SS 02 52 68 Ljudklassning Av Utrymmen I Byggnader - Byggtjanst.se

4m ago
47 Views
1 Downloads
715.35 KB
6 Pages
Last View : 16d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Lucca Devoe
Transcription

SS 02 52 68Foto: IngemanssonLjudklassning av utrymmen i byggnaderSyftet med den nya standarden SS 02 52 68 är att komplettera BBR och möjliggöra kvalitetsdeklaration av olika lokaltyper med avseende på ljudmiljön, ljudklassning, samt att underlätta arbetet för projektörer av ljudklimat i lokaler. Standarden kan användas i exempelvis byggnadsprogram och beskrivningar.Leif Åkerlöf, Ingemansson Technology ABAllt kvalitetssäkringsarbete börjar med attfastlägga förutsättningar och mål för projektet.Boverkets Byggregler, BBR kan inte användassom bas för att fastställa en byggnads ljudmiljö utan för varje projekt måste en specificeradljudstandard tas fram enligt byggherrens önskemål. Detta arbete underlättas nu tack vareden nya svenska standarden SS 02 52 68 Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell.BakgrundI BBR 99 föreskrivs att:”Byggnader skall dimensioneras och utformas medhänsyn till förekommande bullerkällor och så attuppkomst och spridning av störande ljud begränsas”.De övergripande kraven på ljudmiljön iBBR 99 är således mycket hårda men kraven32uttryckta i siffervärden är begränsade och riskför stora tolkningstvister föreligger.Sifferkrav anges endast för bostäder samtför högsta ljudnivå från installationer i vårdlokaler, fritidshem, daghem o d och undervisningsrum i skolor. Så har varit fallet sedanSBN 80. Detta till trots har exempelvis mångakommuner ”köpt” skolor med ”ljudkrav enligtbyggnormen”.I den statliga utredningen ”Handlingsplanmot buller” – SOU 1993:65 föreslog professorKihlman en ljudklassning av byggnader och1994 gav Byggforsningsrådet ut ”Ljudguiden” som bland annat innehåller värden förljudklassning av bostäder och kontor. Senarehar vi fått en svensk standard för ljudklassning av bostäder SS 02 52 67 och nu har en nysvensk standard för ljudklassning av övrigalokaler, SS 02 52 68 publicerats. Tillkomstenav och smakprov på innehållet i denna standard belyses i denna artikel.AMA-nytt Hus 1/2001

