Inventarisatie Van Landgoederen In Overijssel Deel I Bijlagen

2y ago
33 Views
2 Downloads
1.22 MB
39 Pages
Last View : 6d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Esmeralda Toy
Transcription

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapInventarisatie van landgoederen in OverijsselDeel I Bijlagen2

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en Lantschap3

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapInventarisatie van landgoederen in de provincie OverijsselDeel I BijlagenOpdrachtgever:Provincie OverijsselCultuur en RuimteS. CusvellerAuteurs:Lucia Albers, Adriaan HaartsenHet onderzoek is uitgevoerd door:Lucia Albers en Cees Egmond (Albers Adviezen)Adriaan Haartsen (Lantschap)Stan Gloudemans, Rutger de Groot en Bram van Rooij(Optifield)rapport juni 2011Albers Adviezen Historische ParkenPostbus 853500 AB Utrecht030-2310788 / Parken.nlLantschapHerenstraat 194175 CC ap.nl4

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en Lantschap5

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapBijlagen1.Toelichting Excellijst2. Lijsten van landgoederen2.1 Landschapsarchitecten van historische, ontginnings- en fabrikantenlandgoederen2.2 Historische, ontginnings- en fabrikantenlandgoederen2.3 Recente rangschikkingen en nieuwe landgoederen2.4 Verdwenen landgoederen6

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en Lantschap7

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en Lantschap1. Toelichting ExcellijstHet resultaat van de inventarisatie bestaat uit een GIS bestand en een Excellijst die met elkaarverbonden zijn. Op de kaart kan een landgoed aangeklikt worden waardoor de achtergrondinformatie uitde Excellijst zichtbaar wordt. Omgekeerd kunnen landgoederen in de lijst worden aangeklikt waardoorze op de kaart zichtbaar worden.De ExcellijstIn de lijst zijn verschillende eigenschappen van de landgoederen genoteerd. De landgoederen vormende rijen en de kenmerken de kolommen. Per landgoed zijn de volgende kenmerken genoteerd:Ons nummer: een uniek nummer dat correspondeert met de GIS-kaart;Oppervlakte;Naam landgoed;Zone: maakt het landgoed deel uit van een landgoederenzone?Eigenaar;Plaatsnaam: buurtschap, dorp of stad;Gemeente: in welke gemeente of gemeenten ligt het landgoed?;Gebruik: huidige functie van het landgoed;Bos en natuur: in hectares;Landbouw: aantal hectares landbouwgrond (grasland, bouwland, boomgaard);Tuin: aantal hectares tuin, erf en park;Openstelling: is het landgoed wel of niet opengesteld voor het publiek?Eerste vermelding: wanneer wordt het landgoed voor het eerst genoemd?Oorsprong: wat was de oorspronkelijke functie van het landgoed?Type: tot welk type behoort het landgoed?Hoofdhuis: heeft het landgoed een hoofdhuis en zo ja, wanneer is het gebouwd?Bijgebouwen: welke bijgebouwen zijn op het landgoed aanwezig?CHB: is het landgoed wel of niet opgenomen in de lijst van ‘complex historische buitenplaatsen’van het rijk?Boerderij: behoort een boerderij (of meerdere boerderijen) tot het landgoed?Eerste aanleg;Tweede aanleg;Derde aanleg;Kenmerken aanleg: welke aspecten van de aanleg van het landgoed springen in het oog?Tuin-/Landschapsarchitect of -architecten;Tuinstijl: Renaissance, Classicistisch, Geometrisch, Vroeg Landschappelijk, Landschappelijk,Architectonisch, Gemengd;Baken: is de parkaanleg zo waardevol dat we het tot een baken kunnen rekenen?.OntwikkelenBijzonderhedenInvoer GISOpmerkingKadaster8

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapStraatnaamHuisnummerOmvang: hoeveel hectare beslaat het landgoed?Foto's / KaartBronnen: op welke bronnen is de informatie in de tabel gebaseerd?Bron GIS9

