Onderwijs- En ExamenRegeling (OER) - Anton De Kom .

3y ago
242 Views
2 Downloads
818.73 KB
49 Pages
Last View : 3d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Kamden Hassan
Transcription

Onderwijs- enExamenReglement(OER)Bacheloropleiding GeneeskundeAnton de Kom Universiteit van SurinameFaculteit der Medische Wetenschappen28-11-2019

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)28 november 20192018 2017Inhoud§ 1 Algemene Bepalingen. . 5Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling . 5Artikel 1.2 Begripsbepalingen. . 6Artikel 1.3 De examencommissie .8Artikel 1.4 Samenstelling van de examencommissie 8Artikel 1.5 Taken en bevoegdheden van de examencommissie .9§ 2 Beschrijving van de opleiding. .10Artikel 2.1 Doel van de opleiding . 10Artikel 2.2 Vorm van de opleiding . 11Artikel 2.3 Examens en indeling van de opleiding .11Artikel 2.4 Studielast . 12Artikel 2.5 Academische vorming . 13§ 3 Het Onderwijsprogramma . 13Artikel 3.1 Verplichte onderwijseenheden. 13§ 4 Tentamens van de opleiding . 13Artikel 4.1 Minimale/maximale belasting van tentamens. 13Artikel 4.2 Maximale duur van tentamens. . . 14Artikel 4.3 Deeltentamens . 14Artikel 4.4 Tentamengelegenheid. 14Artikel 4.5 Vorm van de tentamens . 18Bacheloropleiding GeneeskundePagina 2 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)28 november 20192018 2017Artikel 4.6 Verplichte volgorde . 18Artikel 4.7 Regels m.b.t. Inschrijving voor, deelname aan enafmelding van tentamens. . 21Artikel 4.8 Gang van zaken tijdens tentamens . 23Artikel 4.9 Beoordeling . 26Artikel 4.10 Inzagerecht en nabespreking . 29Artikel 4.11 Geldigheidsduur . 29§ 5 Examens van de opleiding. . 30Artikel 5.1 Examens van de opleiding . 30Artikel 5.2 Geldigheidsduur . 31Artikel 5.3 Slagingsnormen . 31Artikel 5.4 Predicaten . 32§ 6 Studielimieten, Dispensaties en Vrijstellingen . 34Artikel 6.1Studielimieten .34Artikel 6.2 Dispensatie.36Artikel 6.3 Vrijstellingen . 37§ 7 Fraude en Plagiaat . 39Artikel 7.1 Fraude en plagiaat . 39Artikel 7.2 De vaststelling van fraude en plagiaat . 42Artikel 7.3 Sancties betreffende fraude en plagiaat . 44§ 8 Klachten en Beroep . 45Bacheloropleiding GeneeskundePagina 3 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)28 november 20192018 2017§ 9 Studenten met een functiebeperking 47§ 10 Sancties betreffende toepassing OER .47§ 11 Overgangs- en Slotbepalingen .48Nota van Toelichting 49Bacheloropleiding GeneeskundePagina 4 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)§128 november 20192018 2017Algemene BepalingenArtikel 1.1Toepasselijkheid van de regelingDit reglement is van toepassing op het onderwijs en deexamens van de bacheloropleiding Geneeskunde, hiernate noemen: de opleiding.De opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit derMedische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteitvan Suriname, hierna te noemen de Faculteit.Dit reglement is van toepassing op alle studenten die zichvanaf het academisch jaar 2010-2011 hebbeningeschreven voor de bacheloropleiding Geneeskunde.Het Onderwijs-en Examenreglement (OER) van deBacheloropleiding Geneeskunde is op deFaculteitsvergadering van 22 augustus 2012 gewijzigd. Dewijzigingen zijn van kracht per 1 november 2012.Het Onderwijs-en Examenreglement (OER) van deBacheloropleiding Geneeskunde is op deFaculteitsvergadering van 29 oktober 2014 gewijzigd. Dewijzigingen zijn van kracht per 1 november 2014.Het Onderwijs-en Examenreglement (OER) van deBacheloropleiding Geneeskunde is op deFaculteitsvergadering van 24 augustus 2017 gewijzigd. Dewijzigingen zijn van kracht per 1 november 2017.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 5 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)28 november 20192018 2017Het Onderwijs-en Examenregelement (OER) van deBacheloropleiding Geneeskunde is op deFaculteitsvergadering van 1 november 2018 gewijzigd. Dewijzigingen zijn van kracht per 1 november 2018.Het Onderwijs-en Examenreglement (OER) van deBacheloropleiding Geneeskunde is op deFaculteitsvergadering van 28 november 2019 gewijzigd. Dewijzigingen zijn van kracht per 28 november 2019.Artikel 1.2BegripsbepalingenIn dit reglement wordt verstaan onder:a.Wet: de wet van 25 juni 1966 tot regeling van hetUniversitair Onderwijs in Suriname (G.B. 1966 no. 78);b. Academisch Besluit: staatsbesluit van 10 juli 1986,houdende vernieuwing van de Universiteit vanSuriname (S.B. 1986 no. 39);c.FMeW: Faculteit der Medische Wetenschappen;d. ECTS: het “European Credit Transfer and AccumulationSystem”;e. Examen: de tentamens verbonden aan deonderwijseenheden van de BI fase, de BII fase of vande BIII fase van de opleiding;f.Examencommissie: een door het Bestuur van deFaculteit ingestelde commissie die op objectieve,onafhankelijke en deskundige wijze onderzoekt envaststelt of studenten, docenten en andere betrokkenenvoldoen aan de voorwaarden die het OER stelt;g. Examinator: het lid van het wetenschappelijk personeeldat de onderwijseenheid verzorgt, cq. begeleidt; hettentamen afneemt en beoordeelt en de uitslagvaststelt;Bacheloropleiding GeneeskundePagina 6 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)h.i.j.k.l.