Gedragscode - Dxc

1y ago
94 Views
3 Downloads
8.26 MB
47 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Samir Mcswain
Transcription

Gedragscode2021

GedragscodeInhoudsopgaveRespect, integratie en diversiteit25Juist handelen . 4Intimidatie en agressie op de werkplek26Onze Gedragscode en waarden en normennalevenAlcohol-/drugsmisbruik275Veiligheid en gezondheid28De krantenkoptest7Gezamenlijke verantwoordelijkheden8Aanvullende verantwoordelijkheden vooronze People Managers8Speciale overwegingen voor de CEO enFinancial Officers van DXC9Advies inwinnen en bezorgdheden melden9Onze waarden3Represailles10Afwijkingen en wijzigingen van de Gedragscode10Ons bedrijf beschermen . 11Onze middelen beschermen12Vertrouwelijke en beheerde informatie15Intellectueel eigendom16Belangenverstrengeling vermijden17Nauwkeurige administratie19Tijdsregistratie en andere doorberekeningvan kostenVertrouwen versterken . 29Naleving van wet- en regelgeving inzakeoverheidscontracten30Omkoping en smeergeld32Persoonlijke gegevens en privacywetgeving35Internationale handel36Handel met voorkennis37Witwassen van geld38Geschenken, entertainment en gastvrijheid39Antitrust- en concurrentiewetgeving40Eerlijk zakendoen42Relaties met leveranciers42Gemeenschappen ondersteunen . 43Mensenrechten44Het milieu beschermen4520Investeren in onze gemeenschappen46Document- en informatiebeheer21Politieke activiteiten en lobbyen47Teruggave van reis- en entertainmentkosten22Spreken namens DXC23Sociale media242OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenOnze waardenElke dag leveren wij onze hoogwaardige diensten aan klanten en collega's overde hele wereld. Ons vermogen om in hun behoeften te voorzien steunt op eensteevaste toewijding aan juist en integer handelen.De Gedragscode is algemeen geldig voor iedereen bij DXC. De Gedragscode zetonze waarden en normen uiteen. De code beschrijft basale verwachtingen voor onsallemaal, biedt een kader voor ethische besluitvorming in complexe situaties engeeft aan met wie u bezorgdheden kunt bespreken.Leveren We doen wat wezeggen te gaan doen.Zorg We zorgen voorelkaar en cultiveren eencultuur van integratie ensamenhorigheid.Samenwerken We werkenals een team – wereldwijd enlokaal.Handel juist en metintegriteit.Gemeenschap We geloven instewardship en het opbouwenvan een duurzaam bedrijfdat onze gemeenschappenondersteunt.3#WeAreDXCOpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenJuist handelenOnze Gedragscode biedt richtlijnenvoor het nemen van beslissingendie onze waarden en normenweerspiegelen en ons als bedrijfdefiniëren.Onderwerpen: Onze Gedragscode en waarden en normennaleven De krantenkoptest Gezamenlijke verantwoordelijkheden Aanvullende verantwoordelijkheden van onzePeople Managers Speciale overwegingen voor de CEO en FinancialOfficers van DXC Advies inwinnen en bezorgdheden melden Represailles Afwijkingen en wijzigingen van de Gedragscode4OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenOnze Gedragscode en waarden en normen nalevenHet werk dat u doet en de beslissingen die u dagelijks neemt vormen ons nalatenschap.Wanneer u de juiste beslissingen neemt, beschermt u onze goede naam.Onze Gedragscode en onze waarden en normen zijnhierbij waardevolle hulpbronnen omdat deze, samenmet beleidsregels, het kader vormen waarin goedebeslissingen en verantwoordelijke acties wordengenomen, zodat we DXC integer representeren.Leef onze waarden en normen na door keuzes temaken die vertrouwen in ons bedrijf oproepen. Neemverantwoordelijkheid voor uw acties, gebruik onzeGedragscode als een gids en vraag om hulp als u nietzeker weet wat u moet doen of met wie u contactmoet opnemen.Op wie is onze Gedragscode van toepassing?Onze Gedragscode is van toepassing op iedereen diebij, met of namens DXC werkt.Binnen de wereldwijde gemeenschap vanDXC Technology moet onze Gedragscodeovereenkomstig plaatselijke wetgevingworden goedgekeurd, door uw juridischeentiteit worden overgenomen en binnenuw rechtsgebied