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapToelichting bij enkele van de kenmerken:Gebruik: de meeste landgoederen hebben een combinatie van landbouw en natuur. Bij delandgoederen waar als kenmerk natuur is aangegeven is bij sommige het aandeel van bos ofnatuurterreinen dominant. Agrarisch wil zeggen dat de agrarische functie dominant is, dit vinden wevooral bij verdwenen landgoederen (type: verdwenen).Bronnen: topografische kaarten, kadaster, literatuur, Google Earth.Openstelling: aangegeven is of een landgoed (grotendeels) is opengesteld, beperkt is opengesteld(bijvoorbeeld beperkt in tijd, of alleen voor leden van Natuurmonumenten) of niet is opengesteld.Informatie over de openstelling is afkomstig van Carla Oldenburger-Ebbers, ‘HandboekNatuurmonumenten’ en de lijst van opengestelde NSW-landgoederen van het ministerie van EL&I. Voorveel landgoederen zijn de condities voor eventuele openstelling niet bekend. Als deze landgoederenonder de Natuurschoonwet zijn gerangschikt is NSW ingevuld, anders onbekend.Bronnen: literatuur, internet, NSW-bestand van de provincie, lijst opengestelde NSW-landgoederen.Eerste vermelding: aangegeven is wanneer het landgoed, of de boerderij waaruit het is voortgekomen,voor het eerst genoemd is. Vaak is dat een jaartal, soms ook een eeuw, bijvoorbeeld 1400 (vijftiendeeeuw).Bronnen: literatuur, internet, historische kaarten.Oorsprong: aangegeven is wat de oorspronkelijke functie van het landgoed is geweest. Veel van dehistorische landgoederen gaan terug op havezaten (inclusief kastelen) en buitenplaatsen. Veelontginningslandgoederen komen voort uit fabrikantenbuitenplaatsen of plaatsen waar (textiel)fabriekenhebben gestaan.Bronnen: literatuur, internet.Type: Er zijn 5 typen landgoederen onderscheiden: oudste tot 1850 wil zeggen dat het landgoed vanvoor 1850 is (havezate of historische buitenplaats), 1850-1960 betekent ontginningslandgoederen enfabrikantenlandgoederen, nieuw is een nieuw landgoed en recente rsch betekent recente rangschikkingonder de Natuurschoonwet. Verdwenen wil zeggen dat een vroegere havezate, buitenplaats oflandgoed thans geen landgoed meer is.Bronnen: literatuur, historische kaarten, NSW-bestand van de provincie.Hoofdhuis: aangegeven is of het landgoed een landhuis als hoofdgebouw heeft. Als dit het geval iswordt het jaartal (of de eeuw) van de bouw van het huidige huis vermeld. Als het landhuis is verdwenenen er niets nieuws op de plek gebouwd is, is afgebroken ingevuld. Nee wil zeggen dat er – voor zoverbekend – geen landhuis geweest is.Bronnen: literatuur, OPG, internet, eigen info.Bijgebouwen: aangegeven is of er op het landgoed bijgebouwen aanwezig zijn zoals koetshuizen,poortgebouwen, jachthuizen, dienstwoningen, kassen, duiventillen etc.Bronnen: literatuur, OGP, internet, eigen info.10

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapBoerderij: aangegeven is of er een boerderij (of meerdere boerderijen) tot het landgoed behoren.Hoofdhuis wil zeggen dat een boerderij het belangrijkste gebouw op het landgoed isBronnen: literatuur, OPG, internet, eigen info.Eerste, tweede en derde aanleg: jaartallen, periode of perioden waarin de parkaanleg is gerealiseerdof waarin belangrijke veranderingen in de aanleg zijn aangebracht.Bronnen: literatuur, OPG, internet, eigen info.Kenmerken aanleg: aangegeven is wat de belangrijkste kenmerken van de parkaanleg zijn, zoalslanen, waterpartijen, grachten, zichtassen, grand canal, etc.Bronnen: literatuur, OPG, internet, kaarten, eigen info.Landschapsarchitect of –architecten: aangegeven is welke tuin-/landschapsarchitect of –architectenhun stempel op de parkaanleg hebben gedrukt.Bronnen: literatuur, OPG, internet, eigen info.Baken: als baken zijn aangemerkt die landgoederen die door hun bijzondere parkaanleg of decombinatie van park en historische gebouwen tot de cultuurhistorisch meest waardevolle van Overijsselbehoren.Bronnen: aangegeven is op welke bronnen de informatie in de tabel gebaseerd is. De meeste info isafkomstig van:MVO: Monumenten in Nederland: OverijsselCO: Carla Oldenburger-EbbersNM: NatuurmonumentenHavsal: Havezaten in SallandHavtw: Havezaten in TwenteHavvol: Havezaten in het land van VollenhoveESS: dissertatie Elyse Storms-SmeetsRCE: Rijksdienst Cultureel ErfgoedOPG: Federatie Overijssels Particulier GrondbezitLuad: eigen informatie van Lucia en/of AdriaanKaarten: historische kaartenNiet afzonderlijk aangegeven is informatie uit andere bronnen, waar onder:terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Stichting IJssellandschap;Atlas van Overijsselse buitenplaatsen door Van der Wijck;Inventarisatielijst in ‘Ontgonnen verleden’ (door Landview in opdracht LNV 2001);De gemeenteatlassen van het Oversticht;Informatie van de Nederlandse Kastelenstichting;Nieuwe landgoederen, bekend uit literatuur of bij de Provincie Overijssel;InternetBijzonderheden: bijzonderheden die niet in de overige kolommen kunnen worden opgenomen,bijvoorbeeld als een historisch landgoed thans deel uitmaakt van een ander landgoed.11