-m.28 november 20192018 2017Tentamen: een toetsing van kennis en/of inzichten/of vaardigheden van studenten m.b.t. eenonderwijseenheid;Student: degene die is ingeschreven aan de universiteitvoor het volgen van het onderwijs en/of hetafleggen van de tentamens en de examens van deopleiding;BI: de BI fase van de bacheloropleiding,BII: het gedeelte van de bacheloropleiding, dat volgtop de BI fase,BIII: het gedeelte van de bacheloropleiding, dat volgt opde BII fase;Onderwijseenheid: een onderwijseenheid vande opleiding als bedoeld in artikel 6 lid 3 van hetAcademisch Besluit. De studielast van elkeonderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten.Aan elke onderwijseenheid zijn tentamens verbonden.Een vak kan uit één (1) of meerdere onderwijseenhedenbestaan;Practicum: een practische oefening in een vande volgende vormen:het maken van een scriptie,het maken van een werkstuk of een proefontwerp,het uitvoeren van een onderzoeksopdracht,het deelnemen aan veldwerk of een excursie,het doorlopen van een stage,of het deelnemen aan een andereonderwijsleeractiviteit, die gericht is op hetbereiken van bepaalde vaardigheden;Semester: periode van 19 weken waarinonderwijsactiviteiten (colleges, practica,studievrij, tentamens enz.) zijn geprogrammeerd;Bacheloropleiding GeneeskundePagina 7 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)n.o.p.q.28 november 20192018 2017Studiepunt: de eenheid waarmee de studielast van eenonderwijseenheid wordt uitgedrukt; volgens het ECTSis één studiepunt gelijk aan 28 uren studiebelasting;Moodle: de electronische leeromgeving;OSCE: Objective Structured Clinical ExaminationStudiebelasting: de studie-arbeid uitgedrukt in uren(colleges, practica, voorbereiding op het onderwijs ende toets, zelfstudie, toetsing etc.) van een student,geldend voor een bepaalde onderwijseenheid.De overige begrippen hebben de betekenis die dewet daaraan toekent.Artikel 1.3De examencommissieDe examencommissie is een door het faculteitsbestuuringestelde commissie die op objectieve, onafhankelijke endeskundige wijze onderzoekt en vaststelt of studenten, docentenen andere betrokkenen voldoen aan de voorwaarden die hetOER stelt. De examencommissie neemt besluiten dievoortvloeien uit de taakstelling zoals vastgesteld in het OERartikel 1.5.Artikel 1.4 Samenstelling van de examencommissie1. Het faculteitsbestuur benoemt de leden op basis vanhun deskundigheid voor een periode van twee jaar.2. Het aantal leden wordt bepaald conform de regelingenvan het Bestuur van de Universiteit (BvU).3. Alle leden van de examencommissie zijn verbonden aande FMeW.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 8 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)28 november 20192018 20174. Leden kunnen worden herbenoemd.5. De examencommissie kan te allen tijde extern adviesinwinnen om haar deskundigheid te vergroten.6. De examencommissie wordt voor de uitvoering van haartaken ondersteund door het faculteitsbureau.7. Leden van het faculteitsbestuur kunnen geen deeluitmaken van de examencommissie.Artikel 1.5 Taken en bevoegdheden van deexamencommissie1. Het borgen van de kwaliteit van de toetsing.2. De coordinatie van en controle op examens ententamens.3. Het bekrachtigen van tentamenresultaten.4. Het vaststellen van richtlijnen binnen het kader van hetOER om de uitslag van examens vast te stellen.5. In overleg met de betreffende discipline, verlenen vanvrijstelling.6. Het behandelen van klachten en bezwaren vanstudenten m.b.t. toetsing en beoordeling.7. Het onderzoeken en beoordelen van schriftelijkemelding van vermoeden van fraude/plagiaat als bedoeldin §7 en het sanctioneren van vastgesteldefraude/plagiaat o.b.v. Art. 7.3.8. Het monitoren van studielimieten, tentamenkansen endoorstroming van studenten en gepaste handelingenuitvoeren hieromtrent, inclusief het verlenen vandispensatie.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 9 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)28 november 20192018 20179. Het adviseren van het BvU, door tussenkomst van hetfaculteitsbestuur, omtrent afschrijving van een student.10. Het opstellen van een jaarverslag van deexamencommissie voor het faculteitsbestuur.11. Regulier in overleg treden met relevant structuren vande FMeW en AdeKUS.12. Verslaglegging en archivering van vergaderingen,besluiten, bekendmakingen, richtlijnen enz.13. Het verstrekken van alle gevraagde informatie aan hetfaculteitsbestuur.14. De examencommissie is bevoegd om alle benodigdeinformatie op te vragen bij examinatoren, vakgroepen,disciplines en studierichtingen.15. Indien een student bij de examencommissie een verzoekof klacht indient waarbij een examinator betrokken isdie lid is van de examencommissie, neemt de betrokkenexaminator geen deel aan de behandeling van hetverzoek of de klacht door de examencommissie.16. Minimaal om de twee jaar voorstellen voor het updatenvan het OER formuleren, voor goedkeuring door defaculteitsvergadering.§2Beschrijving van de opleiding.Artikel 2.1Doel van de opleiding1. De bacheloropleiding is de start vanhet opleidingscontinuüm van de arts.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 10 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)28 november 20192018 20172. Met de opleiding wordt beoogd: kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied vanGeneeskunde academische vorming, en voorbereiding voor een verdere studie/loopbaan.3.De student die het doctoraal examen succesvol heeftafgelegd heeft toegang tot de Assistent-Arts opleidingGeneeskunde van de FMeWArtikel 2.2Vorm van de opleiding1. De bacheloropleiding Geneeskunde is een onafgebrokenstudie en bestaat uit 4 (vier) studiejaren. De opleiding iseen voltijdse dagopleiding.Artikel 2.31.Examens en indeling van de opleidingIn de opleiding kunnen de volgende examens wordenafgelegd:a. het BI examen,b. het BII examen,c. het BIII examen.2. De opleiding is opgedeeld in 3 (drie) fasen t.w. een BI-, eenBII – en een BIII fase.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 11 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)Artikel 2.428 november 20192018 2017Studielast1.Teneinde de studielast zo objectief mogelijk aan te gevenwordt gebruik gemaakt van een studiepunten systeem,gebaseerd op het “European Credit Transfer andAccumulation System” (ECTS). Hierbij wordt voor elkeonderwijseenheid de totale studielast (contact-uren,zelfstudie-uren, tentamen-uren enz.) bepaald enuitgedrukt in Studie-Belastings-Uren (SBU) en omgezet inECTS. Eén ECTS komt overeen met 28 SBU.2.De opleiding heeft een studielast van 240 ECTSBacheloropleiding GeneeskundePagina 12 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)Artikel 2.51.28 november 20192018 2017Academische vormingDe opleiding dient voldoende elementen te bevatten voorde academische vorming van de student, in het bijzondermet betrekking tot: het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen, het wetenschappelijk communiceren in het Nederlandsen het Engels, het hanteren van vakwetenschappelijke kennis in eenbredere c.q. wijsgerige en maatschappelijke context.