SS 02 52 68 Ljudklassning Av Utrymmen I Byggnader - Byggtjanst.se

26d ago
11 Views
0 Downloads
715.35 KB
6 Pages
Last View : 3d ago
Last Download : n/a
Upload by : Lucca Devoe
Transcription

SS 02 52 68Foto: IngemanssonLjudklassning av utrymmen i byggnaderSyftet med den nya standarden SS 02 52 68 är att komplettera BBR och möjliggöra kvalitetsdeklaration av olika lokaltyper med avseende på ljudmiljön, ljudklassning, samt att underlätta arbetet för projektörer av ljudklimat i lokaler. Standarden kan användas i exempelvis byggnadsprogram och beskrivningar.Leif Åkerlöf, Ingemansson Technology ABAllt kvalitetssäkringsarbete börjar med attfastlägga förutsättningar och mål för projektet.Boverkets Byggregler, BBR kan inte användassom bas för att fastställa en byggnads ljudmiljö utan för varje projekt måste en specificeradljudstandard tas fram enligt byggherrens önskemål. Detta arbete underlättas nu tack vareden nya svenska standarden SS 02 52 68 Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell.BakgrundI BBR 99 föreskrivs att:”Byggnader skall dimensioneras och utformas medhänsyn till förekommande bullerkällor och så attuppkomst och spridning av störande ljud begränsas”.De övergripande kraven på ljudmiljön iBBR 99 är således mycket hårda men kraven32uttryckta i siffervärden är begränsade och riskför stora tolkningstvister föreligger.Sifferkrav anges endast för bostäder samtför högsta ljudnivå från installationer i vårdlokaler, fritidshem, daghem o d och undervisningsrum i skolor. Så har varit fallet sedanSBN 80. Detta till trots har exempelvis mångakommuner ”köpt” skolor med ”ljudkrav enligtbyggnormen”.I den statliga utredningen ”Handlingsplanmot buller” – SOU 1993:65 föreslog professorKihlman en ljudklassning av byggnader och1994 gav Byggforsningsrådet ut ”Ljudguiden” som bland annat innehåller värden förljudklassning av bostäder och kontor. Senarehar vi fått en svensk standard för ljudklassning av bostäder SS 02 52 67 och nu har en nysvensk standard för ljudklassning av övrigalokaler, SS 02 52 68 publicerats. Tillkomstenav och smakprov på innehållet i denna standard belyses i denna artikel.AMA-nytt Hus 1/2001

