Buklet 20 Final - Zssvladto.edu.sk

1y ago
18 Views
0 Downloads
6.64 MB
20 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : n/a
Upload by : Wade Mabry
Transcription

1991 - 2011výročie založenia školy

Sponzorom na!ej !koly ďakujeme za v!estrannú pomoc, ktorú poskytli v" minulostia" poskytujú aj v" súčasnej dobe, a" pomáhajú tak zvy!ovať jej kredit a" dobré meno.Ďakujeme a v!etk#m vyprosujeme veľa Bo ích milostí do ďal!ích dní ich osobného ajpracovného ivota.vedenie !koly a"pracovn# kolektív

Motto !koly:“Komunikáciou so svetom a umením na základochviery k trval#m hodnotám.”Na!a !kola, i keď sa nám to zdá z pohľadu času neuveriteľné, u" 20 rokov učí, vzdeláva avychováva. Pokú!a sa odovzdávať "iakom prostredníctvom svojich pedagógov základy v!etkého,čo ľudstvo objavilo, vyna!lo a# vytvorilo, a to v# duchu katolíckej viery. ije intenzívnym plnenímsvojho poslania.V roku 1991 sa po prv%krát otvorili brány !kolyna novom sídlisku „ Mravenisko“. 366 "iakovpln%ch očakávania naplnilo 18 tried. Vedeniepostupne dopĺňalo nové učebné pomôcky,upravovali a skrá!ľovali sa chodby, triedy.P r i b u d l i ! p e c i á l n e uče b n e , j a z y k o v élaboratórium, multimediálna učebňa, počítačováučebňa napojená na internet. Začali prvéúspechy "iakov a# ich pedagógov, Z& sv.Ladislava sa dostala do povedomia rodičova#obyvateľov mesta.V súčasnosti má !kola v rámci !kolskéhoprogramu posilnené vyučovanie cudzích jazykov,informatiky a v%tvarnej v%chovy. iaci sa zapájajú do rôznych súťa"ía# p re d m e t o v % c h o l y m p i á d . K a " d o ročn eorganizujememno"stvo podujatí a aktivít, vktor%ch mô"u "iaci uplatňovať svoj talent aschopnosti. iaci na!ej !koly získavajú nielennové vedomosti, ale aj# nábo"ensk% rozhľada# ostávajú im na kolektív spolu"iakov a# učiteľovnádherné spomienky.Za 20 rokov sa v !kole vystriedali stovky a stovky "iakov, z# ktor%ch sú dnes dobrí odborníci,v%borní !tudenti na vysok%ch !kolách, mo"no i učitelia, vychovávatelia, jednoducho ľudia, ktoríčasť "ivota pre"iliv# tejto !kole. Pôsobilo v nej mnoho pedagogick%ch i nepedagogick%chzamestnancov a kňazov, ktorí sa sna"ili deti vzdelávať, vychovávať a#pripraviť na "ivot.V celej svojej histórii chcela byť na!a !kola útočiskom, ale i# "ivnou pôdou a pomocnou rukouv!etk%m, ktorí sa rozhodli v nej !tudovať.Dovoľte mi pri tejto príle"itosti poďakovať predov!etk%m kolegom učiteľom, zamestnancom!koly. V!etk%m b%val%m i súčasn%m kolegom, vá"iacich si svoju prácu, s#vysok%m zmyslom prekolegialitu, ľuďom citliv%ch, s#pochopením pre detskú du!u. Patrí im za to vďaka a uznanie.Chcem takisto poďakovať rodičom. Ich záujem, ochota spolupracovať, hľadať spoločnérie!enia, to v!etko dáva !kole ten potrebn% punc spolupatričnosti. Má ho, verím, i na!a – va!a!kola.Prajem na!ej !kole pri príle"itosti jej v%ročia ďal!í rozlet, dostatok "iakov, skvelé úspechy, ale ika"dodenné drobné víťazstvá a#veľa Bo"ích milostí.'' '''''''((((((((( Mgr. Emília Andelováriaditeľka !koly

Od vzniku školy v roku 1991.História na!ej Z& sa začína písať pred 20-timi rokmi, pri jej zrode stojívtedaj!í kanonik vdp. ThDr. Ladislav Doru!ák, duchovn% otec my!lienkycirkevného !kolstva v na!om meste a zakladateľ oboch cirkevn%ch !kôl vTopoľčanoch. 1. 9. 1991 sa prv%krát otvorili brány !koly, prekročilo ich366 "iakov, ktorí sa začali učiť v 18-tich triedach.