afdwingbaar zijn. Als onzeGedragscode niet wordt overgenomenen afdwingbaar is en een bepaling in deGedragscode in strijd is met plaatselijkewetgeving of geldende arbeidspraktijken,moet u de wetgeving naleven alsmede debepalingen in de Gedragscode die nietstrijdig zijn met de wetgeving.Dit omvat bij DXC: Directeuren Functionarissen en leidinggevenden Werknemers Dochterondernemingen en filialen Zakelijke partners en leveranciers Agenten en andere vertegenwoordigers5OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenHet Ethics and Compliance Program van DXCBij DXC streven we naar hoge integriteit gecombineerd met hoge prestaties omdatwij van mening zijn dat het realiseren van het ene zonder het andere ongewenst enonaanvaardbaar is.Decennia van ups en downs hebben aangetoond datdankzij de fusie van integriteit met prestaties, enniet-aflatende toewijding aan onze waarden ennormen, al onze belangrijke klanten, werknemers,partners en investeerders trots kunnen zijn op hunverbintenis met DXC en worden beloond voor hetvertrouwen dat ze ons schenken.In samenhang hiermee is de Ethics and ComplianceOffice (E&C) van DXC uitdrukkelijk bevoegd en uniekgekwalificeerd om inspanningen van de Raad vanBestuur en het management tot het stimuleren van eensuccesvolle ‘cultuur van prestaties en integriteit’ binnende wereldwijde DXC-gemeenschap te ondersteunen.Hierna volgt een beknopte lijst van gebieden waar zakelijkleiders, werknemers en andere belanghebbendenvan DXC dagelijkse ondersteuning van E&C kunnenverwachten:Schendingen van de GedragscodeWe nemen alle schendingen serieus, en tegen personendie onze Gedragscode, de wetgeving of ons beleidschenden zullen disciplinaire maatregelen wordengenomen, tot en met ontslag, in overeenstemmingmet toepasselijke wetgeving. Wees u ervan bewust datschending van wetgeving aanvullende gevolgen kanhebben, zoals strafrechtelijke vervolging, gevangenisstrafen boetes.“ Met ‘wangedrag’ wordt verwezennaar elke actie die strijdig is metonze waarden en normen, of deGedragscode, het DXC-beleid ofwetgeving schendt.” Uitgesproken voorvechter van een ethische cultuuren onze waarden en normen Preventie, detectie en onderzoek van wangedrag Beheer van de Gedragscode Beheer en handhaving van beleid inzake zakelijkgedrag Beheer van naleving van wet-/regelgeving Training in en bewustzijn van ethiek en naleving Beheer van nalevingsrisico’sE&C-missieIn de wereldwijde DXC Technologygemeenschap een cultuur van prestatiesmet integriteit stimuleren die ethischgedrag aanmoedigt, onze waardenversterkt, en naleving met de Gedragscode,intern beleid en de wetgeving stimuleert. Programma-administratie van SpeakUp! en OpenLine.6OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenDe krantenkoptestGeen enkele gedragscode kan het pad voorwaarts onder alle zakelijkeomstandigheden effenen. Daarom vertrouwen we erop dat u uw gezond verstandgebruikt en beslissingen neemt die overeenkomen met onze waarden en normen,onze Gedragscode, ons beleid en de wetgeving. In elke situatie waar de juistehandelswijze niet direct duidelijk is, moet u de krantenkoptest uitvoeren.Stel uzelf de volgende vragen:Is de beslissing of actie rechtmatig?Handel ik in overeenstemming met onzeGedragscode en het DXC-beleid?JaJaNee. De actie kan ernstige gevolgen metzich meebrengen. Doe het niet.Nee. De actie kan ernstige gevolgen metzich meebrengen. Doe het niet.Weet u het niet zeker? Controleerhet. Neem contact op met de juridischeafdeling of E&C voor advies.Weet u het niet zeker? Controleer het.Neem onze Gedragscode en beleidsregelsdoor. Neem contact op met uw manager, HR,de juridische afdeling of E&C voor advies.Komt het overeen met onze waarden ennormen?JaNee. De actie kan ernstige gevolgen met zichmeebrengen. Doe het niet.Weet u het niet zeker? Controleer het. Neemonze Gedragscode en waarden en normendoor. Neem contact op met uw manager, HR,de juridische afdeling of E&C voor advies.GemeenschappenondersteunenVertrouwen versterkenV: Ik