Buku Skim Perkhidmatan - Public Service Department

10m ago
8 Views
2 Downloads
1.15 MB
76 Pages
Last View : 2m ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Camryn Boren
Transcription

MAKLUMAT SKIM PERKHIDMATAN1 JANUARI 2014Penaung:Dato’ Haji Norzam bin Mohd NorPenasihat:Norlian binti AbbasMohamad Fauzi bin Md. IsaAzhar bin AzizPenyelaras:Noorfaizah binti AsmuniMastura binti Mohd ZakiKhadijah Tahirah binti RazaniPenyunting:Durratul Ain binti Hj. YaacobSharenawane binti HussinMohamed Faizal bin BuangSalehudin bin Mohamed KamaruddinSuriani binti KamaludinNun binti Mohd FauziSuhana binti ShamshudinMohammad Azhan Shahmi bin Mohd YusoffNurulerina binti AznanPuteri Baginda Siti Noor Azura binti SaharudinNurshakirah binti Md SamsudinDibantu oleh:Khairiyah binti Ab. MalekAlia Zawani binti Mohamad MudHuwaina binti SaidinNazir Muhd NorNurul Asiah binti Mohd YusofSharifah binti Yaacob

KANDUNGANTAJUKMUKA SURATSKIM PERKHIDMATAN SEKTOR AWAMKonsep Klasifikasi Perkhidmatan1Senarai Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 201412 – 13Fungsi Utama Perkhidmatan Mengikut KlasifikasiBilangan Skim Perkhidmatan Mengikut KlasifikasiKumpulan Perkhidmatan Pada 1 Januari 2014dan14 – 15Ringkasan Bilangan Skim Perkhidmatan Mengikut KumpulanPerkhidmatan dan Peringkat Lantikan16 – 20Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut KlasifikasiPerkhidmatanPada 1 Januari 201421 – 45 Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P)46 – 51 Kumpulan Pelaksana Berkelayakan Diploma/STPM52 – 56 Kumpulan Pelaksana Berkelayakan SPM57 – 61 Kumpulan Pelaksana Berkelayakan PMR62 – 63 Skim Perkhidmatan Bersepadu64 – 67

Konsep Klasifikasi Perkhidmatan1.Konsep Klasifikasi Perkhidmatan diperkenalkan di bawah pelaksanaan Sistem SaraanBaru pada 1 Januari 1992 apabila kesemua 574 skim perkhidmatan di bawah LaporanJawatankuasa Kabinet (JKK) 1976 telah digabungkan menjadi 274 skim perkhidmatan. Selarasdengan penggabungan tersebut, skim-skim perkhidmatan juga telah digolongkan kepadabeberapa Klasifikasi Perkhidmatan mengambil kira kesamaan atau kesetandinganperkhidmatan dari segi peranan dan fungsi. Rasional pembentukan Klasifikasi Perkhidmatan iniialah bagi membolehkan perhatian khusus dan berasingan dalam pelbagai aspek pengurusanpersonel diberi kepada perkhidmatan-perkhidmatan mengikut keutamaan dan kepentingan.2.Berdasarkan kajian yang telah dibuat terhadap peranan dan bidang-bidang fungsi yangperlu dijalankan oleh sektor awam, terutamanya dalam konteks proses pembangunan negaramasa hadapan, mulai 1 Januari 2014 terdapat sebanyak 252 skim perkhidmatan yangberkuatkuasa dengan 21 Klasifikasi Perkhidmatan seperti berikut:Senarai Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2014Bil.Klasifikasi PerkhidmatanKod1.PengangkutanA2.Bakat dan SeniB3.SainsC4.PendidikanD5.EkonomiE6.Sistem .Keselamatan dan Pertahanan AwamK11.Perundangan dan KehakimanL12.Tadbir dan DiplomatikM13.Pentadbiran dan SokonganN14.PencegahanP15.Penyelidikan dan PembangunanQ16.SosialS17.Perubatan dan KesihatanU18.KewanganW19.Penguatkuasaan MaritimX20.PolisY21.Angkatan Tentera MalaysiaZ1Tarikh Kuat KuasaSSBSSM1 Januari 1992 1 November 2002-1 November 20131 Januari 1992 1 November 2002-1 Januari 20091 Januari 1992 1 November 2002-1 Januari 20051 Januari 1992 1 November 2002

Fungsi Utama Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi1.Perkhidmatan Pengangkutan (A)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalambidang pengangkutan (pengoperasian dan penguatkuasaan).Fungsi-fungsi Utama2.a.Mengurus hal ehwal maritim;b.Memastikan keselamatan pengangkutan darat melalui kawalan dan pengurusanke atas kenderaan bermotor dan pemandu;c.Mengawas dan melaksanakan pengangkutan udara dari segi perkhidmatan danpenerbangan; dand.Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.Perkhidmatan Bakat dan Seni (B)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang bidang tugasnya memerlukan bakatkreativiti dan/atau kemahiran seni.Fungsi-fungsi Utamaa.Menerbitkan rancangan-rancangan media elektronik bagi mewujudkankomunikasi yang berkesan antara kerajaan dan rakyat ke arah pencapaianDasar Kebudayaan Kebangsaan;b.Menerbitkan filem-filem dan mempersembahkan program seni budaya untuktujuan hiburan, mendidik, menarik pelancongan dan memberi kesedaran dankefahaman kepada rakyat mengenai dasar-dasar kerajaan;c.Membangunkan program-program kesenian, galakan kebudayaan, penyelidikandan pembangunan seni muzik;d.Melahirkan ciptaan-ciptaan seni (muzik, lukisan, penggambaran tarian danhiasan); dane.Membuat persembahan kesenian.2