Omfattning och syfteI SS 02 52 68 anges riktvärden för: Lägsta luftljudsisolering Högsta stegljudsnivå Rumsakustisk behandling Högsta ljudnivå från installationer Högsta ljudnivå från trafik.De utrymmen som omfattas av standarden är: Vårdlokaler Undervisningslokaler Dag- och fritidshem Kontor Hotell.Standardens syfte är att komplettera BBR ochmöjliggöra kvalitetsdeklaration av olika lokaltyper med avseende på ljudmiljön, ljudklassning, samt att underlätta arbetet för projektörer av ljudklimat i lokaler. Standardenkan användas i exempelvis byggnadsprogramoch beskrivningar.Standardens lokaltyper och kravvärden ärallmängiltiga och gör inte anspråk på att varaheltäckande. Kraven bör anpassas till aktuellverksamhet och aktuell byggnad. Värdena kananvändas vid upphandling av entreprenadermen kompletteringar kan behöva göras medförtydliganden av det som är speciellt för detaktuella projektet.För de olika lokaltyperna anges fyra ljudklasser, A, B, C och D. Klass A ger den bästastandarden. Klasserna kan översiktligt beskrivas på följande sätt: Ljudklass A ger mycket hög ljudstandard. Ljudklass B ger hög ljudstandard. Ljudklass C överensstämmer i de flesta fallmed praxis och i förekommande fall medäldre normkrav. Ljudklass D representerar låg ljudstandardoch är avsedd att tillämpas endast närljudklass C av olika skäl inte kan uppnås,exempelvis för vissa ombyggnadsprojekteller enkla, temporära utrymmen.För vissa typer av lokaler finns inte alltidmotiv för två högre ljudklasser. I standardenhar därför två klasser slagits samman,Ljudklass A/B respektive i några fallLjudklass B/C.StegljudsisoleringMålen för högsta stegljudsnivån anges i form avvägt stegljudsnivå, L’n,w enligt SS-EN ISO 717-2 iolika utrymmen i färdig byggnad. Se exempelsom visas i tabell 2.RumsakustikMålen för rumsakustiken anges i form av högsta värdet på efterklangstiden i oktavbanden250, 500, 1 000, 2 000 och 4 000 Hz. Vid 12 Hzfår efterklangstiden vara 20 % längre än angivna värden. Se exempel som visas i tabell 3.I en bilaga i standarden anges en metod föromräkning av efterklangstid till absorptionsmängd. En grov omräkning av efterklangstiden till absorptionsmängd redovisas i tabell 4.Här finns ett visst utrymme för diskussioner.Tabell 1. Exempel. Luftljudsisolering – KontorslokalerLägsta total luftljudsisolering mellan utrymmen, R’w (dB)Typ av utrymmeLjudklass A/BKontorsrummot korridorSamtalsrum, chefsrum, konferensrummot korridorWC/dusch, omklädningsrummot kontorsrummot WC/duschmot korridorVilrum, personalrummot korridorMellan olika hyresgäster1)Ljudklass CLjudklass 0444030–40–44För rum med glasade väggar 30 dB.Tabell 2. Exempel. Stegljudsnivå – HotellHögsta stegljudsnivå mellan olika utrymmen, L’n,w (dB)Typ av utrymmeLjudklass A/BLjudklass CLjudklass DI gästrumfrån trapphus, korridor606570från annat utrymme525660Tabell 3. Exempel. Rumsakustik – UndervisningslokalerExempelNågra exempel på de olika riktvärdena angeshär för de olika ljudfaktorerna och de olikabyggnadstyperna.LuftljudsisoleringMålen för lägsta luftljudsisoleringen anges iform av vägt reduktionstal, R w enligtSS-EN ISO 717-1 mellan utrymmen i färdigbyggnad. Se exempel som visas i tabell 1.AMA-nytt Hus 1/2001Längsta efterklangstid i olika utrymmen, (sekunder)Typ av utrymmeLjudklass ALjudklass B/CLjudklass ,80,41)0,41)Grupp- och konferensrum, bibliotek,lärarrum, personalrum, uppehållsrum,matsal, kök, diskrum0,50,60,8Korridor, omklädningsrum0,60,81,0Trapphus0,81,01,21)Måste specialstuderas med avseende på bland annat möblering och reflekterande ytor.33