V o b d o b í p o s t u p n é h o z r i aďo v a n i acirkevn%ch !kôl na Slovensku na!a Almamater u" vychováva s pekn%mi v%sledkamiprv%ch "iakov. V rámci mimo!kolskej činnostipribúdajú aktivity, vzniká literárny Klubmlad%ch autorov Stylo, folklórny súbor Lipka,divadeln% súbor Slniečko, "ivot !koly mapujúmladí nad!enci i na stránkach !kolskéhočasopisu.&kola sa dostáva do povedomia !ir!ejverejnosti aj vďaka mnoh%m úspechom"iakov v literárnych a v%tvarn%ch súťa"iach,rozbiehajú sa projekty, vďaka ktor%m sadopĺňa a zlep!uje materiálne vybavenie !koly(postupne pribudne !kolská kaplnka,jazyková učebňa, modernizuje sa počítačováučebňa). po súčasnosťDnes bilancujeme dvadsaťročné úsilie sme !kolou rodinného typu, poznámerodinné zázemie na!ich detí,zabezpečujeme# im kvalitnú prípravuv# základnom vzdelaní s dôrazom nakomunikáciu v cudzích jazykoch a v%chovuumením, zároveň poskytujeme kresťanskú,estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnúa#ekologickú v%chovu.Re!pektujeme # záujmy "iakov i# rodičov,s# rodičmi spolupracujeme osobne ajprostredníctvom rodičovskej rady.N a ! a ! k o l a j e čl e n o m Z d r u " e n i akatolíckych !kôl Slovenska.

Našu školu viedli:Ľubomír Dobrovodsk% (1991 - 2003) !zástupkyňa riaditeľa Mgr. Eva Rocková (1991 - 2003)Mgr. Július Hanko (2003 - 2007)zástupkyňa riaditeľa PaedDr. Anna Ďurinová (2003 - 2005)zástupkyňa riaditeľa PaedDr. Katarína Korecová (2005 - 2007)Súčasné personálne obsadenie:Vedenie !koly:Mgr. Emília Andelováriaditeľka !kolyPaedDr. Katarína Korecovázástupkyňa riaditeľkyPedagogickí zamestnanci:Učitelia 1. stupeňUčitelia 2. stupeňMgr. Martina AdamkovičováMgr. Janka BeluskáMgr. Janka Bo!anskáMgr. Július HankoPaedDr. Lenka KrajčováMgr. Janka KrálikováMgr. Drahomíra KutňanskáMgr. Janette ThomasováMgr. Ľubo! ĎurnekMgr. Katarína GardianováMgr. Juraj Kamenick%Mgr. Gabriela KopeckáMgr. Janka LaukováMgr. Mária PetrovičováMgr. Zuzana SucháňováMgr. Peter SchwarzIng. Jozef Tkadlec

Personálne oddelenie:Beáta KlukováDuchovné vedenie !koly:Vdp. Dominik Lejman OSPPEVdp. Wieslaw Zaj)c OSPPE&kolské stredisko záujmovej činnosti:Mgr. Magdaléna Síle!ová - vedúca &SZČVychovávateľky &KD:Eva DvončováEva &uplatová#&kolská jedáleň:Vedúca: Daniela BabicováMarta Gole!ényiováElena Ko!elováPrevádzkoví pracovníci:Oliver SchwarzMária AdamkovičováTerézia DecheťováOľga SchwarzováEkonomické oddelenie:Anna SedlárováPoradn% orgán !koly:Zdru"enie rodičov a priateľov !koly pri Z& sv. Ladislava v TopoľčanochLipová ul. 3868, Topoľčany 955 01&kolsk% vzdelávací program pre I. a II. stupeň Z&:Stupeň a dl"ka vzdelania - ISCED 1ISCED 2Druh !koly: cirkevnáVyučovací jazyk: slovensk%Forma: denná4 roky5 rokov