3.Perkhidmatan Sains (C)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya memberi khidmat kepakarananalisis dan kawalan yang berkaitan dengan alam sekitar, kaji bumi,galian, pemakanan dan sains tulen.Fungsi-fungsi UtamaPerlombongana.Mengawas keselamatan aktiviti perlombongan;Alam Sekitarb.Merancang, menilai, menyusun,pengurusan alam sekitar;menyelarasdanmenjalankanaktivitic.Memberi perkhidmatan cerakinan, siasatan dan nasihat dalam bidang sains;Kaji Cuacad.Membekalkan perkhidmatan kaji cuaca termasuk memungut data mengenaicuaca dan ramalan kaji cuaca;Pemakanane.Menjalankan kerja-kerja analisis dan pengawasan mutu makanan sertapenyediaan makanan yang sesuai dan seimbang;Umum4.f.Menjalankan penyelidikan dan ujian dalam bidang-bidang yang berkenaan; dang.Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.Perkhidmatan Pendidikan (DG, DH, DM, DS, DU, DUF, DUG)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab secaralangsung dalam bidang pendidikan/pengajian akademik.Fungsi-fungsi Utamaa.Merancang dasar dan program pendidikan negara;b.Melaksana dan menilai program pendidikan;c.Memberi pendidikan (sekolah rendah, menengah dan tinggi); dand.Mengawasi perjalanan institusi pendidikan awam dan swasta.3

5.Perkhidmatan Ekonomi (E)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalamaktiviti-aktiviti perdagangan, perusahaan, perindustrian dan pemasaran.Fungsi-fungsi Utama6.a.Merangka program pembangunan ekonomi (hutan, perindustrian, komoditi,perdagangan/perniagaan, pelancongan dan perikanan);b.Merangka program penggalakan perusahaan;c.Melaksana dan mengawas program-program pembangunan dan perusahaan;d.Mentadbir dan menguatkuasa akta/pendaftaran perniagaan, Akta Syarikat danpendaftaran Akta Cap Dagangan;e.Memberi khidmat nasihat/kepakaran kepada kumpulan sasaran; danf.Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan.Perkhidmatan Sistem Maklumat (F, FT)Definisi:Perkhidmatan yang fungsinya terhadap dalam tugas-tugas pembangunansistem maklumat, analisis, pemprosesan dan penstoran databerkomputer.Fungsi-fungsi Utamaa.Membangunkan sistem maklumat pengurusan berkomputer mengikut keperluanagensi-agensi;b.Merangka program-program perisian dan pengoperasian komputer;c.Memasukkan maklumat ke dalam bank data dan bertanggungjawab ataskeselamatan data-data;d.Bertanggungjawab dalam urusan penyelenggaraan sistem komputer;e.Memproses data dan mengeluarkandikehendaki oleh pengguna; danf.Menjalankan kajian keperluan penggunaan komputer dan khidmat kepakaranberkaitan dengannya bagi agensi-agensi kerajaan.4maklumat-maklumatsepertiyang

7.Perkhidmatan Pertanian (G)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab di dalampembangunan sektor pertanian, perikanan, ternakan dan perhutanan(termasuk hidupan liar) yang memerlukan kelayakan dalam bidangberkaitan.Fungsi-fungsi Utama8.a.Merancang program sektor pertanian (pertanian, perikanan, haiwan danperhutanan) ke arah mempertingkatkan daya pengeluaran hasil sektor pertanian;b.Mengawas dan menilai pelaksanaan projek-projek pembangunan sektorpertanian;c.Memajukan sektor pertanian melalui penggunaan teknologi moden dan kaedahyang saintifik;d.Memberi khidmat kepakaran serta tunjuk ajar kepada pengusaha pertanian,penternakan dan perikanan;e.Mengawal penyakit dan musuh pertanian dan yang berkaitan; danf.Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.Perkhidmatan Kemahiran (H)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang menggunakan sepenuhnya tenagafizikal dan memerlukan tahap kemahiran yang bersesuaian dengan tugasyang ditetapkan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang memerlukanpenyandangnya memiliki lesen-lesen tertentu seperti dari JabatanPengangkutan Jalan (JPJ) dan Jabatan Keselamatan dan KesihatanPekerjaan atau Sijil Kemahiran/Latihan Kemahiran bagi membolehkanianya berfungsi.Fungsi-fungsi Utamaa.Memandu/mengendali jentera dan kenderaan;b.Melakukan pelbagai tugas rencam yang banyak menggunakan tenaga fizikalatau memerlukan sedikit kemahiran/tidak memerlukan kemahiran; danc.Menjalankan tugas-tugas khusus seperti membaik pulih, menyelenggaramenggunakan kemahiran/ketukangan yang khusus.5

