REZOS DE LOS 256 ODDUN DE IFA - Dominicci

1y ago
12 Views
2 Downloads
612.51 KB
396 Pages
Last View : 25d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Milo Davies
Transcription

REZOS DE LOS 256 ODDUN DE IFABABA EJIOGBEREZO: BABA EJIOGBE ALOKUYE IRE MOWADE ABATA BUTU AYEERU OSHE BANU OBARANIREGUN IRU OBATALA OGBONI ASIFAFUNGBOGBO ORUN GBOGBO LOWO ESHU OMA ATOTOLO OLE AFEKANADIFAFUN OBATALA OSHEREIGBO OBI ITANA AMBIAMA ITANAAMBIAMA EYELE MEDILOGUN ELEBO.SUYERE: ASHINIMA ASHINIMA IKU FURIBUYEMA""ARUN"""OFO"""EYO"""EGUO"""ONA"""ARAYE "AWO OSHEMINIE, OSHEMINMIE, .REZO: ORUNMILA NI ODI ELESE MESA, MONI ODI MESE ONI OKOMESE TIRE KO BAJA.REZO: BABA EJIOGBE ORUNMILA MIGBATI OLOGBA ASHE LAWO OLODUMARE ORUBO. OLORDUMARE MEWA FI ASHO FUN MIGBATI GBOGBO KIYEGBOGBO OTIGBA ASHE LOWO OLORDUMARE AWON NIWO TO- GBOGBO EYITI SHINSHE LATI IBA MOWA NI AMUPE ASHO.REZO: BABA EJIOGBE ONI WAYU OWO OBA OÑI ODE ADIFAFUN IFELOYA TINSHOMOBE GBOGBO KOEYEBO AGBOBOADIE LEBO, ONI LENOOWO BOYURINA ONA DAKE ADIFAFUN ORIBIDE, ADA, ARIDA, TUTUAGUTAN LEBO, OPOLOPO OWO ADASILA KOSILE,INSHERI LEBO.REZO: BABA EJIOGBE ALALOKUN MONI LEKUN OKO, AYA LALA OMODUABOSHUN OMO ONIKOSHE OISHE KAMU ILEKE OMO LERI ADIFAFUNALADESHE IMAPAPORO TIMBALORDI AGOGO.SUYERE: BABA EJIOGBE ORUNMILA NIODERE LEYERI ERAN"""""EKU"""""EYA"""""EPO"""""ADIE"""""EURE1

NIODRE LEYERI ASHANA IKU"""ARUN"""OFO"""EYO, ONA, OGU, ETC.REZO: BABA EJIOGBE ALALAKUN OBA ONI FAKUN BABA AUN BINIYAOKUN DABA ALALA BI OKU BABA OTOKO BABA ARARRORO ATONONISHE IFA BABA OFIDEYABA LODAFUN BARABAIREGUN.REZO: BABA EJIOGBE IBE ALAPILI YOKO DIDOBARABA ODDUN ONIRE DAFUN.REZO: ETA ONI BABALAWO LODAFUN ARDERE. AWOAUN META.BABALAWOARDERETELODAFUNORUBOREZO: ERIN ONO BABALAWO LODAFUN AREBE OKO AWO AREBEOKOKORUBO NI ARAYE AFIBORAN SHE UNYO. IFA ONI BABALAWO LODAFUNADFA ORUBO AUN MEFA. EYI ONO BABALAWO LOFAFUN BARABARIREGUNONI BABALAWO ONI BARABANIREGUN ORUBO AUN MESAN MEFAKI AYAOBANIRI KOBESA LASHARE.EWA ONI BABALAWO LODAFUNBARABANIREGUN AWO BARABANIREGUN ORUBO AUN MEWA LAWAGIRO ADOAWO LAWAGORI ILE AWO.REZO: BABA EJIOGBE ONI TEGUN ONI TOSAN ENLO SODE ONI YERIENLALO OFE OYE ODUWA TANI AUN SOYE KETEFA AYA TOYA TAMI OBAOPA OLOKUN KOTAKUN KITAKUN OMI GODO AWO APALOKUN BANILUBANLORUN GBOGBO LOWAYU PETUKIE SODE ALAGUEDE OMA ORIKUBABAWA.SUYERE: TINI YOBI ABE OBILENA ADAFUN GBOGBO TENUYENABANSHE-KE ASHOKO ODUFUO BEWA.2

OGBE YEKUNREZO: OGBE YEKU BABA OMOLU ABAKAKA BABA O AN ADIFAFUNAWANO IKIBE AKORA KEKE AWANO TIO PITO BIYE LEKEERANKO ANDOBELASHI GBOGBO ERANKO LORUBO KEKE MEDILOGUNERAN MALU, EKU, EYA, AWADO, OÑI, OPOLOPO OWO.SUYERE: EDAFON SHURO MI ORE, EDA EWE EDA EFUN AGAYU RAUNOSOMOBO MOBO SODOROMI YARE IYA LODE ABA.REZO: OGBE YEKUN NI BABA OMILU AGBA OLOYA NIRO DEMU,AGOGO NLA SHENU GBAGBA LONI NI PARIKOKO OTENU DUNDUNNI PARASIDI OTENU BATA JAD YEKUN ADIFAFUN OZAIN LODAFUNORUNMILA KAFEREFUN OJUANI MEYI.REZO: AKUENO OLORI ASHUBO AWO KAKA ADO ADIFAFUN ORIKAFEREFUN ORUNMILA.REZO: OGBE YEKUN KUKUTU ADIFAFUN GUONITI AFITI BIYE LOGBUORUNGAN.REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU ABAKAKA BARA ADAN ADIFAFUN KENEUN TIO PIO BIYE LOKE ERANKO ALUBODE LANSHI LORUBO.REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU BABA ADIFAFUN SHORO KOKOEPASIDA IKIBO OKARA KOKO ROKO OKO KOBERU OGBE.REZO: OGBE YEKUN OMOLU OBA KAKA EDAN ADIFAFUN YEBEKA OKAAPEINDA IKIBO OSHOSI KAKARAKA OKO KOBORUN OGBE LOLA OGBETEKE OUN KOYE KOBIN ADIFAFUN KENKUN TIO PIO EYELE LOWOERANKO OLUBEBE GBOGBO ERANKO ETU LORUBO.REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU BABA ADIFAFUN SHERE KEKEEPISANDA IKIBO SHERU KEKE OKO KOBORU OGBE YEKU LO TOKE OUNKOSHE KOTIN ADIFAFUN OWUNKO ITA FIRE IYE REWE OLUBAMBATOLI LEBO ETU KORUBO MEDILOGUN ERAN MALU, OÑI MEDILOGUN OWOELEBO.REZO: OGBE YEKUN NI BABA OMULO AGBA OLOYA NIRO DEMU, AGOGONLA SHENU GBAGBA LONI NI PARIKOKO OTENU DUN DUN NA LORINI PARA OTENU BATA JAD OGBA YEKUN ADIFAFUN OZAIN, LODAFUNORUNMILA. OJUANI MEYI.REZO: KUKUTO KUKO ADIFAFUN GUONITI AFITI BIYE LOUGBU ORUNGO.3

