Std. 10th IQB Marathi Aksharbharati . - Target Publications

7m ago
486 Views
150 Downloads
1.54 MB
61 Pages
Last View : Today
Last Download : 2d ago
Upload by : Lee Brooke
Share:
Transcription

EPLMSAOCTNTEN

NTceneje ì jep³e HeeþîeHegmlekeÀ efveefce&leer Je DeY³eeme eÀce mebMeesOeve ceb[U, HegCes - 411004³eeb ³eeodJeejs efve³eesefpele veJeerve DeY³eeme eÀceeJej DeeOeeefjleTEF³ellee oneJeerþUkeÀ JewefMe ìîes:N keÀceerle keÀceer JesUsle Hejer#es ee DeefOekeÀeefOekeÀ mejeJe. ÒeMveesllejeb eer iegCeefvene³e ceeb[Ceer.O ke ÀefleHeef ekesÀ ³ee ÒeeªHeevegmeej ÒeMveeb eer j evee.C Yee eeY³eemeeleerue J³eekeÀjefCekeÀ Je Yeeef ekeÀ IeìkeÀebJej DeeOeeefjle cegyeuekeÀ ke Àleer.E GHe³eesefpele uesKevee ³ee Gllece mejeJeemeeþer ke ÀleeR ee meceeJesMe.MPL mJe³ebcetu³eceeHeveemeeþer ke ÀefleHeef ekeÀe meceeefJe ì.SA³ee HegmlekeÀele meceeefJe ì Q. R. Code mceeì&HeÀesveodJeejs [email protected]Àve keÀªve ke ÀefleHeef ekeÀeÒeeªHee es efJeJes eve keÀjCeejs, lemes e keÀefJeleeb es YeeJeeLe& keÀLeve keÀjCeejs eqJnef[DeespedHeenlee ³esleerue. lemes e vecegvee ke ÀefleHeef ekesÀ ³ee Keeueer efouesuee Q. R. Code [email protected]ÀvekeÀªve ke ÀefleHeef ekesÀ eer Gllejmet eerner Heenlee ³esF&ue.Printed at: India Printing Works, Mumbai Target Publications Pvt. Ltd.No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, C.D.ROM/Audio Video Cassettes or electronic, mechanical including photocopying; recording or byany information storage and retrieval system without permission in writing from the Publisher.P.O. No. 1264091TEID: 12781 JUP