9.Perkhidmatan Kejuruteraan (J, JA)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalampembangunan infrastruktur dan/atau operasi berunsur kejuruteraan danmemerlukan kelayakan serta pengetahuan teknikal yang bersesuaian.Fungsi-fungsi Utama10.a.Merancang pelaksanaan dan menentukan tatacara/strategi pelaksanaan projekprojek fizikal negara;b.Mengawas pelaksanaan projek/kerja dan pengendalian bengkel;c.Memeriksa, menguji, mengawas dan menyelaras jentera/khidmat teknikal;d.Menyediakan perkhidmatan latihan runding cara dan menjalankan penyelidikankejuruteraan; dane.Menguatkuasakan akta-akta berkaitan.Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan Awam (KB, KP, KX)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalambidang keselamatan dan pertahanan awam.Fungsi-fungsi Utamaa.Mengurus, melaksana dan menguatkuasa undang-undang dan mengekalkankeamanan dan keselamatan negara;b.Merancang dan melaksanakan program banduan-banduan dan pemulihanakhlak;c.Memelihara dan mengekalkan keselamatan dengan cara melaksanakan dasaryang berkaitan dengan imigresen dan pendaftaran negara serta dasarkeselamatan perlindungan ke atas rahsia rasmi kerajaan; -aktayangberkaitandengan

11.Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman (L, LS)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalampenggubalan undang-undang, pentafsiran, pendakwaan dan kehakiman.Fungsi-fungsi UtamaPerundangana.Menggubal undang-undang;b.Memberi nasihat perundangan kepada kerajaan;c.Mewakili dan membela kerajaan di mahkamah;d.Memberi arahan ke atas penyiasatan kes-kes jenayah dan sivil sertapendakwaannya;Kehakimane.Melaksanakan pentadbiran keadilan mengikut enakmen yang ditetapkan;f.Mentadbirkan undang-undang yang berkaitan dengan Amanah Raya, pesakadan khidmat bantuan guaman; danSyariahg.12.Melaksanakan pentadbiran keadilan mengikut enakmen pentadbiran hukumsyarak.Perkhidmatan Tadbir Dan Diplomatik (M)Definisi:Perkhidmatan utama yang bertanggungjawab dalam penggubalan,perancangan dan pengawalan pelaksanaan dasar-dasar awam danperhubungan antarabangsa.Fungsi-fungsi Utamaa.Menggubal dasar-dasar awam;b.Merancang, mengawal dan menyelaras pelaksanaan program dan projek awamserta menilai keberkesanan program dan kemajuan projek awam;c.Menerajui keseluruhan jentera perkhidmatan awam;d.Memberi khidmat kepakaran dalam perkhidmatan awam;e.Memulih organisasi yang telah menjadi lemah dan tidak lagi berkesan;f.Mengenal pasti cabaran organisasi dan menentukan kaedah menangani; dang.Membuat keputusan berdasar kepada kuasa-kuasa dan peraturan-peraturanyang berkaitan.7

13.Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan (N, NP, NT)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang bertanggungjawab dalam penggubalandan pelaksanaan dasar-dasar serta peraturan-peraturan dalampentadbiran awam dan/atau berperanan dalam memberi khidmatsokongan kepada lain-lain perkhidmatan supaya perkhidmatan tersebutdapat berfungsi dengan berkesan.Fungsi-fungsi Utama14.a.Merancang, menggubal dan melaksana dasar-dasar dan peraturan-peraturanmengenai personel, organisasi, kewangan dan yang berkaitan dengannya;b.Mengawal dan memastikan supaya undang-undang dan peraturan dipatuhisepenuhnya;c.Merangka dan mengurus sistem maklumat pengurusan;d.Menilai keberkesanan program-program pengurusan dan pembangunan;e.Mentadbir peraturan yang dipakai;f.Memberi pelbagai perkhidmatan sokongan; dang.Menguatkuasa akta-akta berkaitan.Perkhidmatan Pencegahan (P)Definisi:Perkhidmatan yang bertanggungjawab dalam bidang pencegahan rasuahdi Malaysia.Fungsi-fungsi Utamaa.Menjalankan siasatan berhubung gejala rasuah negara; danb.Meningkatkan keupayaan pencegahan rasuah negara.8