2.1. Landschapsarchitecten van historische, ontginnings- en fabrikantenlandgoederenNAAM LANDGOEDWeldamGEMEENTEHof van Twente1e VRMLD13801e AANLEG16452e AANLEG18853e AANLEGneeARCHITECTAndré, E.F.TUINSTIJLclass, geometrischKENMERKEN AANLEGlanen, waterpartijen, stijltuinenBerg, denDalfsen14831700 1800 neeBeinum, S. vanclass, landschzichtassenArnichemZwolle18291829neeneeBlum, G.A.vroege lszichtassen, graf van de 'nederslaaf'DijkzichtZwolle18011801neeneeBlum, G.A.vroege lsonbekendGunne, deRaalte158317301820 neeBlum, G.A.class, vroege lslanen, bosjesHorte, deDalfsen16011600 1822neeBlum, G.A.class, landschlanen, waterpartijenVilsterenOmmen enDalfsenEnschede132816901820neeBlum, G.A.class, vroege lspinetum, zeven alleetjes, uitkijkheuvels1741180919221928onbekendRijssen , G.A., Wattez, D., Copijn, H., vroege lsPoortman H.A.C.Copijn Tuin- enlandschapsarchitectenCopijn, H.onbekendHuis ndonbekendCopijn, H.landschonbekendZwolle14011600 17561928Copijn, H.gemengdgeometrische invulling van de laanstructuurPaasberg, HuisLosser19101910onbekendonbekendCopijn, H.onbekendonbekendRams WoertheSteenwijkerland18991899neeneeCopijn, H.gemengdzichtas, waterpartijElderinkshave Oost/WestHaaksbergen2010Donkelaar, R. van, Jannink, E.Het 0 1783 neeFeith, R.vroege lslanen, waterpartijen, brinkonbekendonbekendWindesheimZwolle16011600 1789-18121916Cirkels van JanninkTubbergen193019301995neeHusly, J.O., Blum, G.A. , Springer, class, vroege ls,zichtassen, lanen, geometrische tuinenL.A.landsch, geometrischJannink, G, Korte, P. dearchitectonischcirkelsSchukkink 1, 'tEnschede13501900 neeneeJans, 1933neeneeJans, J.onbekendonbekendKranenkampDeventer17001700 ca 1830neeLeusen, B. vanclass, vroege lszichtassen, slingervijverNijenhuisHof van Twente138018561888neeLeusen, H.J. van, Poortman,H.A.C.vroege ls, landschlange allee, lanen, waterpartijenAmelink, 'tLookDuivendal-Welhuiszichtas