ÒemleeJeveevecemkeÀej, efJeoîeeLeea efce e-cewef eCeeRvees!TENToneJeer eb Je e& cnCepes DeeHeu³ee Mew#eefCekeÀ peerJeveeleuee cenllJee ee ìHHee! ³ee Je eeaDeeHeu³eeuee Meemeveeves efveOee&efjle kesÀuesuee %eevej eveeJeeoeJej DeeOeeefjle veJeerve DeY³eeme eÀceefMekeÀe³e ee Deens. ceneje ì jep³e HeeþîeHegmlekeÀ efveefce&leer Je DeY³eeme eÀce mebMeesOeve ceb[U,HegCes ³eeb ³eeodJeejs ÒekeÀeefMele cetu³eceeHeve DeejeKe[îee ee meKeesue DeY³eeme keÀªve ìeiexìÒekeÀeMevee es cejeþer De#ejYeejleer IQB F³ellee oneJeer ns HegmlekeÀ ÒekeÀeefMele keÀjleeveeDeecnebuee Deevebo nesle Deens.MPLECONkeÀceerlekeÀceer JesUsle Hejer#es ee DeefOekeÀeefOekeÀ DeY³eeme ne GodosMe O³eeveele þsJetveIQB ³ee HegmlekeÀe eer j evee kesÀueer Deens. efJeoîeeL³ee vee ke ÀefleHeef ekeÀe ÒeeªHee eeDeefOekeÀeefOekeÀ mejeJe JneJee ³eemeeþer mebHetCe& DeY³eeme eÀcee eer ieoîe, Heoîe, mLetueJee eve,Yee eeY³eeme Je GHe³eesefpele uesKeve DeMeer efJeYeeieJeej ceeb[Ceer kesÀueer Deens. Òel³eskeÀ HeeþeleerueefveJe[keÀ Heefj íso IesTve l³eeJej iegCeebvegmeej ke ÀleeR ee Gllejebmeefnle meceeJesMe kesÀuee iesueeDeens. Heoîe efJeYeeieele keÀefJeles ³ee DeefOekeÀ DeekeÀueveemeeþer Òel³eskeÀer oesve ke Àeflemeb eosC³eele Deeues Deensle. keÀeJ³eHebkeÌleeR es jmeûenCe' ³ee Meer e&keÀeKeeueer Òel³eskeÀ Heoîee ³eejmeûenCeeJej DeeOeeefjle ke ÀleeR ee meceeJesMe kesÀuee iesuee Deens. mLetueJee eve' efJeYeeieeleiegCeebvegmeej meJe& ÒeMve mees[Jetve efoues Deensle.SAJ³eekeÀjCe ne Yee es ee Hee³ee mecepeuee peelees, ns ue#eele þsJetve Yee eeY³eeme' efJeYeeieeleJ³eekeÀjefCekeÀ Je Yeeef ekeÀ IeìkeÀebJej DeeOeeefjle efJeefJeOe ke ÀleeR ee cegyeuekeÀ ÒeceeCeelemeceeJesMe kesÀuesuee Deens. ke ÀefleHeef ekesÀ ³ee ³ee veJeerve ÒeeªHeeceO³es GHe³eesefpele uesKeve' nemeJee&efOekeÀ iegCeebmeeþer efJe eejuee peeCeeje efJeYeeie Deens. l³eecegUs, ³ee efJeYeeieele efJeefJeOeuesKeveÒekeÀejeb ee DeeoMe& Gllejebmeefnle DebleYee&Je keÀjC³eele Deeuee Deens; pesCeskeÀªveefJeoîeeL³ee eer uesKeveMewueer efJekeÀefmele nesF&ue. ke ÀefleHeef ekesÀ es ÒeeªHe DeefOekeÀ megmHe ì JneJesJe mJe³ebcetu³eceeHeve keÀjlee ³eeJes ³eekeÀjlee vecegvee ke ÀefleHeef ekesÀ ee meceeJesMener ³eele keÀjC³eeleDeeuee Deens. ke ÀefleHeef ekeÀe ÒeeªHee es mHe ìerkeÀjCe Je meJe& keÀefJeleeb es efJeMues eCe ³eeb esefJnef[Deespe lemes e vecegvee ke ÀefleHeef ekesÀ eer Gllejmet eer Q. R. Code ceeHe&Àle osC³eeleDeeueer Deens.

Oev³eJeeo!TE%eeveeLeeAvee ceve:HetJe&keÀ MegYes íe!NTÒe³elveebleer HejcesMJej! euee . efve³eespeveyeodOe DeY³eemeeuee meg Jeele keÀª³ee, veJeerveDeY³eeme eÀceeuee DeelceefJeMJeemeeves meeceesjs peeT³ee, legce ³ee Òe³elveeble Deecner meowJelegce ³ee meesyele e Deenesle.ns HegmlekeÀ HeefjHetCe& keÀjC³eemeeþer Deecner meJe&leesHejer Òe³elve kesÀues Deensle, lejer HegmlekeÀDeefOekeÀeefOekeÀ Glke À ì JneJes, ³eemeeþer DeeHeu³ee met evee mJeeieleen& Deensle. ³eekeÀjleeDeeHeuee DeefYeÒee³e [email protected] ³ee Fcesue Hell³eeJej HeeþJeeJee nervece efJevebleer.ÒekeÀeMekeÀMPLECONDeeJe lleer: ÒeLeceDisclaimerSAThis reference book is transformative work based on textual contents published by Bureau ofTextbook. We the publishers are making this reference book which constitutes as fair use of textualcontents which are transformed by adding and elaborating, with a view to simplify the same toenable the students to understand, memorize and reproduce the same in examinations.This work is purely inspired upon the course work as prescribed by the Maharashtra State Bureau ofTextbook Production and Curriculum Research, Pune. Every care has been taken in the publicationof this reference book by the Authors while creating the contents, the Authors and the Publishersshall not be responsible for any loss or damages caused to any person on account of errors oromissions which might have crept in or disagreement of any third party on the point of viewexpressed in the reference book. reserved with the Publisher for all the contents created by our Authors.No copyright is claimed in the textual contents which are presented as part of fair dealing with aview to provide best supplementary study material for the benefit of students.3