OGBE IWORIREZO: OGBE WEÑE MAFEREFUN OBATALA, OBATALA ALEYO UMBO INEDIIRE UMBOOMOFA EBE BODA KIMI IDERELE ADIFAFUNASHEGUIDA ORUNMILA ADSHEKUE KII EYELE, AIKORDIE, EKU,EYA, EPO, AWADO, OPOLOPO OWO.SUYERE: MOÑU EKUE, MOÑU EKUE MOSARAO, OPOLO YAMI OPOLO YUMIMOÑU EKUE MOSARAO.REZO: LERIKAN ADIFAFUN AWO SARAKO BABA WELE AWO ABANITA AYEOBA ORUNMILA KOLADE OBE KAILEBO LEBO OGBE WEÑE SARAKO LAYE.REZO: OGBE WEÑE DOGUO ADAFA OMI BABALAWO ERA OLONA EWE AYAAYALORUN EWE EBOKARA OMI SIBA AKORDIE, EYELE, ETU.REZO: OGBE WEÑE KAFEREFUN SHANGO, OBATALA ALEYO UMBO IREUMBO OMOFA UMBO, ALAFIA MANI LELU TOFE ORUNMILA AYEORUNMILA FOMBO INTORI EURE ASHO ARA OJIBARA OMI OLE LUAYUOLUO ENCO UMBO LEÑO KOKOTO NILARA KOFEREBO EKUEYA, OPOLOPO OWO.REZO: OGBE IWERI IFANI GUENI GUENI GUATO ORUNMILA LODAFUNALEYO LODAFUN SHANGO SHAQUITI NERBO OLUO ORA ADIFAFUNORUNMILA ILE OLOKUN EURE LEBO SHAQUITI LEBO OLUO ARUNADIFAFUN OSHORI QUINSHO LORO LORO LERI ORDA AKUKO LEBOKAREFUN OLOKUN, YALODE OBINI ORUNMILA QUINSHE ELEBOADIFAFUN ABA LO OLEBO EKU, EYA, AYA, KONO ELEDE IKON KONIAYA OGRIAN TANKATE IYALE LO DRIAN OLO DE OGRION EBITIPANY AWO EMBEPAYA GRIO OBINI BORIO.REZO: OGBE WEÑE SILEDEO AWO SHOGOIKO AWO BABA SHERE.SUYERE PARA DAR CANDELA A ELEGBA:-------------------------------MALANGE IKU INAFE MALANGE IKU MALANGE IKU INAFE MALANGE IKU.SUYERE PARA OBATALA:------------------ORISHA OBATALA BABAE PRISHA OSHANIA BABA EE.REZO: LERIKAN ADIFAFUN AWO SARAKO BABA WELE AWO ABANIA AYEBABA ORUNMILA KOLADE OGBE KAILEBO LEBO OGBE WEÑE SARAKOLAYE.REZO: ADIFAFUN OLOFIN OLOTORUN OMO AYE EGUGUN ORUN OKUARIBO4

ADAKE DAYE BABARIWO AWO OMITUNTUN AYEKALE ARUN SHE A BANIOFINTO OMO KEKE OBINI AYE LODAFUN ORUNMILA ABEBA-DAWINOIDELE OMO OLOFIN.OGBE ODI5

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE IYA LAMU BOROTITI OLITONOMO ABAN SHARAELA ADIFAFUN UNBATI ORUNMILA.SUYERE: OGBE DI KAKA, OGE DI LELE, OGBE DI LELE, OGBE DIKAKA.REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE OGBE DI ASUSE AFEFE AYERIOTA EYYE IYA LOMI BOROTITI IYA LAMEBERE TITI ADIFAFUNSHENIBUE BA UNLO EGUNGUN LANSHE.REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADIFAFUN BOROTITI IYA LOMIOLI OTORONSHELA WARA ELEBO.REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADA SHASHA OSIKO OBANAADIFAFUN OSHUN ATI OGGUN TINSHE KOMADIE EYELE MARUN ELEBO.REZO: OGBE DI IFA NI ORISHA ADIFAFUN MOKOLU AWO BAROSIABOROKATON JORO JORO EGGUN NILE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUNORISHA ELEGBA.REZO: ORISHAOKO ABURE NI SHANGO ARO LESE KAN ATI OLOFINUNLO SHON SHON OGGUN ORISHAOKO AFEFE IKU AROKO UNYEN SHANGOARA UMBO NI SHANGO TIYA ONI YEMEYA OKU OKO KAFEREFUN OSHUNOMI DUN DUN SHIRI LODAFUN ORUNMILA.REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE, DEDELA BORU, DEDELA BOYE,DEDELA BORU.REZO: OGBE DI KAKA DI ADIFAYOKO BARABANIREGUN ADIFAFUNOSHUN ADIFAFUN OGGUN OBINI OGBE SA YEYE MATERO AFEFE LOSALU OBOLODE AWOLODA LO IKIN.ESTE ES EL REZO PARA DESPERTARA ORUNMILA.SUYERE: OGBE DI KAKA, OGBE DI LELE. OGBE DI LELE OGBE DIKAKA.SUYERE: OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA.REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADIFAYOKE BARABANIREGUNADIFAFUN OSHUN, ADIFAFUN OGGUN OBINI OGBE SA YEYE MATEOAFEFE LO SALU OBOLODE AWALODA LO IKIN.REZO: OGBE DI OZAIN LEDO IBO IGBE AWO OGBE DI KAKA KUKU6

DIGAGA YAYEMUGAGA EYA AWO IYA IGAGAON IKUYA ELE ADAWO OGBEDI KAKA OGBE DI LELE OBORI ATAYE IYA GOBAMIABOROTITIADIFAFUN ELUTENSHA MILA UOMA ABAN SHORUTAN UNKO WARANLALODAFUN OSHUN LODAFUN IYA ADIFAFUN ORUNMILA.REZO: IFA NI ORISHA ADIFAFUN MOKELU AWO BOROKOTON KUTUNEGGUN NILE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ORISHA ELEGBA.REZO: ORISHAOKO ABURE NI SHANGO ARE LESE KAN ATI OLUFINAUNLO SHONSHON OGGUN ORISHAOKO AFEFE IKU UNRYN SHANGOARA UMBO NI SHANGO TIYA TIYA ONI YEMAYA OKU KEFEREFUNOSHUN OMI DUN DUN ASHIRI LODAFUN ORUNMILA.SUYERE: OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA.OGBE IROSO7