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapNAAM LANDGOEDEngelsche Werk, hetGEMEENTEZwolle1e VRMLD15811e AANLEG18282e AANLEG18643e AANLEG1877MataramDalfsen13011600 18201903TwickelHof van Twente13471680 1800 1900 HITECTLunteren, H. van, Lunteren, S.A.van, Wattez, D.Lunteren, H. van, Poortman,H.A.C.Marot, D., Michael, J.G. (ca 1780),Lunteren, H en SA van, Zocher,J.D jr (1835), Zocher, J.D. jr enL.P. (1871), Petzold C.E.A (18851891), André, E.F. (1885),Poortman, H.A.C. (1886,1907),Barones Van Heeckeren vanBrandenburg (rotstuin, 1928),Koning, T.H. (1950)OranjewoudBeeklustAlmelo1777ca 1800ca 1900onbekendPoortman, H.A.C.renaiss, class,landschvroege ls, landschDiepenheim, huisHof van Twente118816481800 1904-1927Poortman, H.A.C.classPeckedamHof van Twente15191800 1916neePoortman, H.A.C.landschdubbele omgrachting, vijvers,sterrenbos,Rode AlleegrachtScherpenzeelHof van Twente13651913onbekendonbekendPoortman, H.A.C.landschonbekendTichelwerkHengelo1879ca 1880onbekendonbekendPoortman, H.A.C.landschonbekendOldenzaalse Veen, hetEnschede189719171957neePoortman, H.A.C., Koning, T.H.landschwaterpartijenWarmeloHof van Twente13011800 19291958Poortman, H.A.C., Koning, T.H.diversewaterpartijen, stijltuinenNijenhuis, 'tOlst-Wijhe13821600 1750 1989Post, H., Beune, F.A.J.class, landschSchoonhetenRaalte14011600 17701919Schonk, P.W.?, Springer, L.A.class, landschbeukenlanen, grand canal, berceau,zichtassenlanen, grachtenBorg, de (Borgbeuningen) Dinkelland14011700 onbekendonbekendSchraderclasszichtassen, sterrenbosArchemOmmen17481924neeneeSpringer, L.A.landschBellinckhofAlmelo1394onbekend1917, 1926neeSpringer, L.A.gemengdwaterpartijenBoschkamp, HuisLosser19131913neeneeSpringer, L.A.gemengdonbekendBremhorst of , dca 1900neeSpringer, L.A.landschonbekendEerdeOmmen122717151800 1922Springer, L.A.class, vroege ls,gemengd13TUINSTIJLlandschKENMERKEN AANLEGwaterpartijen, slingerpadenclass, vroege ls,lanen, grand canal, vijverslandschclass, vroege ls,diverselandsch, geometrisch

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapNAAM LANDGOEDEerderesGEMEENTEOmmen1e VRMLD19291e AANLEG19292e AANLEGnee3e AANLEGneeARCHITECTSpringer, L.A.TUINSTIJLlandschKENMERKEN AANLEGonbekendEese, deEgheria/Ten CateSteenwijkerlandLosser140219091600 19111800 nee1900 neeSpringer, L.A.Springer, L.A.class, landschgemengdConiferenlaan, lanenonbekendEshorst19141915neeneeSpringer, L.A.gemengdvijversGelder, deRijssen enHoltenOlst-Wijhe15851700 1911neeSpringer, L.A.gemengdlanen, waterpartijenHoenlo, GrootOlst-Wijhe13571600 1750 1911Springer, L.A.oprijlaan, waterpartijenHulsbeek, hetOldenzaal19181918-19211973neeSpringer, L.A.class, vroege ls,landschlandschHulst, deOldenzaal17571700 1900 neeSpringer, L.A.class, landschlanen, zichtassenOosterhof 901onbekendonbekendSpringer, L.A.landschwaterpartijenDalfsenLosser132019161800 19161909-1919onbekendneeonbekendSpringer, L.A.Springer, L.A.landsch, geometrlandschwaterpartijenonbekendSingraven1381ca 183018701934Springer, L.A.landschlanen, arboretumVossenboschLosser enDinkellandWierden19191917-1920neeneeSpringer, L.A.landschlanen, vijverWelna, 'tEnschede18531800 1916onbekendSpringer, L.A.onbekendonbekendPoort BultenLosser1912191219451973Springer, L.A., Hendriks, W.J.landschlanenReelaer, hetRaalte13301700 19111942Springer, L.A., Voorhoeve, S.gemengdsterrenbos, lanenDe BoekelEnschede19011916nvtnvtSwaelmen, L. van derarchitectonischsunken gardenEekhof, deEnschede19311932neeneeTersteeg, D.onbekendonbekendHexel, hetWierden19231917-1921neeneeTersteeg, onbekendonbekendWattez, D.landschonbekendKolk, deEnschede18901890onbekendonbekendWattez, D.landschvijver, tez, D.vroege ls, landschvijverWooldrik, hetEnschede18851883onbekendonbekendWattez, D.landschonbekendHelmer, deEnschede18501850?18901920Wattez, D., Copijn, H.landschonbekendKoppelboer, HuisLosser189518951917onbekendWattez, D., Springer, eWattez, D., Tersteeg, D.landsch,architectonischwaterpartijen, bosstroken14grote waterpartijen