ke ÀefleHeef ekeÀe DeejeKe[e (iegCeefJeYeeieCeermen)cejeþer odefJeleer³e Yee ee (De#ejYeejleer)F³ellee oneJeerIeìkeÀefvene³e iegCeefJeYeeieCeeriegCe24206205GHe³eesefpele uesKeve30SketÀCe iegCe100efJekeÀuHe iegCe–TEefJeYeeieieoîeHeoîemLetueJee eveYee eeY³eeme–3–NDeveg. eÀ1234NTSketÀCe iegCe: 100CO13(13 3 16)116 (efJekeÀuHeemen)Eke ÀefleHeef ekeÀe DeejeKe[eefJeYeeie 1 : ieoîeSketÀCe iegCe 24(MeyomebK³ee 130 les 150)Òel³eskeÀer 8 iegCeSAMPL(De) 1 Heefþle Gleeje(Dee) 1 Heefþle Gleeje(F) 1 DeHeefþle Gleeje8 iegCeebmeeþer ke Àefleefvene³e efJeYeeieCeer:(1) DeekeÀueve ke Àleer – 2 iegCe(2) DeekeÀueve ke Àleer – 2 iegCe(3) J³eekeÀjCe ke Àleer – 2 iegCeefouesu³ee Heefj ísoele F³ellee Heefnueer les F³ellee veJeJeer ³ee J³eekeÀjCeIeìkeÀebJej DeeOeeefjle DemeCeeN³ee ke Àleer ³esCes DeHesef#ele Deens.(meJe& IeìkeÀebJej DeeOeeefjle ke Àleer efJekeÀuHeeves osCes DeeJeM³ekeÀ Deens.)(4) mJecele– 2 iegCe

OkeÀeJ³eHebkeÌleeR es jmeûenCe: 4 iegCeHeeþîeHegmlekeÀele meceeefJe ì Demeuesu³ee HeoîeebHewkeÀer keÀesCel³eener SkeÀeHeoîeeleerue jmeûenCeeme DevegketÀue DeMee oesve DeesUer ke ÀefleHeef ekesÀle osCes.* efouesu³ee keÀeJ³eHebkeÌleeR es jmeûenCe keÀjCes.C(F)NTENTefJeYeeie 2 : HeoîeSketÀCe iegCe 20(De) 1 Heefþle HeoîeÒel³eskeÀer 8 iegCe(Dee) 1 Heefþle Heoîe( De' Je Dee' ³ee oesvner IeìkeÀebmeeþer HeeþîeHegmlekeÀeleerue Òel³eskeÀer SkeÀkeÀefJelee ke ÀefleHeef ekesÀle efoueer peeF&ue.)8 iegCeebmeeþer ke Àefleefvene³e iegCeefJeYeeieCeer:(1) DeekeÀueve ke Àleer – 2 iegCe(2) DeekeÀueve ke Àleer – 2 iegCe(3) keÀeJ³emeeQo³e& ke Àleer – 4 iegCe1.efJe eejmeeQo³e&(³ee 3 IeìkeÀebHewkeÀer keÀesCel³eener oesve IeìkeÀebJej2. YeeJemeeQo³e&2 ke Àleer 2/2 iegCeeb ³ee oesve ke ÀleerDeHesef#ele.)3. DeLe&meeQo³e&MPLEefJeYeeie 3 : mLetueJee eve (efJekeÀuHe iegCe 3) SketÀCe iegCe 6Òel³eskeÀer 3/3 iegCeeb ³ee 2 ke Àleer(mJecele Je DeefYeJ³ekeÌleerJej DeeOeeefjle ke Àleer)(Heeþe ee DeeMe³e, Meeueeyeenîe peerJeveeMeer meebie[ IeeueCeeje DeeMe³e, cetu³e,peerJevekeÀewMeu³e ³eebJej DeeOeeefjle 3 ke Àleer osC³eele ³esleerue, l³eebHewkeÀer 2 ke Àleermees[JeCes DeHesef#ele.)SAefJeYeeie 4 : Yee eeY³eemeSketÀCe iegCe 20(De) J³eekeÀjCe IeìkeÀebJej DeeOeeefjle ke ÀleerSketÀCe 10 iegCe– 2 iegCe(1) meceeme – DeJ³e³eerYeeJe, odJebodJe, odefJeiet– 2 iegCe(2) DeuebkeÀej – ³ecekeÀ, DevegÒeeme, GHecee, GlÒes#ee(3) Jeeke̳e ªHeeblej – ÒeMveeLe&keÀ, efJeOeeveeLeea, GodieejeLeea,Dee%eeLeea, neskeÀejeLeea, vekeÀejeLeea– 2 iegCe– 2 iegCe(4) meeceev³eªHe– 2 iegCe(5) JeekedÀÒe eej5