REZO: OGBE ROSO UNTELE ASHE EBBO ASHE TO ARIKU BABAWAORUNMILA AKUALOSIÑA AKUA EBBO RERA ORUNMILA ISOTA OGBE ROSOUNTELE ASHE ATIE DEKU ATIE, ATIE DEYA DEYA ATIE, ATIE AKUKOATIE, ATIE ADIE ATIE, ATIE ASHE ASHE ADIE.SUYERE: OGBE ROSO UNTELE, ATIE KUN ATIE JAORUNMILA HURUN HURUN MOLE PINHURUN MOLE PIN HURUN.BOBO BO MIERAN BOBO BO MI EJE.REZO: OGBE ROSO UNTELE ENABORO ADIFAFUN EBBO TINIBELE ELOSOARUN ABO ELEBO.REZO: OGBE ROSO ADIFAFUN OKURIN ODE, OPIPO OBIRIN OROINDOKO OFIKALE PECULO OPOLOPO OKUNI.REZO: OGBE ROSO ADIFAFUN AYAN ASHE LODUN ASHOKO SHOBOAJOGUN LEFA ANAYO ADEDI NILE LODAFUN OLODO.REZO: OGBE ROSO MONI OSHA AHEREBO MONI OSHA AHEREBO MONIOSHA ADASHELE.REZO: OGBE ROSO KORO AWO OKO ALIA AWO ILE OLOFUN ADIFAFUNAGUNDARE ADIFAFUN SHEKORDA.SUYERE: MONI OSHA SESEREBO, MONI OSHA SESEREBO, MONI OLOFUNORISHA MONI OSHA SESEREBO.SUYERE: OGBE ROSO UNTELE, ATIE KUN, ATIE JA, ORUNMILA RURUNRURUN, MOLPIN, RURUN MOLE PIN RURUN. BOBO MI ERAN BOBO BOMI EJE.REZO: OGBA ROSO UNTELE ISHIN AWO ORISHOIPKUO OKUN ISHI NIIWIN ORISHA ABANIDIYE AFI YEBA EGOWORO ESAYO OLORUNNI ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN SHANGO, ATI EGGUN.REZO: OFA ERI OBA ASHESHE NI ORUN AGBO NAWO OSA OBASHO ERIPERI AWO ODA IYE BU ADIFAFUN OLOFIN TINSHE OKO ABUTUN WONIGUI OLOLE LEJUN PARUGO KI AYEBE WUNDIA IFA MABA EKUKIGBOGBO ISHE ATI WAHALA ELERI LEYI OBINI NOGBA BO IGUIRIPADUNKO LEBO ADA LEFE GARUBO KELOPO AYA KOIGBA EDEODOLOPO KOSI MOPE NOJO MASAN NI AWO IRUN OMOTE ATI AWONEGGUN NITU URUMBO WARIVE IGBA BU OMI OMI OKAN NIMU AWONDIGUN WOYITI EGGUN MOSI OMU OMITI OSI NIBE IBANI POLU TITI8

GBOGBO IGBA OMOAGBA BEYIN BOREBIBIN NIGBA OMO BIRIN OMIFUN EGGUN OBAKAFEREFUN ORUNMILA.1ER. SUYERE: OGBATUN OMAKA ODARA INSHE OMU LODE IGBA FIGBAISHE KOMI ASHE OMOLODE ASHE OMOLODE.2DO. SUYERE: (PARA DARLE AGUA A EGGUN). OBA FI OMO ISHE OMIKOBI OSHE OMOLODE ASHE OMOLODE.3ER. SUYERE: (PARA DESPEDIR A EGGUN). OYILE IGBE EMO NIJEIJE ORAGUN.REZO: OGBE ROSO AFIDI KUE OSORIBENLEKUI OLELE OLELE BABABIALE OMO OBA LELE OLELE BABA BIALE OMO OBA LALAOLELE OKUA SURE OLELE LAKUA ODA AUN ANIYA BAYAKUNLOSILE ELELE SILE ELELE AUN MAFUFU KETE AUN MALAKUIOROBO.REZO: OGBE ROSO, ADIKANKUN, OBININ, OSHISHA UMBO, ALEODARA, ORUNMILA PELURE, OYA ATI, OSHUN OBIRIN. ODARALODAFUN OLOFIN.9

OGBE OJUANIREZO: OGBE WALW ADIFAFUN ADIE YARAKO UNBOWA SILE EÑI ADIE,EKUEKUEYE NI OMO KEKERE ADIRE OROMODIO FUN FUN ARERE LAWAADIE ERE TASHE ADIE. ADIE WIWO NI OKU LERI ADIFAFUNOGBE WALE KETE WALERI ADIFAIA NI ASIWERE LODAFUN ELEGBA.SUYERE: ALA OLE OMO MAYO, MADE ISERE NI MAYO.REZO: OGBE WALE OGBE WANIKU OGBE WALE KETO WALE WA NILE ONIBABALAWO ADIFAKOKO KANFUN ORUNMILA OBARABANIREGUNORUNBO GBOGBO TENUYEN ADIE MEYI, AIKORDIE, EKO, EYA, EPO,AWADO, OPOLOPO OWO.REZO: OGBE WALE ITE ADIFAFUN AGUTAN ADIE LEBO, AIKORDIELEBO GBOGBO YEKU, OBETA OWO, EKU, EYA, OPO, AWADO, EYA TUTUFIFESHU, ORUNMILA LORUGBO.REZO: OGBE WANIMU OWUNKO KARIRA ABIMIKU ABERIN OUNKO OKOIFA MORA IFA RAKANSE EMU AJUAN IDI LUARO KOTOWO ADIFAFUNEKUTE.REZO: OGBE WANIMU AGO EÑI IBOBORU KO OKUNI PAWO AYAWALA OTOAYAMAWALA OSI MOKUNLE MOKUNLE WALE KETO WALE TO OUNBELONA OTO ETA. ALA OLE OMO MAYE ISERE MI MAYE.AKERE KENKON GBOGBO NISHE OLEDE ATANIGBE ATAMIDA FEKOGBOGBO KOGBO.REZO: OGBE WALE KOTOWALE EKINI ENJE AYA OFO ISESHENI ARUNINU AWO ADOFA LOBO KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN AYA.REZO: OGBE WALE AMEGO AMONA OREGUN, ELEDA NI AWO OGBE WALEBABARE NI IFA BABARE NI BURUKU, OFONA ILE OGBE WALE, IBETILESE IGI, OPARALDO OYALORI AWO. KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUNIBEYIS.REZO: OGBE WALE ELEGBA META, ESHU LAREYE, ALAWANA, EKUTEOKOLEGBANA, AWADO KUKUNDUKUN MARIBO OGU ABITI ABURE MEYI.REZO: OGBE WALE AGO ENI IBEBORU KE OKUNI PAWO AYAWALA OTOAYAMAWALA OSI MOKUNLE MOKUNLE WALE KOTOWALE TO UN BELONA TOTO.REZO: OGBE WALE IWAKUMA IR IKUNI OMO LODE OSHA AGUANA ORITOMI AYA IFA UNLE OGBE ILEKUNA ABALIKA OZAIN AGBA BURUOLOKUE BABA OMI TIYA OMO AKEKE OYOKUN OMO OBO IYA IYAO IYA10

OREKUN EYO MEYI OTA SHE OYANLO MOBI OBIA OMO AYAMI ORGUNOMO MIKABAMI TEFA OKOKAN OYO YEGUERE BURE ADIFAFUN KOLOKO IFA BIRE BERE OLONSHE ABANI TEFA ASHOMA DUN DUN AWOORI OBE OFO BOGANI OSHAWANI IFA LODAFUN OLOFIN.SUYERE: ALO ALO OMO MAYE, MADE ISERE NI MAYO.SUYERE: ARERE KE KEN BOBONISHE, OLODO ATANIBO ATIMIDAFOKE GBOGBO KO GBO.REZO: ELEGBA META, ESHU LAROYE, ALAGWANA, EKUTE, OKELAGBANAAWADO, KUKUNDUKUN ISHUGARA MANIGBE OGU ABITI ABUREMEYI, LODAFUN ORUNMILA.REZO: OGBE WARINU, OWUNKO KO RI BA ABIMEKU, AYA, ABERIN,OWUNKO SHE INFANORA INFARAKAN SA EMU, AJUU. IDI LAROYOTOGUO, ADIFAFUN EKUTE.REZO: OGBE WALE KETE KETE WENDE GBOGBO FEREKUN KOKO ATEFAIBIGAN LOLOEMI NERE LODAFUN OSHANLA OPOLOPO OWO BURAKATAAGOGO FUN FUN, KAFEREFUN ELEGBA, OSHUN.REZO: ADIFAFUN OBATALA ONA SUARE OGBE WALE INLE INLE EYITEAKEKE MARUN OMOKORIN KEKE IBINU TOKU LERI OMODE OGBE WALEINLE, MARUN OMO. IKA ATAPAKO, IFA BELA OBA ARUN ASHO MONGBEOMO DINRIN LODAFUN AMONA ORE.REZO: ADIFAFUN ADIE YORAKE UMBO WASILE EÑI ADIE KUEKUEYE NIOMO KEKERE ADIRE ORODIE FUN FUN KO MO ARARE ADIE ORE TASHEADIE WIWE NI OKU ORO LERI ADIFAFUN OGBE WALE KOTOADIFAFUN ADIE NI ASIWERO LODAFUN ELEGBA.11