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapNAAM LANDGOEDAbraham LedeboerparkGEMEENTEEnschede1e VRMLD18851e AANLEG18902e AANLEG1910 3e AANLEGneeARCHITECTWattez, D., Wattez, P.H.TUINSTIJLlandschKENMERKEN AANLEGvijver, sequoiaTeesink, 'tEnschede147519081915 neeWattez, D., Wattez, P.H.landschlanenWelle, de I/IIEnschede1741ca 1890ca 1915neeWattez, D., Wattez, P.H.landschoprijlaanKotten, rtijenKalheupink (EngelseTuin)Stroot, hetOldenzaal18651850?ca 19001913-1921landschlanen, waterpartijenEnschede1821187419251950vroege ls, landschlanen, vijvers, zichtassenBaasdam/Groot Baasdam Tubbergen14021905neeneeWattez, D., Wattez, P.H.,Bijhouwer, J.T.P.Wattez, D., Wattez, P.H., Koning,T.H.Wattez, D., Wattez, P.H.,Springer, L.A.Wattez, D., Wattez, P.H./Dinn,T.J., M RuysWattez, D.?landschgrote vijverBelder, deHengelo19051905neeneeWattez, P.H.landschonbekendBleeck, deHaaksbergen17011700 1918neeWattez, P.H.landschonbekendGrundel, deHengelo18351895onbekendonbekendWattez, P.H.landschonbekendHeide, deEnschede1895ca 1900onbekendonbekendWattez, P.H.landschonbekendLemelerbergOmmen19131913Wattez, P.H.geometrischpark 1813Oosterveld, hetDinkelland19381935neeneeWattez, P.H.architectonischzichtassenVan Lochemsbleek en GJ Enschedevan HeekparkWeele, deEnschede1901191819291963Wattez, P.H.berceau, waterpartijen19121912neeneeWattez, P.H.architectonisch,landschlandschWildernis, deEnschede19101910onbekendonbekendWattez, P.H.landschsterrenbos, lanen, waterHakenbergLosser191219121927neeWattez, P.H., Copijn, neeWattez, P.H., Dinn, T.J.onbekendonbekendHooge Boekel, deEnschede189819221959neeWattez, P.H., Koning, T.H.landschvisvijver, zichtassenTol, de I/IIEnschede190619061965neeWattez, P.H., Koning, T.H.landschZonnebeekEnschede190619061972neeWattez, P.H., Koning, T.H.landschonbekendHaer, deOldenzaal1881188119121925Wattez, P.H., Springer, L.A.gemengdonbekendSprengenbergHellendoorn18981900 neeneeWattez, P.H., Springer, L.A.architectonischrationele aanlegBouwhuis, 'tEnschede192619261970neeWattez, P.H., Tersteeg, D.onbekendonbekend15lanen, waterpartijen

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapNAAM LANDGOEDNieuw RandeGEMEENTEDeventer1e VRMLD16011e AANLEG1700 ?2e AANLEG1800 3e AANLEGonbekendARCHITECTZocher, J.D. jrTUINSTIJLlandschKENMERKEN AANLEGgrote waterpartijen, slingerpadenAlerdinck, den IRaalte14271800neeneeZocher, J.D. sr.vroege lsgrote waterpartijenAlmelo, huisAlmelo123617001815neeZocher, J.D. sr.class, vroege lszichtassenColckhof, deRaalte170118101840neeZocher, J.D. sr.class, vroege lsonbekend16