Pedagogické princípy školyVychádzajúc z hesla„Komunikáciou so svetom aumením na základoch viery ktrval%m hodnotám“ !kolaumo"ňuje v!etk%m "iakom získat*dostatočné v!eobecné vedomostia z r učn o s t i v o v ! e t k % c hv!eobecno-vzdelávacíchpredmetoch s dôrazom nakomunikačnú zlo"ku. To znamená," e " i a k a učí m e i n f o r m á c i evyhl* a dávat* , radit* do systému,tvorivo a kriticky mysliet*, r%chlo aúčinne rie!it* problémy.D*al!ím princípom je, aby ka"d%"iak v na!ej !kole za"il úspech, apreto dávame priestor preintegráciu aj "iakom so!peciálnymi v%chovnovzdelávacími potrebami, aby malirovnocenn% prístup vo vzdelávaní podl*a hesla: „Nie je dôle"ité, aby sibol lep!í ako iní, ale dôle"ité je byt*lep!í, ako si bol včera.“Absolvent na!ej !koly jeschopn% kooperovat* a pracovat* vtíme a celo"ivotne sa vzdelávat*.Zabezpečujeme kvalitnú prípravu"iaka v cudzích jazykoch v rámcimo"ností !koly so zameraním nakomunikatívnost* a tie" rozvíjanieumeleck%ch schopností vov%tvarnom a hudobnom odbore.Pri napl ňaní vedomostn%ch av%chovn%ch ciel* o v formujemeosobnost* mladého človeka –krest*ana.

Duchovné aktivity školy- duchovné obnovy "iakov,- pravidelné dobrovoľné spovede "iakov !koly pred dôle"it%mi liturgick%misviatkami a !kolsk%mi podujatiami,- pravidelné stredaj!ie !kolské sv. om!e "iakov a učiteľov,- sv. om!e v dňoch prikázan%ch sviatkov,- príprava "iakov 3. ročníka na Sviatosť prvého sv. prijímania,- príprava "iakov 9. ročníka na Sviatosť birmovania,- pravidelné !kolské modlitby sv. Ru"enca v mesiaci október,september - zapojenie sa do Boja proti hladu predajom medovníkov%ch srdiečok,- kvíz venovan% Panne Márii (počas októbra),- Sviečka za nenarodené deti,- Detsk% čin pomoci – t%"deň modlitieb (ka"d% deň iná téma: za rodinu, svet, farnosť),- zbierka sladkostí pre deti z domova,- pravidelné !kolské modlitby Krí"ovej cesty v pôstnom období,- pravidelné stretnutia mláde"e zdru"enej v !kolskom spoločenstve detí eRko, ktoré sa zúčastňuje nastretnutiach mláde"e v Rajeckej Lesnej,- koledovanie "iakov !koly – Dobrá novina,- organizovanie !kolského duchovno-relaxačného t%"dňa – Vypni telku, zapni seba so sv. om!ami, !portov%mi a vedomostn%mi hrami, tvorivou činnosťou adiskotékou organizovan%mi pre "iakov !koly,- aktívna účasť !kolského spoločenstva na duchovn%ch farsk%ch podujatiach- pravidelné duchovné relácie v !kolskom rozhlase vysielané z príle"itosti sviatkovliturgického roka a aktuálneho cirkevného a farského "ivota,- Biblická olympiáda,- duchovné !kolské programy a akadémie k sviatkom patróna !koly, Vianociam, na sv. Mikulá!a.

