktische opdrachten . 15Artikel 18 Profielwerkstuk . 16Artikel 19 Handelingsdeel. 16Artikel 20 Herkansingen . 17Artikel 21 Mededeling (eind)cijfers schoolexamen . 17Artikel 22 Bewaren schoolexamen . 17Artikel 23 Materialen en hulpmiddelen . 18V Regelement centraal examen . 18Artikel 24 Algemene bepalingen bij het centraal examen en rekentoets . 18Artikel 25 Regels omtrent het centraal examen . 18Artikel 26 Regels omtrent het flexibele digitale eindexamen . 19Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.Pagina 1 van 26

Artikel 27 Tijden centraal examen. 20Artikel 28 Te laat komen. 20Artikel 29 Verhindering . 20Artikel 30 Materialen en hulpmiddelen . 20Artikel 31 Beoordeling centraal examen . 20Artikel 32 Beoordeling centraal examen c(s)pe . 21Artikel 33 Bepaling eindcijfer eindexamen. 21Artikel 34 Uitslagregels vmbo GL/TL . 21Artikel 35 Uitslagregels vmbo KB/BB. 22Artikel 36 Herkansing (digitaal) centraal examen of c(s)pe . 22Artikel 37 Rekentoets . 23Artikel 38 Diploma, cijferlijst, certificaat . 23VI Overige bepalingen . 24Artikel 39 Afwijking wijze van examineren. 24Artikel 40 Bewaren examenwerk . 24Artikel 41 Spreiding examens . 24Artikel 42 Slotbepaling (hardheidsclausule) . 25Bijlage 1 Lijst met toegestane hulpmiddelen . 26Pagina 2 van 26Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.

Toelichting voorafDe gehele examenregeling bestaat uit: het door de minister vastgestelde Eindexamenbesluit VO (vwo-havo-vmbo (mavo en vbo));het door het bevoegd gezag vastgestelde Examenreglement (een algemeen gedeeltewaarin regels staan voor het schoolexamen (SE), de rekentoets en het CentraalExamen (CE);het jaarlijks ook door het bevoegd gezag vastgestelde Programma van Toetsing enAfsluiting (PTA) (een vakinhoudelijk gedeelte, waarin de leerstof voor alle vakken isbeschreven met daarbij de wijze van toetsen van alle onderdelen van het schoolexamenen hun weging, alsmede de herkansingsregels);zo nodig door de schoollocatie vastgestelde praktische (huis)regels en protocollendie gelden als aanvullende regeling voor de examens.Het Examenreglement en het PTA staan vanaf 1 oktober 2018 op de website van de schoolonder “Leerlingen”. Daar komen in de loop van het examenjaar eventueel ookaanvullende (huis)regels en protocollen bij te staan.De hiernavolgende tekst is het Examenreglement vastgesteld door het bevoegd gezag van OMOScholengroep De Langstraat, waartoe het Dr. Mollercollege, het d’Oultremontcollege, deWalewyc-mavo en het Van Haestrechtcollege behoren.Hiermee voldoen we aan de verplichting uit het Eindexamenbesluit VO, artikel 31, lid 1.Het Examenreglement vormt de verbinding tussen enerzijds wet- en regelgeving enoverheidsvoorschriften en de schoolinterne regelgeving anderzijds. Het is als zelfstandigdocument leesbaar, maar in geval van onduidelijkheid of waar het leidt tot interpretaties strijdigmet de betreffende wet- en regelgeving, zijn de teksten van de overheidsvoorschriften bepalend.In alle gevallen waarin noch de Wet, noch het Eindexamenbesluit, noch een Beleidsregel van deInspecteur-generaal van het onderwijs, noch dit Examenreglement voorziet, beslist de rector.Voor gevallen waarin de leerling of zijn wettelijk vertegenwoordiger het oneens is met het besluitvan de school, heeft OMO een Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken. Hierin wordtde bezwaar – en beroepsprocedure geregeld. Dit reglement staat op onze websites en ligt terinzage bij de schooladministratie.Het Examenreglement is opgebouwd in dezelfde volgorde als het Eindexamenbesluit; bij iederartikel is voor zover mogelijk een verwijzing naar het bijbehorende artikel uit hetEindexamenbesluit opgenomen.In het Eindexamenbesluit is een aantal bevoegdheden rechtstreeks aan de ‘directeur’ (dat is oponze school de ‘rector’) toegekend. Er zijn ook bevoegdheden die het Eindexamenbesluit toekentaan ‘het bevoegd gezag’. Op grond van het managementstatuut OMO zijn alle bevoegdheden heteindexamen betreffende gemandateerd aan de rector van de Scholengroep. De rector heeft dezebevoegdheden in een aantal gevallen doorgemandateerd aan de directeuren van de locaties.Pagina 3 van 26Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.