Omfattning och syfteI SS 02 52 68 anges riktvärden för: Lägsta luftljudsisolering Högsta stegljudsnivå Rumsakustisk behandling Högsta ljudnivå från installationer Högsta ljudnivå från trafik.De utrymmen som omfattas av standarden är: Vårdlokaler Undervisningslokaler Dag- och fritidshem Kontor Hotell.Standardens syfte är att komplettera BBR ochmöjliggöra kvalitetsdeklaration av olika lokaltyper med avseende på ljudmiljön, ljudklassning, samt att underlätta arbetet för projektörer av ljudklimat i lokaler. Standardenkan användas i exempelvis byggnadsprogramoch beskrivningar.Standardens lokaltyper och kravvärden ärallmängiltiga och gör inte anspråk på att varaheltäckande. Kraven bör anpassas till aktuellverksamhet och aktuell byggnad. Värdena kananvändas vid upphandling av entreprenadermen kompletteringar kan behöva göras medförtydliganden av det som är speciellt för detaktuella projektet.För de olika lokaltyperna anges fyra ljudklasser, A, B, C och D. Klass A ger den bästastandarden. Klasserna kan översiktligt beskrivas på följande sätt: Ljudklass A ger mycket hög ljudstandard. Ljudklass B ger hög ljudstandard. Ljudklass C överensstämmer i de flesta fallmed praxis och i förekommande fall medäldre normkrav. Ljudklass D representerar låg ljudstandardoch är avsedd att tillämpas endast närljudklass C av olika skäl inte kan uppnås,exempelvis för vissa ombyggnadsprojekteller enkla, temporära utrymmen.För vissa typer av lokaler finns inte alltidmotiv för två högre ljudklasser. I standardenhar därför två klasser slagits samman,Ljudklass A/B respektive i några fallLjudklass B/C.StegljudsisoleringMålen för högsta stegljudsnivån anges i form avvägt stegljudsnivå, L’n,w enligt SS-EN ISO 717-2 iolika utrymmen i färdig byggnad. Se exempelsom visas i tabell 2.RumsakustikMålen för rumsakustiken anges i form av högsta värdet på efterklangstiden i oktavbanden250, 500, 1 000, 2 000 och 4 000 Hz. Vid 12 Hzfår efterklangstiden vara 20 % längre än angivna värden. Se exempel som visas i tabell 3.I en bilaga i standarden anges en metod föromräkning av efterklangstid till absorptionsmängd. En grov omräkning av efterklangstiden till absorptionsmängd redovisas i tabell 4.Här finns ett visst utrymme för diskussioner.Tabell 1. Exempel. Luftljudsisolering – KontorslokalerLägsta total luftljudsisolering mellan utrymmen, R’w (dB)Typ av utrymmeLjudklass A/BKontorsrummot korridorSamtalsrum, chefsrum, konferensrummot korridorWC/dusch, omklädningsrummot kontorsrummot WC/duschmot korridorVilrum, personalrummot korridorMellan olika hyresgäster1)Ljudklass CLjudklass 0444030–40–44För rum med glasade väggar 30 dB.Tabell 2. Exempel. Stegljudsnivå – HotellHögsta stegljudsnivå mellan olika utrymmen, L’n,w (dB)Typ av utrymmeLjudklass A/BLjudklass CLjudklass DI gästrumfrån trapphus, korridor606570från annat utrymme525660Tabell 3. Exempel. Rumsakustik – UndervisningslokalerExempelNågra exempel på de olika riktvärdena angeshär för de olika ljudfaktorerna och de olikabyggnadstyperna.LuftljudsisoleringMålen för lägsta luftljudsisoleringen anges iform av vägt reduktionstal, R w enligtSS-EN ISO 717-1 mellan utrymmen i färdigbyggnad. Se exempel som visas i tabell 1.AMA-nytt Hus 1/2001Längsta efterklangstid i olika utrymmen, (sekunder)Typ av utrymmeLjudklass ALjudklass B/CLjudklass ,80,41)0,41)Grupp- och konferensrum, bibliotek,lärarrum, personalrum, uppehållsrum,matsal, kök, diskrum0,50,60,8Korridor, omklädningsrum0,60,81,0Trapphus0,81,01,21)Måste specialstuderas med avseende på bland annat möblering och reflekterande ytor.33