15.Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan (Q)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan berasaskan sains tulen yang fungsinyabertanggungjawab dalam penyelidikan asas dan gunaan ke arahpembangunan teknologi dan ciptaan-ciptaan baru.Fungsi-fungsi Utama16.a.Menjalankan penyelidikan untuk menghasil penemuan baru;b.Menjalankan penyelidikan bagi mempertingkatkan kualiti ciptaan yang sedia ada;c.Menjalankan penyelidikan untuk memperbaiki pengeluaran;d.Menilai dan menentukan hasil penyelidikan itu dapat digunakan untuk tujuanpembangunan; dane.Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan.Perkhidmatan Sosial (S)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalamhal ehwal keagamaan, kemasyarakatan, kebajikan dan riadah.Fungsi-fungsi UtamaKeagamaana.Menjalankan usaha untuk melahirkan sebuah masyarakat Islam yang patuh danmenghayati ajaran Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan AlSunnah;b.Menegakkan keadilan mengikut hukum-hukum Islam;c.Memungut zakat dari umat Islam;d.Menjalankan penyelidikan dan perancangan untuk mewujudkan pentadbiranyang teratur dalam syiar Islam serta mendaulatkan undang-undang Islam;Khazanah Maklumat dan Warisane.Memungut, memeliharakebudayaan alankan aktiviti-aktiviti menyelamat dan memelihara khazanah peninggalansejarah dan kebudayaan;g.Menghasilkan penyelidikan dan penulisan mengenai warisan-warisan sejarahdan kebudayaan dan mempamerkan untuk tatapan orang ramai;h.Mengumpul dan memelihara segala rekod negara yang mempunyai nilaikebangsaan dan unsur sejarah untuk rujukan dan penyelidikan oleh agensikerajaan atau awam;9

i.Memberi khidmat nasihat kepada agensi kerajaan mengenai kaedah menyimpanrekod dengan teratur dan sistematik mengikut undang-undang Arkib Negara;j.Memberi perkhidmatan perpustakaan kepada rakyat;Kebajikank.Membantu, memulih dan meningkatkan kehidupan orang tua, keluarga danorang miskin serta orang-orang cacat;l.Mengurangkan masalah akhlak di kalangan remaja;m.Memberi galakan, dorongan dan panduan kepada pertubuhan-pertubuhansukarela untuk menyediakan perkhidmatan kebajikan;n.Menjalankan aktiviti untuk pembangunan taraf sosio-ekonomi masyarakat;Belia dan Sukano.Melatih belia-belia dalam kemahiran vokasional dan keusahawanan serta disiplindiri;p.Menyediakan kemudahan dan latihan sukan; danUmum.q.17.Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan (U,UD)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalambidang perubatan dan kesihatan dari segi pencegahan diagnostik,perawatan dan pemulihan bagi mengawal dan mempertingkatkan tarafkesihatan awam.Fungsi-fungsi Utamaa.Merancang program perubatan dan kesihatan negara;b.Mengawasi dan menentukan tahap kesihatan berada di peringkat yangditetapkan oleh Badan Kesihatan Sedunia (WHO);c.Mengawal dan mencegah penyakit serta memulih pesakit;d.Memberi perkhidmatan rawatan dan kaunseling (khidmat nasihat kepadapesakit) serta menilai keberkesanan rawatan;e.Menjalankan kerja penyelidikan berkaitan penyakit dan ubat-ubatan (bersamasama dengan Pegawai Penyelidik dan lain-lain pegawai yang berkaitan);10

18.f.Memberi perkhidmatan terapi pemakanan serta pemantauan pesakit dalamkonteks dietetik; dang.Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan.Perkhidmatan Kewangan (W)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalambidang pengutipan hasil dan/atau pengurusan kewangan danperakaunan.Fungsi-fungsi UtamaPerakaunana.Membangun serta memajukan sistem dan kawalan perakaunan awam;b.Menyedia perkhidmatan perakaunan kepada agensi-agensi awam;Kastam dan Eksaisc.Memungut cukai tidak langsung (cukai kastam, eksais, jualan, perkhidmatan dandari kenderaan);d.Mengawal import dan eksport barang-barang yang bertentangan dengankepentingan negara;Penilaiane.Memberi perkhidmatan penilaian dan pengurusan harta untuk tujuan percukaian;Auditf.Mengaudit agensi-agensi awam; danUmumg.Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan.11

19.Perkhidmatan Penguatkuasaan Maritim (XA)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalambidang pengurusan Zon Maritim Malaysia (pengoperasian danpenguatkuasaan).Fungsi-fungsi Utama20.a.Menguatkuasa undang-undang dan ketenteraman di bawah undang-undangpersekutuan di Zon Maritim Malaysia;b.Melaksanakan tugas mencari dan menyelamat;c.Mencegah dan menyekat perlakuan kesalahan;d.Memberikan bantuan yang dipohon oleh negara luar setelah mendapatkebenaran daripada kerajaan;e.Melaksanakan pengawasan udara dan pantai;f.Mengawal dan mencegah pencemaran maritim; dang.Mencegah dan menyekat aktiviti pelanunan serta pengedaran dadah narkotiksecara haram.Perkhidmatan Polis (YA, YT, YP)Definisi:Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalambidang keselamatan dan ketenteraman awam.Fungsi-fungsi Utamaa.Melaksanakan semua dasar-dasarkeselamatan negara;b.Mengurus, melaksana dan menguatkuasa undang-undang dan mengekalkeamanan dan keselamatan negara; i memelihara kesejahteraan danakta-aktayangberkaitandengan

21.Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia abertanggungjawabmemelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negaraserta melindungi semua hak-hak dan kepentingan strategiknya.Fungsi-fungsi Utamaa.Mengurus hal pertahanan negara serta menyelenggara angkatan tenteranegara;b.Melaksana dasar pertahanan negara serta dasar-dasar kerajaan yang lain; danc.Mengurus sumber-sumber yang diperuntukkan bagi pertahanan negara.13

