Wil - Handtheater

1y ago
5 Views
1 Downloads
1.03 MB
41 Pages
Last View : 2m ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Sasha Niles
Transcription

Wat wil ikdat ik noooooit dood ga en altijd 25 jaar bleef en wel misschien inCanada wonen. In de natuur wonen lijkt me best leuk. Maar in destad wonen lijkt me ook leuk. En ook nog dat de oorlog niet meerbestaat en ook een droomhuis hebben.Wat wil ik nietdoodgaan en nog dat oorlog.Wat wil ik latergraag een beroemd schrijfster word en ook nog 2 of 3 kinderenhebben en ook piercing op mijn rechteroor hebben.Wat wil ik later nietverkracht worden en mishandelen op kinderen en die armoede!!!!Zoals in Afrika moet ophouden en ook in India.Marie van Driessche

6DoelstellingDoelgroepWerkwijzeAchterwerk in de KastAmman Televisie 5De lessenIK-boekProgrammakeuzeEerste uitzendingEvaluatie10Positieve aspectenAspecten die aandacht e12345DeelnemersWat wil ik en wat wil ik nietPersberichtProgrammafolderIK-boek

oOFgeschiedenisIn 1999 heeft Handtheater samen met de J.e. Ammanschool voor dove kinderen in Amsterdam het theaterproject Vaderland, Moederland, Nederland uitgevoerd. Het thema van dit project was 'verhalen uit andere landen'.Eerst zijn de landen van herkomst van de leerlingen van de J.e. Ammanschoolgeïnventariseerd. De leerlingen bleken afkomstig te zijn uit zestien verschillende landen waaronder Eritrea, Irak, Marokko, Somalië, Spanje, Sri Lanka,Suriname en Turkije.De leerlingen maakten per klas een keuze voor een land. De medewerkers vanHandtheater zochten een volksverhaal of sprookje uit bij de door de leerlingengekozen landen. Deze verhalen werden bewerkt tot een script dat in deNederlandse Gebarentaal werd vertaald en door de leerlingen werd opgevoerd.De voorstelling was een succes. Het decor en de kleding werden door de leerlingen zelf gemaakt onder leiding van leerkrachten van de J.e. Ammanschool.De leerlingen maakten ook de affiches voor de eindvoorstelling.In het kader van het project werd tevens een landenspel gemaakt, bestaande uiteen videoband met gebaren voor landen en een kaartspel.Hoewel het project zowel door de medewerkers van Handtheater als de leerkrachten van de J.e. Ammanschool als geslaagd werd beschouwd, wilde hetteam van de J.e. Ammanschool het project van dit jaar anders aanpakken.Enkele belangrijke punten die de voorbereidingscommissie te berde bracht:1De inhoud van het stuk zou meer uit de kinderen zelf moeten komenEen van de argumenten was dat een dergelijke manier van werken minder tijdzou kosten. De medewerkers van Handtheater brachten daartegen in dat het 'uitde kinderen zelf laten komen' eerder meer dan minder tijd kost. Je moet de kinderen voldoende vrijlaten en anderzijds voldoende houvast bieden. Vervolgensmoet je wat ze zelf naar voren brengen zo structureren dat het een samenhangend geheel vormt, een voorstelling waar het publiek van kan genieten.4

