Focus Op De Onderwijskundig ICT-professional

2y ago
18 Views
2 Downloads
788.44 KB
20 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Aliana Wahl
Transcription

Focus op de onderwijskundigICT-professionalEen verkenning in het (inter)nationaal hogeronderwijs met aanbevelingen voor de praktijkdocentprofessionalisering

InhoudFocus op de onderwijskundig ICT-professionalEen verkenning in het (inter)nationaal hoger onderwijsmet aanbevelingen voor de praktijkVersnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICTZone Faciliteren en professionaliseren van docentenwww.versnellingsplan.nlAuteursJudith Vennix, Hogeschool RotterdamPeter Dekker, Hogeschool van AmsterdamElise Hebbink, Hogeschool Van Hall LarensteinAnnette Peet, SURFMarlies ter Beek, Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICTDorien Hopster-den Otter, Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICTMarieke van Geel, Universiteit TwenteNovember 2021Inleiding3Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT6Hoe is deze verkenning opgebouwd?6Hoe is deze verkenning ies14Professionaliseringsmogelijkheden18Nationale context18Internationale context20ConclusieAanbevelingen voor de praktijk21Ontwikkeling van een groei- en reflectietool22Een functiegerichte indeling22Een voorstel voor rolbeschrijvingen23De vijf rollen van de onderwijskundig ICT-professional24Referenties26Appendix A: Bronnen en methodebeschrijving29Nationale context29Profielbeschrijvingen en vacatureteksten29Interviews30Social media31Professionaliseringsaanbod31Internationale context32Digitale vragenlijst32Profielbeschrijvingen en llingenOp deze uitgave is de Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie vantoepassing. Maak bij gebruik van dit werk vermelding van de volgende referentie:Vennix, J. J., Dekker, P. J., Hebbink, E., Peet, A., ter Beek, M., Hopster-den Otter, D., &van Geel, M. (2021). Focus op de onderwijskundig ICT-professional. Een verkenningin het (inter)nationaal hoger onderwijs met aanbevelingen voor de praktijk.Utrecht: Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.N.B. Omwille van de leesbaarheid wordt er in de tekst gebruik gemaakt van ‘hij’ en ‘zijn’.Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’, ‘haar’, ‘hen’ of ‘hun’ worden gelezen.21Nationale contextInternationale context333333Appendix B: Twitterpoll35Appendix C: Reactieformulier36Appendix D: LinkedIn discussie37Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT3

Focus op de onderwijskundig ICT-professionalInleidingOnderwijsinnovatie met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeftin het hoger onderwijs al jaren prioriteit1–3. Studenten hebben hoge verwachtingen tenaanzien van hun opleiding en de rol die technologie hierin speelt4. Het is essentieel dathun onderwijs goed aansluit op de (digitale) arbeidsmarkt en dat het onderwijs flexibel is,bijvoorbeeld door het aanbod van online onderwijs.Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwekennis en vaardigheden van docenten. Voor veel instellingen is het ontwerpen van effectieve docentprofessionalisering gericht op onderwijsinnovatie met ICT echter een groteuitdaging5,6. Daarom zijn er steeds meer functies voor professionals ontstaan die docentenmoeten faciliteren en professionaliseren op het gebied van onderwijsinnovaties metICT. Voor de leesbaarheid van deze verkenning noemen we hen ‘onderwijskundig ICT- professionals’.De functie voor onderwijskundig ICT-professionals wordt heel verschillend vormgegevenop de hoger onderwijsinstellingen. Bovendien is er nog maar weinig bekend over een goedeinvulling van deze functie, zoals het type werkzaamheden of vereiste competenties7. Meerinzicht in de functie, werkzaamheden en competenties van onderwijskundig ICT-professionals in het hoger onderwijs is wenselijk om verschillende redenen. Ten eerste is herkenbaarheid van deze professionals nodig binnen en tussen instellingen. Daarnaast moetduidelijk zijn wat de positie en rol van deze professional is ten opzichte van collega’s, wathun werkzaamheden zijn en welke competenties dit vereist. Tot slot is het aan te bevelenom mogelijkheden voor professionele ontwikkeling vorm te geven en te faciliteren voordeze professionals.Deze verkenning geeft zicht op de overeenkomsten en verschillen tussen de functietitels,werkzaamheden, competenties (kennis en vaardigheden) en professionele ontwikkelings mogelijkheden van onderwijskundig ICT-professionals die nu in het hoger onderwijs werken. Er is een inventarisatie gedaan in het hoger onderwijs van Nederland en internationaal.Op deze manier probeerden we een zo volledig mogelijk beeld van de huidige situatie teschetsen. De inzichten uit deze verkenning zullen worden gebruikt voor de ontwikkelingvan een groei- en reflectietool, waarmee onderwijskundig ICT-professionals hun eigensituatie onder de loep kunnen nemen en op basis daarvan vervolgstappen kunnen zetten.4Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT5