BILANGAN SKIM PERKHIDMATANMENGIKUT KLASIFIKASI PERKHIDMATAN & KUMPULAN PERKHIDMATANPADA 1 JANUARI 2014KUMPULAN PADUJUMLAH SKIMPERKHIDMATAN1.PengangkutanA451102.Bakat dan G61295.EkonomiE361106.Sistem .KejuruteraanJJA91032210.Keselamatan danPertahanan AwamKBKPKX41221811.Perundangan danKehakimanLLS25-712.Tadbir danDiplomatikM1--114

BILANGAN SKIM PERKHIDMATANMENGIKUT KLASIFIKASI PERKHIDMATAN & KUMPULAN PERKHIDMATANPADA 1 JANUARI 2014KUMPULAN MPERKHIDMATANBERSEPADUJUMLAH )NNPNTKOD13.Pentadbiran danSokongan14.PencegahanP--1115.Penyelidikan danPembangunanQ22-416.SosialS1325-3817.Perubatan asaanMaritimXA1-1220.PolisYAYPYT121421.Angkatan TenteraMalaysiaZA1-128114427252JUMLAHKESELURUHAN15

RINGKASAN SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKUMPULAN PERKHIDMATAN DAN PERINGKAT LANTIKANBilangan Skim PerkhidmatanKumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P)Pada 1 Januari 2014BIL.KLASIFIKASI PERKHIDMATANKODJUMLAH SKIMPERKHIDMATAN1.PengangkutanA42.Bakat dan SeniB-3.SainsC74.PendidikanDG, DH, DM,DS, DU, DUF, DUG65.EkonomiE36.Sistem MaklumatF, FT17.PertanianG78.KemahiranH-9.KejuruteraanJ, JA910.Keselamatan dan PertahananAwamKB, KP, KX411.Perundangan dan KehakimanL, LS212.Tadbir dan DiplomatikM113.Pentadbiran dan SokonganN, NP, NT614.PencegahanP-15.Penyelidikan dan PembangunanQ216.SosialS1317.Perubatan dan KesihatanU, UD718.KewanganW619.Penguatkuasaan MaritimXA120.PolisYA, YP, YT121.Angkatan Tentera MalaysiaZA1JUMLAH KESELURUHAN1681

RINGKASAN SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKUMPULAN PERKHIDMATAN DAN PERINGKAT LANTIKANBilangan Skim PerkhidmatanKumpulan Pelaksana Berkelayakan Diploma/STPMPada 1 Januari 2014BIL.KLASIFIKASI PERKHIDMATANKODJUMLAH SKIMPERKHIDMATAN1.PengangkutanA32.Bakat dan SeniB-3.SainsC74.PendidikanDG, DH, DM,DS, DU, DUF, DUG15.EkonomiE36.Sistem MaklumatF, FT17.PertanianG68.KemahiranH-9.KejuruteraanJ, JA610.Keselamatan dan PertahananAwamKB, KP, KX411.Perundangan dan KehakimanL, LS212.Tadbir dan DiplomatikM-13.Pentadbiran dan SokonganN, NP, NT814.PencegahanP-15.Penyelidikan dan PembangunanQ116.SosialS1317.Perubatan dan KesihatanU, UD518.KewanganW419.Penguatkuasaan MaritimXA-20.PolisYA, YP, YT-21.Angkatan Tentera MalaysiaZA-JUMLAH KESELURUHAN1764

RINGKASAN SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKUMPULAN PERKHIDMATAN DAN PERINGKAT LANTIKANBilangan Skim PerkhidmatanKumpulan Pelaksana Berkelayakan SPMPada 1 Januari 2014BIL.KLASIFIKASI PERKHIDMATANKODJUMLAH SKIMPERKHIDMATAN1.PengangkutanA22.Bakat dan SeniB13.SainsC44.PendidikanDG, DH, DM,DS, DU, DUF, DUG-5.EkonomiE36.Sistem MaklumatF, FT17.PertanianG58.KemahiranH19.KejuruteraanJ, JA410.Keselamatan dan PertahananAwamKB, KP, KX711.Perundangan dan KehakimanL, LS312.Tadbir dan DiplomatikM-13.Pentadbiran dan SokonganN, NP, NT1414.PencegahanP-15.Penyelidikan dan PembangunanQ116.SosialS1217.Perubatan dan KesihatanU, UD418.KewanganW519.Penguatkuasaan MaritimXA-20.PolisYA, YP, YT-21.Angkatan Tentera MalaysiaZA-JUMLAH KESELURUHAN1867

RINGKASAN SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKUMPULAN PERKHIDMATAN DAN PERINGKAT LANTIKANBilangan Skim PerkhidmatanKumpulan Pelaksana Berkelayakan PMRPada 1 Januari 2014BIL.KLASIFIKASI PERKHIDMATANKODJUMLAH SKIMPERKHIDMATAN1.PengangkutanA-2.Bakat dan SeniB-3.SainsC-4.PendidikanDG, DH, DM,DS, DU, DUF, DUG-5.EkonomiE-6.Sistem MaklumatF, FT-7.PertanianG18.KemahiranH49.KejuruteraanJ, JA-10.Keselamatan dan PertahananAwamKB, KP, KX111.Perundangan dan KehakimanL, LS-12.Tadbir dan DiplomatikM-13.Pentadbiran dan SokonganN, NP, NT414.PencegahanP-15.Penyelidikan dan PembangunanQ-16.SosialS-17.Perubatan dan KesihatanU, UD118.KewanganW-19.Penguatkuasaan MaritimXA-20.PolisYA, YP, YT221.Angkatan Tentera MalaysiaZA-JUMLAH KESELURUHAN1913