2Het team koos voor 'toekomst' als themaDe medewerkers van Handtheater waren aanvankelijk niet zo enthousiast over'toekomst' als thema. Of kinderen interpreteren het thema 'ver van hun bed', dusmaanreizen, robots, tijdmachines in een decor met veel aluminiumfolie. Of hetzou moeten gaan over hun eigen toekomst, maar ze zijn op een leeftijd dat huntoekomst nog bestaat uit veel onzekerheden.In samenspraak met de commissie die het eindfeest voorbereidde kwamen wetot een nadere invulling van het thema 'toekomst'. Uitgangspunt werd 'ik', watwil ik nu en wat wil ik later?3De voorstelling zou visueler moeten zijn, meer beweging, minder gebarenOmdat de basis van de voorstelling Vaderland, Moederland, Nederland bestonduit sprookjes en volksverhalen uit verschillende landen, was deze voorstellingeerder een vertelling, dan een toneelstuk. Er werd relatief veel NederlandseGebarentaal in gebruikt en relatief weinig toneelgespeeld.De medewerkers van Handtheater waren het met de leerkrachten van deAmmanschool eens dat de voorstelling visueel en bewegelijk zou moeten zijn,maar vonden het ook belangrijk dat Nederlandse Gebarentaal de voertaal zouzijn. Het is voor de kinderen een bijzondere ervaring dat de NGT niet alleen eentaal is die gebruikt kan worden voor de alledaags communicatie, maar ook eentoneeltaal. Op het toneel moeten ze erop letten dat hun gebaren duidelijk te volgen zijn, dus groter, sierlijker en duidelijker. Het maakt hen bewust van huneigen taal. Verder is het een leuke ervaring voor de kinderen als hun dialogendoor de (horende) leerkrachten worden getolkt in het Nederlands.4 Het team vond het belangrijk dat de kinderen met plezier bezig zijnTijdens de repetities voor Vaderland, Moederland, Nederland raakten leerlingenregelmatig gefrustreerd omdat ze moesten leren groter en dramatischer te gebaren. Ook horende kinderen moeten leren dat ze op een podium niet binnensmondskunnen praten en woorden half kunnen inslikken. Zowel voor dove als horendekinderen is toneelspelen iets dat niet vanzelf gaat maar dat je moet leren.In het voorbereidende gesprek kwam ter sprake dat er een keuze gemaakt moetworden tussen productgericht of procesgericht werken. Hoewel ook de medewerkers van Handtheater het belangrijk vonden dat de kinderen met plezier bezigzijn, benadrukten ze dat dat bezig zijn ook moeten leiden tot een resultaat datrespect afdwingt. Dat betekent dat leerlingen zich moeten inspannen, dat er eisenaan hen worden gesteld, dat ze af en toe gefrustreerd worden. Sommige kinderen vorig jaar wilden eerst niet, zeiden dat ze het niet konden, maar kwamendaar uiteindelijk overheen en waren verbaasd over hun eigen prestatie.5

DoelstellingDe doelstelling van het theaterproject AI5 was meervoudig:- kinderen leren een eigen idee uit te werken tot een toneelstuk- kinderen leren toneelspelen- kinderen leren de Nederlandse Gebarentaal als toneeltaal hanteren- kinderen denken na over hun toekomst, zowel over de nabije als deverafgelegen toekomst.DoelgroepDe doelgroep van het theaterproject AI5 zijn de leerlingen van de J.e.Ammanschool die zijn gehuisvest in het gebouw aan de Herman de Manstraatin Amsterdam.In totaal hebben 61 kinderen meegedaan, onder wie 27 niet-Nederlandstaligenen 9 kinderen met een meervoudige handicap.WerkwijzeAchterwerk in de KastIer voorbereiding van het thema 'ik in de toekomst' schreven leerlingen onderbegeleiding van hun leerkracht op wat ze op korte termijn graag zouden willenen wat per se niet, en welke wensen ze voor de (verre) toekomst - als ik 25 jaaroud ben - hadden. Deze wensen werden in de vorm van het televisieprogramma voor kinderen 'Achterwerk in de kast' op school opgenomen. In een poppenkast die voor dit doel met gordijntjes was uitgerust, vertelden de leerlingenover hun toekomstverwachtingen.Amman Televisie 5Om de kinderen aan de ene kant voldoende vrijheid te bieden om eigen ideeënuit te werken en aan de andere kant voldoende houvast, zijn we uitgegaan van

een avondje televisie kijken. De 'uitzending' werd verzorgd door de nieuweomroep, die speciaal voor dit project in het leven is geroepen, Amman Televisie5, of kortweg AT5. Op 14 maart 2000 was het dan zover. Tijdens een feestelijke bijeenkomst voor alle leerlingen presenteerden de 'ornroepdirecteuren' JeanCouprie en Perwin Schol de kersverse omroep AT5 en onthulden het nieuwelogo. Uiteraard lieten ze een persbericht uitgaan naar alle leerlingen waarin zede nieuwe programma's aankondigden:- een journaal- een weerbericht- een talkshow- een speelfilm over de toekomst (sciencefiction)- een soapen natuurlijk reclame.Verder lieten ze weten op zoek te zijn naar- cameramensen- schrijvers- presentatoren- toneelspelers- weermannen en -vrouwen- interviewers.- studiogasten- regisseurs- decorbouwersen nog veel meer personeel.Leerlingen en leerkrachten ontvingen een lidmaatschapskaart van de nieuweomroep.Tenslotte werd de videoband van 'Achterwerk in de Kast' over de toekomstbekeken.De lessenDe leerlingen werden opgedeeld in zes groepen die eenmaal per twee weken leskregen. De lessen vonden plaats op dinsdag:van 8.30 uur tot 10.30 uurvan 10.50 uur tot 12.15 uurvan 13.00 uur tot 14.30 uur.Iedere groep heeft acht lessen gevolgd.De lessen zijn gegeven door Perwin Schol en Jean Couprie (beiden doof) vanHandtheater. Perwin Schol heeft de HBO-opleiding pedagogiek aan deHogeschool van Amsterdam afgesloten en Jean Couprie heeft de opleiding totdramadocent gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.IK-boekTijdens de eerste les ontvingen alle leerlingen en leerkrachten een IK-boek. Aande hand van dit boek kunnen leerlingen een beeld schetsen van zichzelf. Metwie wonen ze in een huis? Wat kunnen ze en wat niet? Wat is hun favoriete1