Focus op de onderwijskundig ICT-professionalIn het hoger onderwijs zijn verschillende functietitels in omloop voor onderwijskundig“Het afstandsonderwijs (i.v.m. corona) had in sommigegevallen simpelweg niet plaats kunnen vinden zonder defacilitering van onderwijskundig ICT-professionals. Zij hielpenbij de introductie van een nieuw systeem en hielpen dedocenten(teams) om hier optimaal gebruik van te maken.”– anonieme respondentICT-professionals. Zo zijn er onderwijskundigen, i(cto)-coaches, learning designers, onderwijstechnologen en nog meer soortgelijke benamingen. De internationale literatuur spreektonder andere van non-academic professional, educational support staff4,8,9, blended professionals8,10 of third space professionals11. Deze professionals hebben vaak een onderwijskundigeof technische achtergrond, maar zijn geen docent of ICT-technicus. Ze opereren op hetgrensvlak van het academische en ondersteunende domein, de zogenoemde ‘third space’van de onderwijsinstelling11,12. Daarom is de eerste vraag van deze verkenning: Welke functietitels worden er gehanteerd voor onderwijskundig ICT-professionals?Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICTNaast een wijde variatie aan functietitels hebben onderwijskundig ICT-professionals vaakDe verkenning is geschreven in het kader van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatieeen breed scala aan werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen veranderen naar met ICT. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten,gelang de behoefte van docenten of studenten. Ter illustratie benoemen we de situatie inVereniging Hogescholen en SURF, waarin wordt gewerkt aan de kansen die digitaliseringhet mbo waarin een i-coach zes verschillende rollen kan vervullen: trainer, coach, verander-het hoger onderwijs biedt. In totaal nemen er 39 universiteiten en hogescholen deel aankundige, onderwijskundige, adviseur en technovator die inspireert en innoveert op techno-het programma.logisch gebied 13,14. Het is afhankelijk van de situationele context welke rol de i-coach moetkunnen aannemen. In de internationale literatuur variëren de werkzaamheden van tech-Het vierjarig programma loopt van 2019 tot 2022 en is gebaseerd op drie ambities:· Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren.· Flexibilisering van het onderwijs stimuleren.· Slimmer en beter leren met technologie.nische ondersteuning en hulp aan individuele docenten tot advies aan het managementop het gebied van digitale technologie. Dit leidt tot de tweede vraag van deze verkenning:Wat zijn de werkzaamheden van onderwijskundig ICT-professionals?De variatie aan functietitels en werkzaamheden leidt tot veel diversiteit met betrekking totHet Versnellingsplan is opgedeeld in zeven thematische zones en drie werkgroepende vereiste competenties van onderwijskundig ICT-professionals. De verschillende functie (d.w.z. teams die bestaan uit vertegenwoordigers van instellingen in het hoger onderwijs)titels vallen namelijk binnen verschillende functieprofielen van het Universitair Functie- die samen naar deze ambities toewerken. De zone Faciliteren en professionaliseren vanOrdeningssysteem (UFO)15, de HAY en FUWA-HBO systeem16. Elk functieprofiel heeft zijndocenten (hierna: Docentprofessionalisering) werkt toe naar een manier waarop instellingeneigen vereiste competenties. Een internationale studie uit 2003 concludeerde aan de handin hun organisatie docenten effectief kunnen faciliteren en professionaliseren op hetvan discussies met experts dat er maar liefst 13 verschillende rollen te onderscheiden zijngebied van onderwijsinnovatie met ICT. Instellingen kunnen op basis van de door de zonevoor medewerkers die zich in het hoger onderwijs bezighouden met afstandsonderwijs.ontwikkelde collectie van (bewezen) effectieve professionaliseringsstrategieën aan de slagBij deze verschillende rollen horen ook verschillende competenties, die al in de functietitelmet een verbetertraject om de gewenste versnelling op het gebied van onderwijsinnovatiebesloten liggen17. De derde vraag van deze verkenning is dan ook: Welke competentiesmet ICT binnen de eigen instelling te realiseren.worden gevraagd van onderwijskundig ICT-professionals?Hoe is deze verkenning opgebouwd?Tot slot is het belangrijk om aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling vanonderwijskundig ICT-professionals. In tegenstelling tot de vastomlijnde Basis KwalificatieDe verkenning gaat in op vier onderdelen: functietitels, werkzaamheden, competentiesOnderwijs (BKO) of Basis Didactische Bekwaamheid (BDB) voor docenten zijn de professi-en professionele ontwikkelingsmogelijkheden van de onderwijskundig ICT-professional.onaliseringstrajecten voor het overig onderwijskundig personeel minder duidelijk. De inter-In deze paragraaf lichten we elk onderdeel kort toe.nationale literatuur beschrijft een vergelijkbare situatie. In het Verenigd Koninkrijk hebbenonderwijskundig ICT-professionals verscheidene carrièrepaden bewandeld voordat ze inhun huidige functie komen. Zij kunnen zelfstandig werken aan verdere accreditatie, zoals6Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT7

