Bruksanvisning För Bilstereo Bruksanvisning For Bilstereo . - Jula

1y ago
371 Views
6 Downloads
1,002.14 KB
48 Pages
Last View : Today
Last Download : 3m ago
Upload by : Camden Erdman
Transcription

Bruksanvisning för bilstereoBruksanvisning for bilstereoInstrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereoOperating Instructions for Car Stereo610-104SVNOPLEN01.04.2011Bruksanvisning i originalBruksanvisning i originalInstrukcja obsługi w oryginaleOperating instructions in original Jula AB

SVENSKA5SÄKERHETSANVISNINGAR . 5BILSTEREO. 5Tekniska data . 6MONTERING . 6Montering på främre DIN-fäste (A) . 6Demontering . 8Montering på bakre DIN-fäste (B) . 8Anslutning . 10BESKRIVNING . 11Fjärkontroll . 12HANDHAVANDE . 13Påslagning/Avstängning . 13Volyminställning . 13Knappljud av/på . 13Loudness . 13Informationsvisning . 13LCD-display . 13Fjärrkontrollmottagare (tillval) . 13AUX-ingång. 13USB-anslutning . 13RADIOFUNKTION. 13Växling till radioläge . 13Val av frekvensband . 13Stationsval . 14Automatisk stationslagring . 14Programsökning . 14Lagring av stationer . 14Lokala avlägsna stationer . 14Mono/stereo . 14USB-spelning . 14Hoppa en låt. 14Hoppa tio låtar. 14Paus . 14Intro . 14Repetition . 14Slumpvis avspelning . 14SD/MMC . 15FELSÖKNING . 15NORSK16SIKKERHETSANVISNINGER . 16BILSTEREO. 16Tekniske data . 17MONTERING . 17Montering på fremre DIN-feste (A) . 17Demontering . 19Montering på bakre DIN-feste (B) . 20Tilkobling . 21BESKRIVELSE . 22Fjernkontroll . 23BRUK . 24Slå på og av . 24Voluminnstilling . 24Tastlyd av/på. 24Loudness . 24Informasjonsvisning . 24LCD-display . 24Fjernkontrollmottaker (ekstrautstyr) . 24

AUX-inngang. 24USB-grensesnitt . 24RADIOFUNKSJON. 24Veksling til radiomodus . 24Valg av frekvensbånd . 24Stasjonsvalg. 25Automatisk stasjonslagring . 25Programsøking. 25Lagring av stasjoner. 25Lokale/fjerne stasjoner . 25Mono/stereo . 25USB-avspilling. 25Hoppe én sang. 25Hopp over ti låter. 25Pause . 25Intro . 25Repetisjon . 25Tilfeldig avspilling . 25SD/MMC . 26FEILSØKING . 26POLSKI27ZASADY BEZPIECZEŃSTWA . 27RADIO SAMOCHODOWE . 27Dane techniczne . 28MONTAŻ. 28Montaż na przednim wsporniku DIN (A) . 28Demontaż. 30Montaż na tylnym wsporniku DIN (B) . 30Podłączenie . 32OPIS . 33Pilot zdalnego sterowania . 34OBSŁUGA . 35Włączanie/Wyłączanie . 35Regulacja głośności . 35Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy . 35Podsycenie niskich tonów . 35Wyświetlanie informacji . 35Wyświetlacz LCD . 35Odbiornik pilota zdalnego sterowania (opcjonalnie) . 35Wejście AUX . 35Przyłącze USB . 35FUNKCJA RADIA . 35Przejście w tryb radia . 35Wybór pasma częstotliwości . 35Wybór stacji . 36Automatyczne zapisywanie stacji . 36Wyszukiwanie programów . 36Zapisywanie stacji . 36Stacje lokalne i dalsze . 36Mono/stereo . 36Odtwarzanie USB . 36Przewijanie o jeden utwór . 36Przewijanie o dziesięć utworów . 36Pauza . 36Intro . 36Powtarzanie . 36Odtwarzanie losowe. 36SD/MMC . 37WYKRYWANIE USTEREK. 37

