Sibika Baitang 1 Ikalawang Markahan - Rex Interactive

2m ago
2 Views
0 Downloads
1.62 MB
10 Pages
Last View : 6d ago
Last Download : n/a
Upload by : Jerry Bolanos
Transcription

Sibika Baitang 1Ikalawang Markahan1

2

Ikalawang Markahan, Baitang 1, Karagdagang Aralin 1Paksa: Ang Kwento ng Aking PamilyaLayunin: A.B.Nauunawaan ang konsepto ng pamilya bataysa bumubuo nito (Halimbawa: buong pamilya,single-parent, at extended family)Panimula1.Ipasuri ang larawan ng isang family tree.2.Ganyakin ang mga mag-aaral: Tukuyin angbumubuo sa isang pamilya.3.Itanong: Ganito rin ba ang larawan ng inyongpamilya?4.Magbabahaginan ang mga mag-aaralpamamagitan ng triad.saPaglinang1.Paghambingin ang mga larawan.2.Pag-uusapan ang mga larawan. Itanong angsumusunod: Alin sa mga larawan ang katulad ng iyongpamilya? Bakit? Ano ang pagkakaiba ng bawat larawan? Kung ikaw ang papipiliin, aling pamilyaang gusto mo? Bakit?3.Bigyang linaw ang kahulugan ng bawat pamilyaat kung paano pahahalagahan ang mga ito.4.Tumawag ng ilang mag-aaral na gustongmagbahagi ng kanilang kwento sa pamilya nagagabayan ng guro ayon sa paksa.PangunahingPang-unawa: Ang kwentong pamilya aydapat malamanng bawat kasapinito.PangunahingTanong: Paano kamakalalahoksa tradisyon nginyong pamilya?Ika-21 SiglongKasanayan: Naipararatingnang epektiboang mga kaisipanat ideya sa iba’tibang uri ngkonteksto atparaang berbal athindi berbalMga Kagamitan: Larawan ng iba’tibang pamilya3

C.PagpapatibayPaglalapat:Buuin ang diagram ayon sa mga bumubuo sainyong pamilya.PamilyaTatayNanayAnakPagtataya:Dugtungan ang mga pangungusap.1.Ang aming pamilya ay2.Mahalaga ang aking pamilya dahil4

Ikalawang Markahan, Baitang 1, Karagdagang Aralin 2Paksa: Ang Aking PamilyaLayunin: A.B.Nasasabi ang kahalagahan ng bawat kasapingpamilyaPanimula1.Ipabuo sa mga bata ang isang puzzle ng maganak na nagtutulungan.2.Ipapansin ang nabuong larawan ng mag-anak.3.Alisin ang isang piraso ng puzzle at muli itongipapansin sa mga bata. Itanong: Ano angnangyari sa larawan nang tinanggal natin angisang bahagi?Paglinang1.Tukuyin na ang pagbuo ng puzzle aymaihahalintulad sa isang pamilya.2.Mag-brainstorming tungkol sa pagkakahalintulad ng puzzle at ng pamilya. Isulat angmga kasagutan ng mga bata.3.Pangkatin ang mga bata sa lima. Hayaangipakita ng bawat pangkat ang kahalagahanng bawat kasapi ng pamilyang nakatakda sagrupo.Halimbawa: Pangkat 1– Kahalagahan ng amaPangkat 2 – Kahalagahan ng inaPangkat 3 – Kahalagahan ng kuyaPangunahingPang-unawa: Ang bawatkasapi ngpamilya ay maykanya-kanyanggampanin, kaya’tang bawat isa aymahalaga.PangunahingTanong: Bakit mahalagaang bawat kasaping pamilya?Ika-21 SiglongKasanayan: Epektibongnapauunlad,naipatutupad,at naibabahagiang mga bagongideya sa iba.Mga Kagamitan: PuzzlePangkat 4 – Kahalagahan ng atePangkat 5 – Kahalagahan ng bunso4.Ipalahad sa mga mag-aaral ang kanilangginawa.5.Mula sa ginawa ng bawat pangkat, ipatukoyang kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilyaat kung ano-ano ang maaaring mangyari kungang isa sa mga ito ay hindi gaganap o aalispansamantala.5

6.C.Balikan ang sagot ng mga bata sa naganapna brainstorming. Muling ipaliwanag angpagkakahalintulad ng puzzle at ng tungkulin ngbawat kasapi ng pamilya.PagpapatibayPaglalapat:Sabihin sa mag-aaral na gumuhit ng isangsimbolo na nagpapakita na ang bawat kasapi ngpamilya ay mahalaga.Halimbawa: walis tingtingPagtataya:Tapusin ang pangungusap Ang bawat kasapi ng pamilya aykaya dapat na.Kasunduan:Magdala ng larawan ng inyong sariling pamilya.6