Alle leerlingen in de bovenbouw wordt een Examenreglement en het toepasselijk PTA(programma van toetsing en afsluiting) (digitaal) ter beschikking gesteld. Het Eindexamenbesluitzelf ligt voor leerlingen en ouders ter inzage op school bij de examensecretaris. Dit is eveneens teraadplegen via www.examenblad.nl.Vanwege de leesbaarheid is in dit reglement gekozen voor de mannelijke aanduiding.Overal waar hij/hem staat, kan ook zij/haar gelezen worden.Pagina 4 van 26Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.

Voorwoord ter inleidingBeste leerling,Voor je ligt het Examenreglement voor het schooljaar 2018-2019 voor het vmbo.Het eindexamen voor het vmbo begint in het derde leerjaar. Het eindexamen bestaat uiteen schoolexamen (SE), een rekentoets en een centraal examen (CE).In dit document vind je het examenreglement dat onze Scholengroep hanteert bij het afnemen vanhet eindexamen. Dit examenreglement is een erg belangrijk stuk. Het geeft aan welke rechten enplichten de school kent en welke jij als examenkandidaat hebt. Met sommige beschrevensituaties kun je onverwacht te maken krijgen. Het zou vervelend zijn als blijkt dat je debetreffende regelingen niet kent. Lees deze tekst dus goed door.Bij dit document hoort ook een ander document: het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)van alle vakken. In het PTA vind je een overzicht van de eisen die voor het examen bij deverschillende vakken aan je gesteld worden. Die eisen kun je bij onduidelijkheid of vragen het bestmet je docent/examinator bespreken. In dat programma kun je ook lezen welke delen van hetschoolexamen wanneer plaatsvinden en welke herexamenmogelijkheden er zijn. Bovendien wordtbij elk vak afzonderlijk aangegeven hoe de weging van de toetsen/opdrachten is ten aanzien vanhet schoolexamen. Ook dit document bevat dus uiterst belangrijke informatie.Zo is het belangrijk om te weten dat het schoolexamen voor sommige vakken bij het vmbo al in hetderde leerjaar kan starten. Een enkel vak wordt dan zelfs al afgesloten, d.w.z. dat het eindcijfervoor dat vak dan al vaststaat voor je eindlijst. Je neemt dit dan mee naar het eindexamenjaar enhet gaat straks mede je eindcijfer en het resultaat van het schoolexamen bepalen en deuiteindelijke uitslag!Het volledige PTA staat vanaf 1 oktober van elk jaar op de website van je school. Zorg dat jegoed weet, wat erin staat, zodat je weet wat er van je verwacht wordt. Ook dat hoort bij eengoede examenvoorbereiding.Tot slot wenst de schoolleiding je mede namens je docenten en alle andere medewerkersheel veel succes toe met je examens.Pagina 5 van 26Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.