Focus op de onderwijskundig ICT-professionalde Certified Membership of the Association of Learning Technologists (CMALT) van deDe resultaten van de interviews, functieprofielen, vacatureteksten en vragenlijsten zijnAssociation for Learning Technology (ALT). Maar velen bereiken een onzichtbaar plafondbeschreven in de volgende hoofdstukken. De resultaten van de social media vormen eenwaarbij het moeilijk is om door te ontwikkelen . Ook wordt professionele ontwikkelingillustratie bij de resultaten en staan weergegeven in Appendix B, C en D. We willen nogvoor deze groep medewerkers vaak niet vereist of aangemoedigd door de instelling8.graag opmerken dat dit rapport een verkenning is op basis van de verkregen data en deDe vierde vraag van deze verkenning is daarom: Welke mogelijkheden hebben onderwijs-resultaten mogelijk niet volledig en uitputtend zijn.18kundig ICT-professionals in hun professionele ontwikkeling?De vier bovengenoemde factoren zorgen er voor dat de identiteit van onderwijskundigICT-professionals in veel gevallen ambigu is.4,10 Om deze ambiguïteit enigszins te ondervangen volgen op basis van deze inventarisatie en aantal aanbevelingen. Daarnaast zalFunctietitelsdeze worden gebruikt voor de ontwikkeling van een groei- en reflectietool, waarmeeOnderwijskundig ICT-professionals in het hoger onderwijs hebben veel verschillende functie-onderwijskundig ICT-professionals hun eigen situatie onder de loep kunnen nementitels. Wij vonden met deze verkenning alleen al 56 titels in Nederland. Tabel 2 geeft alle titelsen op basis daarvan vervolgstappen kunnen zetten.in het HO van Nederland en internationaal weer op alfabetische volgorde. Het illustreert degrote verscheidenheid aan namen.Hoe is deze verkenning uitgevoerd?In Nederland hanteert elke hoger onderwijs In deze verkenning is gekeken naar de bestaande praktijk van zowel het hoger onderwijsinstelling haar eigen functietitels. DaarnaastUniversiteit van Amsterdam(HO) in Nederland als internationaal. Er zijn verschillende instrumenten gebruikt, zoalszijn er verschillen binnen een onderwijsinstelling.Op de Universiteit van Amster-interviews, vragenlijsten en de analyse van profielbeschrijvingen en vacatureteksten.Dit is vooral bij onderwijsinstellingen waar dedam werden tegelijkertijd tweeTabel 1 geeft een overzicht van deze instrumenten.professionals op decentraal niveau worden aan-vacatures uitgezet vanuit tweegesteld. Faculteiten stellen hun eigen onderwijs-verschillende faculteiten. Dekundig ICT-professionals aan, waardoor er variatiefunctietitels (in dit geval ICTO- ontstaat in de functietitels en werkzaamheden diemedewerker en ICT ondersteuner)zij verrichten. Zie het voorbeeld van de Universiteitwaren verschillend, maar de werk-van Amsterdam (in kader). Verder blijkt er eenzaamheden vrijwel één-op-ééndiscrepantie te zijn tussen de functietitels in devergelijkbaar.Tabel 1 Overzicht van de instrumenten, doelgroep en ndFunctieprofielenen vacature tekstenVragenlijst8NederlandInter nationaal1. Functie titels2. Werk zaam heden3. Competenties4. Professioneleontwikkeling Voorbeeld:officiële functieprofielen en de functietitels in deVoorbeeld:praktijk. Zo staat in een vacature van een hogeronderwijsinstelling voor ‘ICTO-coach’ explicietAvans Hogeschoolvermeld dat de medewerker formeel zal wordenBij Avans Hogeschool is deaangesteld als ‘beleidsmedewerker’. Tot slot wordtICTO-coach een rol die vervuldde functie van onderwijskundig ICT-professionalwordt door bijvoorbeeld eensoms vervuld als rol binnen een andere formeledocent hoger onderwijs, (senior)functie. Zie het voorbeeld van Avans Hogeschool.beleidsmedewerker, (senior)medewerker bedrijfsproces,Functieprofielenen vacature tekstenInter nationaal Social mediaNederland Ook internationaal is er een grote verscheiden-instructeur praktijkonderwijs,heid aan functietitels. De functies education(al)of medewerker helpdesk.designer, learning designer en education techno logist komen vaak voor in veel verschillendeVersnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT9