Ikalawang Markahan, Baitang 1, Karagdagang Aralin 3Paksa: Ang Aking PamilyaLayunin: Naipagmamalaki ang kwento ng sariling pamilyaA. Panimula1. Ipaawit ang “Ako’y May Pamilya” sa tono ng “AkoAy May Lobo.”Ako’y May PamilyaAko’y may pamilyaKami’y iba-ibaNgunit kahit ganitoKami ay masayaAko kahit san manMagpunta’t magtungoIpagmamalakiAng pamilyang mahal.2. Ipatukoy ang nilalaman ng awit.B. Paglinang:1. Ipaskil ang katanungang ito: Ikaw, paano moipagmamalaki ang kwento ng iyong sarilingpamilya?2. Magsagawa ng mga triad at hayaang ipahayag ngmga bata ang kwento ng kani-kanilang pamilya.3. Pumili ng ilang bata na maaaring maglahad ngkanilang kwento sa buong klase.4. Ipatukoy sa mga bata ang kanilang naramdamanpagkatapos mailahad ang kwento ng kanilangpamilya.C. Pagpapatibay:PangunahingPang-unawa:Ang bawat kwentong pamilya ay dapatmalaman ng bawatkasapi. Ito ay dapatipagmalaki.PangunahingTanong:Paano moipagmamalakiang iyong sarilingpamilya?Ika-21 , atnaibabahagi angmga bagong ideyasa iba.Mga Kagamitan: Larawan ngkanilang sarilingpamilya Sulatang papelPaglalapat:Ipasagot sa mga bata ang katanungang ito:Ikaw bilang isang bata, paano mo maipagmamalakiang iyong pamilya?Hayaang ipakita ng mga bata ang kanilangkasagutan sa malikhaing pamamaraan.7

Halimbawa: pagguhit o pagkantaPagtataya:Pag-aralan ang bawat pangungusap na sinabing bawat bata. Gumuhit ng puso kung ito aynagpapakita ng pagmamalaki sa sariling pamilya atgumuhit ng bilog kung hindi.1.Jose: “Ako’y natutuwa na ipakilala sa inyo angaking mga magulang. Sila ay sina Joseph at Senya.”2.Lea: “Mahirap lang kami pero maayos angaming pagsasamahan.”3.Dante: “Siya ang aking kuya. Ang pinakamabaitna kuya sa buong mundo.”4.Nena: “Ayokong malaman ng lahat kung anoang aming kwento. Baka pagtawanan nila ako.“5.EJ: “Makinig kayong lahat at buong pusokong isasalaysay ang kwento ng aking mgamagulang.“Kasunduan:Umisip ng isang awit na maari ninyong ihandogpara sa inyong pamilya.8

Ikalawang Markahan, Baitang 1, Karagdagang Aralin 4Paksa: Mga Alituntunin sa PamilyaLayunin: A.Natatalakay ang mga batayan ng mgaalituntunin ng pamilyaPanimula1.Pahulaan ang iba’t ibang babala.Halimbawa:This wayNo u-turnB.2.Ipasasakilos kung paano sinusunod ang mga ito.3.Pagkatapos, pag-uusapan kung sa kanilangbahay ay may mga tuntuning sinusunod.PaglinangFishbowl1.Hatiin sa dalawang pangkat ang mga mag-aaral.2.Magtatagpo ang mga pangunahing kalahok sagitna ng silid habang nakaupo palibot sa kanilaang iba pang mga miyembro ng grupongmagsisilbing tagamatyag.3.Aayusin ng mga kalahok ang kanilang mgasarili sa dalawang bilog. Ang mga nasa loobng bilog (fishbowl) ang makikibahagi sa roleplay tungkol sa mga alituntuning sinusunodsa bahay, samantalang ang mga nasa labasng bilog na binubuo ng mga tagamatyag aymakikinig at magsusuri sa mga reaksiyon ngpangkat.4.Suriin ang gawain.Itanong ang sumusunod: Ano ang mga batayan ng mga alituntuningsinusunod sa pamilya?PangunahingPang-unawa: May mgaalituntunin angpamilya na dapattuparin ng mgakasapi nito.PangunahingTanong: Paano motinutupad angmga alituntuninng inyongpamilya?Ika-21 SiglongKasanayan: Nagagampananang mgaresponsibilidadsa mgapinagtulunganggawain atkontribusyonng bawat isa sagrupoMga Kagamitan: Larawan ng mganagpapakita ngpagsunod sa mgaalituntunin ngpamilya Papel Pangkulay9