ENGLISH38SAFETY INSTRUCTIONS. 38CAR STEREO . 38Technical Data . 39INSTALLATION . 39Installation on front DIN bracket (A). 39Dismantling . 41Installation on back DIN bracket (B) . 41Connection . 43DESCRIPTION . 44Remote control. 45OPERATION . 46On/Off . 46Volume control . 46Button sound off/on . 46Loudness . 46Information display . 46LCD display. 46Remote control receiver (option) . 46AUX input . 46USB connection . 46RADIO FUNCTION . 46Switch to radio mode . 46Select frequency band . 46Station selector . 47Automatic station save . 47Program search . 47Saving stations. 47Local remote stations . 47Mono/stereo . 47USB playing . 47Skip a tune . 47Skip ten tracks . 47Pause . 47Intro . 47Repeat . 47Shuffle . 47SD/MMC . 48TROUBLESHOOTING . 48

SVENSKASVENSKASÄKERHETSANVISNINGARStudera bruksanvisningen noggrant före användning!OBS! Montera enheten så att den inte stör körningen. Anslut alla kablar temporärt och kontrollera att enheten fungerar korrekt innan du monterar denslutgiltigt. Använd bara medföljande delar vid installationen. Användning av andra delar kan orsakafunktionsfel. Kontakta återförsäljaren om installationen kräver att du borrar hål eller gör andra ingrepp i fordonet. Montera enheten så att den inte stör föraren och inte kan skada passagerare vid kraftigainbromsningar eller kollisioner. Montera inte enheten med än 30 från horisontalläge, det kan störa funktionen. Montera inte enheten så att den utsätts för hög temperatur från direkt solsken eller varmluft, ellerså att den utsätts för damm, smuts eller kraftiga vibrationer.BILSTEREO Elektronisk reglering av volym/bas/diskant/fader/balansDigital LCD-displayRCA-linjeutgångLjud av/klockaSöknings-/skanningsfunktion30 stationsminnesplatser (18 FM, 12 AM)Förinställda EQ-lägen (Flat, Classic, Rock, Pop)USB/SD/MMC/MP3-spelareAUX-ingång på framsidanTrådlös fjärrkontroll200 W total uteffekt (4 x 50 W)Frekvens AM: 530–1710 kHzFrekvens FM: 87,5–107,9 MHz5

SVENSKATEKNISKA DATAStrömförsörjningYttermått (B x D x H)TonkontrollBas (vid 100 Hz)12 VDC, minusjordad178 x 107 x 50Diskant (vid 10 kHz)Maximal uteffektStrömförbrukning 10 dB4 x 50 WMax. 15 ARADIOFrekvensIFKänslighet (signal/brus-förhållande 30 dB)StereoseparationFM87,5 till 107,9 MHz10,7 MHz4 μV 25 dBFrekvensIFKänslighet (signal/brus-förhållande 20 dB)AM530 till 1710 kHz450 kHz36 dBu 10 dBMONTERINGEnheten kan monteras på konventionellt främre DIN-fäste eller på bakre DIN-fäste med de gängadehålen i sidorna av enhetens chassi. Se bilderna nedan.Montering på främre DIN-fäste (A)Enheten kan monteras i alla instrumentpaneler med öppning enligt nedan.Kontrollera alla anslutningar och montera sedan enheten enligt nedan.1.Kontrollera att fordonets tändning är frånslagen och lossa batterikabeln från fordonsbatterietsminuspol.2.Koppla loss kablage och antenn.3.Lyft i ramens övre kant och lossa ramen genom att dra utåt.4.För in de två medföljande nycklarna så långt det går med spåren uppåt i motsvarande slitsar påenhetens sidor och dra av enhetens hölje bakåt.6