hobby, toetje, haarkleur of seizoen? Wie zijn hun voorbeelden?In het IK-boek is verder ruimte voor onder andere een zelfportret en een advertentietekst waarin leerlingen zichzelf kunnen aanprijzen.Tijdens de tweede les presenteerden leerlingen hun IK-boek aan elkaar.ProgrammakeuzeIn de daaropvolgende lessen hebben de leerlingen een keuze gemaakt uit demogelijke programma's voor het avondje televisie.Perwin Schol en Jean Couprie hebben de kinderen laten kiezen uit een beperktaantal mogelijkheden.Uiteindelijk kozen leerlingen de volgende programma's uit:- een journaal- een weerbericht- een vampierfilm- een talkshow- een aflevering van een soapserieen verscheidene reclameboodschappen.In overleg met de kinderen hebben Jean Couprie en Perwin Schol scriptsgeschreven voor de verschillende programma-onderdelen. In de weken dievolgden hebben de leerlingen in groepjes hun programma gerepeteerd.Eerste uitzendingIn een volle zaal, afgeladen met familie, vrienden en volwassen doven vond deeerste uitzending plaats. Het podium was omgetoverd tot een reusachtige televisie. Voor de televisie zat Zena Voskuilen, klasse-assistente op de AmmanschooI, in een ochtendjas, krulspelden in het haar, uitgezakt op de bank met eenenorme afstandsbediening in de hand en een bak met popcorn naast zich.De uitzending begon om klokslag 20.00 uur met het dovenjournaal. Dat brachtenkele interessante onderwerpen, zoals de keuze van de dove Miss Holland ende eveneens dove Miss Turkije, de bezetting van de Ammanschool door leerlingen die actie voerden voor meer tolken, meer horende onderwijzers die de gebarentaal beheersen en meer computers op school, en de oprichting van eenpolitieke partij voor doven. De nieuwe partijvoorzitter liet weten dat doven dewereld zouden kunnen helpen omdat doven weten hoe ze moeten omgaan metmensen uit andere culturen.Ook de Jerry Springer Talkshow werd enthousiast ontvangen. Het was dan ookeen pittig thema: meisjes zijn minder sterk dan jongens. Nadat de lelijkstevrouw ter wereld na een make-over in een schoonheid was veranderd, slootJerry Springer de talkshow af met de oproep dat meisjes en jongens, mannenen vrouwen met elkaar moeten samenleven en elkaar moeten respecteren.Tijdens het weerbericht paradeerden een prachtige zon, een regenbui, een windvlaag, bliksem en donder over het scherm, terwijl de weervrouw de temperatuurrazendsnel liet stijgen en dalen.De programma's werden afgewisseld met reclame, voor het nieuwe snoepje BUS(niet toevallig uitgebeeld door Brendan, Leonie, Iris en Steven), voor de crème

tegen puistjes (die verdwenen inderdaad als sneeuw voor de zon) en voor hetbestellen via de computer van onder andere pizza's, geschikt voor echtparenvan wie zowel de man als de vrouw hard moeten werken en zichtbaar doodmoethuiskomen.Ruim een uur later, na de soapserie 'Goede buren, slechte buren' was het alweervoorbij.Na de televisieuitzending reikte het hoofd van de school de diploma's uit aande schoolverlaters en nodigde iedereen uit voor de feestelijke afsluiting. In debrede gang stonden tafels met hapjes uit allerlei landen, langs de kant waren deIK-boeken tentoongesteld.