maak mij ergens zorgen over,maar de kwestie wordt niet in deGedragscode behandeld. Betekentdit dat er dus geen probleem is?A: Nee. De Gedragscode kan onmogelijk elkesituatie of ethische kwestie behandelendie kan optreden tijdens de complexewereldwijde zaken van DXC. Om goeddoordachte zakelijke beslissingen tenemen, hebben we echter alleen onzewaarden en normen, het principiëlestandpunt inzake kwesties en de velegedragsnormen in deze Gedragscode,onze krantenkoptest en advies enbegeleiding van het management/E&Cnodig. Gebruik uw gezonde verstand envraag indien nodig om hulp.Zou ik het prima vinden als het in hetnieuws kwam of openbaar werd gemaakt?Voelt het goed? Geef ik het goedevoorbeeld?JaJaNee. De actie kan ernstige gevolgen metzich meebrengen. Doe het niet.Nee. De actie kan ernstige gevolgen metzich meebrengen. Doe het niet.Weet u het niet zeker? Controleerhet. Neem contact op met de juridischeafdeling of E&C voor advies.Weet u het niet zeker? Controleer het.Neem contact op met uw manager, HR,de juridische afdeling of E&C voor advies.7OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenGezamenlijkeverantwoordelijkhedenElke actie heeft een invloed op ons bedrijf.Elke werknemer heeft de volgendeverantwoordelijkheden:Juist handelen. Toon integriteit. Wees eerlijk. Leefoveral en altijd de wetgeving na.Naar onze waarden en normen leven. Neembeslissingen die overeenkomen met onze waarden ennormen en onze ethische manier van zakendoen.Onze Gedragscode naleven. Zorg dat u op de hoogtebent van de Gedragscode van DXC en dat u deze naleeft.Naar voren komen. Spreek u uit, stel vragen enmeld bekend of vermeend wangedrag. We tolererengeen represailles tegen personen die te goeder trouween bezorgdheid melden.Om hulp vragen. Bereid u voor op complexe zakenen ethische uitdagingen. Erken de noodzaak vanincidentele ondersteuning. Zorg dat u weet waaradvies kan worden ingewonnen.Meewerken aan onderzoeken. Reageer direct opverzoeken tot medewerking aan een bedrijfs- ofoverheidsonderzoek naar wangedrag en verstrekaltijd volledige en nauwkeurige informatie.Vertrouwen antwoordelijkheden vanonze People ManagersAls manager heeft u de volgende noggrotere verantwoordelijkheden:Een cultuur van integriteit cultiveren. Spreek overonze Gedragscode en onze waarden en normen.Stimuleer een gezonde discussie over ethiek en naleving.Ethisch leiderschap tonen. Erken uwverantwoordelijkheden als ethisch leider. Wees ubewust van de toon die u zet en het verband ervanmet de perceptie van cultuur door werknemers. Leefonze waarden na door beslissingen te nemen die onzehoge normen weerspiegelen.Benaderbaar zijn. Creëer een open werkomgeving.Ga het gesprek aan en luister. Neem de zorgen vanuw personeel serieus. Wees recht door zee.Beschermen tegen represailles. Neem nooitrepresailles tegen een werknemer die te goedertrouw wangedrag meldt en neem maatregelen omrepresailles door anderen te voorkomen.Verstandig te werk gaan. Gebruik uw gezond verstanden neem verantwoordelijkheid voor uw acties.8OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenSpeciale overwegingen voor deCEO en Financial Officers van DXCOnze CEO en senior Financial Officershebben de speciale plicht ervoor tezorgen dat financiële overzichten enopenbare documenten onze financiëlepositie nauwkeurig weergeven inovereenstemming met toepasselijkewetgeving.Dit betekent ook dat onze CEO en andere senior FinancialOfficers, zoals onze CFO, Controllers en Chief AccountingOfficer, de volgende verantwoordelijkheden hebben: Volledige, tijdige en eerlijke openbaarmaking van alonze openbare gereguleerde documenten bevorderen. Nooit financieel wangedrag of andereonregelmatigheden negeren of door de vingers zien. Altijd samenwerken met auditors en onderzoekers. Direct potentiële belangenverstrengeling melden. Onze interne controlesystemen in ere houden,beschermen en naleving ervan bevorderen. Garanderen dat onze boekhouding en administratieworden bijgehouden in overeenstemming