SketÀCe 10 iegCe– 4 iegCe(Òel³eskeÀer 1/2 iegCeeb eer ke Àleer DeHesef#ele)MeyomebHelleer ³ee IeìkeÀebHewkeÀer keÀesCel³eener4 IeìkeÀebJej Òel³eskeÀer 1/2iegCeeb eer ke Àleer efJe eejueer peeF&ue.NT(Dee) Yeeef ekeÀ IeìkeÀebJej DeeOeeefjle ke Àleer(Yee eemeeQo³e&/ Yeeef ekeÀ mece odOeer)(1) MeyomebHelleer(1) meceeveeLeea Meyo(2) efJe odOeeLeea Meyo(3) Meyomecetneyeodoue SkeÀ Meyo(4) SkeÀe Meyoe es DeveskeÀ DeLe&/DeLe&íìe(5) Meyoeleerue De#ejebHeemetve Meyo yeveJee.SAMPLECONTEMeyomebHelleerMeer mebyebefOele Jejerue IeìkeÀebHes#ee JesieUer ke Àleer ke ÀefleHeef ekesÀle efJe eejueerpeeT MekeÀles.(2) uesKeveefve³eceebvegmeej uesKeve– 2 iegCe(Òel³eskeÀ De etkeÀ Meyoeuee 1/2 iegCe,(1) De etkeÀ Meyo DeesUKee.Jeeke̳eeleerue egkeÀer ³ee Meyoe ³ee(2) Jeeke̳e uesKeveefve³eceebvegmeej efuene.og mleermeeþer Òel³eskeÀer 1/2 iegCe)(3) efJejeceef evns– 2 iegCe(1) ³eesi³e efJejeceef evns JeeHeje.(2) egkeÀer eer efJejeceef evns yeouee.(4) HeeefjYeeef ekeÀ Meyo/Òe eefuele cejeþerleerue Meyo– 1 iegCe(ieoîe, Heoîe ³ee oesvner efJeYeeieebleerue IeìkeÀebJej DeeOeeefjle)(Òel³eskeÀer 1/2 iegCeebmeeþer 2 ke Àleer)(5) DekeÀejefJeuns/ Yeeef ekeÀ KesU– 1 iegCe(efkeÀceeve 4 JeCe& DekeÀejefJeuns ueeJeCes)[ìerHe – efJeYeeie 4 : J³eekeÀjCe IeìkeÀebleie&le efouesu³ee ke Àleer ³ee vecegv³eeoeKeue Deensle.me peveMeerue ke ÀleeR eer veeJeerv³eHetCe& j evee keÀjlee ³esCes Meke̳e Deens.]efJeYeeie 5 : GHe³eesefpele uesKeve SketÀCe iegCe 30(De ) efJeYeeieSketÀCe iegCe 10(1) He euesKeve – 5 iegCe(Debleie&le efJekeÀuHe 2 HewkeÀer 1 He e mees[JeCes) –efJekeÀuHe iegCe 5DeewHe eeefjkeÀ (ceeieCeer, efJevebleer)DeveewHe eeefjkeÀ (keÀewìgbefyekeÀ)

meejebMeuesKeve – 5 iegCe (100 les 120 Meyoeb ee ieoîe Gleeje)(Dee)(1)(2)(3)efJeYeeieefJekeÀuHe veener.SketÀCe iegCe 12peeefnjele uesKeve (50 les 60 Meyo) – 6 iegCe(3 IeìkeÀebHewkeÀer keÀesCel³eener 2yeeleceer uesKeve (50 les 60 Meyo) – 6 iegCeIeìkeÀebJej ke Àleer efJe eejCes. oesvnernerkeÀLeeuesKeve (80 les 100 Meyo) – 6 iegCeke Àleer mees[JeCes DeHesef#ele Deens.)(F)uesKevekeÀewMeu³e (100 les 120 Meyo)efJekeÀuHe iegCe 8 SketÀCe iegCe 8(efveyebOe)(1) ÒemebieuesKeve(3 IeìkeÀebHewkeÀer keÀesCel³eener 2 IeìkeÀebJej ke Àleer(2) DeelcekeÀLeveefJe eejueer peeF&ue. l³eebHewkeÀer keÀesCeleerner SkeÀ(3) keÀuHeveeÒeOeeve uesKeveke Àleer mees[JeCes DeHesef#ele Deens.)[meboYe&:ceneje ì jep³e HeeþîeHegmlekeÀ efveefce&leer Je DeY³eeme eÀce mebMeesOeve ceb[U, HegCes efveefce&lecetu³eceeHeve DeejeKe[e]ONTENT(2)C[met evee: veJeerve DeY³eeme eÀceeJej DeeOeeefjle ke ÀefleHeef ekesÀ ³ee ÒeeªHee esSAMPLEmeg³eesi³e DeekeÀueve nesC³eekeÀjlee Mespeejerue Q. R. Code mkeÀ@ve keÀªveeqJnef[Dees Heene.]7