2.2 Historische, ontginnings- en fabrikantenlandgoederenNAAM OUWENBOERDERIJTUINSTIJLAlmelo, huisAlmeloja12361650twee bekendonbekendBellinckhofAlmeloja13941917boerderij PezieBosrandAlmelojaonbekendonbekendbroeikassen, dienstwoningen,koetshuis met stallen, schuren,woonboerderij3 woonboerderijenclass, vroegelsvroege ls,landschgemengd1onbekendHuize Almelo II - eleveld nbekendAalshorst, denDalfsenja16441720twee bouwhuizen 1720, tuinhuis1909diverseclass, vroegels, landschAalshorst, den - HessumDalfsenjaAalshorst, den - 't NierveerDalfsenNSWBakenboer - bekendBerg, denDalfsenonbekendja14831703boerderij 1835class, landschGernerDalfsenja1350193013, waaronder druivenkas, tweebouwhuizen,twee mDalfsenja18302 ndonbekendclass, vroegelsclassHoonhorst, deDalfsenja13361835onbekendonbekendlandschHorte, deDalfsenja16011820druivenkas 19e, biljarthuisjaclass, landschIn de trischLeemcule, deDalfsenja14341823onbekendonbekendclass, landschMataramDalfsenja13011905jachthuis 1905onbekendRechterenDalfsengedeelteli bouwhuizen 1725 en 1881,dienstwoning 1910,kasteelboerderij metdienstwoning,rentmeesterswoning, grafkelder 1875schoolgebouwenclass, vroegels, landschlandsch,geometrischneevroege rebosch IDalfsenja1678neeneeAchterhoek, deDeventerja18501850koetshuisboerderij,boerderij annextolhuisStarnhorst1700 neeBannink, deDeventerja14571896koetshuis, dienstwoning8class, trischBrinkgrevenDeventer15011787diverse afgebrokenboerderij 1774class, landschFrieswijkDeventerja1327afgebroken4, waaronderGoossens 1781vroege ls,landschHemeltje, 'tDeventerja17901825tuinmanswoning 1779,Bouwhuis 1759, nu boerderijDe Meijer 1915, Oud Bouwhuis1841,hovenierswoning DeWilgerije (1795), NieuwBouwhuis, zomerhuisjeonbekendhoofdhuisvroege lsafgebrokenhoofdhuisclasslandsch

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapNAAM OUWENBOERDERIJTUINSTIJLHoek, kampDeventerja1700afgebrokenkoetshuis, aardappelkelderjaMenop, denDeventerNSW16551900onbekendonbekendNieuw RandeDeventerja16011857portierswoning, ijskelderclass, vroegelsclass, vroegelslandschOostermaatDeventerja1563neetwee jachthuizen ca 1916diverselandschOud RandeDeventerja15701570onbekend1vroege lsOvervelde, hetDeventerja17011751koetshuis, bakhuisjaclass, landschOxerhof, deDeventerja16501860onbekendclass, landschRande, Huis dSnatergatDeventeronbekendjabouwhuis, koetshuis annexgaragetuinmanswoning rderij 1925class, vroegels, huis 1779Traasterbos, nahoeve? onbekendonbekendBorg, de (Borgbeuningen)Dinkellandonbekendja14011879villa De Borg 1904, , oranjerieneeclass, landschEngels' TuinDinkellandgedeelteli 1301jkja1801onbekendonbekendonbekendvroege lsEverlo, hetDinkellandja13931812bouwhuis 1704, nu hoofdhuisonbekendonbekendOosterhof of LonnekermeerDinkellandja19011901boswachterswoning 1912Oosterhof 1890landschOosterveld, hetDinkellandja19381953onbekendneeSaasveld, nbekendonbekendAbraham ink, 'tEnschede17411842onbekendvroege lsBerenbroekEnschedeonbekendjalos hoes uit 1775, herbouwd alsinfocentrum in ampEnschedejaonbekend1919onbekendtheekoepel 1919onbekendonbekendBouwhuis, 'tEnschede19261926onbekendneeonbekendDe hDrienermarkeEnschede1901onbekendonbekendEekhof, deEnschede19311931onbekendonbekendonbekendGroot bekendHaagsche BosEnschedeHegeboer, 18951957Heide, , deEnschedeja1850neetuinkoepelhoofdhuislandschHet WalminkEnschede19381938onbekendneelandschHof of te BoekeloEnschede18classonbekend

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapNAAM OUWENBOERDERIJTUINSTIJLHof te Boekelo en 't nschede19131913onbekendonbekendlandschHolzikstate, deEnschedeonbekendNSWHooge Boekel, deEnschedeja18981925neelandschHorste, kendonbekendlandschKeizer, deEnschedeKolk, deEnschede18901933onbekendonbekendlandschKotten, Oldenzaalse Veen, hetEnschedeja18971957dienstwoning 1917, elteli 1vroege ls,landschonbekend1912tuinmans- en chauffeurswoningneeStroot, hetEnschedeja18211842onbekendStrootman, 'tEnschedeja1901onbekendkoetshuis 1883,dienstwoning1883, schildershuisje 1922,Chauffeurswoning 1917onbekendonbekendonbekendSybrook / Teesink, Tol, de I/IIEnschedeja19061906koetshuis, schurenja, 1910landschVal SuganaEnschedeja1901onbekendonbekendonbekendVan Lochemsbleek en GJvan HeekparkVoortman, nisch, landschWeele, deEnschede1912onbekendneelandschWelle, de I/IIEnschedegedeelteli 1912jkja174119152 woonboerderijenonbekendlandschWelna, ildernis, deEnschedeja1910neeonbekendonbekendlandschWitte Huuske, ooldrik, beekEnschedeja19061906koetshuis en theehuisje 1906Smalenbroek/SpikEnschedeja1346neeschuur, stookhok1762landschAssink, ndBlanckenborgh, deHaaksbergenja19091909koetshuis, tuinhuis en schuurneelandschBleeck, rij,bleekwachtershuisjevakantiehuisDe boeskool18ehoofdhuislandschFraach, deonbekendneeJordaanshoeve LankheetHaaksbergenja1430nee2 jachthuizenonbekendRaa, rijenonbekendlandsch,architectonischvroege ls,landschEnschede19landschonbekendlandsch

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapNAAM 01neeneeboerderij 1932onbekendWaarrecht, e, deHaaksbergenjaAltimhoff of te Scheere, deHardenbergja14261820koetshuislandschNijenstede, ning 1889,rentmeesterswoning rg en , nu hoofdhuisonbekendgeometrischNoetselenberg, rg, deHellendoornja13391754bouwhuishoofdhuis ijktoren met jachtkamerBelder, kendonbekendonbekendGenseler, 'tHengeloGrote Dorst, deHengelo19481948onbekendonbekendonbekendGrundel, nenkele nieuwe villa's bij oudehuisplaatsneeonbekendHengelo, ngelonee19001938zomerhuis, 2 tant watermolenHengelo18791900onbekendboerderij DePlasneeclassTichelwerkBackenhagenHof vanTwenteHof vanTwenteHof vanTwenteHof vanTwenteHof vanTwenteHof vanTwenteHof vanTwenteHof oningclass, landsch11881648bouwhuizen, oorhuis van vm boerderij1801onbekendBelvedere Diepenheim, huisDubbelinkHeeckeren of Huis te GoorHerikerbergHerikerberg 2Kevelham, aarTwickelWarmeloHof vanTwenteHof vanTwenteHof vanTwenteHof vanTwenteHof vanTwenteHof vanTwentelandschlandschlandschclassclass, landschlandschafgebrokenGroot en KleinKevelhamtwee bouwhuizen, dienstgebouw diversemet werkplaats,tuinmanswoning,oranjerie,woning, ouwhuis 1744bouwhuisclass13471341diversediversegedeelteli 1301jk1927poortgebouw 1633, tweebouwhuizen 1777,dienswoningennee20vroege ls,landschonbekenddiverse