mettoepasselijke beleidsregels, wetgeving, regels envoorschriften inzake boekhouding. De noodzaak respecteren en uitdragen om vermeendeschendingen op het gebied van boekhouding,interne controle of audits te melden bij de juisteoverheidsinstanties, zoals de Amerikaanse Securitiesand Exchange Commission (SEC).9Advies inwinnen enbezorgdheden meldenWerknemers en vertegenwoordigersdienen de Gedragscode en waardenen normen van DXC te kennenen na te leven, en van hen wordtverwacht dat zij advies inwinnenen bezorgdheden melden.Dergelijke meldingen kunnen openlijk,vertrouwelijk en/of anoniem worden gedaan,waar wettelijk toegestaan, via een vanmeerdere meldingskanalen: Uw manager, een hogere manager of eenandere persoon in de managementketen Human Resources of de juridische afdeling Ethics and Compliance, ethics@DXC.com De SpeakUp!-mailbox, speakup@dxc.com OpenLine van DXC, het altijd bereikbare,vertrouwelijke, anonieme meldingskanaal datu gratis kunt bellen of via het internet kuntgebruiken Interne auditOpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen t begrip ‘represailles’ heeft betrekkingop onrechtmatig, bestraffend gedrag vanmanagers of collega’s tegen werknemersdie te goeder trouw normen in twijfeltrekken of autoriteit uitdagen, wangedragmelden of meewerken aan onderzoeken.Represaillemaatregelen kunnen openlijk en direct zijn(boze, bestraffende woorden of acties, herplaatsing,ontslag) of subtiel en indirect (passief agressieveacties met als doel iemand te marginaliseren, uitte sluiten of te vernederen). Represailles kunnenonrechtmatig zijn.DXC staat geen represaillemaatregelen toedoor zijn managers of werknemers. We nemenrepresailleclaims zeer serieus en onderzoekenbezorgdheden die worden gemeld. Tegen elkepersoon die bij represailles betrokken is geweestworden disciplinaire maatregelen genomen, tot enmet beëindiging van het dienstverband.Afwijkingen en wijzigingenvan de GedragscodeVerzoeken tot afwijking of inhoudelijkewijziging van onze Gedragscode moetenworden goedgekeurd door de Raad vanBestuur of de auditcommissie. Verzoeken totafwijking of wijziging zullen direct openbaarworden gemaakt zoals wettelijk vereist.V: Ik heb onlangs mijn manager eenvraag gesteld over de manier waarophij de toekomstige besloten deals vanons bedrijf presenteert en of die welovereenkomt met onze beleidsregels enpraktijken. Ik gaf aan dat hij naar mijnmening de waarde van gekwalificeerdedeals opblies. Hij reageerde boos enafwijzend, en sindsdien heeft hij meuitgesloten van bepaalde vergaderingenen is duidelijk minder vriendelijk dannormaal. Wat moet ik doen?A: Soms hebben managers informatie diewij niet hebben, of hebben zij inzicht inzakelijke kwesties waarover zij beter zijngeïnformeerd. Zonder van alle feiten opde hoogte te zijn kan het dan lijken oftoekomstige deals worden opgeblazen.Dan nog kan het gedrag van uw managerworden beschouwd als een vorm vanrepresailles, en dat wordt door DXC niettoegestaan. In overeenstemming met onzewaarden en normen moet u nogmaalseen ‘klare taal’-gesprek aanvragen met uwmanager om misverstanden uit de wegte ruimen. Als de situatie vervolgens nietverbetert, neem dan contact op met HR ofE&C. U kunt ook een melding indienen viaOpenLine.Aanvullende informatie: Beleid inzake ethisch en rechtmatig zakelijk gedrag Beleid inzake onrechtmatig gedrag en intimidatie10OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenOns bedrijf beschermenWij doen zaken op een manier die onzewaarden en normen weerspiegelen enonze uitstekende reputatie eer aandoen.Onderwerpen: Onze middelen beschermen Vertrouwelijke en beheerde informatie Intellectueel eigendom Belangenverstrengeling vermijden Nauwkeurige administratie Tijdsregistratie en andere doorberekening vankosten Document- en informatiebeheer Teruggave van reis- en entertainmentkosten Spreken namens DXC Sociale media Respect, integratie en diversiteit Intimidatie en agressie op de werkplek Alcohol-/drugsmisbruik Veiligheid en