Absorptionsmängden i ett utrymme definierassom minsta absorbentarea i relation till utrymmets takarea med absorbent av viss absorptionsklass enligt SS-EN ISO 11 654. I de flestafall kan en lägre absorbentklass användas omabsorbentarean ökas i erforderlig grad.Buller från installationerMålet för högsta ljudnivå från installationeranges i form av frekvensvägd ljudtrycksnivådB(A) respektive dB(C). Se exempel som visas itabell 5. Värdena avser den sammanlagdaljudnivån, ekvivalentnivån under den tid stör-Tabell 4. Exempel. Rumsakustik – Undervisningslokaler. Efterklangstiden omräknad till absorptionsmängdMinsta absorptionsmängd i olika utrymmen (Andel av takytan % / absorbentklass)Typ av utrymmeLjudklass ALjudklass B/CUndervisningsrum100 / B85 / BUndervisningslandskap100 / A100 / AGrupp- och konferensrum, bibliotek,lärarrum, personalrum, uppehållsrum,matsal, kök, diskrumLjudklass D100 /A85 / A55 / AKorridor, omklädningsrum85 / A55 / A40 / ATrapphus55 / B40 / B20 / BTabell 5. Exempel. Buller från installationer – VårdlokalerHögsta totala ljudnivå från samtliga installationer, dB(A) / dB(C)Ljudklass ALjudklass B/CLjudklass DHörselundersökningsrum18 / 3022 / 3526 / 35Undersökningsrum, vårdrum, jourrum26 / 4530 / 5030 / 50Operationssalar30 / 5035 / 5540 / 60Samtalsrum, konferensrum,kontorsrum, vilrum30 / 5035 / 5535 / 55Dagrum, personalrum, matsal,gymnastiksal, simhall, rörelseterapi35 / 5040 / 5545 / 60Korridor, trapphus, WC, dusch,omklädningsrum40 / 6045 / 6045 / –Kök, diskrum45 / 6050 / 6055 / –Utomhus gäller kravet högsta A-vägda ljudnivå 40 dB vid närliggande bostadshusoch utanför vårdrumsfönster respektive högst 50 dB utanför egna övriga fönster.Tabell 6. Exempel. Trafikbuller. Dag- och fritidshemHögsta ekvivalenta/maximala ljudnivå från trafik, dB(A)Typ av utrymmeInomhusRum avsett för vila, undervisningsrumLekrum, kontorsrum, personalrum,samtalsrumÖvriga utrymmenUtomhusPå lekytor1)Ljudklass ALjudklass B/CTrafikbullerMålet för högsta ljudnivå från trafik och andrakällor utanför byggnaden anges i form av frekvensvägd ljudtrycksnivå dB(A). Se exempelsom visas i tabell 6. Värdena avser medeldygnsekvivalentnivån respektive den maximala ljudnivån med tidsvägning F (Fast), medstängda fönster men med eventuella uteluftdon i öppet läge. För buller från mer sporadisktrafik som förekommer högst en gång per timme kan upp till 10 dB högre maximalnivå accepteras.55 / B100 / ATyp av utrymmeningen pågår från alla installationer som alstrar buller med lång varaktighet. För mer kortvarigt buller kan 5 dB högre total maximalljudnivå accepteras.Buller via bjälklag, väggar etc från aggregatrum skall dimensioneras för minst 8 dB lägreljudnivå än gällande totalkrav för respektiveutrymme.Ljudklass D26 / 4030 / 4530 / 5035 / 5040 / 5535 / 5040 / 5535 / 5545 / 6050 / –55 / –55 / –1)RekommendationerTrots att det nu finns en standard som angertre ljudklasser för en stor mängd lokaltypervarierar behovet av högre standard. Några rekommendationer för olika lokaltyper lämnasnedan.VårdlokalerFör vårdlokaler anges de tre klasserna A, B/Coch D. Det betyder att den ”normala” standarden B/C är god och motiven för en högre standard är inte så starka. Buller från installationer och trafik är viktiga faktorer för en godljudmiljö samt sekretessbehovet och den rumsakustiska behandlingen av väntrum i allmänhet samt undersökningsrum för barn.Exempel på ljudstandard för ett sjukhus iljudklass B/C ges i figur 1.Bristande ljudisolering hos dörrar är denvanligaste orsaken till låg ljudstandard i vårdbyggnader. Speciellt med dubbelflygliga dörrar är det svårt eller omöjligt att i praktikenuppnå högre ljudisolering än ca R w 30 dB.UndervisningslokalerFör undervisningslokaler anges de tre klasserna A, B/C och D. Det betyder att den ”normala” standarden B/C är god och motiven för enhögre standard är inte så starka. Rumsakustisk behandling samt buller från installationerär de viktigaste faktorerna för en god ljudmiljöi undervisningslokaler.Exempel på ljudstandard för en skola iljudklass B/C ges i figur 2.Bristande ljudabsorption i lärosalar, korridorer, matsalar och gymnastiksalar är denvanligaste orsaken till låg ljudstandard i skolor.Gäller minst halva lekytan34AMA-nytt Hus 1/2001

Ljudstandard SjukhusFigur 1. Exempel på ljudstandard för ett sjukhus i ljudklass B/C.Ljudstandard SkolaFigur 2. Exempel på ljudstandard för en skola i ljudklass B/C.AMA-nytt Hus 1/200135