C. Paano ipinakita ng mga kalahok angtamang pagsunod? Bakit kailangang may alituntuning sundinsa bawat pamilya?PagpapatibayPaglalapat:kung ang pahayag ay nagsasaadIguhit angng wastong pagsunod sa mga alituntunin ngkung hindi.pamilya at1. Pagpapaalam bago umalis ng bahay2. Pagtulong sa mga gawaing-bahay3. Pagsagot nang walang paggalang4. Pagpapasintabi sa daraanan kung maynag-uusap5. Pagtatawanan ang mga matatandangmay mahinang pandinigPagtataya:Lagyan ng tsek ( ) ang hanay ng iyong sagotayon sa iyong mga sinusunod na alituntunin sa iyongpamilya.Mga Alituntunin sa Pamilya1. Nagbibigay galang sa mga magulangbago umalis at sa paguwi ng bahay.2. Nakikinig sa mga payo ng mganakatatanda.3. Gumagawa ng mga takdang-aralinbago maglibang.4. Tumutulong sa mga gawaing-bahay.5. Marunong pag-ingatan ang mgakagamitan sa bahay at maging angsariling gamit.10OoHindi

kasapi ng pamilya ay may kanya-kanyang gampanin, kaya't ang bawat isa ay mahalaga. Pangunahing Tanong: Bakit mahalaga ang bawat kasapi ng pamilya? Ika-21 Siglong Kasanayan: Epektibong napauunlad, naipatutupad, at naibabahagi ang mga bagong ideya sa iba. Mga Kagamitan: Puzzle Ikalawang Markahan, Baitang 1, Karagdagang Aralin 2 5

Related Documents:

Ikalawang Markahan, Baitang 2, Karagdagang Aralin 1 Paksa: Ang Pinagmulan ng Aking Komunidad Layunin: Nakapagsasalaysay ng pinagmulan ng sariling komunidad batay sa mga pagsasaliksik, pakikinig sa kuwento ng mga nakakatanda sa komunidad, atbp. Nakagagawa ng maikling salaysay ng mga pagbabago sa sariling komunidad sa iba't ibang

3 Aralin 1 – Tanka at Haiku A. Panimula Magpakita ng larawan ng isang Hapones. Ikalawang Markahan Baitang 9 Supplemental L

Ang Araling Asyano sa baitang 7, Araling Pandaigdig sa baitang 8, Ekonomiks sa baitang 9, Mga Kontemporaryong Isyu sa baitang 10, at_ sa baitang 11 at_ sa baitang 12. Makatutulong ang kaalaman tungkol sa ibang bansa sa pag-unawa ng lugar at papel ng Pilipinas sa rehiyon at mundo, at kung paano maaaring kumilos ang Pilipino at ang bansa .

Filipino Baitang 7 Ikatlong Markahan. 2. 3 Ikatlong Markahan Baitang 7 Supplemental Lesson Plan 1 Panitikang Luzon: Larawan ng Pagkakakilanlan Aralin 1: Mga Tulang Panudyo, Tugmang de Gulong, Palaisipan/Bugtong A. Panimula Ipasagot sa mga mag-aaral ang palaisipan.File Size: 1MB

Filipino Baitang 8 Ikaapat na Markahan. 2. 3 Ikaapat na Markahan Baitang 8 Supplemental Lesson Plan Aralin 1: Sa Isang Madilim at Mapanglaw na Gubat Florante at Laura (Saknong 1–68) A. Panimula Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang masasabi nila sa kalagayang pampolitika ng bansa:File Size: 1MBPage Count: 23

Ikaapat na Markahan Baitang 2 Karagdagang Aralin 2 Aralin: Ang mga Batas sa Aking Komunidad Layunin: Naipaliliwanag na ang mga karapatang tinatamasa ay may katumbas na tungkulin bilang kasapi ng komunidad Natutukoy ang mga tuntuning sinusunod ng bawat kasapi sa komuni

IKALAWANG MARKAHAN LINGGO 11 I. Mga Kagamitan Unang Araw a. Larawan ng shooting star/s b. Kopya ng kuwentong “Si Nemo, Ang Batang Papel” ni Rene O. Villanueva Ikatlong Araw a. Manila paper/kartolina, pentel pen b. Kopya ng kuwento II. Pamamaraan Unang Araw A. Panimulang Pagtaya (20

Paksa: Ang Aking Pamilya Layunin: Naipagmamalaki ang kwento ng sariling pamilya A. Panimula 1. Ipaawit ang “Ako’y May Pamilya” sa tono ng “Ako Ay May Lobo.” Ako’y May Pamilya Ako’y may pamilya Kami’y iba-iba Ngunit kahit ganito Kami ay masaya Ako kahit san man

Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Republic of the Philippines Department of Education 8 . Araling Panlipunan - Ikawalong Baitang Ikaapat Na Markahan - Modyul 2- Week 3-4: Mga Dahilan, Mahahalagang Naganap at Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig . kagamitang pandigma sa lahat ng lalaban sa mga kasapi ng Axis Powers. Naging miyembro .

Unang Baitang I 1年 Ikalawang Baitang 2年 katlong Baitang 3年 こ くご Nihonggo 4国語 4 3 しゃかい Araling Panlipunan 社会 3 4 すうがく Math 数学 43 り か Science 理科 3 4 おんがく

Ikalawang Markahan: Modyul 8 Ang Piyudalismo Z est for P rogress Z eal of P . Module 9, Sistemang Pyudal sa Gitnang Panahon sa Europa . Aklat para sa Ikatlong Taon nina Vivar et al., p.50 . Mga Pari.Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging sector sapagkat hindi

Ikalawang Markahan - Modyul 5: Pagkilala sa Sariling Emosyon Z est for P rogress Z eal of P artnership 8 . 5. Sa ikaapat na hanay, isulat kung bakit mo ginawa ang nasa ikatlong hanay. 6. Isulat sa ikalimang hanay ang iyong natutuhan mula sa pangyayari. 7. Maging matapat at

Araling Panlipunan Ikalawang Markahan- Modyul 3: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Z est for P rogress Z eal of P artnership 7 Name of Learner: _ Grade & Section

Ikalawang Markahan - Modyul 5: Ang Pagiging Bukas-Palad Z est for P rogress Z eal of P artnership 4 Name of Learner: _ Grade & Section: _ Name of School: _ 1 Alamin Bawat tao ay nagtatglay ng iba’t ibang kaugalian. Isa na dito ang pagiging bukas pala

Ikalawang Markahan- Modyul 2: Karapatan ay ipaglaban, Tungkulin ay gampanan . na binanggit sa Modyul 5. Ibinatay ang mga karapatang kinilala ng Pandaigdig na Pagpapahayag sa dignidad ng tao, patas . C. May kakayahang tumulong sa iba tama man o mali.

ARALING PANLIPUNAN - GRADE 7 Ikalawang Markahan Ebolusyong Kultural sa Asya Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan Ang mga Sinaunang Kabihasnang Asyano: Kabihasnang Sumer, Shang at Indus Sinaunang Kanlurang Asya: Ang mga Akkadian, Babylonian, Hittite,

Ikalawang Markahan - Modyul 7: Lider at Tagasunod Z est for P rogress Z eal of P artnership 8 . Itala ang mga pagkakataon na nagging kasapi ka ng mga samahan o pangkat, maaaring sa loob ng paaralan ( Hal. Pangkatang gawain sa klase, Peace Club, ) o labas ng paaralan ( Hal. Sangguniang Kabataan, Basketball team).

Ikatlong Markahan Baitang 9 Supplemental Lesson Plan Parabula “Kagandahan” mula sa Ang Propeta ni Khalil Gibran (Lebanon) na bersiyon ni Louie Jon A. Sanchez A. Panimula Ipaliwanag ang kasabihan: 1. Kadalasan, ang karikta’y ginagawang isang bitag upang siyang ipanghuli noong ibig ipahamak. 2. Mabuti’t masamang ginto sa urian natatanto.File Size: 1MBPage Count: 12

Unang Markahan – Baitang 1 Supplemental Lesson Plan 1. nais ipabatid ng nabasang pananda, patalastas, babala o paalala 5. Nakasusulat nang may tamang laki at layo sa isa’t isa ang mga letra 6. Napagsusunod-sunod ang mga alpabeto 7. Nagagamit ang . Ikatlong Pangkat: Kamusta

An Alphabetical List of Diocesan and Religious Priests of the United States REPORTED TO THE PUBLISHERS FOR THIS ISSUE (Cardinals, Archbishops, Bishops, Archabbots and Abbots are listed in previous section)