MPLECONTENTefJeYeeie 1 ieoîe (SketÀCe 24 iegCe)He þ eÀ.Òe.1. (De)/(Dee) Heefþle ieoîe Gleejs (16 iegCe)1Òe.1. (F)DeHeefþle ieoîe Gleejs (8 iegCe)40efJeYeeie 2 Heoîe (SketÀCe 20 iegCe)Òe.2. (De)/(Dee) DeekeÀueve Je keÀeJ³emeeQo³ee&Jej DeeOeeefjle ke Àleer (16 iegCe) 52Òe.2. (F)keÀeJ³eHebkeÌleeR es jmeûenCe (4 iegCe)77efJeYeeie 3 mLetueJee eve (SketÀCe 6 iegCe)Òe.3.mLetueJee eve (6 iegCe)95efJeYeeie 4 J³eekeÀjCe (SketÀCe 20 iegCe)Òe.4. (De)J³eekeÀjCe IeìkeÀebJej DeeOeeefjle ke Àleer (10 iegCe)106Òe.4. (Dee)Yeeef ekeÀ IeìkeÀebJej DeeOeeefjle ke Àleer (10 iegCe)133efJeYeeie 5 GHe³eesefpele uesKeve (SketÀCe 30 iegCe)Òe.5. (De)He euesKeve Je meejebMeuesKeve (10 iegCe)162Òe.5. (Dee)peeefnjeleuesKeve, yeeleceeruesKeve, keÀLeeuesKeve (12 iegCe)179Òe.5. (F)uesKevekeÀewMeu³e (8 iegCe)197211vecegvee ke ÀefleHeef ekeÀeSAmet evee: 1. efJeoîeeL³ee ³ee mees³eermeeþer Heeþeb es Je Heoîeeb es eÀceebkeÀ HeeþîeHegmlekeÀevegmeejþsJeC³eele Deeues Deensle.2. HeeþeKeeueer efouesues ÒeMve * ³ee ef evneves oMe&Jeues Deensle.3. megueYeles ³ee ìerves ³esLes Deeke ÀefleyebOeeJej DeeOeeefjle ke ÀleeRceO³es (1/2/3/4) DemesDeveg eÀceebkeÀ osTve Gllejs osC³eele Deeueer Deensle. Hejer#esle Demes eÀceebkeÀ osC³eele ³esCeejveenerle. Hejer#esle met evesvegmeej Deeke Àleer keÀe{Ces DeHesef#ele Deens.