OGBE BARAREZO: OGBE BARA BI BARA TEREE ADIFAFUN SESE BI ABERE BABATERERE ADIFAFUN SHANGO BI ABERE BABA TERERE ALORDOFUNOLOFIN BABA YEKU KOLADEE EYO UNLO AGUERE NI ORUNMILA TOIBAN ESHU BI BABA TERE ADIFAFUN OLOFIN.SUYERE: ISHONSHON ABE ISHONSHON ABE ODARA KOLORI EYOISHONSHON ABEREZO: OGBE BARA TEMU TEMU PILO ADIFAFUN OLOKUN NI EJETIOFIN OKUN OJENSHO IRAJON EWE NWENI KI ORUBO KEREUBEYIOBI OMO SHAGBONKI AWO OMOBE MABA MABA ARA SHE OTANIKI ORUBO, EURE DUN DUN LEBO ASHO ITELERI LEBO AKUKOMETA LEBO EYILEGUN OWO LEBO KERUN, AKUKO META LEBOOMIKI ENSHABI OMO MOGBATI OMABI OBI SENIN OSIBI AFON.REZO: OGBE BARA ORIKOYE AWO AGUARO OMO SHABI OBARALABALA OGBE BARA ONIKOYE AWO KOKEREY TORI SHEGUA EGGUN BORUNOBA AWO LORUN BABA TOBI SHANGO UN SORO OGBE BARA ORI-KOYEAWO OYORUNLEWA BAGUN IFA OYORUNLEWA OLOFIN KOROÑIRE OYUTISHE ELEGBA ORIYOKE AWO AGBANI SHANGO OBARA-LA BAYABIFA.REZO: OGBE BARA ADIFAFUN OBATALA ORIKOSUN ORE OBORISA EYELEETU ELEGBA OGGUN OSHOSIS EKINI ORISHA FUN FUN BABAKAFEREFUN OLUFON.SUYERE: ISHONSHEN ABO ISHONSHEN ABO, ODARA KOLORI EYOISHONSHEN ABO.SUYERE DE EGGUN: MOLERE IKU OBARA BARA MELAYE EGGUN IKU OBAMOLAYE IKU SHANGO MOLAYE EGGUN.SUYERE DEL OPARALDO: SARAYEYE EGGUN BOLEKUN LOWA. EGGUNMAWA MORIYEYE BELEKUN OLONA EGGUN IKU SARAYEYESUYERE PARA EBBO MISI Y BAWE LERI: SHOKUIN KUEKUE EWE MOFIYANLAO. SHANGO MOFI YANLAO LORI MOI LANYAO.SUYERE: ALAMANA FUNI LALA MOSUKO, ALAMANA FUNI LALA MOSUKO.SUYERE: ALAGUANA FUMI LOLA MUSOKO.REZO: EYELE ADIFAFUN EYELE LORDAFUN OLOFIN MAFEREFUN ELEGBAKE KONUYA GBOGBO OFO LOKO ISHU.12

REZO: LEKE LEKE LEKEBE AWO AWERE ANILERE BIYE ABRUN MOFUEOYE KUANKUAN LIMIDIO LU ALOMOYE ABERUN FUO EMAWODRUN MAKUOEIYE ABORUN AKODE LODAFUN ORUNMILA APARO ALEBO.REZO: BABA TIRIBU ABIRI BABA BALAYA BISHIKO OU ADIFAFUNSESE MERAN EYELE LEBO AYAPA AKUKO LEBO KAFEREFUN SHANGO.REZO: OGBE BARA TIELOGAN LEKUN IFASHO BOFO OJUN MIOUNADIFA-FUN ORUNMILA TIONLE SIAPA OKUN ILAJE ESA MIIWORAN NIBITE EJAGO INSHE GBOGBO LEJU EMI NIWON NIKI ERULEBO EYA LOBO EYO ERE LOBO EYELE FUN FUN MERIN LOBO MEYOLAOWO LOBO. AYI EMU OWO BA ELA OFUNLO AYIOLE PELU IME OSHODIE AYIGBA EYELE EKUN AYIOFI SINGBERE OYEKU OYO SIERI.IFA NI ONIRE LEJIN ADIFAFUN ORO OKAN ENIYE LOWO PIPETIBE BENITO RETOBI IGE BA EWE OKUN OSI WO EWE SHUGBONATIWO OWO MASHERE.REZO: OGBE BARA IKOYO LODAFUN ORIKA MOGAN ODA NILE EGGUNLORUBO AKUKO LEBO BATE AYA ESHU ETA META AKUKO ELEBO OGGUNLORUBO ELEBO ESHU FORUN ORUNMILA UNLO ILE IFE INLE OGGUNLODAFUN ELEGBA.REZO: AGBA DIGBO OLEWO LAKU ERU MEDI OSIRIKIKI BAJE KONOKARAN OMO ANABI KOSHEMIBI TANYI KOBO TOKOSO KOLEBO OJUMOKOLA GERI ODUDUWA ALAWANA ENI ETI EGUNGUN ALALA SHENA APAMATA OPE LERI MARIWO ORUNMILA AFURI BI OYE ADABIBARELODAFUN EGGUN MEYI NI ODARA.SUYERE: ALAWANA FUMI LALA MUSOKO.SUYERE: EMI OBA OMOLOYUMI EMI OBA OMOLOYUMI AKORIKOBAOMOLOYUMI EMI OBA OMOLOYUMI.13

OGBE KANAREZO: OGBE KANA LODAFUN OBATALA ATI SHANGO NI MOTI EWEFAOMODE KOBO ORI OUYEN IYARE ATI BABARE. SHANGO IYEDEBIRINIWA MOFA ADA ELEBO.SUYERE: OGOMOLOSHE BIRERE IRU LODAFUN MAYAWAL.REZO: OGBA KANA LODAFUN OBATALA ODAFUN SHANGO NI MOTIALAMO-NI ALAKOSI MONI YEUN EGGUN BABARE ORUNMILA LERUGBO.REZO: OGBE KIKANA KOMASE ADIFAFUN OGGUN.REZO: ERI KIPE DI ERIKIKAN ELUYU KIPE DI ELUYU EKUN ODEIGBANGBA KIPE DI ODE OMODE ILAUN ADIFAFUN OMO.REZO: OGBE KANA AWO NI BEBE NI LORUN AWO NI BONI BOSHE ABELEKUN LORUN INLE GANGA NI LODE ASAMI LAYE INLE BORELO ENIOTOTOMI ILO NI SHANGO OMO AWO MONI BOSHEOLORUN SHANGO OGBEKANA OLORUN KOLOYE SHANGO ODARA.REZO: EKIKUN KIPO DIN EKIKUN ERIN ABATA KIPE DI ABATA EFONORERE KIPE OMO ILAUN AWEN ADIFAFUN AWO NI MORE AGBADA NIEJITEBON SI ORUN NI OFUN SHUGBON OLORUNSUYERE: OGOLOSHE BIRERE IRU LOFUN KAYAWALE.SUYERE: KUDU AKOGBA, EKO, LAYE KOTO ONIKO.SUYERE: OSARA MA KOME BEO.REZO: OGBE KANA AWO NI BOBE NI LORUN AWO NI MONI BOSHE ABELEKUN LORUN INLE GANGA NI LODE ASANI LAYE INLE BORELE ENIOTOTOMI TO NI SHANGO OMO AWO MONI BOSHE LORUN SHANGOOGBE KANA OLORUN KOYELE SHANGO ODARA.REZO PARA DARLE EL EYA TUTU Y KLA LERI JUNTO CON SHANGO:ZALARA OREO NI IFA AWO MONI BOSHE EBEYENI IFA KORI BO WO AYEORI LORUN AGBA NI SHANGO AWO MONI BOSHE ARAGBA NI OBANILORUN ODUA ORUNMILA AWO IFA MOYARE ODARA, IFA SHANGO AGUANILORUN.SUYERE DEL EYE EN LA LERI:"EYE EYENI YERE ARAGBA FELEGUEGUE FELEGUEGUE AGBA OEREO."14