§3Het OnderwijsprogrammaArtikel 3.1Verplichte onderwijseenheden1.De opleiding omvat verplichte onderwijseenheden meteen totale studielast van 240 ECTS.2.Voor de samenstelling van de BI, BII en BIII fase wordtverwezen naar het door de faculteitsvergaderinggoedgekeurde curriculum zoals opgenomen in destudiegids.§4Tentamens van de opleidingArtikel 4.1 Minimale en maximale belasting vantentamens.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 13 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)1.Onder controle van de Examencommissie wordententamens uitgeschreven. De leerstof voor een tentamenis minimaal 1 ECTS (28 SBU) en maximaal 6 ECTS (168SBU).Artikel 4.21.Maximale duur van tentamens.De maximale duur van tentamens is beperkt. Tentamenst/m 3 ECTS maximaal 2 uur en tentamens van meer dan 3ECTS maximaal 3 uur.Artikel 4.31.28 november 20192018 2017DeeltentamensEen tentamen kan bestaan uit deeltentamens als er sprakeis van een vastomlijnd samenhangend geheel dat vanwegede omvangrijkheid wordt gesplitst in componenten, die alszodanig officieel als deeltentamen benoemd zijn in hetcurriculum en waarbij de zwaarte van de deeltentamensvan tevoren is vastgelegd.Artikel 4.4. Tentamengelegenheid1.Alle tentamens met uitzondering van Skillslab OSCE'sworden afgelegd in tentamenperiodes die door de Faculteitin principe aan het begin van het collegejaar wordenbekendgemaakt. De Skillslab OSCE's wordengetentamineerd in OSCE-periodes die door de Faculteit inprincipe aan het begin van het collegejaar wordenbekendgemaakt.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 14 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)28 november 20192018 20172.1. Elk tentamen wordt regulier tweemaal per jaarafgenomen in daarvoor vastgestelde tentamenperioden.Eenmaal in de tentamenperiode aansluitend op deperiode waarin het college/het practicum/de werkgroepis verzorgd en eenmaal in de herkansingsperiode.2.2. Alleen met toestemming van de Examencommissiekunnen tentamens buiten de vastgestelde periodesworden afgenomen3. De Examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaandat ten voordele van de student wordt afgeweken vanhet bepaalde in het lid 2.4.4. Voor studenten die zich in het afrondende stadiumvan de studie bevinden geldt dat zij in aanmerkingkunnen komen voor het afleggen van resterende 4een/of 6e en/of 8 e semester tentamens in detentamenperiode maart/april, mits zij voldoen aan devolgende voorwaarden:- De student moet van de BII- en/of de BIII fase nogmaximaal drie (3) tentamens afleggen.- De student moet in de tentamenperiodemaart/april nog maximaal twee tentamensafleggen.- De student moet reeds tweemaal hebbendeelgenomen aan de betreffende tentamens vanhet 4e en/of 6 e en/of 8 e semester.- De student moet een aanvraag hieromtrent indienen bijhet Faculteitsbestuur en wel tot uiterlijk 15 januari vanhet lopende academisch jaar.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 15 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)28 november 20192018 20175.Elk tentamen mag zonder voorafgaande toestemming vande Examencommissie ten hoogste driemaal wordenafgelegd.6.Indien de student na drie pogingen niet in staat is geweestte voldoen aan de gestelde eisen, dient hij/zij een metredenen omkleed schriftelijk verzoek in bij deexamencommissie teneinde in aanmerking te kunnenkomen voor een vierde kans.7.1 De examencommissie consulteert de vakdocent en deStudentendecaan en kan na bestudering van de totalestudieprestaties, een vierde kans toekennen. DeExamencommissie kan bovendien in overleg met devakdocent en de Studentendecaan aanvullendevoorwaarden vaststellen.7.2. Bij het toekennen van een vierde kans is doorstromingnaar een hogere fase voor hetsemester/herkansinsperiode waarin de vierde kanswordt gemaakt alleen mogelijk indient dit het laatste vakis dat gemaakt moet worden voor datsemester/herkansingsperiode.8.Indien de vierde kans niet succesvol wordt gebruikt wordtde student uitgesloten van verdere deelname aan hetbetreffende tentamen.9.Indien de student na vier pogingen niet in staat is geweestte voldoen aan de gestelde eisen, dient hij/zij een metredenen omkleed schriftelijk verzoek in bij deexamencommissie teneinde in aanmerking te kunnenkomen voor een vijfde kans.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 16 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)28 november 20192018 201710. In bijzondere gevallen kan de examencommissie, nabestudering van de totale studieprestaties, in overleg metde vakdocent en de studentendecaan, afwijken van het inart. 4.4.8. gestelde en een vijfde kans toekennen.11. a. Toetsing van een vijfde kans geschiedt ten overstaanvan een door de examencommissie speciaal ingesteldetoetsingscommissie, minimaal bestaande uit: een lid vande Examencommissie, de docent, een ter zake deskundigeen eventueel de Studentendecaan of een afgevaardigdevan de studentencommissie.b. Indien de Faculteit niet in staat is een mondelingtentamen te organiseren, zal het tentamen schriftelijkworden afgenomen. Ongeacht het resultaat, zal deExamencommissie een ter zake deskundige medebeoordelaar aanwijzen, die het tentamen herbeoordeelt.Het resultaat dient binnen 15 werkdagen na ontvangstvan het tentamenwerk, bekend te worden gemaakt aande Examencommissie.c. De door de Examencommissie vastgestelde uitslag na demedebeoordeling is bindend.12. Indien de in art. 4.4.10. genoemde kans (5e kans) nietsuccesvol wordt gebruikt, wordt de student, ongeacht deverstreken studieduur, voorgedragen voor afschrijving.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 17 van 41