Positieve aspecten- De samenwerking tussen de leerkrachten van de J.e. Ammanschool en demedewerkers van Handtheater is goed verlopen. De leerkrachten hebben eenaantal taken op zich genomen zoals de voorbereiding van de opnames voor'Achterwerk in de Kast', de opname zelf, het ondersteunen van leerlingen bijhet invullen van het IK-boek en het verzorgen van kleding en decor.- Er is deze keer gewerkt in de eigen lokalen van de kinderen. Dat was een stukrustiger dan tijdens het vorige project, toen drie groepen kinderen tegelijkertijd in dezelfde ruimte aan het repeteren waren. Toch zou een leeg lokaal beterzijn, zodat niet iedere keer het meubilair aan de kant moet worden geschoven.- De oprichting van een zogenaamde televisie-oproep verstevigde het groepsgevoel: iedereen was lid van ATS en maakte een programma-onderdeel voorde uitzending.- Een televisieuitzending als kader bood voldoende vrijheid van keuze en ookvoldoende houvast aan de kinderen.- De kinderen waren over het algemeen enthousiast, werkten geconcentreerd enhadden plezier.Aspecten die aandacht behoeven- In de pauze praatten horende leerkrachten, assistenten en stagiaires vaak metelkaar zonder gebaren te gebruiken. Dat werd door de (dove) medewerkers vanHandtheater als heel storend ervaren. Ze vonden het moeilijk om daar iets vante zeggen. Het feit dat er wel voorbereidende, maar geen tussentijdse gesprekken zijn geweest, heeft hier wellicht mee te maken. Bij een volgend projectmoeten we dit punt meenemen.- Horende medewerkers zijn zich er misschien onvoldoende van bewust datvoor doven oogcontact heel belangrijk is. Het verbreken van oogcontact ofhet onmogelijk maken van oogcontact wordt als afstandelijkheid en gebrekaan interesse geinterpreteerd.10

Stagiaire X zat de hele ochtend op haar mobieltje te tikken. In de pauze zat ik toevallignaast haar en twee andere stagiaires. Ze bleven maar met elkaar kwebbelen zonder tegebaren terwijl ik er tussenin zat. Ik heb toen maar gevraagd of ik van plaats kon wisselen, zodat ik tenminste aan het gesprek tussen de dove medewerkers kon meedoen. Ikhad niet het idee dat ze mijn stille hint begrepen.- Het feit dat sommige leerlingen al eerder op vakantie gaan en dat niet altijdvan te voren duidelijk is om welke leerlingen het gaat, is storend voor hetwerkproces. Kinderen hebben een rol toebedeeld gekregen en vallen dan lateruit, waardoor de verhaallijn veranderen moet. Ook tijdens het vorige projecthebben we daarmee te maken gehad- Voor dit project is gebruikgemaakt van evaluatieformulieren. Deze zijn echterniet iedere keer ingevuld. Observaties zijn de ene keer wel en de andere keerniet geconcretiseerd. De volgende keer moeten we meer aandacht bestedenaan de verslaglegging. Ook het evaluatieformulier moet worden bekeken.Sommige vragen leiden eerder tot een concreet antwoord dan andere.Hoe vonden de kinderen het programma?Heel leuk.Waar maakten we dat uit op?Ze waren erg bewegelijk, zaten te wiebelen op hun stoel, waren vrolijk en staken steedshun vinger op omdat ze iets wilden zeggen.Hoe vonden de kinderen het programma?Goed, al vonden ze het vermoeiend om de teksten steeds opnieuw te moeten doen.Waar maakten we dat uit op?Ze hadden geërgerde gezichten, afhangende schouders. Ze maakte zeurendeopmerkingen.- Het is niet helemaal duidelijk wat de rol is van de leerkrachten tijdens de spellessen. Sommige docenten deden actief en inhoudelijk mee. Ze vulden zelfook het IK-boek in, wat overigens door de kinderen erg werd gewaardeerd, zehielpen mee met het ontwikkelen van het verhaal en het instuderen van derollen, ze tolkten voor hun groep tijdens de eindvoorstelling. Andere docenten gebruikten de spellessen om even achterover te leunen, met een collega tepraten of iets voor zichzelf te doen. Tijdens de voorbereiding van het volgende project moeten we duidelijker zijn over wat er van de leerkrachten wordtverwacht.11