REZO: ERIN LAFIAKU ORO LEGEN LABAOWO OROLOWUOKO OROTIOSHEGI ERIN ABIKUNLO OYEKU OLOFIN ERIN PEREBI AJANAKUTINE-LUIKARA ONI MOWA ERIN OKE MOFOYU LABUTA LABUTA BI OLOWU KUDU AKOGBA OKE ERI SOFOBU LABATA BI OLUWO KUDUAKOGBA OKE ERIN OTOKU AJANAKU KOTO SILE ADE ERIN LARIERIN KOLARUN ADIFAFUN ERIN OKO LAYE KOTE NIKO LOJOMOELOJIN GBRO AFI ORI KUNLO FOKO LODAFUN ORUNMILA.SUYERE: KUDU AKOGBA EKE, LAYE KOTE ONIKO.15

OGBE OGUNDAREZO: OGBE YONO OBOSORBO OBOKONO ADIFAFUN SHONA.SUYERE: ATIPONLA IFA BORU, ATIPONLA IFA BORU.IFA OWE, IFA OMA, IFA IRE.ATIPONLA IFA BORU.SUYERE:IYO MALERO IYO MALERO AJALA IYO MALERO.(PARA LA SAL).EPO MALERO EPO MALERO AJALA EPO MALERO.(PARA LA MANTECA DE COROJO).ORI NALERO ORI MALERO AJALA ORI MALERO.(PARA LA MANTECA DE CACAO).EFUN MALERO EFUN MALERO AJALA EFUN MALERO.(PARA LA CASCARILLA).REZO: OGBE YONO AYE ADE MOWAYE EREÑI LAYE ADIFAFUN ODUDUWAWANEMI OFA OWAYE ODUDUWA IKU SEGUERE, ARUN SEGUERE, OFESEGUERE,EYE SEGUERE, OGU SEGUERE, EYU ARAYE SEGUERE ELEMUSEGUERE.REZO: ADDE YENI MOWA YENI EWE YENI ADOPE MI LADDE OLUWOPOPO IRE ARIKU, IRA OMO, IRE OMA, IRE OWO, IRE ASHEGUN OTA.REZO: OGBE YONO, EBOMISI OBASALE OBIMISI NI AGBENIYA ADIFAFUN OTAPOKON UMBATI ORUBO OMODE.REZO: OGBE YONO YONO OKUYEYE, OKUKUYERU ADIFAFUN ORUNMILAOBINI.REZO: OGBE YONO IFA OLANLA OBA BINI OBALOLO.REZO: OGBE YONO KIRIPUEKE AKITIPOKE KUKUTEKU LODAFUN ABUANABUAN LORUBE.REZO: OGBE YONO PANRERE OFONAMI FONAKITI ADIFAFUN SIEGUIADOEBUESAN KARASHETE.SUYERE: SEDEME DE KAE KENEDEME MADO KAE SHEGUERE NIWA KAOBODEME KAE MADO KE.SUYERE: YAE YAE MASHE YAE YAE PAE TAKUARA MAYAKUA KERE YAEYAE.SUYERE: BONAN SEBERE IKU, IKU SEBERE, ARUN SEBERE, OFOSEBERE.16

SUYERE: SHEBERE OKUN ABO EKUN, SHEBERE OKUN ABO EKUN.REZO: OGBE YONO KUKUNDUKU LAYANI LEKE BEBELEKE ILEKE YOSHEOSHA AUN BABALAWO ADIFAFUN YOKAN ONIFA EGUI MAYO OLOWONOAYO ELEGBA GBOGBO YEYE OTONIFA IDA ILU GBOGBO INSHEGUIAGGUN LOYENI AGGUN.GBOGBO OSHE ILEKE LABO ABAYEIFA OMOLOYO ILEKE AGGUNOBONLAYA OYU ARINLA BEBE ILEKE IÑAFA FOROLOYU, IÑAFAKOFERU BOYU FURAWA OTONIBOSHE ERE IKUTASHE NARA NARAJUN ADIFAFUN.OLUYEBE OBI ORUN AWO OBI INAAWO OLUYEBE LOBI IKU JUNAWO OLUYEBE LOBI ARON JUNAWO OLUYEBE LOBI EYO JUNAWO OLUYEBE LOBI OFO JUNOKOLOYO YEYE ENIFA ILOKE LOYEYE AWO ILEKE, BEBE ORUNMILAANIFEKUN GBOGBO OSHA WA GBOGBO OSHA ANU ADIFAFUN ORUNMILA.LE REZO A EGGUN ASI:INALE EGGUN KUELE, AWO BELELO IÑAFA KUELE ORUN OTONIBOSHE.SUYERE: SHEBERE BOKOMO ABE IKUSHEBERE BOKOMO SOKUREZO: BITI EBOKO NIYEDI CUCO ADIFAFUN ORISHAOKO OMO OGGUNADIFAFUN ORILOMORE OMO YO ORUN ADIFAFUN OFUWAPO TINSHOMOORUNMILA HIJO TIWO LERE OLODUMARE LORE YERIN AWO MEMOTATODARUKO WONYI OKENIWO NIGRATODOJE KAN NIWORA OHIMOKERE KAWO OLESILE AYE WONIBI AWO BADE LE AYE BOYAIBALOSAN AWO JU ORUN NA LO AGBALAGBA SUJUWO WONNILATIKOKO LOBI ODO AJACA LOTI IKUIN NIBO EWE KANANIEKILATI SA MEBANLO ILE AJACA NIKI OMA LO SARATA BABARILONA NIKI WON OTOKON SEDA OSALAIYE ODILA AJACA AJAMOTOMON OSEI BIWON BARINDE NIWE BABE IBIKAN, BOTIWO OPOTUNSURUN OGBE YONO NI WORI NIGBATI AWO BABALAWO ILE ORUNMILA AWOIFA NA OSUN KOMONA SHERENIKUIN KEKE MINIBE OMIBOPI A KOKOAJALA LEMERE KUILE AJACA JIRASI JEN MIMON BABIN KURELODARE NIBA TI WUN DELE AJACA JIRASI WUN OBANILE AJACABADUKUE KURO LODARE NIBA TI WUN DELE AJACA JIRASI IWUNOBANILE AJACA BADUKUE LOWO OTUWARE AJACA NI ORI EYENIDAYORE NI ORI TODELEAYE KODARA KUERI.17

