DASAR KELUARGA NEGARA

2y ago
92 Views
2 Downloads
2.09 MB
56 Pages
Last View : 20d ago
Last Download : 2y ago
Upload by : Ellie Forte
Transcription

DASAR KELUARGA NEGARADKN FINAL.indd 14/16/2013 3:49:05 PM

DKN FINAL.indd 24/16/2013 3:49:05 PM

MUKA SURAT123378912MUKA SURAT1314243248-506DKN FINAL.indd 34/16/2013 3:49:06 PM

DKN FINAL.indd 44/16/2013 3:49:06 PM

DASAR KELUARGA NEGARA(DKN)DKN FINAL.indd 54/16/2013 3:49:06 PM

DKN FINAL.indd 64/16/2013 3:49:06 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA1.PENGENALANPembangunan negara yang pesat telah menghasilkan pelbagaimanfaat yang dinikmati oleh rakyat. Melalui pembangunan, perubahan keatas struktur keluarga dan gaya hidup keluarga di Malaysia turut berlaku,manakala kualiti hidup keluarga dan rakyat di Malaysia telah meningkatke tahap yang membanggakan.Pembangunan juga membawa kepada beberapa perubahan sampingandan cabaran yang kritikal, termasuk nilai murni yang kian terhakis dalamkehidupan keluarga, ketidakstabilan emosi dan ekonomi keluarga, impakperceraian, gejala sosial yang meruncing dan sebagainya.Keluarga adalah sebuah unit asas sosial yang membekalkan sumbermanusia untuk pembangunan serta menjamin kesinambungan insansebagai generasi akan datang. Mengikut peruntukan dalam DeklarasiHak Asasi Manusia Sejagat (1948), institusi keluarga adalah satu unitterpenting dalam masyarakat. Sehubungan itu, adalah wajar institusikeluarga diberi perlindungan oleh masyarakat dan Kerajaan. Justeru,institusi keluarga perlu diperkukuh, diperkaya dan diperkasakan denganilmu, pengetahuan dan kemahiran yang terkini.Setiap ahli keluarga pula perlu memahami dan menghormati hak keluarga,dapat menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing dantanggungjawab bersama bagi melahirkan insan bermaruah, berkualiti danMuka Suratberperibadi mulia.1DKN FINAL.indd 14/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARAAhli keluarga juga dapat membina benteng pertahanan melalui penerapandan amalan nilai murni untuk menangani kesan sampingan pembangunanyang tidak seimbang dan tidak mesra keluarga.Dasar Keluarga Negara ini yang menyokong dan melengkapi dasar-dasaryang sedia ada seperti Dasar Sosial Negara, Dasar Wanita Negara danDasar Kanak-kanak Negara turut berteraskan kepada PerlembagaanPersekutuan, Rukun Negara dan matlamat Wawasan 2020. Di sampingitu, dasar ini turut merujuk secara khusus kepada tanggungjawabantarabangsa Malaysia seperti di bawah Convention on the Elimination ofAll Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Convention onthe Rights of the Child (CRC).Dasar ini memberi penekanan kepada kepentingan mengutamakankesejahteraan keluarga dalam pelbagai aspek, khususnya ertapersekitaranyangsihat dan selamat. Dasar Keluarga Negara juga menekankan usahamengarusperdanakan kesejahteraan keluarga dalam dasar, perundangandan program pembangunan negara.2.PERNYATAAN DASARSatu dasar untuk mengutamakan keluarga dalam segala usahaMuka Suratpembangunan sosio-ekonomi bagi melahirkan generasi berkualiti.2DKN FINAL.indd 24/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA3.PERNYATAAN MATLAMATDKNbertujuansihat ejahtera,kestabilansosial.RASIONAL DASAR KELUARGA lebih menyeluruh dan sistematik dapat ditumpukan kepada:4.1 Arah tuju kesejahteraan keluarga yang menyeluruh, merangkumipembangunan fizikal, mental, ekonomi, sosial, psikologi dankerohanian bagi setiap peringkat dalam kitaran hidup keluarga.4.2 Keluarga sebagai unit yang paling asas, menyediakan landasanuntuk pembangunan modal insan bagi menggerak khidmatan,perlindungan dan infrastruktur sokongan untuk mendayaupayakankeluarga melalui kekuatan yang sedia ada (inherent strengths) dalamdiri mereka perlu dibangun dan disebarluaskan bagi melahirkanmodalinsan yangbermaruah, berkualiti tinggi dan berperibadimulia.Muka Surat3DKN FINAL.indd 34/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA4.3 Pembentukan dan pengukuhan institusi keluarga di mana setiapahli keluarga dapat diperkasa untuk melaksanakan peranan dantanggungjawab bersama dan saksama dalam aspek kekeluargaan,ekonomi, kerjaya dan kehidupan demi meningkatkan kestabilan,keharmonian dan kesejahteraan hidup.4.4 Usaha membimbing dan