RINGKASAN SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKUMPULAN PERKHIDMATAN DAN PERINGKAT LANTIKANBilangan Skim Perkhidmatan BersepaduPada 1 Januari 2014BIL.KLASIFIKASI PERKHIDMATANKODJUMLAH SKIMPERKHIDMATAN1.PengangkutanA12.Bakat dan SeniB63.SainsC-4.PendidikanDG, DH, DM,DS, DU, DUF, DUG25.EkonomiE16.Sistem MaklumatF, FT-7.PertanianG28.KemahiranH-9.KejuruteraanJ, JA310.Keselamatan dan PertahananAwamKB, KP, KX211.Perundangan dan KehakimanL, LS-12.Tadbir dan DiplomatikM-13.Pentadbiran dan SokonganN, NP, NT214.PencegahanP115.Penyelidikan dan PembangunanQ-16.SosialS-17.Perubatan dan KesihatanU, UD418.KewanganW-19.Penguatkuasaan MaritimXA120.PolisYA, YP, YT121.Angkatan Tentera MalaysiaZA1JUMLAH KESELURUHAN2027

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKLASIFIKASI PERKHIDMATAN PADA 1 JANUARI 2014PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A)BilNama Skim PerkhidmatanGredKumpulanKumpulan Pengurusan dan Profesional1.Juruterbang/PemeriksaJuruterbangA41, A43/44, A47/48, A51/52,A53/54P&P2.Pegawai Kawalan Trafik UdaraA41, A44, A48, A52, A54P&P3.Pemeriksa Kapal TerbangA41, A43/44, A47/48, A51/52,A53/54P&P4.Pegawai LautA41, A44, A48, A52, A54P&PJumlah dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional4Kumpulan Pelaksana Berkelayakan Diploma/STPM dan Setaraf5.Penolong Pegawai Kawalan TrafikUdaraA29, A36, A38Pelaksana6.Penolong Pemeriksa KapalTerbangA29, A36, A38Pelaksana7.Penolong Pegawai LautA29, A36, A38PelaksanaJumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan Diploma/STPM dan Setaraf3Kumpulan Pelaksana Berkelayakan SPM dan Setaraf8.Pemeriksa Kereta MotorA17, A22, A26Pelaksana9.Pembantu LautA17, A22, A26PelaksanaJumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan SPM dan Setaraf2Skim Perkhidmatan Bersepadu10.Pemandu LokomotifA13, A17/18, A22, A26BersepaduJumlah dalam Skim Perkhidmatan Bersepadu1Jumlah Skim Perkhidmatan Klasifikasi Pengangkutan (A)1021

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKLASIFIKASI PERKHIDMATAN PADA 1 JANUARI 2014PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI (B)BilNama Skim PerkhidmatanGredKumpulanSkim Perkhidmatan Bersepadu1.Penerbit RancanganB17, B21/22, B25/26, B27/28,B31/32, B37/38, B41/42, B43/44,B47/48, B51/52, B53/54Bersepadu2.Ahli MuzikB17, B21/22, B25/26, B27/28,B31/32, B37/38, B41/42, B43/44,B47/48, B51/52, B53/54Bersepadu3.Artis BudayaB17, B21/22, B25/26, B27/28,B31/32, B37/38Bersepadu4.JurufotografiB17, B21/22, B25/26, B27/28,B31/32, B37/38Bersepadu5.Pegawai KebudayaanB17, B21/22, B25/26, B27/28,B31/32, B37/38, B41/42, B43/44,B47/48, B51/52, B53/54Bersepadu6.PerekaB17, B21/22, B25/26, B27/28,B31/32, B37/38, B41/42, B43/44,B47/48, B51/52, B53/54BersepaduJumlah dalam Skim Perkhidmatan Bersepadu6Skim Perkhidmatan Bersepadu7.JurusolekB17, B21/22, B25/26PelaksanaJumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan SPM dan Setaraf1Jumlah Skim Perkhidmatan dalam Klasifikasi Bakat dan Seni (B)722