SVENSKA1.2.3.4.5.Montera höljet genom att föra in det i öppningen i instrumentpanelen. Bänd upp hakarna runt höljetmed en skruvmejsel. Alla hakar kommer inte att komma i anliggning – använd dem som fungerarbäst för att låsa höljet på plats i instrumentpanelen.1.2.3.4.6.7.8.HöljeVänster nyckelRamHöger nyckelInstrumentpanelHakarSkruvmejselHöljeAnslut kablaget och antennen. Se noga till att inga kablar kommer i kläm.För in enheten i höljet tills den låses på plats.Säkra enhetens bakkant med den medföljande metallremsan. Fäst den ena änden avmetallremsan med sexkantmutter M5 och fjäderbricka på fästskruven på enhetens baksida. Böjmetallremsan, om så behövs. Fäst metallremsans andra ände med självgängande skruv 5 x 25mm och planbricka vid någon metalldel av fordonet under instrumentpanelen. Metallremsan jordarockså enheten. Skruva in fästskruvens korta gänga i enhetens baksida och den långa gängan iinstrumentpanelen.7

allremsaFästskruvPlanbrickaSjälvgängande skruvSätt tillbaka kabeln på batteriets minuspol. Sätt tillbaka ramen.Demontering1.2.3.4.Kontrollera att fordonets tändning är frånslagen och lossa batterikabeln från fordonsbatterietsminuspol.Lossa metallremsan från enhetens baksida (om den är monterad).Lyft i ramens övre kant och lossa ramen genom att dra utåt.För in de två medföljande nycklarna på enhetens sidor och dra ut enheten ur instrumentpanelen.Montering på bakre DIN-fäste (B)Följ anvisningarna nedan för Nissan och Toyota. Fäst de monteringskonsoler som medföljer fordonetmed hjälp av skruvhålen märkta T (Toyota) eller N (Nissan).8

SVENSKA1.2.3.4.5.Sidovy, skruvhålmärkta T, panelFölj anvisningarna nedan för att montera enheten på de medföljande monteringskonsolerna.1.Lossa skruvarna till vänster och höger på enhetens framsida och avlägsna fästena.2.Passa in skruvhålen i konsolen mot skruvhålen på enheten och skruva i skruvarna (5 x 5 mm) påvardera sidan.OBS! Ram, hölje och metallremsa används inte vid monteringsmetod B.9

SVENSKAAnslutning10

FStationsvalVolyminställningVal av C- val av stationerLOUD- baseffektDISP- informationsvisning (klockslag)AS/PS – programsökningMODE – växling till radiolägeUSB – X-ingångMONO/STEREOHoppa tio låtar framåt eller bakåtHoppa tio låtar framåt eller bakåtRDM-slumpvis avspelningLagring av tsMUTEStationsval

UNE/SKIP/CHAS/PS (D-AUD)M1–M6PAUSCNRPTSHFMutePå/avDisplayVal av ljudlägeVolym uppVolym nedFrekvensval (tryck kortvarigt), Loudness (håll nedtryckt)LägeHoppa/sök nedåtHoppa/sök uppåtAutomatisk programsökning och aSlumpvis avspelningLjud av12

SVENSKAHANDHAVANDEPåslagning/AvstängningTryck på knappen (1) för att slå på apparaten. Tryck på knappen (1) igen för att stänga av apparaten.VolyminställningTryck kortvarigt på knappen SEL (3) för att välja inställning. Inställningsläge växlar i nedanståendeordning.Vrid knappen (3) med- eller moturs för att ställa in önskat ljud.Håll knappen SEL (3) intryckt för att aktivera inställning av knappljud.Knappljud av/påBEEP ON – knappljud på.BEEP OFF – knappljud av.LoudnessTryck på knappen LOUD (8) för att öka baseffekten. Tryck igen för att avaktivera.InformationsvisningTryck på knappen DISP (9) för att visa klockslag.LCD-displayAktuell frekvens och aktiverade funktioner visas på displayen (6).Fjärrkontrollmottagare (tillval)Rikta den handhållna fjärrkontrollen mot IR-mottagaren (5). Tryck på fjärrkontrollens knappar för att styraenheten.AUX-ingångEn bärbar ljudspelare kan anslutas till AUX-ingången (13).USB-anslutningUSB-enheter kan anslutas till USB-anslutningen (12).RADIOFUNKTIONVäxling till radiolägeTryck kortvarigt på knappen MODE (11) för att välja radioläge. Radioläge visas i displayen tillsammansmed minnesband och frekvens.Val av frekvensbandTryck kortvarigt på knappen BAND (4) för att välja önskat frekvensband. Frekvensbanden växlar inedanstående ordning.13