I BegrippenlijstIn dit reglement wordt verstaan onder:Beroepscommissie: regionale commissie waarbij kandidaten in beroep kunnen gaan;Bevoegd gezag:Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO, middels mandaatvertegenwoordigd door de rector van de ScholengroepCentraal examen:de examens die landelijk worden afgelegd en centraal wordenbepaald;Cspe:centraal schriftelijk en praktisch examen in een beroepsgerichtprogramma;CvTE:College voor Toetsen en Examens (landelijk)Directeur:de directeur van een schoollocatie;Eindexamen:een examen in ten minste het geheel van de voorgeschrevenvakken in de betreffende schoolsoort en afdeling;Examencommissie: door de directeur per locatie ingestelde commissieverantwoordelijk voor de organisatie van het examen;Examendossier:het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoalsgedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm;Examenstof:de aan de kandidaat te stellen eisen;Examinator:degene die belast is met het afnemen van het examen in een vak;Gecommitteerde:een gecommitteerde als bedoeld in artikel 36 van heteindexamenbesluit;Herkansing:het opnieuw, dan wel alsnog, deelnemen aan een toets van het centraalexamen of het schoolexamen;Inspectie:de inspectie, bedoeld in art. 113 en 114 van de WVO en art. 1 van de Wetop het onderwijstoezicht;Kandidaat:een ieder die door het bevoegd gezag tot het (deel‐)eindexamen wordttoegelaten;Leerweg (vmbo):de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de wet, dekaderberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de wet, degemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d van de wet en de theoretischeleerweg, bedoeld in artikel 10 van de wet;Onze Minister:onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;Ouders:ouders, voogden of verzorgers;Proces‐verbaal:verslag van de examenzitting;Profielwerkstukhet in artikel 4 van dit reglement (gelijkluidend aan) artikel 4 van het(vmbo-gt)Eindexamenbesluit) bedoelde profielwerkstuk;PTA:het programma van toetsing en afsluiting, zoals bedoeld in artikel 31, lid2 en 3 van het Eindexamenbesluit;Rector:de eindverantwoordelijke schoolleider van de Scholengroep;Scholengroep:OMO Scholengroep De Langstraat, hieronder vallen hetDr. Mollercollege, het d’Oultremontcollege, de Walewyc‐mavo en hetVan Haestrechtcollege;Pagina 6 van 26Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.

School:een school/vestiging met eigen naam en separate bedrijfsvoering,ressorterend onder de scholengroep; bedoeld wordt de school waar dekandidaat de lessen volgt en/of het examen aflegt;Schoolexamen:de onderdelen van het examen, waarvoor de school de opgavenproduceert en het eindcijfer bepaalt;Schooljaar:het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van hetdaaropvolgende jaar;Rekentoets:digitaal af te nemen toets, in het voorlaatste en/of laatste examenjaar,die samen met SE en CE het hele examen vormt (art 29, lid 5 WVO);hiervoor geldt overgangsrecht voor vmbo en havo;Rekentoets ER:rekentoets bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen ofdyscalculie;Secretaris van het eindexamen: een daartoe door de directeur aangewezen personeelslidvan de School;Toets:een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten,of een praktische opdracht;Vakken:vakken, inter‐ en intrasectorale programma’s en andereprogrammaonderdelen;(de) wet:de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO);WVO:de Wet op het voortgezet onderwijs.Pagina 7 van 26Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.

IIAlgemene bepalingenArtikel 1 Werkingskracht1.Dit examenreglement is een aanvulling op het examenreglement van SG deLangstraat. Het valt onder de werking van het Eindexamenbesluit VO zoals datwettelijk is vastgelegd.Artikel 2 Toelating tot het eindexamen1.De directeur stelt de leerlingen van een school in de gelegenheid een eindexamen afte leggen ter afsluiting van de opleiding.Artikel 3 Afnemen eindexamen1.2.3.4.Het eindexamen wordt door de directeur en de examinatoren van de schoolafgenomen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.De directeur wijst één van de personeelsleden van de school aan tot secretaris vanhet eindexamen.De organisatie van het eindexamen berust bij de secretaris van het eindexamen.De examencommissie bestaat uit de leerling coördinator klas 3 en 4 vmbo en desecretaris van het eindexamen.Artikel 4 Indeling eindexamen; profielwerkstuk1.2.3.Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen.Het eindexamen vmbo gl/tl bevat een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is eenwerkstuk met presentatie waarin kennis, inzicht en vaardigheden aan de ordekomen die behoren bij het bijbehorende profiel.Het profielwerkstuk vmbo gl/tl heeft betrekking op een thema uit het profiel waarinde kandidaat onderwijs volgt.Artikel 5 Onregelmatigheden1.Onder een onregelmatigheid kan onder meer worden verstaan:a.Het niet op de vastgestelde datum/tijd inleveren van een profielwerkstuk;b.Het niet op de vastgestelde datum/tijd inleveren van een handelingsopdracht;c.Het niet op de vastgestelde datum/tijd inleveren van een praktische opdracht;d.Het niet op de vastgestelde datum/tijd afronden van eenhandelingsopdracht met de beoordeling “voldoende’;e.Het zonder geldige reden afwezig zijn bij een schriftelijk, mondeling ofpraktisch examen dat meetelt voor het schoolexamen. De examencommissiebeoordeelt of een reden geldig is of niet. Verslapen, tandartsbezoek enz. zijnnooit geldige reden om een toets te missen;f.Het plegen van fraude bij het maken en/of inleveren en/of bespreken vaneen praktische opdracht, handelingsopdracht, schriftelijke examen,mondeling examen of profielwerkstuk.Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.Pagina 8 van 26