Absorptionsmängden i ett utrymme definierassom minsta absorbentarea i relation till utrymmets takarea med absorbent av viss absorptionsklass enligt SS-EN ISO 11 654. I de flestafall kan en lägre absorbentklass användas omabsorbentarean ökas i erforderlig grad.Buller från installationerMålet för högsta ljudnivå från installationeranges i form av frekvensvägd ljudtrycksnivådB(A) respektive dB(C). Se exempel som visas itabell 5. Värdena avser den sammanlagdaljudnivån, ekvivalentnivån under den tid stör-Tabell 4. Exempel. Rumsakustik – Undervisningslokaler. Efterklangstiden omräknad till absorptionsmängdMinsta absorptionsmängd i olika utrymmen (Andel av takytan % / absorbentklass)Typ av utrymmeLjudklass ALjudklass B/CUndervisningsrum100 / B85 / BUndervisningslandskap100 / A100 / AGrupp- och konferensrum, bibliotek,lärarrum, personalrum, uppehållsrum,matsal, kök, diskrumLjudklass D100 /A85 / A55 / AKorridor, omklädningsrum85 / A55 / A40 / ATrapphus55 / B40 / B20 / BTabell 5. Exempel. Buller från installationer – VårdlokalerHögsta totala ljudnivå från samtliga installationer, dB(A) / dB(C)Ljudklass ALjudklass B/CLjudklass DHörselundersökningsrum18 / 3022 / 3526 / 35Undersökningsrum, vårdrum, jourrum26 / 4530 / 5030 / 50Operationssalar30 / 5035 / 5540 / 60Samtalsrum, konferensrum,kontorsrum, vilrum30 / 5035 / 5535 / 55Dagrum, personalrum, matsal,gymnastiksal, simhall, rörelseterapi35 / 5040 / 5545 / 60Korridor, trapphus, WC, dusch,omklädningsrum40 / 6045 / 6045 / –Kök, diskrum45 / 6050 / 6055 / –Utomhus gäller kravet högsta A-vägda ljudnivå 40 dB vid närliggande bostadshusoch utanför vårdrumsfönster respektive högst 50 dB utanför egna övriga fönster.Tabell 6. Exempel. Trafikbuller. Dag- och fritidshemHögsta ekvivalenta/maximala ljudnivå från trafik, dB(A)Typ av utrymmeInomhusRum avsett för vila, undervisningsrumLekrum, kontorsrum, personalrum,samtalsrumÖvriga utrymmenUtomhusPå lekytor1)Ljudklass ALjudklass B/CTrafikbullerMålet för högsta ljudnivå från trafik och andrakällor utanför byggnaden anges i form av frekvensvägd ljudtrycksnivå dB(A). Se exempelsom visas i tabell 6. Värdena avser medeldygnsekvivalentnivån respektive den maximala ljudnivån med tidsvägning F (Fast), medstängda fönster men med eventuella uteluftdon i öppet läge. För buller från mer sporadisktrafik som förekommer högst en gång per timme kan upp till 10 dB högre maximalnivå accepteras.55 / B100 / ATyp av utrymmeningen pågår från alla installationer som alstrar buller med lång varaktighet. För mer kortvarigt buller kan 5 dB högre total maximalljudnivå accepteras.Buller via bjälklag, väggar etc från aggregatrum skall dimensioneras för minst 8 dB lägreljudnivå än gällande totalkrav för respektiveutrymme.Ljudklass D26 / 4030 / 4530 / 5035 / 5040 / 5535 / 5040 / 5535 / 5545 / 6050 / –55 / –55 / –1)RekommendationerTrots att det nu finns en standard som angertre ljudklasser för en stor mängd lokaltypervarierar behovet av högre standard. Några rekommendationer för olika lokaltyper lämnasnedan.VårdlokalerFör vårdlokaler anges de tre klasserna A, B/Coch D. Det betyder att den ”normala” standarden B/C är god och motiven för en högre standard är inte så starka. Buller från installationer och trafik är viktiga faktorer för en godljudmiljö samt sekretessbehovet och den rumsakustiska behandlingen av väntrum i allmänhet samt undersökningsrum för barn.Exempel på ljudstandard för ett sjukhus iljudklass B/C ges i figur 1.Bristande ljudisolering hos dörrar är denvanligaste orsaken till låg ljudstandard i vårdbyggnader. Speciellt med dubbelflygliga dörrar är det svårt eller omöjligt att i praktikenuppnå högre ljudisolering än ca R w 30 dB.UndervisningslokalerFör undervisningslokaler anges de tre klasserna A, B/C och D. Det betyder att den ”normala” standarden B/C är god och motiven för enhögre standard är inte så starka. Rumsakustisk behandling samt buller från installationerär de viktigaste faktorerna för en god ljudmiljöi undervisningslokaler.Exempel på ljudstandard för en skola iljudklass B/C ges i figur 2.Bristande ljudabsorption i lärosalar, korridorer, matsalar och gymnastiksalar är denvanligaste orsaken till låg ljudstandard i skolor.Gäller minst halva lekytan34AMA-nytt Hus 1/2001

Ljudstandard SjukhusFigur 1. Exempel på ljudstandard för ett sjukhus i ljudklass B/C.Ljudstandard SkolaFigur 2. Exempel på ljudstandard för en skola i ljudklass B/C.AMA-nytt Hus 1/200135