REZO: OGBE YONO OBO NILO OSABO OGBE YONO OBO NILO SABEABONI LARA AGUO FECHE IRE BOBO LERI OMO LARA YIRE AGUOIFA UNLO YEBA YENILARA LAYO BOBO NI YERE OBARA DADA IFALADE TINCHE ME AGUO NI LARA OGBE YONO OBAKI OBO IFALAYE NIFA OMO LALA NIFA OGBE YONO IFA NIYA LE ASHEKUNOTA IFA OMO LADE KEFEREFUN ORUNMILA IFA KAFEREFUN OBATALA KAFEREFUN OGGUN IFA KAFEREFUN SHANGO.18

OGBE OSAREZO: OGBE SA YEYEMATERO AFEFE SALU AYE, AFETE SALU OLORUNADIFAFUN EWE BANA AWAYANI ABO, AWAYENI ORUNMILA AFEFE LONASHANGO ADIFAFUN EWE BANA. OGBE SA ADIFAFUN ORUNMILAISHONSHON NABE GBOGBO SIYE INLEOBA OLOFIN ARUYE KAFEREFUNBARAPETU LODAFUN OZAIN ERU WAMALE WAMALE ORISHAOKO AYEAFEFE.SUYERE: EKUE MORE SALU EKUE, BABATATA EKUE MOLOBOLO UN YEREDUN.REZO: ERU WAN ERU MALE ORISHAOKO AYE AFEFE.REZO: SHEBELO KUE ABO KU SHEBELO MEDE LE MEKU SHEBELOKUSHESHEBELE KUE ABO KU SHEBELE ABO MELE SHIKU. JOBO SATOLEMOEKU EGGUN.SUYERE: KUSHENE ABO KUNE SHEBOLE ABO JUE SHEBELE.REZO: SHANGO LONGO ARAO FILANI OGBE SA BILARI EKOSI LARIOOGBE SA AFEFE INTO AFEFE LAO SALU AYE. OGBE SA AFEFE INTOAFEFE LAO LAO AWO SALU OLORUN APONTE PEKITA LORUBOEBBO OBO ORUN OGBE SA YEYEMETERO AFEFE OMO OLOFIN ILUFULEYE OMI IYAYE IKU BONILO LIJI LOMA.SUYERE: ABONSA ABONIYA AWO LODA IWI (SE REPITE).REZO: OGBE SA OGBERIKUSA OLOFIN NIYIN KUTUN ESADO ORIOASNI OLOFIN IWI EBATE ABE ONIONIONI IWI OMIGA ILEOLOFIN AFEFE LEGUE GUEGUE AWO OGUI OGALONLO AWE ESHURAMEYI LOQUITISIA OUPA.SUYERE: EKUE MORE SALU EKUE, BABATATA EKUE MOLOBORO UNYEREDUN.REZO: OGBE SA OYA BORI BOKUN LAROYE IYA IYA TOKU ORU OSHEABOYERE OGBA IFA GRELOKO LORE ONI OGBE SA OSI YEYELINA.SUYERE: AWO KALEBO AWO OBA MOYOYE IKU EGGUN OBONIYE IKU AWOBOSIKEO AWO.REZO: ADIFAFUN ORUNMILA ISHONSHON NABE GBOGBO AIYE INLEOBA OLOFIN ARUYE KAFEREFUN BARAPETU LODAFUN OZAIN.REZO: OGBESA OGBERIKUSA OLOFIN NIYIN19KUTUN ORI OAMI OLOFIN

IKI OBATE ABO ONIONIONI IKI OMIGA ULE OLOFIN AFEFE LEKEKEKE. AWO OWI OGALONLO AWO IWI OSHERA MEYI LOKITISA OSHUPA.REZO: OGBE SA, OGBE YONO, OTI IKU, ANSI ALABO IKU, ATILABIYA, OGBE SA PARA OBASAKUASA, KUASA OKIKAN KI DUBULO IKU,BORO OMOSHUBUN, BORO OMO DIDE.REZO: OGBE SA ATEMOLETA OSHU AWO NANIO. OGBE SA ORIAFEFE-LORUN AFEFE MAWA ORUN OÑI LEKAN IGUEDE FIERUBAYEAWO OGBE SA. OMO OLOFIN ENEFA ELEGBA ATEMOLETA SHANGOMEYERI ODDUN. TENTE ABURE OKANA GIO, ABURE OKANA SA.ORI NIFA TENTE MONI LAYE, ABURE OKANA YEKUN OLOWO ORUNABURE OGBE TUA KATIYEBE NIFA AYEWARA, TONTI ABURE, ODIKAKA OGUERE ORI ORONI LAYE OKUN TENTE ORI LAYE NIFA,OJUANI SHOGBE IMBELARIO ORI OGBE SA ATEMOLETA ORI BAWAORUN MAYENI IFA AGBANI BOSHE ADELE NIFA OGBE SA AGBANILE OSHUN IKAYO ADELE OLERIFA OMO TONIGBASHE UNTEFAORUN LADEYE ORUN LADEYE NIFA ORI OGBE SA AWO ODARABORI OLOFIN OMOKIO IFA ORUN LAYE IFA ODARA AWO DANIO.20

OGBE IKAREZO: OGBE KA LAFILA AWO OGBE LOSHUDE ELEGBA IBA FILA ASIAAKETEFUN OMO SHEREGUN IFA LAYENI FILA AWO.SUYERE: LASHEWA LASHEWA OMO SEMEWA.REZO: OGBE KA ADIFAYOKO KAFUN ASHEBEREBERE OMO OLOFIN OBA.REZO: OGBE OKALA OKOE OKONURE AWO OKAMBA OMO OLOFINBARA BARA ARAWE NIREGUN AGRI KUALONUBE OWUNKO OPA AKUKO EWEEYA OPO EWEYEWO OGBE KA ABABIKO ADIFAFUN IYA OYUPANADIE.REZO: OGBE KANLA LASHEBANA ADIFAFUN PEISHEBA OMA ESHU AMEGUNREZO: OGBE KA ORUNMILA, OGGUN Y OSHOSI,ADIFAFUN ASHIBEROBRE OMO OLOFIN.OGBEKAREZO: OGBE IKA EBBO YEKU TU ANARE ANANA EKUTALE YEKEABEREKU YEKU IYELA KUTALO NANA.SUYERE: NANA OKUNAYE EKUTALE, NANA ANANIYO, KUTALE NANA.SUYERE: LASHEWA LASHEWA OMO SEMOWA.SUYERE: OWENE WENE ABIGBO, OWENE WENE ABIGBO, OFO TANSHESHEMISHE ABIGBO, OWENE WENE ABIGBO.SUYERE: KINI WANILE NNILEKE, AWO KINI WANILE AWO.SUYERE: OWUENE WENE ABIGBO, AFETAN SHEMENIORUNMILA ABIGBO OKERE KERE, ABIGBOAFETAN SHEMENI.SUYERE: OJUMO AWO AWO RIREO, OJUMO AWO AWO RIRE AJIBOWA,BALA BALA LOWO, OJUMO AWO AWO RIRE.REZO: ORUNMILA ADIFAFUN KANFU ASHEREBEREBE OMO OLOFIN.REZO : AILELE ATENI OJUMO MOKONI ADAWU NIPOYIRERE KOLAOKU LOKUNI AGBELE LOOJIN BUMBUN OPI OJO ADAFUN ORUNMILAOJO INSHE AWO OGBE IKA WEN NIKI ORUTO OGBE BAGUNDAKANTI OWA MUNU AKE IWOOBI ADA ABEBO ADIE MEYI, EKU,EYA, NITORI KIWON NABA NUÑELE NIBRIN TINLO OSI TUNIBOAWON BABALAWO LOWON SISE LEMPE KI OTUN WA NI EBBO21