ProjektyInfovek eSlovakiaKonto OrangeRenovabisProjekt OravaMVP Z&e-TwinningZdravá !kola&kolská mliečna ligaSprávaj sa normálneBaterky na správnom miesteLes ukryt% v kniheAktivity ku Dňu Zeme

KampaneEkologická stopaPijem zdravú voduZober loptu, nie drogyKoledovanie - Dobrá novinaeRKODaruj hračku kamo!oviTehlička pre AfrikuBoj proti hladuSviečka za nenarodené detiModr% gombíkČervené stu"kyDeň narcisov

Z aktivít školyImatrikulácia prvákovEurópsky deň rodičovV%stavka jesenn%ch plodovProgram pre star%ch rodičovProgram ku Dňu matiekKurz spoločenského tancaČitateľsk% maratónKniha môjho srdcaKráľ detsk%ch čitateľov&kola v prírodePlaveck% kurzLy"iarsky kurz

Deň mliekaDeň políciePotulky svetomSlávik SlovenskaVypni telku, zapni sebaV rádiu YESBesedy so spisovateľmi&portové zápoleniaNoc s AndersenomKuchár bez čapiceSprávny chlapec, dievčaKarneval v -&KD

Komunikujeme so svetom škola nie je len učenie7. - 12. 4. 2011 Parí", Lond#nSme plní zá"itkov, nov%ch skúseností,u" vieme čo to znamená byť chvíľuv#inom svete, vo svete, ktor% síce nie jená!, no na pár dní sa stal na!imdomovom. Spolu s na!imi jazykármisme nav!ívili dve z najkraj!ícheurópskych miest. Parí" i# Lond%n, obemestá nám prirástli k# srdcu, jednomo"no tro!ku viac ako druhé. Nav!tívilisme tie najkraj!ie miesta Európy,obdivovali sme umelecké skvostyn e v yčí s l i t eľn e j h o d n o t y, n o t onajcennej!ie si odná!ame domov v#nás.Sú to krásne spomienky, utu"enépriateľstvá a# pocit, "e sme tu strávilinajkraj!í čas ná!ho "ivota, na ktor%nikdy nezabudneme. We have had thebest time of our lives with you and wewill never forget that. Ever!Va!i siedmaci a ôsmaci16. 6. 2011 ViedeňSkoré vstávanie, rann% zhon. Mámv!etko? Kde mám pas? Takto akosivyzeral začiatok dňa ka"dého "iaka,ktor% sa 16. júna zúčastnil na v%lete doViedne. U" príchod priamo pred brányprekrásneho zámku Schönbrunn námbol predzvesťou, "e to bude krásny deňa# naozaj bol. Prehliadka zákutí zámku,byť aspoň na malú chvíľu stratenív# bludisku či sa pokochať veľkolep%mizáhradami, ka"d% si pri!iel na svoje. Potypick%ch viedensk%ch nákupoch násčakal čas pln% zábavy stráven%v# zábavnom parku Prater, na ktor%určite nikto nezabudne. O# rok sa dočarovného mesta Viedeň určite vrátime.Va!i piataci a !iestaci