Dag- och fritidshemFör dag- och fritidshem anges de tre klassernaA, B/C och D. Det betyder att den ”normala”standarden B/C är god och motiven för en högre standard är inte så starka. Rumsakustiskbehandling är den viktigaste faktorn för engod ljudmiljö i dag- och fritidshem.Exempel på ljudstandard för ett fritidshem iljudklass B/C ges i figur 3.Bristande ljudabsorption i t ex lekrum ärden vanligaste orsaken till låg ljudstandard idag- och fritidshem. Exempel finns att barnriskerar tinnitus på daghem om mängden ljudabsorbenter är för liten och antalet barn förstort i lokalerna.KontorFör kontor anges de tre klasserna A/B, C ochD. Det betyder att den ”normala” standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är mycket starka. Buller från installationer och trafik samt rumsakustisk behandling är viktiga faktorer för en god ljudmiljö i kontor.Exempel på ljudstandard för ett kontor i ljudklass A/B ges i figur 4.Bristande mängd ljudabsorbenter samt förtät möblering är vanliga orsaker till låg ljudstandard i kontor.HotellFör hotell anges de tre klasserna A/B, C och D.Det betyder att den ”normala” standarden Cär acceptabel men att motiven för en högrestandard är starka. Ljudklass C motsvarar detidigare normkraven för hotell, ljudklass A/Bmotsvarar kraven för moderna hotell med högstandard och ljudklass D kan användas videnklare hotell, vandrarhem eller motsvarande.Buller från installationer och trafik samtljudisoleringen mot korridor är viktiga faktorer för en god ljudmiljö i hotell.Exempel på ljudstandard för ett hotell iljudklass A/B ges i figur 5.Bristande ljudisolering hos dörrar mellangästrum och korridor samt hög stegljudsnivå ärvanliga orsaker till låg ljudstandard i hotell. Ljudstandard FritidshemFigur 3. Exempel på ljudstandard för ett fritidshem i ljudklass B/C.36AMA-nytt Hus 1/2001

Ljudstandard KontorFigur 4. Exempel på ljudstandard för ett kontor i ljudklass A/BFoto: IngemanssonLjudstandard HotellFigur 5. Exempel på ljudstandard för ett hotell iljudklass A/B.AMA-nytt Hus 1/200137

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

Related Documents:

Collectively make tawbah to Allāh S so that you may acquire falāḥ [of this world and the Hereafter]. (24:31) The one who repents also becomes the beloved of Allāh S, Âَْ Èِﺑاﻮَّﺘﻟاَّﺐُّ ßُِ çﻪَّٰﻠﻟانَّاِ Verily, Allāh S loves those who are most repenting. (2:22

Rating according to ASTM E 989 - 06 Impact Insulation Class IIC c: 51 dB Improvement of Impact Insulation Class ΔIIC: 23 dB Evaluation based on laboratory measurement results obtained in one-third-octave bands by an engineering method No.of test report: SONI107 Name of test institute: eco-scan bvba Date: Signature: Volker Spessart 28-Nov-18 L n, ref, c f L n,ref,c (*) 1/3 octave bands : 28 .

commitment awards will be informed by this process. 7. 1.8 Where Consultants work for more than one NHS employer, a lead employer will be designated and an integrated single job plan agreed. 1.9 Where a Consultant disagrees with a job planning decision, there will be an initial referral to the Medical Director (or an appropriate other person if the Medical Director is one of the parties to the .

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN PERFORMANCE 18, 131--145 (1977) Hierarchical Level and Leadership Style ARTHUR G. JAGO AND VICTOR H. VROOM School of Organization and Management, Yale University This research investigates the relationship between the hierarchical level of managerial personnel and individual differences in their leadership styles, specifically the degree to which they are .

melalui email atau forum-forum diskusi online, dan mengikuti ujian secara online di internet. Setelah lulus sang peserta didik tinggal menunggu ijazah atau sertifikat yang terkirim ke alamatnya. Model inilah yang dikenal sebagai Web-based learning, sebuah model pembelajaran jarak jauh (distance learning) yang menggunakan internet sebagai sarananya. 3. Mobile Learning TIK tidak hanya terbatas .

