2102-252: บทที่ 5 เครื่ําเนองกิดไฟฟ ิงโครนาซ ัส

2y ago
34 Views
1 Downloads
3.33 MB
82 Pages
Last View : 8d ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Luis Wallis
Transcription

1/822102-252: บทที่ �� าซิงโครนัส2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

สารบัญ2/82โครงสร �ิดไฟฟ ��ําเนิดไฟฟ ��ร ��ฟ ��ร �ไฟฟ �ฉพาะเมื่อจ �กูเลชัน2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง1/123/82หน าที่: � นพลังงานไฟฟ าสเตเตอร (stator) : ฝ งขดลวดอาร เมเจอร ที่จ ายไฟฟ ากระแสสลับให โหลดpole)ช องว างอากาศโรเตอร แบบทรงกระบอก(Cylindrical rotor)ฐานตั้ง2102-252: Ch5 Synchronous generatorเพลา (shaft)แบบขัว้ ยื่น(Salientป อนไฟฟ ากระแสตรงให ขดลวดสนามโรเตอร ฐานตั้งElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง2/124/82สเตเตอร :ขดลวดอาร เมเจอร ขดลวดสเตเตอร ขดลวดที่จ ายแรงดันไฟฟ า 3เฟสให โหลด2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง3/125/82โรเตอร : แบบทรงกระบอก หรือ nonsalient poleในรูปเป นแบบ 2 ขั้วBR ฟลักซ จากขดลวดสนามNNSEnd viewSide viewขดลวดสนาม ขดลวดโรเตอร ขดลวดที่รับไฟฟ ากระแสตรงเพื่อสร างสนามแม เหล็ก2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง4/126/82โรเตอร : แบบทรงกระบอก ในรูปเป นแบบ 2 ขั้ว2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง5/127/82โรเตอร : แบบขั้วยื่น ในรูปเป นแบบ 6 : Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง6/128/82โรเตอร : แบบขั้วยื่น ในรูปเป นแบบ 8 ขั้วขั้วยื่นก �วยื่นทีพ่ นัขดลวดสนามแล ว2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง7/129/82วิธีป อนกระแสสนามป อนกระแสตรงผ านแหวนลื่น (slip ring) และแปรงถ าน (Brush)สร างกระแสตรงด วยอุปกรณ ��ฟฟ าซิงโครนัส (มักเรียกว าBrushless exciter)2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง8/1210/82วิธีป อนกระแสตรงผ �ามบนโรเตอร แหล งจ � านฉนวนไฟฟ าโรเตอร แหวนลืน่ข อเสีย: แปรงถ านสึกหรอทําให ต ��ียที่แปรงถ านข อดี: ราคาไม แพง จึงมักใช �ไฟฟ �ก2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง9/1211/82วิธีสร างกระแสตรงด วยอุปกรณ ที่ติดตั้งบนเพลา #1วงจรดัดไฟ 3 �สนามของ Exciterความต �มแรงดันไฟฟ า 3 เฟสที่จ ายให โหลดสเตเตอร RF ขดลวดสนามหลักIF โรเตอร ขดลวดอาร เมเจอร ของ Exciterขดลวดอาร เมเจอร แหล งจ ายไฟ 3 เฟส2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง10/1212/82โรเตอร วิธีสร างกระแสตรงด วยอุปกรณ ที่ติดตั้งบนเพลา #2ขดลวดอาร เมเจอร ของ Exciterแม ��แส3 เฟสRF ขดลวดสนามสเตเตอร วงจรเรียงกระแส3 เฟสขดลวดอาร เมเจอร ของ Exciter นําร อง2102-252: Ch5 Synchronous generatorของ Exciterแรงดันไฟฟ า 3 เฟสที่จ ายให โหลดขดลวดอาร เมเจอร Electrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร าง11/1213/82วิธีสร างกระแสตรงด วยอุปกรณ ที่ติดตั้งบนเพลา #3Exciterข อสังเกต: Brushlessexciter �่ และแปรงถ านไว ��ามRectifier2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