gezondheid11OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenOnze middelen beschermenWie we zijnWe willen garanderen dat onze werknemers alles terbeschikking hebben om onze klanten grensverleggende,transformatieve technologische oplossingen te bieden.Daarom doen we er alles aan om middelen op eenverantwoorde wijze te gebruiken en verspilling, misbruik,diefstal en verlies tegen te gaan. We beschermenDXC-middelen dus zorgvuldig en gebruiken ze uitsluitendom de legitieme zakelijke belangen van het bedrijf tebevorderen.Wat we doenWe moeten alles wat ons bedrijf bezit of gebruikt omzaken te doen respecteren en beveiligen. Doe er allesaan om al onze middelen te beschermen tegen schadeen ongepast gebruik. Volg ons beleid en gebruik onzebedrijfsmiddelen voor zakelijke doeleinden.Materiële activaMateriële activa omvatten zaken zoals:Ga zorgvuldig met onze materiële activa om: Meld eigendommen of apparatuur die zijn beschadigd,onveilig zijn of moeten worden gerepareerd. Neem nooit iets weg, leen nooit iets uit en verkoopof geef nooit iets weg zonder voorafgaandegoedkeuring. Volg onze richtlijnen waarin wordt aangegeven datu materiële activa moet veiligstellen, vergrendelenen opbergen wanneer deze niet worden gebruikt.We hebben tevens de verantwoordelijkheid debedrijfsmiddelen te beschermen die we in faciliteitenvan klanten gebruiken. Als u op locatie bij een klantwerkt en middelen van de klant gebruikt, mag u dezeuitsluitend gebruiken om de aan u toegewezen takenuit te voeren en in overeenstemming met het contractbinnen het kader waarvan de apparatuur wordtaangeboden. Faciliteiten Voertuigen Contant geldLeef onze waarden ennormen na door . onzemiddelen te behandelenalsof ze van uzelf zijn. Meubilair Gereedschappen Inventaris12OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenElektronische middelenWe vertrouwen er volledig op dat u onzetechnologische middelen verantwoordelijkgebruikt.Hoewel we incidenteel persoonlijk gebruik van zakenals e-mail of internet toestaan, moet u uw gezondverstand gebruiken. Gebruik deze middelen dusniet op een manier waarbij u uw eigen activiteitenof die van anderen hindert of tegenwerkt. Gebruiknooit bedrijfsmiddelen voor het uitvoeren van eenonrechtmatige activiteit of voor een doel dat in strijdis met onze waarden en normen en beleidsregels.Wees u ervan bewust dat alles wat u maakt, schrijft,verzendt, ontvangt, downloadt of anderszins verrichtop bedrijfssystemen kan worden gecontroleerd.U mag niet verwachten dat informatie die inDXC-netwerken en communicatiesystemen wordtgeplaatst, opgeslagen of doorgegeven, door onsbedrijf privé zal worden gehouden en niet openbaarzal worden gemaakt.Elektronische middelen omvatten: E-mail Internettoegang Telefoons Computerhardware ComputersoftwareBij gebruik van elektronische middelen: Zorg ervoor dat waardevolle middelen, zoals laptops,fysiek en elektronisch veilig zijn. Verzend geen obscene, lasterlijke of anderszinsaanstootgevende of ongepaste inhoud. Installeer geen ongeautoriseerde software op uwcomputer.13V: Ik heb thuis een langzameinternetverbinding waardoor hetdownloaden van films en anderecontent die ik ’s avonds en in hetweekend wil bekijken erg lang duurt.De verbindingen op het werk zijnrazendsnel en ik wil graag mijn laptopverbinden met het gastnetwerk opkantoor om die content sneller tedownloaden. Is dit toegestaan?A: Nee, dat is niet toegestaan. Denetwerken, e-mail- en anderecommunicatiesystemen van DXCzijn essentiële middelen die alleswat we doen mogelijk maken. Dezenetwerken, systemen en de inhoudervan zijn eigendom van DXC of haarklanten en mag nooit misbruikt wordenop manieren die hun effectiviteitaantasten of het bedrijf of haar klantenblootstellen aan schade. Om deze enandere redenen doen we er alles aanom onze systemen op verantwoordewijze te gebruiken, en persoonlijkgebruik van deze systemen, hetgeenredelijk gebruik van gezond verstandvereist, is altijd beperkt en mag nooitzakelijke doeleinden hinderen ofdaarmee in strijd