25 OSCI (NC) No Connection 26 . OSC2 (NC) No Connection . 27 : V. SS. Ground . 28 . V. DD. Interface Power and Analog Power . 29 : V. DDL. Internal Logical Power. Capacitor is connected between VDDL and VSS. 30 . V. CC-R. This pin is the power output pin of the inter row power regulator. A 4.7uF capacitor is recommended to connect between VCC_R and GND. If internal row power regulator is .

Calligraphy Learn how to write beautifully and develop your creativity with calligraphy. You will learn fundamental approaches, letterforms, layout and design. Calligraphy can be used to enhance artwork, illustrate writing, create invitations or as a stand-alone art form. Calligraphy - beginners and progression to intermediate

Cambridge International GCE Advanced Subsidiary and Advanced level (AS and A level) 47 Cambridge International General Certificate of Secondary Education (Cambridge IGCSE)/Cambridge International Certificate of Education (Cambridge ICE)/Cambridge GCE Ordinary level (Cambridge O level) 47 Cambridge International Diploma in Business 48 European Baccalaureate (EB) 65 International Baccalaureate .

language and communication skills. The strategies you should provide for all children will also support children learning EAL: All children are entitled to equal access to the whole curriculum. Learning and using more than one language is an asset, and is a learning opportunity for both children and adults in the setting.

OCD in Children and Teens The information contained within this pack was correct at the time of sharing. We update this on a regular basis. If you notice any links are broken or information has changed please contact [email protected] and we will update the information. Further Family Information Services and Resource Packs are available through the Early Help website www .

City of Alexandria, Virginia Department of Planning and Zoning 301 King Street, Room 2100 Alexandria, VA 22314 Alexandria’s Racial and Ethnic Groups and Foreign-Born Population A Brief Look at Diversity

mathematics.” (Hiebert et al, 1997, p. 6) More than ever before, mathematics instruction is focused on helping students reason together, guiding students to discover patterns, make sense of mathematical concepts, and make connections between prior knowledge and new learning.

The Common Core State Standards for Mathematical Practice are expected to be integrated into every mathematics lesson for all students Grades K-12. Below are a few examples of how these Practices may be integrated into tasks that students complete. Standards for Mathematical Practice Explanations and Examples 1. Make sense of problems

THE TOBACCO INDUSTRY DOCUMENTS:WHAT THEY ARE, WHAT THEY TELL US, AND HOW TO SEARCH THEM 04 The WHO Tobacco Free Initiative would like to thank Dr Norbert Hirschhorn for the preparation of this document.

University Communications commits to the following goals as areas of shared priority and accountability. Four of the goals are adopted from “The Strategic Plan.” The final three goals are specific to our focused work in communications, content, marketing, reputation and brand stewardship. Over the next five years, our departmental units will

Cultivating Excellence in Knowledge, Honor and Respect Please take the time to read this and discuss with your child. We all share the significant responsibility in fostering all learning opportunities. By registering to become a Hua-Hsing Chinese School, student will acknowledge and agree to this Code of Conduct.

Cultivating Excellence 2017 ANNUAL REPORT. shaping the future OF MEDICAL CANNABIS We invite you to read about our journey, commitment, and business performance in our 2017 Annual Report. MESSAGE TO SHAREHOLDERS 5 MANAGEMENT TEAM 6 MANAGEMENT’S DISCUSSION 11 AND ANALYSIS.

wood property response at elevated temperature; and (3) further effort in reliability-based design procedures so that the safety of fire-exposed members and assemblies may be determined. Keywords: Structural design, structural members, timber/structural, wood, wood laminates, fire resistance, fire protection, structural analysis, connections .

Conspiracy Theories, Radicalisation and Digital Media 7 misinformation. 22 Moreover, there are other popular online platforms where conspiracy theories have been found to circulate extensively, such as the comments sections of major newspapers.23 Lastly, while conspiracy theories are partly a grassroots phenomenon, they are

A pre-disaster recovery plan, and the inclusive process used to develop it, establishes resilience through State-level leadership and structure, forms communication channels, and builds whole-community2 partnerships to support recovery efforts.