โครงสร ัดลมระบายความร อน2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

ิงโครนัส �ถี่ของแรงดันไฟฟ า, fe ,ที่เครือ่ งกําเนิดไฟฟ าจ ายให �็วทางกลของโรเตอร , nm , กล ��อร �)เมื่อnm Pfe 120120fe nm Pfe �ฟฟ า, Hznm �รเตอร , รอบต อนาที (RPM)P จํานวนขั้ว2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�ํา, EAE A 2π NCφ fe 22KPφωmE A Kφωe 2จากบทที่ 4π feNCφ NC2φωe[Vrms ]ดังนัน้ จึงอาจกล าวได ว �เนิดไฟฟ าทํางานขนาดของ EA จะขึ้นกับฟลักซ φ �ตอร ωmเท านัน้ (K เป นค าคงที่)2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

netization curve (O/C characteristic curve)Eแต ฟลักซ φ มีความสัมพันธ ที่ไม เป นเชิงเส นกับกระแสสนามIf �ัวของแกนเหล็ก ดังนั้นE A f ( IF ��รูป2102-252: Ch5 Synchronous generatorAωm ωsync ค าคงที่IFElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

ครื่องกําเนิดไฟฟ าของโรงจักรไฟฟ �นภูมิพลหมุนด วยความเร็ว 300 RPM �โรเตอร (ประเทศไทยใช ความถี่ 50 Hz)Ex.1nm Pfe 120120fe P nm120 50P 203002102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

ครื่องกําเนิดไฟฟ าของโรงจักรไฟฟ าพลังงานความร � วยความเร็ว 1500 �งโรเตอร (ประเทศไทยใช ความถี่50 Hz)Ex.2nm Pfe 120120fe P nm120 50P 415002102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

วงจรสมมูล1/1420/82EA ที่กล าวเป นแรงเคลือ่ ��ร เมเจอร �ไฟฟ �วดของเครือ่ งกําเนิดไฟฟ า Vφ อาจมีค าสูงหรือต่ํากว า EA ได ขึ้นอยู � �ดไฟฟ �นิดไฟฟ าไม มีโหลดเท านั้น (กระแสอาร เมเจอร IA 0) ที่ EA Vφ ทําไม?2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�ุที่ Vφ EAอาร เมเจอร รแี อกชัน (armature ��ร เมเจอร ความต านทานของขดลวดอาร เมเจอร ลักษณะรูปร างของโรเตอร แบบขั้วยื่น (จะเรียนในวิชา Electrical Machines II)2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�อาร เมเจอร รีแอกชัน นิดไฟฟ าจ ายกระแสให โหลด กระแสที่ไหลผ านขดลวดอาร เมเจอร จะสร างฟลักซ ขึ้นมา �ลงการกระจายของ ฟลักซ เดิมที่สร างขึน้ �ถัดไปเป �ร เมเจอร �ว าโรเตอร �อร เป นแบบสามเฟส2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�อาร เมเจอร รีแอกชัน #2พิจารณาขดลวดเฟส a �ําเนิดไฟฟ าไร โหลดสนามแม เหล็กของโรเตอร BRจะสร �่ วนํา EAในขดลวดอาร เมเจอร กําหนดให เวกเตอร BR และเฟสเซอร EA 02-252: Ch5 Synchronous generatorEA,maxBRωmElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�อาร เมเจอร รีแอกชัน #3สมมุตวิ �ฟ ากําลังจ ายโหลดแบบล าหลัง (laggingPF, R-L, load)ค ายอดและเฟสเซอร ของกระแสอาร เมเจอร IA จะล าหลังค ายอดและเฟสเซอร ของ EA2102-252: Ch5 Synchronous generatorEA,maxIA,maxBRωmElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�อาร เมเจอร รีแอกชัน #4กระแสอาร เมเจอร IA จะสร างสนามแม เหล็กของตัวเอง BS ขึ้นมาโดยเวกเตอร BS จะล าหลังเฟสเซอร ของ IA อยู 90 องศาBS จะสร �ยวนํา Estatขึ้นในขดลวดอาร เมเจอร โดยเฟสเซอร Estat �บ BS2102-252: Ch5 Synchronous generatorEA,maxIA,maxBRωmBSEstatElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�อาร เมเจอร รีแอกชัน #5ผลรวมของสนามแม เหล็กที่โรเตอร สร ��าเนิดไฟฟ าจ ายโหลดมีค าเท ากับ Bnet BR วดจึงมีค าเป นVφ E A Estat2102-252: Ch5 Synchronous generatorEA,maxBRVφIA,maxBnetωmBSEstatElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�ที่แทนผลของอาร เมเจอร รแี �ด ว า Estat ตามหลังoIA อยู 90 และขนาดของ ง IAถ าให X เป นค าคงที่ �งอาร เมเจอร �สตร ได ดังนี้jX - EAIAVφEstat jXI ��ดจึงมีค าเป นVφ E A Estat E A jXI A2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