Focus op de onderwijskundig ICT-professionallanden; voor die laatste groep wordt ook vaak de afkorting EdTechs gebruikt. In Vlaanderenworden voornamelijk Nederlandstalige titels gebruikt.Tabel 2 Functietitels voor onderwijskundig ICT-professionals10HO in NederlandHO InternationaalAdviseur blended learningAcademic DeveloperAdviseur blended onderwijsAdviser Learning TechnologiesAdviseur digitale didactiekCurriculum DesignerAdviseur hybride onderwijsDigital advisorAdviseur ICT en onderwijsDigital Education AdvisorAdviseur leren met ICTDigital Education Support AnalystAV medewerker regieDigital learning advisorBeleidsadviseur ICTO-coachDigital learning designerBeleidsmedewerker Onderwijs en ICTDirector of digital learningBlended coachDomain coordinator (educational innovation)Blended learning developerEducation advisorBlended learning specialistEducational advisor and facilitatorCoachEducation SpecialistConsultant ICTEducation Support SpecialistConsultant onderwijsEducational consultantCoördinator digitaal toetsenEducation(al) designerDigitaal didacticusEducational developerDigitaal onderwijscoachEducational innovation designerDigital innovation partnerEducational Support OfficerDigital transformation officerEducation(al) technologistDLO innovatiepartnerE-learning advisorDLO-coachFaculty Liaison (often qualified with a particular areaof focus such as teaching l designere-learning specialistLearning and teaching consultanti-coachLearning designerICT ondersteunerLearning developerICT ontwikkelaarLearning Environment SpecialistICT-onderwijsadviseurLearning Experience DesignerICTO-coachLearning Innovation Support OfficerICTO-contactpersoonLearning Platform Support Technology EnhancedLearning SpecialistICTO-medewerkerLearning strategistICTO-specialistLearning system administratorInstructietechnoloogLearning system advisorInstructional designerLearning technologistLearning and innovation consultantLearning Technology Support OfficerLearning and innovation managerLecturer in academic practiceLearning designerOnderwijsondersteuner TE-learning*Learning developerOnderwijstechnoloog*Learning developer blended learningOnline Learning AdvisorLearning experience designerProfessional development consultantMedewerker ICT in het onderwijsProject officerMedewerker onderwijsontwikkelingSenior Learning designerOndersteuner ICT in onderwijsStafmedewerker ker TE-learning*Onderwijsadviseur blended learningStaff member domains education and innovationOnderwijsassistent ict&oTechnology Enhanced Learning (TEL) AdvisorOnderwijskundig ontwerperOnderwijskundig r en adviseurOnderwijstechnoloogOntwikkelaar hybride onderwijsOpleider en adviseurProjectmanagerSpecialist leren met ICTNB. In de Nederlandse context worden ook veel Engelstalige termen gebruikt.*Deze Nederlandstalige functietitels worden in Vlaanderen gebruikt.DLO digitale leeromgeving; TE technology-enhanced.Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT11