Groep lAleerkracht Peter KarmanRichard van de VeldeRukiye TastanSteven AlamakeeIris Steijvers van OrselenKristel KoolhaasLeonie BuisGwen SwartMarie van DriesscheJan Tein HibmaBrendan LodderJascha BlumeFatima El stanMarokkoGroep 1Bleerkrachten: Liesbeth Veldman en Riekje LetancheRegillo Mingo11SurinameElaine SchleeperBart MeeuwissenFaziel DilloeTanwier BasnoeCigdern SahingozBahar Gedik1010101089SurinameSurinameTurkijeTurkijeGroep 2Aleerkrachten: Elly Nieberg en Bep van der HomJori EradusStephen KluftKristen van WelyPriyani van DijkNiels SchiltMurat AltindagKeith Kevin BuijsMarvin van VlietArif KalderimChris van AkenNico rkije111212Marokko

Groep 28leerkrachten: Paul Plaatsman, Etienne Scheeper en Ilse van GastelFeben MichaelMellanie de SouzaHassan FarahMitch de GrootPeter StroeveYasemin ButunFadua DahmanEsther WijttenShilan Jamal AlyassMadeion MozerKhadya jeTurkijeTurkije141512MarokkoTurkijeGroep 3Aleerkrachten: Frans Kersten en Thijs LichtKhalid MassaKiran RazaqDimitri GoodingEefje VrijJoris VosShaire FarinumLaila AlslaouiAlpaslan GedikRoberto rkije?Groep 38leerkrachten: Bertine Stoop en Rolien KoolhaasAnis TalakuaTobias de RondeAnnemaaike Ferf JentiekPaula NijmanAmanda van DuikenDaan PelserNienke SijmJessica SchaapNigel van der RoestTotaal aantal kinderen12Suriname1110111010109961Onder wie 27 niet-Nederlandstaligen en 9 kinderen met een meervoudige handicap.

Wal UHI//;,Wal l (naaien)Wal wIl//;,n/e/Wal wII/h n/eltextiel naaienin de tuin werken.Wal wII/h lalerWal wIII!: lalerwerken in de tuinbouwserveersterWal wIII!: laler rue/Wal wIII!: laler n/e/naaisterslagerop kantoorvuilnismanvuilnismanonderwijzerslagerJlls IJ:25iaar benJlls //;'25iaar bengetrouwdeigen huis met tuinwerk (halve dagen)drie kinderentwee hondenmijn man maakt vloerenEsthergetrouwdtwee kinderenwoon in Haarlem in flatwerk parttimemijn man werkt ook parttimeober is mijn maneen klein hondjeShllan

Wal wI/ihWal wI/ihcomputertypenfolders rondbrengentekenennaar de school van Schagen in mavo zitten, wantdaar kan ik goed leren, metmijn vriendin kan ik naarSchagen met de trein.Wal wI/ihnielin de tuin werkenhonden die vies wordenWal wI/ihlaleradministratief werkreizen maken in andere landenWal wIld; nielnaar A.G. Bel! Scholengemeenschap, want daar zitJan van B., daarom wil ikniet daar werken, en ik wilniet met mijn vriendinruzie maken.Wal wI/ihlaler nielWal wI/ihlalerslagernaaien.7I1s Ik' 25iaar benwoon in Haarlemgetrouwdkinderen misschien wel of nietwerkwoon in flattwee poezenmijn man is tuinmanMadeionmoeder word en dat ik mijnkinderen kan verzorgen, endat ik mijn baan gauw vind.Met mijn beste hartsvriendin Rukiye kan ik samen eenbaan gauw vinden.Wal WI/Ik' laler nieldat ik mijn kinderen kwijtgaat raken en dat ik devreemden gaat ontmoetenen tegenkom.GwenWal WI/Ik'werk voor krant verstuurWal WI/Ik' nielhuisbouwWal WI/Ik'lalerjudoberoep.Wal WI/Ik'laler nielkarateSteven

Wal wIl//;Wal wIld;met mijn vriendin Kristelnaar een middelbare schoolgaandat oorlog ophouden enarm mensen geld geven eneten gevenWal WII/;; rue/Wal wIl//; rue/dat over paar jaren oorloghier in Nederland komtkerncentrale inAmsterdam en in vliegtuigen ongeluk meegemaaktWal wIld; lalereen baan en een droomhuismet zwembad hebben endrie kinderen en een manWal WIl//; lalerWal WII/;; laler n/e/Wal wIld; laler n/eldat ik doodgaarm zijnik ga niet in buitenlandwonenik wil niet dat ik iets breekik wil niet ontslagen wordenIrisonderwijzer wordenik woon in NederlandAnoniemWal WII/;;met mijn vriendin (Gwen) naar een middelbare school gaanWal wIl//; rue/dat iemand over oorlog in Nederland wiltWal WIII:,{ lalerbaan vinden en werken of moeder wordenWal wIII:,{laler n/e/kunst tekenenRukiye