memupuk kemahiran untuk keluargamenyemai, menghayati dan mengamal nilai murni dan nilaikekeluargaan. Nilai-nilai murni boleh dijadikan pemangkin untukmencapai kejayaan dan benteng pertahanan diri ahli keluarga. Amalannilai murni bagi setiap insan dalam keluarganya perlu disebar luasdan diperkukuhkan (reinforce) dalam institusi pendidikan, komunitidan di tempat kerja.4.5 Usaha mengeratkan perhubungan antara generasi di mana wargaemas dapat memelihara (preserve) dan memperturunkan warisan,nilai murni dan ciri-ciri akhlak mulia kepada generasi akan datang.Maka budaya keluarga penyayang yang akrab, prihatin, hormatmenghormati, adil dan saksama, saling bantu-membantu, danmelindungi warga yang lemah, lanjut usia dan daif boleh diwujud,Muka Suratdiperkukuhkan dan disebarluaskan.4DKN FINAL.indd 44/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA4.6 Hak asasi kemanusiaan dan kesaksamaan di mana penumpuanakan diberi kepada undang-undang dan dasar yang nkesaksamaan gender dalam keluarga. Kesedaran dan ilmupengetahuan akan dipertingkatkan kepada ahli keluarga untukmenghormati hak keluarga, hak individu dalam keluarga supayadihormati sebagai insan yang memiliki darjat dan maruah diri(self-dignity). Amalan positif digalakkan untuk membudayakankeharmonian, keadilan dan kesaksamaan gender dalam kehidupankeluarga tanpa mengira perbezaan jantina dan umur. Jaminan perludiberi untuk mendapat maklumat dan hak perlindungan undangundang, penyertaan sosial, perkongsian sumber secara saksamadalam keluarga dan perlindungan daripada keganasan, penderaanserta pengabaian dalam keluarga terhadap wanita, kanak-kanak danwarga emas.4.7 Peningkatan komitmen dan tanggungjawab sosial semua pihakuntuk melaksanakan dasar dan program mesra keluarga. Usahaperlu diperhebatkan untuk mengambil kira faktor kesejahteraankeluarga dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan danpenilaian program pembangunan ekonomi, politik, kesihatan, sosial,kerohanian, persekitaran, sains dan teknologi serta perundangan.Melalui dasar ini, komitmen boleh dipertingkatkan untuk menyemakdanmenyusun semula dasar, objektif, strategi serta programMuka Suratpembangunan dan pemantauan supaya lebih mesra keluarga.5DKN FINAL.indd 54/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA4.8 Peningkatan pelaksanaan program kesejahteraan keluarga untukkeluarga yang berbeza struktur dan mudah terancam. Komitmendan tanggungjawab sosial semua pihak akan dipertingkatkan selarasdengan budaya penyayang masyarakat Malaysia. Pelbagai programakan disusun, diselaras dan diperluaskan dengan perkhidmatan,kemudahan dan infrastruktur sokongan untuk keluarga yang berbezastruktur seperti keluarga yang diketuai oleh ibu tunggal atau bapatunggal, keluarga miskin tegar, keluarga mudah terancam (terabaiatau daif), keluarga yang mempunyai anak istimewa, keluarga yangdianggotai oleh orang kurang upaya dan sebagainya.4.9 Pembangunanmodalinsandank-Keluarga:Komitmendan tanggungjawab sosial semua pihak akan dipertingkat dandiperluaskan untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan dariaspek teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta menyediakansokongan mesra keluarga dan peluang bagi ahli keluarga memajuMuka Suratdan memahirkan diri.6DKN FINAL.indd 64/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA5PRINSIP DASAR KELUARGA NEGARADasar Keluarga Negara menggariskan 8 prinsip utama. Prinsiptersebut ialah:Prinsip gths),bertanggungjawab untuk kelangsungan generasi ke generasi.Prinsip 2:Keluarga bertanggungjawab memupuk dan menghayati nilai-nilaimurni.Prinsip 3:Kepelbagaian struktur keluarga mewujudkan keperluan yangberbeza.Prinsip 4:Hubungan mesra, budaya perkongsian sumber dan tanggungjawabbersama dan saksama menjamin kesejahteraan keluarga.Prinsip 5:Ilmu dan maklumat sebagai asas keluarga sejahtera (k-Keluarga).Perundangan, dasar dan program perlu mesra keluarga.Muka SuratPrinsip 6:7DKN FINAL.indd 74/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARAPrinsip 7:Ahli keluarga mempunyai hak asasi dan perlindungan bagi menjaminmaruah diri.Prinsip 8:Komitmen majikan menjamin kesejahteraan keluarga.6. TERAS STRATEGISebanyak 3 teras strategi ditetapkan