V%sledky práce na!ich "iakov a pedagógov v umelec. súťa"iach(v%ber z celonárodn%ch súťa"í z r. 1992 - 1999) na začiatku.r. 1992 Zvolen - udelen% titul laureát celoslovenskej súťa"e LITERÁRNY ZVOLEN ’92 v kateg. próza - JaroslavoviMoj"i!ovir. 1995 BA - Nové Zámky - hlavná cena celoslovenskej súťa"e PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁDSLOVENSKO pre Z& sv. Ladislava v Topoľčanoch, zároveň hlavná cena v kat. 1. - 4. roč. pre Denisu Pilkovú a hlavnácena v kat- 5. - 8. roč. - Branislavovi Nikolínimur. 1995 Bratislava - poďakovanie Ministra "ivotného prostredia SR za aktívnu účasť v súťa"i detsk%ch kresieb PRÍRODAOČAMI DETÍ pre Z& sv. Ladislava v Topoľčanochr. 1996 Bratislava - udelená cena za účasť v národnom kole EURÓPA V &KOLE - Milanovi Baranovičovir. 1997 Martin - 1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťa"e - Denise Mihálikovejr. 1997 Bratislava - 1. miesto v literár. časti súťa"e Z& - anglick% jazyk JA A TÍ DRUHÍ - Zuzane Ha!kovejr. 1998 Bratislava - víťazná práca celoslovenského kola literárnej súťa"e Dialóg v tme - Martinovi Tomanovivíťazná práca medzinárodného kola literárnej súťa"e Dialóg v tme (prelo"ená do nemčiny a angličtinysa stala mottom medzinárodnej expozície vo Viedni) - Martinovi Tomanovir. 1999 Bratislava - 1. miesto v prednese kresť. poézie a prózy Slovom o Tvojej láske - v II. kat. - Denise Mihálikovej.a dnes (v%ber z r. 2009-2011)r. 2009 Bratislava - 1. miesto v celoslovenskom kole v%tvarnej súťa"e v rámci “T, DŇA VEDY A TECHNIKY” s témou “Čoby som najrad!ej objavil(a) vo vesmíre?” - Kristíne Laukovej st.r. 2009 Bratislava - 3. miesto v celoslovenskom kole v%tv. časti súťa"e BIBLIA OČAMI DETÍ - Adriane Polákovejr. 2009 Topoľčany - 3. miesto v celoslovenskom kole v%tv. súťa"e DIELO TVOJICH RÚK - Stele Matú!ovejr. 2010 Bratislava - 1. miesto v celoslovenskom kole v%tv. časti súťa"e SLOVOM O TVOJEJ LÁSKE - Kristíne Laukovej ml.r. 2010 Zvolen - laureátka ocenenia v celoslovenskej v%tvarnej súťa"i MLADÍ BEZ PREDSUDKOV - Gabriele Haladejovejr. 2010 Poprad - 2. miesto v celoslovenskej súťa"i v tvarovaní keramiky a literárneho slova pod názvom TVAROVANIE- Dominike Vitkovskej (v%tvarná časť súťa"e), zároveň čestné uznanie Gabriele Haladejovej (v%tv.časť súťa"e) a čestnéuznanie Natálii Koldovej (literár. časť)r. 2011 Bratislava - 1. miesto v celoslovenskom kole v%tv. časti súťa"e SLOVOM O TVOJEJ LÁSKE v kat. 1. - 4. roč. Ivane Krenekovejr. 2011 Bratislava - 1. miesto v celoslovenskom kole v%tv. časti súťa"e SLOVOM O TVOJEJ LÁSKE v kat. 5. - 9. roč.- Kristíne Laukovej ml. a zároveň 2. miesto v kat. 5. - 9. roč. - Sabíne Beňovejr. 2011 Bratislava - 2. miesto v celoslovenskom kole v%tv. časti súťa"e BIBLIA OČAMI DETÍ v kat. 3. - 4. roč. - IvaneKrenekovej a zároveň 2. miesto v kat. 5. - 6. roč. - Kristíne Laukovej ml.

Zviditeľňujú našu školu -Andrea GatciováprednesKristína Laukovávýtvarná tvorba, prednesLenka Jakubíkovávýtvarná tvorba, olympiádyAdriana Polákovávýtvarná tvorba, prednesIvana Krenekovávýtvarná tvorbaMonika KubričanováolympiádyGabriela Haladejovávýtvarná tvorbaSabína Beňovávýtvarná tvorbaKristína Lauková st.výtvarná tvorbaSamuel LaudonprednesViktória GestingerováprednesViktória Burianováprednes, tanecstrana 16

v literárnych a výtvarných súťažiach,olympiádach, umeleckom prednese, športe.Katarína Kopeckávýtvarná tvorbaBarbora DubnáprednesAdriana HlavačkováprednesVanessa ValachováspevTerézia KrajčovičovášachMichel DuckýinformatikaKristína Masarykovávýtvarná tvorbaDenis KlobučníkplávanieTerézia MihálikovátenisVeronika HurychovákarateIgor Jánošsofttenis, badmintonMatej Václavsofttenis, badmintondružstvo mladých požiarnikov