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKLASIFIKASI PERKHIDMATAN PADA 1 JANUARI 2014PERKHIDMATAN SAINS (C)BilNama Skim PerkhidmatanGredKumpulanKumpulan Pengurusan dan Profesional1.Pegawai GeosainsC41, C44, C48, C52, C54P&P2.Pegawai MeteorologiC41, C44, C48, C52, C54P&P3.Pegawai Kawalan Alam SekitarC41, C44, C48, C52, C54P&P4.Pegawai SainsC41, C44, C48, C52, C54P&P5.Pegawai Teknologi MakananC41, C44, C48, C52, C54P&P6.Pegawai Penyediaan MakananC41, C44, C48, C52, C54P&P7.Pegawai Makmal FilemC41, C44, C48, C52P&PJumlah dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional7Kumpulan Pelaksana Berkelayakan Diploma/STPM dan Setaraf8.Penolong Pegawai GeosainsC27, C32, C38Pelaksana9.Penolong Pegawai MeteorologiC27, C32, C38Pelaksana10.Penolong Pegawai Kawalan AlamSekitarC27, C32, C38Pelaksana11.Penolong Pegawai SainsC27, C32, C38Pelaksana12.Penolong Pegawai Makmal FilemC27, C32, C38Pelaksana13.Penolong Pegawai TeknologiMakananC27, C32, C38Pelaksana14.Penolong Pegawai PenyediaanMakananC27, C32, C38PelaksanaJumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan Diploma/STPM dan Setaraf237

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKLASIFIKASI PERKHIDMATAN PADA 1 JANUARI 2014PERKHIDMATAN SAINS (C)BilNama Skim PerkhidmatanGredKumpulanKumpulan Pelaksana Berkelayakan SPM dan Setaraf15.Pembantu GeosainsC17, C22, C26Pelaksana16.Pembantu MeteorologiC17, C22, C26Pelaksana17.Pembantu MakmalC17, C22, C26Pelaksana18.Pembantu Makmal FilemC17, C22, C26PelaksanaJumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan SPM dan Setaraf4Jumlah Skim Perkhidmatan dalam Klasifikasi Sains (C)1824

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKLASIFIKASI PERKHIDMATAN PADA 1 JANUARI 2014PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DG, DH, DM, DS, DU, DUF, DUG)BilNama Skim PerkhidmatanGredKumpulanKumpulan Pengurusan dan Profesional1.Pensyarah UniversitiDS45, DS51/52, DS53/54,Gred KhasP&P2.Pensyarah PerubatanDU51P, DU51, DU53/54,Gred KhasP&P3.Pensyarah PergigianDUG51P, DUG51, DUG53/54,Gred KhasP&P4.Pensyarah FarmasiDUF45, DUF51/52, DUF53/54,Gred KhasP&P5.Pensyarah UiTMDM41, DM45/46, DM51/52,DM53/54,Gred KhasP&P6.Guru BahasaDG41, DG44, DG48, DG52, DG54P&PJumlah dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional6Kumpulan Pelaksana Berkelayakan Diploma/STPM dan Setaraf7.Penolong Pensyarah UiTMDM29, DM32, DM34Jumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan Diploma/STPM dan SetarafPelaksana1Skim Perkhidmatan Bersepadu8.Pegawai Perkhidmatan PendidikanDG29, DG32, DG34, DG38DG41/42, DG44, DG48, DG52,DG54Bersepadu9.Pegawai Pendidikan PengajianTinggiDH29, DH31/32, DH33/34,DH41/42, DH43/44, DH47/48,DH51/52, DH53/54BersepaduJumlah dalam Skim Perkhidmatan Bersepadu2Jumlah Skim Perkhidmatan Klasifikasi Pendidikan(DG, DH, DM, DS, DU, DUF, DUG)925

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKLASIFIKASI PERKHIDMATAN PADA 1 JANUARI 2014PERKHIDMATAN EKONOMI (E)BilNama Skim PerkhidmatanGredKumpulanKumpulan Pengurusan dan Profesional1.Pegawai Ehwal EkonomiE41, E44, E48, E52, E54P&P2.Pegawai LatihanE41, E44, E48, E52, E54P&P3.PerangkawanE41, E44, E48, E52, E54P&PJumlah dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional3Kumpulan Pelaksana Berkelayakan Diploma/STPM dan Setaraf4.Penolong Pegawai Ehwal EkonomiE27, E32, E38Pelaksana5.Penolong Pegawai PerangkaanE27, E32, E38Pelaksana6.Penolong Pegawai LatihanE27, E32, E38PelaksanaJumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan Diploma/STPM dan Setaraf3Kumpulan Pelaksana Berkelayakan SPM dan Setaraf7.Pembantu Ehwal EkonomiE17, E22, E26Pelaksana8.Pembantu PerangkaanE17, E22, E26Pelaksana9.Pembantu Pegawai LatihanE17, E22, E26PelaksanaJumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan SPM dan Setaraf3Skim Perkhidmatan Bersepadu10.Pengajar KrafE11, E17/18, E22BersepaduJumlah dalam Skim Perkhidmatan Bersepadu1Jumlah Skim Perkhidmatan dalam Klasifikasi Ekonomi (E)1026

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKLASIFIKASI PERKHIDMATAN PADA 1 JANUARI 2014PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F, FT)BilNama Skim PerkhidmatanGredKumpulanKumpulan Pengurusan dan Profesional1.Pegawai Teknologi MaklumatF41, F44, F48, F52, F54Jumlah dalam Kumpulan Pengurusan dan ProfesionalP&P1Kumpulan Pelaksana Berkelayakan Diploma/STPM dan Setaraf2.Penolong Pegawai TeknologiMaklumatF29, F32, F38Jumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan Diploma/STPM dan SetarafPelaksana1Kumpulan Pelaksana Berkelayakan SPM dan Setaraf3.Juruteknik KomputerFT17, FT22, FT26PelaksanaJumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan SPM dan Setaraf1Jumlah Skim Perkhidmatan dalam Klasifikasi Sistem Maklumat (F, FT)327