Focus op de onderwijskundig ICT-professionalWerkzaamhedenTactischDe functie van onderwijskundig ICT-professionals kent geen universeel werkpakket. De werk-Behoeften signaleren en vragen ophalen in de organisatieDe digitale infrastructuur afstemmenop de behoeften van gebruikersBeweging creërenzaamheden zijn heel divers en reiken tot alle niveaus in een onderwijsinstelling. Tabel 3 structureert de werkzaamheden op de volgende drie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch.Cursus didactisch(her)ontwerpen met technologieLeermaterialen didactisch(her)ontwerpen met technologie.· Operationeel niveau: werkzaamheden met betrekking tot de (didactische) inzet vanICT binnen de onderwijspraktijk.Curricula didactisch(her)ontwerpen met technologieCursus didactisch (her)ontwerpenmet technologie-ontwikkeling op cursus/curriculum/opleidingsniveau.Verbetering vanonderwijsprocessen initiërenCurricula en toetsing didactisch(her)ontwerpen met technologieToezien op kwaliteit vaninnovatieve technologieKwaliteit van innovatieve technologietesten en evaluerenManagement informeren overactuele ontwikkelingen enadviseren over toekomstplannen.Management informeren overactuele ontwikkelingen en adviserenover toekomstplannen.Trends signalerenOndersteuning bieden bij hetvormen van een visie· Tactisch niveau: werkzaamheden met betrekking tot onderwijs(her)ontwerp en· Strategisch niveau: werkzaamheden met betrekking tot onderwijsvisie, beleids ontwikkeling en advies bij besluitvorming op bestuurlijk niveau.Tabel 3 Werkzaamheden van onderwijskundig ICT-professionals op operationeel, tactischen strategisch niveauNiveauHO in NederlandHO internationaalOperationeelAdviseren over didactischeinzet van ICTAdviseren over didactischeinzet van ICTVraaggestuurde, individuelebegeleiding bij de inzet vantechnologie in het onderwijs.Vraaggestuurde, individuelebegeleiding bij de inzet vantechnologie in het onderwijs.Functioneel beheerSysteem-, functioneel-,administratief beheerInspireren en informeren vandocenten om technologie in te zetten.Inspireren en informeren vandocenten om technologie in tezettenAnalyseren, selecteren en implementeren van onderwijsleertechnologieAnalyseren, selecteren en implementeren van teiten (trainingen, online hulpmiddelen) biedenover technologische enonderwijskundige thema’sProfessionaliseringsactiviteiten (trainingen, online hulpmiddelen) biedenover technologische enonderwijskundige thema’sTechnische ondersteuningbij problemenTechnische ondersteuningbij problemenStrategischInstellingsoverstijgend samenwerkenaan ontwikkeling van gezamenlijkeprogramma’sSommige functietitels uit Tabel 2 passen meerVoorbeeld:bij werkzaamheden op operationeel niveau.Hogeschool RotterdamDenk bijvoorbeeld aan de learning system admi-Een ICTO-coach bij de Hoge-nistrators, die vooral technische ondersteuningschool Rotterdam inspireert enbieden bij problemen. Andere functietitels zijncoacht docenten (operationeel/meer gerelateerd aan werkzaamheden op tac-tactisch niveau), maar geeft ooktisch niveau, zoals education designers. Ook zijnsignalen uit de praktijk door aanbepaalde functietitels meer gerelateerd aan hetde human resource afdeling enstrategisch niveau, zoals beleidsadviseur.denkt mee over beleid en acties(strategisch niveau).Een onderwijskundig ICT-professional is echterwel vaak werkzaam op meerdere niveaus, ziede hier genoemde voorbeelden. Ook verschilt deinvulling van een functie per instelling. Een learning designer op de ene hoger onderwijsinstellingheeft dus niet per definitie dezelfde werkzaam-12Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT13