zijn.OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen elenInformatiebeveiliging is van essentieel belang bij onze bedrijfsvoering. Goedebeveiligingspraktijken beschermen onze zwaar bevochten reputatie, ondersteunenons concurrentievermogen en zorgen ervoor dat we cyberbeveiligingsrisico’s kunnenbeperken en ons kunnen verdedigen tegen cyberaanvallen.We delen allen de verantwoordelijkheid om goedeinformatiebeveiliging te garanderen. Het is van belangdat u onze beleidsregels en praktijken kent en navolgt,en op de hoogte blijft als deze beleidsregels in de loopder tijd veranderen.Bescherm onze informatie- en communicatiesystemen: Houd u aan alle richtlijnen ten aanzien vaninformatiebeveiliging. Zorg dat u bekend bent metonze beleidsregels en praktijken ten aanzien vaninformatiebeveiliging. Voer tijdig alle updates van informatiebeveiliging opuw systemen uit. Wees u ervan bewust dat we onze computers,smartphones, apparaten en verwisselbareopslagmedia versleutelen. Houd accounts, toegangscodes en wachtwoordengeheim. Maak wachtwoorden uitsluitend bekend omIT-ondersteuning mogelijk te maken, deel te nemen aanonderzoeken van het bedrijf of handhavingsinstanties,of indien vereist door wetgeving. Wees alert en herken phishingscams en anderepogingen om gevoelige informatie te verkrijgen.Zorg dat u daar geen slachtoffer van wordt. Klik niet op verdachte koppelingen in e-mails. Vermijd passiviteit. Wees een actieve,oplettende gebruiker van onze informatie- encommunicatiesystemen en zorg dat u weetmet wie u contact moet opnemen als onzeinformatiebeveiliging in het geding lijkt te zijn.14Cyberbeveiliging vereist waakzaamheid. Als u vermoedtdat een schending van ons cyberbeveiligingsbeleidof een inbreuk op onze netwerkbeveiliging heeftplaatsgevonden, moet u dit melden bij E&C, hetSecurity Incident Response Control Center (SIRCC) ofde IT-afdeling.Hoe we het doen Spreek u uit over elk geval van diefstal, verlies,beveiligingslek of schade aan eigendommen. Gebruik elektronische middelen in overeenstemmingmet ons beleid. Volg beveiligingsprocedures voor zowel fysieke alsvirtuele ruimten. Bescherm vertrouwelijke informatie tegenongeautoriseerde derden.Leef onze waardenen normen na door. te erkennen datinformatiebeveiliging engegevensbescherming nietde verantwoordelijkheid isvan iemand anders, maarvan uzelf.OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenVertrouwelijke en beheerde informatieWie we zijnInformatie is de motor van ons bedrijf. We gaanzorgvuldig met vertrouwelijke en beheerde informatieom en beschermen deze tegen ongeautoriseerdeopenbaarmaking.Wat we doenVan werknemers van DXC wordt verwacht dat zijvertrouwelijke en anderszins beheerde en gevoeligegegevens beschermen.Vertrouwelijke bedrijfsinformatie betreft informatieover ons bedrijf of een derde die niet beschikbaar isgesteld aan het publiek en schade kan berokkenenindien deze zonder toestemming openbaar wordtgemaakt. Bijvoorbeeld: Zakelijke ondernemingen Bedrijfsstrategieën Ideeën op het gebied van engineering Prijsstellingen.Beheerde informatie betreft gevoelige informatiewaartoe de toegang door wet- of regelgeving wordtdoeleinden. Leef alle bedrijfsbeleidsregels, vereistenvoor overheidscontracten en wetgeving na inzake declassificatie, verwerking, verspreiding en verwijderingvan dergelijke informatie.Maak deze informatie uitsluitend openbaar aanbevoegde en geautoriseerde personen met eenlegitieme reden om op de hoogte te zijn van deinformatie en verstrek uitsluitend de benodigdeinformatie.Zorg dat iedereen die vertrouwelijke bedrijfsinformatieof beheerde informatie ontvangt de beperkingenbegrijpt die van toepassing zijn op het gebruik of deverspreiding ervan.Uw verantwoordelijkheid tot het beschermen vanvertrouwelijke en beheerde informatie eindigt nietwanneer u DXC verlaat. Als u besluit ons bedrijf teverlaten, wordt nog steeds van u verwacht dat u dezeinformatie beschermt.Hoe we het doen Leer vertrouwelijke en beheerde informatie teherkennen.beperkt. Dit