Wal w1//hWal w1//hdat ik noooooit dood ga enaltijd 25 jaar bleef en welmisschien in Canada wonenin de natuur wonen lijktme best leukmaar in de stad wonenlijkt me ook leuken ook nog dat de oorlogniet meer bestaaten ook een droomhuishebbenmijn haar leuk doenen ook wil ik stoere klerenaanen ook topje aanen ik wil ook graag piercing op mijn bovenoorWal w1//h ruetdoodgaan en nog dat oorlognette klerenen ik wil nog niet dooden ik wil niet arm wordenik wil dat geen oorlogkomt in Nederland, danword ik heel erg bangWal w1//h lalerWalgraag een beroemd schrijfster worden ook nog 2 of 3 kinderen hebbenen ook piercing op mijnrechteroor hebbeneen moeder wordenen ik wil ook graag inFrankrijk wonenWal w1//k rue/Wal w1//h laler me/dat oorlog komt in Nederlanden ik wil niet op de landwerken.Wal W1/ /h laler rue/verkracht wordenen mishandelen op kinderenen die armoede!!!! Zoalsin Afrika moet ophoudenen ook in IndiaMarie van Driesschew1//h lalerAnoniemWal W1/ /hDonaId Duck boekje briefbussen doendoor, dan krijgt ik geld vanen ook tuin werken bij boerWal W1/ /h rue/lui doenen ook niet huis bouwenWal w1//k lalertekening doen met papieren borden ook huis kopen en ook garage erbijen ook een vrouwWal w1//h laler n/elauto bouwen en ook niet met ijzer werken voor deze auto of fiets, brommer ofvrachtwagenRichard

WalwI/ihWalwI/ihmet mijn vriendin Irisnaar horende school gaanin Schageneigen huis (groot) methuisdierook met een mooie autoWal wI/IhnielWal wIlIh nielbij Bellschooloorlog in Nederlandverhuizen naarAmsterdamdat ik arm benen dat er slechte dingengaan gebeurenen dat ik niet naarMontesorrischool kangaanWal wI/Ihlalermeedoen met Spel zonderGrenzenen gelukkig blijveneen geweldig man en 2kindereneen baanmooi huis hebbenWal wIlIh lalereen technische baan hebbenen leuke kinderenWal wI/Ihlaler ru.eldat foute dingen gaangebeurenWal WI/Ih laler nielverpleegster wordensnel doodgaanen scheidenI riste!Jaseha

Wal wtf/kkleren naaiencomputertaal lerenWal rmfl'k n/elin de tuin werkenslager (vlees bah)vuilnis opruimenWal wlfl'k lalernaaisterwinkel voorraden aanvullen:Jlfs 1'k 25iaar benik woon samen met mijn ouders in Nederland of Marokkowerkgetrouwdtwee kinderenman of moeder zorgt voor de kinderenouders kopen villaeen hamstermijn man werkt in een winkelI hadya

ERSBERICHTDinsdag 14 maart 2000 nieuwe televisieomroep opgericht:Amman Televisie 5, AT5.In juli begint de uitzendingDirecteuren van AIs: Jean Couprie en Perwin ScholAl5 programma's- journaal- weerbericht- talkshow Wapperen met leuke gesprekken over de toekomst- film over de toekomst (science fiction)- elke dag Hand in Hand (serie over liefde en haat)- programma Maak eens een Gebaar, met de mening van de mensenin de straat- kinderprogramma Achterwerk in de Kasten natuurlijk reclame.Al5 zoekt:- cameramensen- schrijvers- presentatoren- toneelspelers- weermannen en weervrouwen- interviewers- studiogasten- regisseurs- decorbouwersen nog veel meer personeel.I(om bij de feestelijke opening van AT5!Om 13. 00 uur in de grote zaal.Het eerste programma wordt dan uitgezonden.Amsterdam, maart 2000.

spelkinderen van despelbegeleidingJean CouprieJe. AmmanschoolPerwin ScholdecorRoely Bosmaleerkrachten en stagiairesvan deJe. AmmanschoolpresentatieZena Voskuilenkleding uitvoerendkinderen enleerkrachten van degrafisch ontwerpHilde SalverdaproductieHandtheater en deduur tv-uitzending60 minutenJe. AmmanschoolJe. Ammanschool mil" Televisiede gmrgepv " d tg kgmst!eindvoorslelling van de leerlingen van de J.c. Ammonschool in hel jaar 2000