efJeYeeieieoîe1ÒeMvee es mJeªHeNTHeefþle ieoîe Gleejs - ÒeMve 1 (De)/(Dee)SAMPLECONTEke ÀefleHeef ekesÀle ieoîe efJeYeeieele Òe.1.(De) DeeefCe (Dee) ceO³es Òel³eskeÀer meeOeejCele: 130 les150 Meyoeb es oesve Heefþle Gleejs osC³eele ³esleerue. Òel³eskeÀ GleeN³eeJej 8 iegCeeb ³ee ke ÀleerefJe eejC³eele ³esleerue. ³eeceO³es efJekeÀuHe (Option) osC³eele ³esCeej veener. ³ee 8 iegCeeb eerke Àleerefvene³e efJeYeeieCeer Je l³eele efJe eejC³eele ³esCeejs ÒeMveÒekeÀej Heg{erueÒeceeCes:1. DeekeÀueve ke Àleer2 iegCe2. DeekeÀueve ke Àleer2 iegCeJejerue oesvner ke ÀleeRceO³es Deeke Àleer HetCe& keÀje', eewkeÀìer HetCe& keÀje', DeesIelekeÌlee HetCe& keÀje', lekeÌlee HetCe& keÀje', SkeÀe Meyoeble Gllej efuene', ³eesi³eHe³ee&³e efveJe[tve efJeOeeve HetCe& keÀje', ³eesi³e pees[îee pegUJee', keÀejCes efuene', Ieìves ee / ke Àleer ee HeefjCeece efuene', SkeÀe Jeeke̳eele Gllej efuene', Demes Gllej³esF&ue Demee ÒeMve le³eej keÀje', leguevee keÀje', HeÀjkeÀ efuene' ³eebmeejK³ee JewefJeO³eHetCe&ke ÀleeRHewkeÀer keÀesCel³eener ke Àleer efJe eeju³ee peeT MekeÀleerue.3. J³eekeÀjCe ke Àleer2 iegCe³ee ke ÀleerceO³es efouesu³ee Heefj ísoele Deeuesu³ee F³ellee Heefnueer les veJeJeer ³eeJ³eekeÀjCe IeìkeÀebJej DeeOeeefjle ke Àleer efJe eejC³eele ³esleerue.4. mJecele2 iegCeefJeoîeeL³ee ³ee efJe eejebvee eeuevee osCeejs, DeefYeJ³ekeÌleer #ecelee Je efJe eejeb eer ceeb[CeerpeesKeCeejs ÒeMve ³esLes efJe eejC³eele ³esleerue.ue#eele þsJee:1. efouesuee Gleeje oesve JesUe Jee ee. 2. meJe& ke Àleer keÀeUpeerHetJe&keÀ Jee ee.3. Gllejebvee ³eesi³e eÀceebkeÀ oîee.4. Hejer#esle DeekeÀueve Je J³eekeÀjCeeJej DeeOeeefjle Deeke Àleer Hesveves keÀe{Ces DeHesef#ele Deens.5. ³eesi³e He³ee&³e efveJe[tve efJeOeeve HetCe& keÀje / ³eesi³e He³ee&³e efveJe[e' nîee ke Àleer ³eeGllejele efJeoîeeL³ee veer HetCe& efJeOeeve efueefnCes DeHesef#ele Deens.6. ³eesi³e pees[îee pegUJee' ³ee ke Àleer ³ee Gllejele Òel³e#e pees[er efueefnCes DeHesef#ele Deens.11

IQBHeeþ 3: MeeueGleeje 1(1)ii.TENTÒe.1.(De)/(Dee). Keeueerue GleeN³ee ³ee DeeOeejs met evesvegmeej ke Àleer keÀje.1. i. eewkeÀìer HetCe& keÀje.*De. meYeemebcesueves ieepeJeCeejs keÀJeerye. megJeX ee cegUeleerue mJeYeeJeKeeueerue Deeke Àleer HetCe& keÀje.keÀefJeJe³e& veeje³eCe megJex ³eebvee Òel³eskeÀkeÀe³e& eÀceele efceUCeeN³ee iees ìer2N1(1)SkeÀe Jeeke̳eele Gllej efuene.(1)KejerKegjer Meeueervelee keÀMeer MeesYeles?*ii. keÀejCe MeesOetve efuene.(1)uesKekeÀe ³ee celes MeeueercegUs Meeueervelee peeles, keÀejCe.3. J³eekeÀjCekebÀmeeleerue met evesÒeceeCes ke Àleer keÀje.(2)i. efle es yeeU keÀ[eke̳ee ³ee Leb[erves kegÀ[kegÀ[le j[le Deens. (YetlekeÀeU keÀje.)ii. Heg{s JeeF&uee efJeMJekeÀesMee ee DeO³e#e cnCetve ceer iesuees.(DeOeesjsefKele Meyoeb eer peele DeesUKee Je efuene.)4. mJecele(2)* Meeue Je Meeueervelee' ³eeb ee Heefj ísoe ³ee DeeOeejs legcnebuee keÀUuesuee DeLe& mHe ì keÀje.SAMPLE2. i.COHeeþîeHegmlekeÀeleerue He þ eÀ. 7 Jejerue (DeesU eÀ. 12 les 21) Jee ee Je ÒeMveeb eerGllejs oîee.[keÀefJeJe³e& veeje³eCe megJex . OeeskeÀe e ceesþe Deens.]Òe.1.(De)/(Dee).1. i. De. keÀefJeJe³e& veeje³eCe megJexii. 1. mevceevee eer Meeue2Gllejsye. Meeueerve2. ÞeerHeÀU