Onderwijs- en ExamenReglement (OER)Artikel 4.528 november 20192018 2017Vorm van de tentamens1.De tentamens van de onderwijseenheden wordenschriftelijk of mondeling afgelegd, middels OSCEof praktijktoets.2.Het mondeling afnemen van een tentamen gebeurt doorde vakdocent in aanwezigheid van ten minste éénobjectieve waarnemer, die wordt aangewezen door dediscipline. De coordinatie van het mondeling tentamenligt bij de examencommissie.3.Op verzoek van de student kan de Examencommissietoestaan dat een tentamen op een andere wijze dangebruikelijk wordt afgelegd.Artikel 4.6Verplichte volgorde1.1Aan tentamens van de onderwijseenheden van de BIIrespectievelijk BIII fase kan in principe pas wordendeelgenomen nadat het B-I respectievelijk B-IIexamen is behaald.1.2. Studenten van de BI fase zijn slechts dan gerechtigddeel te nemen aan BII tentamens in deherkansingperiode van het 1ste inschrijvingsjaar(oktober) als het BI examen volledig is afgerond.2.Op verzoek van de student kan de Examencommissietoestemming verlenen, zgn., doorstroming, tot hetafleggen van bepaalde tentamens van de BII respievelijkBIII fase nog voordat het BI respectievelijk. BII examen isbehaald.Bacheloropleiding GeneeskundePagina 18 van 41