Het thema van de eindvoorstelling van de Ammanschool in 2000 is 'de toekomst'.De toekomst van morgen of overmorgen, de toekomst van 'later als ik groot ben' ofde toekomst van over duizend jaar.Ter voorbereiding van het onderwerp hebben alle leerlingen van de Ammanschool devolgende zinnen afgemaakt:Ik wil .Ik wil niet .Ik wil later .Ik wil later niet .Hun uitspraken zijn op video opgenomen in de vorm van het kinderprogrammaAchterwerk in de Kast.Alle leerlingen, leerkrachten en medewerkers van Handtheater hebben een IK-boekgekregen waarin ze een portret in woord en beeld van zichzelf geven.20.00Introductie een avond tv kijken20.05DovenjournaalBoy, Esther, Hassan, Khadya, Madelon, Mellanie,Mitch, Peter, Seval en Shilan20.15WeerberichtDimitri, Eefje, Joris, Kiron, Laila, Roberto,Shaire en SharixelReclame 'Antipuistcreme'Fatima, Jascha, Marie, Richard20.25Regillio en Bart gaan logeren bii een vriend die ineen kasteel woont. Maar de vriend heeft een grootgeheim dat gevaarliik is voor Regillio en Bart.Op dinsdag 14 maart is Amman Televisie 5 (AT5) opgericht.Alle leerlingen en leerkrachten zijn natuurlijk meteen lid geworden van de omroep.De nieuwe directeuren Jean Couprie en Perwin Schol, zijn op zoek gegaan naarpersoneel:- cameramensen- scriptschrijvers- presentatoren-toneelspelers-weermannen en weervrouwen-interviewers-studiogasten- regisseurs-decorbouwers- nieuwslezersen nog veel meer.Speelfilm 'De vampier in het kasteel'Bart, Cigdem, Elaine, Faziel, Regillio en TanwierReclame 'lUIS'Brendan, Iris, Leonie en Steven20.40Jerry Springer Talkshow'Mannen zijn sterker en mooier dan vrouwen!'Amanda, Anis, Anne-Maaike, Daan, Jessica,Nienke, Nigel, Paula en TobiasReclame 'Bestellen via de computer'Gwen, Kristel, Richard en Teun20.50Soap 'Goede buren, slechte buren'lot! en Nino ziin verliefd op elkaar maar hun oudershebben een hekel aan elkaar en ze ziin ook nogburen van elkaar. Jori en Nino ziin radeloos.In de afgelopen vijf maanden hebben de directeuren en hun medewerkers elkedinsdag hard gewerkt aan de nieuwe programma's van deze bijzondere omroep.Vanavond kunt ugaan genieten van de eerste uitzending.Ari], .lori, Keith, Kirsten, Marvin, Murat, Niels,Nino, Priyani, Stephan en Zakaria21.00Afsluiting

pasfoto

rgeboortedatumgeboorteplaatskleur ogenkleur haarlengte.

ik woon in huis metnaamik kanik kan nietik wilik wil nietik hou vanik hou niet vanleeftijdrelatie

L I E V E L enweerG

politieke oepsporthobbyberoepspel.

kleur haarklerenkleur ogenvak op schoolgetaltaalschoenenfruittoetjesoeptaart

IK WILsportsman of sportsvrouwzanger of se ntatorfilmstertoneelspelerpopstervriend of vriendinORDEN ZAL.

Je wi lt een vriend of vriendinje zet een advertentie in de krantlees de advertenties023. Als je ongeveer net zoslim, grappig en knap bent alsik, kunnen we wel eens eenzonnig terras uitzoeken.Man (35) zoekt vrouwEr. o. nr. 170-24010 v.d. blad.Heel aardige jongen, 24zoekt heel aardig meisje,om samen 'muziek' te maken.Er. o. nr. 170-24084 v.d. blad.Nu ga je zelf een advertentie makenwat vertel je over jezelf 1wat voor iemand zoek je 1