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKLASIFIKASI PERKHIDMATAN PADA 1 JANUARI 2014PERKHIDMATAN PERTANIAN (G)BilNama Skim PerkhidmatanGredKumpulanKumpulan Pengurusan dan Profesional1.Pegawai PertanianG41, G44, G48, G52, G54P&P2.Pegawai PerikananG41, G44, G48, G52, G54P&P3.Pegawai VeterinarG41, G44, G48, G52, G54P&P4.Pemelihara HutanG41, G44, G48, G52, G54P&P5.Pegawai Hidupan LiarG41, G44, G48, G52, G54P&P6.Pegawai Rancangan TanahG41, G44, G48, G52, G54P&P7.Pengurus Taman/LadangG41, G44, G48, G52, G54P&PJumlah dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional7Kumpulan Pelaksana Berkelayakan Diploma/STPM dan Setaraf8.Penolong Pegawai PertanianG27, G32, G36Pelaksana9.Penolong Pegawai PerikananG27, G32, G36Pelaksana10.Penolong Pemelihara HutanG27, G32, G36Pelaksana11.Penolong Pegawai Hidupan LiarG27, G32, G36Pelaksana12.Penolong Pegawai RancanganTanahG27, G32, G36Pelaksana13.Penolong PengurusTaman/LadangG27, G32, G36PelaksanaJumlah dalam Kumpulan PelaksanaBerkelayakan Diploma/STPM dan Setaraf286

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUTKLASIFIKASI PERKHIDMATAN PADA 1 JANUARI 2014PERKHIDMATAN PERTANIAN (G)BilNama Skim PerkhidmatanGredKumpula

berkuatkuasa dengan 21 Klasifikasi Perkhidmatan seperti berikut: Senarai Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2014 Bil. Klasifikasi Perkhidmatan Kod Tarikh Kuat Kuasa SSB SSM 1. Pengangkutan A 1 Januari 1992 1 November 2002 2. Bakat dan Seni B 3. Sains C 4. Pendidikan D 5. Ekonomi E 6. Sistem Maklumat F 7. Pertanian G 8.

Related Documents:

Skim Perkhidmatan Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang tertentu mengikut klasifikasi perkhidmatan yang telah ditetapkan oleh JPA. Contoh Skim Perkhidmatan Kewangan (W) Senarai Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi W: Skim Perkhidmatan Jenis Skim Perkhidmatan Gred Juruaudit Pengurusan & Profesional

3.3 Pindaan nama/kod Klasifikasi Perkhidmatan dan kod gaji; 3.4 Pewujudan skim perkhidmatan bersepadu baharu; dan 3.5 Penjumudan dan pemansuhan skim perkhidmatan. . 16 KEWANGAN W A36 41 WA A37 42 WK A38 43 . 7 LAMPIRAN A1 KADAR PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BERASASKAN KADAR TETAP 3% DARIPADA GAJI MAKSIMUM

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : N41, N44, N48, N52, N54 TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016 SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) warganegara Malaysia;

Klasifikasi Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Gred Lantikan Penetapan Gaji Permulaan (RM) Jurusan/ Aliran Program Matrikulasi 24. Penolong Pengurus Asrama Gred N29, N32, N36, N40 25. Penghulu Gred NP29, NP32, NP36, NP40 1 26. Pembantu Pentadbir Tanah/Penolong Pentadbir Tanah Gred NT19, NT22, NT26, NT29/30, NT32, .

Buku Kebijakan SPMI Dokumen/ Buku Manual SPMI Dokumen/ Buku Standar SPMI en SPMI Dokumen/ Buku Formulir SPMI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Alternatif 1 Menjilid Dokumen/Buku SPMI Misalnya terdapat 50 Standar dalam SPMI suatu perguruan tinggi Buku I KEBIJAKAN SPMI Buku III STANDAR SPMI Buku IV FORMULIR SPMI

SPESIFIKASI TEKNIS I. Persyaratan umum pengadaan buku perpustakaan: 1. buku yang dibeli adalah buku baru (cetakan baru minimal cetakan tahun 2014), tanpa kerusakan atau cacat; 2. buku yang diadakan adalah buku nonteks yang terdiri dari buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik

Untuk mengetahui apakah buku guru dan buku siswa dapat digunakan guru dalam membimbing proses pembelajaran, perlu diadakan telaah dan analisa kesesuaian buku guru dan buku siswa. Karena itu penulis mencoba untuk menganalisis Kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 Kelas

7.Advanced Engineering Mathematics - Chandrika Prasad & Reena Garg 8.Engineering Mathematics - I, Reena Garg . MAULANA ABUL KALAM AZAD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY B.Sc. IN NAUTICAL SCIENCE SEMESTER – I BNS 103 NAUTICAL PHYSICS 80 Hrs 1 Heat and Thermodynamics: 15 hrs Heat Transfer Mechanism: Conduction, Convection and Radiation, Expansion of solids, liquids and gases, application to liquid .