Dag- och fritidshemFör dag- och fritidshem anges de tre klassernaA, B/C och D. Det betyder att den ”normala”standarden B/C är god och motiven för en högre standard är inte så starka. Rumsakustiskbehandling är den viktigaste faktorn för engod ljudmiljö i dag- och fritidshem.Exempel på ljudstandard för ett fritidshem iljudklass B/C ges i figur 3.Bristande ljudabsorption i t ex lekrum ärden vanligaste orsaken till låg ljudstandard idag- och fritidshem. Exempel finns att barnriskerar tinnitus på daghem om mängden ljudabsorbenter är för liten och antalet barn förstort i lokalerna.KontorFör kontor anges de tre klasserna A/B, C ochD. Det betyder att den ”normala” standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är mycket starka. Buller från installationer och trafik samt rumsakustisk behandling är viktiga faktorer för en god ljudmiljö i kontor.Exempel på ljudstandard för ett kontor i ljudklass A/B ges i figur 4.Bristande mängd ljudabsorbenter samt förtät möblering är vanliga orsaker till låg ljudstandard i kontor.HotellFör hotell anges de tre klasserna A/B, C och D.Det betyder att den ”normala” standarden Cär acceptabel men att motiven för en högrestandard är starka. Ljudklass C motsvarar detidigare normkraven för hotell, ljudklass A/Bmotsvarar kraven för moderna hotell med högstandard och ljudklass D kan användas videnklare hotell, vandrarhem eller motsvarande.Buller från installationer och trafik samtljudisoleringen mot korridor är viktiga faktorer för en god ljudmiljö i hotell.Exempel på ljudstandard för ett hotell iljudklass A/B ges i figur 5.Bristande ljudisolering hos dörrar mellangästrum och korridor samt hög stegljudsnivå ärvanliga orsaker till låg ljudstandard i hotell. Ljudstandard FritidshemFigur 3. Exempel på ljudstandard för ett fritidshem i ljudklass B/C.36AMA-nytt Hus 1/2001

Ljudstandard KontorFigur 4. Exempel på ljudstandard för ett kontor i ljudklass A/BFoto: IngemanssonLjudstandard HotellFigur 5. Exempel på ljudstandard för ett hotell iljudklass A/B.AMA-nytt Hus 1/200137

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

Related Documents:

Collectively make tawbah to Allāh S so that you may acquire falāḥ [of this world and the Hereafter]. (24:31) The one who repents also becomes the beloved of Allāh S, Âَْ Èِﺑاﻮَّﺘﻟاَّﺐُّ ßُِ çﻪَّٰﻠﻟانَّاِ Verily, Allāh S loves those who are most repenting. (2:22

anatomi tulang berdasarkan gambar berikut ini! Diaphysis: This is the long central shaft Epiphysis: Forms the larger rounded ends of long bones Metaphysis: Area betweent the diaphysis and epiphysis at both ends of the bone Epiphyseal Plates: Plates of cartilage, also known as growth plates which allow the long bones to grow in length during childhood. Once we stop growing, between 18 and 25 .

A maximum rotation of the pile head of 0.5 is usually demanded. Regarding axially loaded piles an important question is how the axial ultimate pile capacity can be predicted with sufficient accuracy. The ß-method commonly used in offshore design (e.g. API, 2000) is known to either over-or underestimate pile capacities, dependent on the boundary

pembudidayaan ikan air tawar, dipandang perlu meningkatkan Balai Budidaya Air Tawar menjadi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on .

Buku Panduan Praktek Profesi Keperawan Anak JK FK UB 7 d. Menggunakan hasil penelitian dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. 2. Unit Kompetensi a. Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan anak dengan berbagai tingkat usia dalam konteks keluarg b. Menggunakan ketrampilan interpersonal yang efektif .