Òe.1. (De)/(Dee)2. i.ii.KejerKegjer Meeueervelee MeeueerefJevee e MeesYeles.Meeue ns mevceevee es ÒeleerkeÀ Deens Je mevceeve kesÀu³eeveblej DeveskeÀ JesUe mevceeveefceUJeCeejer J³ekeÌleer DenbkeÀejer yeveles.efle es yeeU keÀ[eke̳ee ³ee Leb[erves kegÀ[kegÀ[le j[le nesles.ii. Heg{s ef eÀ³eeefJeMes eCe DeJ³e³e, ceer meJe&veeceNT3. i.Gleeje 2CONTE4. Meeueervelee ne SkeÀ mJeYeeJeiegCe Deens, pees cegUele e J³ekeÌleerceO³es DemeeJee ueeielees, lejMeeue ns mevceevee es ÒeleerkeÀ ceeveues peeles. J³ekeÌleer ee ieewjJe keÀjC³eekeÀjlee ÞeerHeÀU JeMeeue efoueer peeles; cee e ³ee mevceevee ³ee ªHeeves J³ekeÌleeruee efceUeuesueer Meeue JeMeeueervelee ³eeb ee mebyebOe Demesue e Demes veener. keÀJeer veeje³eCe megJexner ner e yeeyemeebieleele. Meeue efceUeuesueer Òel³eskeÀ J³ekeÌleer Meeueerve Demesue efkebÀJee Meeue ve efceUeuesueerÒel³eskeÀ J³ekeÌleer Meeueerve vemesue Demes nesle veener. Meeue HeebIeªve cevee eer, Dee ejCeeleerueMeeueervelee efceUJelee ³esle veener. l³ee eÒeceeCes cegUele e Meeueerve DemeCeejer J³ekeÌleer MeeueªHeeves mevceeve efceUJeles e Demesner veener; cee e DeeHeu³eeleerue Meeueervelee peHetve þsJeles.l³eecegUs, Meeue DeeefCe Meeueervelee' ³eeb ee efJeMes e mebyebOe Demesue e Demes veener.MPLEÒe.1.(De)/(Dee). Keeueerue GleeN³ee ³ee DeeOeejs met evesvegmeej ke Àleer keÀje.1. Deeke ÀefleyebOe HetCe& keÀje.(2)DeeWkeÀejsMJej cebefoje ³ee HegueeJej yemeuesu³ee efYe#eskeÀN³ee es JeCe&ve1234SAHeeþîeHegmlekeÀeleerue He þ eÀ.8 Jejerue (DeesU eÀ.27 les 42) Jee ee Je ÒeMveeb eerGllejs oîee.[³ee e megceejeme ceer . ne³esle yeeyee.“]2. i. eewkeÀìer HetCe& keÀje.De. Heefj ísoeletve peeCeJeCeeje uesKekeÀe ee iegCeye. efYe#eskeÀN³eeuee MeesYesHes#ee DeefOekeÀ cenllJee eer JeeìCeejer iees ì ii.3(1)Keeueerue Òemebieer uesKekeÀeves kesÀuesueer ke Àleer efuene.(1)cneleeje, DeMekeÌle efYe#eskeÀjer keÀìdìîeeuee ueeietve e ef ejiegìs ìeketÀve Je HeebIeªvekegÀ[kegÀ[le yemeu³ee es Heeefnues.3