Focus op de onderwijskundig ICT-professionalheden als een learning designer op de andereonderwijsinstelling.Voorbeeld:Hogeschool van AmsterdamTabel 4 Competenties van onderwijskundig ICT-professionalsEen icto-ondersteuner op deHogeschool van AmsterdamCompetentiespendelt tussen theorie en praktijk,zowel technisch/instrumenteelals didactisch. Hij is niet alleenOnderwijskundig ICT-professionals hebbenonderwijsontwerper, maar ookverschillende vooropleidingen. Een hbo/wo- veranderaar, adviseur, technovatorniveau is vrijwel altijd een vereiste, met daarbijen trainer/coach.een onderwijskundige of technische achtergrond. Lesbevoegdheid of ervaring met lesgevenKennisVoorbeeld:HO in NederlandHO internationaalKennis over onderwijs en didactiekKennis over onderwijs en didactiekKennis over technologieKennis over technologieKennis over pedagogiekVaardighedenPraktijkkennisKennis van en ervaring metde hoger onderwijscontextICT-vaardig (gebruik van tools,programma’s etc.)ICT-vaardig (gebruik van tools,programma’s etc.)is soms ook wenselijk. Daarnaast benoemen deAvans Hogeschoolvacatureteksten en functieprofielen verschillende“De ICTO-coaches mpetenties die vereist of wenselijk zijn. Tabeldocenten bij het didactisch ver-4 geeft een overzicht van verschillende compe-antwoord inzetten van ICT, maarCoachings- en trainingsvaardighedenKennisdelingtenties, waarbij onderscheid is gemaakt tussenadviseren ook het nste of benodigde kennis, vaardigheden enen leveren een bijdrage aaneigenschappen. Omwille van de leesbaarheid zijnAvansbrede projecten.”Ontwerpen en ontwikkelenvan concrete producten(Multimediale) ontwerpen ontwikkelvaardighedenVoorbeeld:Kunnen ontwerpen en ontwikkelenvan professionaliseringsactiviteitenKunnen ontwerpen en ontwikkelenvan professionaliseringsactiviteitenLarensteinKunnen ontwerpen en ontwikkelenvan curriculaKunnen ontwerpen en ontwikkelenvan curriculaSnel kunnen schakelen tussenniveaus binnen de organisatieVerbindenBeheren en managen vantegengestelde belangenCommunicatieve en inter persoonlijke vaardighedenCommunicatieve en inter persoonlijke vaardighedenOntwikkelingen signalerenVaardigheid om (edtech) trendste herkennenBehoeften analyserenVermogen om behoeften te ana lyseren en daarop af te stemmengevraagde kennis, vaardigheden en eigenschappen met sterke overeenkomsten samengevoegd.Hogeschool van Hall vanDe werkzaamheden van dee-coaches binnen Van Hall Larenstein zijn erg dynamisch doordatze variëren over de verschillendeniveaus. Ook de rollen (veranderaar,coach, adviseur, netwerker eninspirator) per e-coach wisselenelkaar af. Hieraan ligt het kleinschalige karakter van de instellingmede ten dinerenPlannen en organiseren14Plannen en organiserenVersnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT15

Focus op de onderwijskundig ctmanagementvaardighedenKwaliteit bewakenTeamspelerVisie kunnen vertalen naarpraktisch adviesTeamspeler, goed kunnensamenwerkenZelfstandigZelfstandigMotiveren, inspireren,enthousiasmeren en overtuigenMotiveren, inspireren,enthousiasmeren en overtuigenProbleemoplossende vaardighedenEigen schappenStressbestendigAccuraatZichtbaar, aanwezig, herkenbaarNauwgezet, oog voor detailTabel 4 laat een breed palet van kennis, vaardigheden en eigenschappen zien. Een onder-Actief lid van leergemeenschapAffiniteit met ICTPassie voor ICT in het onderwijsAnalytisch vermogenAnalytisch vermogenBeleidsgerichtwijskundig ICT-professional moet bijvoorbeeld zowel goed kunnen plannen en organiserenals kunnen enthousiasmeren en overtuigen. Kennis over onderwijs en technologie komt invrijwel alle bronnen naar voren. Daarnaast zijn communicatieve en interpersoonlijke vaardig heden belangrijk, zoals mondelinge, schriftelijke en presenteervaardigheden. Verder hebbenonderwijskundig ICT-professionals te maken met veel andere medewerkers op verschillendeniveaus in de organisatie. Universiteiten en hogescholen zijn immers grote organisaties,Benaderbaar, aanspreekbaarCreatiefIntegerCreatiefwaarbij onderwijs binnen afzonderlijke faculteiten of afdelingen wordt verzorgd. De ICT- voorzieningen zijn juist vaak centraal geregeld. Onderwijskundig ICT-professionals moetenConceptueel vermogenzich wegwijs weten te maken binnen deze complexe organisatiestructuur. Ze moetenEmpathisch, tactvolmet bijvoorbeeld privacy-officers en (onderwijs)managers.Flexibeléén-op-één kunnen samenwerken met docenten en key users, maar ook kunnen schakelenFlexibelHands-on mentaliteitIn de internationale context zien we een soortgelijk beeld. Eén van de respondenten zei:“Er is een aanzienlijke diversiteit in kwalificaties en competenties van de mensen die dezeInnovatief, vernieuwendInnovatief, vernieuwendKlantgericht, liteitsgerichtfuncties bekleden. En er is ook veel flexibiliteit in ons wervingsproces, waardoor we ookmensen werven die niet precies aan bestaande profielen voldoen.”De gevraagde kennis, vaardigheden en eigenschappen van onderwijskundig ICT-professionals kunnen een basis vormen voor het professionele ontwikkelingsaanbod. De volgendeLeergierig/nieuwsgierigparagraaf gaat in op de huidige professionaliseringsmogelijkheden van ssionals.Politiek bewustProactief, initiërendProactief en initiatief htStevige gesprekspartner16Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT17