Onderwijs- e

1. Het borgen van de kwaliteit van de toetsing. 2. De coordinatie van en controle op examens en tentamens. 3. Het bekrachtigen van tentamenresultaten. 4. Het vaststellen van richtlijnen binnen het kader van het OER om de uitslag van examens vast te stellen. 5. In overleg met de betreffende discipline, verlenen van vrijstelling. 6.

Related Documents:

Toegepaste Wiskunde CROHO-nummer 35168 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Het voor alle bacheloropleidingen geldende gedeelte van deze regeling is beoordeeld door de Centrale

Exploring the Business Case for Open Educational Resources ISBN: 978-1-894976-59-9 Neil Butcher and Sarah Hoosen Published by: . dynamics, and challenges as those that have caused traditional distance education institutions to turn to ODL models of provision. In addition, information and communication technology (ICT) has created

a. een deelcertificaat van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, vwo, in de vakken wiskunde-B en natuurkunde, dan wel in het bezit te zijn van een certificaat van een bijscholingscursus of van een bij de instelling afgelegde toets en b. voldoende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal. Dit is ook een vereiste bij Engelstalige

B Bedrijfskunde AAFM en AHB 34035 Bachelor of Science (BSC) baccalaureus (bc.) De regels in de OER gelden voor: Alle studenten die zijn ingeschreven voor het studiejaar 2018-2019 en studeren aan een opleiding hierboven. Met studenten bedoelen we ook extranei. Dit zijn studenten die alleen toetsen doen en geen onderwijs volgen. Het College van .

B Bedrijfskunde AAFM en AHB 34035 Bachelor of Science (BSC) baccalaureus (bc.) De regels in de OER gelden voor: Alle studenten die zijn ingeschreven voor het studiejaar 2019-2020 en studeren aan een opleiding hierboven. Met studenten bedoelen we ook extranei. Dit zijn studenten die alleen toetsen doen en geen onderwijs volgen. Het College van .

van het tentamen als bedoeld in art. 7.12.4 van de wet handleiding toetsing beschrijving van alle procedures m.b.t. het afnemen van de tentamens van de opleiding programmaleider verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en organisatie van het onderwijs- en toetsprogramma van de bacheloropleiding geneeskunde

HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs omvat het ‘hoger beroepsonderwijs (hbo)’ en het ‘wetenschappelijk onderwijs (wo)’. Aan een universiteit staat de wetenschap centraal, aan een hbo-school worden studenten voor een hoger beroep opgeleid. Om tot een universiteit toegelaten te worden, moet men een vwo-diploma hebben, voor

Introduction to Literary Criticism. Definition and Use “Literary criticism” is the name given to works written by experts who critique—analyze—an author’s work. It does NOT mean “to criticize” as in complain or disapprove. Literary criticism is often referred to as a “secondary source”. Literary Criticism and Theory Any piece of text can be read with a number of different .