AIKONU KONKOLE SHUGBON ONILATE MONI ILOPO MEYI ORUN-MILAOLOFIN GBOGBO IMALO ORANO OLORUN KALE ERIN A WARA BAWOSIRAWE OLOKUN OLARE OSUPA GBOGBO IMALE AINA EMI OLORI OKANIPIN IMPORI GBOGBO ONONLO FI OGBO BAGUNDA MAGUN IDIESHU LORDAFUN GBOGBO ORUNALE ESHU.SUYERE: OJUMO AWO AWO RIREO, OJUNMO AWO AWO RIRE AJILOWA,BALA BALA LOWO, OJUMO AWO AWO RIRE.SUYERE: AWENE WENE ABIBO ORUNMILA.ADEFE ITANAE ABIBO ORUNMILA.AWENE WENE ABIBO ORUNMILA.REZO: ADIFAFUN BARA PETU KOBORI OLE YEWA ONILU OPALYEORUNMILA OGBE IKA KEFEREFUN ELEGBA.REZO: OGBE IKA EBBO YEKU TU AMARE ANANA EKUTALE YEKEABEREKU IYELA KUTALE NANA.SUYERE: OKUNAYE OKUTALE NANA, OKUNAYE OKUTALE NANA, ANANAYEARA NAYE KUTALE NANA.22

OGBE OTRUPONREZO: OGBE TUMAKO KUKUYE AYA KUKUYE AYU ARUN ATANA YUBARAKUMISAYA ADELEWA ORUNMILA AGBANI IBA, ABO LEBO. ORUN IRENIRA KILODA FUN ESHU.SUYERE: KUYE KUYE IKU KUYE BINI, KUYE KUYE BERE AWO ATAMAYURU ILU BERE AWO ELEGBA OMODE.REZO: OGBE TUMAKO IKU YEYE NISHE OBINI IKUKU NISHE OBINIAMU ATAMU OBINI NISHE OMO ODUDUWA ADIFAFUN ALA ORUMILAAGBANIROGUN TAMALA MALA BALANSHE IWI ESHU NI OKUTE KULALEKEIWI BALELE IFA OMOKEKERE OFA MEYA GBOGBO ARAYETOKU OSODE IFA LODAFUN ELEGBA.REZO: OGBE TUMAKO KAKUYE AYA KUKUYE AYA ARUN ATANA YUBARAKUMISAYA ADELEWA ORUNMILA ABUANI LEBO ABO LEBO ORUN IRENIRA KEFEREFUN ESHU.SUYERE: KUYE KUYE IKU BINI ATA MAYARU IKU BERE ELEGBA ABALONKA.SUYERE: KUELKE KUTE IKUMBILE KUYE IKU BERE UNLO ATA MAYARUIKU BERE UNLO ELEGBA OMODE.SUYERE: OZAIN SHIWIRI KUI KUI, OZAIN SHIWIRI KUI KUI OUNFERE MOLE EÑI ORUN EÑI ORUN, OZAIN SHIWIRI KUI KUI.REZO: OGBE TUMAKO IKU YEYE NISHO OBINI IKU KUKU NISHE OBINIAMU ATANU OBININISHO OMO ODUDUWA ADIFAFUN ALA ORUNMILAAGBONIREGUN TOMALA BELANSHE IGI ESHU NI OKUTA KULA-LALEKEIGI BELELE IFA OMOKEKE OFA MEYI GBOGBO ARAYE TOKU OSODE IFALODAFUN ELEGBA.23

OGBE OTURAREZO: OGBE TUANILARA MOFOU SESI ONIBARABANIRE AYEGUEOLUWOPOPO FUYERE ADDE KUE BAYAMI ARAGBA KALEKUN ABEKUNMOFOU SESI AYERE NI IFA OLOFIN ADIFAFUN OLUWO-POPO.SUYERE: AWO OBA YEMILO ORUNMILA AWO YEMILO ASHEBO ASHETEASHE LOMO ASHE LOWO ARIKU BABAWA.REZO: OGBE TUA MOFEU SESI ADIFAFUN OLUWO ALADE MOFEU SESIADIFAFUN AYAPA TIROKO LELE NIFA EYEGUE ODUDUWA MOWALE YEREOLOFIN.REZO: OGBE TUA GUA GUA AWOSOYU ADIFAYOKE KONDUN OYA IBONMERUN ADIFAFUN AYA UMBATOLO IYA META GBOGBO IGI INYA OMAORUNMILA LORUBO.REZO: OGBE TUA LARA KATIYERE EKU OGDABA ARO SHAROMODO LAROSHARO OBATALA EDUN SHEPO EKUTE INA KAFEREFUN OBATALAKAFEREFUN OZAIN ADIFAFUN ORUNMILA LODAFUN ELEGBA.REZO: OGBE TUA ADIFAFUN AWONI MERIDILOGUN OBGADO IFAODDUN OGIDE EWINI ODDUN IYASI EDUN POKON LADO EJEPAOKOTASHE INLE OGBE TUAMORO OYA IFE OBA LODAFUN OLOFIN,KAFERE-FUN ODUDUWA, ADIFAFUN ORUNMILA.REZO: OGBE TUA NIKO TINSHOMO GUAYE ADIFAFUN OBA YEBE UNKAHIN ALE OMO SHANGO LORUBO.REZO: OGBE TUALARA ADIFAFUN AWO LARERE ILOBAYE NI OBALUMAADIFAYOKO OLOFIN LADE ABAYE ONI BABALAWO LARRE AYE BARABONIREGUN OLUO SIWAYU LODAFUN ORUNMILA SHANGO Y OGGUN.REZO: OGBE TUANILARA OBANI SHANGO ONI IRE IYA OBOYENI IFAORUNMILA ILE YENYO SHANGO OBANI OKUE JEKUE OZAIN ORUPUEOBA YENTE OKO EWO NI SHANGO OBANI LORUN OBEBUFUN EYELEMEDILOGUN APARO MEDILOGUN BEYEKU IFA.REZO: ADIFAFUN IYABAFUN IYA OGIEDAY OMO BI OBA MAKASHE BABAOSAWANI IYA NI OBONO IYABAFUN IYA NI OBONO IYABAFUN IYAOLONO LELE INLE OGUNDAY IWA METETA LERI ASANI OMOLOGOOGUNDAY BABAWA IYABAFUN IYA KERE OGUNDAY IYA IWE METETALERI OBALELE ODARA BI EGGUN BABA OSAWANI ARUBO YAKON LALEOSA RA BIEMESAN ODDUN MESAN ODDUN MESAN IYABAFUN ASHEALO OMO OGUEDAY NIWAGUE ALAKAN SHOSHO AYO LERI OGBETUANILARA OSAWANI SATAMASIA AWO OSHENBOKO LELU LELEKAFERFUN ORUNMILA LODAFUN OLOFIN.24