��วไหลของขดลวดอาร เมเจอร การพันขดลวดอาร เมเจอร บนสเตเตอร จะทําให �ารั่วไหล XA ด �ลวดจึงมีค าเป นjX - E A jX S I A2102-252: Ch5 Synchronous generatorVφjXS - IAEAVφ E A jXI A jX AI A EA j ( X X A ) IAjXAEAIAVφElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

��ความต านทานของขดลวดอาร เมเจอร ขดลวดอาร เมเจอร �ง � านทาน RA อยู ด �ลวดจึงมีค าเป นVφ E A jX S I A RAI AjXS - RAEAIAVφ E A ZS I AX S : Synchronous reac tan ceE A : Internal induced voltageZS : Synchronous impedanceVφ :Terminal voltage2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

ิดไฟฟ าแบบ 3 เฟสjXSRadjทําหน าที่อะไร?EA1IA1RA Vφ1 -IFRadjjXSLFVF(DC)EA2RA -IA2Vφ2RFแรงดัน EA1, EA2 และ EA3 มีเฟสต างกัน 120o ทางไฟฟ า2102-252: Ch5 Synchronous generatorjXSEA3 -RAIA3Vφ3Electrical Engineering Department, Chulalongkorn University

วงจรสมมูล12/1431/82การต �ฟ า 3 เฟสแบบ ΔIL-VT VφφVIL 3I A EAjXSVTIARA - -2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

วงจรสมมูล13/1432/82การต �ฟ า 3 เฟสแบบ YIL - -IA EAVT -IL I AVφVT 3Vφ jXSRA2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

ื่องกําเนิดไฟฟ าIFjXSRFVF - EARAIAVφLFวงจรนี้ใช ได ��ดไฟฟ าเป นแบบสมดุล(ขนาดของ IA1 IA2 IA3 และมีเฟสต างกัน 120o ทางไฟฟ า)2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

แผนภาพเฟสเซอร 1/3โหลดแบบตัวต านทาน (PF 1)34/82Vφ E A jX S I A RAI A E A ZS I AEAjXSIAIA2102-252: Ch5 Synchronous generatorVφIARAElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

แผนภาพเฟสเซอร 2/3โหลดแบบล าหลัง (PF 1, lagging)35/82Vφ E A jX S I A RAI A E A ZS I งกําเนิดไฟฟ าจ ายกระแสให โหลดที่แรงดัน Vφ เท �หลดเป นตัวต านทาน เราต องเพิ่ม EA (เพิ่ม IF)2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