Focus op de onderwijskundig oorbeeld:Verschillende instellingen hebben webpagina’sof online kennisportals met informatie voorOpen Universiteitmedewerkers en/of een breder publiek. HoewelDe Open Universiteit heeft eendeze voornamelijk gericht zijn op de (online)online kennisdatabank met tips &Nationale contextVoorbeeld:Er lijkt binnen Nederland geen duidelijk overzichtFontys Hogescholenonderwijspraktijk van docenten, is de inhoudtricks, gratis webinars en verschil-te bestaan van de professionaliseringsmogelijk Voor de DLO-coaches wordenervan ook relevant voor onderwijskundig ICT- lende modules op het gebiedheden van onderwijskundig ICT-professionals.cursussen coachingsvaardig hedenprofessionals. Zie het voorbeeld van Open Uni-van digitale didactiek ontwikkeld.Ook bestaat er, voor zover bekend, geen officieelen veranderkunde georganiseerd,versiteit. Zij benutten dit materiaal om hun eigenGeïnteresseerden kunnen hier vrijlandelijk accreditatiesysteem met betrekking totomdat de coaches over dezekennis up-to-date te houden en om docentengebruik van maken. Naast dezede beloning en waardering voor professionelevaardigheden moeten kunnennaar te kunnen doorverwijzen.webpagina is er ook de mogelijk-ontwikkeling (bijvoorbeeld door het toekennenbeschikken.van edubadges). In een groot deel van de instellingen uit deze verkenning wordt de professiona-heid om advies op maat aan tevragen.In Nederland biedt SURF een schat aan kenVoorbeeld:nis, ervaringen en diensten met betrekking totlisering van deze groep professionals vrij ingevuld,Erasmus Universiteit Rotterdamonderwijs en ICT gericht op alle professionalsdoor een combinatie van formele en informeleLearning & Innovation consultantsdie zich in hiermee bezighouden. Hierbij wordtAvans Hogeschoolactiviteiten.werken intensief samen; hunintensief samengewerkt met onderwijskundigDe ICTO-coaches vormen eenkennisdeling wordt actief onder-ICT-professionals binnen de instellingen. Er zijncommunity waar zij veel van enDe formele professionalisering is vaak gerelateerdsteund door regelmatige netwerk communities en special interest groups (SIGs)met elkaar leren. Zij werken kort-aan de werkzaamheden en competenties vanbijeenkomsten, bezoek aan con-over verschillende onderwerpen, zoals Blendedcyclisch in tijdelijke werkgroepenonderwijskundig ICT-professionals. Er bestaatgressen en het organiseren vanLearning, Onderwijslogistiek, maar ook Openaan vraagstukken uit de acade-bijvoorbeeld een intern aanbod van cursussen,studiedagen.Education en Groene ICT en Duurzaamheid.mies. Daarnaast is een ontwikkel-Medewerkers die die binnen het onderwijs entraject Digitale Didactiek gestart.trainingen en professionele leergemeenschappen(PLGs), maar medewerkers kunnen ook externeVoorbeeld:Voorbeeld:onderzoek werken aan ICT-innovatie kunnenscholing volgen of deelnemen aan externe bijeen-TU Delftzich bij deze communities aansluiten en hierkomsten. Zie het voorbeeld van Fontys Hoge-Op de TU Delft is 20% van dewebinars volgen, uitleg krijgen over het gebruikAmerikascholen.werktijd van Learning Developersvan tools, of relevante artikelen lezen.EDUCAUSE biedt de LX (Learn-Voorbeeld:bedoeld voor kennisdeling enNaast de formele professionalisering is er ookeigen ontwikkeling.waarbij onderwijskundig ICT- (EHON) elk jaar het ontwikkeltraject voor docent professionals zelfstandig modulesopleiders aan; dit is echter een vrij breed traject(‘edventures’) kunnen volgen diekomsten (netwerkleren), het plegen van intervisie,Hogeschool van Amsterdamen staat niet specifiek in het teken van onderwijs-aansluiten op hun eigen behoef-of het bezoeken van congressen en studiedagen.De