SUYERE: AWO OBA YEMILO ORUNMILA AWO YEMILO, ASHEBO ASHETOASHE LOMO ASHE LOWO ARIKU BABAWA.SUYERE: AWO TENIYO NI EBBO GUNUGUN ASHE NI EBBO GUNUGUNASHE NI OLORUN GUNUGUN ASHE NI ASHE GUNUGUN ASHEORISHA OLORUN.SUYERE: OGUEDAY ASHE OMO FUN WAWAO OMO KEKE ODARA NI LAYE.SUYERE: ORUGBA LELE OMO INLE SHEPE OMO LELE ENI BONSI EUNNI KAYE.SUYERE: INLE OGUERE AWO LOYA ADIE, ADIE BABA OGBETUANILARA,BABA AWO MOREYA, AWO LOYA ADIE, ADIEBABA.SUYERE: ODUDUWA AREMO SOKUN LOMASHE MUDARE ODARA EMIDARA.SUYERE: AJA BEKUN BELO KOIÑA, AJA BELE KOIÑA KOIÑAAPUANIYE.REZO: ADIFAFUN AWONI ERIDILOGUN OBAGDO IFE AWO ODDUN OGIDEEWENI ODDUN IYASI EDUN POKON LADE EJEPA OKOTASHE INLE OGBETUAMORA OYA OBA LODAFUN OLOFIN, KAFEREFUN ORUNMILA,KAFEREFUN ODUDUWA.25

OGBE IRETEREZO: OGBEREKUNTELE ODANDE IFA MAFEREFUN OGGUN.OGBEREKUNTELE ADDE IFA OBARABANIREGUN ORISHA WANEYI IFAMORI YEYEO ADIFAFUN ORUNMILA AKUALOSIÑA OMO IFA.SUYERE: OBAIKU BABA YERERE OMO OBOKOYE IKU SEWERE, ARUNSEWERE, OFO SEWERE, EYO SEWERE, BERELADE OBENIREOBAYE.REZO: OGBE ATE OSADE ODANDE MERI YEYEO APETEBI WADAMAIBERU,APETEBI WADA MAIYOBA, APETEBI WADA MAIBOSHESHE.OSHUN MORI YEYEO IFA AYE MOWA EYE EYIDE EYERI OLOFIN BABAORUN. ORUN LOYEBONI IFA OMO LAYE IKU AYEÑI IFEI ODEDEORUN LAYE.REZO: OGBEREKUNTELE OSODE ODANDE ODANDE LAYE ODANDEORISHA ODANDE ELA. ORUNMILA OMO IFA OLOFIN AGUENO AWETEASHE OLOFIN, ASHE OGGUN OBAYE IFA EBBO SHANGO OBA KOSOOBAYE ORUNMILA OGBEREKUNTELE LETE OZAIN LAYE OBIKUALARA LAYE.REZO: OGBE ATE OGBE MATA ALUMEMATA OMO AWOSHE MAFITARUNADIFAFUN OMO OBANISHE AIKORDIE, ADIE, EKU, EYA, ILA, EFUN,OU, OBATALA OWO MESAN.REZO: OGBE DANDE ADIFAYOKO ADIFAFUN ORUNMILA IFA FOTOLUSHOADIFAFUN YALORDE.REZO: OGBE ATE OBA OBE IKUN ABURE IFA BEYE IDARE OBOKOYE.REZO: OKPELE EBEYEKUN WA EUMINIYO IYALORDE OWA NILORUNSUNINIYE OGGUN, OGGUN ARERE OWO OKPELE BANIYEKUN ORUNMILAAPALOSIÑA OWO YEKUN OWONU ODARA AWENA WEÑA YEYEKUNOKPELE NISHABO IYALORDE OBEYARI OLORUN OKPELE MEYIAWANIEBANIWA ALA ALABOYARI ORUNMILA OKPELE NIKE YIRIKAOKUEBA BUKERE OBA BOKARE ONI OLORUN EYERE EGGUN OKPELEOGGUN ODARA.REZO: OGBE ATE AWO NIFA OSHAWA OGBONI OTORUN IFA OBADAWOOMO AWONI EMIMOLE BUBURU OSHA MAWO TOMBU IJERI OGBETE OMONI FAUNSODE NIFA OGBEATE TOKU ESHU BELU BELEBU OJO AWOGUNUGUN UMBO WAIYE B

loko ifa bire bere olonshe abani tefa ashoma dun dun awo ori obe ofo bogani oshawani ifa lodafun olofin. suyere: alo alo omo maye, made isere ni mayo. suyere: arere ke ken bobonishe, olodo atanibo atimida foke gbogbo ko gbo. rezo: elegba meta, eshu laroye, alagwana, ekute, okelagbana awado, kukundukun ishugara manigbe ogu abiti abure rezo:

Related Documents:

Obara (6). Oddí (7). Oshé (5). En los registros es necesario saber la jerarquía de los odduns para identificar la mano a pedir. Oddun mayor, se pide la mano izquierda. Oddun mellis, se pide la mano izquierda. Oddun menor seguido de otro m

5 Mark Rodgers AL. A&M Univ. Physical Facility Department mark.rodgers@aamu.edu 256-372-7223 256-372-7223 6 Phil Horne DCI phil@dunlapcontracting.com 256-541-7011 256-541-7011 7 Heath Roeber Fite Building Co. Inc. hroeber@fitebuilding.com 256-683-5325 256-683-5325 8 Jerry Holland Graber Costruction Co. Inc. jerry@grabercc.com 256-881-9995 256 .

1 DELL EMC UNITY ALL-FLASH STORAGE . 1,000 1,500 2,000 6,000 Max LUN Size 256 TB 256 TB 256 TB 256 TB Max file systems per Array 1000 1500 2000 4000 Max File System Size 256 TB 256 TB 256 TB 256 TB . Fail-Safe Networkin

coronal t1 fs hip 470 23 180 180 2.5 0.3 256 256 s/i 2 p- a axial t1 fs obl hip 700 23 180 180 2.5 0.3 256 256 a/p 2 s- i angle parallel to the neck of the hip sagittal pd fs hip 2600 40 180 180 3 0.5 320 256 s/i 1 l- r coronal vibe fs hip 12.30 7.38 200 200 0.80 0 256 256 s/i 1 p- a straight coronal

Jul 02, 2017 · Javier Ramirez, Deacon c: 256-345-1721 Dennis Kobs, Deacon h: 256-232-1426 Patrick Lappert, Deacon Read: h: 256-351-7061 Sister Teresa Walsh, Pastoral Associate H3 256-353-2667 Ext: 107 h: 256-351-0922 teresawalsh@annunlord.com Jan Gile, DRE 256-353-2667 Ext: 108 h: 256-355-

The World Bank Solid Waste Management OBA Pilot in West Bank ( P132268 ) Page 2 of 55 FINANCING Original Amount (US ) Revised Amount (US ) Actual Disbursed (US ) World Bank Financing TF-15321 8,256,623 8,256,623 8,256,623 Total 8,256,623 8,256,623 8,256,623 Non-World

1 16 16 16 32 32 32 6464 64 128 256 128 256 256 256 2 256 2 256 2 128 2128 2 64 2 64 2 64 2 32 2 32 2 128 2 128 64 128 64 2 64 2 64 2 64 512 2 . 1.0 means perfect score. . DGX Server

Introduction 1 Part I Ancient Greek Criticism 7 Classical Literary Criticism: Intellectual and Political Backgrounds 9 1 Plato (428–ca. 347 bc)19 2 Aristotle (384–322 bc)41 Part II The Traditions of Rhetoric 63 3 Greek Rhetoric 65 Protagoras, Gorgias, Antiphon, Lysias, Isocrates, Plato, Aristotle 4 The Hellenistic Period and Roman Rhetoric 80 Rhetorica, Cicero, Quintilian Part III Greek .