IQBGllejs2. DeMekeÌle4. kegÀ[kegÀ[CeejeTEÒe.1.(De)/(Dee).1. 1. cneleeje3. ef ejiegìs ìeketÀve Je HeebIeªve yemeuesueeNT3. J³eekeÀjCeieìeleerue JesieUe Meyo DeesUKee Je lees Meyo JesieUe keÀe Deens, ³eeceeieeruekeÀejCe mHe ì keÀje.(2)i. efomeuee, Heeefnpes, GHekeÀej, efou³ee ii. cneleeje, DeMekeÌle, l³eeuee, efyekeÀì4. mJecele(2) efYe#eskeÀN³eeves kesÀuesuee Meeueer ee GHe³eesie' ³eeefJe e³eer legce es cele efuene.2. i.NDe. Deewoe³e&ye. Heesìe eer Deeieii. uesKekeÀeves ogmeN³ee e efoJeMeer l³ee efYe#eskeÀN³eeme oesve Meeueer efou³ee.3. i.OGHekeÀej - GHekeÀej' ns veece Demetve Flej meieUer ef eÀ³eeHeos Deensle.ii. l³eeuee - l³eeuee' ns meJe&veece Demetve Flej meieUer efJeMes eCes Deensle.MPLEC4. uesKekeÀeves HeebIe CeeefMeJee³e kegÀ[kegÀ[CeeN³ee SkeÀe efYe#eskeÀN³eeuee oesve Meeueer osTkesÀu³ee; cee e efYe#eskeÀN³eeves l³ee Meeueer HeebIejC³eemeeþer ve JeeHejlee l³ee efJekeÀu³ee. l³eeHewMeeletve l³eeves oesve-leerve efoJeme HeesìYej pesJetve Iesleueb. Heesìe eer Deeie cnCepes e YetkeÀYeeieJeCes DeeefCe Leb[erHeemetve mebj#eCe ³ee oesvner efYe#eskeÀN³ee ³ee iejpee nesl³ee; HeCel³ee ³ee Heesìe ³ee Deeieerves Mejerje ³ee GyesJej ceele kesÀueer nesleer. l³ee Gb eer MeeueervesLeb[erHeemetve j#eCe JneJes Demes l³ee efYe#eskeÀN³eeme Jeeìues veener, lej l³ee Meeueer ³ee ªHeelel³eeuee l³ee es oesve-leerve efoJemeeb es HeesìYej Devve efomeues. l³eecegUs e l³eeves Meeueer efJeketÀveDeeHeueer YetkeÀ YeeieJeC³ee ee efveCe&³e Iesleuee.SAHeeþ 4: GHeemeGleeje 3Òe.1.(De)/(Dee). Keeueerue GleeN³ee ³ee DeeOeejs met evesvegmeej ke Àleer keÀje.1. i. Deeke ÀefleyebOe HetCe& keÀje.uesKekeÀe eer DeemLee Jee{t ueeieuesu³ee iees ìer14HeoeLee ceOeerue [email protected]Àuejerpe2(1)

Òe.1. (De)/(Dee)Keeueerue Deeke Àleer HetCe& keÀje.De. keÀe[e&Jej uesKekeÀeuee efomeCeejs Jepeveye. uesKekeÀeuee leeìeleerue HeoeLee SsJepeer efomeCeejer iees ì(1)ii.NTHeeþîeHegmlekeÀeleerue He þ eÀ. 10 Jejerue (DeesU 1 les 11) Jee ee Je ÒeMveeb eer Gllejsoîee.[ceeP³ee Keepeieer . meuuee efouee.](2)TE2. SkeÀe Jeeke̳eele Gllejs efuene.i. uesKekeÀeves keÀesCeleer Yeer ceÒeefle%ee kesÀueer?ii. Jepeve keÀceer keÀjC³ee ee efveCe&³e Ieslee e uesKekeÀeuee keÀesCe Yesìt ueeieues?N3. J³eekeÀjCei. Keeueerue Jeeke̳eebleerue Meyo³eesieer DeJ³e³es DeesUKee.De. je ebefoJeme les keÀe[& ceeP³ee [esUîeebHeg{s vee ele nesles.ye. ceer HetJeeameejKee iee{ PeesHele veJnlees.O DeJe' GHemeie& ueeJetve le³eej Peeuesues oesve Meyo GleeN³eeletve MeesOetveefuene.(1)Cii.(1)MPLE4. mJecele(2) Jepeve keÀceer keÀjC³eekeÀjlee [eSì ne Gllece He³ee&³e Deens'. ³ee efJeOeeveeyeeyele legce escele efuene.SAÒe.1.(De)/(Dee).1. i. 1. Òeesìerve³egkeÌle HeoeLe&ii. 1. SkeÀMes SkeÌke̳eeSWMeer HeeQ[Gllejs2. ejyeer³egkeÌle êJ³es2. [email protected]Àuejerpe2. i.uesKekeÀeves oesve ceefnv³eeble Hevveeme HeeQ[ Jepeve keÀceer keÀªve oeKeJeerve lej Keje!'DeMeer Yeer ceÒeefle%ee kesÀueer.ii. Jepeve keÀceer keÀjC³ee ee efveCe&³e Ieslee e uesKekeÀeuee Jepeve GlejJeC³ee ³eeMeem eeceO³es Heejbiele Demeuesues l

SAMPLE CONTENT 3 Òe³elveebleer HejcesMJej! euee . efve³eespeveyeodOe DeY³eemeeuee meg Jeele keÀª³ee, veJeerve DeY³eeme eÀceeuee DeelceefJeMJeemeeves meeceesjs peeT³ee, legce ³ee Òe³elveeble Deecner meowJe