di bawah DKN seperti berikut:6.1 uk mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usahapembangunan sosio-ekonomi;6.2 Memastikan undang-undang, dasar, prosedur serta penguatkuasaanundang-undang dan peraturan mengutamakan perspektif keluarga;dan6.3 Menyedia dan memastikan program, perkhidmatan dan kemudahanMuka Suratmesra keluarga mudah diakses atau dicapai.8DKN FINAL.indd 84/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA7. STRATEGI PELAKSANAAN DASARBagi mencapai matlamat DKN, sebanyak 6 strategi telah dirangka.Strategi-strategi tersebut adalah seperti berikut:7.1 Penyelidikan dan Pembangunan dalam Kesejahteraan Keluarga. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidangkesejahteraan keluarga, di mana hasilnya dapat digunakan sebagaiinput kepada penggubalan dasar dan undang-undang sertaperancangan program; dan Menggalakkan pelaksanaan serta peningkatan penyelidikan danpembangunan dalam bidang pembangunan kesejahteraan keluargaoleh agensi kerajaan, swasta, institusi penyelidikan, institusipengajian tinggi dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO).7.2 Advokasi Mengutamakan Kesejahteraan Keluarga. ejahteraan keluarga dalam dasar dan program pembangunanbagi para pemimpin, penggubal dasar, pembuat keputusan dalamsektor awam, swasta, pemimpin masyarakat sivil dan keluargasendiri dapat dipertingkatkan melalui advokasi.Muka Surat9DKN FINAL.indd 94/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA7.3 Latihan dan Pendidikan Sepanjang Hayat untuk PembangunanModal Insan dan Keluarga Sejahtera. Menyediakan peluang dan prasarana untuk keluarga menyertaiprogram latihan dan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunanmodal insan dan keluarga sejahtera yang komprehensif; Menggalakkan keluarga memiliki ilmu dan meningkatkan pelbagaikemahiran yang relevan untuk membangunkan insan yangmempunyai nilai-nilai murni dan berakhlak mulia; dan Menyediakanpelbagaikaedah pendidikan dan latihan formaldan tidak formal yang kreatif, inovatif dan berkesan termasukpenggunaan teknologi maklumat dan komunikasi terkini untukmemudahkan ahli keluarga mendapat ilmu dan kemahiran.7.4 Penyediaan Kemudahan Sumber dan Persekitaran yangMendaya Upayakan Keluarga Melalui strategi ini, usaha untuk meningkatkan akses pelbagai sumbermelalui perkongsian, pertukaran, pengumpulan dan peningkatanpelbagai sumber untuk mengendalikan program, perkhidmatandan sistem sokongan serta kemudahan mesra keluarga dapatMuka Suratdilaksanakan.10DKN FINAL.indd 104/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA7.5 Perundingan dan Perkongsian Pintar dalam Pelbagai AgensiKerajaan, Swasta, Pertubuhan Bukan Kerajaan, InstitusiPengajian Tinggi dan Komuniti. Pemahaman dan komitmen menggerakkan program mengutamakankesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan tanggungjawab sosialbagi sektor awam dan swasta serta anggota masyarakat; Kerjasama yang sistematik dan bersepadu antara semua pihak yangterlibat; Pelaksanaan program mengutamakan keluarga melalui perkongsianmaklumat, pakar rujuk, sumber teknikal, jurulatih dan sumberkewangan antara pihak kerajaan, swasta, NGO, institusi penyelidikandan institusi pengajian tinggi; dan Pengiktirafan NGO sebagai rakan pintar antara program peringkatakar umbi selaras dengan matlamat Dasar Keluarga Negara.Muka Surat11DKN FINAL.indd 114/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA7.6 Pemantauan dan PenilaianMelalui strategi ini, maklum balas dan keberkesanan program hasildaripada proses pemantauan dan penilaian pelaksanaan PelanTindakan Keluarga Negara dapat dikumpul dan digunakan sebagaiinput baru untuk merangka/ meminda dasar dan perundangan sertamenambah baik program susulan.8. emfokuskan kepada aspek kesejahteraan dan pembangunankeluarga. Dasar ini juga memberi hala tuju kepada program danprojek yang mesra keluarga bagi membangunkan keluarga yangsejahtera supaya anggota masyarakat menghayati nilai-nilai murnisejajar dengan aspirasi Wawasan 2020. Pelaksanaan DKN perludiberi penekanan oleh pelbagai pihak yang berkepentingan demipembangunan modal insan yang berperibadi mulia dan keluargaMuka Suratyang sejahtera.12DKN FINAL.indd 124/16/2013 3:49:07 PM

DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARAPELAN TINDAKANKELUARGA NEGARA(PTKN)TERAS STRATEGI ntuk mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usahapembangunan sosio-ekonomi.TERAS STRATEGI 2:Memastikan undang-undang, dasar, prosedur serta penguatkuasaanundang-undang dan peraturan yang mengutamakan perspektifkeluarga.TERAS STRATEGI 3:Menyedia dan memastikan program, perkhidmatan dan kemudahanmesra keluarga mudah diakses atau dicapai.Muka Surat13DKN FINAL.indd 134/16/2013 3:49:07 PM

DKN FINAL.indd 144/16/2013 3:49:07 PMMeningkatkan komitmen dan penglibatan pelbagai pihak untukmengutamakan perspektif keluarga dalam segala usahapembangunan sosio-ekonomi.TERAS STRATEGI 1:

DKN FINAL.indd 1515Muka Surat4/16/2013 3:49:07 PMTINDAKANMendapat komitmen(political will)daripada pemimpinsetiap lapisanmasyarakat termasukpemimpin tertinggibagi mempromosidan menyebar luasmaklumat mengenaiDKN dan PelanTindakan DKN.BIL.1.1 PemimpinNegara Annual Ministerand BoardConsultativeForum. Media Massa Masyarakat NGO MajikanSwasta InstitusiPengajianTinggi AwamdanSwasta AgensiKerajaanKUMPULANSASAR Advokasi danPromosi.PROGRAM/AKTIVITI AgensiKerajaan KPPK KPT LPPKN KPWKM2012 - 2014AGENSITEMPOHPELAKSANA PELAKSANAAN Pelaksanaanpromosi DKN disemua kawasanparlimen. TahapkesedaranterhadapDKN SAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA

DKN FINAL.indd 1616Muka Surat4/16/2013 3:49:08 PMTINDAKANMeningkat danmengarusperdanakanperspektif keluargadalam perancangansosial negara.BIL.1.2 Menggalakkan projekpembangunankerajaan dan swastamematuhisyarat melaksanakanpenilaian impaksosial (Social ImpactAssessment) bagimemantau kesan keatas keluarga. Menilai keberkesananpromosi, programlatihan danperkhidmatanmengutamakankesejahteraankeluarga. Memantau danmenilai keberkesananpelaksanaan Dasardan Pelan TindakanKeluarga Negara. AKTIVITI AgensiKerajaanKUMPULANSASAR LPPKN KPWKM UPE Bilangan projekpembangunanyang mengambilkira penilaianimpak sosialmeningkat 5%setiap tahunsehingga tahun2015. Tahapkesedaran,pengetahuandan kemahirankekeluargaanmeningkat.2013 - 20152013 - 2015 Peningkatanpelaksanaanprogramdan inisiatifkekeluargaan diagensi kerajaan. Set 13 - 20152011-2014AGENSITEMPOHPELAKSANA PELAKSANAANDASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA

DKN FINAL.indd 1717Muka Surat4/16/2013 3:49:08 PM1.3BIL.MembangunkanLPPKN sebagaiFamily Centre ofExcellence.TINDAKAN MewujudkanInstitut Keluarga danPenduduk Negara.PROGRAM/AKTIVITI Keluarga PemimpinSwasta,NGO danKomuniti InstitusiPengajianTinggi AwamdanSwasta AgensiKerajaanKUMPULANSASAR UPE MOF JPA LPPKN KPWKM2011 - 2015AGENSITEMPOHPELAKSANA PELAKSANAAN Program LatihanKekeluargaanyang sistematikdipertingkatkan. Bank dataprofil keluargadan pakarrujukdiwujudkan(FamilyRepository). LPPKNmenjadi pusatrujukan isu danpembangunanprogramkekeluargaan.OUTCOMEDASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA

DKN FINAL.indd 1818Muka Surat4/16/2013 3:49:08 PMTINDAKANMewujudkan FocalPoint kesejahteraankeluarga di setiapJabatan di peringkatKerajaan Pusat danNegeri serta wakildari Sektor Swastadan NGO.BIL.1.4 Kursus. Bengkel. Program Kesedarandan Kemahiran.PROGRAM/AKTIVITI Keluarga Komuniti NGO Sektor Swasta(FPLC, FMM,MEF) AgensiKerajaanKUMPULANSASAR NGO SektorSwasta AgensiKerajaandi peringkatPusat danNegeri KPWKM2011 - 2015AGENSITEMPOHPELAKSANA PELAKSANAAN Dasar danprogram yangdianjurkanoleh agensiagensikerajaanmengambilkira perspektifkeluarga.OUTCOMEDASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA

DKN FINAL.indd 1919Muka Surat4/16/2013 3:49:08 PM1.5Membentuk Mesyuarat(2 kali dalam setahun)Majlis PenasihatKesejahteraanKeluarga yang diwakilioleh agensi kerajaan,swasta, NGO danindividu peringkatkebangsaan danantarabangsa. Individu NGO Sektor Swasta(FPLC) AgensiKerajaan NGO LPPKN KPWKM JPM2010 sehingga2011 Hala tuju danpelaksanaanPTKN dapatdipantau dandinilai.DASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA

DKN FINAL.indd 2020Muka Surat4/16/2013 3:49:08 PMTINDAKANMengenal pastiKumpulan “PejuangKesejahteraanKeluarga” (FamilyChampions) .6 Membentuk “IkonKeluarga”.PROGRAM/AKTIVITI NGO Sektor Swasta AgensiKerajaan PemimpinMasyarakat KeluargaKUMPULANSASAR KPWKM2012 -2020AGENSITEMPOHPELAKSANA PELAKSANAAN Isu kekeluargaandapat ditanganidengan lebihberkesan. KumpulanFamilyChampionsdapatmemperjuangkanisu kekeluargaan.OUTCOMEDASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA

DKN FINAL.indd 2121Muka Surat4/16/2013 3:49:08 PMTINDAKANMemberi insentif,penghargaan dananugerah kepadamajikan sektorawam dan swastaserta NGO yangmengorientasi danmelaksanakan dasar,serta menyediakanprogram,perkhidmatan dankemudahan mesrakeluarga.BIL.1.7 PersidanganCorporate SocialResponsiblity (CSR). ProgramKesedaran CorporateSocial Responsiblity(CSR).PROGRAM/AKTIVITI NGO MajikanSwasta Ketua JabatanAgensiKerajaanKUMPULANSASAR KPWKM KSM MOF2011 - 2020AGENSITEMPOHPELAKSANA PELAKSANAAN Peningkatanpenyertaanpihak swasta/NGO dalamperkongsianpintar. Penglibatansyarikat-syarikatbertambah/budaya CSRditerapkan.OUTCOMEDASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA

DKN FINAL.indd 2222Muka Surat4/16/2013 3:49:08 PMTINDAKANMeningkatkankomitmen danpenglibatan pemimpintertinggi dalampenerapan nilai murni,budaya penyayangdan kesaksamaangender dalamkeluarga.BIL.1.8 Advokasi danPromosi.PROGRAM/AKTIVITI Wakil Rakyat Media massa NGO Masyarakat Keluarga PemimpinKUMPULANSASAR PemimpinAgama NGO SektorSwasta Mediamassa IIM LPPKN KPKK2011 - 2020AGENSITEMPOHPELAKSANA PELAKSANAAN Peningkatankesedaran danpelaksanaanprogrammengenainilai murni,budayapenyayang dankesaksamaangender dalamkalanganpemimpinmeningkat.OUTCOMEDASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA

DKN FINAL.indd 2323Muka Surat4/16/2013 3:49:08 PM1.9BIL.PROGRAM/AKTIVITIKUMPULANSASARMemberi pengiktirafan Memberi anugerah Syarikatkepadasyarikatkepada penghasilanproduksi filem,produksipenerbitankarya seni antaranyatelevisyen danyangmengintegrasikanpenerbitan filem,radionilai murni dalamdrama, teater,mediabahan penerbitan.massa dan multimedia Syarikatyang menerapkanpengiklananamalan nilai murnidalam bahan FINASpenerbitan. FFDAMTINDAKAN KETA KPKK2011 - 2020AGENSITEMPOHPELAKSANA PELAKSANAAN Peningkatanpenerbitan danpenghasilankarya seniberkaitan isukeluarga danamalan nilaimurni.OUTCOMEDASAR DAN PELAN TINDAKAN KELUARGA NEGARA

DKN FINAL.indd 244/16/2013 3:49:08 PMMemastikan undang-undang, dasar, prosedur serta penguatkuasaanundang-undang dan peraturan yang mengutamakanperspektif keluarga.TERAS STRATEGI 2:

DKN FINAL.indd 2525Muka Surat4/16/2013 3:49:09 PM2.1BIL.PROGRAM/AKTIVITI Menjalankan kajiandan penyelidikan. Inspektorat Keluarga. Inisiatif mesrakeluarga di tempatkerja. Menggalakkankursus praperkahwinan kepadapasangan bukanIslam. MengenalpastiMengkaji semulaundang-undang yangundang-undang, dasar,berkaitan.penguatkuasaandan perkhidmatan Bengkel menelitisokongan supayadan memindaundang-undangmesra keluarga.mesra keluarga

Dasar Keluarga Negara ini yang menyokong dan melengkapi dasar-dasar yang sedia ada seperti Dasar Sosial Negara, Dasar Wanita Negara dan Dasar Kanak-kanak Negara turut berteraskan kepada Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara dan matlamat Wawasan 2020. Di samping itu, dasar ini turut merujuk secara khusus kepada tanggungjawab

Related Documents:

Dasar-dasar Agribisnis Produksi Tanaman 53. Dasar-dasar Agribisnis Produksi Ternak 54.Dasar-dasar Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan 55. Dasar-dasar Mekanisme Pertanian 56. Dasar-dasar Agribisnis Hasil Pertanian 57. Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian 58. Dasar-dasar Kehutanan 59. PertanianDasar-dasar Administrasi

PENDAHULUAN : Konsep Keluarga. Konsep dan Pengertian Keluarga Keluarga adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi masyarakat dan negara. Unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

Dasar Hukum 78 2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah 79 BAB VII : BENDA-BENDA MILIK NEGARA 82 . DAFTAR PUSTAKA 90. iv . v iii . 1 BAB I HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 1. Pengertian dan istilah Pengertian dan istilah Hukum Administrasi Negara. Sejarah dari Hukum Administrasi Negara dari Negara Belanda yang disebut Administratif recht atau Bestuursrecht .

dasar-dasar akuakultur atau dasar-dasar budidaya, pengantar agribisnis perikanan dan kelautan atau pengantar ekonomi perikel 270 1710714320012 rusmai trianti statistik, 9 rp75,000 rp675,270 dasar-dasar akuakultur atau dasar-dasar budidaya, ikhtiologi, 271

135 10013322 C Keluarga inti Keluarga dengan karakteristik khusus: Keluarga yang terdiri dari suami, istri dan atau atau lebih anak yang resmi. 136 10018176 C Keluarga dengan orang tua tunggal Keluarga dengan karakteristik khusus: Tersusun dari ayah, ibu atau satu pengurus dan satu atau lebih atau atau tanggungan.

14 Pedoman Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri 2019 f. Tunjangan keluarga diberikan setelah semester ke‐2, dan dihitung sejak kedatangan keluarga‐inti. Tunjangan keluarga dihentikan ketika keluarga‐inti kembali ke Indonesia (maksimum hingga semester ke‐6); g. Permohonan untuk membawa keluarga‐inti harus disampaikan oleh

maritim dan pertahanan yang lebih nyata dalam Dasar Tindak Timur. Dasar Pandang Timur India (India's Look East Policy) Pada sekitar tahun 1940-an sehingga 1970-an, banyak negara-negara Asia Tenggara masih berada dalam keadaan lemah kerana baru mencapai kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu, India tidak begitu

AngularJS is an extensible and exciting new JavaScript MVC framework developed by Google for building well-designed, structured and interactive single-page applications (SPA). It lays strong emphasis on Testing and Development best practices such as templating and declarative bi-directional data binding. This cheat sheet co-authored by Ravi Kiran and Suprotim Agarwal, aims at providing a quick .