SVENSKAStationsvalTryck kortvarigt på knappen (2) eller (24) för att aktivera den automatiska sökningsfunktionen. Hållknappen intryckt tills MANUAL visas på displayen för att välja manuellt stationsval. Om ingen avknapparna tryckts ned på några sekunder återgår enheten till läget för automatiskt sökning och AUTOvisas på displayen.Automatisk stationslagringHåll knappen AS/PS (10) intryckt under flera sekunder. Radion söker av det aktuella frekvensbandet engång och kontrollerar signalstyrkan, varefter de starkaste stationerna lagras unde

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

Related Documents:

160F 168F-1 168F-2 170F 173F 177F 182F 188F 190F G120F G160F G180F G200F G210F G240F G270F G340F G390F G420F DAR0961 MEISTER SNÖSLUNGA MOTORNS BRUKSANVISNING Översättning av originalanvisningarna. Förvara denna bruksanvisning lätt tillgänglig så att du alltid kan konsultera den.

Hilti Corporation LI-9494 Schaan Tel.: 423/2342111 Fax: 423/2342965 . Mode d’emploi fr Manual de instrucciones es Istruzioni d’uso it Gebruiksaanwijzing nl Brugsanvisning da Bruksanvisning no Bruksanvisning sv Käyttöohje fi Manual de instruções pt . TE 40-AVR 104 dB (A) Typical A-weighted emission sound pressure level, TE 40-AVR

INSTRUCTION MANUAL PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 5 10 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung 3 7 11 15 19 23 DK NO SE FI GB DE MODEL 624110

1 GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL MODEL 624124 HAVEPAVILLON Brugsanvisning SELSKAPSTELT Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT Bruksanvisning PUUTARHATELTTA

TE4-A22 Bedienungsanleitung de Operating instructions en Mode d’emploi fr Istruzioni d’uso it Manual de instrucciones es Manual de instruções pt Gebruiksaanwijzing nl Brugsanvisning da Bruksanvisning sv Bruksanvisning no Käyttöohje fi Οδηγιες χρησεως el Lietošanas pamācība lv Instrukcija lt Kasutusjuhend et

72 SV - ROHO DRY FLOATATION Rullstolsdynor Bruksanvisning Avsedd användning Varje ROHO DRY FLOATATION produkt i denna bruksanvisning är en justerbar, luftfylld stödyta med cellulär design f

235 236 240 EN Operator's Manual, 6-23 ES Manual de instrucciones, 24-43 SE Bruksanvisning, 44-61 FI Käyttöohje, 62-79 DK Brugsanvisning, 80-97 NO Bruksanvisning, . Today Husqvarna is one of the leading manufacturers in the world of forest and garden products, with quality as our highest priority. The business concept is to develop,

Test Report No.: E1051 .04 -501 -47 Report Date: 07/12/16 Page 7 of 11 7.0 Test Results : The temperature during testing was 21.6 C ( 71 F). The results are tabulated as follows: Test Specimen #1 : Title of Test Results Allowed Note Operating Force, per ASTM E 2068 Initiate motion: 45 N ( 10 lbf) 60 N (13 lbf) max. Maintain motion: