Welkomhuis Twente 2017 - Oldenzaal

2y ago
12 Views
2 Downloads
1.75 MB
48 Pages
Last View : 25d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Azalea Piercy
Transcription

! "# % &" ) &"%" &,' "(* (- "#,"*!,"!./% "(012 #2 2345 (00(24 / 6 % /

Welkomhuis Twente 2017

InhoudsopgaveToelichting5Hoofdstuk 1 Inleiding1.1Aanleiding1.2Begrenzing plangebied1.3Historie1.4Leeswijzer55667Hoofdstuk 2 Bestaande situatie2.1Plangebied2.2Omgeving2.3Vigerend bestemmingsplan8889Hoofdstuk 3 eentelijk beleid1010102021Hoofdstuk 4 erne lora en fauna2323232426272728303132Hoofdstuk 5 teit5.4Boscompensatie3535363839Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid6.1Economische uitvoerbaarheid6.2Maatschappelijke uitvoerbaarheid434343Hoofdstuk 7 Wijze van bestemmen7.1Algemeen7.2Dit bestemmingsplan454546Bijlagen bij toelichtingBijlage 1Verkennend bodemonderzoekBijlage 2Natuurtoets474899Regels141Hoofdstuk 1Artikel 1Artikel 2Inleidende regelsBegrippenWijze van meten142142146Hoofdstuk 2Artikel 3Artikel 4Artikel 5Artikel 6Artikel e - VerblijfsrecreatieWaarde - Archeologie 2147147148149150152bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on012

Hoofdstuk 3Artikel 8Artikel 9Artikel 10Artikel 11Artikel 12Algemene regelsAnti-dubbeltelregelAlgemene gebruiksregelsAlgemene afwijkingsregelsAlgemene wijzigingsregelsAlgemene procedureregels154154155156157158Hoofdstuk 4Artikel 13Artikel 14Overgangs- en slotregelsOvergangsrechtSlotregel159159160Bijlagen bij regelsBijlage 1Landschappelijke inpassing Welkomhuis Oldenzaal161162bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on013

bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on014

ToelichtingHoofdstuk 11.1InleidingAanleidingHet Hulsbeek is een natuur- en recreatiegebied ter grootte van 230 hectare. Ten westen vandit gebied ligt het plangebied. Tegenover het plangebied ligt het villapark Eureka, waar derecreatiewoningen grotendeels in het bos zijn gebouwd. Moreni BV opgericht door de heer R.J.Nieuwenhuis en mevrouw M.A. Nieuwenhuis-Steinmeijer stelt de grond van het plangebied alseigenaar, middels een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst, beschikbaar om de doelstellingvan de stichting Welkomhuis Twente te realiseren.Op 26 mei 2014 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Welkomhuis Twente'(NL.IMRO.0173.BP16039-va01) vastgesteld. Het Welkomhuis is een maatschappelijk breedgedragen initiatief voor een goed doel. Het richt zich op het bieden van vakantiemogelijkheidvoor gezinnen waarvan één of meerdere van de kinderen of één van de ouders chronisch ziekof gehandicapt is. Het Welkomhuis zorgt voor gastvrijheid, professionele zorg, entertainment,gezelligheid en lotgenotencontact zodat de mantelzorgende gezinsleden en de chronischzieken en gehandicapten van een vakantie kunnen genieten en nieuwe energie op kunnendoen. Het in 2014 vastgestelde bestemmingsplan voorzag in de realisatie van het Welkomhuisals centrumgebouw met daaromheen acht recreatiewoningen t.b.v. van de doelgroep.Door veranderingen in de regelgeving en financiering in de zorg is echter gebleken dat deoorspronkelijke opzet met acht verspreid in het bos liggende recreatiewoningen doorveranderingen in de regelgeving en financiering in de zorg niet wenselijk (inefficiënt) is. Om tekomen tot een gezonde exploitatie en in te kunnen spelen op een veranderende behoefte vande doelgroep (hogere eisen inrichting gebouw) is het wenselijk om de recreatiewoningen tebundelen. Dit biedt voordelen bij zowel de inrichting van de gebouwen als het gebruik(personele inzet) ten behoeve van de zorgvakanties.Omdat dit plan qua bouwmogelijkheden niet binnen de geldende bestemming past is eenherziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Met voorliggend bestemmingsplan wordende planologische kaders aangepast, om het gewijzigde plan mogelijk te maken.Figuur 1: Topografische kaart Oldenzaalbestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on015

1.2Begrenzing plangebiedHet plangebied ligt in het westen van de gemeente Oldenzaal. Deze gemeente ligt in de regioTwente. Het plangebied ligt op het perceel Belthuismolenweg 8, gelegen aan dezuid-westkant van het recreatiepark ‘Het Hulsbeek’ en ten zuiden van het daarin gelegenvillapark Eureka. Zie de verbeelding voor de exacte begrenzing van het plangebied.Figuur 2: Luchtfoto van het plangebied1.3HistorieOorspronkelijk is recreatiepark het Hulsbeek een landgoed geweest. Lang is het landgoed ineigendom geweest van de familie Gelderman, een bekende textielfabrikantenfamilie uitOldenzaal. Deze familie liet in 1896 de boerderij Erve het Hulsbeek herbouwen.In 1908 is de buitenplaats uitgebreid met een jachtkamer naar ontwerp van de Amsterdamsearchitect Karel Muller. De parkachtige tuin en vijver zijn aangelegd rond 1918 in Engelsebestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on016

landschapsstijl en zijn naar ontwerp van de bekende landschapsarchitect L.A. Springer.Het jaartal 1892 op de gevel geeft een renovatiedatum aan. De geschiedenis gaat nog veelverder terug. De oudste vermelding uit 1835 stamt uit het Manuaal van de Rentmeester vanTwente, met als notitie: “vacat” (onbewoond). Uit het schattingsregister van Twente(Statsarchiv te Munster, dus vallende onder het bisdom) valt af te leiden dat er anno 1475 eentwintigtal boerderijen stonden.Figuur 3: Historische kaartLandgoed het Hulsbeek werd in 1970 aangekocht door het Recreatieschap Twente, hethuidige Regio Twente. Doordat veel van het oude landgoed in stand is gebleven treft u er nueen afwisselend gebied van 230 ha aan met bossen, waterpartijen met stranden enligweiden, heidevelden, vennetjes, weilanden en recreatieve voorzieningen.1.4LeeswijzerIn de toelichting komen na deze inleiding aan de orde:de bestaande situatie op de gebieden plangebied, omgeving en vigerendbestemmingsplan (Hoofdstuk 2);een weergave van het relevant ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie en de gemeente(Hoofdstuk 3);een beschrijving van de omgevingsaspecten die mede bepalend zijn voor de ontwikkelingvan het plangebied (Hoofdstuk 4);een beschrijving van het plan voor de locatie (Hoofdstuk 5);een onderbouwing van de uitvoerbaarheid van het plan, gebaseerd op de economischeuitvoerbaarheid en de maatschappelijke uitvoerbaarheid (Hoofdstuk 6);een toelichting op het juridisch systeem en de plan opzet (Hoofdstuk 7).bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on017

Hoofdstuk 22.1Bestaande situatiePlangebiedHet plangebied van het Welkomhuis Twente ligt op het perceel Beldhuismolenweg 8. Dit ligtaan de zuidkant van de Beldhuismolenweg. Het huidige gebied beslaat een stuk terrein datvoor een klein deel onderdeel uitmaakt van het villapark Eureka. Op dit moment bestaat hetplangebied uit een stuk weideland, een beheerderswoning met bijbehorende schuren en eennaaldbos met overwegend grove den.Figuur 4: Plangebied op luchtfoto2.2OmgevingIn de jaren zeventig is landgoed Het Hulsbeek omgevormd tot recreatiegebied ‘Het Hulsbeek’.De zandwinning uit voorgaande jaren werd beëindigd en het afgegraven gebied werdomgevormd tot een grote recreatieplas. Zo ontstond het recreatiepark zoals het nu is; eenafwisselend gebied van 230 hectare aan bos, waterpartijen, ligweides en stranden. Deschoonheid en variëteit van het park wordt vergroot door de aanwezigheid van een visvijver,een heideveld en vennetjes. Daarnaast dragen de verschillende, binnen het park gelegen,openbare recreatieve voorzieningen (wielerbaan, skateboardbaan, trimbaan, draadcircus,speeltuin, beachvolleybalveld, klootschietbaan) bij aan de toeristische en recreatieveaantrekkelijkheid. Tenslotte versterken ondernemers het recreatieve en toeristische aanbodmet o.a. een sauna, campings, een vakantiepark, een kartbaan, een ruitercentrum, 2outdoorcentra, een hotel annex partycentrum en een congrescentrum.Het recreatiegebied trekt het hele jaar door vele recreanten uit eigen regio, maar ook buitende regio aan. De verschillende campings, een hotel en het villapark spelen in op de behoefteaan verblijfsrecreatie. Toeristen wordt zo de mogelijkheid geboden nabij en in 'Het Hulsbeek'te verblijven en te ontspannen.bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on018

2.3Vigerend bestemmingsplanVoor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Welkomhuis Twente van de gemeenteOldenzaal. Het bestemmingsplan is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 mei 2014 van degemeente Oldenzaal.Zoals reeds in de aanleiding is aangegeven was het vigerende bestemmingsplan specifiekopgesteld om de realisatie van het Welkomhuis Twente mogelijk te maken. Hieronder zaldaarom enkel even kort worden ingegaan op de strijdigheid die er met de huidige plannen isontstaan.In het vigerende bestemmingsplan zijn binnen de bestemming 'Recreatie - verblijfsrecreatie'het Welkomhuis Twente bestaande uit een centrumvoorziening en 8 recreatiewoningen tenbehoeve van een mantelzorg toegestaan. Omdat er uit werd gegaan van 8 recreatiewoningenis in de bouwregels bepaald dat de oppervlakte van een recreatiewoning niet meer dan150 m² mag bedragen. Bovendien was in de regels opgenomen dat de onderlinge afstandtussen recreatiewoningen niet minder dan 10 meter mocht bedragen.Gezien de gewijzigde zorgvraag voorziet het aangepaste bouwplan juist in een tweetalgebouwen (zorgvilla's) waarbinnen de recreatiewoningen worden gerealiseerd. De beoogderecreatiewoningen passen daarmee qua oppervlakte en onderlinge afstand niet in hetvigerende bestemmingsplan. Met voorliggende herziening van het bestemmingsplan wordende regels daarom op dit onderdeel aangepast.Figuur 5: Bestemmingsplan Welkomhuis Twente (26-5-2014)bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on019

Hoofdstuk 3Beleid3.1Nationaal3.1.1Structuurvisie Infrastructuur en RuimteDe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De StructuurvisieInfrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleidop rijksniveau en vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de NotaMobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevensvervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de AgendaLandschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voorthematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar enveilig te houden voor de middellange termijn (2028):het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van deruimtelijk-economische structuur van Nederland;het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbijde gebruiker voorop staat;het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke encultuurhistorische waarden behouden zijn.Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermeegeeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken.Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven dieregionaal neerslaan. Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provinciesGelderland en Overijssel) zijn:het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor envaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van demainports Rotterdam en Schiphol;het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas enRijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van hetDeltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma's zoetwater en rivieren) voorwaterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur,economische ontwikkeling en woningbouw;het tot stand brengen en beschermen van het Natuurnetwerk Nederland, inclusief deNatura 2000 gebieden (zoals de Veluwe);het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder anderedoor het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.PlanGeconstateerd wordt dat de beoogde ontwikkeling op het plangebied geen rijksbelangenraakt. Derhalve wordt geconcludeerd dat voldaan wordt aan de uitgangspunten zoalsverwoord in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.3.2ProvinciaalHet provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft deOmgevingsvisie Overijssel 2009.3.2.1Omgevingsvisie Overijssel 2009Daartoe aangespoord door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is de opvolger van hetStreekplan 2000 , te weten de Omgevingsvisie Overijssel, in juli 2009 vastgesteld doorProvinciale Staten. De Omgevingsvisie bevat al het provinciaal beleid op het gebied van water,wonen, milieu, natuur, landelijk gebied, werklocaties, bodem, verkeer en vervoer en ruimtelijkeordening. De Omgevingsvisie definieert wat de provincie van provinciaal belang acht. De rodedraden van de omgevingsvisie zijn Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit.bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on0110

DuurzaamheidHiervoor hanteert de provincie de volgende definitie: 'Duurzame ontwikkeling voorziet in debehoeften van de huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden ingevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien'.Ruimtelijke kwaliteitDe ambitie is een kwaliteitsontwikkeling in gang te zetten, waarbij elk project, elkeontwikkeling iets bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Centraal staatdaarbij het benoemen, beschermen en versterken van de essentiële gebiedskenmerken.Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral in te zetten op hetverbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen in projecten en regels. Via deomgevingsverordening gaat de provincie op ruimtelijke kwaliteit sturen.De hoofdambitie van de Provincie Overijssel luid: "een toekomstvaste groei van welvaart enwelzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen envoorraden." Enkele belangrijke beleidskeuzes waarmee de Provincie Overijssel haar ambitieswil realiseren zijn:Een continu en beleefbaar watersysteem als dragende structuur van Overijssel: deprovincie Overijssel verbindt de wateropgave meer met natuuropgaven en ze gaan voorrealisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018.Door meer aandacht voor herstructurering zet de provincie Overijssel in op een breedspectrum aan woon-, werk- en mixmilieu's: dorpen en steden worden gestimuleerd huneigen kleur te ontwikkelen.Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik bij bebouwing door de zogenaamde 'SER-ladder' alsregel voor Overijssel in te voeren. Deze methode gaat ervan uit dat je eerst het gebruikvan de ruimte optimaliseert, dan de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruikonderzoekt en dan pas de mogelijkheid om het ruimtegebruik uit te breiden bekijkt. Hierbijvindt de provincie Overijssel afstemming tussen gemeenten overwoningbouwprogramma's en bedrijfslocaties noodzakelijk.Ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voorduurzaamheid.Ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw zeker stellen, maar wel met behoud enversterking van ruimtelijke kwaliteit. Verder vindt de provincie Overijssel datontwikkelingen in de groene ruimte alleen mogelijk moeten zijn als de sociaaleconomischestructuur en de ruimtelijke kwaliteit worden versterkt.Forse reductie van de uitstoot aan broeikasgassen door een energiepact af te sluiten metpartners en door ruimtelijke mogelijkheden te creëren voor duurzame energie.3.2.2Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2009Om de ambities van de Provincie Overijssel waar te maken, bevat de omgevingsvisie eenuitvoeringsmodel. Dit model is gebaseerd op drie niveau's:generieke nmerken.bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on0111

Figuur 6 Uitvoeringsmodel OmgevingsvisieGenerieke beleidskeuzesGenerieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of provincie. Het zijn keuzes diebepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. De generieke beleidskeuzes zijnvaak normstellend.OntwikkelingsperspectievenIn de Omgevingsvisie worden 6 ontwikkelingsperspectieven geïntroduceerd voor de Groeneen Stedelijke omgeving. De ontwikkelingsperspectieven geven richting wat waar ontwikkeldzou kunnen worden. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend.GebiedskenmerkenDe aanwezige gebiedskenmerken in zowel de Groene als de Stedelijke omgeving zijn teonderscheiden in 4 lagen:natuurlijke laag (in en op de bodem);laag van het agrarisch cultuurlandschap (grootschalig gebruik en inrichting van de bodem);stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur);lust & Leisure laag (beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen).Deze lagen zijn zo onderscheiden omdat de ingrepen in de fysieke leefomgeving in elke laagvolgens eigen principes en processen verlopen. Uiteraard staan ze niet los van elkaar, maarzijn ze altijd met elkaar verbonden. Immers, plekken die eerst natuurlijk waren, zijn nubebouwd en in een enkel geval andersom. Vaak liggen ze over elkaar heen en hebben we opéén plek te maken met kenmerken van verschillende lagen. Op andere plekken is dat niet zoen domineert een bepaalde laag.3.2.3Kwaliteitsimpuls Groene OmgevingDe provincie wil ontwikkelingen in de Groene omgeving samen laten gaan met een impuls inkwaliteit. Daarom is de 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving' ontwikkelt als een eenduidigebundeling van diverse bestaande regelingen als rood voor rood, rood voor groen, vab's,landgoederen etc. Deze regelingen blijven daarin overigens wel herkenbaar.Er is een eenvoudige werkwijze ontwikkeld om principes van ontwikkelingsplanologietoepasbaar te maken voor sociaal-economische ontwikkelingen in de Groene Omgeving. Debasis ligt in de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, deontwikkelingsperspectieven en 'Catalogus Gebiedskenmerken'.Ontwikkelingen in de Groene Omgeving worden als volgt benaderd: Er wordt ruimte voorsociaal-economische ontwikkeling geboden als deze ontwikkeling vanuit zuinig en zorgvuldigruimtegebruik verantwoord is en in het ontwikkelingsperspectief ter plekke past en volgens de'Catalogus Gebiedskenmerken' wordt uitgevoerd.Aan de geboden ontwikkelruimte worden dus voorwaarden verbonden om ruimtelijke kwaliteitbestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on0112

te handhaven danwel in voorkomende gevallen de gewenste ruimtelijke kwaliteit te kunnenrealiseren. Het gaat hierbij in alle gevallen in ieder geval om een goede ruimtelijke inpassingvan de ontwikkeling. Op deze manier wordt aantasting van de omgevingskwaliteit en eenverlies aan ecologisch en landschappelijk kapitaal als gevolg van de nieuwe ontwikkelingvoorkomen danwel in voldoende mate gecompenseerd. Een en ander moet nader wordenonderbouwd in een bij het ruimtelijk plan behorende toelichting.3.2.4Omgevingsverordening Overijssel 2009De provincie Overijssel heeft als ambitie om samen met partners een vitale samenleving totontplooiing te laten komen in een mooi en vitaal landschap. Een samenleving waarin alleOverijsselaars zich thuis voelen en participeren. Met bloeiende steden en dorpen als motorenvoor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een landschap, waarin wonen, natuur, landbouwen water elkaar versterken.Deze ambitie is nader uitgewerkt in de Omgevingsvisie Overijssel. Hierin is de provinciale visieop de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Overijssel weergegeven. Debestuursfilosofie daarbij is dat de provincie ernaar streeft om maatschappelijke resultaten teboeken waar inwoners van Overijssel belang aan hechten. Daartoe:pakken we complexe maatschappelijke uitdagingen integraal en samen met publieke,private en maatschappelijke partners in vitale coalities aan;bieden we bestuurlijke partners op het meest geëigende schaalniveau ruimte om op eigengezag te handelen;beperken we bestuurlijke en ambtelijke drukte door eenvoudige en heldere regels.Bewoners van Overijssel hebben aangegeven dat zij het stimuleren van de werkgelegenheidbelangrijk vinden en gehecht zijn aan het Overijssels landschap en de natuur zoals deze nu is.De provincie heeft in de Omgevingsvisie de uitdaging opgepakt om een ontwikkelingsvisie tegeven voor Overijssel, daarvoor ambities te formuleren en hierbij het instrumentarium tekiezen waarmee aan de ene kant ruimte wordt geboden aan sociaaleconomische ontwikkelingen tegelijkertijd de kwaliteit van het Overijssels landschap wordt versterkt. Eeninstrumentarium waarmee de provincie haar ambities realiseert en waarmee tegelijk partnersruimte hebben hun doelen te realiseren.In de Omgevingsvisie zijn de onderwerpen benoemd die de provincie tot haar belang rekent.In 3.2.1 van dit bestemmingsplan zijn de provinciale ambities op hoofdlijnen samengevat. Eenbelangrijke wijziging ten opzichte van het huidige beleid is dat de provincie integraal en meerexpliciet wil sturen op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. In de Omgevingsvisie is perthema nader uitgewerkt wat de provinciale ambities zijn en welke instrumenten daarvoorzullen worden ingezet.3.2.5 Toetsing aan Omgevingsvisie Overijssel 2009, de Kwaliteitsimpuls GroeneOmgeving en de Omgevingsverordening Overijssel 2009Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel en deKwaliteitsimpuls Groene Omgeving ontstaat globaal het volgende beeld.Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2009Generieke beleidskeuzesGenerieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of Provincie. Het zijn keuzes diebepalend zijn of ontwikkelingen die nodig dan wel mogelijk zijn. De generieke beleidskeuzeszijn vaak normstellend. Er zijn op voorhand geen belemmeringen bekend, op basis waarvande ontwikkeling geen doorgang zou kunnen vinden.Uit gedane onderzoeken zijn geen grote belemmeringen gebleken. Het hoofdstukmilieusaspecten van de toelichting beschrijft het een en ander op het gebied van ctievenVolgens het ontwikkelingsperspectief uit de Omgevingsvisie Overijssel (zie figuur 7) ligt hetplangebied in het "Buitengebied, accent veelzijdige gebruiksruimte."bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on0113

Figuur 7: OntwikkelingsperspectievenHet is een gebied voor gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met anderefuncties (recreatiezorg, natuur, water) en bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus die dekarakteristieke gevarieerde opbouw van de cultuurlandschappen in deze gebiedenversterken.In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Aan de ene kantmelkveehouderij en akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik. Aan de andere kantgebruik voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen enandere bedrijvigheid. Ook hier staat de kwaliteitsambitie 'Voortbouwen aan de kenmerkendestructuren van de agrarische cultuurlandschappen' voorop. In dit perspectief wil de provinciede ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw, maar ook van andere sectoren zoalsrecreatie, nog nadrukkelijker verbinden met behoud en versterking van cultuurhistorische,natuurlijke en landschappelijke elementen. Grootschalige landbouw krijgt ook hier de ruimte,maar de inpassing in kleinschalige landschappen vraagt om heldere gebruiksregels. In ditperspectief zijn ook plekken waar, door de ruimtelijke structuur of reeds aanwezigebebouwing, de ontwikkelruimte voor agrariërs zozeer is beperkt, dat duurzame benutting vande ruimte en ruimtelijke kwaliteit ermee gediend zijn nieuwe ontwikkelingskansen tebenutten. Hier liggen in specifieke gevallen kansen voor woon-/werklandschappen, die deruimtelijke structuur versterken. Dienstverlenende zelfstandigen zonder personeel kunnenhun werklocatie heel goed combineren met een woon-/ werklandschap.De voorgenomen ontwikkeling behoord tot de recreatiezorg, en past als zodanig binnen ditontwikkelingsperspectief. De ontwikkeling sluit goed aan op de functie recreatie van 'HetHulsbeek', maar draagt ook bij aan de verweving van verschillende functies met de functielandbouw.Gebiedskenmerkenbestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on0114

In de Omgevingsvisie Overijssel met de desbetreffende lagenbenadering zijn de volgendelagen toe te dichten aan het plangebied:a. De natuurlijke laagHet plangebied ligt in de natuurlijke laag (zie figuur 8) "Dekzandvlakte en ruggen." Deze laagwordt gekenmerkt door: de afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten beekdalen ende daarbij horende hoogteverschillen kenmerken de dekzandvlaktes van Overijssel. Opvallendis de overwegend oost-west georiënteerde richting van ruggen en dalen.De natuurlijke laag is niet of nauwelijks terug te vinden in het landschap.Figuur 8: Natuurlijke laagb. De laag van het agrarisch cultuurlandschapHet plangebied ligt op de scheidslijn van het "jonge heide- en broekontginningslandschap" enhet "essenlandschap" (zie figuur 9).Veel heidegebieden en nattere delen van het landschap zijn ontgonnen en/of vergaandontwaterd. Daarmee is een nieuw landschap ontstaan, het "jonge heidebroekontginningslandschap." De dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken enwaterlopen en ontginningslinten met erven en de kenmerkende grote ruimtematen bepalennu het beeld.Samenhangend systeem van open essen, kleinschalige flanken met erven en esdorpen,kleinschalige natte laagtes met beken en - voormalige - grote open heidevelden. De ordeningvan het landschap volgt de natuurlijke ondergrond van hoog en laag en nat en droog en is alseen spinnenwebstructuur gegroeid vanuit de nederzettingen. De essen onderscheiden zichdoor de karakteristieke openheid, de bijzondere bodemkwaliteit met archeologische waardenen het huidige relief. Op de flanken ligt een kleinschalig landschappelijk raamwerk vanbestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on0115

landschapselementen zoals houtwallen, bosjes, zandpaden, karakteristieke erven enbeeldbepalende open ruimte daartussen.Figuur 9: Laag van het agrarisch cultuurlandschapBij de voorgenomen ontwikkeling wordt rekening gehouden met de kenmerken van hetagrarisch cultuurlandschap, deze zijn ook verwerkt in het inrichtingsplan. Het plan is eenimpuls voor de ruimtelijke kwaliteit.c. De stedelijke laagHet plangebied heeft op de gebiedskenmerkenkaart 'de stedelijke laag' geengebiedskenmerken.d. De lust- en leisurelaagHet plangebied ligt in de lust- en leisure laag nabij meerdere gebieden voor"Verblijfsrecreatie" (zie figuur 10). Belangrijk kenmerk van de verblijfsrecreatiegebieden is hunligging in of bij landschappen met hoge landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Deverblijfsrecreatie is voor haar voortbestaan dan ook erg afhankelijk van deze kwaliteiten.Vormgeving van gebouwen en terreinen kenmerkt zich door lichte stedenbouw(semi-permanente bebouwing, weinig infrastructuur) en is onderscheidend van anderebebouwing door het duidelijke lichte karakter.bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on0116

Figuur 10: Lust- en leisurelaagDe voorgenomen ontwikkeling is een recreatieve ontwikkeling die aansluit bij het beleid dathierboven is behandeld voor verblijfsrecreatie.Kwaliteitsimpuls groene omgevingAls basis voor de toetsing aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving geldt het volgende. Deinitiatiefnemer heeft een inrichtingsplan op laten stellen voor het plangebied. Daarnaast steltde initiatiefnemer elders grond ter beschikking voor natte natuur, dat wordt ontwikkeld doorhet waterschap. Om te beoordelen of medewerking kan worden verleend aan het verzoek,dient het volgende model gevolgd te worden:bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on0117

Figuur 11: model Kwaliteitsimpuls Groene OmgevingEr wordt beoordeeld of de investering in het landschap voldoende is voor de gebodenontwikkelingsruimte. De ontwikkelingsruimte die geboden wordt is het oprichtenrecreatie-zorg voorziening. De maatschappelijke tegenprestatie die geleverd wordt is o.a. deinrichting van natte natuur nabij het plangebied.Generiek beleid en OntwikkelingsperspectievenDe eerste twee punten van het tweede blok van het bovenstaande model zijn eerder in dezeparagraaf al behandeld en worden hier niet nogmaals behandeld.Sociaal economische ontwikkelingOp het plangebied wordt een zorglocatie en recreatie-zorg bungalows gerealiseerd. Dit levertwerkgelegenheid op, maar door de inzet van veelal studenten en ook werkverschaffing voormensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog veel meer. De ontwikkeling draagt bij aaneen sterker platteland.De functieDe functie recreatie-zorg is voor de betreffende locatie niet nieuwe functie. Alleen de grootteen het aantal zorgrecreatiewoningen worden aangepast. Van een grote impact op deomgeving is geen sprake. In de omgeving zijn meerdere soorten verblijfsrecreatielocaties.Gebiedseigen of gebiedsvreemdRecreatie-zorg kan niet worden aangemerkt als gebiedseigen functie. Gezien de directeomgeving van het plangebied, waarin verspreid meerdere verblijfsrecreatiefuncties zijngelegen, kan recreatie-zorg in de onderhavige situatie evenwel niet als gebiedsvreemdworden aangemerkt.Eigen belang of maatschappelijk belangHet gewijzigde bebouwingsmogelijkheden is een maatschappelijk belang. De veranderendezorgvraag heeft hiervoor gezorgd.bestemmingsplan Welkomhuis Twente 2017NL.IMRO.0173.BP16047-on0118

Basisinspanning ruimtelijke kwaliteit en aanvullende kwaliteitsprestatieHet perceel is gelegen in een bosrijke omgeving. Dit gegeven wordt in stand gehouden mettussen de bomen enkele bungalows. Daarnaast worden langs de randen van het plangebiedmet name de houtwallen versterkt.Nabij het plangebied wordt natte natuur aangelegd in samenwerking met het waterschap. Opdeze manier worden de te kappen bomen en het verlies aan natuurwaarde gecompenseerd.Eén en ander is jurid

landschapsstijl en zijn naar ontwerp van de bekende landschapsarchitect L.A. Springer. Het jaartal 1892 op de gevel geeft een renovatiedatum aan. De geschiedenis gaat nog veel verder terug. De oudste vermelding uit 1835 stamt uit het Manuaal van de Rentmeester van Twente, met als notitie: "vacat" (onbewoond). Uit het schattingsregister van .

Related Documents:

Huize Kalheupink te bouwen. In de periode 1913-1925 werden de tuinen aangelegd door L. Springer (een vriend van de architect). Ook villa De Hulst is van architect Muller en heeft Springen, met inachtneming van het bosachtige karakter, de tuinen aangelegd. In de Tweede Wereldoorlog bleef Oldenzaal grotendeels gespaard voor bombardementen, waardoor

News magazine of the Membrane Technology Group MNT, p/a University of Twente - TNW/MTO PO Box 217 , NL-7500 AE Enschede, Netherlands . multicomponent mixtures in pharmaceutical, food, beverage and diagnostics applications, among others (see Figure 1). . and membrane gas separation for industrial flue gas (Ir. Paul Raats, KEMA Nederland B.V .

INTERNSHIP REPORT USE OF IEC 61850 FOR ASSET MANAGEMENT IN LOW VOLTAGE MICROGRIDS T.G. PHAM (s1164163) MSc Telematics, EEMCS 01-11-2012 to 28-02-2013 Alliander Utrechtseweg 68 6812 AH Arnhem The Netherlands Supervisor Frans Campfens Senior Innovative Manager frans.campfens@alliander.com University of Twente PO Box 217 7500 AE Enschede The Netherlands Academic supervisor Dr. ir. Georgios .

1. 10th Anniversary of FFNT conference . TNW 18 3 5 12 3 1 3 45 LISA 3 3 HR 1 1 2 AZ 2 2 S&O 2 . 2015 was a very special year for FFNT as it celebrated its 10th Anniversary and expanded its collaboration partners in co-organizing

News magazine of the Membrane Technology Group MNT, p/a University of Twente - TNW/MTO PO Box 217 , NL-7500 AE Enschede, Netherlands . July 24-29, 2011 ICOM 2011 More information More information can be obtained at our website: www.icom2011.org or by sending an e-mail to: info@icom2011.org. 3

for data analysis, graphical facilities for data analysis and display either on-screen or on hardcopy, and a well-developed, simple and effective programming lan- . "ITC" is an abbreviation for University of Twente, Faculty of Geo-information Science& Earth Observation. It is a faculty of the University of Twente lo-

MEDTECH INNOVATIONS The MedTech cluster in Twente distinguishes three substantive focal points: 1. Nano Biotech (including lab & organ-on-a-chip technology) 2. Artificial Intelligence/e-Health 3. Health Robotics We have a powerful ecosystem at our disposal, in which in-novations can be quickly validated, tested, and implemented.

ANNUAL BOOK OF ASTM STANDARDS IHS, 15 Inverness Way East, Englewood, CO 80112 Efficiently access the ASTM Book of Standards online and obtain the latest standards with just a few clicks of your mouse! You get: 24/7 Online Access (Unlimited users) and searching Ability to find and search a single standard, entire volume or section. Daily content updates No limit on the number .