omvat: Meld elke vermeende inbreuk op of verlies vaninformatie. Gerubriceerde informatie — informatie waarvoordoorgaans een veiligheidsmachtiging nodig isvoordat er toegang toe wordt verleend. Bespreek geen vertrouwelijke of beheerde informatieop openbare plekken en bespreek deze niet metvrienden en familie. Niet-gerubriceerde beheerde informatie —informatie die is onderworpen aan wettelijke controlemaar waarvoor geen veiligheidsmachtiging nodig isvoordat er toegang toe wordt verleend.Aanvullende informatie: Beleid omtrent vertrouwelijke informatie Internationaal handelsbeleidGebruik vertrouwelijke bedrijfsinformatie en beheerdeinformatie uitsluitend voor legitieme zakelijke15OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenVertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenIntellectueel eigendomWie we zijnOns intellectuele eigendom vertegenwoordigt hetresultaat van aanzienlijke bedrijfsinvesteringen enjaren van bedrijfseigen activiteiten. Het intellectueleeigendom van DXC vormt een waardevol bedrijfsmiddeldat we optimaal beschermen.Wat we doenNet als het geval is bij alle andere DXC-bedrijfsmiddelen,doen we er alles aan om ons intellectuele eigendomte beschermen. Ongepaste openbaarmaking vanintellectueel eigendom kan het concurrentievoordeelvan ons bedrijf in gevaar brengen en aanzienlijkeschade berokkenen.Om dergelijke schade te voorkomen, schermen wede volgende typen intellectueel eigendom af vanongeautoriseerd gebruik:V: Een vriend van mij, buiten het werk,raadde mij een trainingsvideo aan dievolgens mij zeer nuttig zou zijn voormijn afdeling. Het enige probleem isechter dat deze duur is. Mijn vriendheeft aangeboden deze met mij tedelen, zodat we een kopie kunnenmaken. Is dit toegestaan?A: Nee. Videomateriaal dat wordt gemaaktmet een winstoogmerk is over hetalgemeen auteursrechtelijk beschermd.Dit betekent dat het niet kan wordengekopieerd zonder toestemming vande auteursrechthouder. Als u de videoaan uw afdeling wilt laten zien, moet uaankoop van een legitieme kopie regelen. Branding Auteursrechten Octrooien Servicemerken.Wanneer deze typen informatie worden verwerkt,mag de informatie uitsluitend worden gedeeld indienu daartoe bent geautoriseerd en uitsluitend voorlegitieme zakelijke doeleinden.U moet: Intellectueel eigendom beschermen tegen misbruiken ongeautoriseerde openbaarmaking. Intellectueel eigendom uitsluitend opslaan opbeveiligde en/of gecodeerde apparaten. Ervoor zorgen de intellectuele eigendomsrechtenvan derden niet te schenden.16OpenLine

GedragscodeJuist handelenOns bedrijf beschermenBelangenverstrengelingvermijdenWie we zijnOns werk bij DXC komt altijd op de eerste plaatsen we handelen in het belang van ons bedrijf. Wevermijden belangenverstrengeling en gebruiken nooitbedrijfsmiddelen of onze functie voor persoonlijk gewin.Wat we doenEr is sprake van belangenverstrengeling wanneeruw persoonlijke belangen uw vermogen tot hetnemen van objectieve zakelijke beslissingen namensDXC in gevaar brengen. Zelfs maar de schijn vanbelangenverstrengeling kan de reputatie van onsbedrijf schaden. Leef onze waarden en normen naen vermijd situaties die tot belangenverstrengelingkunnen leiden. Als een dergelijke situatie zich voordoet,moet u contact opnemen met uw manager en E&C.Persoonlijke relatiesHet toezicht houden op of nemen vandienstverbandbeslissingen met betrekkingtot vrienden of familieleden zou de schijn vanvriendjespolitiek kunnen oproepen, waardoor hetlastig wordt om objectief te handelen. Zaken doenmet een bedrijf waar een goede vriend of familielidwerkt kan ook tot belangenverstrengeling leiden.Vertrouwen versterkenGemeenschappenondersteunenExtern directeurschapHet is niet ongewoon, of noodzakelijkerwijs ongepast,als werknemers een adviserende rol hebben of eenpositie als directeur vervullen bij profit- en nonprofitorganisaties. Als u een extern directeurschapambieert, moet u dit bespreken met uw manager ofE&C en voorafgaande goedkeuring verkrijgen.Externe