Inventarisatie landgoederen OverijsselAlbers Adviezen en LantschapNAAM LANDGOEDGEMEENTEOPENSTELLINGWarmtinkHof IJLgedeelteli 1430jkafgebrokenonbekendclass, vroegelsHof vanTwenteHof vanTwenteja14001758bouwhuis verseclass,geometrischWesterflierHof vanTwenteja153617292 bouwhuizen, oranjerie,rentmeesterskantoor, koetshuis,dienstwoningen, werkplaats, StMary's Chapelbouwhuis, jachthuisclass, steinKampen15951938onbekendonbekendclass, landschAustieLosseronbekendonbekendjaboerderij 'tHouw djaAusti 1804 enOlde Austinee1851neetheekoepelneelandschBoschkamp, ij annexkoetshuisonbekendgemengdDamink, 03onbekendWelhuisonbekendEgheria/Ten CateLosserja19091948dienstwoning, kassen, diverselandschHuis Nijehuss oepel op TankenbergLosser1844neekoepelneenvtKoppelboer, HuisLosser18951895koetshuis met stalonbekendlandschKruisselt, hthuis annex 31864kerk, kapel, verblijfsgebouwenneelandschPaasberg, HuisLosser19101910onbekendonbekendonbekendPoort BultenLosseronbekendja1912neejachthuis dlandschSnippert en BethlehemLosserja1902neeonbekendSingravenLosser enDinkellandja13811501Beernink. HuisOldenzaaljajakoetshuis, heekoepel 1893Judithhoeve1912Judithhoeve ca1900diversejalandschBremhorst of kendEik en dalOldenzaalHaer, deOldenzaalHulsbeek, hetOldenzaalonbekendonbekendonbekendjaHulst, deOldenzaalKalheupink (Engelse endonbekendl

Eerderes Ommen 1929 1929 nee nee Springer, L.A. landsch onbekend Eese, de Steenwijkerland 1402 1600 1800 1900 Springer, L.A. class, landsch Coniferenlaan, lanen Egheria/Ten Cate Losser 1909 1911 nee nee Springer, L.A. gemengd onbekend Eshorst Rijssen en Holten 1914 1915 nee nee Springer, L.A. gemengd vijvers

Related Documents:

die Boedelwet, 1965, ten einde die Kabinetslid verantwoordelik vir die . die aanstellingstermyn van lede van die Raad van Regshulp Suid-Afrika verder te reel; en . artikel3 van Wet 104 van 1996, artikel 3 van Wet 66 van 1998, artikel 1 van Wet 62 van 2000, artikel 1 van Wet 28 van 10 . 6 No. 41018 Act No.8 of 2017

V AN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA . GOVERNMENT GAZETTE . . Tot wysiging van die Boedelwet, 1965, om sekere bedrae te . Wysiging van artikel 35 van Wet 66 van 1965. Wysiging van artikel 80 van Wet 66 van 1965. Wysiging van artikel 102 van

Geographic Location of Van Nuys in Los Angeles City Figure 2. Van Nuys Neighborhood Council Figure 3.!Founding of Van Nuys in 1911 Figure 4. Original Van Nuys Hotel, Van Nuys, Calif., on Van Nuys Blvd. Figure 5. Van Nuys Population Trends 1970-2010 Figure 6. Population Trends in Race/Ethnicity, 1980 - 2010 Figure 7. Van Nuys Land Use Figure 8.

Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van de voor de landbouw nuttige huisdieren; Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, par. 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010;

YOGA VASISTHA SARA (De essentie van Yoga Vasishtha) Śrī Ramana Maharṣi 1 - Onthechting 2 - Onwerkelijkheid van de wereld 3 - Kenmerken van de bevrijde 4 - Het oplossen van de geest 5 - Het uitwissen van de onbewuste denk- en voelpatronen. 6 - Meditatie van het Zelf 7 - Methode van Zuivering 8 - Verering van het Zelf

De rol van facilitator van leerprocessen De mogelijkheden van de didactische inzet van ICT om het onderwijs te verbeteren vraagt ook om beleidsbeslissingen en het ondersteunen van veranderprocessen. Het opschrijven van een visie op de inzet van ICT in het onderwijs is daarbij stap één, het motiveren en stimuleren van docenten om ICT te .

1965 (Wet No. 66 van 1965), aangestel, wat ten opsigte van daardie aangeleentheid, goed of boedel met regsbevoegdheid beklee is; ,,Ministerv die Minister van Landbou; [Omskrywing van ,,h1inisterv vervang deur a. 1 (a) van Wet No. 45 van 1968, deur a. 1 (c) van Wet No. 73 van 1981, deur a.

TO GROUP WORK PRACTICE, 5/e. 64 3 Understanding Group Dynamics The forces that result from the interactions of group members are often referred to as group dynamics. Because group dynamics influence the behavior of both individual group mem-bers and the group as a whole, they have been of considerable interest to group workers for many years (Coyle, 1930, 1937; Elliott, 1928). A thorough .