g. Het niet op de vastgestelde datum/tijd inleveren van een boekenlijst voor eenmondeling examen;h. Het inleveren van een definitieve boekenlijst voor een mondeling examen dieniet aan de gestelde eisen voldoet;i. Het bij zich hebben van een gsm of andere eigen ontvangstapparatuur in deexamenzaal tijden schoolexamens en/of eindexamen.j. Het zich niet houden aan afspraken die gelden bij het maken van een(school)examen, zoals beschreven in “Regels omtrent schoolexamens en hetcentraal examen”.Artikel 6 Maatregelen bij onregelmatigheden.1.2.3.Indien een kandidaat zich aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of zondergeldige reden afwezig is, kan de examencommissie maatregelen nemen.De maatregelen die (in combinatie) met elkaar genomen kunnen worden, zijn:a.het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, derekentoets of het centraal examen;b.het

Voor je ligt het Examenreglement voor het schooljaar 2018-2019 voor het vmbo. Het eindexamen voor het vmbo begint in het derde leerjaar. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen (SE), een rekentoets en een centraal examen (CE). In dit document vind je het examenreglement dat onze Scholengroep hanteert bij het afnemen van het eindexamen.

Related Documents:

Beste Freunde 2 - Testtrainer mit Audio-CD Beste Freunde 2 - Lehrerhandbuch Beste Freunde 2 - Video, DVD Beste Freunde 2 - digital (για διαδρασʐικούς πίνακες) Beste Freunde 3 - Kursbuch mit Audio-CDs Beste Freunde 3 - Arbeitsbuch mit Audio-CD Beste Freunde 3 - Glossar mit Aussprache-C

Paul, Lisa & Co JUNIOR - Lehrerhandbuch Beste Freunde 1 - Kursbuch mit Audio-CDs Beste Freunde 1 - Arbeitsbuch mit CD-ROM Beste Freunde 1 - Glossar mit Aussprache-CDs Beste Freunde 1 - Testtrainer Meine Grammatik Beste Freunde A1.1 - Ferienheft DaF Beste Freunde 1 - Lehrerhandbuch

4.1 De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. 4.2 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. 4.3 Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school, 4.4 De school heeft inzicht in de veiligheids-beleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van

taalaanbod op school en specifiek bij het leergebied Nederlands niet worden verarmd. Deze leerlingen moeten juist op maat worden ondersteund bij het zelf produceren van rijke taal en het leren begrijpen van taal en teksten. Voor leerlingen met een goede beheersing van de Nederlandse taal is het van belang dat ook zij blijvend worden uitgedaagd hun

Epstein Barr is een herpes virus en wordt nooit geheel opgeruimd. Er blijft een latente infectie over. Ook is het latent aanwezig in B-lymfocyten. Volwassenen scheiden af en toe het virus in het speeksel uit. Het virus veroorzaakt een verstoring in het immunologische systeem. Het Epstein Barr virus is de veroorzaker van de Ziekte van Pfeiffer.

Waar de Faculteit Natuur en Techniek de trekker is van het programma, past het de opleidingen van de faculteit hierin iniatief te nemen. In dit kader is door het Instituut voor ICT in het najaar van 2011 een project gestart met de titel "De Omslag in het ICT-onderwijs". Doel van dit project is een pilot uit te voeren met

landschapsstijl en zijn naar ontwerp van de bekende landschapsarchitect L.A. Springer. Het jaartal 1892 op de gevel geeft een renovatiedatum aan. De geschiedenis gaat nog veel verder terug. De oudste vermelding uit 1835 stamt uit het Manuaal van de Rentmeester van Twente, met als notitie: "vacat" (onbewoond). Uit het schattingsregister van .

ANATOMI Adalah ilmu yang . “osteon”: tulang; “logos”: ilmu skeleton: kerangka Fungsi tulang/kerangka: - melindungi organ vital - penghasil sel darah - menyimpan/mengganti kalsium dan pospat - alat gerak pasif - perlekatan otot - memberi bentuk tubuh - menjaga atau menegakkan tubuh. Skeleton/kerangka dibagi menjadi: 1. S. axiale sesuai aksis korporis (sumbu badan): a. columna .