แผนภาพเฟสเซอร 3/3โหลดแบบนําหน า (PF 1, leading)36/82Vφ E A jX S I A RAI A E A ZS I งกําเนิดไฟฟ าจ ายกระแสให โหลดที่แรงดัน Vφ เท �หลดเป นตัวต านทาน เราต องลด EA (ลด IF)2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�กําเนิดไฟฟ าPconv τ ind ωm 3E AI A cos γτ ind ωmPin τ appωmPout 3VT IL cosθStraylossesPstray2102-252: Ch5 Synchronous generatorFriction & windagelossesPf &wCorelossesPcoreI2Rlosses 3Vφ I A cosθQout 3VT IL sinθ 3Vφ I A sinθElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�กําเนิดไฟฟ าเมื่อละเลย RAδ torque angleθ PF angleθδγIAθEAjXSIAX s I A cos θ E A sin δVφPout 3Vφ I A cosθ 3Vφ E A sin δPout ,max 2102-252: Ch5 Synchronous generatorXS Pconv3Vφ E AXSElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�กําเนิดไฟฟ าเมื่อละเลย RAกําลังไฟฟ า Pout,max เรียกว า static stability ิดไฟฟ �ื่องกําเนิดไฟฟ าจ ายโหลดเต็มOOพิกัด torque angle จะมีค าประมาณ 15 - 20โดยปกติโหลดต องการแรงดัน Vφ คงที่ ดังนั้นPout จึงขึ้นกับ IA cosθ หรือ EA sinδQout จึงขึ้นกับ IA sinθ2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�กําเนิดไฟฟ าเมื่อละเลย RAจากบทที่ 4 เราได ทGราบว Gา G Gτ ind kBR BS kBR Bnetซึ่งมีขนาดเท ากับτ ind kBR Bnet sin δจากสมการกําลังPconv τ ind ωm 2102-252: Ch5 Synchronous generator3Vφ E A sin δXS τ ind 3Vφ E A sin δωm X SElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�มิเตอร �ไฟฟ า 3 ตัวที่เราต องหาจากการทดสอบ คือ– ความสัมพันธ �่ยวนํา EA กับกระแสสนาม IF– รีแอกแตนซ (synchronous reactance) XS– ความต านทานของขดลวดอาร เมเจอร RA2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�อบเป ดวงจร (O/C รื่องกําเนิดไฟฟ � IF ให มคี าเท ากับศูนย �ดไฟฟ � �กําเนิดไฟฟ าไม มโี หลด กระแสอาร เมเจอร IA จึงเท ากับศูนย ดังนั้น EA Vφปรับกระแสสนาม IF เป นขั้นแล ววัดค า VT2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�เฉพาะขณะเป ดวงจร (O/C characteristic, OCC)VT , VAir-gap lineOCCωm ωsync ค าคงที่IF , A2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�อบลัดวงจร (S/C ครื่องกําเนิดไฟฟ าผ านแอมป มิเตอร และปรับกระแสสนาม IF ให มคี าเท ากับศูนย �ดไฟฟ � ωmปรับกระแสสนาม IF เป นขั้น แล ววัดค ากระแสอาร เมเจอร IA หรือกระแสโหลด IL2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�อบลัดวงจรjXSRAEAIAIA - EAjXSIAIARAVφ 0BRBs2102-252: Ch5 Synchronous generatorBnetElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

องกําเนิดไฟฟ า กระแสอาร เมเจอร IA �แรงดันเหนี่ยวนํา EA(เพราะ RA XS)ฟลักซ �ร เมเจอร Bs � ามกับฟลักซ ที่สร างจากโรเตอร BR ทําให Bnet มีค าน �่องกําเนิดไฟฟ าจึงไม อิ่มตัว2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�เฉพาะขณะลัดวงจร (S/C characteristic, SCC)IA , ASCCωm ωsync ค าคงที่IF , A2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

ลัดวงจรจะพบว าZs R X 2A2SXs I A,SC Vφ ,OCI A,SC IAE A,SCI A,SCแต RA XS และ E A.SC Vφ ,OCE A,SCRA48/82 - EAVφ 0VT ,OC / 3I A,SCIat FRA หาได จากการวัดความต านทานของขดลวดอาร เมเจอร ด วยWheatstone bridge �มต �สม2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

การทดสอบ9/1849/82ค า XS มีค าไม คงที่เพราะ Vφ,OC เกิดการอิ่มตัวVT , VIA , AXS , ΩAir-gap lineOCCXS,air-gapXS,OCCSCCωm ωsync ค าคงที่IF , A2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

การทดสอบ10/1850/82Ex.3 � าขนาด 200 kVA 480 V 50Hz ต อแบบ Y �ป �ท ากับ 5 A ดังนี้– แรงดันเป ดวงจร VT,OC 540 V– กระแสลัดวงจร IL,SC 300 A– เมื่อป �นาด 10 V เข าที่ขั้ว วัดกระแสได 25 Aจงหาค า XS และ RA �ไฟฟ า2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

การทดสอบ11/1851/82VφIDC 25 A -EAVDC 10 V jXSRA2102-252: Ch5 Synchronous generatorVDC2RA IDCVDC10 0.2 ΩRA 2IDC 2 25Electrical Engineering Department, Chulalongkorn University

การทดสอบ12/1852/82IL 0Vφ -EAVT,OCE A Vφ ,OC jXS5403VT ,OC3 311.8 VRA2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

การทดสอบ13/1853/82IL,SCIA,SCVφ -EAI A,SC IL,SC 300 A jXSRA2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

การทดสอบR X 2A2S14/1854/82ถ าละเลยผลของ RAE A,OCI A,SCXS 311.822 1.0390.2 X S 300X S 1.02 Ωj1.02 ΩVFI A,SC 311.8300 1.04 ΩIFRFE A,OC - EA 312 V0.2 Ω IAVφLF2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

�� วนลัดวงจร (S/C ratio, SCR)If ที่ต องการเพื่อสร �ป ดวงจรSCR If ที่ต องการเพื่อสร �ดวงจรV ,VAir-gap lineOf ′OCCV Of ′′IA , ATT,rateI A Vφ ,rate X S,rateSCR I A,rate Vφ ,rateXS1 p.u. X S2102-252: Ch5 Synchronous generatorSCCIA,rateIAIF , AOf’f ’’Electrical Engineering Department, Chulalongkorn University

การทดสอบ16/1856/82Ex.4 � าขนาด 45 kVA 220 V 6 ขั้ว50 Hz ต อแบบ Y �้– แรงดันเป ดวงจร VT,OC 220 V เมื่อป อน IF 2.84 A– กระแสลัดวงจร IL,SC 118 A เมื่อป อน IF 2.20 A– กระแสลัดวงจร IL,SC 152 A เมื่อป อน IF 2.84 A– จาก air-gap line แรงดันเป ดวงจร VT,ag 202 V เมื่อป อน IF 2.20 Aจงหาค า SCR, XS,unsat และ XS,sat2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

การทดสอบI A,rate 17/1857/82VArate3VT ,rate 450003 220 118 AIf ที่ต องการเพื่อสร �ป ดวงจรSCR If ที่ต องการเพื่อสร �ดวงจร2.84 1.29 A2.202102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

การทดสอบ18/1858/82ที่ IF 2.20 AE A,ag VT ,ag VT ,ag3Vrate 2023 116.7 Vที่ IF 2.84 AE A,OC VT ,OC VT ,OC202 0.92 p.u.220IL,SC 118 A 1 p.u.116.7 0.987 Ω1180.92 0.92 p.u.1X S,unsat 2102-252: Ch5 Synchronous generatorIL,SCX S,sat3Vrate 220 127 V3220 1 p.u.220152 152 A 1.29 p.u.118127 0.836 Ω1521 0.775 p.u.1.29Electrical Engineering Department, Chulalongkorn University

� ายโหลด �กษากรณีที่มี � าเพียงตัวเดียวจ ��ฟ าจะขึ้นอยู � ออยู �ไฟฟ า3φ Synchronousgenerator2102-252: Ch5 Synchronous generatorVTโหลดที่ค า PF ต างๆมักต องการ VT & f คงที่Electrical Engineering Department, Chulalongkorn University

� ายโหลด � โรเตอร หมุนด ��เนิดไฟฟ าต องจ ายความถี่ 50 Hz ให �ี่ยวนํา EA มีค าคงที่เสมอ ยกเว �สนาม IFโดยทั่วไปจะไม คํานึงถึงความต านทานของขดลวดอาร เมเจอร RA2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

� ายโหลด 3/2461/82โหลดแบบ PF ล าหลัง - �่ PF คงที่EAδθ δ’IAIA’2102-252: Ch5 Synchronous generatorjXSIA’Vφ’jXSIAVφแรงดัน Vφ และแรงดันที่ขั้วVT �ะแสอาร เมเจอร IA เพิ่มขึ้นElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

� ายโหลด 4/2462/82โหลดแบบความต านทาน (PF 1)EAδ’δIAIA’2102-252: Ch5 Synchronous generatorjXSIA’Vφ’jXSIAVφแรงดัน Vφ และแรงดันที่ขั้วVT �ะแสอาร เมเจอร IA เพิ่มขึ้นElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

� ายโหลด 5/2463/82โหลดแบบ PF นําหน า - �่ PF คงที่EAIA’IAθδ’jXSIAδVφ2102-252: Ch5 Synchronous generatorjXSIA’Vφ’แรงดัน Vφ และแรงดันที่ขั้วVT �ื่อกระแสอาร เมเจอร IAเพิ่มขึ้นElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

� ายโหลด �ัน (Voltage regulation, VR)เมื่อVnl VflVR 100 %VflVnl �อไร โหลด, VVfl �อจ ายโหลดเต็มพิกัด, Vดังนัน้VR มีค าเป นบวก เมือ่ � าจ ายโหลดแบบ PF ล าหลังVR มีค าเป นลบ เมือ่ � าจ ายโหลดแบบ PF นําหน า2102-252: Ch5 Synchronous generatorElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

� ายโหลด 7/2465/82การปรับแรงดัน Vφ และแรงดันที่ขั้ว VT ให �ม IF เพื่อให �นําEA มีค ��ที่ต ออยู �ไฟฟ าEEAEAjXSIAIAVφIARA2102-252: Ch5 Synchronous generatorAjXSIAIAVφIARAIAVφjXSIAIARAElectrical Engineering Department, Chulalongkorn University

� ายโหลด 8/2466/82Ex.5 � าขนาด 480 V 4 ขั้ว 60

2102-252: Ch5 Synchronous generator Electrical Engineering Department, Chulalongkorn University 2/82. . วิชา Electrical Machines II) 2102-252: Ch5 Synchronous generator Electrical Engineering Department, Chulalongkorn University 21/82

Related Documents:

2102-252: Ch6 3 phase induction motor Electrical Engineering Department, Chulalongkorn University สเตเตอร : มีโครงสร าง คล �ิด ไฟฟ ิาซงโครนัส ขดลวดสเตเตอร

Chapter 18—Auditors’ reports to the FSA 252 18.1 Introduction 252 18.2 Engagement terms 252 18.3 Auditors’ duty to report directly to the FSA 252 18.4 Client money audit for general insurance intermediaries 252 18.5 Personal investment (PI) firms 254 Part VI Taxation 257 Chapter 19 —Value added tax and insurance premium tax 259

Using a Step Diagram to Find Prime Factorization Write the prime factorization of each number. 252 2 252 Divide 252 by 2. Write the quotient below 252. 2 126 Keep dividing by a prime factor. 3 63 3 21 7 7 1 Stop when the quotient is 1. The prime factorization of 252 is 2 2 3 3 7, or 22 32 7. 495 3 495 Divide 495 by 3. 3 165 Keep dividing by a .

MINISTRY LEADER TELEPHONE EMAIL Rosario Isela Castillo (252) 571-6267 Caliz Vocacional Maria Avila (252) 474-5007 mariaavila974@yahoo.com . Readers Mary Spano (252) 633-4768 maspano@centurylink.net Sacristans Mary Spano*/Hugh McHugh 252/633-4768* maspano@centurylink.net* 5 PM Choir Willie Sumner (252) 229-4723 williesumner@hotmail.com

252:410-1-6. Radiation protection program 252:410-1-7. Incorporation of federal regulations by reference 252:410-1-1. Purpose and applicability (a) Purpose. The purpose of this Chapter is to ensure radiation management activities conducted within the jurisdiction of the DEQ are protective of health, safety, property and the environment.

push-pull guns. Able to utilize 12 in rolls of aluminum wire inside the Millermatic 252 for extended aluminum welding time. Wire feed speed is adjustable at the gun and actual speed can be seen on the digital display on the Millermatic 252. Adjustable run-in control to fine tune arc starting. XR-A Aluma-Pro Gun #300 000 15 ft (4.6 m) Cable

equivalent credit for ECON 2101 or ECON 2102. Credit will not be given for MBAD 5110 where credit has been given for ECON 2101 or ECON 2102. Course Objectives: Foundations of Economics is a course for MBA students without previous course work in economics. It combines the materials of Principles of Macroeconomics (ECON 2101) and

PYTHON PROJECTS . When not programming, he likes climbing, backpacking, and skiing. He is also a keen photographer, artist, and acoustic music enthusiast. He lives in Scotland with his wife, Heather. ABOUT THE TECHNICAL EDITORS ALEX BRADBURY is a compiler hacker, Linux geek, and Free Software enthusiast. He has been a long time contributor to the Raspberry Pi project and also co-authored .