AVETETIE

VI GEFDRUKKmiddelvingerwijsvingerduimringvingerpink

ELFORTRET

COLOFONideevormgevingproductieMieke JulienHilde SalverdaStichting Akkoordin opdracht van Stichting Handtheater Handtheater, Amsterdam 2000

al%nAlS theaterprojectIdeeUitwerkingBegeleiding lessenMieke JulienJean CoupriePerwin ScholJean CoupriePerwin Scholi.s.m. de groepsleerkrachtenVideo-opname Achterwerk in de I astVerzorging van kleding en decorGrafische vormgeving materialenProductieteam van de J.e. AmmanschoolHilde SalverdaHandtheaterJ.e. AmmanschoolMet dank aan Zen a Voskuilen voor haar rol als 'zappende televisiekijkster'tijdens de eindpresentatie van ATs.VerslagTekstGrafische vormgevingMieke Julienmet dank aan Perwin ScholHilde SalverdaATS is financieel mogelijk gemaakt door de Dienst Welzijn Amsterdamen de J.e. Ammansclicol.Handtheaterp/a Theater 't OOGBilderdijkkade 601053 VN Amsterdamtel 020 4123 821tt/fax 020 689 56 57e-mail info@handtheater.nlwebsite www.handtheater.nl Handtheater, Amsterdam, december 2000

Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Deelnemers Wat wil ik en wat wil ik niet Persbericht Programmafolder IK-boek. oOFgeschiedenis In 1999 heeft Handtheater samen met de J.e. Ammanschool voor dove kinde . Jerry Springer de talkshow af met de oproep dat meisjes en jongens, mannen

Related Documents:

KATHRYN HAY Massey University, Palmerston North, New Zealand Work-integrated learning (WIL) is an activity with inherent risks, different from those that occur with on-campus learning experiences. Risks associated with WIL may have serious financial, reputational and legal consequences for universities, WIL staff, students and host organizations.

Je kiest voor het mavo een vakkenpakket dat zo goed mogelijk aansluit bij één van de profielen van het havo. 2. Doe de nodige overstapmodules. Wil je wiskunde kiezen, dan moet je een overstapmodule voor wiskunde doen en deze met een voldoende afsluiten. Wil je een NG of NT profiel doen, dan moet je scheikunde inhalen. 3.

je bijvoorbeeld een rapport leest en welke informatie je eruit wilt halen. Bepaal vooraf hoe lang je waaraan wil werken en tot waar je wil komen. Hak een grote taak op in overzichtelijke stukken. Zorg dat als je gaat leren of snel informatie gaat doorwerken, je brein in de alfastaat is. Alfastaat is het ideale hersengolfgebied om te .

NOTE: - IF THERE WIL BE ANY ERROR, IN TYPING, TOTALING IN THE RESULT, CORRECTED RESULT WILL BE SENT TO THE SCHOOL/COLLEGE. GNM 2NDYEAR Sr. No. Roll No. Name & Father’s Name Marks Results SHIMLA NURSING COLLEGE, RAJINDRA COMPLEX, ANNANDALE SHIMLA-3, H.P. 01 26107 Ms. Aa

On the Security Goals of White-Box Cryptography Estuardo Alpirez Bock 1, Alessandro Amadori2, Chris Brzuska , and Wil Michiels2;3 1 Aalto University, Finland, estuardo.alpirezbock,chris.brzuska@aalto.fi 2 Technische Universiteit Eindhoven, Netherlands, A.Amadori@tue.nl 3 NXP Semiconductors, Netherlands, wil.michiels@nxp.com Abstract. W

Introduction to Model Order Reduction Wil Schilders1,2 1 NXP Semiconductors, Eindhoven, The Netherlands wil.schilders@nxp.com 2 Eindhoven University of Technology, Faculty of Mathematics and Computer Science, Eindhoven, The Netherlands w.h.a.schilders@tue.nl 1 Introduction In this first section we pres

dore of the Aeolian Yacht Club, Wil-liam Johnson, Prank Farmkoff, Wil-liam Craig, Walter Scflroeder, Fred Fredericks and John Russell. The Sweetheart will have as her crow, Fritz Whitney, Harry Hayard, Bob Carter, Bill Jordan, Walter Bro-mlc- k and a seaman named King. Cap-tain Lew B. Harris

o Additif alimentaire. 41 Intrants alimentaires: o Matière première : matière unique ou principale soumise à la transformation Unique : blé en minoterie, betterave ou canne en sucrerie Principale en volume : lait pour le yaourt, eau pour les boissons gazeuses Principale en valeur : sucre pour les boissons gazeuses 1. Chapitre introductif 1.4- Intrants et produits des IAA. 42 o Ingrédient .