VlastnátvorbaMartina MullerováP. S./Črta/Hoci !kole vďačím za veľa, najkraj!ie spomienky v#mojom srdci budú nav"dy patriť !kolskej kni"nici.Nie nadarmo sa hovorí, "e zakázané ovocie chutí najviac. Na!a !kolská kni"nica sa ním stala vyhlásením, "e donej mô"eme chodiť a" popoludní. Smie!ne! Nemysliteľné! Kto by čakal a" do konca vyučovania, keď ju mámepriam pod nosom. Veď stačí podať brilantn% hereck% v%kon a# keď nestačí ten, na rad prídu iné zbrane.A#v%sledok? Kni"nica plná nekonečn%ch príbehov je na dvadsať minút veľkej prestávky iba na!a.(Nezabudnem, ako nás učitelia vyháňali cez prestávky z# tried na dvor a# ja s# mojimi kamarátkami sme malineľahkú úlohu pre!myknúť sa cez chodbu pod schody, tam chvíľu vyčkať, k%m v!etci odídu, a#potom sa zakrádaťtajne ako traja pátrači ku kni"nici. No pozor! Tu u" na nás čaká druhá neľahká preká"ka. Dozorujúci učiteľ vovestibule !koly. Nezostáva nám nič iné, iba tasiť meč a#statočne sa biť o#na!e právo vstúpiť na pôdu vysnívanéhokráľovstva kníh.Boj končí na!ím víťazstvom. Hurá! Aj učiteľ podľahol náporu víchrice argumentov a# uznal, "e čítanie jezmysluplnej!ia činnosť ako lietanie po ihrisku.Kľučka v netrpezlivej#ruke, magické čaro vône zakliatej v#stránkach kníh, to nás, svojich vybájen%ch hrdinov, u"víta maličká miestnosť na konci kni"nice, vábi nás kôpka poskladan%ch lehátok, na ktor%ch otvárame rozčítanúknihu v#očakávaní, čo nám prinesie príbeh ďalej.Nekonečn% príbeh. Nikdy nekončiace sa dobrodru"stvo, z#ktorého vzklíčila láska. Láska ku knihe, ale aj k#mojejprvej !kole – základnej, no i#ku#!kole "ivota. Dnes u" viem, "e nebyť jej, tak.Mária TomkováJarnáJarto je mot%ľna rozkvitnut%ch tvárach "iakovspieva pieseňo vetreukrytom v !kolskej ta!kea lastovičkáchktoré prichádzajú nahodené v galazatlieskaťslnečnici slnku

Martin TomanNevidomému priateľoviNevidí!Súradnicami vrások zbrázdenú tvár človeka, ktor% in%m čosi závidí.Nevidí!popolčekom zasne"enú mesačnú krajinupriemyseln%c oblastí.Tak trochu ti mo"no závidím.Nevidí! spontánnu radosť !ťastného dieťaťa.Nevidí!súvetia rozkvitnut%ch kvetovňza colnicami plotov záhradiek.Nevidí! oblohu popísanú odkazmiletiacich vtákov.Vlastne ti nezávidím. ije! v!ak medzi ľuďmi.A ak sú dobrí,predsa ti je čo závidieť.

Z! sv. Ladislava, Lipová ulica 3868, 955 01 Topo"#anyTel. #.: 038/532 88 98 Fax: 038/532 88 96-97www.zssvladto.edu.sk

vychov va. Pok !a sa odovzd va # "iakom prostredn ctvom svojich pedag gov z klady v !etk ho, "o %udstvo objavilo, vyna !lo a #vytvorilo, a to v #duchu katol ckej viery. ije intenz vnym plnen m svojho poslania. V roku 1991 sa po prv %kr t otvorili br ny