aanzien van hun opleiding en de rol die technologie hierin speelt4. Het is essentieel dat hun onderwijs goed aansluit op de (digitale) arbeidsmarkt en dat het onderwijs flexibel is, bijvoorbeeld door het aanbod van online onderwijs. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van .

Related Documents:

Afhankelijk van de onderwijsambities en de ICT inzet van de school kan dit zijn; een ICT kartrekker (Professional) een ICT-coördinator (Pionier) een ICT coach (Specialist) De rol van de ICT'er op school is vooral inspireren en adviseren bij een goede inzet van ICT en krijgt hierbij ondersteuning van de Adviseur ICT Onderwijs en .

Het aandeel van de ICT-sector is dus gegroeid. — In 2013 realiseerden Nederlandse ICT-bedrijven een lagere omzet dan in 2012. De krimp bedroeg 1,4 procent. Zowel de ICT-industrie, de ICT-groothandel als de ICT-dienstverlening zagen hun omzet dalen in 2013. — In 2012 zorgden ICT-bedrijven voor 5 procent van de toegevoegde waarde

7.3 Children’s use of ICT 64 7.4 Use of ICT to support children’s learning 65 Supporting children’s learning 65 Documenting children’s learning 65 7.5 Use of ICT to communicate with parents, caregivers, and whānau 66 7.6 Staff use of ICT for their own learning 66 7.7 Staff readiness and confidence to use ICT 67

berdasarkan peringkat kesediaan, penggunaan, penerapan dan transformasi. d. Mengenal pasti fokus latihan ICT untuk meningkatkan kompetensi ICT pemimpin sekolah. 1.4 Soalan Kajian 1. Apakah tahap kompetensi ICT dalam kalangan pemimpin sekolah berdasarkan domain Dasar dan Kepimpinan ICT, Pembudayaan ICT organisasi, Pengetahuan dan Kemahiran

worden aangepakt door de huidige ICT-omkadering. Vanuit het onderwijsveld komt de vraag om het statuut van de ICT-coördinator te versterken en de taakomschrijving van de ICT-coördinatoren te actualiseren. Het is de ambitie van de Vlaamse overheid om de taak van de ICT-coördinator breder in te bedden in een teamgerichte ICT-werking van de .

Regelmatig overleg met de ICT-coördinator over alle relevante zaken betreffende ICT. Het eigentijdse onderwijs waarborgen . Dat de veranderingscapaciteit van ICT van de school ook ingezet wordt. In samenspraak met ICT-coördinator en het team een scholingsplan opstellen. Het bewaken van de opbrengsten van de inzet van ICT.

ICT service in the country shall apply for ICT Facility based license or ICT service based license to the Authority as per the format prescribed in Annexure 4 or 5 of this Rules and Regulations. 2.1.2 A person shall not own or operate an ICT facility or provide any ICT service or value-added service without obtaining licence from the Authority.

The nonlinear springs are defined using API p–y curves at regular depth . intervals, where p represents the lateral soil resistance per unit length of the pile and y is the lateral deflection of the pile (API, 2007). As it was discussed before response of a single pile is different from response of a pile in a pile group due to group effect. One of the most common methods of accounting for .