financiële belangenBeperk investeringen in partners van DXC. Wees uervan bewust dat u de verantwoordelijkheid heeft omeigendomsbelangen van 5% of meer in een van onzezakelijke partners te melden.Organisatorische belangenverstrengeling (OCI)We doen er alles aan om wetten, regels en voorschriften,in de Verenigde Staten en elders, na te leven die vantoepassing zijn op ons werk en die organisatorischebelangenverstrengeling verbieden. Regels tenaanzien van organisatorische belangenverstrengeling(OCI, Organizational Conflicts of Interest) verbiedenons tegenstrijdige rollen te vervullen die onsbeoordelingsvermogen zouden kunnen schadenof tot oneerlijk voordeel zouden kunnen leiden.Soms kan het lastig zijn om een situatie te herkennendie OCI-problemen met zich mee kan brengen. Over hetalgemeen vermijden we overheidsopdrachten waar: We technische specificaties, overzichten vanwerkzaamheden of evaluatieservices hebben geleverdExterne werkzaamhedenEen tweede baan kan tot belangenverstrengelingleiden als deze botst met uw werkzaamheden bij DXC.Voordat u besluit een extern dienstverband aan tegaan, moet u de volgende punten in acht nemen: We ons in een positie bevinden waarbij we onzeeigen producten en services of die van eenconcurrent evalueren of aanraden U moet eerst goedkeuring verkrijgen. Onze bestaande zakelijke belangen anderszinsstrijdig zijn met de opdracht. We staan nooit een secundair dienstverband toe bijonze zakelijke partners of concurrenten.

Preventie, detectie en onderzoek van wangedrag Beheer van de Gedragscode Beheer en handhaving van beleid inzake zakelijk gedrag Beheer van naleving van wet-/regelgeving Training in en bewustzijn van ethiek en naleving Beheer van nalevingsrisico's Programma-administratie van SpeakUp! en OpenLine.

Related Documents:

The DXC-D35 and the DXC-D35WS share the same core technology. The DXC-D35 is a powerful basic camera to satisfy the requirements for high picture quality as well as the system versatility within a limited budget. The DXC-D35WS is a 16:9/4:3 switchable camera to respond to the demands for widescreen 16:9 acquisition. Power HAD CCD (DXC-D35)

The DXC-D35P Series The DXC-D35P Series is made up of four products. The DXC-D35P are the powerful standard models, while the DXC-D35WSP have additional features for shooting in widescreen 16:9 as well as 4:3. Reach new heights with the DXC-D35P There comes a time in everyoneÕs career when only the ultimate equipment can rise to the challenge.

AUTOZONE DXC-2018CA Operator Manual Xpress DXC-2018CA Charging The Xpress DXC-2018CA is the ultimate battery charger with fast charge and full charge options for the professional. 2650-1934-77 1/9/18 Test Equipment Auto Meter Products Inc. 413 West Elm Street Sycamore, IL 60178 Toll Free: 888-453-2244

Access, Access 2, UniCel DxI (UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, UniCel DxC 680i, UniCel DxC 660i). 7.2 Assay Procedure 1. Refer to the appropriate system manuals and/or Help system for a detailed description of

West Virginia Medicaid Provider Newsletter 350 Capitol Street, Room 251, Charleston, WV 25301 Qtr. 4 2018 Molina Medicaid Solutions is now DXC Technology DXC Technology (DXC: NYSE) is the world’s leading independent, end-to-end IT services company, serving nearly 6,000 private and public-sector clients from a diverse array of industries across 70

NSX for software-defined networking . 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 . Dell EMC’s R&D: DXC reduces latency, and orients DXC investments to higher order/differentiated services Faster technol

E1/T1 CONVERTER DXC can function as a converter between 16 E1 ports and 16 T1 ports. A-law/μ-law and signaling conversion are performed according to the E1 and T1 standards. BASIC UNITS The basic DXC-30 unit includes one power supply, one common logic module, and fifteen I/O slots for the plug

Microsoft Word - Space Tourism reading comprehension.docx Created Date: 3/27/2018 9:06:16 AM .