During the BSc(Hons) Chemistry programme you will also develop transferable skills and be able to: Demonstrate communication skills, covering a range of communication media. Exhibit numeracy and computational skills, including ICT skills and information retrieval. Show evidence of interpersonal skills, relating to the ability to interact with other people and to engage in team-working. Display .

Classic by name, classic by nature – Altro Classic 25 was the first ever safety flooring. It has been tried and trusted for over 60 years, and its traditional, industrial look is still popular today. Altro Classic 25 provides lasting slip resistance, durability and abrasion resistance, making it ideal for use in heavy traffic areas – particularly in commercial kitchens. Altro Classic 25 is .

Ophthalmology Research. Am J O 2010. Wang and Attia. Study Designs in Epidemiology and Levels of Evidence. Am J O 2009 Statistical papers for general clinical research (relevant to clinical ophthalmology) Bland and Altman. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement, Lancet 1986.

31 For more details on Hermite Polynomials and their generator function, look on Cohen-Tannoudji. Online information from: Eric W. Weisstein. Hermite Polynomial. From MathWorld–A Wolfram Web Resource. 82. 9.1.4 Heisenberg picture We want now to study the time-evolution of the h.o. We first start with analyzing the evolution of the operators in

Course Director, TU Family Medicine Review Director Emeritus, Family Practice Residency Program, LG Health Clinical Professor, Department of Family and Community Medicine Lewis Katz School of Medicine at Temple University 1:05 p.m. PC1. Acute Perioperative Pain 1:45 p.m. PC2. Pain Therapy 2:25 p.m. PC3. Analgesic Medical Model 3:05 p.m. PC4.

Biology Standards of Learning STANDARD Correlation: Must address both the standards and the curriculum framework. Use page number and ATE for Annotated Teacher Edition or CT for Core Technology. (Identify no more than 8 correlations.) BIO.2 The student will investigate and understand that chemical and biochemical processes are essential for life.

Teaching LGBTQ-inclusive curriculum acknowledges the reality that many students come from LGBTQ-headed families, are being taught by LGBTQ-educators, and are, increasingly, identifying as LGBTQ themselves even in elementary school. LGBTQ students with inclusive curriculum have better academic and mental health outcomes, and are

2 y Linear Regression. Single step learning: w X†y (XtX) 1Xty Very efficient O(Nd2) exact algorithm. c AML Creator: MalikMagdon-Ismail LogisticRegressionand Gradient Descent: 2/23 Predictingaprobability

Monday, February 22 Reflection Read Psalm 51 again, either from this devotional or perhaps your personal Bible. Respond to the following question, allowing your notes to become part of your prayer time today. How would you pray this Psalm in your own words? Tuesday, February 23 Read the Psalm below, letting God’s Word to be part of your breath.

VA FileMan 22.2 Advanced User Manual ii January 2017 Revision History Date Revision Description Author 01/17/2017 1.4 Changes for patch DI*22.2*2.

The manual can help you become a better truck driver whether you are a novice or old hand and that will benefit both you and your company. Australian and overseas experience has shown that proper training of truck drivers significantly reduces vehicle maintenance costs (by almost half in some instances) and improves fuel economy.

matrices, culminating with matrix inverses and methods for solving linear equa-tions. Part III, on least squares, is the payo , at least in terms of the applications. We show how the simple and natural idea of approximately solving a set of over-determined equations, and a few extensions of this basic idea, can be used to solve

TKT: CLIL Part 1: Communication skills across the curriculum – Sample Task Page 6 of 6 For questions 1–6, look at the communication skills and the three possible reasons listed A, B and C. Choose the reason which matches the communication skill. Mark the correct letter (A, B or C) on your answer sheet. 1.

For more detailed explanations of English grammar and usage rules, you may want to buy—or borrow from the library—one or more of the following books: Action Grammar: Fast, No-Hassle Answers on Everyday Usage and Punctuation by Joanne Feierman (Fireside) The American Heritage Book of English Usage: A Prac-

6 a plain english handbook . Getting Started . Assemble the team or move ahead on your own . As with a lot of things in life, it’s the preparation that often determines the success or failure of an effort to write documents in plain English.